Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zdravstva i medicine ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 24.8.2007 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zdravstva i medicine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

106

Na temelju članka 30.L350927 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SURADNJI NA PODRUČJU ZDRAVSTVA I MEDICINE

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zdravstva i medicine, sklopljen u Zagrebu, 1. lipnja 2005. godine, u izvorniku na hrvatskom, makedonskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SURADNJI NA PODRUČJU ZDRAVSTVA I MEDICINE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Makedonije (u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«), u svrhu razvitka i promicanja prijateljstva između dviju zemalja i jačanja razmjene i suradnje na području zdravstva i medicine između obje zemlje, nakon prijateljskih konzultacija, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke su suglasne poticati razmjenu i suradnju na području zdravstva i medicinskog znanja, te suradnju između zainteresiranih zdravstvenih, medicinskih, istraživačkih i obrazovnih organizacija, temeljem uzajamnosti i zajedničke koristi, u okviru svojih ovlaštenja, a osobito u sljedećim područjima:

1. Zdravstvena politika i istraživanje;

2. Zdravstvena edukacija i znanost;

3. Zdravstveni nadzor i kontrola bolesti.

U okviru navedenih globalnih područja suradnje, ugovorne stranke će osobito poticati:

– Organiziranje mogućnosti poslijediplomskih studija i specijalizacija, te subspecijalizacija;

– transfer tehnologije, pri čemu bi se stručnjaci obrazovali za rad na novim aparatima u određenim područjima;

– edukacija liječnika (u najvećim bolnicama), radi razmjene praktičnog iskustva;

– razmjena iskustava na polju uspostavljanja etičkih odbora i drugih institucionalnih oblika u području medicinske etike i deontologije;

– razmjena iskustava u uspostavljanju odgovarajućih protokola rada u kliničkoj praksi;

– suradnja između komora;

– suradnja u području sigurnosti krvi i krvnih derivata putem institucija za transfuziologiju (obje zemlje slijede preporuke Vijeća Europe i Svjetske zdravstvene organizacije u ovoj domeni);

– suradnja u području zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, a putem nadležnih zdravstvenih inspektorata i institucija za kontrolu zaraznih oboljenja, koja će se odvijati putem brzih informacija, te medicinske i druge pomoći u oba smjera;

– brzi protok neophodnih informacija za sigurnost lijekova – putem farmako-informativnih centara u obje zemlje;

– razvoj zdravstvene ekologije (zagađenje vode, zraka, tla, ionizirajuća zračenja), putem odgovarajućih institucija;

– unaprjeđenje već postojeće trgovačke razmjene u farmaciji.

Članak 2.

Ugovorne stranke su suglasne poticati, u okviru svojih mogućnosti te u okviru raspoloživih sredstava:

1. Nazočnost na međunarodnim tehničkim i znanstvenim susretima koji se održavaju u drugoj zemlji;

2. Zajedničko održavanje znanstvenih seminara;

3. Druge oblike suradnje, dogovorene od ugovornih stranki.

Članak 3.

U svrhu primjene ovog Sporazuma, ugovorne stranke će periodično zaključivati planove za suradnju, u kojem će se posebno dogovoriti glede oblika, sadržaja, metode i uvjeta suradnje za određeno razdoblje.

Članak 4.

Sve razmjene, kao i drugi oblici suradnje koji su rezultat ovog Sporazuma, realizirat će se sukladno zakonima i propisima ugovornih stranki.

Članak 5.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom primitka posljednje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, da su ispunjeni uvjeti, predviđeni njihovim unutarnjim zakonodavstvom, za stupanje ovog Sporazuma na snagu.

Ovaj Sporazum sklapa se za razdoblje od pet (5) godina, a nakon toga se prešutno produžuje za naredna razdoblja od pet (5) godina, ukoliko ga bilo koja od ugovornih stranaka ne otkaže pisano, diplomatskim putem, šest mjeseci (6) prije isteka tekućeg petogodišnjeg razdoblja.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 1. lipnja 2005. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom, makedonskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski jezik.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r. prof. dr. sc. Vladimir Dimov, v. r.

ministar zdravstva i socijalne skrbi ministar zdravstva

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 504-02/05-01/01

Urbroj: 5030104-07-1

Zagreb, 2. kolovoza 2007.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zdravstva i medicine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !