Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o reguliranju graničnog željezničkog prometa ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/98, XX/98, XX/98)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 16.1.1998 Odluka o objavi Sporazuma izmedu Vlade Republike Hrvatske i vlade Savezne Republike Jugoslavije o reguliranju graničnog željezničkog prometa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30.L113757 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju medunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1997. godine donijela

ODLUKU

0 OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE

SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAčIJE 0 REGULIRANJU GRANIČNOG ŽELJEZNIČKOG PROMETA

I.

Objavljuje se Sporazum izmedu Vlade Republike Hr

vatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o reguliranju graničnog željezničkog prometa, potpisan u Beogradu, 15. rujna 1997. godine, u izvorniku na hrvatskom jeziku i srpskom jeziku.

II.

Tekst Sporazuma u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 0 REGULIRANJU GRANIČNOG ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Vlada Republike Hrvatske, s jedne strane i Savezna vlada Savezne Republike Jugoslavije, s druge strane (u daljnjem tekstu: ugovome stranke), u želji da reguliraju granični željeznički promet, njegovo uredno i djelotvorno odvijanje kao i ubrzanje pustupka na granici izmedu dviju država, sporazumjele su se o sljedećem:

ODREDBE

Članak l.

Pojedini pojmovi i izrazi za potrebe ovog Sporazuma imaju sljedeća značenja:

1 ) domaća država označava držaw ugovomu stranku na čijem se području nalazi granični kolodvor ili kolodvor smjene prometa;
2 ) susjedna država označava drugu držaw ugovomu stranku;

3) domaća željeznica označava željeznicu u domaćoj državi; 4) susjedna željeznica označava željeznicu susjedne države; 5) granica označava granicu koju će dvije ugovorne stranke utvrditi medusobnim dogovorom;

6) granični kolodvor označava željeznički kolodvor na području svake od država koji je najbliži granici;

7) kolodvor smjene prometa označava granični kolodvor ili drugi kolodvor u kojem se obavljaju postupci smjene prometa; 8) granična pruga označava željezničku prugu izmedu graničnih kolodvora;

9) granična dionica označava dio željezničke pruge izmedu graničnog kolodvora i granice;

10) smjena prometa označava postupak oko primopredaje vlakova, vagona, prtljage, žumih pošiljaka, stvari i poštanskih pošiljaka izmeQu dviju željeznica;

11) služba za prijelaz i preuzimanje označava sveukupnu djelatnost obiju željeznica koja je vezana za promet vlakova u kolodvoru smjene prometa i na graničnoj pruzi;

12) granična kontrola označava postupke odredene nacionalnim propisima ugovomih stranaka koji se odnose na ulaz, izlaz i tranzit putnika, prtljage, stvari, žumih i poštanskih pošiljaka;

13) službeno osoblje je osoblje koje sudjeluje u obavljanju graničnog željezničkog prometa.

GRANIČNI KOLODVORI I KOLODVORI SMJENE PROMETA

Članak 2.

1. Granični željeznički promet putnika, prtljage, žumih pošiljaka, stvari i poštanskih pošiljaka izmeQu Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije obavljat će se na graničnim prugama:

1 ) Tovamik - Šid

2) Erdut - Bogojevo

2. Granični kolodvori su: 1) Šid

2) Tovamik 3) Bogojevo ž 4) Erdut.

3. Željeznice ugovornih stranaka zajednički odreQuju u kojim graničnim kolodvorima će se obavljati smjena prometa. Uz obostranu suglasnost, željeznice dviju država mogu se dogovoriti da neki drugi kolodvor bude odreden za kolodvor smjene prometa.

4. U graničnim kolodvorima obavljat će se služba prijelaza i preuzimanja i granična kontrola. Ugovorne stranke mogu odstupiti od ovog na temelju posebnog sporazuma.

SLUŽBA PRIJELAZA I PREUZIMANJA

Članak 3.

1. Željeznice dviju država na temelju željezničkog sporazuma reguliraju obavljanje službe prijelaza i preuzimanja u graničnim kolodvorima ili drugim kolodvorima smjene prometa u svezi sa organizacijom željezničkog prometa.

2. Promet vlakova na graničnoj pruzi od državne granice do graničnog kolodvora odnosno kolodvora smjene prometa, obavlja susjedna država prema svojim propisima.

3. U kolodvorima smjene prometa vrijede propisi domaće države.

4. Dozvole za puštanje u promet vučnih vozila i dokazi o stručnoj osposobljenosti službenog osoblja za obavljanje željezničke službe na području jedne države vrijede i na području druge države.

TARIFNO SJECIŠTE

Članak 4.

Tarifno sjecište na graničnoj pruzi Tovarnik - Šid nalazi se na 121+950 km pruge Zagreb - Beograd, i na graničnoj pruzi Erdut - Bogojevo na 41+075,90 km pruge Vinkovci - Subotica, do postizanja Sporazuma o razgraničenju izmedu ugovornih stranaka.

OBRAČUN USLUGA

Članak 5.

1. Usluge koje jedna željeznica pruža drugoj izravnavaju se u istoj vrsti usluga, a ako to nije moguće stvarni troškovi za nepodmirene usluge moraju se platiti.

2. Način plaćanja za izvršene usluge pobliže će se regulirati željezničkim sporazumom u skladu s propisima ugovornih stranaka.

POSTROJENJA, UREĐAJI I SLUŽBENE PROSTORIJE

Članak 6.

1. U kolodvoru smjene prometa domaća željeznica susjednoj željeznici stavlja na raspolaganje prostorije, postrojenja i uredaje koji su joj potrebni za obavljanje službe kao i prostorije za odmor službenog osoblja.

2. Svaka željeznica na svom području, o vlastitom trošku obavlja nadzor, održava i obnavlja sva postrojenja i uredaje.

. 3. Za korištenje prostorija, postrojenja i ureQaja susjedna željeznica plaća domaćoj željeznici naknadu u visini stvarnih troškova.

4. Bliže odredbe o korištenju prostorija, postrojenja i uredaja kao i naknada za njihovo korištenje, rasvjetu, grijanje i održavanje ustvrdit će se željezničkim sporazumom.

GRANIČNA KONTROLA

Članak 7.

1. Granični postupak vrše nadležna tijela svake države na svojem području.

2. Na temelju posebnog sporazuma izmedu ugovomih stranaka, granični postupak može se vršiti i na području susjedne države u vlakovima za vrijeme putovanja ili u željezničkim kolodvorima.

ODRŽAVANJE SIGURNOSTI PROMETA I REDA NA GRANIČNIM PRUGAMA

Članak 8.

Prilikom obavljanja službe u vlakovima koji prometuju na graničnim prugama, u slučaju udesa, smemji u prometu ili ugrožavanja sigumosti i reda željezničkog prometa, željezničko

osoblje susjedne željeznice dužno je o tome što prije obavijestiti nadležnu željezničku službu domaće države.

JEZIK U SLUŽBENOJ UPORABI

Članak 9.

I. Službeno osoblje koje obavlja službu u smislu ovog Sporazuma na podrnčju susjedne države usmeno se sporazumijeva sa služlienim osobljem druge države na jeziku domaće države. U tom cilju službeno osoblje susjedne države dužno je poznavati jezik domaće države koliko mu je potrebno za obavljanje službe.

2. Službena dokumentacija koju potpisuju nadležna tijela ugovornih stranaka sastavljaju se na jezicima koji su u službenoj uporabi ugovornih stranaka.

PRAVNI POLOŽAJ SLUŽBENOG OSOBLJA

Članak 10.

I. Službeno osoblje koje obavlja poslove u smislu ovog Sporazuma na području susjedne države ugovorne stranke podliježe propisima te države.

2. Željeznica domaće države dužna je izvijestiti susjednu željeznicu o kažnjivim radnjama koje je službeno osoblje susjedne dižave počinilo u domaćoj državi.

POMOĆ

Članak 11.

1. Tijela i službeno osoblje domaće države obavezni su tijelima i službenom osoblju susjedne države pružiti potrebnu pomoć u obavljanju njihovih službenih dužnosti.

2. Nadležno tijelo jedne ugovorne stranke dužno je na čahtjev nadležnog tijela druge ugovorne stranke odmah opozvati službenika. Zahtjev za opozivanje ne mora se obrazložiti.

PRUŽANJE LIJEČNIČKE POMOĆI

Članak 12.

Službenom osoblju koje radi obavljanja službe u smislu ovog Sporazuma boravi na području susjedne države, u slučaju bolesti ili ozljeda, druga država ugovorna stranka besplatno prnža potrebnu prvu pomoć.

PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE I BORAVAK NA PODRUČJU DRUGE UGOVORNE STRANKE

Članak 13.

1. Službeno osoblje, uključujući i osoblje koje obavlja nadzor kao i istragu o izvanrednim dogadanjima koje prelazi granicu radi obavljanja poslova u smislu ovog Sporazuma, dužno je posjedovati službenu propusnicu za prijelaz granice (Prilog I.).

2. Propusnica iz stavka 1. ovog članka vrijedi za prijelaz granice kao i za boravak na graničnim kolodvorima i kolodvorima smjene prometa.

3. Službeno osoblje koje prelazi granicu mora proći graničnu kontrolu.

4. Službena propusnica izdaje se osoblju iz stavka 1. ovoga članka s rokom važenja od jedne godine i može se produžiti. Propusnicu izdaju nadležna tijela ugovornih stranaka, te o tome odmah izvješćuju drugu stranu.

5.Službena propusnica se izdaje besplatno.

6. Službeno osoblje koje prilikom nepredvidenih dogadaja prelazi granicu vlakovima radi pružanja pomoći, otklanjanja kvarova ili raščišćavanja snijega, granicu prelazi na temelju Popisa (Prilog 2.) u pratnji osobe koja posjeduje službenu propusnicu. Osobe navedene u Popisu prelaze granicu istovremeno i mogu se zadržavati na području druge države ugovorne stranke za vrijeme obavljanja radnih zadataka. Sve osobe čija se imena nalaze na popisu moraju posjedovati dokument za identifikaciju.

7. Prije prijelaza granice o namjeravanom prelazu mora se izvijestiti nadležno tijelo druge ugovome stranke.

8. Službeno osoblje susjedne države koje posjeduje službenu propusnicu nema pravo napustiti područje u kojem se nalazi granični kolodvor ili kolodvor smjene prometa niti graničnu prugu izmedu graničnog kolodvora i granice.

9. Službeno osoblje susjedne države čija se imena nalaze na popisu nema pravo napustiti područje graničnog kolodvora, kolodvora smjene prometa kao ni graničnu dionicu.

SLUŽBENA ODJEĆA

Članak 14.

Službeno osoblje koje obavlja službu na području susjedne države za vrijeme obavljanja službe mora nositi službenu odjeću ili vidljive službene oznake.

PREDMETI NAMIJENJENI ŽELJEZNIČKIM SLUŽBAMA, MATERIJAL I REZERVNI DIJELOVI

Članak 15.

1. Predmeti namijenjeni službenoj uporabi koje službeno osoblje susjedne države unosi na područje ili iznosi s područja domaće države prilikom izvršavanja radnih zadataka oslobodeni su plaćanja carinskih pristojbi u skladu sa carinskim propisima susjedne države.

2. Predmeti namijenjeni željezničkim službama, materijal i rezervni dijelovi potrebni za popravak ili za održavanje svog voznog parka, postrojenja i uredaja koje susjedna država šalje graničnom kolodvoru prevoze se besplatno i oslobodeni su plaćanja carinskih i drugih pristojbi.

SLUŽBENO NAPLAĆEN NOVAC

Članak 16.

Službeno osoblje susjedne željeznice ima pravo novčane iznose naplaćene pri obavljanju službe u vlakovima koji prelaze granicu prenositi na područje domaće države i vraćati ga natrag na područje susjedne države.

SLUŽBENE POŠILJKE

Članak 17.

l. Službene pošiljke kao što su propisi, pisma i službeni obrasci, redovi vožnje, novčane i vrijednosne pošiljke namijenjene službama susjedne željeznice u domaćoj državi ili koje spomenute službe šalju u susjednu državu, dostavljaju se preko službenog osoblja bez posredovanja pošte i bez plaćanja poštarine.

2. Pošiljke iz stavka l. ovog članka podliježu carinskim i deviznim propisima.

3. Ako postoji osnovana sumnja da su prekršeni carinski ili devizni propisi takve se pošiljke otvaraju.

4. Službene pošiljke namijenjene. službama susjedne željeznice moraju imati pečat službe koja ih šalje.

RAZMJENA POŠTE

Članak 18.

1. Razmjena pismonosnih, paketskih i vrijednosnih pošiljaka (zapečaćene poštanskim pečatom) u medusobnom prometu kao i tranzitnih pošiljaka obavljat će se u skladu s posebnim sporazumom zaključenim izmedu poštanskih uprava Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije.

2. Razmjena poštanskih pošiljaka obavit će se u kolodvorima smjene prometa, ako se poštanske uprave ugovornih stranaka drukčije ne dogovore.

3. Razmjena poštanskih pošiljaka obavljat će službeno osoblje pošte, a može je obavljati i službeno osoblje željeznice; ako se o tome dogovore željeznica i pošta.

4. Za otpremu poštanskih pošiljaka mogu se koristiti poštanski, službeni ili drugi odgovarajući vagoni.

5. Željeznice ugovornih stranaka zajednički će odlučiti na kojim dionicama i koji tip vagona će koristiti za obavljanje poštanske službe.

ODGOVORNOST

Članak 19.

1. Odgovornost za štetu učinjenu od strane službenog osoblja prilikom obavljanja službe u smislu ovog Sporazuma regulirat će se željezničkim sporazumom u skladu s medunarodnim propisima i domaćom regulativom.

2. Odgovornost za štetu koju službeno osoblje pretrpi prilikom obavljanja službe u smislu ovog Sporazuma, zbog smrti ili povrede ili uništenja stvari i predmeta koje ovo osoblje kod sebe ima ili nosi sa sobom, regulirat će se željezničkim sporazumom, u skladu s medunarodnim propisima i domaćom regulativom.

POVLASTICE ZA PRIJEVOZ SLUŽBENOG OSOBLJA

Članak 20.

1. Službeno osoblje koje u cilju obavljanja poslova putuje prugama iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovog Sporazuma prevozi se besplatno vlakovima i drugim željezničkim prijevoznim sredstvima.

2. Bliže odredbe o primjeni stavka 1. ovog članka regulirat će se željezničkim sporazumom.

MJEŠOVITA KOMISIJA

Članak 21.

1. U cilju poboljšanja graničnog željezničkog prometa i rješavanja problema koji se pojave tijekom provodenja ovog Sporazuma, ugovorne stranke će osnovati Mješovitu komisiju.

2. Komisija je sastavljena od predstavnika željeznica i nadležnih državnih tijela.

3. Komisija se sastaje najmanje jedanput godišnje, naizmjence na području država ugovomih stranaka.

4. Pobliže odredbe o radu ove Komisije regulirat će se željezničkim sporazumom.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 22.

Eventualni sporovi u vezi s primjenom i tumačenjem ovog Sporazuma ugovome stranke rješavaju pregovorima.

OTKAZIVANJE SPORAZUMA

Članak 23.

1. Svaka ugovorna stranka može obavijestiti u pismenom obliku diplomatskim putem drugu ugovornu stranku o namjeri otkazivanja Sporazuma.

2. Sporazum prestaje važiti šest mjeseci od datuma kada druga strana primi tu obavijest.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 24.

1. Sporazum će se privremeno primjenjivati od datuma potpisivanja.

2. Sporazum stupa na snagu kada se ugovorne stranke uzajamno obavijeste da je sproveden postupak potvrQivanja u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka.

3. Smatra će se da je Sporazum stupio na snagu prvog dana slijedećeg mjeseca nakon datuma potpisivanja posljednje note kojom se druga ugovorna stranka obavještava da je sproveden postupak potvrQivanja iz stavka I. ovog članka.

Sačinjeno u Beogradu dana 15. rujna 1997. godine, u dva originalna primjerka, svaki na hrvatskom i srpskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju jednaku vrijednost.

ZA VLADU ZA SAVEZNU VLADU SAVEZNE
REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
dr. Mate Granić, v. r. Milan Milutinović, v. r.
potpredsjednik Vlade savezni ministar vanjskih poslova
Republike Hrvatske Savezne Republike
ministar vanjskih poslova i Jugoslavije
III.

Za izvršenje Sporazuma iz točke I. ove Odluke nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

IV.

Ova Odluka stupa nač.snagu danom objave u Narodnim novinama.

Na dan donošenja ove Odluke Sporazum iz točke I. ove Odluke nije na snazi, već se privremeno primjenjuje od 15. rujna 1997. godine, a stupit će na snagu sukladno odredbama članka 24. Sporazuma, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju medunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 212-02/96-03/02
Urbroj : 5030114-97-3
Zagreb, 30 prosinca 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o reguliranju graničnog željezničkog prometa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !