Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji na cjevovodima za transport ugljikovodika koji prelaze preko zajedničke državne granice ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 15.10.2010 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji na cjevovodima za transport ugljikovodika koji prelaze preko zajedničke državne granice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

110

Na temelju članka 30.L617244 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. rujna 2010. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI U VEZI GRAĐENJA, KORIŠTENJA, ODRŽAVANJA, REKONSTRUKCIJE I OTKLANJANJA POGONSKIH SMETNJI NA CJEVOVODIMA ZA TRANSPORT UGLJIKOVODIKA KOJI PRELAZE PREKO ZAJEDNIČKE DRŽAVNE GRANICE

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji na cjevovodima za transport ugljikovodika koji prelaze preko zajedničke državne granice, potpisan u Budimpešti 22. srpnja 2010. godine, u izvorniku na hrvatskom i mađarskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI U VEZI GRAĐENJA, KORIŠTENJA, ODRŽAVANJA, REKONSTRUKCIJE I OTKLANJANJA POGONSKIH SMETNJI NA CJEVOVODIMA ZA TRANSPORT UGLJIKOVODIKA KOJI PRELAZE PREKO ZAJEDNIČKE DRŽAVNE GRANICE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Mađarske (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

– uzimajući u obzir pouzdanost rada sustava za transport ugljikovodika i sigurnost opskrbe ugljikovodicima Republike Hrvatske i Republike Mađarske kao strateškog cilja,

– doprinoseći suradnji operatora transportnog sustava prirodnog plina i operatora sustava za transport nafte te ovlaštenih korisnika transportnih sustava ugljikovodika, razvoju regionalnog tržišta ugljikovodika i razvoju trgovine ugljikovodicima među državama,

– pomažući i osiguravajući odgovarajuće uvjete za izgradnju, pogon, održavanje, rekonstrukciju i otklanjanje pogonskih smetnji cjevovoda za transport ugljikovodika koji prelaze preko zajedničke državne granice,

– sukladno temeljnim načelima Ugovora o Energetskoj zajednici, sklopljenog u Ateni 25. listopada 2005.,

– uzimajući u obzir Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, sklopljen u Zagrebu, 15. svibnja 1996., kao i Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, sklopljen u Barcsu, 31. kolovoza 1996.,

sporazumjele su se o sljedećem:

Poglavlje I.
OPĆI UVJETI SURADNJE

Članak 1.

(1) Za provedbu ovog Sporazuma u Republici Hrvatskoj i u Republici Mađarskoj određuju se ministarstva kojima upravljaju ministri nadležni za energetiku (u daljnjem tekstu: ministarstva).

(2) Pojedini pojmovi u svrhu primjene ovog Sporazuma su:

a) pogranična zona: zona s obje strane državne granice koja se nalazi unutar 100 metara od crte državne granice;

b) cjevovodi: dionice cjevovoda koje se nalaze u pograničnoj zoni navedenoj u članku 9. Poglavlja II. ovog Sporazuma;

c) građenje: radovi na terenu u vezi pripreme, izgradnje i puštanja cjevovoda u pogon;

d) korištenje: držanje cjevovoda u pogonu, neprekidna kontrola njegovog tehničkog stanja, registriranje i evidentiranje tehničkih podataka u cilju osiguranja kontinuiranog rada;

e) održavanje: svi radovi koji obuhvaćaju očuvanje normalnog pogonskog stanja te popravak cjevovoda po potrebi;

f) rekonstrukcija: svi radovi koji nisu navedeni u točkama c), d) i e), a koji rezultiraju promjenom tehničkih parametara cjevovoda;

g) otklanjanje pogonskih smetnji: svi radovi koji služe za uspostavu normalnog pogonskog stanja i osiguranja zaštićenosti života, imovine i opskrbe.

Članak 2.

(1) Ugovorne stranke pomažu ostvarenje projekata navedenih u članku 9. Poglavlja II. ovog Sporazuma. Nakon potpisivanja Sporazuma, ministarstva će razmijeniti obavijesti u vezi naziva i sjedišta trgovačkih društava, te osoba ovlaštenih za zastupanje trgovačkih društava koja sudjeluju u provedbi projekata kao investitori i/ili operatori (u daljnjem tekstu: društva).

(2) Ministarstva će kontinuirano razmjenjivati obavijesti o svakoj promjeni u nazivima, sjedištima i zastupnicima društava, te o postignutim naprecima u provedbi projekata.

Članak 3.

Za izvođenje radova radnicima iz jedne ugovorne stranke na državnom području druge ugovorne stranke nije potrebna radna dozvola izdana od strane te ugovorne stranke.

Članak 4.

(1) Osobe koje su ovlaštene za pripremu, projektiranje, građenje, stručni nadzor, korištenje, održavanje, rekonstrukciju i otklanjanje pogonskih smetnji cjevovoda mogu se, u okviru predviđenih radova, slobodno kretati u pograničnoj zoni za vrijeme izvođenja radova.

(2) Osobe navedene u stavku 1. ovog članka na poziv pogranične kontrole dužne su se identificirati važećim ispravama potrebnim za prijelaz preko državne granice.

(3) Popis imena osoba određenih u stavku 1. ovog članka društva dostavljaju najmanje 15 dana prije početka radova nadležnoj pograničnoj službi obiju ugovornih stranaka.

(4) Za sve vrste radova u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji koji mogu doticati pogranične znakove, odnosno crtu državne granice, potrebna je suglasnost Hrvatsko-mađarske mješovite komisije uspostavljene za određivanje, označavanje i održavanje državne granice.

(5) Radove povezane s građenjem, korištenjem, održavanjem, rekonstrukcijom i otklanjanjem pogonskih smetnji cjevovoda treba izvesti na takav način da znakovi za označavanje crte državne granice, znakovi granice na pograničnim mostovima i ostali znakovi ne budu oštećeni.

Članak 5.

Radove građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji cjevovoda na državnom području ugovornih stranaka treba izvesti prema tehničkim i pravnim propisima one ugovorne stranke na čijem se državnom području dio predmetnog cjevovoda nalazi.

Članak 6.

(1) Glede strojeva, vozila, uređaja i opreme potrebnih za građenje, korištenje, održavanje, rekonstrukciju i otklanjanje pogonskih smetnji cjevovoda u slučaju uvoza na državno područje Republike Mađarske, sukladno obvezama Republike Mađarske koje proizlaze iz njenog članstva u Europskoj uniji, u okviru carinskog postupka o privremenom uvozu, moguće je potpuno oslobođenje od uvoznih carina. Za slučaj uvoza na državno područje Republike Hrvatske, važe iste odredbe o oslobađanju od uvoznih carina temeljem privremenog uvoza.

(2) Nakon završetka radova, neiskorištenu, i u međuvremenu nevraćenu opremu i stvari potrebno je vratiti do roka određenog od strane carinskih tijela ugovornih stranaka na državno područje one ugovorne stranke iz koje su donesene. Oprema i stvari koji unatoč tomu ne budu vraćeni podliježu obvezi plaćanja carine, poreza i drugih obveza plaćanja naknada prema važećim zakonima one ugovorne stranke na čijem su državnom području ostavljeni.

(3) Provedbu stavaka 1. i 2. ovog članka nadzirat će carinske službe ugovornih stranaka.

Članak 7.

Ugovorne stranke ne snose odgovornost za one obveze društava koje potječu iz ostvarenja projekata sukladno ovom Sporazumu. Obje ugovorne stranke sukladno svojim unutarnjim pravnim propisima daju potporu društvima u ispunjavanju njihovih obveza glede građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji na cjevovodima.

Članak 8.

Rješavanje mogućih sporova u vezi tumačenja ili primjene ovog Sporazuma je u nadležnosti ministarstava. U nemogućnosti dogovora sporna pitanja ugovorne stranke rješavaju diplomatskim putem.

Poglavlje II.
SURADNJA NA PODRUČJU GRAĐENJA, KORIŠTENJA, ODRŽAVANJA, REKONSTRUKCIJE I OTKLANJANJA POGONSKIH SMETNJI NA CJEVOVODIMA

Članak 9.

(1) Mađarska ugovorna stranka sukladno važećim pravnim propisima u Republici Mađarskoj, na svom državnom području, osigurava mogućnost za građenje, korištenje, održavanje, rekonstrukciju i otklanjanje pogonskih smetnji sljedećih cjevovoda:

a) visokotlačni cjevovod za transport prirodnog plina između Városföld – Drávaszerdahely – Donji Miholjac (Alsómiholjac) – Slobodnica na dionici Városföld – državna granica, koji prema projektima presijeca državnu granicu između graničnih oznaka broj C248 i C249;

b) dionica proizvodnog cjevovoda Berzence – Gola između naselja Berzence i državne granice. Hrvatska i mađarska dionica cjevovoda presijecaju državnu granicu između graničnih oznaka broj B289 i B290 i spajaju se jedna s drugom;

c) cjevovod za transport nafte – Jadranski naftovod na dionici Százhalombatta – Omišalj, na dionici Százhalombatta – državna granica koji presijeca državnu granicu između graničnih točaka broj B289 i B290.

(2) Hrvatska ugovorna stranka sukladno važećim pravnim propisima u Republici Hrvatskoj, na svom državnom području, osigurava mogućnost za građenje, korištenje, održavanje, rekonstrukciju i otklanjanje pogonskih smetnji sljedećih cjevovoda:

a) visokotlačni cjevovod za transport prirodnog plina Slobodnica – Donji Miholjac (Alsómiholjac) – Drávaszerdahely – Városföld na dionici Slobodnica – državna granica, koji prema projektima presijeca državnu granicu između graničnih oznaka broj C248 i C249;

b) dionica proizvodnog cjevovoda Gola – Berzence između naselja Gola i državne granice. Mađarska i hrvatska dionica cjevovoda presijecaju državnu granicu između graničnih oznaka broj B289 i B290 i spajaju se jedna s drugom;

c) cjevovod za transport nafte – Jadranski naftovod na dionici Omišalj – Százhalombatta, na dionici Omišalj – državna granica koji presijeca državnu granicu između graničnih oznaka broj B289 i B290.

(3) Djelatnosti u vezi pripreme, projektiranja i izvođenja građenja, stručnog nadzora, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanje pogonskih smetnji na cjevovodima iz stavaka 1. i 2. ovog članka ostvaruju se u suradnji između društava.

Članak 10.

Društva će se sukladno postojećim sporazumima potpisanim između operatora transportnih sustava prirodnog plina, operatora sustava za transport nafte s hrvatske strane i ovlaštenog transportera nafte s mađarske strane, te između ovlaštenih korisnika transportnih sustava ugljikovodika, na razini transportnih sustava dviju ugovornih stranaka, uzajamno obavještavati o početku radova vezanih uz održavanje, rekonstrukciju i otklanjanje pogonskih smetnji na cjevovodima navedenim u stavcima 1. i 2. članka 9. Poglavlja II. ovog Sporazuma.

Poglavlje III.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu 70. (sedamdesetog) dana nakon primitka posljednje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, o okončanju njihovih unutarnjih pravnih postupaka potrebnih za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

(2) Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može u svako doba otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci, diplomatskim putem. U tom slučaju, otkaz proizvodi učinak 12 (dvanaest) mjeseci od datuma primitka takve obavijesti.

(3) Ovaj Sporazum se privremeno primjenjuje od 70. (sedamdesetog) dana od datuma njegova potpisivanja.

(4) Ovaj Sporazum može se dopuniti ili izmijeniti uzajamnim pisanim pristankom ugovornih stranaka. Izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka.

Sastavljeno u Budimpešti, dana 22. srpnja 2010., u dva izvornika, svaki na hrvatskom i mađarskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Vladu Republike Hrvatske

Za Vladu Republike Mađarske

mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

Tamás Fellegi, v. r.

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

ministar nacionalnog razvitka

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, već se privremeno primjenjuje od 70. (sedamdesetog) dana od datuma njegova potpisivanja te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 310-05/10-03/02

Urbroj 5030105-10-4

Zagreb, 23. rujna 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji na cjevovodima za transport ugljikovodika koji prelaze preko zajedničke državne granice
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !