Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o pomoći i suradnji na području zaštite i spašavanja ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/08, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o pomoći i suradnji na području zaštite i spašavanja

HRVATSKI SABOR

117

Na teme ju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE FRANCUSKE REPUBLIKE O POMOĆI I SURADNJI NA PODRUČJU
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o pomoći i suradnji na području zaštite i spašavanja, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. listopada 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/148

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 5. studenoga 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE FRANCUSKE REPUBLIKE O POMOĆI I SURADNJI NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o pomoći i suradnji na području zaštite i spašavanja, potpisan u Parizu 10. listopada 2007. u izvorniku na hrvatskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE FRANCUSKE REPUBLIKE O POMOĆI I SURADNJI NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Vlada Republike Hrvatske i

Vlada Francuske Republike,

u daljnjem tekstu: stranke,

Svjesne opasnosti koju za obje stranke predstavljaju prirodne katastrofe i velike tehnološke nesreće,

Uvjerene u neophodnost jačanja suradnje i razmjene informacija između nadležnih tijela stranaka u području zaštite i spašavanja te posebice obrazovanja sudionika zaštite i spašavanja,

Vezane stoljetnim duhom srdačnosti i prijateljstva koji vlada u odnosima dviju država,

Dogovorile su kako slijedi:

Članak 1.

1. Ovaj Sporazum utvrđuje uvjete za dobrovoljno i uzajamno pružanje pomoći u slučajevima katastrofa i teških nesreća, koja se pruža na zahtjev upućen diplomatskim putem ili na zahtjev nadležnih tijela stranaka navedenih u članku 3.#clanak3 stavku 2. ovoga Sporazuma.

2. Ta pomoć konkretno se ostvaruje slanjem spasilačkih ekipa, isporukom opreme ili pružanjem informacija.

Članak 2.

U smislu ovoga Sporazuma pojmovi imaju sljedeće značenje:

»Stranka moliteljica«, stranka koja traži pomoć druge stranke u obliku slanja stručnjaka, spasilačkih ekipa ili sredstava pomoći;

»Zamoljena stranka«, stranka koja prima zahtjev za pomoć;

»Ekipa za pomoć«, članovi spasilačkih ekipa ili stručnjaci upućeni na mjesto nesreće na zahtjev stranke moliteljice;

»Hitna situacija«, pojava katastrofe prirodnog ili tehnološkog podrijetla s teškim posljedicama za ljude ili mogućim znatnim utjecajem na okoliš;

»Sredstva pomoći«, dopunski elementi opreme i druga sredstva koja se donose u svrhu zadatka, a namijenjena su uporabi ekipa za pomoć;

»Materijal i roba za pomoć«, sredstva, vozila i osobna oprema namijenjena ekipama za pomoć;

»Opskrbna sredstva«, sredstva potrebna za funkcionalno djelovanje i opskrbu ekipa za pomoć.

Članak 3.

1. Za provedbu ovoga Sporazuma stranke imenuju sljedeća nadležna tijela:

– za Vladu Republike Hrvatske: Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske,

– za Vladu Francuske Republike: Ministarstvo unutarnjih poslova, prekomorskih teritorija i teritorijalnih zajednica Francuske Republike.

2. Stranke se diplomatskim putem obavještavaju o svakoj promjeni koja se tiče imenovanja nadležnih tijela.

3. Zahtjev za pomoć može se uputiti i usmeno, no u tom slučaju mora biti pisano potvrđen u što kraćem roku.

Članak 4.

1. Stranke uspostavljaju suradnju koja se odnosi na:

– predviđanje i prevenciju velikih prirodnih i tehnoloških rizika;

– zaštitu i spašavanje osoba, dobara i okoliša kojima prijeti prirodna katastrofa (kao što su potres, poplava, oluja, šumski požar) ili tehnološka katastrofa (požar ili eksplozija u industrijskim postrojenjima ili objektima u kojima se okuplja veći broj ljudi, nesreće u prijevozu opasnih tvari, u željezničkom, zračnom, pomorskom i cestovnom prometu);

– obuku nositelja zaštite i spašavanja;

– uzajamnu pomoć u slučaju katastrofa ili teških nesreća.

2. Suradnja se provodi u okviru financijskih mogućnosti svake stranke.

Članak 5.

Suradnja se ostvaruje putem:

– pomoći i savjetovanja u organiziranju službi;

– izrade tekstova u svezi zaštite i spašavanja te u donošenju planova spašavanja, djelatnosti obuke nositelja zaštite i spašavanja;

– proučavanja problema od zajedničkog interesa u predviđanju, prevenciji, procjeni i upravljanju hitnim situacijama;

– razmjene stručnjaka i specijalista, kao i putem razmjene informacija i dokumentacije koja se tiče zaštite i spašavanja.

Članak 6.

1. Kada je riječ o obuci, suradnja može, u skladu s proračunskim mogućnostima, imati oblik provedbe početnog sveučilišnog obrazovanja ili početnog obrazovanja za vatrogasne časnike koje se ostvaruje u specijaliziranim školama druge stranke, no moguće je i slanje na tečajeve za rukovoditelje, specijaliste i tehničare u škole ili obrazovne ustanove druge stranke, slanje u misiju instruktora koji u školama ili obrazovnim ustanovama druge stranke drže nastavu prilagođenu potrebama koje je ta stranka izrazila.

2. Sadržaj i trajanje svake obuke određuje Mješovito povjerenstvo navedeno u članku 15.#clanak15 ovoga Sporazuma.

3. U slučajevima kada se zahtijeva posebna osposobljenost, svaka stranka imenuje stručnjake koji posjeduju traženu osposobljenost za izvršenje misije.

Članak 7.

Stranke pružaju uzajamnu pomoć u slučaju katastrofa ili velikih nesreća u skladu sa sljedećim odredbama:

1. Svaka stranka na službeni zahtjev druge stranke pruža svu moguću pomoć u slučaju nužde. Zahtjev za pomoć mora se uputiti uobičajenim diplomatskim putem, mora se točno utvrditi narav katastrofe i dostaviti prvu procjenu njezina opsega, kao i potrebe za pružanjem pomoći.

2. Zahtjev za pomoć može se odnositi na tehničko vještačenje ili na pojačanje u ljudstvu i materijalno-tehničkim sredstvima.

3. Primitak zahtjeva za pomoć ne povlači automatski pozitivan odgovor zamoljene stranke. Svaka stranka zadržava svoju potpunu slobodu u odluci da pruži ili uskrati pomoć koja se od nje traži, posebno s obzirom na predvidive rizike na svom području, na svoje vlastite akcije koje su u tijeku i s obzirom na raspoloživost spasilačkih ekipa.

4. Zamoljena stranka obavještava stranku moliteljicu u najkraćim rokovima o odgovoru koji namjerava dati na njezin zahtjev, o naravi pomoći koju daje, uz navođenje ekipa za pomoć, specijalnosti njezinih stručnjaka te upućenoj opremi, sredstvima za spašavanje i potrošnim dobrima. Ona treba isto tako navesti vrstu prijevoza koji koristi za dolazak na mjesto nesreće kao i predviđenu točku prelaska granice.

Članak 8.

1. Namjera o korištenju letjelica treba se bez odgode dati na znanje nadležnim tijelima zamoljene stranke. U slučaju pristanka stavljanja na raspolaganje letjelica, zamoljena stranka također treba navesti, koliko je moguće, tip i registarsku oznaku letjelice, sastav posade i tereta, vrijeme polaska, predviđeni raspored leta te mjesto prizemljenja.

2. Zakonodavstvo svake stranke koje se tiče zračnog prometa ostaje na snazi, a posebice obveza dostavljanja podataka o letovima nadležnim tijelima kontrole.

Članak 9.

1. Dužnost je nadležnih tijela stranke moliteljice da rukovodi operacijama spašavanja te da daje sve korisne upute odgovornoj osobi ekipe za pomoć zamoljene stranke.

2. Ekipa za pomoć zamoljene stranke ostaje pod isključivom nadležnošću svoje odgovorne osobe u izvršavanju zadatka koji je odredila stranka moliteljica.

3. Članovi ekipe za pomoć zamoljene stranke imaju slobodan pristup svim mjestima koja zahtijevaju njihovu intervenciju u okvirima područja koje im je povjerila stranka moliteljica.

4. U slučaju potrebe, stranka moliteljica stavlja na raspolaganje tumača ekipi za pomoć zamoljene stranke te joj pruža potrebna telekomunikacijska sredstva za komunikaciju sa zapovjedništvom operacije spašavanja.

Članak 10.

1. Kako bi se osigurala neophodna učinkovitost i brzina u intervencijama, svaka stranka pojednostavljuje formalnosti prelaska svojih državnih granica.

2. U tu svrhu, svaki član ekipe za pomoć zamoljene stranke treba imati važeću putnu ispravu. U okviru svoga zadatka, članovi ekipe koja pruža pomoć mogu boraviti na državnom području stranke moliteljice bez vize i dozvole boravka. Oni trebaju poštivati zakone i propise koji su tamo na snazi.

3. Odgovorna osoba ekipe za pomoć zamoljene stranke treba biti nositelj dokumenata koji potvrđuju zadatak spašavanja, tip jedinice/a od koje/ih je sastavljena ova ekipa i broj osoba koje su njezini članovi. Ovaj dokument izdaje tijelo pod čijim je zapovjedništvom ekipa za pomoć.

4. Članovi ekipe za pomoć zamoljene stranke mogu nositi svoju odoru prilikom intervencije na državnom području stranke moliteljice.

5. Članovi ekipe za pomoć zamoljene stranke ne smiju na državno područje stranke moliteljice unijeti nikakvo oružje, streljivo ili eksploziv.

Članak 11.

1. Zapovjednik svake ekipe za pomoć zamoljene stranke treba biti opremljen zbirnim popisom uvezene opreme, sredstava za pomoć i opskrbnih sredstava koji potvrđuje, osim u slučaju nužde, tijelo pod čijim je zapovjedništvom ova ekipa. Ekipe za pomoć trebaju prevoziti samo opremu, materijale i robu za pomoć ili opskrbna sredstva koja su nužna za izvršavanje zadatka.

2. Sredstva pomoći, kao i materijal i roba za pomoć te opskrbna sredstva, koja nisu upotrijebljena tijekom akcije spašavanja moraju se vratiti na državno područje zamoljene stranke. Ako ovo ne dopuštaju posebne okolnosti, o tome treba biti obaviješteno tijelo zamoljene stranke odgovorno za akciju pružanja pomoći. Uz to, carinsko tijelo zamoljene stranke također treba biti o tome obaviješteno.

3. Liječničke ekipe za spašavanje zamoljene stranke interveniraju sa svojom propisanom opremom. Opskrba za hitne slučajeve ovih ekipa obuhvaća lijekove koji sadrže tvari klasificirane kao opojne droge i psihotropne tvari, kako bi se odgovorilo medicinskim potrebama visoke hitnosti. Ove lijekove smije koristiti samo kvalificirano medicinsko osoblje koje djeluje u skladu sa zakonskim odredbama i propisima zamoljene stranke. Stranka moliteljica zadržava pravo kontrole na licu mjesta.

Članak 12.

1. Smještaj i prehrana ekipe za pomoć zamoljene stranke za vrijeme trajanja zadatka, te po potrebi, i opskrba letjelica obavlja se na trošak stranke moliteljice. U slučaju potrebe, ekipi za pomoć bit će osigurana i sva neophodna liječnička pomoć.

2. Stranka moliteljica može u svakom trenutku povući svoj zahtjev za pomoć. U tom slučaju zamoljena stranka može zatražiti naknadu svih eventualno nastalih troškova. Naknada troškova izvršava se neposredno nakon što je podnesen zahtjev.

3. Zamoljena stranka dužna je osigurati upućene članove ekipe za pomoć.

Članak 13.

1. Stranka moliteljica podmiruje zamoljenoj stranci izdatke koje joj je prouzrokovala nesreća koja se dogodila tijekom zadatka pružanja pomoći, bilo da se radi o isplaćenim ili zadržanim novčanim svotama, svom djelatniku ili opunomoćenoj osobi ili nadoknađuje troškove popravka ili zamjene oštećenog, uništenog ili izgubljenog materijala.

Ta novčana sredstva ili troškovi popravka ili zamjene procjenjuju se u skladu sa zakonima i propisima države iz koje potječu djelatnici ili oprema.

Ove se odredbe također primjenjuju i kada je počinitelj štetnih događaja treća strana u odnosu na operacije spašavanja.

2. Ako na državnom području stranke moliteljice prilikom izvršenja zadatka član neke spasilačke ekipe zamoljene stranke prouzroči štetu nekoj fizičkoj ili pravnoj osobi, štetu će nadoknaditi stranka moliteljica sukladno zakonima koji se primjenjuju u slučaju kada štetu prouzroče državljani stranke moliteljice koji sudjeluju u otklanjanju izvanredne situacije.

Stranka moliteljica nadoknađuje štetu nanesenu opremi zamoljene stranke pri izvršavanju zadatka pomoći u slučaju hitne situacije.

3. Stranka moliteljica može zatražiti od zamoljene stranke naknadu troškova nastalih kada je djelatnik zamoljene stranke namjerno prouzročio štetu koja nije opravdana izvršavanjem njegova zadatka.

Članak 14.

1. Povlačenje sredstava upotrijebljenih u okviru ovoga Sporazuma obavlja se prema niže utvrđenim modalitetima.

2. Po obavljenom zadatku, kada stranka moliteljica vraća na raspolaganje zamoljenoj stranci sredstva koja su joj bila posuđena, ona o tome treba obavijestiti, s jedne strane, osobu odgovornu za upotrijebljena sredstva, a s druge strane, nadležna tijela zamoljene stranke.

3. Kada tijekom obavljanja zadatka zamoljena stranka odluči prekinuti stavljanje na raspolaganje svojih sredstava, ona o tome telefaksom izvješćuje stranku moliteljicu koja ovu obavijest dalje neposredno prosljeđuje osobi odgovornoj za ova sredstva.

4. Odluka zamoljene stranke primijenit će se bez odgode, i ne može biti predmetom razmatranja stranke moliteljice.

5. Po završetku zadatka, stranka moliteljica upućuje zamoljenoj stranci cjelovito izvješće u kojem se opisuje razmjer katastrofe i način odvijanja operacije.

6. Kada zamoljena stranka izvrši stručnu analizu situacije, dužna ju je dostaviti stranci moliteljici u što kraćem roku.

Članak 15.

1. U okviru ovoga Sporazuma stranke osnivaju Mješovito povjerenstvo za zaštitu i spašavanje. To Povjerenstvo čine stranke koje će se prije njegova saziva uzajamno izvijestiti o imenima osoba koja su u njegovu sastavu.

2. Povjerenstvo ima zadatak predložiti vlastima nadležnim za zaštitu i spašavanje svake stranke, koja određuju njegov sastav, svaku akciju koja bi mogla osnažiti suradnju među njihovim službama namijenjenu prevenciji, zaštiti i spašavanju.

3. Aktivnosti koje se odnose na suradnju među strankama, određuju se i provode u okviru ovog Povjerenstva.

4. Povjerenstvo izdaje mišljenja o pitanjima koje mu podnose stranke te potiče njihovu međusobnu razmjenu informacija i iskustava.

5. Povjerenstvo se sastaje redovito, no može se sazvati i na zahtjev jedne od stranaka.

Članak 16.

Radi promicanja i razvoja predviđanja, prevencije i uzajamne pomoći u slučaju katastrofa i teških nesreća, stranke su suglasne uspostaviti redovite kontakte razmjenjujući sve korisne informacije te planirajući redovite sastanke.

Članak 17.

Izuzevši informacije koje, na temelju zakona ili propisa stranke moliteljice, ne mogu biti priopćene, informacije dobivene tijekom zadataka obavljenih u okviru ovoga Sporazuma smiju biti objavljene uz poštivanje važećih propisa u svakoj od država.

Članak 18.

1. Osim ako se stranke od slučaja do slučaja ne dogovore drugačije, područja suradnje navedena u člancima 4., 5. i 6. financirat će stranka moliteljica u okviru svojih proračunskih mogućnosti.

2. O financijskim sredstvima koja se koriste za pomoć predviđenu člancima 7. do 14. odlučuje se dogovorom stranaka za svaki pojedini slučaj, u okviru njihovih proračunskih mogućnosti.

Članak 19.

Ovaj Sporazum ne utječe na prava i obveze stranaka koje proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora koji su za njih na snazi.

Članak 20.

Svi sporovi u svezi s tumačenjem ili primjenom ovoga Sporazuma rješavat će se konzultacijama i pregovorima između stranaka.

Članak 21.

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana drugog mjeseca koji slijedi nakon datuma primitka diplomatskim putem posljednje pisane obavijesti da je svaka od stranaka okončala potrebne unutarnje postupke za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

2. Ovaj Sporazum sklapa se za razdoblje od pet godina te se prešutno obnavlja za ista razdoblja.

3. Svaka stranka može u svakom trenutku otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću upućenom drugoj stranci diplomatskim putem. Ovaj otkaz stupa na snagu šest mjeseci nakon datuma primitka obavijesti. Otkazivanje Sporazuma ne dovodi u pitanje izvršenje radnji koje su u tijeku na temelju Sporazuma, osim ako stranke ne odluče drugačije.

Sastavljeno u Parizu, 10. listopada 2007., u dva izvornika, svaki na hrvatskom i francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

Ivica Kirin, v. r.

ministar unutarnjih poslova

ZA VLADU
FRANCUSKE REPUBLIKE

Michele Alliot-Marie, v. r.

ministrica unutarnjih poslova,
prekomorskih teritorija i
teritorijalnih zajednica

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite i spašavanja.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/08-01/07

Zagreb, 30. listopada 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o pomoći i suradnji na području zaštite i spašavanja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !