Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih vrsta teških kaznenih djela ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 17.02.2010 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih vrsta teških kaznenih djela

HRVATSKI SABOR

8

Na temelju članka 88.L501787 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MOLDOVE O SURADNJI U BORBI PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA, NEZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, TERORIZMA I DRUGIH VRSTA TEŠKIH KAZNENIH DJELA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih vrsta teških kaznenih djela, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. siječnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/10

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 4. veljače 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MOLDOVE O SURADNJI U BORBI PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA, NEZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, TERORIZMA I DRUGIH VRSTA TEŠKIH KAZNENIH DJELA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih vrsta teških kaznenih djela, potpisan u Kišnjevu 16. veljače 2006. u izvorniku na hrvatskom, moldavskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MOLDOVE O SURADNJI U BORBI PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA, NEZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, TERORIZMA I DRUGIH VRSTA TEŠKIH KAZNENIH DJELA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Moldove (u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«),

svjesne porasta međunarodnog organiziranog kriminala,

zabrinute porastom zlouporabe opojnih droga i psihotropnih tvari, kao i povećanjem nezakonite trgovine istih na međunarodnoj razini širom svijeta,

s ciljem udruživanja napora u borbi protiv terorizma,

uvjerene u stvarnu važnost međunarodne suradnje u borbi protiv opasnih oblika kriminala,

vezano uz međunarodne obveze i zakonodavstvo njihovih država a osobito uz Jedinstvenu konvenciju o opojnim drogama (New York, 31. ožujka 1961.) izmijenjenu i dopunjenu Protokolom o izmjenama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama (Ženeva, 25. ožujka 1972.); Konvenciju o psihotropnim tvarima (Beč, 21. veljače 1971.), Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima (Beč, 20. prosinca 1988.); Konvenciju o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog kaznenim djelom (Strasbourg, 8. studenog 1990.) i Europsku konvenciju o suzbijanju terorizma (Strasbourg, 27. siječnja 1977.)

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

1. Ugovorne će stranke, u skladu s nacionalnim zakonodavstvima svojih država, surađivati u sprječavanju, otkrivanju i istrazi kaznenih djela povezanih s inozemstvom. Suradnja će se provoditi osobito u vezi:

a) dijela međunarodnog organiziranog kriminala;

nezakonitog uzgajanja, proizvodnje, nabave, držanja, raspačavanja, uvoza, izvoza i prijevoza opojnih droga i psihotropnih tvari i njihovih prekursora, otrova, nezakonite trgovine istima, kao i svake vrste pružanja pomoći u tome,

b) terorizma i ekstremizma, rasne nesnošljivosti i ksenofobije;

c) nezakonite proizvodnje, nabavljanja, držanja, uvoza, izvoza, prijevoza i nezakonite trgovine oružjem, streljivom, eksplozivima, kemijskim, biološkim, bakteriološkim, radioaktivnim i nuklearnim materijalima, robama i tehnologijama od strateškog značaja te vojnom tehnologijom;

d) krivotvorenja novca, poštanskih maraka i vrijednosnica, sredstava bezgotovinskoga plaćanja i službenih isprava, kao i distribuciji i korištenju takvih krivotvorenih sadržaja;

e) nezakonite financijske djelatnosti, gospodarskog kriminala i sprječavanja ozakonjivanja dobiti stečene kaznenim djelima;

f) kaznenih djela protiv života, zdravlja, slobode, ljudskog dostojanstva i imovine;

g) trgovanja ljudima i nezakonitog trgovanja ljudskim organima i tkivom;

h) svodništva;

i) nezakonitih migracija i nezakonitog boravka osoba i s time povezanih kriminalnih djelatnosti;

j) kaznenih djela počinjenih nad predmetima od kulturne i povijesne vrijednosti ili drugim objektima od stvarne vrijednosti;

k) krađe automobila i drugih načina nezakonitog raspolaganja motornim vozilima;

l) kaznenih djela protiv okoliša;

m) kaznenih djela protiv intelektualnog vlasništva;

n) kompjutorskog kriminala;

o) korupcije.

2. Nadležna tijela određena člankom 8.#clanak8 stavkom 1. ovog Sporazuma mogu na temelju uzajamnog sporazuma proširiti svoju suradnju tako da pokriva i druge vrste kaznenih djela.

Članak 2.

Ugovorne stranke će surađivati u sprječavanju, otkrivanju i istrazi kaznenih djela navedenih u članku 1.#clanak1 ovog Sporazuma, u skladu s nacionalnim zakonodavstvima svojih država, osobito na sljedeće načine:

a) razmjenom informacija o: osobama za koje postoji sumnja da su sudjelovale u izvršenju kaznenih djela; organizaciji kriminalnih skupina; karakterističnom ponašanju pojedinih počinitelja kaznenih djela i skupina; činjenicama vezanim uz vrijeme, mjesto i način počinjenja kaznenih djela; objektima-ciljevima napada; putevima i mjestima skrivanja, porijeklu i odredištu stvari čije je držanje nezakonito; posebnim okolnostima; obavijesti o prekršenim zakonima te mjerama poduzetim u svrhu sprječavanja takvih kaznenih djela;

b) razmjenom informacija o planiranim terorističkim radnjama protiv interesa ugovornih stranaka i terorističkim skupinama čiji članovi planiraju počiniti, čine ili su počinili kaznena djela na državnom području jedne od ugovornih stranaka;

c) suradnjom u potrazi za osobama koje su osumnjičene da su počinile kaznena djela i osobama koje izbjegavaju kaznenu odgovornost ili služenje kazne;

d) suradnjom u potrazi za nestalim osobama i izvršavanju postupaka potrebnih za identifikaciju osoba ili ostataka nepoznatih osoba;

e) suradnjom u provedbi mjera na temelju programa za zaštitu svjedoka i drugih osoba koje su u očitoj opasnosti od povrede za njihovo zdravlje ili pod bilo kojom vrstom ozbiljne prijetnje vezane uz kaznene postupke; razmjenom informacija i iskustva u vezi s navedenim;

g) suradnjom u potrazi za ukradenim stvarima i drugim predmetima, uključujući motorna vozila koja mogu biti povezana s kaznenim djelima;

h) na zahtjev druge ugovorne stranke poduzeti bilo koje druge primjerene policijske mjere, posebno nadzor predmeta u svrhu određivanja primatelja, pod uvjetom da je takav zahtjev od druge ugovorne strane podnesen ne kasnije od 48 sati prije poduzimanja mjere;

i) međusobnom koordinacijom suradnje u pružanju kadrovske, tehničke i organizacijske pomoći u otkrivanju i istrazi kaznenih djela, uključujući formiranje zajedničkih radnih grupa za koordinaciju djelovanja;

j) po potrebi i u svrhu pripremanja koordiniranih mjera, organizirati radne sastanke na kojima će se baviti određenim slučajevima kojih je istraga u tijeku;

k) razmjenom informacija o rezultatima kriminalističkih i kriminoloških istraživanja, o tehnikama otkrivanja kaznenih djela i istražnim tehnikama, o organizacijskim strukturama policijskih jedinica, o njihovim radnim metodama i sredstvima kojima se koriste;

l) razmjenom informacija i iskustava o načinima počinjenja kaznenih djela koja sežu izvan državnih granica ugovornih stranaka, kao i o sredstvima korištenim od strane osoba koje čine ili su uključene u počinjenje kaznenih djela;

m) osigurati dostupnost informacija o predmetima ili uzorcima predmeta koji su korišteni za počinjenje kaznenih djela ili koji proizlaze iz kaznenih djela, uključujući uzorke opojnih droga i psihotropnih tvari prirodnog ili sintetičkog porijekla ukoliko to zahtijeva druga ugovorna stranka;

n) organiziranjem uzajamne razmjene stručnjaka u cilju usavršavanja njihove stručnosti; uzajamnim upoznavanjem sa sredstvima i metodama suzbijanja kaznenih djela;

o) razmjenjivanjem pravnih propisa, analiza, strategija i relevantne literature;

p) razmjenjivanjem iskustava kod pravnog reguliranja opojnih droga i psihotropnih tvari i njihovih prekursora uz posebnu pozornost na njihovu moguću zlouporabu.

Članak 3.

1. Zahtjevi za pribavljanje informacija, sredstava, uzoraka te zahtjevi za poduzimanjem mjera ili drugih vidova pomoći u smislu ovog Sporazuma podnose se pisanim putem, uključujući i telefaks. U žurnim slučajevima zahtjev se može podnijeti i usmeno s naknadnim pisanim zahtjevom koji će se dostaviti bez odgađanja.

2. Nadležna tijela ugovorne stranke kojoj se podnosi zahtjev ispunit će zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u što skorijem roku. Nadležno tijelo ugovorne stranke kojoj se podnosi zahtjev može zatražiti dodatne podatke ukoliko je to potrebno da bi se mogao ispuniti zahtjev.

3. Troškove nastale u vezi s ispunjenjem zahtjeva iz stavka 1. ovog članka snosi ugovorna stranka kojoj se podnosi zahtjev, ukoliko nadležna tijela ugovornih stranaka nisu dogovorila drugačije.

Članak 4.

1. Svaka ugovorna stranka može, djelomice ili u cijelosti, odbiti zahtjev za pomoć ili suradnju ukoliko smatra da ispunjenje istoga može ugroziti suverenitet, sigurnost ili bilo koji drugi važan interes njezine države ili ako bi njegovo ispunjenje bilo u suprotnosti s njezinim nacionalnim zakonodavstvom ili obvezama koje proizlaze iz međunarodnih ugovora kojima je ugovorna stranka vezana.

2. Ugovorne stranke će se bez odgađanja međusobno izvijestiti pisanim putem u slučaju odbijanja zahtjeva ili njegova djelomičnog ispunjavanja, navodeći razloge.

3. Svaka ugovorna stranka smije postaviti uvjete s obzirom na ispunjenje zahtjeva ili korištenja dobivenih rezultata, koji će biti obvezni za drugu ugovornu stranku.

Članak 5.

U svrhu zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu »podaci«) koji se razmjenjuju u okviru suradnje između ugovornih stranaka u skladu s nacionalnim zakonodavstvima njihovih država, postupit će se na sljedeći način:

a) ugovorna stranka koja prima podatke smije ih koristiti samo u svrhu i pod uvjetima određenim od strane ugovorne stranke koja daje podatke;

b) na zahtjev ugovorne stranke koja daje podatke, ugovorna stranka koja prima podatke pružit će informacije o korištenju danih podataka i rezultatima dobivenim na taj način;

c) podaci se mogu proslijediti isključivo tijelima koja su nadležna za borbu protiv kriminala. Podaci se mogu prenijeti drugim tijelima samo u slučaju pisanog odobrenja ugovorne stranke koja daje podatke;

d) ugovorna stranka koja daje podatke dužna je osigurati dostavu točnih podataka i utvrditi je li ta dostava neophodna i odgovarajuća. U slučaju da se naknadno utvrdi da su dani podaci netočni ili podaci koji se nisu smjeli dati, o tome se mora odmah obavijestiti ugovornu stranku koja prima podatke. Ugovorna stranka koja prima podatke ispravit će pogreške ili, ukoliko podaci nisu smjeli biti dani, uništiti podatke;

e) osoba čiji su podaci dani ili će biti dani dobit će na vlastiti zahtjev informaciju o danim podacima i svrsi njihovog korištenja, ukoliko je to dozvoljeno nacionalnim zakonodavstvom države zatražene ugovorne stranke. Takve se informacije neće dati ukoliko javni interes za nepružanjem informacija prevladava nad interesima osobe čiji se podaci daju;

f) pri prijenosu podataka, ugovorna stranka koja daje podatke obavijestit će drugu ugovornu stranku o vremenskom roku za brisanje podataka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom njezine države. Bez obzira na vremenski rok, podaci koji se odnose na pojedinu osobu moraju se izbrisati čim prestanu biti potrebni. Ugovorna stranka koja daje podatke mora biti obaviještena o brisanju dostavljenih podataka i razlozima brisanja;

g) obje ugovorne stranke dužne su voditi evidenciju o davanju, primitku i brisanju osobnih podataka;

h) ugovorne stranke dužne su djelotvorno štititi podatke o pojedinim osobama kako bi se spriječio neovlašten pristup, neovlašteno daljnje dostavljanje te neovlašteno mijenjanje ili objavljivanje podataka;

i) u slučaju prestanka važenja ovog Sporazuma, uništit će se svi podaci stečeni na osnovi primjene Sporazuma.

Članak 6.

1. Svaka će ugovorna stranka osigurati tajnost informacija ili sredstava prenesenih od druge ugovorne stranke, kao i zahtjeva sačinjenog prema članku 3.#clanak3 ovog Sporazuma, ukoliko je navedeno tajno prema nacionalnom zakonodavstvu države druge ugovorne stranke. Ugovorne stranke će odrediti najmanje istu razinu tajnosti takve informacije kao što se primjenjuje na njihove vlastite tajne informacije odgovarajuće sigurnosne razine.

2. U postupanju s informacijama, sredstvima ili zahtjevima koji su tajni prema nacionalnom zakonodavstvu ugovorne stranke koja daje podatke primijenit će se odredbe članka 5.#clanak5 ovog Sporazuma, kao i nacionalna zakonodavstva država ugovornih stranaka.

Članak 7.

Primljene informacije, sredstva ili uzorci ne smiju se prenijeti trećoj državi, osim uz pisano odobrenje ugovorne stranke koja ih daje.

Članak 8.

1. Nadležna tijela Republike Hrvatske: Ministarstvo unutarnjih poslova i nadležna tijela Republike Moldove: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ured javnog tužitelja, Služba informiranja i sigurnosti, izravno će surađivati u okviru njihovih ovlasti i nadležnosti u svrhu provedbe ovog Sporazuma.

2. U svrhu provedbe ovog Sporazuma, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Moldove mogu zaključiti protokole o provedbi.

Članak 9.

1. U roku od trideset dana od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, ugovorne stranke će diplomatskim putem razmijeniti nazive tijela nadležnih za provedbu ovog Sporazuma, te navesti adrese, brojeve telefona, faksa ili druge odgovarajuće mogućnosti kontaktiranja.

2. Nadležna tijela će odmah obavijestiti jedno drugo o bilo kakvim promjenama podataka priopćenih u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 10.

U svrhu provedbe suradnje dogovorene ovim Sporazumom koristit će se engleski jezik, ukoliko za pojedinačne slučajeve nije drukčije dogovoreno.

Članak 11.

Ovaj Sporazum ne utječe na obveze ugovornih stranaka koje proizlaze iz drugih međunarodnih dvostranih ili mnogostranih ugovora kojima je bilo koja od država ugovornih stranaka vezana.

Članak 12.

Ugovorne stranke mogu dogovoriti izmjenu i dopunu ovog Sporazuma na prijedlog svake od ugovornih stranaka. Takve će izmjene i dopune stupiti na snagu u skladu s postupkom određenim stavkom 1. članka 13.#clanak13 ovog Sporazuma.

Članak 13.

1. Ovaj Sporazum sklopljen je na neodređeno vrijeme i stupit će na snagu trideset dana nakon primitka posljednje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke izvješćuju, diplomatskim putem, da su ispunjeni uvjeti predviđeni njihovim unutarnjim zakonodavstvom za stupanje ovog Sporazuma na snagu.

2. Ovaj Sporazum može otkazati svaka ugovorna stranka pisanom obaviješću. U tom slučaju Sporazum prestaje šest mjeseci nakon datuma primitka pisane obavijesti upućene drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem.

Sastavljeno u Kišnjevu dana 16. veljače 2006. godine u dva izvornika, na hrvatskom, moldavskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE
HRVATSKE

dr. Ivo Sanader, v. r.

predsjednik Vlade Republike Hrvatske

ZA VLADU REPUBLIKE
MOLDOVE

Vasile Tarlev, v. r.

predsjednik Vlade Republike Moldove

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/09-01/05

Zagreb, 29. siječnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih vrsta teških kaznenih djela
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !