Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Muri na autocesti između Letenye i Goričana na Paneuropskom prometnom koridoru V/B ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/07, XX/12, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 11.5.2005. Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o izgradnji cestovnoga graničnog mosta na rijeci Muri na autocesti između Letenye i Goričana na Paneuropskom prometnom koridoru V/b

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

40
Na temelju članka 30.L263659 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 2005. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O IZGRADNJI CESTOVNOGA GRANIČNOG MOSTA NA RIJECI MURI NA AUTOCESTI IZMEĐU LETENYE I GORIČANA NA PANEUROPSKOM PROMETNOM KORIDORU V/B

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o izgradnji cestovnoga graničnog mosta na rijeci Muri na autocesti između Letenye i Goričana na Paneuropskom prometnom koridoru V/b, potpisan u Budimpešti 16. prosinca 2004. godine, u izvorniku na hrvatskom i mađarskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Muri na autocesti između Letenye i Goričana na Paneuropskomprometnom koridoru V/b
Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Mađarske (u daljnjem tekstu: Ugovorne stranke)
obzirom na mjeru, u kojoj na razvoj gospodarske suradnje utječu infrastrukturni odnosi,
obzirom na integriranje dviju država u Europsku uniju, na njihova nastojanja razvijanja prekogranične suradnje, te razvoja paneuropskog prometnog koridora V/b (Rijeka-Zagreb-Budimpešta),
temeljem Ugovora između Vlada dviju država o uspostavljanju točke spajanja autocesta Letenye/Goričan potpisanog u Budimpešti 2. ožujka 2001. godine, sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

Cilj Sporazuma
1. U interesu povezivanja autocestom između Letenye i Goričana na paneuropskom prometnom koridoru V/b. Ugovorne stranke su se sporazumjele o izgradnji novog mosta na autocesti preko rijeke Mure u profilu 34+570 riječnog kilometra, kako slijedi:
a) Ugovorne stranke će zajednički izgraditi most koji će spojiti autoceste zaključno s upornjacima i prijelaznim pločama (u daljnjem tekstu: most) s obje strane. Dijelove autoceste koji se priključuju na most, Ugovorne stranke će na vlastitom državnom području izgraditi vlastitim ulaganjem.
b) Za izradu projekta mosta koji je predmet zajedničkog ulaganja, pobrinut će se mađarska Ugovorna stranka.
c) Ugovorne stranke će za realizaciju zajedničkih elemenata spajanja autocesta na granici, koje će ostvariti zajedničkim ulaganjem, formirati zajedničku jedinicu za izvršenje programa – Programme Implementation Unit (u daljnjem tekstu: PIU). O nadzoru projekta, o pribavljanju dozvola, o odabiru izvođača, o tehničkom nadzoru i o obavljanju zadaća vezanih uz financiranje brinut će PIU.
2. Pitanja vezana uz uspostavljanje graničnog prijelaza i prometa, te za obavljanje granične kontrole, Ugovorne stranke će urediti posebnim sporazumom.
3. Na mostu se mogu razmjestiti samo vodovi komunalne infrastrukture potrebni za funkcioniranje mosta i autoceste, oznake državne granice, te vodovi i instalacije za potrebe hrvatskih graničnih službi na zajedničkom graničnom prijelazu.

Članak 2.

Tijela nadležna za izvršenje Sporazuma
Ugovorne stranke za izvršenje ovog Sporazuma određuju u Republici Hrvatskoj Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, a u Republici Mađarskoj Ministarstvo gospodarstva i prometa (u daljnjem tekstu: nadležna tijela).

Članak 3.

Financiranje
1. Ugovorne stranke će projektantske, pripremne i izvođačke radove (u daljnjem tekstu zajedno: izgradnja) financirati kako slijedi:
a) troškove vezane za izgradnju mosta – zaključno s upornjacima i prijelaznim pločama s obje strane – Ugovorne stranke će snositi zajednički, u istom omjeru,
b) troškove izgradnje dijelova spajanja autoceste s mostom, na vlastitom državnom području svaka Ugovorna stranka će snositi sama.
2. Ugovorne stranke će poduzeti napore za dobivanje financijske pomoći Europske unije ili međunarodnih financijskih institucija.
3. Ugovorne stranke preuzimaju obvezu za osiguranje domaćih sredstava potrebnih za sufinanciranje, kao i za to, da će formirati PIU i da će on djelovati sukladno uvjetima financiranja EU.

Članak 4.

Projektiranje, priprema i izvedba
1. Ugovorne stranke će osigurati usklađivanje projektantskih radova mosta i priključnih dijelova autoceste, te su se sporazumjele, da će se postupci za izdavanje dozvola voditi u skladu s važećim unutarnjim propisima država Ugovornih stranaka.
2. Ugovorne stranke su se sporazumjele, da će za izgradnju mosta pojedinačno pribaviti građevinske i sve druge dozvole od svojih nadležnih tijela.
3. Priprema i izgradnja mosta izvodit će se sukladno važećim zakonima i propisima obiju Ugovornih stranaka, sukladno smjernicama i odlukama PIU, o čemu će brinuti obadvije Ugovorne stranke putem svojih nadležnih tijela.
4. Ugovorne stranke će za izgradnju mosta zajednički raspisati javno, jednostupanjsko međunarodno nadmetanje. Nadmetanje će se raspisati i provesti, i ugovor će se sklopiti sukladno propisima Europske zajednice o javnim nabavama i preporukama FIDIC-a (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – Međunarodni savez inženjera -savjetnika).
5. Tijekom izvođenja radova treba se pridržavati važećih zakona i tehničkih propisa obiju Ugovornih stranaka. Financijski propisi Ugovornih stranaka moraju se uzeti u obzir na način da je u slučaju odstupanja uvijek mjerodavno strože pravilo i preporuke FIDIC-a.

Članak 5.

Rokovi
1. Ugovorne stranke su se sporazumjele, da će, uz sudjelovanje svojih nadležnih tijela, poslove projektiranja, priprema i izvođenja vršiti na način da se izgradnja mosta može završiti u prosincu 2006. godine zajedno s priključnim dijelovima autoceste i objektima potrebnim za nadzor graničnog prometa.
2. Rok završetka izgradnje spajanja autoceste na granici, te datum otvaranja graničnog prijelaza Ugovorne stranke će uskladiti diplomatskim putem.

Članak 6.

Posebne carinske odredbe
1. Ugovorne stranke su se sporazumjele, da će materijali i proizvodi, potrebni za izgradnju mosta, izvezeni s državnog područja jedne Ugovorne stranke odnosno uvezene na carinsko područje druge Ugovorne stranke, te usluge pružene na državnom području druge Ugovorne stranke biti oslobođeni od carine, poreza i pristojbi, te od svih obveza pribavljanja odobrenja, kao i od svih ograničenja. Neiskorišteni materijali i proizvodi trebaju se vratiti na teritorij one Ugovorne stranke, odakle su isti uvezeni.
2. Strojevi, vozila, uređaji i sredstva, potrebna za izgradnju mosta oslobođeni su obveze plaćanja carine, poreza, pristojbe i carinske garancije pod uvjetom da će se isti vratiti u državu-šiljateljicu.
3. Nakon završetka rada neiskorišteni, kao i uvezeni pod obvezom vraćanja i u međuvremenu ne vraćeni materijali i imovinski predmeti, moraju se vratiti na područje države odakle su pristigli, do roka određenog od strane carinskih vlasti Ugovornih stranaka. Imovinske predmete, koji se unatoč tome ne vrate, tereti obveza plaćanja carine, poreza i naknada i ostalih davanja prema važećim pravnim propisima one države, na čijem su području isti ostali.
4. Provedbu odredbi st. 1. – 3. nadzirat će carinske službe Ugovornih stranaka.

Članak 7.

Održavanje i korištenje mosta
Za korištenje, održavanje i povremenu kontrolu mosta, te za modalitet izvršavanja istih primjenjuju se odredbe Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o korištenju i održavanju cestovnih graničnih mostova na zajedničkoj državnoj granici dviju država, potpisanog u Zagrebu 19. travnja 2001. godine.

Članak 8.

Vlasnička prava
1. Most je nedjeljivo zajedničko vlasništvo Ugovornih stranaka u omjeru 50:50%.
2. Svi ostali objekti izgrađeni uz projekt na lijevoj obali Mure vlasništvo su Republike Mađarske, a na desnoj obali su vlasništvo Republike Hrvatske.

Članak 9.

Snošenje nastalih šteta i troškova
1. Ukoliko se jedna Ugovorna stranka bez opravdanog razloga usprotivi izgradnji mosta, dužna je nadoknaditi svu štetu i trošak druge Ugovorne stranke, koji su na dokazani način nastali u svezi s izgradnjom mosta.
2. Štete nastale na mostu zbog više sile Ugovorne stranke će snositi ravnomjerno.

Članak 10.

Prelazak državne granice
1. Osobe zadužene za pripreme, projektiranje i izvedbu mosta i pripadajućih objekata, u razdoblju investicije mogu se slobodno kretati u blizini državne granice u građevinskoj zoni. Ukoliko izvršenje zadataka, koji proizlaze iz ovog Sporazuma to opravdava, u građevinskoj zoni mogu bez ograničenja prelaziti državnu granicu.
2. Osobe određene u stavku 1. na poziv nadzornih tijela ovlaštenih od Ugovornih stranaka dužne su se identificirati važećom ispravom za prelazak državne granice.
3. PIU će najmanje 15 dana prije početka radova dostaviti popis imena osoba određenih u stavku 1. nadležnim graničnim tijelima obiju Ugovornih stranaka.

Članak 11.

Rješavanje sporova
1. Rješavanje eventualnih sporova vezanih uz tumačenje i provedbu ovoga Sporazuma zadatak je nadležnih tijela. Ukoliko se ne postigne sporazum, Ugovorne stranke sporna pitanja rješavaju diplomatskim putem.
2. Ukoliko se spor ne uspije riješiti na način naveden u st. 1., on se na zahtjev bilo koje Ugovorne stranke može iznijeti pred ad hoc Arbitražni sud.
3. U roku od dva mjeseca od podnošenja zahtjeva bilo koje Ugovorne stranke, Ugovorne stranke će imenovati po jednog arbitražnog suca. Predsjednik Arbitražnog suda bit će državljanin treće države, a njega će izabrati već izabrana dva arbitražna suca.
4. Arbitražni sud odlučuje većinom glasova, a njegova je odluka obvezujuća za obje Ugovorne stranke.
5. Ukoliko se o predsjedniku Arbitražnog suda izabrani arbitražni suci ne uspiju sporazumjeti u roku od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, bilo koja Ugovorna stranka može se obratiti glavnom tajniku Stalnog arbitražnog suda u Haagu, radi imenovanja predsjednika Arbitražnog suda. U slučaju da je glavni tajnik Stalnog arbitražnog suda državljanin jedne od Ugovornih stranaka, treba postupiti prema opcijskom pravilu Stalnog arbitražnog suda.
6. Ugovorne će stranke snositi troškove vezane uz djelatnost vlastitog arbitražnog suca. Daljnje troškove vezane uz postupak Arbitražnog suda Ugovorne stranke će snositi ravnomjerno.

Članak 12.

Stupanje Sporazuma na snagu
1. Ovaj Sporazum stupa na snagu 30. (tridesetog) dana nakon primitka zadnje pisane obavijesti kojom Ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu diplomatskim putem o ispunjenju uvjeta predviđenih njihovim unutarnjim pravnim propisima za njegovo stupanje na snagu.
2. Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme, a njegove odredbe privremeno se primjenjuju od dana potpisa. Bilo koja Ugovorna stranka može ga otkazati pisano, diplomatskim putem. Sporazum prestaje nakon 6 (šest) mjeseci od dana primitka obavijesti o otkazu druge Ugovorne stranke.
3. Ovaj Sporazum može se mijenjati na osnovi uzajamnog dogovora Ugovornih stranaka uz obračunavanje troškova dotad izvršenih radova. Izmjene stupaju na snagu u skladu sa stavkom 1.
Sačinjeno u Budimpešti, dana 16. mjeseca prosinca 2004. godine, u dva istovjetna primjerka, na hrvatskom i mađarskom jeziku. Oba su teksta jednako vjerodostojna.

Za Vladu Republike                                     Za Vladu Republike

Hrvatske                                                     Mađarske

dr. sc. Stanko Nick, v. r.                             dr. János Kóka, v. r.

veleposlanik Republike Hrvatske                 ministar gospodarstva

u Republici Mađarskoj                                 i prometa

Članak 3.

Za izvršenje Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nadležno je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Na dan donošenja ove Uredbe, Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 340-01/04-03/02
Urbroj: 5030115-05-1
Zagreb, 15. travnja 2005.
 

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Muri na autocesti između Letenye i Goričana na Paneuropskom prometnom koridoru V/B
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !