Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o korištenju i održavanju cestovnih graničnih mostova na zajedničkoj državnoj granici dviju država ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/01, XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o korištenju i održavanju cestovnih graničnih mostova na zajedničkoj državnoj granici dviju država

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

107

Na temelju članka 30.L114936 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. rujna 2001. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O KORIŠTENJU I ODRŽAVANJU CESTOVNIH GRANIČNIH MOSTOVA NA ZAJEDNIČKOJ DRŽAVNOJ GRANICI DVIJU DRŽAVA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o korištenju i održavanju cestovnih graničnih mostova na zajedničkoj državnoj granici dviju država, potpisan u Zagrebu 19. travnja 2001. godine, u izvorniku na hrvatskom i mađarskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O KORIŠTENJU I ODRŽAVANJU CESTOVNIH GRANIČNIH MOSTOVA NA ZAJEDNIČKOJ DRŽAVNOJ GRANICI DVIJU DRŽAVA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Mađarske (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke), u vezi korištenja i održavanja cestovnih graničnih mostova, na zajedničkoj hrvatsko-mađarskoj državnoj granici, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ovaj Sporazum odnosi se na sljedeće cestovne granične mostove (u daljnjem tekstu: mostovi), koji su na zajedničkoj državnoj granici, u suvlasništvu su ugovornih stranaka i zajednički se koriste:

a) između Letenye i Goričana, preko korita rijeke Mure most sa tri otvora koji je u mađarskom vlasništvu u 1/2, hrvatskom vlasništvu 1/2 (a dio mosta preko područja inundacije je u potpunosti hrvatsko vlasništvo);

b) između Barcsa i Terezinog Polja, most preko rijeke Drave je u mađarskom vlasništvu 1/2, u hrvatskom vlasništvu 1/2;

c) između Daravaszabolcsa i Donjeg Miholjca, most preko rijeke Drave je u mađarskom vlasništvu 1/3, u hrvatskom vlasništvu 2/3.

Članak 2.

(1) U smislu ovog Sporazuma:

a) Održavanje je: svaki rad koji je u vezi s uobičajenim očuvanjem trajnosti i potrebnim popravcima mostova, uslijed kojeg se tehnički parametri istih neće promijeniti.

Važniji radovi u održavanju mostova su: izolacija i zamjena kolnika, popravak konstrukcije nosača i zaštita površina, radovi na donjem ustroju i reguliranje korita.

b) Korištenje je: određivanje i regulacija prometa na mostovima, postavljanje oznaka koje to osiguravaju, kontinuirana kontrola mostova, održavanje čistoće i otklanjanje klizavosti, osvjetljenje mostova, te evidencija o njima.

(2) U održavanje i korištenje mostova ulaze sljedeći radovi: održavanje i popravak stupova, upornjaka, gornjeg ustroja mosta, krilnih zidova, spregova, sidrenja, pokretnih i nepokretnih ležajeva, dilatacijskih naprava, kolnika, pješačkih staza, cestovnih ograda, ograda pješačkih staza, uređaja za odvod vode, signalnih uređaja za prometovanje, pojačanih obalnih dijelova pripadajućih mostu, geodetskih oznaka i drugih elemenata koji služe za dugoročno praćenje stanja mostova, električne rasvjete i instalacije koje čine dio mosta, kontrolnih uređaja mosta te zimskih radova održavanja.

Članak 3.

Crta imovinsko pravne podjele identična je sa crtom zajedničke državne granice između država ugovornih stranaka.

Članak 4.

Ugovorne stranke ovlašćuju se za provedbu Sporazuma u Republici Hrvatskoj Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, u Republici Mađarskoj Ministarstvo prometa i vodoprivrede.

Članak 5.

Ugovorne stranke su suglasne da će poslove u vezi s održavanjem i korištenjem mostova obavljati putem organizacija određenih od Ministarstva navedenih u članku 4.#clanak4 ovog Sporazuma, a troškove u vezi s tim, snositi razmjerno udjelu u vlasništvu.

Članak 6.

Ugovorne stranke suglasne su da će stručnjaci organizacija naznačenih u članku 5.#clanak5 ovog Sporazuma najmanje dva puta godišnje zajednički obaviti tehnički pregled stanja mostova i njihove zaključke s opisom potrebnih intervencija unijeti u zapisnik. Periodični pregled mostova stručnjaci ugovornih stranaka obavljat će naizmjenično, najmanje svakih 10 godina.

Članak 7.

Ugovorne stranke sporazumne su da stručnjaci organizacija naznačenih u članku 5.#clanak5 ovog Sporazuma ili njihovi ovlaštenici u tijeku pripremnih, izvedbenih radova u garantnom roku kontinuirano usuglašavaju njihov napredak i izvješćuju jedni druge o poduzetim radnjama. Izvođenje radova održavanja i korištenja, te način obračuna troškova između organizacija iz članka 5.#clanak5 ovog Sporazuma regulirat će se posebnim sporazumom. Radove održavanja treba obavljati sukladno važećim propisima ugovorenih stranaka.

Članak 8.

(1) Ugovorne stranke osiguravaju jedna drugoj oslobađanje od carine, poreza, pristojbi i carinskog jamstva za materijale i proizvode, koji su usko vezani uz sve vrste potrebnih radova obnove i održavanja, koji su dokazano ugrađeni ili upotrijebljeni, te za korištena sredstva, opremu, strojeve i uređaje kod izvođenja radova koja se nakon završetka radova dokazano vrate na područje one ugovorne stranke, odakle su uvezeni.

(2) Materijale, predmete i druga sredstva za rad navedena u stavku (1) kontroliraju carinske vlasti ugovornih stranki.

(3) Ukoliko se izvezeni materijali, predmeti i druga sredstva za rad, na koje se odnosi obveza za popravak ne vrate u područnu državu, iste tereti obveza plaćanja carine prema važećim pravnim propisima one države, na čijem su području isti ostali.

(4) Obračun za obavljene radove održavanja i korištenja vrši se u neto cijeni, razmjerno udjelu u vlasništvu, nakon završetka radova. U obračunu ni jedna od ugovornih stranaka ne smije ostvariti carinski ili porezni trošak, odnosno bilo kakvu pristojbu u vezi s istima.

Članak 9.

Organizacije naznačene u članku 5.#clanak5 ovog Sporazuma trebaju na vrijeme osigurati dozvole koje su eventualno potrebne za izvođenje radova za održavanje i korištenje mostova. Za vrijeme izvođenja radova ugovorne stranke osiguravaju odgovarajuće uvjete za obavljanje graničnog prometa.

Članak 10.

Za sve vrste obavljanja radova u cilju održavanja i korištenja mostova koji mogu dotaknuti pogranične znakove ili crtu državne granice, potrebno je pribaviti odobrenje Zajedničkog hrvatsko-mađarskog pograničnog mješovitog odbora za mjerenje i označavanje državne granice.

Članak 11.

Eventualna sporna pitanja tijekom provedbe ovog Sporazuma rješavat će pregovorima Ministarstva navedena u članku 4.#clanak4 ovog Sporazuma.

Članak 12.

(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od dana primitka zadnje obavijesti, diplomatskim putem, kojom se ugovorne stranke izvješćuju o okončanju, unutarnjim pravnim propisima, utvrđenih postupaka za stupanje Sporazuma na snagu.

(2) Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može u bilo koje vrijeme otkazati ovaj Sporazum, pisanom obaviješću upućenoj drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem. U tom slučaju Sporazum prestaje važiti šest (6) mjeseci od dana primitka obavijesti o otkazu.

(3) Svaka izmjena ovog Sporazuma može se ugovoriti razmjenom nota.

Sačinjeno u Zagrebu, 19. travnja 2001. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom i mađarskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Vladu Za Vladu

Republike Hrvatske Republike Mađarske
mr. sc. Alojz Tušek, v. r. g. Janos Fonagy, v. r.
ministar pomorstva, ministar prometa i
prometa i veza vodnog gospodarstva

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe, međunarodni Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 340-01/01-02/03
Urbroj: 5030114-01-4
Zagreb, 27. rujna 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić,
v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o korištenju i održavanju cestovnih graničnih mostova na zajedničkoj državnoj granici dviju država
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !