Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstana o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 27.02.2009 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstana o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

10

Na temelju članka 30.L438490 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2008. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE KAZAKSTANA O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstana o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, sklopljen u Zagrebu, 19. rujna 2008. godine, u izvorniku na hrvatskom, kazaškom, ruskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE KAZAKSTANA O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Kazakstana (u daljem tekstu: »stranke«),

uzimajući u obzir interes obiju zemalja da ojačaju svoje prijateljske odnose, i

u želji za olakšavanjem ulaska državljana država stranaka, nositelja diplomatskih i službenih putovnica,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Državljani države jedne stranke koji su nositelji valjanih diplomatskih i službenih putovnica, mogu ući, napustiti, tranzitirati i boraviti na državnom području države druge stranke do najviše trideset (30) dana bez vize.

Članak 2.

Državljani države jedne stranke koji su nositelji valjanih diplomatskih ili službenih putovnica, a koji su članovi diplomatske misije, konzularnog ureda ili predstavnici pri međunarodnoj organizaciji sa sjedištem na državnom području države druge stranke, kao i članovi njihove obitelji koji s njima žive u zajedničkom domaćinstvu i koji su nositelji valjanih diplomatskih i službenih putovnica, mogu tijekom trajanja njihove službene dužnosti ući, boraviti i napustiti državno područje države druge stranke bez vize.

Članak 3.

Ovaj Sporazum ne oslobađa državljane države jedne stranke od obveze poštovanja zakona i propisa koji su snazi na državnom području države druge stranke.

Članak 4.

1. Svaka stranka zadržava pravo odbiti ulazak ili skratiti boravak na svom državnom području bilo kojem državljaninu države druge stranke kojeg smatra nepoželjnim.

2. Ako državljanin države jedne stranke izgubi svoju diplomatsku ili službenu putovnicu na državnom području države druge stranke, mora o tome izvijestiti nadležna tijela države te stranke kako bi se poduzele odgovarajuće mjere. Dotična diplomatska misija ili konzularni ured izdat će novu putnu ispravu svom državljaninu i izvijestiti nadležna tijela države primateljice.

Članak 5.

1. Za potrebe ovog Sporazuma, svaka stranka dostavit će drugoj, diplomatskim putem, uzorke svojih diplomatskih i službenih putovnica koje su u upotrebi, uključujući detaljni opis tih isprava, najkasnije trideset (30) dana nakon potpisivanja ovog Sporazuma.

2. Svaka stranka također će drugoj dostaviti, diplomatskim putem, uzorke svojih novih ili izmijenjenih diplomatskih i službenih putovnica, uključujući detaljni opis tih isprava, najmanje trideset (30) dana prije njihova uvođenja.

Članak 6.

1. Svaka stranka zadržava pravo, iz razloga nacionalne sigurnosti, javnog reda ili javnoga zdravlja, obustaviti privremeno, u cijelosti ili djelomice, primjenu ovog Sporazuma. O odluci o obustavi primjene ovog Sporazuma ili o ukidanju obustave, pisano se, diplomatskim putem, izvješćuje druga stranka, najkasnije sedamdeset i dva (72) sata prije stupanja odluke na snagu.

2. Obustava primjene ovog Sporazuma koju je uvela jedna od stranaka ne utječe na prava državljana države druge stranke, navedenih u člancima 1. i 2. ovog Sporazuma, koji već borave na državnom području države dotične stranke.

Članak 7.

Ovaj Sporazum može se u svako vrijeme izmijeniti i dopuniti međusobnim pisanim pristankom stranaka. Izmjene i dopune o kojoj su se stranke međusobno sporazumjele, stupaju na snagu u skladu s postupkom utvrđenim u članku 9.#clanak9 ovog Sporazuma.

Članak 8.

Bilo kakve razlike ili sporovi koji bi proizašli iz primjene ovog Sporazuma rješavat će se prijateljski, konzultacijama ili pregovorima između stranaka.

Članak 9.

1. Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme.

2. Svaka stranka može u svako doba otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću drugoj stranci diplomatskim putem. U tom slučaju Sporazum prestaje devedeset (90) dana nakon što druga stranka primi obavijest o tome.

3. Ovaj Sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom se stranke međusobno izvješćuju diplomatskim putem o ispunjenju svih uvjeta predviđenih unutarnjim zakonodavstvom njihovih država za stupanje Sporazuma na snagu.

Sastavljeno u Zagrebu dana 19. rujna 2008. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom, kazaškom, ruskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

Za Vladu
Republike Hrvatske
Bianca Matković, v. r.

državna tajnica u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija

Za Vladu
Republike Kazakstana

Kairat Sarybay, v. r.

zamjenik ministra
vanjskih poslova

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za vanjske i unutarnje poslove.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 216-03/08-03/01

Urbroj: 5030104-08-4

Zagreb, 29. prosinca 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstana o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !