Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o suradnji na području turizma ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
6 27.6.2007. Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o suradnji na području turizma

VLADA REPUBLIKE HRAVTSKE

81

Na temelju članka 30.L348954 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. svibnja 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MOLDOVE O SURADNJI NA PODRUČJU TURIZMA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o suradnji na području turizma, sklopljen u Zagrebu 24. listopada 2006. godine, u izvorniku na hrvatskom, moldovskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst međunarodnog Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MOLDOVE O SURADNJI NA PODRUČJU TURIZMA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Moldove (u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«),

IZRAŽAVAJUĆI želju za doprinosom proširenju prijateljskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Moldove,

U ČVRSTOM UVJERENJU o potrebi promicanja suradnje na području turizma, uzimajući u obzir potencijale svake od njih,

S OBZIROM NA njihovu volju da poduzimaju sve mjere u cilju očuvanja prirodne i kulturne baštine i okoliša za održivi razvitak na području turizma,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke će osobito skrbiti za razvoj i jačanje međusobnih veza na području turizma, u cilju boljeg međusobnog upoznavanja s poviješću i kulturom dvaju naroda.

Ugovorne stranke će podupirati suradnju i izravne kontakte relevantnih subjekata i organizacija koji djeluju u turizmu, s ciljem povećanja međusobne turističke razmjene.

Članak 2.

Sukladno svom nacionalnom zakonodavstvu i područjima nadležnosti, ugovorne stranke će nastojati razmjenjivati stručna znanja i praktična iskustva u različitim područjima turističke djelatnosti.

Ugovorne stranke će pomagati institucijama javnog sektora i organizacijama iz privatnog sektora u uspostavljanju suradnje na području turizma.

Članak 3.

Ugovorne stranke će poticati i podržavati razmjenu statističkih, promotivnih i drugih materijala s područja turizma, uključujući informacije o:

– zakonima i drugim propisima koji reguliraju turističku djelatnost;

– zakonima i drugim propisima o zaštiti i očuvanju prirodnih resursa i spomenika kulture, koji predstavljaju turističke znamenitosti;

– potencijalima svojih zemalja na području turizma;

– hotelima i drugim turističkim smještajnim objektima;

– gospodarskim subjektima koji pružaju turističke usluge;

– druge informacije s područja turizma.

Članak 4.

Ugovorne stranke će međusobno poticati sudjelovanje na međunarodnim izložbama i sajmovima koji se organiziraju na njihovom državnom području.

Članak 5.

Ugovorne stranke će razvijati međusobnu suradnju u okvirima Svjetske turističke organizacije te ostalih međunarodnih i regionalnih organizacija s područja turizma kojih su članice.

Članak 6.

Radi poticanja provedbe ovog Sporazuma, ugovorne stranke će osnovati Mješoviti odbor za turizam sastavljen od svojih dužnosnika s područja turizma.

Sukladno međusobnom dogovoru ugovornih stranaka, Mješoviti odbor za turizam sastajat će se prema potrebi, naizmjenično u Republici Hrvatskoj i Republici Moldovi.

Ugovorne stranke mogu pozivati stručnjake i predstavnike privatnog sektora iz obiju zemalja na sudjelovanje u aktivnostima Mješovitog odbora za turizam.

Članak 7.

Sporazum ne utječe na prava i obveze koje proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora koji obvezuju ugovorne stranke.

Članak 8.

Ovaj se Sporazum može izmijeniti i dopuniti u bilo kojem trenutku obostranim pisanim pristankom ugovornih stranaka. Svaka dogovorena izmjena i dopuna stupit će na snagu sukladno postupku predviđenom člankom 9.#clanak9 ovog Sporazuma.

Članak 9.

Ovaj Sporazum stupa na snagu datumom primitka zadnje pisane obavijesti kojima se ugovorne stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, o okončanju potrebnih pravnih pretpostavki u svakoj od država za stupanje ovog Sporazuma na snagu.

Članak 10.

Ovaj Sporazum se sklapa za razdoblje od pet (5) godina i nakon toga se automatski produžuje za daljnje petogodišnje razdoblje, ukoliko ga najkasnije šest (6) mjeseci prije isteka tekućeg petogodišnjeg razdoblja bilo koja od ugovornih strana ne otkaže u pisanom obliku, diplomatskim putem.

Ukoliko ugovorne stranke ne dogovore drugačije, prestanak Sporazuma ne utječe na provedbu programa i projekata započetih tijekom njegova važenja.

Sastavljeno u Zagrebu dana 24. listopada 2006. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, moldovskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKE ZA VLADU REPUBLIKE

HRVATSKE MOLDOVE

Božidar Kalmeta, v. r. Artur Cozma, v. r.

ministar mora, turizma, ministar kulture i turizma

prometa i razvitka

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za turizam.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 334-05/06-03/02

Urbroj: 5030114-07-1

Zagreb, 9. svibnja 2007.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o suradnji na području turizma
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !