Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji električnih dalekovoda koji prelaze preko zajedničke državne granice ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 21.05.2010 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji električnih dalekovoda koji prelaze preko zajedničke državne granice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

53

Na temelju članka 30.L506030 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 2010. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI U VEZI GRAĐENJA, KORIŠTENJA, ODRŽAVANJA, REKONSTRUKCIJE I OTKLANJANJA POGONSKIH SMETNJI ELEKTRIČNIH DALEKOVODA KOJI PRELAZE PREKO ZAJEDNIČKE DRŽAVNE GRANICE

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji električnih dalekovoda koji prelaze preko zajedničke državne granice, potpisan u Budimpešti, 17. veljače 2010. godine, u izvorniku na hrvatskom i mađarskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI U VEZI GRAĐENJA, KORIŠTENJA, ODRŽAVANJA, REKONSTRUKCIJE I OTKLANJANJA POGONSKIH SMETNJI ELEKTRIČNIH DALEKOVODA KOJI PRELAZE PREKO ZAJEDNIČKE DRŽAVNE GRANICE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Mađarske (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

– uzimajući u obzir pouzdanost rada elektroenergetskih sustava i sigurnost opskrbe električnom energijom Republike Hrvatske i Republike Mađarske kao strateškog cilja,

– uzimajući u obzir Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, sklopljen u Zagrebu, 15. svibnja 1996., kao i Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, sklopljen u Barcsu, 31. kolovoza 1996.,

– doprinoseći suradnji nadležnih operatora prijenosnih sustava u elektroenergetskim sustavima dviju država, razvoju regionalnog tržišta električne energije i razvoju trgovine električnom energijom među državama,

– sukladno temeljnim načelima Ugovora o Energetskoj zajednici, sklopljenog u Ateni, 25. listopada 2005.,

sporazumjele su se o sljedećem:

Poglavlje I.
OPĆI UVJETI SURADNJE

Članak 1.

Za provedbu ovog Sporazuma u Republici Hrvatskoj i u Republici Mađarskoj određuju se ministarstva kojima upravljaju ministri nadležni za energetiku (u daljnjem tekstu: ministarstva).

Pojedini pojmovi u svrhu primjene ovog Sporazuma su:

a) pogranična zona: zona s obje strane državne granice koja se nalazi unutar 100 metara od crte državne granice;

b) dalekovodi: dionice električnih dalekovoda koje se nalaze u pograničnoj zoni navedenoj u članku 9. Poglavlja II.;

c) građenje: rad na terenu u vezi pripreme, izgradnje i puštanja dalekovoda u pogon;

d) korištenje: držanje dalekovoda u pogonu, neprekidna kontrola njegovog tehničkog stanja, registriranje i evidentiranje tehničkih podataka;

e) održavanje: svi radovi koji obuhvaćaju očuvanje normalnog pogonskog stanja te popravak električnih dalekovoda po potrebi;

f) rekonstrukcija: svi radovi koji nisu navedeni u točkama c), d) i e), a koji rezultiraju promjenom tehničkih parametara električnih dalekovoda;

g) otklanjanje pogonskih smetnji: svi radovi koji služe za uspostavu normalnog pogonskog stanja i osiguranja zaštićenosti života, imovine i opskrbe.

Članak 2.

(1) Ugovorne stranke pomažu ostvarenje projekata navedenih u članku 9. Poglavlja II. ovog Sporazuma. Nakon potpisivanja Sporazuma, ministarstva će razmijeniti obavijesti u vezi naziva i sjedišta trgovačkih društava koja sudjeluju u provedbi projekata kao investitori i/ili operateri (u daljnjem tekstu: društva).

(2) Ministarstva će kontinuirano razmjenjivati obavijesti o svakoj promjeni u nazivima i sjedištima društava.

Članak 3.

Za izvođenje radova radnicima iz jedne ugovorne stranke na državnom području druge ugovorne stranke nije potrebna radna dozvola izdana od strane te ugovorne stranke.

Članak 4.

(1) Osobe koje su ovlaštene za projektiranje, građenje, stručni nadzor, korištenje, održavanje, rekonstrukciju i otklanjanje pogonskih smetnji dalekovoda mogu se, u okviru predviđenih radova, slobodno kretati u pograničnoj zoni za vrijeme izvođenja radova.

(2) Osobe navedene u stavku 1. ovog članka na poziv pogranične kontrole dužne su se identificirati važećim ispravama potrebnim za prijelaz preko državne granice.

(3) Popis imena osoba određenih u stavku 1. ovog članka društva dostavljaju najmanje 15 dana prije početka radova nadležnoj pograničnoj službi obiju ugovornih stranaka.

(4) Za sve radove u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji koji mogu doticati pogranične znakove, odnosno crtu državne granice, potrebna je suglasnost Hrvatsko-mađarske mješovite komisije uspostavljene za određivanje, označavanje i održavanje državne granice.

(5) Radove povezane s građenjem, korištenjem, održavanjem, rekonstrukcijom i otklanjanjem pogonskih smetnji dalekovoda treba izvesti na takav način da znakovi za označavanje crte državne granice, znakovi granice na pograničnim mostovima i ostali znakovi ne budu oštećeni.

Članak 5.

Radove građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji dalekovoda, sukladno pravnim i tehničkim propisima važećim u ugovornim strankama treba izvesti prema tehničkim i pravnim propisima one ugovorne stranke na čijem se državnom području dio predmetnog dalekovoda nalazi.

Članak 6.

(1) Glede strojeva, vozila, uređaja i opreme potrebnih za gradnju, korištenje, održavanje, rekonstrukciju i otklanjanje pogonskih smetnji dalekovoda u slučaju uvoza na državno područje Republike Mađarske, sukladno obvezama Republike Mađarske koje proizlaze iz njenog članstva u Europskoj uniji, u okviru carinskog postupka o privremenom uvozu, moguće je potpuno oslobođenje od uvoznih carina. Za slučaj uvoza na državno područje Republike Hrvatske, važe iste odredbe o oslobađanju od uvoznih carina temeljem privremenog uvoza.

(2) Nakon završetka radova, neiskorištenu, i u međuvremenu ne vraćenu opremu i stvari potrebno je vratiti do roka određenog od strane carinskih tijela ugovornih stranaka na državno područje one ugovorne stranke iz koje su donesene. Oprema i stvari koji unatoč tomu ne budu vraćeni podliježu obvezi plaćanja carine, poreza i drugih obveza plaćanja naknada prema važećim zakonima one ugovorne stranke na čijem su državnom području ostavljeni.

(3) Provedbu stavaka 1. i 2. ovog članka nadzirat će carinske službe ugovornih stranaka.

Članak 7.

Ugovorne stranke ne snose odgovornost za one obveze društava koje potječu iz ostvarenja projekata sukladno ovom Sporazumu. Obje ugovorne stranke sukladno svojim unutarnjim pravnim propisima daju potporu društvima u ispunjavanju njihovih obveza glede građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji na dalekovodima.

Članak 8.

Rješavanje mogućih sporova u vezi tumačenja ili primjene ovog Sporazuma je u nadležnosti ministarstava. U nemogućnosti dogovora sporna pitanja ugovorne stranke rješavaju diplomatskim putem.

Poglavlje II.
SURADNJA NA PODRUČJU GRAĐENJA, KORIŠTENJA, ODRŽAVANJA, REKONSTRUKCIJE I OTKLANJANJA SMETNJI ELEKTRIČNIH DALEKOVODA

Članak 9.

(1) Vlada Republike Mađarske sukladno važećim pravnim propisima u Republici Mađarskoj, na svom državnom području, osigurava mogućnosti za građenje, korištenje, održavanje i otklanjanje pogonskih smetnji sljedećih dalekovoda:

a) Hévíz-Žerjavinec 400 kV dvosustavni dalekovod između Hévíza i državne granice, koji presijeca državnu granicu u blizini granične oznake broj B22 i B23;

b) Siklós-Donji Miholjac (Alsómiholjac) 120 kV dalekovod između Siklósa i državne granice, koji presijeca državnu granicu između graničnih oznaka broj C301 i C302;

c) Pécs-Ernestinovo 400 kV dvosustavni dalekovod između Pécsa i državne granice, koji će po planu presijecati državnu granicu između graničnih oznaka broj C230 i C231.

(2) Vlada Republike Hrvatske sukladno pravnim propisima važećim u Republici Hrvatskoj, na svom državnom području, osigurava mogućnosti za građenje, korištenje, održavanje, rekonstrukciju i otklanjanje pogonskih smetnji sljedećih dalekovoda:

a) Žerjavinec-Heviz 400 kV dvosustavni dalekovod između Žerjavinca i državne granice, koji presijeca državnu granicu u blizini granične oznake broj B22 i B23;

b) Donji Miholjac-Siklós (Alsómihojlac) 120 kV dalekovod između Donjeg Miholjca (Alsómihojlac) i državne granice, koji presijeca državnu granicu između graničnih oznaka broj C301 i C302;

c) Ernestinovo-Pécs 400 kV dvosustavni dalekovod između Ernestinova i državne granice, koji će po planu presijecati državnu granicu između graničnih oznaka broj C230 i C231.

(3) Djelatnosti u vezi pripreme, planiranja i izvođenja građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanje smetnji dalekovoda iz stavaka 1. i 2. ovog članka ostvaruju se u suradnji između društava.

Članak 10.

Društva su sukladno odredbama sporazuma potpisanog između operatora prijenosnih sustava na razini elektroenergetskih sustava dviju ugovornih stranaka obvezna na uzajamno obavještavanje o početku radova vezanih uz održavanje, rekonstrukciju i otklanjanje pogonskih smetnji na dalekovodima koji se obavljaju temeljem ovog Sporazuma.

Poglavlje III.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu 45. (četrdeset petog) dana nakon datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, o okončanju njihovih unutarnjih pravnih postupaka potrebnih za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

(2) Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može u svako doba otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci, diplomatskim putem. U tom slučaju, otkaz proizvodi učinak 12 (dvanaest) mjeseci od datuma primitka takve obavijesti.

(3) Ovaj Sporazum se privremeno primjenjuje od 45. (četrdeset petog) dana od datuma njegova potpisivanja.

(4) Ovaj Sporazum može se dopuniti ili izmijeniti uzajamnim pisanim pristankom ugovornih stranaka. Izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka.

Sastavljeno u Budimpešti 17. veljače 2010. godine, u dva izvornika, na hrvatskom i mađarskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU REPUBLIKE
HRVATSKE

ZA VLADU REPUBLIKE
MAĐARSKE

Đuro Popijač, v. r.

Péter Hónig, v. r.

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 310-02/10-03/01

Urbroj: 5030105-10-4

Zagreb, 22. travnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji električnih dalekovoda koji prelaze preko zajedničke državne granice
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !