Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite bilja ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/97, , )
označi tražene riječi printaj stranicu
2 11.2.1997 Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite bilja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42.L113703 Zakona o sklapanju i izvršavanju medunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/ 96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. siječnja 1997. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI NA PODRUČJU ZAŠTITE BILJA

Članak 1.

Potvrduje se Sporazum izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite bilja, potpisan u Zalaegerszegu dana 20. listopada 1995. godine, u izvorniku na hrvatskom i mađarskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI NA PODRUČJU ZAŠTITE BILJA

Vlada Republike Hnčatske i Vlada Republike Mađarske (u nastavku: ugovome stranke) svjesne značaja medusobne suradnje koju trebaju ostvariti na području zaštite bilja i biljnih proizvoda i na spriječavanju širenja i unošenja štetočinja bilja preko državnih granica i da je nužno osigurati poduzimanje svih potrebnih mjera u cilju spriječavanja unošenja štetočinja bilja na teritorije njihovih zemalja, potpomažući znanstvenu suradnju na polju zaštite bilja, podupirući unapredenje trgovačkih veza, dogovorile su sljedeće:

Članak 1.

Za potrebe ovog Sporazuma važit će sljedeće definicije:

(a) pod ubiljem i bi jnim proičvodimaŤ podrazumijevaju se žive biljke i njihovi dijelovi i svi proizvodi biljnog podrijetla koji prema odredbama zemalja ugovornih stranaka spadaju pod obvezu fitosanitetskog pregleda prilikom uvoza, izvoza i provoza;

(b) pod štetočinjama bilja podrazumijevaju se one biljne bolesti, životinjski organizmi i korovi koji se ne pojavljuju ili su samo djelomično rasprostranjeni na teritoriju ugovomih stranaka. čije bi širenje moglo biti štetno po biljke i biljne proizvode:

(c) pod ytosnvitet.sknrrr .srjedod-bomcč podrazumijeva se službena i potvrdena fitosanitetska izjava službeno utvrdenog oblika, koja je u skladu s Medunarodnim sporazumom o zaštiti bilja, prihvaćenim 6. prosinca 1951. u Rimu, i modificirana rimskim propisima FAO iz studenog 1979.

Clanak ?. Ugovorne stranke dogovorile su se:

a) da će osigurati uzajamnu razmjenu informacija o fitosanitetskim zahtjevima koji se odnose na izvoz, uvoz i provoz bilja i biljnih proizvoda;

b) da će se radi udovoljavanja zahtjevima spomenutim u članku 1. točke a) pobrinuti o pregledu pošiljaka bilja i biljnih proizvoda, osiguravajući na taj način da u njima nisu prisutne štetočinje bilja navedene u Prilogu Sporazuma i da je pregled obavijen, odnosno da sukladnost sa propisima zemlje uvoznice potvrduju ispunjavanjem fitosanitetske svjedodžbe.

Ugovorne stranke će se i u slučaju provoza svojih zemalja pridržavati propisa koji se odnose na uvozne pošiljke. Pregled pošiljke će ugovorne stranke provoditi na naćin koji je u njihovoj zemlji sustavno ustaljen:

c) da će se bez odlaganja uzajamno obavješćivati o promjenama nastalim u Listama karantenskih štetočinja bilja koje su prilog ovom Sporazumu, ili nastalim u fitosanitetskim propisima:

d) da će se bez odlaganja uzajamno obayešćivati o pojavi novih štetočinja bilja;

e) da će suradivati na kontroli unošenja i širenja štetočinja bilja i da će se uzajamno pomagati u prevenciji i suzbijanju izuzetno opasnih (karantenskih) štetočinja bilja;

 1. da će u slučaju masovne pojave štetočinja büja u pograničnom području, značajnih s gospodarskog stajališta, izdati upozoravajući apel, a u slučaju potrebe suradivat će na spriječavanju opasnog stanja.

Članak 3.

(1) Zemlja uvoznica ima pravo pregledati pošiljku iz druge zemlje i onda kada je ona popraćena važećom fitosanitetskom sajedodžbom. Zemlja uvoznica ima pravo poduzeti fitosanitetske mjere ako pošiljka nije u skladu s propisima.

(2) U spomim slučajevima granični inspektori zaštite bilja ugovomih stranaka mogu usuglašavati svoja stručna mišljenja, temeljem kojih će pokušati spriječiti vraćanje pošiljke. Oni mogu donijeti odluku o pošiljci neovisno o rezultatima usuglašavanja.

Članak 4.

(1) Kod pošiljaka bilja koristit će se materijal za pakiranje koji mora biti takav da spriječava širenje zaraze.

(2) Prijevozna sredstva moraju biti slobodna od svih onečišćenja koja bi omogućila unošenje štetočinja bilja, a ako je to nužno, treba ih prije korištenja dezinticirati.

(3) Tlo i supstrati za uzgoj mogu se prevoziti samo u skladu s fitosanitetskim propisima ugovornih stranaka.

Članak 5.

(I) Fitosanitetski pregled bilja i biljnih proizvoda koji se uvoze. ugovorne stranke obavljaju na graničnim prijelazima svojih zemalja ili, ako takvi postoje, na zajedničkim graničnim prijelazima ili, u slučaju potrebe i medusobnog dogovora, na mjestu utovara ili mjestu uzgoja zemlje izvoznice.

(2) Ugov°ome stranke zajednički će se dogovoriti o otvaranju i ili zatvaranju zajedničkih prijelaza za promet biljaka.

(3) Fitosanitetski pregled pošiljaka bilja i biljnih proizvoda obavljaju prema propisima gmanični inspektori zaštite bilja ugovornih stranaka ili se obavlja pod njihovim nadzorom.

(4) Pošiljke bilja koje stižu diplomatskim tijelima ugovornih stranaka ili preko njih kao dar, kao razmjena ili u cilju izvoza, tretiraju se prema odredbama ovog Sporazuma.

Članak 6.

Ugovorne stranke će poduzeti sve mjere koje su potrebne u cilju spriječavanja unošenja štetočinja bilja iz trećih zemalja. Provoz pošiljaka bilja i biljnih proizvoda može se dopustiti samo onda ako ih prati fitosanitetska svjedodžba (osim u slučaju kada o tome pravni propis ili nadležni organ drugačije odluči) i ako je pošiljka u skladu s fitosanitetskim propisima zemlje u provozu.

Članak 7.

Ugovorne stranke se obvezuju da će suradivati na području zaštite bilja, a naročito:

a) zamjenom znanja stečenih u oblasti zaštite bilja i iskustava na podrućju metoda istraživanja i praktične zaštite;

b) u prevenciji ulaska bilja i biljnih proizvoda koji sadrže tvari stranog podrijetla koje su štetne po ljudsko zdrav(je i zdravlje životinja;

c) u razmjeni stručnih informacija bez naknade;

d) u organiziranju studijskih putovanja za stručnjake;

e) u zajedničkom rješavanju zadataka u svezi sa zaštitom bilja koji su od interesa za obje zemlje.

Članak 8.

(1) U cilju rješavanja stručnih problema koji će se pojaviti tijekom realizacije Sporazuma, razmjene iskustava stečenih u radu i promicanja suradnje, nadležni organi ugovornih stranaka, u

slučaju potrebe, organizirat će zajedničke sastanke svojih predstavnika i stručnjaka izmjenično u obje zemlje.

(2) Vrijeme i mjesto sastanka ugovorne stranke utvrduju putem usuglašavanja.

(3) Putne troškove delegacija snosi strana koja delegaciju šalje, dok troškove noćenja, smještaja, prehrane, kao i troškove tuzemnih putovanja koja bi iskrsla tijekom posjete, nosi domaćin, ili prema sporazumu zemlja koja šalje delegaciju.

Clanak 9.

Ugovorne stranke mogu mijenjati Liste karantenskih štetočinja bilja koje su navedene u Prilogu Sporazuma, kao i fitosanitetske propise. Izmjene se razmjenjuju putem razmjene diplomatskih nota, a stupaju na snagu 30 dana nakon uručenja.

Članak 10.

Ovaj Sporazum je neovisan o pravima i obvezama koje proizlaze iz bilateralnih i multilateralnih ugovora koje su ugovorne stranke sklopile sa drugim zemljama.

Članak 11.

(1) Zadatke koji se odnose na provedbu ovog Sporazuma na hrvatskoj strani usuglašava Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, a na ma8arskoj strani Ministarstvo poljodjelstva.

(2) Ukoliko se pojavi nesuglasje tijekom provedbe Sporazuma ili u njegovoj interpretaciji, u cilju rješavanja spora ugovome stranke, na temelju dogovora, formiraju zajedničku komisiju. Ukoliko zajednička komisija ne postigne sporazum, razlike u mišljenju rješavat će se diplomatskim putem.

(1) Ovaj Sporazum stupit će na snagu tridesetog dana od dana primitka posljednje diplomatske note kojom se potvrduje da su ugovorne stranke ispunile uvjete predvidene svojim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

(2) Sporazum je sklopljen na razdoblje od 5 godina. Nakon ovog razdoblja važnost mu se produžuje za slijedećih 5 godina, ukoliko jedna od ugovornih stranki najmanje 6 mjeseci prije isteka vremena važnosti Sporazuma isti ne otkaže pismenim putem.

(3) Ovaj Sporazum je sastavljen u dva jednako vjerodostojna izvornika na hrvatskom i maQarskom jeziku.

Sastavljeno u Zalaegerszegu dana 20. listopada 1995. godine.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

PRILOG Liste karantenskih štetočinja bilja

LISTA A1

KARANTENSKE ŠTETOČINJE BILJA KOJE NISU UTVRĐENE NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

I. VIRUSI

 1. American plum line pattem virus 2. Apple mosaic ilarvirus in Rubus 3. Barley stripe mosaic hordeivirus 4. Beet leaf curl rhabdovirus

Cherry leaf roll nepovirus in Rubus Cherry little cherry disease

Cherry necrotic rusty mottle disease Cherry rasp leaf nepovirus Chrysanthemum stunt viroid

Peach latent mosaic viroid Potato spindle tuber viroid Potato viruses (izvaneuropski) Raspberry leaf curl virus Raspberry ringspot nepovirus Strawberry crinkle rhabdovirus Strawberrry latent C disease Strawberry mild yellow edge disease Strawberry veinbanding caulimovirus

Tobacco streak ilarvirus, black raspberry latent strain Tomato black ring nepovirus

II. PROKARIOTI

1. Apricot chlorotic leafroll MLO Z. Citrus greening bacterium

3. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. in.sidiosus (McCulloch) Davis et al. ( Corynebacterium insidiosumJ

4. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicu.s (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. (=Corvnebacterium michiganense)

5. Curtobacterium /laccumfaciens pv. Jlaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones (--Corynebacterium Jlaccumfaciens)

6. Elm phloem necrosis MLO i vektor Scaphoideus luteolus van Duzee (Cicadellidae)

7. Er-rainia amylovora (Burrill) Winslow et al. 8. En,činia chn°santhemi Burkholder et al.

9. Ervinia stewartü (Smith) Dye

10. Grapevine flavescence doree MLO 1 l. Palm lethal yellowing MLO

12. Peach rosette MLO 13. Peach X disease MLO 14. Peach yellows MLO

15. Potato purple-top wilt MLO

16. P.seudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder

17. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

18. Pseudomona.s syringae Van Hall pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

19. Strawberry witchesž broom MLO

20. Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson .pv. citri (Hasse) Dye

21. Xanthornonas campestris (Pammel) Dowson pv. corylina (Miller et al.) Dye

 1. Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson pv. dief fenbachiae (McCulloch & Pirone) Dye

23. Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson pv. phaseoli (Smith) Dye

24. Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson pv. pruni (Smith) Dye

25. Xanthomonas campestri.s (Pammel) Dowson pv. ve.sicatoria (Doidge) Dye

26. Xanthomonas campe.stris Kennedy & King 27. Xanthomonas orvzae Ishiyama

28. Xanthomonas populi (Ride) Ride & Ride

29. Xylella fastidiosa Wells et al. (=Peach phony RLO) 30. Xylophilus ampelinu.s (Panagopoulos) Willems et al. (=Xanthomonas ampelina)

III. GLJIVICE

1. Apiosporina morbosa (Schweinitz) von Arx ( Dibotryon morbosum)

2. Atropelli.s spp.

3. Botrvosphaeria berengeriana de Notaris f. sp. piricola (Nose) Koganezawa & Sakuma (--Guignardia piricola) 4. Botryosphaeria laricina (K. Sawada) Y. Zhong (=Guignardia laricina)

5. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt i vektori: Pseudopityophthoru.s minutissimus (Zimmermann) / Scolytidae/

Pseudopityophthorus pruinosus Eichhoff

6. Ceratocystis fimbriata Ellis & Halsted f. sp. platani W alter

7. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

8. Cochliobolus heterostrophus (Drechsler) Drechsler (=Helminthosorium maydis)

9. Cronartium spp. (izvaneuropske vrste)

10. Didvmella ligulicola (K. F. Baker, Dimock & L. H. Davis) von Arx (=D. chrysanthemi)

11. Gymnosporangium spp. (izvaneuropske vrste) 12. Hamaspora longissima (Thümen) Körnicke

13. Inonotus weirü (Murrill) Kotlaba & Pouzar (=Phellinus weirü)

14. Melampsora farlowü (J. C. Arthur) J. J. Davis 15. Melampsora medusae Thümen

16. Monilinia fructicola (Winter) Honey

17. Mycosphaerella gibsonü H. C. Evans (--Cercospora pini-densičlorae)

18. Mycosphaerella laricis-leptolepidis K. Ito, K. Sato & M. Ota

19. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

20. Ophiostoma roboris C. Georgescu & 1. Teodoru 21. Ophiostoma wageneri (Goheen & Cobb) Harrington 22. Phialophora gregata (Allington & Chamberlain) W. Gams

23. Phoma andina Turkensteen

24. Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart

25. Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert ( Trechispora brinkmannü)

26. Phytophthora fragariae Hickman

27. Phytophthora megasperma Drechsler f. sp. glycines Kuanč& Erwin

28. Puccinia pittieriana P. Hennings

29. Septoria lycopersici Spegazzini var. malagutü Ciccarone & Boerema

30. Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton (--Diplodia macrospora)

31. Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton ( Diplodia zeae)

32. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

33. Thecaphora .solani (Thirumulachar & OžBrien) Mordue (--Angiosorus solani)

34. Tilletia indica Mitra (=Neovossia indica) 35. Urocystis cepulae Frost

36. Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto IV. PARAZITSKE CVJETNJAČE

1. Arceuthobium spp. (izvaneuropske vrste) V. NEMATODE

1. Aphelenchoides besseyi Christie

2. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle i vektori:

Monochamus alternatus Hope /Cerambycidae/ Monochamus carolinensis (Olivier)

3. Globodera pallida (Stone) Behrens

4. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 5. Heterodera glycines Ichinohe

6. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen (sensu lato)

7. Radopholu.s citrophilus Heuttel et al. 8. Radopholus .simili.s Cobb Thorne

9. Xiphinema americanum Cobb (sensu lato) VI. KUKCI

l. Acleris variana (Femald) i A. gloverana (Walsingham) 2. Aleurocanthus Hčoglumi Ashby

3. Amauromyza maculosa (Malloch)

4. Anastrepha spp. (izvaneuropske vrste) 5. Anthonomus grandis Boheman

6. Anthonomus signatus Say

7. Bactrocera spp. (izvaneuropske vrste) (=Dacu.s spp.) 8. Bemisia tabaci (Gennadius)

9. Blitopertha orientalis (Waterhouse) (=Anomala orientalis/

 1. Carposina niponensis (Walsingham)
 2. Ceratitis spp. (izvaneurospke vrste)
 3. Conotrachelus nenuphar (Herbst)
 4. Cvdia prunivora (Walsh)
 5. Dacus ciliatus Loew
 6. Diabrotica spp.

16. Diaphorina citri Kuwayana

 1. Epitrix tuberis Genmer i E. cucumeris (Harris)
 2. Epochra canadensis (Loew)

19.Euphranta japonica (Ito)

20.Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

 1. Giriomvza sativae Blanchard
 2. Gistronotu.s bonariensi.s (Kuschel)
 3. Lopholeuca.spi.s japonica Cockerell
 4. Parabemisia myricae (Kuwana)
 5. Pissodes spp. (izvaneuropske vrste)
 6. Popillia japonica Newman
 7. Premnotrypes spp. (andske vrste)
 8. Rhagoletis spp. (izvaneuropske vrste)
 9. Scolytidae (izvaneuropske vrste)
 10. Spodoptera llttorali.s (Boisduval)
 11. Spodoptera litura (Fabricius)
 12. Thrip,s palmi Karny
 13. Toxoptera citricidu.s (Kirkaldy)
 14. Trioza erytreae (Del Guercio)
 15. Trogoderma granarium Everts
 16. Una.spi.s yanonensis (Kuwana)

LISTA A2

KARANTENSKE ŠTETOČINJE BILJA KOJE SU UTVRĐENE NA OGRAN1ČENOM PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

I. VIRUSI

l. Beet necrotic yellow vein furovirus (Rhizomania) 2. Citrus tristeza closterovirus

3. Plum pox potyvirus

4. Tomato ringspot nepovirus 5. Tomato spotted wilt virus II. PROKARIOTI

1. Apple proliferation MLO

2. Clavibacter michiganen.si.s (Smith) Davis et al. ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. (=Corynebacterium michiganen.se)

3. Pear decline MLO

4. P.seudomona.s .svringae Van Hall pv pi.si (Sackett) Young et al.

III. GLJIVICE

1. Myco.sphaerella dearne.s.sü M. E. Barr I=Scirrhia acicolač

2. Mvco.sphaerella linicola Naumov

3. Phaeoi.sariop.si.s gri.seola (Saccardo) Ferraris

 1. Phialophora cinere.scen.s (Wollenweber) van Beyma
 2. Pla.smopara hal.stedü (Farlow) Berlese & de Toni
 3. Tilletia controver.sa Kühn

IV. KUKCI

1. Cacoecimorpha pronubana Hübner 2. Ceratitis capitata (Wiedemann)

 1. Epichoristodes acerbella Walker
 2. Ips amitinus (Eichhoff)
 3. Quadraspidiotus pernlcio.su.s (Comstock)

Lista karantenskih i opasnih štetočinja na teritoriju Republike Mačarske

A). Karantenske štetočinje

l. Virusi i virwsima slični organizmi

 1. Apricot chlorotic leafrol MLO
 2. 1.2. Barley stripe mosaic virus

1.3. Beet leaf curl virus

 1. Cherry necrotic rusty mottle disease
 2. 1.5. Chem rasp leaf virus (American)
 3. 1.6. Chrysanthemum stunt viroid

1.7. Elm phloem necrosis MLO

 1. Grapevine flavescence doree MLO
 2. Peach American mosaic disease

1.10. Peach phoni RLO

 1. Peach rosette MLO
 2. Peach X-disease MLO
 3. Peach yellows MLO

1.14. Pear decline MLO

1.15. Potato spindle tuber viroid

 1. Potato viruses and virus-like organisms (non European)

1.17. Plum American line pattern virus

 1. Raspberry leaf curl virus (American)

1.19. Strawberry latent C disease

 1. Strawberry vein banding virus
 2. Strawberry witches broom MLO

1.22. Tomato ringspot virus

2. Bakterije

 1. Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus

2.2. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

2.3. Erwinia amylovora

 1. Erwinia stewartü
 2. Pseudomonas caryophylli

2.6. Pseudomonas solanacearum

2.7. Pseudomonas syringae pv. persicae

2.8. Xanthomonas ampelina

 1. Xanthomonas campestris pv. citri

2.10. Xanthomonas campestris pv. pruni

 1. Xanthomonas campestris pv. oryzae
 2. Xanthomonas campestris pv. oryzicola

2.13. Xanthomonas fragariae

 1. Xanthomonas populi

3. Gljivice

 1. Angiosorus solani

3.2. Apiosporina morbosa

3.3. Atropellis spp. .

 1. Ceratocystis fagacearum
 2. Ceratocystis fimbriata

3.6. Ceratocystis ulmi

 1. Cercoseptoria pini-densiflorae

3.8. Cryphonectria parasitica

3.9. Chrysomyxa arctostaphyli

3.10. Cronartium spp.

3.11. Endocronartium spp. (non European)

3.12. Guignardia laricina

3.13. Gymnosporangium spp. (non European)

3.14. Hamaspora longissima

3.15. Inonotus weirü

3.16. Melamspora farlowü

3.17. Mycosphaerella larici-leptolepis

3.18. Mycosphaerella populorum

3.19. Ophiostoma roboris

3.20. Peridermium spp. (non European)

3.21. Phoma andina

3.22. Phoma exigua

3.23. Phyllosticta solitaria

3.24. Phytophthora fragariae

3.25. Puccinia horiana

3.26. Scirrhia acicola

3.27. Septoria Iycopersici var. malagutü

3.28. Stenocarpella maydis

3.29. Stenocarpella macrospora

3.30. Synchytrium endobioticum

3.31. Tilletia indica

3.32. Trechispora brinkmannü

3.33. Uromyces transversalis

4. Parazitske cvjetnjače

4.1. Arceuthobium spp. (non European)

5. Nematode

5.1. Bursaphelenchus xylophilus

5.2. Globodera pallida

5.3. Globodera rostochiensis

5.4. Radopholus simillis

5.5. Nacobbus aberrans

6. Kukci

6.1. Acleris variana

6.2. Amauromyza maculosa

6.3. Anomala orientalis

6.4. Anthonomus grandis

6.5. Cacoecimorpha pronubana

6.6. Ceratitis capitata

6.7. Conotrachelus nenuphar

6.8. Cydia prunivora

6.9. Diaphorina citri

6.10. Epichoristodes acerbella

6.11. Gonipterus scutellatus

6.12. Heliothis armigera

6.13. Liriomyza huidobrensis

6.14. Liriomyza sativae

6.15. Liriomyza trifolü

6.16. Opogona sacchari

6.17.Phthorimaea operculella

6.18. Pissodes spp. (non European)

6.19. Popilia japonica

6.20. Premnotrypes spp. (Andean)

6.21. Pseudococcus comstocki

6.22. Spodoptera littoralis

6.23. Spodoptera litura

6.24. Scolytidae (non European)

6.25. Toxoptera citricida

6.26. Trioza erytreae

6.27. Trogoderma granarium

6.28. Trypetidae (non European)

B). Opasne štetočinje

I. Vir-usi i virusima slični organizmi

l.l. Alfalfa mosaic virus on grapevine

1.2. Apple mosaic virus

1.3. Apple proliferation MLO

1.4. Apple rubberi wood MLO

1.5. Arabis mosaic virus

1.6. Bean common mosaic virus

1.7. Bean yellow mosaic virus

1.8. Beet necrotic yellow vein virus

1.9. Camation mottle virus

1.10. Carnation necrotic fleck virus

l.l l. Camation ringspot virus

1.12. Cherry leafroll virus

1.13. Chrysanthemum aspermy virus

1.14. Chrysanthemum virus B

1.15. Chrvsanthemum clorotic mottle viroid

1.16. Cvmbidium mosaic virus

1.17. Cocumber mosaic virus

1.18. Gooseberry vein banding virus

1.19. Grapevine Bulgarian latent virus

1.20. Grapevine chrome mosaic virus

1.21. Grapevine fanleaf virus

1.22. Grapevine line pattern virus

1.23. Grapevine leafroll virus

1.24. Grapevine stem pitting

1.25. Grapevine yellow mosaic virus

1.26. Lettuce mosaic virus

1.27. Odontoglossum ringspot virus

1.28. Pea seedborne mosaic virus

1.29. Pear stony pit virus

1.30. Pear vein yellow virus

1.31. Plum pox virus

1.32. Potato leafroll virus

1.33. Potato purple top roll MLO

1.34. Potato virus A

1.35. Potato virus M

1.36. Potato virus S

1.37.Potato virus X

1.38. Potato virus Y

1.39. Prune dwarf viruses

1.40. Prunus necrotic ringspot virus

1.41. Raspberry ringspot virus

1.42. Raspberry vein chlorosis virus

1.43. Rose mosaic virus

1.44. Rose wilt virus

1.45. Stolbur MLO

1.46. Strawberry crincle virus

1.47. Strawberry latent ringspot virus

1.48. Strawberry mottle virus

1.49. Tobacco mosaic virus

1.50. Tobacco rattle virus

1.51. Tobacco ringspot virus

1.52. Tomato black ring virus

2. Bakterije

 1. Agrobacterium radiobacter pv. tumefaciens

2.2. Curtobacterium flaccumfaciens

2.3. Clavibacter michiganensis subs. michiganensis

2.4. Erwina chrysanthemi pv. chrysanthemi

2.5. Erwina chrysanthemi pv. phaseoli

3. Gljivice

3.1. Cochliobolus carbonum

3.2. Cochliobolus heterostropus

3.3. Diaporthe helianthi

3.4. Fomes annosus

3.5. Fusarium spp.

3.6. Hypoxylon mammatum

3.7. Phialophora cinerescens

3.8. Phytophthora capsici

3.9. Phytophlhora trunk canker

3.10. Plasmopara halstedü

3.11. Roesleria pallida

3.12. Sclerotinia sclerotiorum

3.13. Spongospora subterranea

4. Nematode

4.1. Aphelenchoides bessey

4.2. Aphelenchoides fragariae

4.3. Aphelenchoides Ritzema-Bosi

 1. Ditylenchus spp.

4.5. Nematode vektori biljnih virusa

4.5.1. Longidorus elongatus

4.5.2. Xiphinema diversicaudatum

4.5.3. Xiphinema index

4.5.4. Xiphinema italiae

4.5.5. Xiphinema pachtaicum

 1. Wiphinema vuittenezi

5. Kukci

5.1. Corythuca ciliata

5.2. Coccoidea

5.3. Daktulosphaira vitifoliae

5.4. Eriosoma lanigerum

5.5. Hylobius abietis

5.6. Hyphantria cunea

5.7. Monochamus spp.

5.8. Polyphagotarsonemus latus

5.9. Quadraspidiotus perniciosus

5.10. Scolytidae

5.11. Tarsonemus pallidus

5.12. Skladišni kukci

5.12.1. Acanthoscelides obtectus

5.12.2. Acarus siro

5.12.3. Bruchophagus platipterus

5.12.4. Bruchophagus roddi

5.12.5. Bruchus pisorum

5.12.6. Calandra granaria

5.12.7. Calandra oryzae

5.12.8. Calandra zeamays

5.12.9. Ephestia elutella

5.12.10. Ephestia kuehniella

5.12.1 I. Laemophioeus ferrugineus

5.12.12. Lasioderma serricorne

5.12.13. Nemapogon granella

5.12.14. Niptus hololeucus

5.12.15. Oryzaephilus suriamensis

5.12. t 6. Ptinus fur

5.12.17. Plodia interpunctella

5.12.18. Pyralis farinalis

5.12.19. Rhizopertha dominica

5.12.20. Sitotroga cerealella

5.12..21. Stegobium paniceum

5.12.22. Tenebrio molitor

5.12.23. Tenebrioides mauritanicus

5.12.24. Tribolium castaneum

5.12.25. Tribolium confusum

5.12.26. Trogoderma glabrum

6. Lisne uši vektori biljnih virusa

6.1. Acytosiphon aphis

6.2. Aphis craccivora

6.3. Aphis fabae

6.4. Aphis gossypü

6.5. Aphis nasturtü

6.6. Aphis pomi

6.7. Aulacorthum solani

6.8. Brachycaudus cardui

6.9. Brachycaudus helichrysi

 1. Brachycaudus prunicola

6.11. Dysaphis tulipae

6.12. Macrosiphum rosae

6.13. Mysus persicae

6.14. Phorodon humuli

6.15. Sitobium luteum

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 320-20/93-03/01

Urbroj: 5030114-97-1

Zagreb, 23. siječnja 1997.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite bilja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !