Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o zračnom prometu ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 21.05.2010 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o zračnom prometu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

51

Na temelju članka 30.L506028 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. ožujka 2010. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O ZRAČNOM PROMETU

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o zračnom prometu sklopljen u Zagrebu, dana 20. lipnja 2009. godine, u izvorniku na hrvatskom, kineskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O ZRAČNOM PROMETU

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Narodne Republike Kine (u daljnjem tekstu ugovorne stranke),

kao stranke Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorene za potpisivanje u Chicagu, dana 7. prosinca 1944. godine,

želeći unaprijediti njihove međusobne odnose u području civilnog zrakoplovstva i sklopiti sporazum sa svrhom uspostave međunarodnog zračnog prometa između i izvan njihovih odnosnih državnih područja,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

DEFINICIJE

1. U svrhu ovog Sporazuma, ukoliko kontekst ne zahtijeva drugačije:

a) izraz »Konvencija« označava Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorenu za potpisivanje u Chicagu, dana 7. prosinca 1944. godine i uključuje bilo koji dodatak usvojen prema članku 90. te Konvencije i bilo koju izmjenu i dopunu dodataka ili Konvencije prema njezinim člancima 90. i 94., koju su usvojile obje ugovorne stranke;

b) izraz »zrakoplovna vlast« označava, u slučaju Republike Hrvatske, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i bilo koju osobu ili tijelo koje je ovlašteno vršiti bilo koju funkciju koju izvršava navedeno Ministarstvo, a u slučaju Narodne Republike Kine, Upravu civilnog zrakoplovstva Kine i bilo koju osobu ili tijelo koje je ovlašteno vršiti bilo koju funkciju koju izvršava navedena Uprava;

c) izraz »Sporazum« označava ovaj Sporazum, priložene mu Dodatke i bilo kakve protokole ili slične dokumente kojima se mijenja i dopunjuje ovaj Sporazum ili Dodatak;

d) izraz »određeni zračni prijevoznik« označava zračnog prijevoznika koji je određen i ovlašten u skladu s člankom 3.#clanak3 ovog Sporazuma za obavljanje ugovorenog prometa;

e) izraz »ugovoreni promet« označava redoviti zračni promet na linijama određenim u Dodatku ovom Sporazumu za prijevoz putnika, prtljage, tereta i pošte, posebno ili u kombinaciji;

f) izrazi »zračni promet«, »međunarodni zračni promet«, »zračni prijevoznik« i »zaustavljanje u neprometne svrhe« imaju značenja predviđena člankom 96. Konvencije;

g) izraz »državno područje« ako se odnosi na državu označava kopnena područja i teritorijalne vode koje se na njih nastavljaju te zračni prostor iznad njih pod suverenošću te države;

h) izraz »kapacitet« označava, ako se odnosi na:

– zrakoplov, korisni teret toga zrakoplova koji je raspoloživ na liniji ili dijelu linije,

– određeni zračni promet, kapacitet zrakoplova koji se koristi u tom prometu pomnožen s brojem letova tog zrakoplova tijekom danog razdoblja i linije, ili dijela linije;

i) izraz »tarifa« označava cijene koje će se naplaćivati za prijevoz putnika, prtljage i tereta u redovitom zračnom prometu i uvjete pod kojima se te cijene primjenjuju, uključujući provizije i druge dodatne naknade za agencijske i druge dodatne usluge, ali isključujući naknadu i uvjete za prijevoz pošte;

j) izraz »promet« označava putnike, prtljagu, teret i poštu.

2. Dodatak ovom Sporazumu čini sastavni dio Sporazuma.

Članak 2.

PROMETNA PRAVA

1. Svaka ugovorna stranka dodjeljuje drugoj ugovornoj stranci prava navedena u ovom Sporazumu u svrhu uspostavljanja redovitog međunarodnog zračnog prometa na linijama navedenim u Dodatku ovom Sporazumu. Zračni prijevoznici koje je odredila svaka ugovorna stranka uživat će slijedeća prava:

a) pravo letenja bez slijetanja preko državnog područja druge ugovorne stranke na zračnoj liniji (zračnim linijama) koju su joj propisale zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke;

b) pravo zaustavljanja na navedenom državnom području u neprometne svrhe uz odobrenje zrakoplovnih vlasti druge ugovorne stranke; i

c) tijekom obavljanja ugovorenog prometa na određenoj liniji, pravo zaustavljanja na navedenom državnom području u mjestima navedenim za tu liniju u Dodatku ovom Sporazumu s ciljem iskrcaja i ukrcaja međunarodnog prometa.

2. Zračni prijevoznik (zračni prijevoznici) svake ugovorne stranke, osim onih određenih u članku 3.#clanak3 ovog Sporazuma, isto će tako uživati prava navedena u stavku 1. a) i b) ovog članka.

3. Ništa se u stavku 1. ovog članka neće smatrati dodjeljivanjem prava određenom zračnom prijevozniku (određenim zračnim prijevoznicima) jedne ugovorne stranke da na državnom području druge ugovorne stranke vrši ukrcaj prometa koji se prevozi za naknadu ili najamninu, upućenog prema nekom drugom mjestu na državnom području te druge ugovorne stranke.

Članak 3.

ODREĐIVANJE I OVLAŠTENJA ZA RAD

1. Svaka ugovorna stranka ima pravo drugoj ugovornoj stranci odrediti u pisanom obliku najviše dva (2) zračna prijevoznika u svrhu obavljanja ugovorenog zračnog prometa na određenim linijama, te povući ili izmijeniti takva određenja.

2. Po primitku takvog određenja ugovorna će stranka, bez odgode, te u skladu s odredbama stavka 3. i 4. ovog članka, dodijeliti zračnim prijevoznicima koje je odredila druga ugovorna stranka odgovarajuća ovlaštenja za rad.

3. Zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke mogu zatražiti od zračnih prijevoznika koje je odredila druga ugovorna stranka da pruže dokaze da su kvalificirani za ispunjavanje uvjeta propisanih zakonima i drugim propisima koje navedene zrakoplovne vlasti uobičajeno primjenjuju na obavljanje međunarodnog zračnog prometa sukladno odredbama Konvencije.

4. Svaka ugovorna stranka ima pravo uskratiti prihvaćanje zračnih prijevoznika koje je odredila druga ugovorna stranka i uskratiti im izdavanje ovlaštenja za rad navedenih u stavcima 1. i 2. ovog članka, ili pak nametnuti takve uvjete koje smatra neophodnim za korištenje prava navedenih u članku 2.#clanak2 ovog Sporazuma, u svakom slučaju kada navedena ugovorna stranka nije uvjerena da druga ugovorna stranka koja je odredila zračnog prijevoznika, ili državljani te ugovorne stranke, ili oboje, imaju većinsko vlasništvo i stvarnu kontrolu nad tim zračnim prijevoznikom.

5. Po primitku ovlaštenja za rad, pribavljenom sukladno stavku 2. ovog članka, određeni zračni prijevoznik može u bilo koje vrijeme započeti obavljati ugovoreni promet, pod uvjetom da su tarife i redovi letenja uspostavljeni u skladu s odredbama članaka 13. i 14.

Članak 4.

OPOZIV I UKIDANJE OVLAŠTENJA ZA RAD

1. Svaka ugovorna stranka ima pravo opozvati ovlaštenje za rad ili ukinuti zračnom prijevozniku kojeg je odredila druga ugovorna stranka korištenje prava navedenih u članku 2.#clanak2 ovog Sporazuma, ili pak nametnuti takve uvjete koje smatra neophodnima za vršenje tih prava:

a) ako takav zračni prijevoznik ne može dokazati da je kvalificiran za ispunjavanje uvjeta koji su propisani zakonima i drugim propisima koje te zrakoplovne vlasti uobičajeno i razumno primjenjuju na obavljanje međunarodnog zračnog prometa sukladno Konvenciji, ili

b) u svakom slučaju kada nije uvjerena da druga ugovorna stranka koja je odredila zračnog prijevoznika, ili njezini državljani, imaju većinsko vlasništvo i stvarnu kontrolu nad tim zračnim prijevoznikom, ili

c) u slučaju kada se taj zračni prijevoznik ne pridržava zakona i drugih propisa ugovorne stranke koja mu dodjeljuje ta prava, ili

d) u slučaju da taj zračni prijevoznik na bilo koji način ne obavlja zračni prijevoz sukladno uvjetima propisanim ovim Sporazumom.

2. Ukoliko trenutni opoziv, ukidanje ili nametanje uvjeta navedenih u stavku 1. ovog članka nije nužno radi sprječavanja daljnjih povreda zakona ili drugih propisa, takvo će se pravo primjenjivati isključivo nakon konzultacija između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka, sukladno članku 18.. Navedene će se konzultacije održati u roku od trideset (30) dana od primitka obavijesti.

Članak 5.

PRIMJENA ZAKONA I DRUGIH PROPISA

1. Zakoni i drugi propisi jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak ili izlazak zrakoplova koji obavlja međunarodnu zračnu plovidbu s njezinog državnog područja, ili koji se odnose na letenje i zračnu plovidbu tog zrakoplova dok se nalazi unutar njezinog državnog područja, primjenjivat će se na zrakoplove obiju ugovornih stranaka bez razlike glede njihove državne pripadnosti, te će ih takvi zrakoplovi poštivati prilikom ulaska, izlaska te boravka na državnom području te ugovorne stranke.

2. Zakoni i drugi propisi jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak ili izlazak s njezinog državnog područja putnika, posade, tereta i pošte prevezene zrakoplovom, kao što su propisi koji se odnose na ulazak, carinjenje, useljenje, putovnice, carinsku i sanitarnu kontrolu, primjenjivat će se na putnike, posadu, teret i poštu prilikom ulaska, izlaska ili boravka na državnom području te ugovorne stranke.

3. Niti jedna ugovorna stranka ne može dati nikakvu prednost njezinom vlastitom zračnom prijevozniku u odnosu na određenog zračnog prijevoznika druge ugovorne stranke prilikom primjene zakona i drugih propisa navedenih u ovom članku.

Članak 6.

PRIZNAVANJE SVJEDODŽBI I DOZVOLA

1. Svjedodžbe o plovidbenosti, potvrde o osposobljenosti te dozvole izdane ili priznate važećima od strane jedne ugovorne stranke priznat će, za vrijeme njihova važenja, i druga ugovorna stranka, uz uvjet da su zahtjevi prema kojima su te svjedodžbe ili dozvole izdane ili priznate važećima jednaki ili da su iznad minimalnih standarda koji se mogu utvrditi prema Konvenciji.

2. Svaka ugovorna stranka, međutim, zadržava pravo odbiti priznati važećima, u svrhu letova iznad njezinog vlastitog državnog područja, potvrde o osposobljenosti i dozvole koje je njezinim državljanima dodijelila ili priznala važećima druga ugovorna stranka ili bilo koja druga država.

Članak 7.

OSLOBOĐENJE OD CARINA I DRUGIH NAPLATA I POREZA

1. Kada zrakoplov kojim određeni zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke obavlja ugovoreni promet sleti na državno područje druge ugovorne stranke, navedeni zrakoplov i njegova uobičajena oprema, rezervni dijelovi (uključujući motore), gorivo, maziva ulja (uključujući hidrauličke tekućine, maziva) i zalihe zrakoplova (uključujući hranu, alkoholnih pića i duhan) koji se nalaze u tom zrakoplovu bit će oslobođeni, na temelju uzajamnosti, od svih carina, poreza, troškova inspekcijskih pregleda i drugih sličnih pristojbi i naplata pod uvjetom da takva oprema i predmeti ostaju u zrakoplovu do trenutka njihovog ponovnog izvoza.

2. Sljedeća će oprema i predmeti isto tako biti oslobođeni na temelju uzajamnosti od svih carina, poreza, troškova inspekcijskih pregleda i sličnih pristojbi i drugih naplata, s izuzetkom naplata koje se odnose na pružene usluge:

a) uobičajena oprema, rezervni dijelovi (uključujući motore), gorivo, maziva ulja (uključujući hidrauličke tekućine, maziva) i zalihe zrakoplova (uključujući hranu, alkoholna pića i duhan) uneseni na državno područje druge ugovorne stranke i namijenjeni uporabi u zrakoplovu kojeg u ugovorenom prometu koristi određeni zračni prijevoznik, čak i kada se ta oprema i proizvodi koriste na dijelu putovanja koje se odvija preko državnog područja druge ugovorne stranke;

b) rezervni dijelovi (uključujući motore) uneseni na državno područje druge ugovorne stranke radi održavanja ili popravka zrakoplova kojeg u ugovorenom zračnom prometu koristi određeni zračni prijevoznik.

3. Oprema i predmeti navedeni u stavcima 1. i 2. ovog članka mogu se iskrcati na državnom području druge ugovorne stranke uz odobrenje carinskih vlasti druge ugovorne stranke. Navedena oprema i predmeti držat će se pod nadzorom ili kontrolom carinskih vlasti druge ugovorne stranke do trenutka njihovog ponovnog izvoza, ili njihovog zbrinjavanja na neki drugi način sukladan carinskim propisima druge ugovorne stranke.

4. Oslobođenje propisano u stavcima 1. i 2. ovog članka moći će se isto tako primjenjivati kada određeni zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke ugovori s nekim drugim zračnim prijevoznikom (zračnim prijevoznicima), koji na jednak način uživa (uživaju) takva oslobođenja na državnom području druge ugovorne stranke, na posudbu ili prijenos opreme i predmeta navedenih u stavcima 1. i 2. ovog članka na državnom području druge ugovorne stranke.

5. Zaliha tiskanih karata, zračni tovarni listovi i promotivni materijali koje određeni zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke unese na državno područje druge ugovorne stranke bit će oslobođeni, na temelju uzajamnosti, od svih carina, poreza, troškova inspekcijskih pregleda i sličnih pristojbi i naplata.

6. Uredski materijal, vozila za službeno korištenje, vozila za posebno korištenje u zračnim lukama, vozila tipa autobusa (osim automobila) za prijevoz članova posade i njihove prtljage, kao i sustav računalnih rezervacija i komunikacijska oprema, uključujući njihove rezervne dijelove, namijenjeni predstavništvu određenog zračnog prijevoznika bilo koje ugovorne stranke, kada su uneseni na navedeno državno područje druge ugovorne stranke, bit će oslobođeni od carina i drugih naknada za uvoz, na temelju uzajamnosti, pod uvjetom da su te zalihe namijenjene vlastitom korištenju određenog zračnog prijevoznika, te da ne prelaze razumne granice.

7. Prtljaga, teret i pošta u izravnom tranzitu bit će oslobođeni od svih carina, poreza, troškova inspekcijskih pregleda i sličnih pristojbi i naplata, na temelju uzajamnosti s izuzetkom naplata koje se odnose na pružene usluge.

8. Dobit koju je ostvario određeni zračni prijevoznik svake ugovorne stranke na državnom području druge ugovore stranke u svezi s obavljanjem ugovorenog prometa, imovina određenog zračnog prijevoznika svake ugovorne stranke na državnom području druge ugovorne stranke, nadnice, plaće i druge naknade za rad koje primaju zaposlenici predstavništva određenog zračnog prijevoznika bilo koje ugovorne stranke, koji su državljani prve ugovorne stranke, bit će oslobođene od svih poreza na temelju uzajamnosti. Ukoliko je sklopljen poseban sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja glede poreza na dohodak i na kapital između ugovornih stranaka, odredbe tog sporazuma će prevladati.

Članak 8.

KORISNIČKE NAKNADE

1. Svaka ugovorna stranka omogućit će korištenje redovite zračne luke (redovitih zračnih luka), alternativne zračne luke (alternativnih zračnih luka) i uređaja za zračnu plovidbu na njezinom državnom području, kao i odgovarajućih usluga uključujući korištenje telekomunikacijskih, navigacijskih, meteoroloških i drugih pomoćnih uređaja i usluga potrebnih za obavljanje ugovorenog prometa od strane određenog zračnog prijevoznika druge ugovorne stranke.

2. Niti jedna ugovorna stranka neće nametnuti niti dopustiti nametanje korisničkih naknada određenom zračnom prijevozniku (određenim zračnim prijevoznicima) druge ugovorne stranke viših od korisničkih naknada koje se nameću vlastitom zračnom prijevozniku (vlastitim zračnim prijevoznicima) koji sudjeluje u sličnom međunarodnom zračnom prometu.

3. Svaka ugovorna stranka će poticati konzultacije o korisničkim naknadama između njezinih nadležnih vlasti zaduženih za naplatu i zračnih prijevoznika koji koriste usluge i uređaje koji su u nadležnosti tih vlasti zaduženih za naplatu, kad god je moguće preko organizacija predstavnika tih zračnih prijevoznika. Razumna obavijest o bilo kakvom prijedlogu promjena korisničkih naknada dostavit će se navedenim korisnicima kako bi im se omogućilo izražavanje njihovog mišljenja prije provođenja promjena.

Članak 9.

PROMET U IZRAVNOM TRANZITU

Putnici, prtljaga i teret u izravnom tranzitu preko državnog područja jedne ugovorne stranke koji ne napuštaju područje zračne luke namijenjeno u tu svrhu podlijegat će isključivo pojednostavljenoj kontroli s izuzetkom mjera koje se odnose na sigurnost i koje su usmjerene protiv nasilja, zračnog razbojništva i krijumčarenja kontroliranih droga.

Članak 10.

PREDSTAVNIŠTVO

1. Svaka ugovorna stranka dodijelit će određenim zračnim prijevoznicima druge ugovorne stranke pravo da u svrhu obavljanja ugovorenog prometa na njezino državno područje dovede i zadrži tehničko i komercijalno osoblje u mjeri potrebnoj za obavljanje tog prometa. Navedeno osoblje podlijegat će zakonima i drugim propisima te ugovorne stranke koji se odnose na ulazak i boravak na njezinom državnom području, te će mu se, na osnovu uzajamnosti, i s minimalnim kašnjenjem, dodijeliti potrebne dozvole za rad, radne vize ili drugi slični dokumenti.

2. Potrebe za osobljem, prema mišljenju određenog zračnog prijevoznika, mogu biti zadovoljene njegovim vlastitim osobljem ili korištenjem usluga neke druge organizacije, tvrtke ili zračnog prijevoznika koji posluje na državnom području druge ugovorne stranke i koji je ovlašten za pružanje takvih usluga na državnom području te ugovorne stranke.

3. U slučaju imenovanja glavnog zastupnika ili glavnog prodajnog zastupnika, taj će zastupnik biti imenovan u skladu s odgovarajućim primjenjivim zakonima i drugim propisima obiju ugovornih stranaka.

Članak 11.

FINANCIJSKE ODREDBE

1. Svaki određeni zračni prijevoznik ima pravo na državnom području druge ugovorne stranke prodavati i izdavati svoje vlastite prijevozne dokumente izravno, i prema vlastitom nahođenju, posredstvom svojih zastupnika. Takvi zračni prijevoznici imat će pravo prodavati navedeni prijevoz, a svaka osoba bit će slobodna platiti takav prijevoz u lokalnoj valuti ili bilo kojoj konvertibilnoj valuti, prema zakonima i drugim propisima navedene ugovorne stranke.

2. Svaki određeni zračni prijevoznik ima pravo promijeniti i doznačiti u svoju vlastitu zemlju, na zahtjev prema službenom važećem deviznom tečaju na datum doznake, višak prihoda iznad rashoda koji je ostvaren u svezi s prijevozom putnika, prtljage, tereta i pošte. Gore navedeni prijenos bit će proveden u konvertibilnim valutama, u skladu s važećim nacionalnim zakonima i propisima o deviznom poslovanju i neće podlijegati nikakvim naplatama osim uobičajenih naplata za pružene usluge koje naplaćuju banke za takve transakcije.

3. U slučaju posebnih sporazuma koji uređuju namirenje plaćanja i koji su na snazi između ugovornih stranaka, odredbe takvih sporazuma primjenjivat će se na prijenos sredstava iz stavka 2. ovog članka.

Članak 12.

ODREDBE O KAPACITETU

1. Postojat će pravedna i jednaka mogućnost za određene zračne prijevoznike obiju ugovornih stranaka za obavljanje ugovorenog zračnog prometa između njihovih državnih područja na bilo kojoj liniji navedenoj u Dodatku ovom Sporazumu.

2. U obavljanju ugovorenog zračnog prometa, određeni zračni prijevoznici svake ugovorne stranke uzet će u obzir interese određenih zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke tako da ne utječu neopravdano na promet koji potonji obavljaju u cijelosti ili na dijelu istih linija.

3. Ugovoreni promet kojeg obavljaju određeni zračni prijevoznici ugovornih stranaka strogo će voditi računa o općim potrebama za prijevozom na određenim linijama i imat će kao svoj primarni zadatak osiguranje kapaciteta, sukladno razumnom faktoru popunjenosti, odgovarajućeg prijevozu sadašnjih i razumno predviđenih zahtjeva za budućim prijevozom prometa upućenog s državnog područja ili usmjerenog na državno područje ugovorne stranke koja je odredila zračne prijevoznike.

4. Kapacitet koji će pružati i učestalost prijevoza koji će obavljati određeni zračni prijevoznici svake ugovorne stranke bit će dogovoreni između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

Članak 13.

UTVRĐIVANJE TARIFA

1. Tarife koje će primjenjivati svaki određeni zračni prijevoznik ugovornih stranaka za ugovoreni promet obuhvaćen ovim Sporazumom utvrdit će se na razumnim razinama, a pri tom će se uzeti u obzir svi relevantni čimbenici uključujući troškove letenja, razuman povrat od ulaganja, razumnu dobit, značajke prijevoza (kao što su standardi brzine i putničkog smještaja), interesi korisnika i tarife koje naplaćuju drugi zračni prijevoznici za bilo koji dio određene linije. Te će tarife biti nepromjenjive u skladu sa sljedećim odredbama ovog članka.

2. Tarife koje će se primjenjivati podnijet će se na odobrenje zrakoplovnim vlastima obiju ugovornih stranaka najmanje šezdeset (60) dana prije predloženog datuma njihova uvođenja. U posebnim slučajevima, to se razdoblje može skratiti temeljem dogovora navedenih vlasti.

3. To se odobrenje može dati izričito. Ukoliko niti jedna od zrakoplovnih vlasti nije izrazila svoje neodobravanje u roku od trideset (30) dana od datuma podnošenja, sukladno stavku 2. ovog članka, te će se tarife smatrati odobrenima. U slučaju da se razdoblje za podnošenje skrati, sukladno stavku 2., zrakoplovne vlasti mogu se sporazumjeti da razdoblje u kojem se mora priopćiti bilo kakvo neodobravanje bude kraće od trideset (30) dana.

4. Ako zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke obavijeste zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke o njihovom neodobravanju bilo koje tarife koju trebaju primijeniti određeni zračni prijevoznici druge ugovorne stranke, zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka nastojat će odrediti tarifu međusobnim dogovorom.

5. Ako se zrakoplovne vlasti ne mogu usuglasiti niti oko jedne tarife koje su im podnesene sukladno stavku 2. ovog članka, ili oko određivanja bilo koje tarife sukladno stavku 4. ovog članka, spor će se riješiti u skladu s odredbama članka 19.#clanak19 ovog Sporazuma.

6. Tarifa utvrđena sukladno odredbama ovog članka ostat će na snazi dok se ne utvrdi nova tarifa. Međutim, tarifa se na temelju ovog stavka neće produljiti za više od dvanaest (12) mjeseci nakon datuma kada bi u protivnom istekla.

Članak 14.

ODOBRAVANJE REDOVA LETENJA

1. Redovi letenja za ugovoreni promet i općenito uvjete njegovog obavljanja određeni zračni prijevoznici jedne ugovorne stranke podnosit će na odobrenje zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke najmanje šezdeset (60) dana prije namjeravanog datuma njihovog uvođenja. Svaku izmjenu takvih redova letenja ili uvjeta njihovog obavljanja isto će se tako podnositi na odobrenje zrakoplovnim vlastima najmanje šezdeset (60) dana unaprijed.

2. Određeni zračni prijevoznici će isto tako pružiti bilo koju drugu obavijest koja od njih može biti zatražena kako bi dokazali zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke da se pravovaljano pridržavaju zahtjeva Sporazuma.

Članak 15.

ODREDBE O ZRAKOPLOVNOJ SIGURNOSTI

1. Svaka ugovorna stranka može u bilo kojem trenutku zatražiti konzultacije glede sigurnosnih standarda na bilo kojem području glede posade zrakoplova, zrakoplova ili njihovog letenja koje je prihvatila druga ugovorna stranka. Takve konzultacije održat će se unutar trideset (30) dana od tog zahtjeva.

2. Ukoliko, nakon takvih konzultacija, jedna ugovorna stranka ustanovi da druga ugovorna stranka djelotvorno ne održava i ne primjenjuje sigurnosne standarde u bilo kojem od navedenih područja i koji su barem jednaki minimalnim standardima utemeljenim u tom trenutku sukladno Konvenciji, prva će ugovorna stranka obavijestiti tu drugu ugovornu stranku o takvim nalazima i o koracima koje smatra neophodnima da bi se udovoljilo tim minimalnim standardima, a ta druga ugovorna stranka poduzet će odgovarajuću korektivnu aktivnost. Propust druge ugovorne stranke da poduzme odgovarajuću aktivnost u roku od petnaest (15) dana ili tijekom takvog dužeg razdoblja koji se može dogovoriti, bit će razlog za primjenu članka 4.#clanak4 ovog Sporazuma.

3. Usprkos obvezama spomenutim u članku 33. Konvencije, dogovoreno je da bilo koji zrakoplov koji leti za ili u ime određenog zračnog prijevoznika jedne ugovorne stranke obavljajući prijevoz na ili s državnog područja druge ugovorne stranke može, dok se nalazi na državnom području druge ugovorne stranke, biti podvrgnut pregledu ovlaštenih predstavnika druge ugovorne stranke, i to pregledom samog zrakoplova i prostora oko njega, radi provjere valjanosti dokumenata kako samog zrakoplova tako i njegove posade, te radi pregleda očiglednog stanja zrakoplova i njegove opreme (pregledi na stajanci), uz uvjet da zbog takvog pregleda ne dolazi do nerazumnog kašnjenja.

4. Ukoliko pregled na stajanci ili niz pregleda na stajanci dovede do:

a) ozbiljne zabrinutosti da zrakoplov ili letenje zrakoplova ne udovoljava minimalnim standardima propisanih u tom trenutku sukladno Konvenciji,

b) ozbiljne zabrinutosti da ne postoji djelotvorno održavanje i primjena sigurnosnih standarda propisanih u tom trenutku sukladno Konvenciji,

ugovorna stranka koja vrši pregled može, u svrhu članka 33. Konvencije, zaključiti da zahtjevi prema kojima su svjedodžba, ili dozvole za taj zrakoplov ili za posadu zrakoplova, izdane ili priznate važećima, ili da zahtjevi prema kojima navedeni zrakoplov leti, nisu jednaki ili su iznad minimalnih standarda koji su utemeljeni prema Konvenciji.

5. U slučaju da pristup sa svrhom poduzimanja pregleda na stajanci zrakoplova koji leti za određene zračne prijevoznike ili u ime zračnih prijevoznika jedne ugovorne stranke, sukladno gornjem stavku 3., zapriječi predstavnik odnosnog zračnog prijevoznika, druga će ugovorna stranka biti slobodna ukazati da postoje razlozi za ozbiljnu zabrinutost u smislu razloga navedenih u gornjem stavku 4. i izvući zaključke navedene u tom stavku.

6. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo odmah ukinuti ili izmijeni ovlaštenja za rad zračnom prijevozniku ili zračnim prijevoznicima druge ugovorne stranke u slučaju da prva ugovorna stranka zaključi, bilo kao rezultat pregleda na stajanci, niza pregleda na stajanci, zaprječenja pristupa u svrhu pregleda na stajanci, konzultacija ili na neki drugi način, da je ovakva trenutna mjera neophodna radi sigurnosti prometovanja zračnog prijevoznika.

7. Bilo koja mjera koju je poduzela jedna ugovorna stranka, sukladno gornjem stavku 2. ili 6., bit će ukinuta u trenutku prestanka postojanja temelja za poduzimanje takvih mjera.

Članak 16.

ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA

1. Sukladno njihovim pravima i obvezama po međunarodnom pravu, ugovorne stranke potvrđuju da njihova međusobna obveza osiguravanja zaštite civilnog zrakoplovstva od radnji nezakonitog djelovanja čini sastavni dio ovog Sporazuma. Ne ograničavajući njihova opća prava i obveze po međunarodnom pravu, ugovorne stranke će posebice djelovati sukladno odredbama Konvencije o krivičnim djelima i nekim drugim aktima izvršenim u zrakoplovima, potisane u Tokiju 14. rujna 1963. godine, Konvencije o suzbijanju nezakonite otmice zrakoplova, potpisane u Hagu 16. prosinca 1970. godine, Konvencije o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, potpisane u Montrealu 23. rujna 1971. godine, te njezinih izmjena i dopuna sadržanih u Protokolu o suzbijanju nezakonitih djela nasilja na aerodromima koji služe međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, potpisanog u Montrealu 24. veljače 1988. godine i svim drugim međunarodnim instrumentima u istom području čije stranke mogu postati ugovorne stranke.

2. Ugovorne stranke će jedna drugoj osigurati, na zahtjev, svu potrebnu pomoć radi sprječavanja djela otmice civilnih zrakoplova, te ostalih nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti tih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka i navigacijskih uređaja, te bilo koje druge prijetnje zaštiti civilnog zrakoplovstva.

3. Ugovorne stranke će, u svojim međusobnim odnosima, djelovati sukladno odredbama o zaštiti zračnog prometa koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (u daljnjem tekstu ICAO) u vidu Dodataka Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, u mjeri u kojoj su te odredbe o zaštiti primjenjive na ugovorne stranke; one će zahtijevati da operatori zrakoplova iz njihova registra ili operatori zrakoplova koji svoje glavno poslovno sjedište ili stalno mjesto boravka imaju na njihovom državnom području i operatori zračnih luka na njihovom državnom području djeluju sukladno takvim odredbama o zaštiti zračnog prometa.

4. Svaka je ugovorna stranka suglasna da se od takvih operatora zrakoplova može zahtijevati da poštuju odredbe o zaštiti zračnog prometa navedene u gornjem stavku 3., a koje će od njih zahtijevati druga ugovorna stranka pri ulasku, izlasku ili dok se nalaze na državnom području te druge ugovorne stranke.

5. Svaka ugovorna stranka će omogućiti da se na njezinom državnom području uspješno primjenjuju odgovarajuće mjere u svrhu zaštite zrakoplova, te provjera putnika, posade, ručne prtljage, prtljage, tereta i zaliha zrakoplova prije i za vrijeme ukrcaja ili utovara. Svaka će ugovorna stranka isto tako pozitivno razmotriti bilo koji zahtjev druge ugovorne stranke za poduzimanjem razumnih posebnih mjera sigurnosti kako bi se suprotstavilo određenoj prijetnji.

6. Kada se dogodi otmica ili prijetnja otmicom civilnog zrakoplova ili druga nezakonita djela protiv sigurnosti takvog zrakoplova, njegovih putnika i posade, zračnih luka ili navigacijskih uređaja, ugovorne stranke će jedna drugoj pomoći olakšavanjem veza i drugim odgovarajućim mjerama usmjerenim na brzo i sigurno okončanje takvog događaja ili prijetnje istim.

7. Svaka od ugovornih stranaka će poduzeti mjere koje smatra prikladnima kako bi se osiguralo da zrakoplov nad kojim je izvršeno djelo otmice ili druga djela nezakonitog ometanja, a koji je sletio na njezino državno područje, zadrži na tlu, osim u slučaju kada je njegov odlazak nužan radi neprijeporne obveze zaštite ljudskih života. Kada god to bude moguće, takve će se mjere poduzeti na temelju međusobnih konzultacija.

8. Ukoliko bi jedna ugovorna stranka imala problema glede odredaba ovog članka o zaštiti zračnog prometa, zrakoplovna vlast bilo koje od ugovornih stranaka može zatražiti trenutačne konzultacije sa zrakoplovnom vlasti druge ugovorne stranke.

Članak 17.

INFORMACIJE I STATISTIKA

1. Zrakoplovna vlast bilo koje od ugovornih stranaka će se pobrinuti da njezini određeni zračni prijevoznici dostave zrakoplovnoj vlasti druge ugovorne stranke, na njihov zahtjev, takva periodična ili druga statistička izvješća koja mogu biti razumno zatražena u svrhu pregleda kapaciteta koje u zračnom prometu pružaju određeni zračni prijevoznici prve ugovorne stranke. Takva će izvješća uključivati sve zatražene informacije kako bi se odredila količina prometa koju su prevezli ti zračni prijevoznici u ugovorenom zračnom prometu.

2. Zrakoplovna vlast svake od ugovornih stranaka će, na zahtjev, dostaviti ili će se pobrinuti da njezini određeni zračni prijevoznici dostave zrakoplovnoj vlasti druge ugovorne stranke statističke podatke koji se odnose na promet prevezen na i s državnog područja te druge ugovorne stranke tijekom razdoblja koje je navedeno u zahtjevu, ali koje ne premašuje jednu prometnu sezonu IATA-e.

Članak 18.

KONZULTACIJE I IZMJENE I DOPUNE

1. Bilo koja ugovorna stranka može u svakom trenutku zatražiti konzultacije o provedbi, tumačenju, primjeni ili izmjeni i dopuni ovog Sporazuma. Takve konzultacije, koje se mogu održati između zrakoplovnih vlasti kroz razgovore ili prepisku, započet će u roku od šezdeset (60) dana od datuma kada druga ugovorna stranka primi pisani zahtjev.

2. Bilo koje tako usuglašene izmjene i dopune stupaju na snagu nakon njihovog potvrđivanja razmjenom diplomatskih nota sukladno članku 24.#clanak24 ovog Sporazuma.

3. Izmjene i dopune Dodatka mogu se učiniti izravnim dogovorom između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

Članak 19.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Ukoliko između ugovornih stranaka dođe do bilo kakvog nesuglasja ili spora glede tumačenja ili primjene ovog Sporazuma i njegovog Dodatka, ugovorne stranke će ga u prvom redu nastojati riješiti međusobnim pregovorima.

2. Ukoliko ugovorne stranke ne uspiju riješiti navedeni spor, ugovorne stranke će taj spor riješiti diplomatskim putem.

Članak 20.

PRIMJENJIVOST MNOGOSTRANIH KONVENCIJA

1. U mjeri u kojoj su one primjenjive na zračni promet uspostavljen prema ovom Sporazumu, odredbe Konvencije ostaju na snazi u njihovom sadašnjem obliku između ugovornih stranaka tijekom trajanja Sporazuma, kao da predstavljaju sastavni dio Sporazuma, osim ako obje ugovorne stranke ne ratificiraju bilo koju izmjenu i dopunu Konvencije, koja će pravovaljano stupiti na snagu, u kojem će slučaju Konvencija kako je izmijenjena i dopunjena ostati na snazi tijekom trajanja ovog Sporazuma.

2. Ako neka opća mnogostrana konvencija o zračnom prijevozu stupi na snagu za obje ugovorne stranke, odredbe te konvencije prevladavaju.

Članak 21.

NASLOVI

Naslovi u ovom Sporazumu umetnuti su na početak svakog članka s isključivom svrhom pozivanja i olakšavanja i ni na koji način ne određuju, ne ograničavaju niti ne opisuju domašaj ili namjeru ovog Sporazuma.

Članak 22.

OTKAZ

Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme. Bilo koja ugovorna stranka može u bilo kojem trenutku, u pisanom obliku obavijestiti drugu ugovornu stranku diplomatskim putem o svojoj odluci da otkaže ovaj Sporazum. U tom slučaju ovaj Sporazum prestaje dvanaest (12) mjeseci nakon datuma primitka obavijesti od druge ugovorne stranke, osim ako se obavijest o otkazu dogovorno ne povuče prije isteka tog razdoblja. Obavijest o otkazu istodobno se dostavlja i ICAO-u. U nedostatku potvrde primitka obavijesti o otkazu od strane druge ugovorne stranke, smatra se da je obavijest primljena četrnaest (14) dana nakon što je obavijest primio ICAO.

Članak 23.

REGISTRACIJA

Ovaj će Sporazum biti registriran kod Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO).

Članak 24.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum stupa na snagu na datum primitka posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem u kojoj se ugovorne stranke međusobno izvješćuju da su ispunjeni unutarnji pravni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

U potvrdu navedenog, dolje potpisani, propisno ovlašteni od svojih Vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 20. lipnja 2009. u dva izvornika, na hrvatskom, kineskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

ZA VLADU NARODNE
REPUBLIKE KINE

Božidar Kalmeta, v. r.
ministar mora, prometa i infrastruktue

Li Jiaxiang, v. r.
načelnik Uprave za civilno zrakoplovstvo ministarstva prometa Narodne Republike Kine

DODATAK

RASPORED I

Linije na kojima će redoviti međunarodni zračni promet u oba smjera obavljati određeni začni prijevoznici Republike Hrvatske:

Mjesta u Republici Hrvatskoj: bilo koje mjesto

Mjesta između: jedno (1) slobodno odabrano mjesto

Mjesta u Narodnoj Republici Kini: bilo koje mjesto

Mjesta izvan: dogovorit će se naknadno

RASPORED II

Linije na kojima će redoviti međunarodni zračni promet u oba smjera obavljati određeni začni prijevoznici Narodne Republike Kine:

Mjesta u Narodnoj Republici Kini:

bilo koje mjesto

Mjesta između:

jedno (1) slobodno odabrano mjesto

Mjesta u Republici Hrvatskoj:

bilo koje mjesto

Mjesta izvan:

dogovorit će se naknadno

BILJEŠKE:

1. Bilo koje mjesto ili nekoliko mjesta na određenim zračnim linijama mogu se izostaviti prema izboru određenih zračnih prijevoznika bilo koje ugovorne stranke na svim letovima ili na nekima od njih, prema interesu određenih zračnih prijevoznika ugovornih stranaka i pod uvjetom da je polazište ili odredište tih letova na državnom području ugovorne stranke koja određuje zračnog prijevoznika.

2. Mogućnost korištenja prometnog prava Pete slobode ugovara zrakoplovna vlast svake ugovorne stranke.

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove prometa.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 343-01/00-02/03

Urbroj: 5030105-10-1

Zagreb, 24. ožujka 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o zračnom prometu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !