Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Island o zračnom prometu ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 29.3.2006 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Island o zračnom prometu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

39

Na temelju članka 30.L296087 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2006. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ISLAND O ZRAČNOM PROMETU

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Island o zračnom prometu, sklopljen u Reykjaviku 17. lipnja 2005. godine, u izvorniku na hrvatskom, islandskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ISLAND O ZRAČNOM PROMETU

Vlada Republike Island i Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«);

kao stranke Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorene za potpis u Chicagu, dana 7. prosinca 1944. godine;

želeći unaprijediti svoje međusobne odnose u oblasti civilnog zrakoplovstva i zaključiti sporazum sa svrhom uspostavljanja i olakšavanja međunarodnog zračnog prometa između i iza njihovih odnosnih teritorija;

želeći unaprijediti međunarodni zrakoplovni sustav temeljen na konkurenciji među zračnim prijevoznicima na tržištu s najmanjim mogućim upletanjem i regulacijom od strane vlada;

želeći osigurati najviši stupanj sigurnosti u međunarodnom zračnom prometu i ponovno potvrđujući svoju ozbiljnu zabrinutost glede djela ili prijetnji protiv sigurnosti zrakoplova koja ugrožava sigurnost osoba ili imovine, nepovoljno utiče na odvijanje zračnog prometa, te uništava povjerenje javnosti u sigurnost civilnog zrakoplovstva;

Sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

DEFINICIJE

Za svrhu ovog Sporazuma, ukoliko nije navedeno drugačije, izraz:

1. »Zrakoplovne vlasti« označava u slučaju Republike Hrvatske Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka ili njegov pravni slijednik, a u slučaju Republike Island Ministarstvo veza i bilo koju osobu ili agenciju ovlaštenu za vršenje funkcija koje izvršava navedeno Ministarstvo veza;

2. »Sporazum« označava ovaj Sporazum, njegove Dodatke, te bilo kakve izmjene i dopune ovog Sporazuma i njegovih Dodataka;

3. »Zračni promet« označava javni prijevoz putnika, prtljage, tereta i pošte zrakoplovom, odvojeno ili u kombinaciji, za naknadu ili najamninu;

4. »Konvencija« označava Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorenu za potpis u Chicagu, 7. prosinca 1944. godine i obuhvaća:

(1) bilo koju izmjenu i dopunu koja je stupila na snagu prema članku 94(a) Konvencije i koju su potvrdile obje ugovorne stranke, te

(2) bilo koji Dodataka ili bilo koju izmjenu i dopunu tog Dodatka usvojenu prema članku 90 te Konvencije, ako je takav Dodatak ili izmjena i dopuna u bilo kojem danom trenutku usvojena od obje ugovorne stranke;

5. »Određeni zračni prijevoznik« označava zračnog prijevoznika koji je određen i ovlašten u skladu s člankom 3.#clanak3 ovog Sporazuma;

6. »Europski gospodarski prostor« je prošireni prostor slobodne trgovinske razmjene utemeljen Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru, potpisanom u Oportu, 2. svibnja 1992. godine između Europske zajednice i njezinih država članica s jedne strane i država članica EFTA-e s izuzećem Švicarske s druge strane. EFTA je skraćenica izraza Europsko udruženje slobodne trgovinske razmjene čiji je Island član.

7. »Ukupni iznos troškova« znači trošak pružanja usluge plus razumna naplata za opće troškove;

8. »Međunarodni zračni promet« znači zračni promet koji prolazi kroz zračni prostor preko teritorija više od jedne države;

9. »Cijena« znači bilo kakvu vozarinu, stopu ili naplatu za prijevoz putnika (i njihove prtljage) i/ili tereta (osim pošte) u zračnom prijevozu koju naplaćuju zračni prijevoznici, uključujući njihove agente, te uvjete koji uređuju primjenjivost takve vozarine, stope ili naplate;

10. »Zaustavljanje u neprometne svrhe« znači slijetanje u bilo koju svrhu osim ukrcaja ili iskrcaja putnika, te utovara ili istovara prtljage, tereta i/ili pošte u zračnom prometu;

11. »Teritorij« ima značenje navedeno u članku 2. Konvencije.

12. »Korisnička naknada« znači naknadu koja je nametnuta zračnim prijevoznicima za pružanje usluga zračnih luka, zračne plovidbe ili uređaja ili usluga zrakoplovne sigurnosti koja uključuje pripadajuće usluge i uređaje.

Članak 2.

DODJELA PRAVA

1. Svaka ugovorna stranka dodjeljuje drugoj ugovornoj stranci slijedeća prava u svrhu obavljanja međunarodnog zračnog prometa od strane zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke:

a. pravo letenja preko njezinog teritorija bez slijetanja;

b. pravo zaustavljanja na njezinom teritoriju u neprometne svrhe; i

c. prava koja su na drugi način navedena u ovom Sporazumu.

2. Ništa iz ovog članka neće se smatrati dodjeljivanjem prava zračnom prijevozniku ili zračnim prijevoznicima jedne ugovorne stranke da na teritoriju druge ugovorne stranke vrše ukrcaj putnika, te utovar njihove prtljage, tereta ili pošte za naknadu, upućenih prema nekom drugom mjestu na teritoriju te druge ugovorne stranke.

Članak 3.

ODREĐIVANJE I DODJELA OVLAŠTENJA

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo odrediti zračnog prijevoznika ili zračne prijevoznike u svrhu obavljanja ugovorenog zračnog prometa na svakoj zračnoj liniji navedenoj u Dodatku, te povući ili izmijeniti takva određenja. Takva određenja bit će sastavljena u pisanom obliku i prenesena drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem.

2. Po primitku takvog određenja i zahtjeva određenog zračnog prijevoznika, u obliku i na način propisan za ovlaštenja za rad i tehničke dozvole, druga će ugovorna stranka dodijeliti odgovarajuća ovlaštenja i dozvole s minimalnim proceduralnim kašnjenjem, pod uvjetom:

a) u slučaju zračnog prijevoznika kojeg je odredio Island:

(i) da je utemeljen na teritoriju Islanda sukladno Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru i da mu je dozvola izdana sukladno zakonu Europske zajednice ili sukladno nacionalnom zakonu usvojenom sukladno Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru; i

(ii) da stvarnu zakonsku kontrolu nad tim zračnim prijevoznikom ima i održava država koja je ugovorna stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru odgovorna za izdavanje njegove Svjedodžbe o sposobnosti (»Air Operators Certificate«), te su u određenju jasno navedene nadležne zrakoplovne vlasti;

b) u slučaju zračnog prijevoznika kojeg je odredila Hrvatska:

(i) da je utemeljen na teritoriju Hrvatske i da mu je dozvola izdana sukladno zakonu Hrvatske; i

(ii) da Hrvatska ima i održava stvarnu zakonsku kontrolu nad tim zračnim prijevoznikom;

i

c) da je određeni zračni prijevoznik kvalificiran za ispunjavanje uvjeta propisanih zakonima i pravnim propisima koje ugovorna stranka koja odlučuje o zahtjevu ili zahtjevima uobičajeno primjenjuje na letenje u međunarodnom zračnom prometu.

3. Utemeljenje zračnih prijevoznika sukladno ovom članku odnosi se na pravnu osobu sa stalnim boravkom na teritoriju ugovorne stranke koja vrši određivanje, te koja poštuje primjenjivo nacionalno zakonodavstvo.

Članak 4.

OPOZIV ILI OBUSTAVA OVLAŠTENJA

Svaka ugovorna stranka može opozvati, obustaviti ili ograničiti ovlaštenje za rad ili tehničke dozvole zračnog prijevoznika kojeg je odredila druga ugovorna stranka kada:

a) u slučaju zračnog prijevoznika kojeg je odredio Island:

(i) nije utemeljen na teritoriju Islanda sukladno Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru, ili mu dozvola nije izdana sukladno zakonu Europske zajednice ili sukladno nacionalnom zakonu koji je usvojen sukladno Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru; ili

(ii) stvarnu zakonsku kontrolu nad tim zračnim prijevoznikom nema ili ne održava država koja je ugovorna stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru odgovorna za izdavanje njegove Svjedodžbe o sposobnosti (»Air Operators Certificate«), ili nadležne zrakoplovne vlasti nisu jasno navedene u tom određenju;

b) u slučaju zračnog prijevoznika kojeg je odredila Hrvatska:

(i) nije utemeljen na teritoriju Hrvatske; ili mu dozvola nije izdana sukladno primjenjivom zakonu Hrvatske; ili

(ii) Hrvatska ne održava stvarnu zakonsku kontrolu nad tim zračnim prijevoznikom; ili

c) kada se taj zračni prijevoznik ne pridržava zakona i pravnih propisa navedenih u članku 6.#clanak6 ovog Sporazuma.

Članak 5.

PRIMJENA ZAKONA

1. Prilikom ulaska ili izlaska, te tijekom boravka na teritoriju jedne ugovorne stranke zračni prijevoznici druge ugovorne stranke poštovat će njezine zakone i pravne propise koji se odnose na letenje i zračnu plovidbu zrakoplova.

2. Zakone i pravne propise jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak ili izlazak putnika, posade ili tereta u zrakoplovu s njezinog teritorija (uključujući, ali ne ograničavajući se na pravne propise koji se odnose na ulazak, carinjenje, zrakoplovnu sigurnost, useljenje, putovnice, carinsku kontrolu i karantenu ili, u slučaju pošte, poštanske propise) poštovat će ti putnici, posada ili teret zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke, ili će biti poštovani u njihovo ime, pri ulasku ili izlasku ili tijekom boravka na teritoriju prve ugovorne stranke.

Članak 6.

ODREDBE O ZRAKOPLOVNOJ SIGURNOSTI

1. Svaka ugovorna stranka priznat će važećima, u svrhu obavljanja zračnog prometa o kojem se govori u ovom Sporazumu, svjedodžbe o plovidbenosti, potvrde o osposobljenosti i dozvole izdane ili priznate važećim od strane druge ugovorne stranke za vrijeme njihova važenja, uz uvjet da su zahtjevi za te svjedodžbe ili dozvole barem jednaki minimalnim standardima koji se mogu utvrditi sukladno Konvenciji. Svaka ugovorna stranka, međutim, može odbiti priznati važećima, u svrhu letova iznad svog vlastitog teritorija, potvrde o osposobljenosti i dozvole koje je njezinim vlastitim državljanima dodijelila ili priznala važećima druga ugovorna stranka.

2. Svaka ugovorna stranka može zatražiti konzultacije glede sigurnosnih standarda kojih se pridržava druga ugovorna stranka i koji se odnose na zrakoplovne uređaje, posade zrakoplova, zrakoplove, te obavljanje zračnog prometa određenih zračnih prijevoznika. Ukoliko, nakon takvih konzultacija, jedna ugovorna stranka ustanovi da druga ugovorna stranka djelotvorno ne održava i ne izvršava sigurnosne standarde i zahtjeve u tim područjima koji su barem jednaki minimalnim standardima koji se mogu uspostaviti sukladno Konvenciji, ona će obavijestiti drugu ugovornu stranku o takvim nalazima i o koracima koje smatra neophodnima da bi se udovoljilo tim minimalnim standardima, dok će druga ugovorna stranka poduzeti odgovarajuće korektivne aktivnosti. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo zadržavanja, oduzimanja ili ograničavanja ovlaštenja za rad ili tehničke dozvole zračnom prijevozniku ili zračnim prijevoznicima kojeg je ili koje je odredila druga ugovorna stranka u slučaju da druga ugovorna stranka ne poduzme takve odgovarajuće korektivne aktivnosti u razumnom roku.

Članak 7.

ZRAKOPLOVNA SIGURNOST

1. Sukladno svojim pravima i obvezama po međunarodnom pravu, ugovorne stranke ponovno potvrđuju da njihova međusobna obveza zaštite sigurnosti civilnog zrakoplovstva od radnji nezakonitog djelovanja čini sastavni dio ovog Sporazuma. Ne ograničavajući općenitost svojih prava i obveza po međunarodnom pravu, ugovorne stranke će posebice djelovati sukladno odredbama Konvencije o krivičnim djelima i nekim drugim djelima izvršenim u zrakoplovima, potpisane u Tokiju 14. rujna 1963. godine, Konvencije o suzbijanju nezakonite otmice zrakoplova, potpisane u Den Haagu 16. prosinca 1970. godine, te Konvencije o suzbijanju nezakonitih djela protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, potpisane u Montrealu 23. rujna 1971. godine i njezinom protokolu potpisanom 24. veljače 1988. godine ili bilo koje druge konvencije o zrakoplovnoj sigurnosti čije stranke mogu postati obje ugovorne stranke.

2. Ugovorne stranke će jedna drugoj na zahtjev osigurati svu potrebnu pomoć radi sprječavanja nezakonitih radnji otmice civilnih zrakoplova, te ostalih nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti tih zrakoplova, njihovih putnika i posade, te zračnih luka i navigacijskih uređaja, te bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

3. Ugovorne stranke će, u svojim međusobnim odnosima, djelovati sukladno svim standardima zrakoplovne sigurnosti i odgovarajućim preporučenim običajima koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva, a koji su određeni kao dodaci Konvenciji; one će zahtijevati da operatori zrakoplova iz njihova registra, operatori zrakoplova koji svoje glavno poslovno sjedište ili stalno mjesto boravka imaju na njihovom teritoriju, te operatori zračnih luka na njihovom teritoriju djeluju sukladno takvim sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu.

4. Svaka ugovorna stranka se slaže da će poštivati odredbe o sigurnosti koje zahtijeva druga ugovorna stranka pri ulasku na teritorij te druge ugovorne stranke, te da će poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu zrakoplova i za pregled putnika, posade, te njihove prtljage i ručne prtljage, kao i tereta i zaliha zrakoplova prije i tijekom ukrcaja ili utovara. Svaka će ugovorna stranka isto tako pozitivno razmotriti bilo koji zahtjev druge ugovorne stranke za poduzimanjem posebnih mjera sigurnosti kako bi se suprotstavilo određenoj prijetnji.

5. Ako se dogodi otmica ili prijetnja nezakonitom otmicom zrakoplova ili ako se provedu neke druge nezakonite radnje protiv sigurnosti putnika, posade, zrakoplova, zračnih luka ili navigacijskih uređaja, ugovorne stranke će jedna drugoj pomoći olakšavanjem veza i drugim odgovarajućim mjerama usmjerenim na brzo i sigurno okončanje takvog događaja ili prijetnje.

6. Ako ugovorna stranka ima razumno utemeljene sumnje da se druga ugovorna stranka ne pridržava odredbi o zrakoplovnoj sigurnosti iz ovog članka, zrakoplovne vlasti te ugovorne stranke mogu zatražiti trenutačne konzultacije sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke. Ukoliko se zadovoljavajući sporazum ne postigne u roku od 15 dana od datuma takvog zahtjeva, taj će neuspjeh predstavljati temelje za zadržavanje, povlačenje, ograničenje ovlaštenja za rad i tehničkih dozvola ili pak nametanje uvjeta za navedeno zračnom prijevozniku ili zračnim prijevoznicima te ugovorne stranke. U slučaju nužde ugovorna stranka može poduzeti privremenu aktivnost prije isteka roka od 15 dana.

Članak 8.

POSLOVNE MOGUĆNOSTI

1. Zračni prijevoznici svake ugovorne stranke imat će pravo utemeljiti urede na teritoriju druge ugovorne stranke za promicanje i prodaju zračnog prijevoza.

2. Određeni zračni prijevoznici svake ugovorne stranke imat će pravo, sukladno zakonima i pravnim propisima druge ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak i zapošljavanje, da na teritorij te druge ugovorne stranke dovedu i zadrže osoblje zaduženo za upravljanje i prodaju, te operativno i tehničko kao i drugo stručno osoblje potrebno za obavljanje ugovorenog zračnog prometa.

3. Svaki određeni zračni prijevoznik će, prema mogućnosti primjene, imati pravo izvršiti svoje vlastito opsluživanje zrakoplova na teritoriju druge ugovorne stranke (samostalno opsluživanje zrakoplova) ili, prema vlastitom nahođenju, odabrati između agenata koji sudjeluju u tržišnom nadmetanju za pružanje takvih usluga u cijelosti ili djelomično. Ta prava će biti podložna isključivo fizičkim preprekama koje proiziđu iz pitanja sigurnosti zračnih luka. Kada takva pitanja spriječe samostalno opsluživanje zrakoplova, zemaljske će usluge biti dostupne na jednakoj osnovi svim zračnim prijevoznicima; naplate će se temeljiti na troškovima za pružene usluge; te će takve usluge biti usporedive s vrstom i kvalitetom usluga kao da je samostalno opsluživanje zrakoplova bilo moguće.

4. Bilo koji zračni prijevoznik svake ugovorne stranke imat će se pravo na teritoriju druge ugovorne stranke uključiti u prodaju zračnog prijevoza izravno, te prema vlastitom nahođenju, posredstvom svojih zastupnika, osim kada je posebno određeno pravnim propisima zemlje iz koje let počinje, a koji se odnose na zaštitu sredstava putnika, otkazivanja putnika i prava na nadoknadu sredstava. Svaki zračni prijevoznik imat će pravo prodavati navedeni prijevoz, a svaka osoba bit će slobodna platiti takav prijevoz u valuti tog teritorija ili u bilo kojoj slobodnoj konvertibilnoj valuti.

5. Svaki zračni prijevoznik imat će pravo promijeniti i doznačiti u svoju zemlju, na zahtjev, višak lokalnih prihoda iznad lokalnih rashoda. Mijenjanje i doznačavanje bit će dopušteno bez odlaganja i ograničenja ili oporezivanja, prema tečaju primjenjivom na tekuće transakcije i doznake na datum kada prijevoznik uloži prvotni zahtjev za prijenosom.

6. Zračnim prijevoznicima svake ugovorne stranke bit će dopušteno da podmiruju lokalne troškove, uključujući nabavu goriva, na teritoriju druge ugovorne stranke u lokalnoj valuti. Prema vlastitom nahođenju, zračni prijevoznici svake ugovorne stranke mogu podmirivati takve troškove na teritoriju druge ugovorne stranke u slobodnim konvertibilnim valutama sukladno lokalnim zakonskim deviznim propisima.

7. a) Pri obavljanju ili održavanju letova na ugovorenim zračnim linijama za koje su ovlašteni, bilo koji određeni zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke može zaključiti marketinške sporazume o suradnji kao što su sporazumi o zakupu prostora (»blocked-space«), »code-sharing« ili »leasing« sporazumi, sa

(i) zračnim prijevoznikom ili zračnim prijevoznicima bilo koje ugovorne stranke, i

(ii) zračnim prijevoznikom ili zračnim prijevoznicima neke treće zemlje,

pod uvjetom da ta treća zemlja dopušta ili omogućava usporedive sporazume između zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke i drugih zračnih prijevoznika na obavljanju letova na, sa ili preko te treće zemlje; pod uvjetom da svi zračni prijevoznici u takvim sporazumima 1) imaju odgovarajuća ovlaštenja i 2) da udovoljavaju zahtjevima koji se uobičajeno primjenjuju na takve sporazume.

b) Bez obzira na odredbu iz gornje točke (ii), ako zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke održava letove između mjesta na teritoriju druge ugovorne stranke i mjesta u trećoj zemlji temeljem »code-share« sporazuma na bilo kojem dijelu toga leta sa zračnim prijevoznikom druge ugovorne stanke, prva ugovorna stranka mora ovlastiti bilo kojeg zračnog prijevoznika ili dopustiti bilo kojem zračnom prijevozniku druge ugovorne stranke sklapanje »code-share« sporazuma s bilo kojim zračnim prijevoznikom na bilo kojem dijelu letova između te treće zemlje i druge ugovorne stranke preko jednog ili više mjesta na teritoriju prve ugovorne stranke.

Članak 9.

CARINE I NAPLATE

1. Pri dolasku na teritorij jedne ugovorne stranke, zrakoplovi kojima određeni zračni prijevoznici druge ugovorne stranke obavljaju međunarodni zračni promet, kao i njihova uobičajena oprema, zemaljska oprema, gorivo, maziva ulja, zalihe potrošne tehničke robe, rezervni dijelovi (uključujući motore), zalihe zrakoplova (uključujući, ali ne ograničavajući se na zalihe hrane, pića i alkoholnih pića, duhana i drugih proizvoda namijenjenih prodaji putnicima ili korištenju od strane putnika u ograničenim količinama tijekom leta), te drugi proizvodi namijenjeni korištenju ili koji se koriste isključivo u svezi s letom ili servisiranjem zrakoplova uključenog u međunarodni zračni promet bit će izuzeti, na temelju uzajamnosti, od svih uvoznih ograničenja, taksi na imovinu, carina, troškova inspekcijskih pregleda i sličnih naknada i naplata koje su (1) nametnule nacionalne vlasti, te (2) koje se ne temelje na troškovima pruženih usluga pod uvjetom da takva oprema i zalihe ostaju u zrakoplovu u najvećoj mogućoj mjeri prema nacionalnom zakonu te ugovorne stranke

2. Postojat će izuzeće, na temelju uzajamnosti, od taksi, davanja, carina, naknada i naplata navedenih u stavku 1. ovog članka, s izuzetkom naplata koje se temelje na cijeni pruženih usluga, i to u najvećoj mogućoj mjeri, sukladno nacionalnom zakonu te ugovorne stranke za:

a) zalihe zrakoplova unijete ili isporučene na teritorij ugovorne stranke i ukrcane u taj zrakoplov, u razumnim granicama, te namijenjene uporabi u odlazećem zrakoplovu kojeg u međunarodnom zračnom prometu koristi određeni zračni prijevoznik druge ugovorne stranke, čak i kada se te zalihe koriste na dijelu putovanja koje se odvija preko teritorija ugovorne stranke na kojem su ukrcane;

b) zemaljsku opremu i rezervne dijelove (uključujući motore) unesene na teritorij ugovorne stranke radi servisiranja, održavanja ili popravka zrakoplova kojeg u međunarodnom zračnom prometu koristi određeni zračni prijevoznik druge ugovorne stranke;

c) gorivo, maziva ulja i zalihe potrošne tehničke robe unijete ili isporučene na teritorij ugovorne stranke za korištenje u zrakoplovu kojeg u međunarodnom zračnom prometu koriti određeni zračni prijevoznik druge ugovorne stranke čak i kada se te zalihe koriste na dijelu putovanja koje se odvija preko teritorija ugovorne stranke na kojem su ukrcane; i

d) promotivni i reklamni materijali unijeti ili isporučeni na teritorij jedne ugovorne stranke i ukrcani u taj zrakoplov, u razumnim granicama, namijenjeni uporabi u odlazećem zrakoplovu kojeg u međunarodnom zračnom prometu koristi određeni zračni prijevoznik druge ugovorne stranke, čak i kada se te zalihe koriste na dijelu putovanja koje se odvija preko teritorija ugovorne stranke na kojem su ukrcane.

3. Za opremu i zalihe navedene u stavcima 1. i 2. ovog članka može se zatražiti da ostanu pod nadzorom i kontrolom nadležnih tijela.

4. Izuzeća propisana u ovom članku moći će se isto tako primjenjivati kada određeni zračni prijevoznici jedne ugovorne stranke ugovore s nekim drugim zračnim prijevoznikom, koji na jednak način uživa takva izuzeća kod druge ugovorne stranke, na posudbu ili prijenos proizvoda navedenih u stavcima 1. i 2. ovog članka na teritoriju druge ugovorne stranke.

Članak 10.

KORISNIČKE NAKNADE

1. Korisničke naknade koje nadležne vlasti ili tijela zadužena za naknade svake ugovorne stranke mogu nametnuti zračnim prijevoznicima druge ugovorne stranke bit će pravedne, razumne, neće biti nepravedno diskriminirajuće, te će se jednakomjerno rasporediti na kategorije korisnika. U svakom slučaju, bilo koja od navedenih korisničkih naknada odredit će se zračnim prijevoznicima druge ugovorne stranke pod uvjetima koji nisu nepovoljniji od najpovoljnijih primjenjivih uvjeta za bilo kojeg zračnog prijevoznika u trenutku kada se naknade nameću.

2. Korisničke naknade nametnute zračnim prijevoznicima druge ugovorne stranke mogu odražavati, ali neće prekoračivati, ukupni iznos troškova koje imaju nadležne vlasti ili tijela zadužena za naknade glede osiguranja usluga odgovarajuće zračne luke, zaštite okoliša zračne luke, zračne plovidbe, te uređaja zrakoplovne sigurnosti i pružanja usluga u zračnoj luci ili unutar sustava zračne luke. Takav ukupni iznos troškova može uključivati razumnu dobit nakon amortizacije. Uređaji i usluge za koje su naplate nametnute pružat će se na učinkovitim temeljima poslovanja.

3. Svaka ugovorna stranka će potaknuti konzultacije između nadležnih vlasti ili tijela zaduženih za naknade na svom teritoriju i zračnih prijevoznika koji koriste usluge i uređaje; te će potaknuti nadležne vlasti ili tijela zadužena za naknade i zračne prijevoznike da razmjenjuju takve podatke prema potrebi kako bi dopustile detaljno preispitivanje razumnosti naplata sukladno principima iz stavka 1. i 2. ovog članka. Svaka ugovorna stranka potaknut će nadležne vlasti zadužene za naknade da dostave korisnicima razumnu pisanu obavijest o bilo kakvom prijedlogu promjena korisničkih naknada kako bi im se omogućilo izražavanje njihovog mišljenja prije provođenja promjena.

4. Niti za jednu ugovornu stranku neće se smatrati, tijekom postupaka rješavanja sporova sukladno članku 16. da krši odredbu ovog članka, osim ako (i) propusti provesti preispitivanje naknade ili postupanja koje je predmetom žalbe druge ugovorne stranke unutar razumnog vremenskog perioda; ili (ii) nakon takvog preispitivanja propusti poduzeti sve korake koji su u njezinoj moći da ispravi bilo koju naknadu ili postupak koji nije sukladan ovom članku.

Članak 11.

IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

1. Prihod ili dobit stečena letovima zrakoplova zračnog prijevoznika jedne ugovorne stranke u redovitom prometu koja se oporezuje na području te ugovorne stranke bit će izuzeta od plaćanja poreza na dohodak, poreza na dobit i svih drugih davanja na dohodak i dobit na području druge ugovorne stranke.

2. Kapital i imovina zračnog prijevoznika jedne ugovorne stranke koja se odnosi na letove zrakoplova u redovitom prometu bit će izuzeta od oporezivanja kapitala i imovine koja se vrše na teritoriju druge ugovorne stranke.

3. Ako između ugovornih stranaka postoji poseban sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji se odnosi na poreze na dohodak i kapital, odredbe potonjeg će prevladati.

Članak 12.

POŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE

1. Postojat će pravedna i jednaka mogućnost za određene zračne prijevoznike svake ugovorne stranke da obavljaju zračni promet na bilo kojoj liniji navedenoj u Dodatku ovom Sporazumu.

2. Svaka će ugovorna stranka omogućiti svakom određenom zračnom prijevozniku da odredi učestalost i kapacitet međunarodnog zračnog prometa koji on nudi temeljem poslovnih prosudbi na tržištu. Zračni promet kojeg obavljaju određeni zračni prijevoznici imat će kao svoj primarni zadatak osiguranje kapaciteta odgovarajućeg sadašnjim i razumno predviđenim zahtjevima za prijevozom putnika, pošte i tereta, upućenog s teritorija ili usmjerenog na teritorij ugovorne stranke koja je odredila tog zračnog prijevoznika.

3. Niti jedna ugovorna stranka neće zahtijevati od zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke da joj predaju redove ili planove letenja na odobrenje, osim ako se navedeno zahtijeva na nediskriminirajućoj osnovi radi provođenja jednakih uvjeta predviđenih stavkom 2. ovog članka ili ako se to izričito zahtijeva u nekom Dodatku ovom Sporazumu. Ukoliko jedna ugovorna stranka zahtijeva takav postupak u svrhu obavješćivanja, ona će formalna opterećenja glede zahtjeva za navedenim postupkom predviđena za posrednike u zračnom prometu i određene zračne prijevoznike druge ugovorne stranke svesti na najmanju moguću mjeru.

Članak 13.

UTVRĐIVANJE CIJENA

1. Svaka ugovorna stranka dopustit će svakom određenom zračnom prijevozniku da utvrdi cijene za zračni promet na temelju poslovnih prosudbi na tržištu. Upletanje ugovornih stranaka ograničit će se na:

a) sprječavanje nerazumno diskriminatornih cijena ili postupaka;

b) zaštitu korisnika od cijena koje su nerazumno visoke ili ograničavajuće zbog zlouporabe istaknutog položaja; i

c) zaštitu zračnih prijevoznika od cijena koje su umjetno niske zbog izravne ili neizravne vladine subvencije ili potpore.

Međutim, zračni prijevoznici koje određuje Republika Hrvatska neće temeljem ovog Sporazuma imati pravo uvesti ili nastaviti s nižim cijenama za bilo koji zračni promet na zračnim linijama unutar Europskog gospodarskog prostora koji se već nudi na tržištu, sukladno uredbi Vijeća (EEC) broj 2409/1992 od 23. srpnja 1992. godine o vozarinama i stopama za zračni promet.

2. Svaka stranka može zatražiti slanje pisane obavijesti o ili predaju svojim zrakoplovnim vlastima cijena koje će naplaćivati zračni prijevoznici druge stranke za zračni promet na ili sa njezinog teritorija. Od zračnih prijevoznika obiju stranaka ne može se zatražiti slanje pisane obavijesti o ili predaja cijena više od 30 dana prije predloženog datuma njihove primjene. U pojedinačnim slučajevima, slanje pisane obavijesti o cijenama ili predaja cijena može se dopustiti u kraćem roku od uobičajeno zahtijevanog roka. Niti jedna stranka neće zahtijevati od zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke da šalje pisanu obavijest ili preda cijene koje naručitelji »charter« letova naplaćuju na tržištu, osim ako se isto ne zatraži na nediskriminirajućoj osnovi u svrhu obavještavanja.

3. Bez obzira na prethodne stavke, svaki određeni zračni prijevoznik ima pravo prilagoditi bilo koju cijenu ponuđenu na tržištu.

Članak 14.

KOMBINIRANI PRIJEVOZ

Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovog Sporazuma, zračnim prijevoznicima i neizravnim pružateljima usluga teretnog prijevoza obiju ugovornih stranaka bit će dopušteno korištenje bilo kakvog drugog prijevoza tereta kopnom ili morem, bez ograničenja, u kombinaciji s međunarodnim zračnim prometom do ili iz bilo kojih mjesta na teritoriju ugovornih stranaka ili u trećim zemljama, uključujući prijevoz do ili iz svih zračnih luka koje imaju carinske službe, te uključujući, gdje je moguće, pravo prijevoza neocarinjenog tereta sukladno primjenjivim zakonima i pravnim propisima. Takav teret, bez obzira da li se kreće kopnom, morem ili zrakom, imat će pristup carinskim postupcima i službama zračnih luka. Zračni prijevoznici mogu odabrati da li će provesti svoj vlastiti kopneni ili morski prijevoz ili će ga pružiti kroz sporazume s drugim kopnenim i pomorskim prijevoznicima, uključujući kopneni i pomorski prijevoz koji pružaju drugi zračni prijevoznici i posredni pružatelji usluga zračnog teretnog prometa. Ovakav kombinirani teretni prijevoz može se nuditi po jedinstvenoj cijeni, koja će predstavljati kombinaciju cijene za zračni i kopneni ili pomorski prijevoz, pod uvjetom da otpremnici nisu obmanuti glede činjenica koje se odnose na takav prijevoz.

Članak 15.

ISTRAŽIVANJE NESREĆA

1. U slučaju prisilnog slijetanja ili nesreće zrakoplova bilo koje ugovorne stranke unutar teritorija druge ugovorne stranke, zrakoplovne vlasti ugovorne stranke na čijem je teritoriju došlo do prisilnog slijetanja ili nesreće odmah će obavijestiti u pisanom obliku zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke o tom događaju, odmah će poduzeti korake kako bi pomogle posadi i putnicima, osigurat će sigurnost zrakoplova i pošte, prtljage i tereta koji se nalaze u tom zrakoplovu i poduzet će potrebne mjere za istragu pojedinosti i okolnosti prisilnog slijetanja ili nesreće.

2. Zrakoplovne vlasti ugovorne stranke koja provodi istragu pojedinosti i okolnosti prisilnog slijetanja ili nesreće obavijestit će zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke o tijeku istrage, te će zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke pružiti sve što je potrebno za njihovu zastupljenost u istrazi. Zrakoplovne vlasti ugovorne stranke koje provode istragu poslat će zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke izvješće o istrazi čim bude raspoloživo.

Članak 16.

KONZULTACIJE I RJEŠAVANJE SPOROVA

1. U duhu bliske suradnje, bilo koja ugovorna stranka može, u bilo kojem trenutku, zatražiti konzultacije o ovom sporazumu, njegovoj primjeni i zadovoljavajućem pridržavanju odredbama ovog Sporazuma.

2. Ukoliko između ugovornih stranaka dođe do bilo kakvog spora glede tumačenja ili primjene ovog Sporazuma, ugovorne će ga stranke u prvom redu nastojati riješiti kroz konzultacije. Takve konzultacije počet će što je prije moguće, ali ni u kojem slučaju ne kasnije od šezdeset (60) dana od datuma primitka zahtjeva za konzultacijama, osim ako se ugovorne stranke ne usuglase drugačije.

3. Ukoliko ugovorne stranke ne dođu do rješenja pregovorima, one se mogu sporazumjeti da spor podnesu na odlučivanje nekoj osobi ili tijelu, ili se spor može, na zahtjev bilo koje ugovorne stranke, te treće o kojoj će se sporazumjeti dvije tako već imenovane. Svaka od ugovornih stranaka će imenovati arbitražnog suca u periodu od šezdeset (60) dana od dana primitka obavijesti bilo koje od ugovornih stanaka od druge ugovorne stranke, diplomatskim putem, kojom se zahtijeva arbitraža nad sporom, a treći će arbitražni sudac biti imenovan u periodu od sljedećih šezdeset (60) dana. Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka u navedenom periodu ne imenuje arbitražnog suca, ili ukoliko ne dođe do imenovanja trećeg arbitražnog suca u navedenom periodu, bilo koja od ugovornih stranaka može zatražiti od predsjednika Vijeća Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva da imenuje arbitražnog suca ili arbitražne suce, već prema svakom pojedinačnom slučaju. U svakom slučaju, treći će arbitražni sudac biti državljanin treće države i imat će ulogu predsjednika arbitražnog suda.

4. Ugovorne stranke se obvezuju na poštivanje bilo koje odluke donesene primjenom stavka 3. ovog članka.

Članak 17.

IZMJENE

1. Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka smatra poželjnim izmijeniti bilo koju odredbu ovog Sporazuma, može zatražiti konzultacije između zrakoplovnih vlasti obiju ugovornih stranaka glede predloženih izmjena. Takve konzultacije počet će u roku od šezdeset (60) dana od datuma primitka zahtjeva. Bilo kakve izmjene dogovorene na opisani način stupit će na snagu nakon potvrđivanja koje će se obaviti razmjenom diplomatskih nota ugovornih stranaka diplomatskim putem.

2. Izmjena Dodatka može se provesti izravnim dogovorom između zrakoplovnih vlasti obiju ugovornih stranaka i stupit će na snagu nakon potvrđivanja koje će se obaviti razmjenom diplomatskih nota diplomatskim putem.

Članak 18.

OTKAZ

Bilo koja ugovorna stranka može, u bilo kojem trenutku, obavijestiti drugu ugovornu stranku u pisanom obliku, diplomatskim putem, o svojoj odluci da otkaže ovaj Sporazum. Takva obavijest istovremeno će se uputiti Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva. Ovaj će Sporazum prestati vrijediti u ponoć (na mjestu primitka pisane obavijesti upućene drugoj ugovornoj stranci) neposredno prije isteka godine dana od datuma kada je druga ugovorna stranka primila obavijest, osim ako se obavijest o otkazu ne povuče dogovorom ugovornih stranaka prije isteka tog perioda.

Članak 19.

REGISTRACIJA KOD ICAO-a

Ovaj će Sporazum i sve njegove izmjene i dopune biti registrirane kod Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 20.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum stupit će na snagu na datum primitka zadnje obavijesti u pisanom obliku, poslane diplomatskim putem, kojom ugovorne stranke obavještavaju jedan drugu o ispunjavanju unutarnjih pravnih zahtjeva za stupanje ovog Sporazuma na snagu. Sporazum će se privremeno primjenjivati od datuma njegovog potpisivanja.

Kao potvrdu navedenog, dolje potpisani, propisno ovlašteni svaki od svoje Vlade, potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Reykjaviku, danas, 17. 6. 2005. godine u dva izvornika na islandskom, hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju razlike u tumačenju engleski će tekst prevladati.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE ISLAND

Ana Marija Bešker, v. r. David Oddsson, v. r.

veleposlanica ministar vanjskih poslova

DODATAK I

REDOVITI ZRAČNI PROMET

Dio 1.Zračne linije

Zračni prijevoznici svake ugovorne stranke koji su određeni u ovom Dodatku će, sukladno uvjetima njihovog određenja, imati pravo obavljati redoviti međunarodni zračni promet između mjesta na sljedećim zračnim linijama:

A. Zračne linije za zračnog prijevoznika ili zračne prijevoznike koje je odredila Vlada Republike Island:

Za putnički promet:

Iz

U

Mjesta između

Mjesta izvan

mjesta iza Islanda odabrat će se prema nahođenju islandske strane, preko Islanda

mjesta u Hrvatskoj

mjesta će se odabrati prema nahođenju islandske strane

mjesta će se odabrati prema nahođenju islandske strane

Za isključivo teretni promet:

Iz mjesta iza Islanda preko Islanda i mjesta između do jednog ili više mjesta u Hrvatskoj i izvan nje.

Za isključivo teretni let ili letove, između Hrvatske i bilo kojeg mjesta ili mjsta.

B. Zračne linije za zračnog prijevoznika ili zračne prijevoznike koje je odredila Vlada Republike Hrvatske:

Za putnički promet:

Iz

U

Mjesta između

Mjesta izvan

mjesta iza Hrvatske odabrat će se prema nahođenju hrvatske strane, preko Hrvatske

mjesta u Islandu

mjesta će se odabrati prema nahođenju hrvatske strane

mjesta će se odabrati prema nahođenju hrvatske strane

Za isključivo teretni promet:

Iz svih mjesta iza Islanda preko Islanda i mjesta između do jednog ili više mjesta u Islandu i izvan njega.

Za isključivo teretni let ili letove, između Islanda i bilo kojeg mjesta ili mjsta.

Dio 2.

Elastičnost obavljanja prometa

Svaki određeni zračni prijevoznik može, na jednom ili svim letovima prema vlastitom izboru:

1. Obavljati letove u bilo kojem ili u oba smjera;

2. Kombinirati različite brojeve leta unutar leta jednog zrakoplova;

3. Obavljati promet između mjesta ispred, mjesta između, te mjesta iza i mjesta na teritorijima ugovornih stranaka na zračnim linijama u bilo kojoj kombinaciji i bilo kojim redoslijedom;

4. Izostaviti zaustavljanja u bilo kojem mjestu ili mjestima;

5. Upućivati promet iz bilo kojeg od njegovih zrakoplova u bilo koji od njegovih drugih zrakoplova u bilo kojem mjestu na zračnim linijama; te

6. Obavljati promet iz i do mjesta iza bilo kojeg mjesta na njegovom teritoriju sa ili bez promjene zrakoplova ili broja leta i može održavati i oglašavati takve letove u javnosti kao direktne letove bez presjedanja;

Bez ograničenja glede smjera ili zemljopisnih ograničenja, te bez gubitka bilo kojeg prava na prijevoz prometa koji je inače dopušten prema ovom Sporazumu; pod uvjetom da se, s iznimkom isključivo teretnog prometa, promet obavlja na i iz mjesta na teritoriju ugovorne stranke koja određuje zračnog prijevoznika.

Dio 3.

Promjena opsega

Na bilo kojem dijelu ili na bilo kojim dijelovima prethodno navedenih zračnih linija, bilo koji određeni zračni prijevoznik može obavljati međunarodni zračni promet bez ikakvih ograničenja glede promjene, u bilo kojem mjestu na zračnoj liniji, tipa ili broja zrakoplova kojim obavlja letenje; pod uvjetom da, s iznimkom isključivo teretnog prometa, u odlazećem smjeru, prijevoz iza takvog mjesta predstavlja nastavak prijevoza sa teritorija ugovorne stranke koja je odredila zračnog prijevoznika i, u dolazećem smjeru, prijevoz na teritorij ugovorne stranke koja je odredila zračnog prijevoznika predstavlja nastavak prijevoza iz takvog mjesta iza.

DODATAK II

ZRAČNI »CHARTER« PROMET

Dio 1.

Zračni prijevoznici svake ugovorne stranke određeni prema ovom Dodatku će, sukladno uvjetima njihovog određenja, imati pravo prevoziti međunarodni »charter« promet putnika (te njihove prtljage koju imaju uza se) i/ili tereta (uključujući, ali ne ograničavajući se na, teretne nastavne, odvojene i kombinirane (putničke/teretne) »charter« letove:

Između bilo kojeg mjesta ili mjsta na teritoriju ugovorne stranke koja je odredila zračnog prijevoznika i bilo kojeg mjesta ili mjsta na teritoriju druge ugovorne stranke; i

Između bilo kojeg mjesta ili mjsta na teritoriju druge ugovorne stranke i bilo kojeg mjesta ili mjsta u trećoj zemlji ili zemljama, pod uvjetom da, s iznimkom teretnih »charter« letova, takav promet predstavlja dio nastavnog leta, sa ili bez promjene zrakoplova, koji uključuje let do matične zemlje u svrhu prijevoza lokalnog prometa između matične zemlje i teritorija druge ugovorne stranke.

Pri obavljanju prometa koji pokriva ovaj Dodatak, zračni prijevoznici svake ugovorne stranke koji su određeni prema ovom Dodatku isto će tako imati pravo na: (1) kratka zaustavljanja u bilo kojim mjestima bilo da se nalaze unutar ili izvan teritorija bilo koje ugovorne stranke; (2) prevoziti promet u tranzitu kroz teritorij druge ugovorne stranke; i (3) kombinirati u istom zrakoplovu promet koji dolazi sa teritorija jedne ugovorne stranke, koji dolazi sa teritorija druge ugovorne stranke, te promet koji dolazi iz trećih zemalja.

Svaka ugovorna stranka će pristupiti pozitivnom razmatranju zahtjeva zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke za prijevozom prometa koji nije pokriven ovim Dodatkom na temelju suradnje i reciprociteta.

Dio 2.

Bilo koji zračni prijevoznik određen od strane bilo koje ugovorne stranke koji obavlja međunarodni zračni »charter« promet koji dolazi sa teritorija bilo koje ugovorne stranke, bilo da se temelji na jednosmjernom ili povratnom putovanju, imat će mogućnost udovoljavanja zakonitostima »charter« letova, pravnim propisima, te pravilima bilo svoje matične zemlje bilo zemlje druge ugovorne stranke. Ako jedna ugovorna stranka primjenjuje različita pravila, pravne propise, rokove, uvjete ili ograničenja na jednog ili više svojih zračnih prijevoznika, ili na zračne prijevoznike različitih zemalja, svaki određeni zračni prijevoznik bit će podložan najmanje restriktivnim kriterijima.

Međutim, ništa obuhvaćeno prethodnim stavkom neće ograničiti prava bilo koje ugovorne stranke da zahtijeva da se zračni prijevoznici određeni prema ovom Dodatku od strane bilo koje ugovorne stranke pridržavaju zahtjeva glede zaštite sredstava putnika i otkaza putnika, te prava na povrat sredstava.

Dio 3.

S izuzetkom pravila za zaštitu potrošača navedenih u prethodnom stavku u tekstu iznad, niti jedna ugovorna stranka neće tražiti zračnog prijevoznika određenog prema ovom Dodatku od strane druge ugovorne stranke, glede prijevoza prometa sa teritorija te druge ugovorne stranke ili treće zemlje na osnovi jednosmjernog ili povratnog putovanja, da preda više od izjave o udovoljavanju primjenjivim zakonima, pravnim propisima i pravilima navedenim u dijelu 2. ovog Dodatka ili o izuzimanju od tih zakona, pravnih propisa ili pravila koje su mu dodijelile nadležne zrakoplovne vlasti.

Dio 4.

Zrakoplovne vlasti svake ugovorne stranke zadržavaju pravo zatražiti pisanu obavijest unaprijed o »charter« letu ili nizu »charter« letova koje planira određeni zračni prijevoznik svake ugovorne stranke. Takve pisane obavijesti, ako se zahtijevaju, slat će se u razumnom roku prije obavljanja svakog pojedinog leta ili letova i sadržavat će takav podatak glede leta ili letova koji je odgovarajuća ugovorna stranka mogla zatražiti.

Ukoliko bilo koja ugovorna stanka ustanovi da će »charter« let ili niz »charter« letova o kojima je obaviještena ozbiljno utjecati na ekonomsku održivost redovitih i/ili »charter« letova njezinih nacionalnih zračnih prijevoznika, ona može – u roku od 48 sati (tijekom radnih dana) nakon primitka takve obavijesti – obznaniti zračnom prijevozniku koji je poslao obavijest o svojem neslaganju s planiranim »charter« letom ili nizom »charter« letova.

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 343-01/02-02/02

Urbroj: 5030105-06-1

Zagreb, 22. ožujka 2006.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja

i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Island o zračnom prometu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !