Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o suradnji na području turizma ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/98, XX/99)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30.L114001 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. rujna 1998. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DRŽAVE IZRAEL O SURADNJI NA PODRUČJU TURIZMA

I.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o suradnji na području turizma, sklopljen u Jerusalemu, 11. svibnja 1998. godine, u izvorniku na hrvatskom, hebrejskom i engleskom jeziku.

II.

Tekst Sporazuma u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

 


 

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DRŽAVE IZRAEL O SURADNJI NA PODRUČJU TURIZMA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Države Izrael, u daljnjem tekstu: ugovorne stranke, U ŽELJI za jačanjem prijateljskih odnosa između dviju zemalja, na osnovi jednakosti i uzajamne dobrobiti,

SVJESNE značaja turizma ne samo za razvoj svojih gospodarskih odnosa, već i za poticanje boljeg razumijevanja između dvaju naroda,

SPORAZUMJELE SU SE o sljedećem:

Članak 1.

Ugovorne stranke će nastojati pojačati i proširiti turistički promet između dviju zemalja, sa ciljem unapređenja uzajamnog poznavanja načina života, povijesti i kulture svojih naroda, te povećanja dvostrane razmjene na gospodarskom planu.

Svi oblici suradnje prema ovom Sporazumu, odvijat će se suglasno nacionalnom zakonodavstvu ugovornih stranaka.

Članak 2.

Ugovorne stranke će, u okviru svojih financijskih mogućnosti, nastojati razvijati i potpomagati dvostranu suradnju između poduzeća, organizacija i drugih odgovarajućih ustanova obje zemlje na području turizma, kao i poduzimati za to potrebite mjere.

Članak 3.

Suradnja iz članka 2. obuhvaća sljedeće aktivnosti:

1. Promicanje zajedničkih inicijativa u turizmu, organiziranje pojedinačnih i grupnih turističkih putovanja, uključujući i posebno putovanje za mladež, u svrhu oživljavanja turističkog prometa između dviju zemalja;

2. Marketinške aktivnosti na promociji turizma u obje zemlje;

3. Razmjenu informacija i publikacija o razvoju turizma u obje zemlje, te o bitnim pitanjima privatizacije i problemima koji se mogu pojaviti kod ulaganja stranog kapitala;

4. Razmjenu iskustava na području turizma i zajedničkog istraživanja tržišta;

5. Razmjenu statističkih podataka o turizmu.

Članak 4.

Ugovorne stranke će, u skladu sa svojim važećim zakonima i propisima, pojednostaviti formalnosti za svoje građane u svrhu jačanja turističkog prometa između dviju zemalja. Posebnu će pozornost posvetiti jačanju turističkog prometa između svojih zemalja, u smislu grupnog i pojedinačnog turizma, kao i specijalnih tematskih putničkih grupa, za kongrese, simpozije, izložbe, sportske aktivnosti, glazbene i kazališne festivale, itd.

Članak 5.

Ugovorne stranke će poticati uzajamne posjete novinara i izvjestitelja sa radijskih i TV postaja, kao i drugih sredstava javnog priopćavanja, u svrhu učinkovitijeg obavješćivanja javnosti o turističkim potencijalima dviju zemalja.

Članak 6.

Ugovorne stranke su se sporazumjele da će u svrhu poticanja kombiniranih turističkih putovanja, razvijati zajedničke turističke promotivne aktivnosti u trećim zemljama.

Članak 7.

Posebna će se pozornost posvetiti razmjeni informacija i podataka u svezi uzajamnog ulaganja od strane privatnih ulagatelja, kao i u svezi uvjeta realizacije konkretnih projekata, te mogućnosti razmjenjivanja i uvođenja menadžerskog »know-how«-a u turistička poduzeća obiju zemalja.

Članak 8.

Ugovorne strane će surađivati u okviru međunarodnih turističkih organizacija.

Članak 9.

Ugovorne stranke su se sporazumjele da će u svrhu ostvarivanja ciljeva ovog Sporazuma osnovati mješovitu radnu grupu za turizam. Radna grupa će se sastojati od jednakog broja predstavnika svake zemlje.

Radna grupa će biti odgovorna za provedbu Sporazuma.

Radna grupa će se sastajati, prema potrebi, naizmjenično u Zagrebu i Jerusalemu.

Članak 10.

Za svrhe ovog Sporazuma provedbena će tijela biti: u ime Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma, te u ime Vlade Države Izrael, Ministarstvo turizma.

Članak 11.

Ovaj će Sporazum biti odobren ili potvrđen prema zakonskim postupcima ugovornih stranaka i stupa na snagu datumom druge od diplomatskih nota kojima ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu o provođenju svojih zakonskih postupaka potrebnih za stupanje Sporazuma na snagu.

Ovaj Sporazum će se Sklopiti za razdoblje od pet (5) godina. Nakon toga, Sporazum će biti obnavljan, na temelju prešutnog sporazuma, na daljnja petogodišnja razdoblja, osim u slučaju kad jedna od ugovornih stranaka ne obavijesti drugu pisanim diplomatskim putem, najmanje šest (6) mjeseci prije datuma isteka dotičnog razdoblja, o namjeri otkaza Sporazuma.

Sastavljeno u Jerusalemu, dana 11., mjeseca svibnja, 1998. godine, što odgovara danu 15., mjesecu Iyaru, 5758. godini, u dva izvornika, svaki na hrvatskom, hebrejskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna.

U slučaju nesuglasica u tumačenju, engleski tekst bit će mjerodavan.

ZA VLADU REPUBLIKE                   ZA VLADU DRŽAVE

HRVATSKE                                                   IZRAEL

Dr. Mate Granić, v. r.                     Benyamin Netanyahu, v. r.

potpredsjednik Vlade                           ministar vanjskih poslova

Republike Hrvatske i                                     Države Izrael

ministar vanjskih poslova

III.

Za izvršenje Sporazuma iz točke I. ove Odluke nadležno je Ministarstvo turizma.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Odluke Sporazum iz točke I. ove Odluke nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 334-05/98-02/03
Urbroj: 5030114-98-1
Zagreb, 17. rujna 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša,
v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o suradnji na području turizma
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !