Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o zračnom prometu izmedu i preko njihovih teritorija ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/97, XX/97)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 22.1.1997 Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o zračnom prometu između i preko njihovih teritorija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42.L113622 Zakona o sklapanju i izvršavanju medunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/ 96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. siječnja 1997. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU I PREKO NJIHOVIH TERITORIJA

Članak 1.

Potvrduje se Sporazum izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o zračnom prometu izmedu i preko njihovih teritorija, potpisan u Sofiji 21. studenoga 1996. godine, u izvorniku na hrvatskom, bugarskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU I PREKO NJENIH TERITORIJA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Bugarske, u nastavku ovog Sporazuma »ugovorne stranke«,

budući da su članice Konvencije o medunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorene za potpis u Chicagu 7. prosinca 1944. godine,

potvrdujući svoju volju za doprinosom razvoju medunarodnog civilnog zrakoplovstva,

želeći uspostaviti zračni promet izmedu i preko svojih teritorija, odlučile su sklopiti ovaj Sporazum te su se dogovorile kako slijedi:

Članak I. IZRAZI

1. U svrhu tumačenja i primjene ovog Sporazuma, ukoliko smisao ne zahtijeva drugačije:

a) Izraz "Konvencijaa " označava Konvenciju o medunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorenu za potpisivanje u Chicagu dana 7. prosinca 1944. godine i uključuje svaki dodatak prihvaćen u skladu s člankom 90. iste Konvencije i svaku dopunu Dodataka ili Konvencije prema člancima 90. i 94., ako su ti dodaci i dopune stupile na snagu za obje ugovome stranke;

b) Izraz uzrakoplovne vlastio označava, u slučaju Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, a u slučaju Republike Bugarske, Ministarstvo prometa, ili u oba slučaja bilo koju osobu ili tijelo ovlašteno da obnaša funkcije rečenih vlasti;

c) Izcaz uodreciženi prijevoznik(-icičo označava zračne prijevoznika/e koji su imenovani i ovlašteni u skladu s člankom 3.#clanak3 ovog Sporazuma;

d) Izraz "teritorijo" u odnosu na državu znači:

- u odnosu na Vladu Republike Hrvatske ima značenje navedeno u članku 2. Konvencije;

- u odnosu na Vladu Republike Bugarske znači kopneni teritorij, unutarnje i teritorijalne vode koje joj pripadaju i zračni prostor iznad pod suverenošću te Države;

e) Izčaz "zračni promet , umedunarodni zračni promeu, uzraćni prijevoznik(ici)u i uzaustavljanje u neprometne svrheo " imaju značenje navedeno u članku 96. Konvencije;

č Izraz "kapaciteta "u odnosu na zrakoplov znači korisni teret tog zrakoplova koji je raspoloživ na liniji ili dijelu linije;

g) Izraz "kapaciteto" u odnosu na odredeni zračni promet znači kapacitet zrakoplova koji se koristi u tom prometu pomnožen sa brojem letova tog zrakoplova u datom periodu na odredenoj liniji ili dijelu linije;

h) Izraz "tarifa" označava cijene koje se naplaćuju za prijevoz putnika ili robe i uvjete pod kojima se te cijene primjenjuju, uključujući cijene i uvjete za zastupstva i pomoćne usluge, ali isključujući naplatu i uvjete za prijevoz pošte;

i) Dodatak ovom Sporazumu čini njegov sastavni dio i svako pozivanje na Sporazum uključuje i Dodatak i izmjene, ukoliko drugačije u njemu nije predvideno.

Članak 2. PROMETNA PRAVA

Svaka ugovorna stranka daje drugoj ugovomoj stranci prava navedena u ovom Sporazumu u svrhu uspostavljanja i obavljanja ugovorenog prometa na utvrdenim linijama izmedu njihovih teritorija. Prijevoznik kojeg je imenovala svaka ugovorna stranka uživat će, pri obavljanju ugovorenog prometa na utvrdenim linijama, pravo da se zaustavlja na rečenom teritoriju u točkama utvrdenim u Dodatku, u svrhu iskrcaja ili ukrcaja medunarodnog prometa putnika, tereta i pošte usmjerenih ka ili dolazeći iz točaka na teritoriju druge ugovome stranke.

2. Ništa u stavku 1. ovog članka neće ukazivati na mogućnost davanja određenom prijevozniku jedne ugovorne stranke privilegije preuzimanja, na teritoriju druge ugovorne stranke, prometa radi prijevoza uz naplatu ili u najmu i usmjerenog ka drugoj točki na teritoriju te druge ugovorne stranke.

3. U dodatku pravima odobrenim u stavku 1. ovog članka, svaka ugovorna stranka daje takoder zračnom prijevozniku druge ugovorne stranke u medunarodnom zračnom prometu:

a) pravo leta bez slijetanja preko teritorija,

b) pravo zaustavljanja na navedenom teritoriju u neprometne svrhe.

Članak 3. OPERATIVNE OVLASTI

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo imenovati pismenim putem drugoj ugovornoj stranci jednog ili više zračnih prijevoznika u svrhu obavljanja ugovorenog zračnog prometa na utvrdenim linijama.

2. Svaka ugovoma stranka obavijestit će pismenim putem drugu ugovornu stranku o zamjeni svojeg imenovanog prijevoznika sa drugim prijevoznikom.

3. Po primitku takvog imenovanja, zrakoplovne vlasti druge ugovome stranke dodijelit će bez otezanja, sukladno odredbama stavaka 4. i 5. ovog članka, odredenom zračnom prijevozniku druge ugovorne stranke odgovarajuću operativnu ovlast.

4. Ugovorna stranka može od zračnog prijevoznika kojeg je imenovala druga ugovoma stranka zahtijevati da ih uvjeri u to da je kvalificiran da ispuni uvjete propisane po zakonima i propisima koji se uobičajeno i razumno primjenjuju na letenje u medunarodnom zračnom prometu od strane tih vlasti sukladno odredbama Konvencije.

5. Ugovorna stranka ima pravo odbiti izdati ovlast za letenje zračnom prijevozniku iz stavka 3. ovog članka, ili mu utvrditi takove uvjete koje smatra nužnim da se provode od odredenog prijevoznika u obavljanju prava utvrdenih u članku 2.#clanak2 ovog Sporazuma, u svakom slučaju kada rečena ugovoma stranka ne uvjerena da se većinsko vlasništvo i stvama kontrola tog zračnog prijevoznika nalazi u nadležnosti ugovorne stranke koja je imenovala zračnog prijevoznika ili njenih državljana.

6. Kada je zračni prijevoznik tako imenovan i ovlašten on može u bilo koje doba započeti s zračnim prometom, uz uvjet da su tarife i redovi letenja utvrdeni sukladno člancima 6. i 9. ovog Sporazuma na snazi u odnosu na taj promet.

Članak 4.

OPOZIV I UKIDANJE OVLASTI LETENJA

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo opozvati ovlast za letenje ili ukinuti korištenje prava navedenih u članku 2.#clanak2 ovog Sporazuma od strane zračnog prijevoznika imenovanog od druge ugovome stranke ili dodatno utvrditi takve uvjete koje smatra potrebitim za korištenje tih prava u slučaju:

kada nije uvjerena da pretežno vlasništvo i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika pripadaju ugovornoj stranki koja je imenovala zračnog prijevoznika ili njenim državljanima; ili

b) propusta od strane tog zračnog prijevoznika da poštuje zakone i propise ugovorne stranke koja dodjeljuje ta prava; ili

c) da zračni prijevoznik inače propusti letjeti sukladno uvjetima propisanim ovim Sporazumom.

2. Ukoliko trenutno povlačenje, ukidanje ili nametanje uvjeta navedenih u stavku 1. ovog članka nije neophodno kako bi se spriječilo daljnje kršenje zakona ili propisa, takvo pravo koristit će se samo nakon konzultacija izmedu zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka. Takve konzultacije će se održati u roku 30 (trideset) dana od datuma primitka obavijesti.

Članak 5. ODREDBA O KAPACITETU

1. Za odredene prijevoznike obiju ugovornih stranaka postojat će jednaki uvjeti obavljanja ugovorenog prometa na utvrdenim linijama izmedu njihovih odgovarajućih teritorija.

2. Kod obavljanja ugovorenog prometa odredeni prijevoznici svake ugovorne stranke uzet će u obzir interese odredenih prijevoznika druge ugovorne stranke kako se ne bi neopravdano štetilo prometu koji potonji obavlja na cijelom ili dijelu iste linije.

3. Ugovoreni promet koji odredeni prijevoznici ugovornih stranaka obavljaju bit će usko vezan za zahtjeve javnosti za prijevozom na utvrdenim linijama i imat će kao svoj prvenstveni cilj osiguranje, za razumno punjenje, adekvatnog kapaciteta radi prijevoza prometa po trenumim i razumno predvidenim potrebama za prijevozom koji počinje ili završava na teritoriju ugovorne stranke koja je odredila prijevoznika.

4. Odredeni prijevoznici obiju ugovornih stranaka moraju se dogovoriti o frekvencijama i kapacitetu prijevoza ponudenog na utvrdenim linijama. Frekvencija i kapacitet podlijegat će prethodnom odobrenju zrakoplovnih vlasti obje ugovome stranke. Tako utvrdeni kapacitet podešavat će se s vremena na vrijeme u ovisnosti o potrebama prometa a uz prethodno odobrenje zrakoplovnih vlasti obje ugovorne stranke.

5. Odredba o prijevozu pumika, tereta i pošte ukrcanih ili iskrcanih u točkama na utvrdenim linijama na teritorijama trećih zemalja, bit će izvršavana u skladu s općim principima da će kapacitet biti prilagoden:

a) prijevoznim zahtjevima prema i sa teritorija ugovorne stranke koja je imenovala prijevoznika;

b) prijevoznim zahtjevima područja kroz koja promet prolazi, nakon uzimanja u obzir lokalnog i regionalnog prometa pruženog od prijevoznika država koje čine područje;

c) zahtjevima za ekonomično obavljanje ugovorenog prometa.

Članak 6. ODOBRAVANJE REDOVA LETENJA

Frekvencije i redovi letenja za obavljanje ugovorenog prometa bit će uspostavljeni meQusobnim dogovorom izmeQu imenovanih prijevoznika i podneseni zrakoplovnim vlastima na odobrenje najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog datuma njihove primjene. U slučaju da se takav dogovor ne može postići izmeQu imenovanih prijevoznika, predmet će biti upućen zrakoplovnim vlastima ugovomih stranaka.

Članak 7.

1ZUZEĆE OD CARINSKIH I DRUGIH DAVANJA I POREZA

1. Ugovorna stranka će, na principu uzajamnosti, osloboditi imenovanog prijevoznika druge ugovome stranke, u punoj mogućoj mjeri pod nacionalnim zakonima, od uvoznih restrikcija, carinskih davanja, trošarina, inspekcijskih naknada i ostalih nacionalnih taksi i naknada na zrakoplov, opskrbu goriva i maziva, potrošnu tehničku opskrbu, zalihe zrakoplova (uključujući alkohol, duhan, napitke i druge proizvode namijenjene prodaji putnicima u ograničenim količinama za vrijeme leta) i drugih predmeta namijenjenih upotrebi isključivo u svezi sa eksploatacijom ili servisiranjem zrakoplova imenovanog prijevoznika ugovorne stranke koji obavlja ugovoreni promet, pod uvjetom da takva oprema i zalihe ostanu u zrakoplow do trena kada se izvezu. Takoder će biti izuzete istih davanja taksi i/ili štampani zalihe karata, tovamih listova te sav štampani materijal koji nosi oznake kompanije otisnute na njemu kao i uobičajen reklamni materijal koji se distribuira bez naknade od strane imenovanog prijevoznika.

2. Oslobodenja utvrdena ovim člankom primjenjivat će se, s izuzećem naknada koje se odnose na pružene usluge, na predmete iz stavka 1. gore:

a) unesene na teritorij jedne ugovorne stranke od strane ili u ime imenovanog prijevoznika druge ugovome stranke;

b) zadržane na zrakoplow imenovanog prijevoznika jedne ugovorne stranke po dolasku ili na odlasku sa teritorija druge ugovorne stranke;

c) ukrcanih na zrakoplov imenovanog prijevoznika jedne ugovorne stranke na teritoriju druge ugovorne stranke i namijenjenih upotrebi u obavljanju ugovorenog prometa; bilo da su takvi predmeti upotrebljeni u cijelosti ili djelomično unutar teritorija ugovorne stranke koja je dala oslobodenje, uz uvjet da ti predmeti nisu otudeni na teritoriju te ugovorne stranke;

d) namijenjene opskrbi predstavništava, vozila za posebnu namjenu na zračnim lukama ili za prijevoz posada zrakoplova izmedu grada i zračne luke, kao i informatičku prodajnu i komunikacijsku opremu uključujući njihove rezervne dijelove, u svrhu predstavljanja imenovanog prijevoznika jedne ugovorne stranke na teritoriju druge ugovorne stranke, bit će oslobodeni na osnovama uzajamnosti od carinskih davanja i drugih taksi i poreza na uvoz.

3. Standardna oprema, zrakoplova kao i materijali i zalihe zadržane na zrakoplow odredenih prijevoznika bilo koje ugovorne stranke mogu biti istovareni na teritoriju druge ugovorne stranke samo uz odobrenje carinskih organa na tom području. U tom slučaju oni mogu biti stavljeni pod nadzor rečenih organa do vremena kada se izvezu ili se s njima drugačije postupi u skladu s carinskim propisima.

Članak 8.

PROMET U DIREKTNOM TRANZITU

Putnici, prtljaga i roba u direktnom tranzitu preko teritorija jedne ugovome stranke, koji ne napuštaju područje zračne luke rezervirano u tu svrhu, podlijegat će samo pojednostavljenoj kontroli izuzev u odnosu na sigumosne mjere usmjerene na suzbijanje nasilja, otmice zrakoplova te krijumčarenja kontroliranih droga. Prtljaga i roba u direktnom tranzitu bit će izuzeta od carinskih davanja i ostalih naknada.

Članak 9. UTVRĐIVANJE TARIFA

1. Tarife koje naplaćuju zrakoplovni prijevoznici jedne ugovorne stranke za prijevoz do ili iz teritorija druge ugovome stranke utvrdit će se na razumnoj razini uz uzimanje u obzir svih relevantnih čimbenika uključujući troškove letenja, razumnu dobit, te tarife ostalih zračnih prijevoznika.

2. Tarife spomenute u članku 1.#clanak1 ovog Sporazuma te u stavku 1. ovog članka bit će dogovorene izmedu odredenih zračnih prijevoznika obje ugovome stranke nakon konzultacija sa ostalim zračnim prijevoznicima koji lete cijelom ili dijelom linije, i takav dogovor će se, gdjegod je to moguće, postići korištenjem postupaka Medunarodne udruge zračnih prijevoznika kod razrade tarifa.

3. Tako dogovorene tarife bit će dostavljene na odobrenje zrakoplovnim vlastima obiju ugovomih stranaka najmčnje 45 (čettdesetpet) dana prije predloženog datuma njihove primjene. U posebnim slučajevima ovaj period može biti skraćen uz prethodni dogovor izmedu rečenih vlasti.

4. Ovo odobrenje može biti dano izričito. Ukoliko niti jedna od zrakoplovnih vlasti nije izrazila svoje neslaganje u rokh trideset (30) dana od datuma podnošenja, u skladu sa stavkom 3. ovog članka, te tarife će se smatrati odobrenim. U slučaju da se rok podnošenja skrati kako je to predvideno u stavku 3. ovog članka, zrakoplovne vlasti se mogu složiti da rok unutar kojega svako neslaganje treba dojaviti bude kraći od trideset (30) dana.

5. Ukoliko se tarifa ne može dogovoriti u skladu sa stavkom 2. ovog članka ili ako u vrijeme trajanja primjenjivosti sukladno stavku 4. ovog članka, jedne zrakoplovne vlasti dadu drugim zrakoplovnim vlastima dojavu o njihovu neslaganju sa bilo kojom tarifom dogovorenom u skladu sa odredbamča stavka 2., zralcoplovne vlasti ugovornih stranaka će pokušati utvrditi tarifu medusobnim dogovorom.

6. Ukoliko se zrakoplovne vlasti ne mogu složiti po pitanju tarife koja im je dostavljena po stavku 3. ovog članka, ili po pitanju utvrdivanja bilo koje tarife po stavku 5. ovog članka, spor će se riješiti sukladno odredbama članka 18.#clanak18 ovog Sporazuma.

7. Tarifa utvrdena sukladno odredbama ovog članka ostat će na snazi dok se ne utvrdi nova tarifa. Ipak, tarifa neće biti produžena snagom ovog stavka duže od dvanaest (12) mjeseci nakon datuma kada je ona inače trebala isteći.

Članak 10. INFORMACIJE I STATISTIČKI PODACI

Zrakoplovne vlasti ugovome stranke pružit će zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke, na njihov zahtjev, takve periodične ili ostale statističke podatke koji se uobičajeno traže u svrhu pregleda i praćenja kapaciteta pruženog u zračnom prometu od strane odredenih prijevoznika prve ugovorne stranke. Takvi podaci sadržavat će sve informacije potrebne za utvrdivanje obima prometa koji ti zračni prijevoznici prevoze na dogovorenim linijama kao i mjesta polaska i destinacije letova.

Članak 11.PRODAJA I PRIJENOS PRIHODA

Na osnovama principa uzajamnosti, ugovoma stranka, daje odredenom prijevozniku druge ugovorne stranke pravo slobodnog izdavanja svojih zrakoplovnih dokumenata i prodaje zrakoplovnih usluga na teritoriju druge ugovorne stranke, direktno ili putem zastupnika, u lokalnoj valuti ili bilo kojoj konvertibilnoj valuti u skladu s odredenim primjenjivim nacionalnim zakonima i propisima.

2. Na osnovama principa uzajamnosti odredeni prijevoznik ugovome stranke imat će pravo slobodnog prijenosa sa teritorija prodaje na svoj domicilni teritorij, po službenom tečaju i sukladno primjenjivim deviznim propisima, višak prihoda u odnosu na troškove ostvaren od tog prijevoznika u svezi prijevoza putnika, robe i pošte. Uključeni u takav neto prijenos biti će prihodi, ostvareni direktno ili putem zastupnika, od prodaje prijevoznih usluga i pomoćnih dodatnih usluga, te uobičajen komercijalni interes ostvaren od takvih prihoda na depozitu u čekanju na prijenos.

3. Prihodi i dobit ostvarena od prijevoznika ugovorne stranke na teritoriju druge ugovorne stranke u svezi prijevoza putnika, tereta i pošte bit će izuzeta od svih taksi i poreza. Ako poseban sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na prihod i dohodak postoji izmedu ugovornih stranaka, odredbe tog sporazuma će se primjenjivati. Ako je platni promet izmedu ugovomih stranaka, odredbe tog sporazuma će se primjenjivati. Ako je platni promet izmedu ugovornih stranaka reguliran posebnim sporazumom, taj poseban sporazum će se primjenjivati.

Članak 12.ZASTUPANJE

1. Odredeni prijevoznici jedne ugovorne stranke imat će na osnovama uzajamnosti, pravo dovodenja i zadržavanja na teritoriju druge ugovorne stranke svojih zastupstva sa komercijalnim, prometnim i tehničkim osobljem koje je potrebno u svezi obavljanja ugovorenog prometa. Ovo osoblje može biti izabrano izmedu državljana obje ugovome stranke ako je potrebno.

2. Ovi zahtjevi za osobljem, po ocjeni odredenih prijevoznika, mogu biti zadovoljeni sa vlastitim osobljem ili korištenjem usluga drugih organizacija, društava ili prijevoznika koji prometuju na teritoriju druge 6govorne stranke i koji su ovlašteni da obavljaju takav promet na teritoriju te ugovorne stranke.

3. Zastupnici i osoblje podliježe zakonima i propisima na snazi u drugoj ugovomoj stranki, i sukladno sa takvim zakonima i propisima svaka ugovoma stranka će, na osnovama uzajamnosti i u najkraćem roku, izdati potrebne radne dozvole, zaposleničke vize ili druge slične dokumente zastupnicima i osoblju navedenom u stavku 1. ovog članka.

Članak 13. PRIMJENA ZAKONA I PROPISA

1. Zakoni i propisi jedne ugovome stranke koji se odnose na ulazak, tranzit ili izlazak iz njenog teritorija zrakoplova koji obavlja medunarodnu plovidbu ili neovisno od prometovanja takvog zrakoplova dok je na njezinom teritoriju, primjenjivat će se na zrakoplove odredenih prijevoznika druge ugovorne stranke.

Zakoni i propisi jedne ugovome stranke koji se odnose na ulazak, boravak, ili izlazak iz njenog teritorija putnika, posade, prtljaga, robe i pošte prevežene zrakoplovom, kao što su propisi koji se odnose na ulazak, sredivanje dokumenata, useljenje, putovnice, carinsku, deviznu i sanitamu kontrolu, moraju se poštivati od strane prijevoznika jedne ugovorne stranke po ulasku ili izlasku ili tijekom boravka na teritoriju druge ugovorne stranke.

3. Na osnovama uzajamnosti, vize se neće zahtijevati za ulazak, boravak ili odlazak posade zrakoplova kojim prometuje odredeni prijevoznik ugovorne stranke, uz uvjet da odu istim slijedećim letom na povratnoj liniji. To se takoder odnosi na slučajeve kada posada, ovisno o tehničkim uvjetima zrakoplova ili zdravstvenim i medicinskim razlozima, ostane u zemlji i napusti je prvim slijedećim letom na povratnoj liniji.

4. Nijedna ugovorna stranka neće dati prednost svojem vlastitom ili bilo kojem drugom prijevozniku nad prijevoznicima angažiranim u sličnom medunarodnom zračnom prometu druge ugovorne stranke u primjeni carinskih, graničnih, sanitamih i sličnih propisa ili u upotrebi zračnih luka, zračnih puteva, usluga kontrole letenja i pridružnih sredstava pod njenom kontrolom.

Članak 14. PRIZNAVANJE SVJEDODŽBI I DOZVOLA

1. Svjedodžbe o plovidbenosti, potvrde o sposobnosti i dozvole izdane ili priznate važećim od strane jedne ugovorne stranke, a koje su na snazi, bit će priznate kao važeće od strane druge ugovorne stranke, uz uvjet da su zahtjevi pod kojim su te svjedodžbe i dozvole izdane ili priznate važećim jednaki ili iznad najmanjih standarda koji mogu biti uspostavljeni na osnovu Konvencije.

2. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo da odbije priznati, u svrhu letova iznad svojeg vlastitog teritorija, potvrde o sposobnosti i dozvole koje su dane njenim drzavljanima od strane druge ugovorne stranke ili bilo koje druge države.

Članak 15.

KORISNIČKE NAKNADE

l. Svaka ugovorna stranka može nametnuti ili dozvoliti da budu nametnute pravične i razumne naknade za upotrebu zračnih luka i drugih postrojenja, uz uvjet da takve naknade neće biti više od naknada plaćenih od drugih prijevoznika koji obavljaju sličan medunarodni zračni promet.

2. Svaka ugovorna stranka poticat će konzultacije izmedu nadležnih organizacija koje naplaćuju naknade i odredenih prijevoznika koji koriste usluge i sredstva i, kada je to moguće, putem prijevozničkih predstavničkih organizacija. Razumna obavijest bit će dana korisnicima o bilo kojem prijedlogu za izmjene korisničkih naknada, u svrhu omogućavanja izražavanja njihovih mišljenja prije nego naknade stupe na snagu.

Članak 16.

SIGURNOST U ZRAKOPLOVSTVU

Ne ograničavajući svoja opća prava i obveze po medunarodnom pravu, ugovorne stranke će posebice djelovati sukladno odredbama Konvencije o krivičnim i nekim drugim djelima počinjenim u zrakoplovu, potpisane u Tokiju 14. rujna 1963., Konvencije o suzbijanju otmice zrakoplova, potpisane u Haagu 16, prosinca 1970., Konvencije o suzbijanju nezakonitih čina protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, potpisane u Montrealu 23. rujna 1971., te njezine dopune u Protokolu o suzbijanju nezakonitih čina nasilja na zračnim lukama, potpisanim u Montrealu 28. veljače 1988. i svim drugim medunarodnim instrumentima u istom području koji mogu biti ratificirani od strane ugovornih stranaka.

2. Ugovorne stranke će na zahtjev osigurati svu potrebnu pomoć jedna drugoj radi spriječavanja nezakonitih djela otmice civilnih zrakoplova te ostalih nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka te navigacijskih uredaja te bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

3. Ugovome stranke će, u svojim medusobnim odnosima, djelovati sukladno sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu koje je utvrdila Medunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva u vidu Dodataka Konvenciji o medunarodnom civilnom zrakoplovstvu, u mjeri u kojoj su te sigurnosne odredbe primjenjive na ugovorne stranke; one će zahtijevati da operatori zrakoplova iz njihova registra ili operatori zrakoplova koji svoje glavno upravno sjedište ili stalno mjesto boravka imaju na njihovu teritoriju i operatori zračnih luka na njihovu teritoriju djeluju sukladno takvim sigumosnim odredbama u zrakoplovstvu.

4. Svaka se ugovoma stranka slaže da se od takvih operatora zrakoplova može zahtijevati da poštuju sigurnosne odredbe u zrakoplovstvu koje se spominju u gornjem stavku 3., a što druga ugovorna stranka zahtijeva kod ulaska, izlaska ili tijekom boravka na teritoriju te ugovorne stranke. Svaka ugovorna stranka će voditi računa o tome da se na njenom teritoriju uspješno provedu adekvatne mjere radi zaštite zrakoplova te provjere putnika, posade, ručne prtljage, prtljage, robe te zaliha zrakoplova prije te za vrijeme ukrcaja ili utovara. Svaka ugovorna stranka će takoder pozitivno razmotriti bilo koji zahtjev druge ugovorne stranke za poduzimanje razumnih mjera kako bi se odgovorilo na odredenu prijetnju.

5. Ako se dogodi otmica ili prijetnja otmicom civilnih zrakoplova ili druge nezakonite radnje usmjerene protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka ili navigacijskih uredaja, ugovorne stranke će pomoći jedna drugoj olakšavanjem veza te poduzimanjem ostalih odgovarajućih mjera usmjerenih na brzo i sigumo okončanje takve radnje ili prijetnje istom.

6. Ukoliko bi se jedna ugovorna stranka suočila s problemima glede sigurnosnih odredbi iz ovog članka, zrakoplovne vlasti bilo koje ugovome stranke mogu zahtijevati hitne konzultacije sa zrakoplovnim vlastima druge ugovome stranke.

Članak 17.

KONZULTACIJE

l. U duhu uske suradnje, zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka će se s vremena na vrijeme medusobno konzultirati u cilju osiguranja primjene i poštivanja odredbi ovog Sporazuma te njegova Dodatka.

2. Svaka ugovorna stranka može, u bilo koje vrijeme, zahtijevati konzultacije s drugom ugovomom strankom u svezi s tumačenjem, primjenom i izmjenama ovog Sporazuma. Takve konzultacije počet će u razdoblju od 60 (šezdeset) dana od datuma pošiljanja zahtjeva, ukoliko ugovorne stranke ne dogovore produženje ili skraćenje tog perioda.

Članak 18. RJEŠAVANJE SPOROVA

Ukoliko izmedu ugovornih stranaka dode do spora glede tumačenja ili primjene ovog Sporazuma i njegovog Dodatka, ugovome stranke će u prvom redu riješiti taj spor medusobnim dogovorom.

2. Ukoliko ugovorne stranke ne postignu rješenje dogovorom, one se mogu složiti da spor upute na rješenje nekoj osobi ili tijelu.

3. Ako ugovorne stranke ne postignu dogovor sukladno stavku 1. i 2. gore, sukladno s njihovim zakonima, spor će biti upućen arbitražnom sudu od tri suca, po jednog imenovanog od svake ugovorne stranke, a trećeg imenovanog od tako dva imenovana suca. Svaka ugovorna stranka će imenovati arbitražnog suca u roku šezdeset dana od datuma primitka obavijesti od druge ugovorne stranke, putem diplomatskih kanala, kojom se traži arbitraža nad sporom, dok će treći arbitažni sudac biti imenovan u daljnjem roku od šezdeset dana. Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka ne imenuje svojeg arbitražnog suca u navedenom roku, od predsjednika Savjeta Medunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva bilo koja od ugovornih stranaka može zatražiti da imenuje arbitražnog suca ili suce kako već slučaj nalaže; uz uvjet da, ukoliko je predsjednik Savjeta Medunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva dražvljanin bilo koje ugovome stranke, prvi podpredsjednik Savjeta ili ako je on takav državljanin, stariji član Savjeta koji nije takvog državljanstva, može biti zatražen da izvrši imenovanja kako slučaj zahtijeva. Medutim, treći arbitražni sudac će biti državljanin treće zemlje i djelovat će kao predsjednik arbitražnog suda.

4. Arbitražni sud će odrediti svoja vlastita pravila.

5. Ugovorne stranke se obvezuju poštivati bilo odluku donesenu u primjeni ovog članka.

6. Troškove arbitražnog suda, uključujući takse i troškove sudaca, bit će ravnopravno podijeljeni izmedu ugovornih stranaka. Bilo koji trošak ostvaren od predsjednika Savjeta u svezi s procedurom iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se troškom arbitražnog suda.

7. Ukoliko, i tako dugo dok bilo koja ugovorna stranka ili imenovani prijevoznici bilo koje ugovome stranke ne udovolje donesenoj odluci prema stavku 5. ovog članka, druga ugovorna stranka može ogranićiti, ukinuti ili povući bilo koja prava ili povlastice koje je dala putem ovog Sporazuma ugovornoj stranki i prijestupu.

Članak 19.

IZMJENE

1. Svaka izmjena ovog Sporazuma, koja je dogovorena nakon konzultacija sukladno članku 17.#clanak17 ovog Sporazuma, stupit će na snagu u skladu s odredbom članka 23.#clanak23 ovog Sporazuma.

2. Svaka izmjena Dodatka Sporazuma može biti napravljena direktnim dogovorom izmedu zrakoplovnih vlasti ugovomih stranaka. Dogovorene izmjene će stupiti na snagu na datum zajednički odreden od zrakoplovnih vlasti i potvrQen razmjenom diplomatskih nota.

3. U slučaju zaključenja bilo koje multilateralne konvencije u svezi zračnog prometa, koja postane obvezna za obje ugovome stranke, ovaj će Sporazum biti izmijenjen u skladu sa takvom konvencijom.

Članak 20.

REGISTRACIJA

Ovaj Sporazum bit će registriran kod Medunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva i Sekretarijata Ujedinjenih naroda.

Članak 21.

NASLOVI

Naslovi su u ovom Sporazumu umetnuti na početku svakog članka samo u svrhu preglednosti i praktičnosti i nikako ne definiraju, ograničavaju ili opisuju djelokrug i namjeru ovog Sporazuma.

Članak 22.

OTKAZIVANJE

Ovaj Sporazum sklapa se na neodredeno vrijeme. Ugovoma stranka može otkazati Sporazum na način da o tome obavijesti diplomatskim putem drugu stranku. U tom slučaju Sporazum prestaje važiti istekom roka od dvanaest mjeseci od dana primitka pismene obavijesti o otkazu diplomatskim putem. Obavijest o otkazu istovremeno se dostavlja i Medunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva. U slučaju da ugovorna stranka u ugovorenom roku povuče obavijest o otkazu ugovora, isti se automatski produžuje. U slučaju nedostatka potvrde primitka o otkazu ugovora uzet će se da je obavijest primljena četmaest dana nakon primitka iste od strane Medunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 23.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj Sporazum zaključen je na neodredeno vrijeme i stupit će na snagu po primitku zadnje diplomatske note, razmijenjene izmedu ugovomih stranaka, s obavješću da su ispunjeni unutamji ustavni uvjeti za stupanje na snagu medunarodnih ugovora.

2. Nakon stupanja na snagu, ovaj Sporazum poništava efekte bilateralnog sporazuma o zračnom prometu izmedu Narodne Republike Bugarske i Federativne Narodne Republike Jugoslavije, potpisanog u Beogradu 1. listopada 1955., u odnosima izmedu ugovornih stranaka.

SAČINJEN u Sofiji dana 21. studenoga 1996., u dva izvorna primjerka, na hrvatskom, bugarskom i engleskom jeziku, svi tekstovi koji su jednako vjerodostojni. U slučaju bilo koje razlike u tumačenju, engleski tekst će prevladati.

U POTVRDU navedenog, niže potpisani, u posjedu pravomoćne ovlasti od strane njihovih odgovarajućih Vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

DODATAK

RED LINIJA ODJELJAK A

Linije na kojima će zračni promet obavljati u oba smjera odredeni prijevoznici Republike Hrvatske:

Mjesta u Republici Hrvatskoj: sva

Mjesta izmedu: bit će dogovorena kasnije Mjesta u Republici Bugarskoj: sva Mjesta iza: bit će dogovorena kasnije ODJELJAK B

Linije na kojima će zračni promet obavljati u oba smjera odredeni prijevoznici Republike Bugarske:

Mjesta u Republici Bugarskoj: sva Mjesta izmedu: bit će dogovorena kasnije

Mjesta u Republici Hrvatskoj: sva Mjesta iza: bit će dogovorena kasnije

1. Prava 5-te slobode, za i iz trećih zemalja, bit će raspoloživa u ugovorenom prometu uz uvjet da su koordinirana i dogovorena unaprijed izmedu dva odredena prijevoznika i odobrena od nadležnih zrakoplovnih vlasti.

2. Bilo koje ili sva mjesta izmedu ili iza mogu, po mišljenju odredenih prijevoznika, biti izostavljena na bilo kojem ili svim letovima, uz uvjet da promet započinje ili završava na teritoriju stranke koja je odredila prijevoznika ili prijevoznike.

3. U svrhu zadovoljenja neočekivanih prometnih zahtjeva privremenog karaktera, odredeni prijevoznici mogu se medusobno dogovoriti o takvim privremenim povećanjima koja su potrebna za udovoljenje prometnoj potražnji. Obavljanje takvih dodatnih letova bit će dojavljeno, bez zakašnjenja, zrakoplovnim vlastima ugovrnih stranaka radi odobrenja.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva,-prometa i veza Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 343-O1/95-O1/14

Urbroj: 5030114-97-1

Zagreb, 15. siječnja 1997.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o zračnom prometu izmedu i preko njihovih teritorija
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !