Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hong Konga (SAR) Posebnoga Upravnog Područja Narodne Republike Kine o zračnom prometu ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/02, XX/05, XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
13 15.11.2002 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja Narodne Republike Kine o zračnom prometu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

153

Na temelju članka 30.L115321 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. listopada 2002. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE HONG KONGA (SAR) POSEBNOG UPRAVNOG PODRUČJA NARODNE REPUBLIKE KINE O ZRAČNOM PROMETU

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja Narodne Republike Kine o zračnom prometu sklopljen u Zagrebu, 7. lipnja 2002. godine, u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KONG KONGA (SAR) POSEBNOG UPRAVNOG PODRUČJA NARODNE REPUBLIKE KINE O ZRAČNOM PROMETU

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja Narodne Republike Kine (»Hong Kong (SAR) Posebno Upravno Područje«) (u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«),

želeći promaknuti svoje uzajamne odnose na području civilnog zrakoplovstva i sklopiti Sporazum u svrhu uspostavljanja okosnice za zračni promet između Republike Hrvatske i Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

DEFINICIJE

Za svrhu ovog Sporazuma, ukoliko kontekst ne zahtijeva drugačije:

a) Izraz »zrakoplovne vlasti« znači u slučaju Republike Hrvatske Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, a u slučaju Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja Glavni direktor civilnog zrakoplovstva ili, u oba slučaja, svaka osoba ili tijelo koje je ovlašteno vršiti bilo koju funkciju koja je u domeni nadležnosti gore navedenih osoba ili tijela ili sličnih funkcija;

b) Izraz »određeni zračni prijevoznik« znači zračni prijevoznik koji je određen i ovlašten u skladu s odredbama članka 4.#clanak4 ovog Sporazuma;

c) Izraz »područje« za Republiku Hrvatsku ima značenje izraza »teritorij« određeno člankom 2. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, otvorene za potpis u Chicagu 7. prosinca 1944. godine, a za Hong Kong (SAR) Posebno Upravno Područje uključuje otok Hong Kong, Kowloon i Nove Teritorije;

d) Izrazi »zračni promet«, »međunarodni zračni promet«, »zračni prijevoznik« i »zaustavljanje u neprometne svrhe« imaju značenja navedena u članku 96. navedene Konvencije;

e) Izraz »ovaj Sporazum« uključuje i Dodatak istom i bilo kakve izmjene i dopune Dodatka ili Sporazuma;

f) Izraz »tarifa« određen je člankom 7.#clanak7, stavak 1. ovog Sporazuma.

Članak 2.

ODREDBE ČIKAŠKE KONVENCIJE KOJE SE PRIMJENJUJU NA MEĐUNARODNI ZRAČNI PROMET

Pri provođenju ovog Sporazuma ugovorne će stranke djelovati u skladu s odredbama Konvencije o Međunarodnom civilnom zrakoplovstvu koja je bila otvorena za potpis u Chacagu 7. prosinca 1944. godine, uključivši Dodatke i bilo koje izmjene i dopune Konvencije ili njezinih Dodataka koje se primjenjuju u međunarodnom zračnom prometu.

Članak 3.

DODJELA PROMETNIH PRAVA

1. Svaka ugovorna stranka dodijelit će drugoj ugovornoj stranci sljedeća prava glede njezinog sudjelovanja u međunarodnom zračnom prometu:

a) pravo da leti preko njezinog područja bez slijetanja,

b) pravo da se zaustavlja na njezinom području u neprometne svrhe.

2. Svaka ugovorna stranka dodjeljuje drugoj ugovornoj stranci prava navedena u ovom Sporazumu u svrhu uspostavljanja međunarodnog zračnog prometa na linijama navedenim u odgovarajućem odlomku Dodatka ovom Sporazumu. Takav zračni promet u daljnjem će se tekstu nazivati »ugovoreni zračni promet«, a linije će se u daljnjem tekstu nazivati »određene linije«. Za vrijeme obavljanja ugovorenog zračnog prometa na određenoj liniji određeni zračni prijevoznici svake od ugovornih stranaka imat će osim prava navedenih u stavku 1. ovog članka i pravo na zaustavljanje na području druge ugovorne stranke u mjestima određenim za tu liniju u skladu s Dodatkom ovom Sporazumu u svrhu ukrcaja i iskrcaja putnika i tereta, uključivši poštu, i sve to pojedinačno ili u kombinaciji.

3. Ništa od navedenog u stavku 2. ovog članka neće se smatrati prijenosom prava određenim zračnim prijevoznicima jedne ugovorne stranke na ukrcaj putnika i tereta, uključivši poštu, u jednom mjestu na području druge ugovorne stranke koji se prevoze za naknadu ili najamninu i koji su upućeni prema nekom drugom mjestu na području te druge ugovorne stranke.

4. Ukoliko radi oružanog sukoba, političkih previranja ili razvoja, ili posebnih i neuobičajenih okolnosti, određeni zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke ne bude u mogućnosti letjeti na svojim uobičajenim linijama, druga će ugovorna stranka dati sve od sebe da omogući neprekidno obavljanje takvih letova uz pomoć odgovarajućih privremenih promjena na navedenim linijama.

Članak 4.

ODREĐIVANJE ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA I DODJELJIVANJE IM OVLAŠTENJA ZA RAD

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo u pisanom obliku odrediti drugoj ugovornoj stranci jednog ili više zračnih prijevoznika u svrhu obavljanja ugovorenog zračnog prometa na utvrđenim linijama, te će imati pravo povući ili promijeniti takva određenja.

2. Po primitku takvog određenja druga će ugovorna stranka, sukladno odredbama stavaka 3. i 4. ovog članka, bez odgađanja dodijeliti određenom zračnom prijevozniku ili zračnim prijevoznicima odgovarajuća ovlaštenja za rad.

3. (a) Vlada Republike Hrvatske imat će pravo odbiti dodjeljivanje ovlaštenja za rad navedenih u stavku 2. ovog članka, ili pak nametnuti određenom zračnom prijevozniku takve uvjete koje smatra nužnima da bi isti mogao koristiti prava navedena u članku 3.#clanak3, stavak 2. ovog Sporazuma, u svakom slučaju kada nije sigurna da taj zračni prijevoznik ima svoju središnju upravu i glavno mjesto poslovanja u Hong Kongu (SAR) Posebnom Upravnom Području.

(b) Vlada Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja imat će pravo odbiti dodjeljivanje ovlaštenja za rad navedenih u stavku 2. ovog članka, ili pak nametnuti određenom zračnom prijevozniku takve uvjete koje smatra nužnima da bi isti mogao koristiti prava navedena u članku 3.#clanak3, stavak 2. ovog Sporazuma, u svakom slučaju kada nije sigurna da su državljani ili Vlada Republike Hrvatske u posjedu većine dionica navedenog određenog zračnog prijevoznika i da navedeni građani ili vlada imaju stvarnu kontrolu nad tim zračnim prijevoznikom.

4. Zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke mogu od zračnog prijevoznika kojeg je odredila druga ugovorna stranka zatražiti pružanje dokaza da je isti kvalificiran za ispunjavanje uvjeta propisanih zakonima i pravnim propisima tih zrakoplovnih vlasti koji se uobičajeno i razumno primjenjuju na letenje u međunarodnom zračnom prometu.

5. Zračni prijevoznik koji je na taj način određen i ovlašten može u bilo koje vrijeme započeti obavljati ugovoreni zračni promet pod uvjetom da zračni prijevoznik udovoljava primjenjivim odredbama ovog Sporazuma.

Članak 5.

OPOZIV ILI UKIDANJE OVLAŠTENJA ZA RAD

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo opozvati ili ukinuti ovlaštenje za rad i korištenje prava navedenih u članku 3.#clanak3, stavak 2. ovog Sporazuma zračnom prijevozniku kojeg je odredila druga ugovorna stranka ili mu nametnuti takve uvjete koje smatra neophodnima za korištenje tih prava:

a) (i) u slučaju Vlade Republike Hrvatske, u svakom slučaju kada navedena Vlada nije sigurna da taj zračni prijevoznik ima svoju središnju upravu i glavno mjesto poslovanja u Hong Kongu (SAR) Posebnom Upravnom Području:

(ii) ili u slučaju Vlade Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja, u svakom slučaju kada navedena Vlada nije sigurna da su državljani ili Vlada Republike Hrvatske u posjedu većine dionica tog zračnog prijevoznika i da navedeni građani ili vlada imaju stvarnu kontrolu nad tim zračnim prijevoznikom.

b) u slučaju da taj zračni prijevoznik ne udovoljava zakonima i pravnim propisima ugovorne stranke koja mu dodjeljuje ta prava; ili

c) u slučaju da taj zračni prijevoznik na neki drugi način ne postupa sukladno uvjetima propisanim ovim Sporazumom.

2. Ukoliko trenutni opoziv ili ukidanje ovlasti za rad navedenih u stavku 1. ovog članka ili nametanje uvjeta glede istih nije nužno potrebno radi sprečavanja povreda zakona ili pravnih propisa, ovo će se pravo primjenjivati isključivo nakon konzultacija sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke.

Članak 6.

PRINCIPI PREMA KOJIMA ĆE SE OBAVLJATI
UGOVORENI ZRAČNI PRIJEVOZ

1. Određeni zračni prijevoznici obiju ugovornih stranaka imat će pravičnu i jednaku mogućnost obavljanja ugovorenog zračnog prijevoza na navedenim linijama.

2. Prilikom obavljanja ugovorenog zračnog prijevoza određeni zračni prijevoznici svake od ugovornih stranaka uzimat će u obzir interese određenih zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke tako da neprikladno ne štete zračnom prijevozu koji ovaj obavlja u cijelosti ili na dijelu istih linija.

3. Ugovoreni zračni promet kojeg obavljaju određeni zračni prijevoznici ugovornih stranaka striktno će voditi računa o zahtjevima za transportom na određenim linijama i kao svoj primarni zadatak imat će osiguranje kapaciteta, prema razumnom stupnju popunjenosti, odgovarajućeg sadašnjim i razumno predviđenim zahtjevima za prijevozom putnika i tereta, uključivši poštu, s područja ili na područje ugovorne stranke koja je odredila tog zračnog prijevoznika. Prijevoz putnika i tereta, uključivši poštu, koji su ukrcani ili iskrcani u mjestima određenih linija na teritoriju država koje nisu odredile zračne prijevoznike obavljat će se sukladno općim principima koji se odnose na kapacitet:

(a) zahtjevi za prometom prema i sa područja ugovorne stranke koja je odredila zračnog prijevoznika;

(b) zahtjevi za prometom područja kroz koji prolazi ugovoreni zračni prijevoz, uzimajući u obzir druge letove u zračnom prijevozu koje su odredili zračni prijevoznici država kojima navedeni teritorij pripada; i

(c) zahtjevi za zračnim prometom na nastavnim letovima.

4. Kapacitet koji će biti osiguran na određenim linijama zajedno će, i to s vremena na vrijeme, određivati zrakoplovne vlasti obiju ugovornih stranaka.

Članak 7.

TARIFE

1. Izraz »tarifa« imat će jedno ili više od slijedećih značenja:

(a) vozarina koju zračni prijevoznik naplaćuje za prijevoz putnika i njihove prtljage u redovitom zračnom prijevozu i troškovi i uvjeti za pomoćne usluge pri takvom prijevozu;

(b) cijena koju zračni prijevoznik naplaćuje za prijevoz tereta (osim pošte) u redovitom zračnom prijevozu;

(c) uvjeti prema kojima se određuje valjanost ili primjenjivost bilo koje od navedenih vozarina ili cijena uključivši bilo kakvu povlasticu za iste; i

(d) provizija koju je zračni prijevoznik platio svom zastupniku za prodane karte ili ispunjene zrakoplovne tovarne listove za prijevoz u redovitom zračnom prijevozu.

2. Tarife koje će određeni zračni prijevoznici ugovornih stranaka naplaćivati za prijevoz između Republike Hrvatske i Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja su tarife koje će odobriti zrakoplovne vlasti obiju ugovornih stranaka i koje će biti određene na razumnom nivou uzimajući u obzir sve svrsishodne čimbenike, uključivši troškove letova u ugovorenom zračnom prometu, potrebe korisnika, razuman profit i tarife drugih zračnih prijevoznika koji lete u cijelosti ili na dijelovima istih linija.

3. Tarife navedene u stavku 2. ovog članka usuglasit će određeni zračni prijevoznici ugovornih stranaka pri čemu mogu konzultirati druge zračne prijevoznike koji lete u cijelosti ili na dijelu iste linije prije predlaganja takvih tarifa, te će za njih zatražiti odobrenje. Međutim, određeni zračni prijevoznik neće biti spriječen da predloži, niti će zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka biti spriječene da odobre bilo koju tarifu ukoliko taj zračni prijevoznik ne uspije postići dogovor s drugim zračnim prijevoznicima o takvoj tarifi, ili zato što niti jedan drugi određeni zračni prijevoznik ne leti na istoj liniji. Sve što se u ovom i u prethodnom stavku odnosi na izraz »ista linija« znači linija na kojoj se leti, a ne određena linija.

4. Bilo koju predloženu tarifu za prijevoz između Republike Hrvatske i Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja određeni zračni prijevoznik ili prijevoznici podnijet će zrakoplovnim vlastima ugovornih stranaka tražeći njihovo odobrenje i to u obliku kako zrakoplovne vlasti, i to svaka posebno, mogu zahtijevati da se pokažu pojedinosti navedene u stavku 1. ovog članka. Isto će se predati najmanje 60 dana (ili u takvom kraćem roku o kojem se mogu dogovoriti zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka) prije predloženog datuma stupanja na snagu. Smatrat će se da je predložena tarifa podnesena zrakoplovnim vlastima ugovorene stranke na dan kad su istu primile te zrakoplovne vlasti.

5. Bilo koju predloženu tarifu zrakoplovne vlasti ugovorne stranke mogu odobriti u bilo kojem trenutku pod uvjetom da je ista podnesena u skladu sa stavkom 4. ovog članka i smatrat će se da su istu zrakoplovne vlasti te ugovorne stranke i odobrile, osim u slučaju da, u roku od 30 dana (ili u takvom kraćem roku o kojem se mogu dogovoriti zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka) od datuma podnošenja, zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke u pisanom obliku obavijeste zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke da ne prihvaćaju predloženu tarifu.

6. Ukoliko je obavijest o neprihvaćanju predana u skladu s odredbama stavka 5. ovog članka, zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka mogu zajednički odrediti tarifu. U tu svrhu jedna ugovorna stranka može u roku od 30 dana od datuma predaje obavijesti o neprihvaćanju zatražiti konzultacije između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka i te će se konzultacije održati u roku od 30 dana od datuma kada je druga ugovorna stranka primila takav pisani zahtjev.

7. Ukoliko su zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke odbile prihvatiti tarifu u skladu sa stavkom 5. ovog članka, i ukoliko zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka nisu uspjele zajednički odrediti tarifu u skladu sa stavkom 6. ovog članka, spor će se riješiti u skladu s odredbama članka 16.#clanak16 ovog Sporazuma.

8. Sukladno stavku 9. ovog članka, tarifa utemeljena u skladu s odredbama ovog članka ostat će na snazi do trenutka dok se ne utemelji zamjenska tarifa.

9. Osim ako se zrakoplovne vlasti obiju ugovornih stranaka drugačije dogovore, i za takav period o kojem se dogovore, rok važenja tarife neće se produljivati na temelju stavka 8. ovog članka.

(a) ukoliko tarifa ima datum isteka, na duži period od 12 mjeseci nakon toga datuma;

(b) ukoliko tarifa nema datum isteka, na duži period od 12 mjeseci nakon datuma kada određeni zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke podnese zamjensku tarifu zrakoplovnim vlastima ugovornih stranaka.

10. (a) Tarife koje će naplaćivati određeni zračni prijevoznici Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja za prijevoz između Republike Hrvatske i neke druge države odobrit će zrakoplovne vlasti Republike Hrvatske i, gdje je prikladno, zrakoplovne vlasti te druge države. Tarife koje će naplaćivati određeni zračni prijevoznici Republike Hrvatske za prijevoz između Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja i neke druge države, osim Republike Hrvatske, odobrit će zrakoplovne vlasti Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja i, gdje je prikladno, zrakoplovne vlasti te druge države.

(b) Bilo koju predloženu tarifu za takav prijevoz određeni zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke podnijet će zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke tražeći njihovo odobrenje za takvu tarifu. Predložena tarifa podnijet će se u obliku kako te zrakoplovne vlasti budu zahtijevale da se pokažu pojedinosti navedene u stavku 1. ovog članka najmanje 90 dana (ili u takvom kraćem roku o kojem mogu odlučiti) prije predloženog datuma stupanja na snagu. Smatrat će se da je predložena tarifa podnesena na dan kada su istu primile te zrakoplovne vlasti.

(c) Zrakoplovne vlasti ugovorne stranke kojima je takva tarifa podnesena mogu je odobriti u bilo kojem trenutku i smatrat će se da su je zrakoplovne vlasti te ugovorne stranke odobrile, osim u slučaju kada, u roku od 30 dana od datuma podnošenja iste, u pisanom obliku obavijeste određenog zračnog prijevoznika koji je zatražio odobrenje da ne prihvaćaju predloženu tarifu.

(d) Zakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke mogu povući odobrenje za bilo koju na taj način odobrenu tarifu ili tarifu koja se smatra odobrenom s njihove strane pisanom obaviješću poslanom određenom zračnom prijevozniku koji naplaćuje takvu tarifu s rokom od 90 dana. Zračni prijevoznik će prestati naplaćivati takvu tarifu po isteku toga roka.

11. Usprkos odredbama stavka 5. i stavka 10. točka (c) ovog članka, zrakoplovne vlasti ugovorne stranke neće odbiti odobravanje bilo koje predložene tarife koju im je podnio određeni zračni prijevoznik i koja odgovara (npr. razinom cijene, uvjetima i datumom isteka, ali ne neophodno linijom koja se koristi) tarifi koju naplaćuje zračni prijevoznik te ugovorne stranke za usporedive letove između istih mjesta ili je niža ili viša od te tarife.

Članak 8.

CARINSKE NAKNADE

1. Zrakoplov određenog zračnog prijevoznika bilo koje od ugovornih stranaka koji obavlja međunarodni zračni promet, njegova standardna oprema, gorivo, maziva, zalihe potrošnih tehničkih sredstava, rezervni dijelovi uključivši motore i zalihe samog zrakoplova (uključivši, ali ne isključivo, takve zalihe kao što je hrana, pića i duhan) koje se nalaze u tom zrakoplovu bit će od strane druge ugovorne stranke, na osnovu reciprociteta, oslobođen plaćanja svih carinskih davanja, troškova pregleda i sličnih davanja i naplata koje se ne smatraju troškovima usluga pruženim prilikom slijetanja, pod uvjetom da takva standardna oprema i takve druge zalihe ostanu u samom zrakoplovu.

2. Standardna oprema, gorivo, maziva, zalihe potrošnih tehničkih sredstava, rezervni dijelovi uključivši motore, zalihe zrakoplova (uključivši, ali ne isključivo takve zalihe kao što je hrana, pića i duhan), zalihe tiskanih karata, zrakoplovnih tovarnih listova, bilo kakvog tiskanog materijala koji nosi oznake određenog zračnog prijevoznika jedne ugovorne stranke i uobičajeni reklamni materijal koji taj određeni zračni prijevoznik dijeli besplatno, koje je sam određeni zračni prijevoznik druge ugovorne stranke, ili koje je u njegovo ime isporučila treća stranka na područje druge ugovorne stranke, ili koja se nalazi u zrakoplovu kojim leti za to određenog zračnog prijevoznika, druga će ugovorna stranka, na osnovu reciprociteta, osloboditi plaćanja svih carinskih davanja, troškova pregleda i sličnih davanja i naplata koje se ne smatraju troškovima usluga pruženih prilikom dolaska, čak i onda kad će se takva standardna oprema i takve druge zalihe upotrijebiti na bilo kojem dijelu putovanja preko područja druge ugovorne stranke.

3. Za standardnu opremu i druge materijale navedene u stavcima 1. i 2. ovog članka može se zatražiti da se drže pod carinskim nadzorom ili kontrolom carinskih vlasti druge ugovorne stranke.

4. Standardna oprema i drugi materijali navedeni u stavku 1. ovog članka mogu se iskrcati na području druge ugovorne stranke uz odobrenje carinskih vlasti te druge ugovorne stranke. Pod takvim okolnostima, takva standardna oprema i takvi materijali bit će, na osnovu reciprociteta, oslobođeni plaćanja navedenih u stavku 1. ovog članka sve dok ne budu ponovno izvezeni ili na drugi način uklonjeni u skladu s carinskim propisima. Međutim, carinske vlasti te druge ugovorne stranke mogu zatražiti da se takva standardna oprema i takvi materijali stave do tog trenutka pod njihovu kontrolu.

5. Oslobođenje od plaćanja navedeno u ovom članku isto će se tako moći koristiti u situacijama kada određeni zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke sklopi sporazume s drugim zračnim prijevoznikom ili prijevoznicima o posudbi ili ustupanju standardne opreme ili drugih materijala navedenih u stavcima 1. i 2. ovog članka na području druge ugovorne stranke, pod uvjetom da je taj drugi zračni prijevoznik, ili prijevoznici, oslobođen od plaćanja takvih davanja od te druge ugovorne stranke.

6. Prtljaga i teret u direktnom tranzitu preko područja ugovorne stranke bit će oslobođeni plaćanja svih carinskih davanja, troškova pregleda i sličnih davanja i naplata koje se ne smatraju troškovima usluga pruženih prilikom dolaska zrakoplova.

Članak 9.

IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

1. Prihod ili profit stečen letovima zrakoplova zračnog prijevoznika jedne ugovorne stranke u međunarodnom prometu, uključivši sudjelovanje u »pool« letovima, letovima u zajednički poduzetom zračnom prijevozu ili međunarodnoj zrakoplovnoj agenciji, koji se oporezuju na području te ugovorne stranke bit će izuzeti od plaćanja poreza na dohodak, poreza na profit i svih drugih davanja na dohodak ili profit koja su propisana na području druge ugovorne stranke.

2. Kapital i imovina zračnog prijevoznika jedne ugovorne stranke koja se odnosi na letove zrakoplova u međunarodnom prometu bit će izuzeta od oporezivanja kapitala i imovine svake vrste i naravi koja se vrše na području druge ugovorne stranke.

3. Zarada od ustupanja zrakoplova koji sudjeluje u međunarodnom prometu i pokretne imovine koja je u svezi s letovima takvog zrakoplova, a koju je stekao zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke bit će izuzeta od plaćanja bilo kakvih poreza na zaradu koji su propisani na području druge ugovorne stranke.

4. U ovom članku:

(a) izraz »prihod ili profit« uključuje sveukupni prihod i bruto dohodak stečen letovima zrakoplova u svrhu prijevoza osoba, stoke, dobara, pošte ili trgovačke robe u međunarodnom prometu uključivši:

(i) »charter« ili najamninu za zrakoplov;

(ii) prodaju karata ili sličnih dokumenata, te pružanje usluga vezanih za takav prijevoz, bilo za samog zračnog prijevoznika ili za bilo kojeg drugog zračnog prijevoznika; i

(iii) kamate na sredstva direktno vezana s letovima zrakoplova u međunarodnom prometu;

(b) izraz »međunarodni promet« znači prijevoz zrakoplovom osim kada se takav prijevoz odvija isključivo između mjesta na području druge ugovorne stranke;

(c) izraz »zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke« znači, u slučaju Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja, zračni prijevoznik koji ima svoju središnju upravu i glavno mjesto poslovanja u Hong Kongu (SAR) Posebnom Upravnom Području, a u slučaju Republike Hrvatske zračni prijevoznik čija je većina dionica u vlasništvu državljana ili Vlade Republike Hrvatske i koji je pod stvarnom kontrolom navedenih građana ili Vlade;

(d) izraz »nadležne vlasti« znači, u slučaju Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja, Povjerenik za unutarnje prihode ili njegov ovlašteni zastupnik, svaka osoba ili tijelo koje je ovlašteno vršiti bilo koju funkciju koja je u domeni nadležnosti Povjerenika ili sličnih funkcija, a u slučaju Republike Hrvatske, Ministarstvo financija ili njegov ovlašteni zastupnik.

5. Nadležne vlasti ugovornih stranaka će konzultirajući se nastojati riješiti međusobnim dogovorom bilo kakve sporove glede tumačenja ili primjene ovog članka. Članak 16. (Rješavanje sporova) neće se primjenjivati niti na jedan od ovakvih sporova.

6. Usprkos članku 20. (Stupanje na snagu) svaka će ugovorna stranka u pisanom obliku obavijestiti drugu stranku o završetku procedura koje propisuju njezini zakoni i koji su potrebni za stupanje ovog članka na snagu i ovaj će članak stupiti na snagu na datum posljednje obavijesti. Članak će se tada primijeniti:

(a) u Republici Hrvatskoj, za svaku fiskalnu godinu koja počinje sa ili nakon 1. siječnja sljedeće kalendarske godine, nakon kalendarske godine u kojoj ovaj Sporazum ili ovaj članak stupa na snagu, koje god od navedenog bilo kasnije;

(b) u Hong Kongu (SAR) Posebnom Upravnom Području, za svaku fiskalnu godinu koja počinje sa ili nakon 1. travnja sljedeće kalendarske godine, nakon kalendarske godine u kojoj ovaj Sporazum ili ovaj članak stupa na snagu, koje god od navedenog bilo kasnije.

7. Usprkos članku 18. (Otkaz) gdje je dana obavijest o otkazu ovog Ugovora prema tom članku, ovaj će članak prestati vrijediti:

(a) u Republici Hrvatskoj, za svaku fiskalnu godinu koja počinje sa ili nakon 1. siječnja sljedeće kalendarske godine nakon kalendarske godine u kojoj je dana obavijest;

(b) u Hong Kongu (SAR) Posebnom Upravnom Području, za svaku fiskalnu godinu koja počinje sa ili nakon 1. travnja sljedeće kalendarske godine nakon kalendarske godine u kojoj je dana obavijest.

8. Ovaj će članak prestati vrijediti u slučaju da između ugovornih stranaka stupi na snagu sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji se odnosi na poreze na dohodak koji će propisivati izuzimanja od plaćanja poreza jednaka onima navedenim u ovom članku.

Članak 10.

ZRAKOPLOVNA SIGURNOST

1. Svaka ugovorna stranka potvrđuje drugoj ugovornoj stranci da njezina obveza zaštite sigurnosti civilnog zrakoplovstva od radnji nezakonitog djelovanja čini sastavni dio ovog Sporazuma. Svaka ugovorna stranka će posebice djelovati sukladno odredbama o sigurnosti u zrakoplovstvu Konvencije o krivičnim djelima i nekim drugim djelima izvršenim u zrakoplovima, potpisane u Tokiju 14. rujna 1963. godine, Konvencije o suzbijanju nezakonite otmice zrakoplova, potpisane u Den Haagu 16. prosinca 1970. godine, Konvencije o suzbijanju nezakonitih djela protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, potpisane u Montrealu 23. rujna 1971. godine, i Protokola o suzbijanju nezakonitih djela nasilja u zračnim lukama, potpisanog u Montrealu 24. veljače 1988. godine.

2. Svaka ugovorna stranka će drugoj ugovornoj stranci osigurati, na njezin zahtjev, svu potrebnu pomoć radi sprečavanja nezakonitih radnji otmice civilnih zrakoplova i ostalih nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti takvog zrakoplova, njegovih putnika i posade, zračnih luka i navigacijskih uređaja, te bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

3. Ugovorne stranke će, u svojim međusobnim odnosima, djelovati sukladno primjenjivim sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva i koje su određene kao Dodaci Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, otvorenoj za potpis u Chicagu 7. prosinca 1944. godine. Svaka će ugovorna stranka zahtijevati da operatori zrakoplova iz njihova registra ili operatori zrakoplova koji svoje glavno upravno sjedište ili stalno mjesto boravka imaju na njihovom području i operatori zračnih luka na njihovom području djeluju sukladno takvim sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu.

4. Svaka ugovorna stranka se slaže da se od takvih operatora zrakoplova može zatražiti da poštuju sigurnosne odredbe navedene u stavku 3. ovog članka koje zahtijeva druga ugovorna stranka prilikom ulaska, izlaska ili boravka na području te druge ugovorne stranke. Svaka ugovorna stranka će se pobrinuti da se na njezinom području stvarno primjenjuju odgovarajuće mjere u svrhu zaštite zrakoplova, te provjere putnika, posade, njihove ručne prtljage, prtljage, kao i tereta i zaliha zrakoplova prije i za vrijeme ukrcaja ili utovara. Svaka će ugovorna stranka isto tako pozitivno razmotriti bilo koji zahtjev druge ugovorne stranke za poduzimanjem razumnih posebnih mjera sigurnosti kako bi se suprotstavilo određenoj opasnosti.

5. Ako se dogodi nezakonita otmica ili prijetnja nezakonitom otmicom civilnog zrakoplova ili neke druge nezakonite radnje usmjerene protiv sigurnosti takvog zrakoplova, njegovih putnika i posade, zračnih luka i navigacijskih uređaja, svaka ugovorna stranka će pomoći drugoj ugovornoj stranci olakšavanjem veza i drugim sličnim odgovarajućim mjerama usmjerenim na brzo i sigurno okončanje takvog događaja ili prijetnje istim.

6. Ukoliko bi jedna ugovorna stranka imala problema glede odredbi o zrakoplovnoj sigurnosti navedenih u ovom članku, zrakoplovne vlasti bilo koje od ugovornih stranaka mogu zatražiti trenutačne konzultacije sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke.

Članak 11.

PRIPREMA STATISTIKE

Zrakoplovne vlasti svake od ugovornih stranaka će dostaviti zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke, na njihov zahtjev, takve periodične ili druge statističke izvještaje kakve ove vlasti mogu razumno zatražiti u svrhu preispitivanja kapaciteta koji su na ugovorenom zračnom prometu ponudili određeni zračni prijevoznici te ugovorne stranke. Takvi izvještaji obuhvaćat će sve potrebne informacije da bi se odredila količina prometa koji obavljaju ti zračni prijevoznici u ugovorenom zračnom prometu, te polazišta i odredišta tog prometa.

Članak 12.

KONVERZIJA I PRIJENOS PRIHODA

1. Određeni zračni prijevoznici Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja imat će pravo konvertirati i prenijeti u Hong Kong (SAR) Posebno Upravno Područje iz Republike Hrvatske, na zahtjev, lokalne prihode koji premašuju iznose koji su lokalno isplaćeni. Određeni zračni prijevoznici Republike Hrvatske imat će pravo konvertirati i prenijeti iz Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja u Republiku Hrvatsku, na zahtjev, lokalne prihode koji premašuju iznose koji su lokalno isplaćeni.

2. Konverzija i prijenos takvih prihoda bit će dozvoljena bez ograničenja prema deviznom tečaju koji se primjenjuje na promjenu valuta koji je na snazi u trenutku kada se takvi prihodi budu konvertirali i prenosili, te isti neće biti podložni nikakvim naplatama osim onih koje uobičajeno vrše banke za izvođenje takvih konverzija i prijenosa.

Članak 13.

PREDSTAVNIŠTVO ZRAČNOG PRIJEVOZNIKA I PRODAJA

1. Određeni zračni prijevoznici svake od ugovornih stranaka imat će pravo, sukladno zakonima i pravnim propisima druge ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak i upošljavanje, dovesti i zadržati na području te druge ugovorne stranke upravno, tehničko, operativno i drugo stručno osoblje koje je potrebno u svrhu obavljanja zračnog prijevoza.

2. Određeni zračni prijevoznici svake od ugovornih stranaka imat će se nadalje pravo baviti prodajom zračnog prijevoza na području druge ugovorne stranke i to izravno ili putem svojih zastupnika. Određeni zračni prijevoznici svake od ugovornih stranaka imat će pravo prodavati, a svaka će osoba biti slobodna kupovati, takav prijevoz u lokalnoj valuti ili u bilo kojoj drugoj konvertibilnoj valuti bez ograničenja.

Članak 14.

KORISNIČKE NAKNADE

1. Izraz »korisnička naknada« znači pristojba koju zračnom prijevozniku naplaćuju mjerodavne vlasti ili koju mjerodavne vlasti uvode radi naplate za korištenja zračnih luka ili uređaja, ili pak navigacijskih uređaja uključivši srodne usluge i uređaje za zrakoplov, njegovu posadu, putnike i teret.

2. Ugovorna stranka neće određenim zračnim prijevoznicima druge ugovorne stranke uvesti ili dozvoliti da im se uvedu korisničke naknade više od naknada koje su uvedene za njihove vlastite zračne prijevoznike koji obavljaju sličan međunarodni zračni promet.

3. Svaka ugovorna stranka će zatražiti konzultacije o korisničkim naknadama između mjerodavnih vlasti koje ih naplaćuju i zračnih prijevoznika koji koriste usluge i uređaje koje im pružaju navedene vlasti koje i naplaćuju korisničke pristojbe, kad god je moguće preko predstavničkih tijela tih zračnih prijevoznika. Korisnicima će se poslati razumna obavijest o bilo kakvom prijedlogu promjena korisničkih naknada da im se omogući da iskažu svoje mišljenje prije provođenja samih promjena. Svaka će ugovorna stranka nadalje zatražiti od svojih nadležnih vlasti koje naplaćuju korisničke naknade i navedenih korisnika da izmijene odgovarajuće informacije koje se tiču korisničkih naknada.

Članak 15.

KONZULTACIJE

Bilo koja od ugovornih stranaka može u bilo kojem trenutku zatražiti konzultacije o uvođenju, tumačenju, provođenju ili izmjenama i dopunama ovog Sporazuma. Takve konzultacije koje se mogu održati između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka počet će u roku od 60 dana od datuma kada druga ugovorna stranka primi navedeni pisani zahtjev, osim ako se ugovorne stranke ne dogovore drugačije.

Članak 16.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Ukoliko dođe do bilo kakvog spora između ugovornih stranaka koji se odnosi na tumačenje ili primjenu ovog Sporazuma ugovorne će stranke prvenstveno pokušati riješiti pregovorima.

2. Ukoliko ugovorne stranke ne riješe spor pregovorima, mogu se složiti da spor proslijede nekoj osobi ili tijelu da isti donesu odluku ili se spor, na zahtjev bilo koje od ugovornih stranaka, može podnijeti Arbitražnom sudu koji će se sastojati od tri arbitražna suca i koji će se konstituirati na sljedeći način:

(a) u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za arbitražom svaka će ugovorna stranka odrediti jednog arbitražnog suca. Dva arbitražna suca će se u roku od 60 dana od imenovanja drugog arbitražnog suca dogovoriti o izboru trećeg arbitražnog suca koji će imati ulogu predsjednika arbitražnog suda i bit će državljanin zemlje koja će se u navedenom sporu smatrati neutralnom;

(b) ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka ne imenuje svog arbitražnog suca u gore navedenom periodu, ugovorna stranka može zatražiti od predsjednika Vijeća Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva da imenuje arbitražnog suca u roku od 30 dana. Ukoliko predsjednik zaključi da je on državljanin zemlje koja se u navedenom sporu ne može smatrati neutralnom, najviši potpredsjednik koji nije diskvalificiran u tom pogledu izvršit će imenovanje.

3. Osim u slučaju koji je naveden ovdje u ovom članku ili ako se ugovorne stranke drugačije ne dogovore, sud će odrediti granice svoje nadležnosti i uspostavit će svoj vlastiti postupak. Prema nalogu suda, ili na zahtjev ugovorne stranke, održat će se vijećanje na kojem će se odrediti točna pitanja o kojima će se izvršiti arbitraža i posebni postupci kojih će se arbitraža pridržavati i to najkasnije 30 dana nakon potpunog konstituiranja suda.

4. Osim ako se ugovorne stranke drugačije dogovore ili ako sud drugačije odredi, svaka će ugovorna stranka u roku od 45 dana od potpunog konstituiranja suda predati memorandum. Odgovori će dospjeti 60 dana nakon toga. Sud će održati saslušanje na zahtjev ugovorne stranke, ili prema vlastitom nahođenju, u roku od 30 dana nakon što su dospjeli odgovori.

5. Sud će nastojati poslati pisanu odluku u roku od 30 dana nakon završetka saslušanja ili, ukoliko nikakvo saslušanje nije održano, nakon datuma predaje obaju odgovora. Odluka će biti donesena većinom glasova.

6. Ugovorna stranka može predati zahtjev za pojašnjenjem odluke u roku od 15 dana nakon što ju je primila i takvo će se pojašnjenje izdati u roku od 15 dana nakon primljenog zahtjeva za istim.

7. Odluka suda bit će obvezujuća za ugovorne stranke.

8. Svaka će ugovorna stranka snositi troškove arbitražnog suca koje je imenovala. Druge troškove suda ugovorne će stranke podijeliti u jednakim omjerima uključivši bilo kakve troškove koje je imao predsjednik ili potpredsjednik Vijeća Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva prilikom uvođenja postupaka opisanih u stavku 2. točka (b) ovog članka.

Članak 17.

IZMJENE I DOPUNE

Bilo kakve izmjene i dopune ovog Sporazuma o kojima su se dogovorile ugovorne stranke stupit će na snagu nakon što ih u pisanom obliku potvrde obje ugovorne stranke.

Članak 18.

OTKAZ

Jedna ugovorna stranka može u bilo kojem trenutku u pisanom obliku obavijestiti drugu ugovornu stranku o svojoj odluci da otkaže ovaj Sporazum. Ovaj će Sporazum prestati vrijediti u ponoć (na mjestu primitka pisane obavijesti) odmah prije prve godišnjice od datuma kada je druga ugovorna stranka primila tu obavijest, osim ako se takva obavijest dogovorno ne povuče prije isteka tog perioda.

Članak 19.

REGISTRACIJA KOD MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA

Ovaj će Sporazum kao i bilo kakve izmjene i dopune istih biti registrirane kod Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 20.

STUPANJE NA SNAGU

Ugovorne će stranke obavijestiti jedna drugu o završetku unutarnjih postupaka koji su potrebni da bi ovaj Sporazum stupio na snagu izmjenom pisanih obavijesti. Ovaj Sporazum će stupiti na snagu na datum zadnje pisane obavijesti.

Kao potvrdu navedenog, dolje potpisani, propisno ovlašteni svaki od svoje Vlade, potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u dva primjerka u Zagrebu, dana 7. lipnja 2002. na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna. U slučaju bilo kakvog neslaganja prilikom tumačenja istog prevladat će engleski tekst.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE HONG KONGA (SAR)

Mario Kovač v. r. Posebnog Upravnog Područja

Ministar pomorstva, Narodne Republike Kine

prometa i veza Sandra Birch Lee Suk Yee, v. r.

Tajnica za gospodarske usluge

Ureda za gospodarstvo

DODATAK

RASPORED LINIJA

Odlomak 1

Linije na kojima će zračni prijevoz obavljati određeni zračni prijevoznik ili prijevoznici Republike Hrvatske:

Mjesta u Republici Hrvatskoj – mjesta između – Hong Kong (SAR) Posebno Upravno Područje – mjesta iza.

Opaske:

1. Mjesta na kojima će se obavljati zračni prijevoz na linijama koje su navedene gore zajednički će odrediti zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka.

2. Određeni zračni prijevoznik ili prijevoznici Republike Hrvatske može na bilo kojem ili na svim letovima zaobići slijetanje u bilo kojem mjestu na linijama koje su navedene gore ili može prometovati kroz mjesta između bilo kojim redom, kroz mjesta u Republici Hrvatskoj bilo kojim redom, te kroz mjesta iza bilo kojim redom, pod uvjetom da ugovoreni zračni promet na tim linijama počinje u Republici Hrvatskoj.

3. Nikakav se promet ne može ukrcati u mjesta između ili u mjestu iza i iskrcati u mjestima u Hong Kongu (SAR) Posebnom Upravnom Području ili obrnuto, osim ako su ista s vremena na vrijeme zajednički odredile zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka.

4. Niti jedno mjesto u Narodnoj Republici Kini ne može se smatrati mjestom između ili mjestom iza.

Odlomak 2

Linije na kojima će zračni prijevoz obavljati određeni zračni prijevoznik ili prijevoznici Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja:

Hong Kong (SAR) Posebno Upravno Područje – mjesta između – mjesta u Republici Hrvatskoj – mjesta iza.

Opaske:

1. Mjesta na kojima će se obavljati zračni prijevoz na linijama koje su navedene gore zajednički će odrediti zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka.

2. Određeni zračni prijevoznik ili prijevoznici Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja može na bilo kojem ili na svim letovima zaobići slijetanje u bilo kojem mjestu na linijama koje su navedene gore, ili može prometovati kroz mjesta između bilo kojim redom, kroz mjesta u Republici Hrvatskoj bilo kojim redom, te kroz mjesta iza bilo kojim redom, pod uvjetom da ugovoreni zračni promet na tim linijama počinje u Hong Kongu (SAR) Posebnom Upravnom Području.

3. Nikakav se promet ne može ukrcati u mjestu između ili u mjestu iza i iskrcati u mjestima u Republici Hrvatskoj ili obrnuto, osim ako su ista s vremena na vrijeme zajednički odredile zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka.

4. Niti jedno mjesto u Narodnoj Republici Kini ne može se smatrati mjestom između ili mjestom iza.

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegovog stupanja na snagu.

Klasa: 343-01/00-02/03
Urbroj: 5030115-02-1
Zagreb, 24. listopada 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hong Konga (SAR) Posebnoga Upravnog Područja Narodne Republike Kine o zračnom prometu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !