Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na suzbijanju kriminala ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/11, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 11.02.2011 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na suzbijanju kriminala

HRVATSKI SABOR

1

Na temelju članka 89.L652816 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O SURADNJI NA SUZBIJANJE KRIMINALA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na szubijanju kriminala koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/13

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 2. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O SURADNJI NA SUZBIJANJU KRIMINALA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na suzbijanju kriminala, potpisan u Dubrovniku 9. srpnja 2010., u izvorniku na hrvatskom, poljskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovog Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O SURADNJI NA SUZBIJANJU KRIMINALA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Poljske, u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«,

u duhu prijateljskih odnosa između dviju država,

s namjerom da prodube suradnju između ugovornih stranaka,

sa zajedničkom voljom da učinkovito djeluju na suzbijanju međunarodne opasnosti za javnu sigurnost te suzbijanju međunarodnog kriminala,

s ciljem da s pomoću usklađenih aktivnosti učinkovitije djeluju protiv međunarodnog kriminala,

sporazumjele su se kako slijedi:

Poglavlje I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

PREDMET SPORAZUMA I NADLEŽNA TIJELA

1. Ugovorne stranke jačaju suradnju na području otklanjanja opasnosti za javnu sigurnost i javni red te na području suzbijanja kažnjivih djela i otkrivanja njihovih počinitelja.

2. Nadležna tijela ugovornih stranaka za provedbu ovoga Sporazuma su:

– u Republici Hrvatskoj:

a) Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, kao nacionalno središnje tijelo, s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te policijske uprave u okviru svojih nadležnosti,

b) Ministarstvo financija – Carinska uprava;

– u Republici Poljskoj:

a) ministar nadležan za unutarnje poslove,

b) ministar nadležan za financijske institucije,

c) ministar nadležan za javne financije,

d) ravnatelj Agencije za unutarnju sigurnost,

e) glavni zapovjednik policije,

f) glavni zapovjednik granične službe i

g) glavni inspektor Financijskih informacija.

3. Ugovorne stranke međusobno se obavještavaju bez odgađanja, diplomatskim putem, o bilo kojim promjenama područja nadležnosti ili naziva nadležnih tijela navedenih u stavku 2.

Poglavlje II.
OPĆE ODREDBE O SURADNJI

Članak 2.

SURADNJA PO ZAMOLBI

1. Nadležna tijela ugovornih stranaka međusobno pružaju pomoć u područjima otklanjanja prijetnji javnoj sigurnosti i javnom redu te na području suzbijanja kažnjivih djela i otkrivanja njihovih počinitelja, na osnovu zamolbe.

2. U posebnim slučajevima nadležna tijela ugovornih stranaka postupaju i bez zamolbe, ako, na temelju utvrđenih činjenica, mogu osnovano pretpostaviti da su te informacije potrebne za otklanjanje konkretnih prijetnji za javnu sigurnost i javni red ili za suzbijanje kažnjivih djela i otkrivanje njihovih počinitelja ili mogu pridonijeti podnošenju zamolbe za pomoć.

3. Takva zamolba za pomoć upućuje se u pravilu formalnim pisanim putem, osim u hitnim slučajevima, kada se zamolba može uputiti i usmenim putem. U tom slučaju, formalna pisana zamolba će se uputiti bez odgode.

4. Ako zamoljeno tijelo nije nadležno postupati po zamolbi, ono istu bez odgode prosljeđuje nadležnom tijelu ugovorne stranke.

5. Suradnja iz stavaka 1. i 2. može se osobito odnositi na prosljeđivanje informacija koje se odnose na:

a) počinitelje kažnjivih djela i kriminalne veze među njima,

b) organizacije kriminalnih skupina i metode njihovog rada,

c) karakteristično ponašanje počinitelja i skupina počinitelja,

d) važne okolnosti slučaja, koje se osobito odnose na vrijeme, mjesto i korištene kriminalne metode te prirodu počinjenih kažnjivih djela i specifična obilježja,

e) povrijeđene odredbe kaznenog zakona,

f) poduzete mjere i njihove rezultate,

g) identitet vlasnika, korisnika, osoba koje upravljaju vozilima ili plovilima,

h) ovlaštenja za upravljanje vozilima ili plovilima,

i) prebivalište ili boravište,

j) pretplatnike i korisnike telefonskih priključaka ili drugih telekomunikacijskih uređaja,

k) identitet osoba,

l) porijeklo stvari i roba,

m) posjedovanje ili vlasništvo nekretnina, pokretnina ili vrijednosnih papira,

n) traganje za osobama i stvarima,

o) posebne izvide,

p) mogućnost davanja iskaza svjedoka,

q) metode zaštite svjedoka.

Članak 3.

Stručna obuka i usavršavanje

Nadležna tijela ugovornih stranaka surađuju na području stručne obuke i usavršavanja, posebice putem:

a) razmjene planova i programa obuke,

b) zajedničkih seminara i vježbi te razmjene predavača i stručnjaka,

c) sudjelovanja u vježbama te u svojstvu promatrača u drugim aktivnostima nadležnih tijela ugovornih stranaka,

d) sudjelovanja u drugim oblicima stručnog usavršavanja,

e) zajedničkih radnih susreta.

Poglavlje III.
POSEBNI OBLICI SURADNJE

Članak 4.

NADZIRANE ISPORUKE

1. U slučajevima koji su uređeni nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka, nadležno tijelo jedne ugovorne stranke može nadležnom tijelu druge ugovorne stranke uputiti zamolbu za nadzor uvoza, izvoza i prijevoza predmeta koji su u vezi s kaznenim djelom ili koji služe za njegovo izvršavanje, a osobito: opojnih droga, psihotropnih supstanca i prekursora, oružja, eksploziva, krivotvorenog novca i vrijednosnih papira. Zamoljena ugovorna stranka ima pravo odbiti ili ograničiti suglasnost za nadzor isporuke, osobito ako potonji uključuje poseban rizik za osobe koje u njemu sudjeluju ili je ugrožena javna sigurnost.

2. U cilju izbjegavanja prekida u nadzoru isporuke zamoljena ugovorna stranka preuzima nadzor nad isporukom u trenutku prelaska granice ili na drugom dogovorenom mjestu. Ova ugovorna stranka osigurava daljnji stalni nadzor isporuke na način koji će u svakom trenutku omogućavati njezino preuzimanje i zadržavanje počinitelja kaznenog djela.

3. U okviru korištenja rezultata nadzora isporuke, moraju se poštivati upute nadležnog tijela zamoljene ugovorne stranke, koje su izdane na temelju propisa nacionalnog zakonodavstva.

4. Suglasnost na zamolbe za nadzirane isporuke koje dolaze iz trećih država ili se nastavljaju na državnom području tih država odobrava se samo onda kada zamolba sadržava potvrdu treće države o ispunjenju uvjeta predviđenih stavkom 2.

5. Nadležno tijelo ugovorne stranke moliteljice upućuje zamolbu za izražavanje suglasnosti o kojoj je riječ u stavku 1.:

– u Republici Hrvatskoj: Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu policije, Upravi kriminalističke policije,

– u Republici Poljskoj: glavnom zapovjedniku policije, glavnom zapovjedniku granične službe ili ravnatelju Agencije za unutarnju sigurnost.

Članak 5.

AKTIVNOSTI PRIKRIVENIH ISTRAŽITELJA

1. Nadležna tijela ugovornih stranaka mogu surađivati u provedbi odredaba ovoga Sporazuma angažirajući na državnom području druge ugovorne stranke službenu osobu koja izvršava operativno-kriminalističke aktivnosti u obliku prikrivene operacije u skladu s poljskim nacionalnim zakonodavstvom, te prikrivenog istražitelja u skladu s hrvatskim nacionalnim zakonodavstvom, u daljnjem tekstu: »prikriveni istražitelji«. Ta se suradnja odvija sukladno nacionalnim zakonodavstvima ugovornih stranaka.

2. Suradnja iz stavka 1. započinje po zamolbi nadležnog tijela jedne od ugovornih stranaka nakon davanja suglasnosti nadležnog tijela druge ugovorne stranke.

3. Zamolba o kojoj je riječ u stavku 2. upućuje se:

– u Republici Hrvatskoj: Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu policije, Upravi kriminalističke policije,

– u Republici Poljskoj: glavnom zapovjedniku policije, glavnom zapovjedniku granične službe ili ravnatelju Agencije za unutarnju sigurnost.

4. Davanje suglasnosti za početak suradnje o kojoj je riječ u stavku 1. ne smije biti u suprotnosti s nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka, a također može ovisiti o ispunjenju određenih uvjeta.

5. Suradnja o kojoj je riječ u stavku 1. odvija se na načelima uske koordinacije između nadležnih tijela ugovornih stranaka. Tim aktivnostima rukovodi službena osoba nadležnog tijela zamoljene ugovorne stranke i one se ograničavaju na pojedinačne, vremenski ograničene aktivnosti. Na zamolbu zamoljene ugovorne stranke prikriveni istražitelj ugovorne stranke moliteljice obvezan je prekinuti izvršavanje njegovih/njezinih aktivnosti.

6. Otkrivanje pravog identiteta prikrivenog istražitelja za ugovorne stranke nije obvezatno. Ugovorne stranke držat će tajnim identitet prikrivenog istražitelja, i nakon završetka njegovih/njezinih aktivnosti.

7. Nadležna tijela ugovornih stranaka obavještavaju se u pisanom obliku o poduzetim aktivnostima i dobivenim rezultatima u okviru suradnje iz stavka 1.

Članak 6.

ZAJEDNIČKI TIMOVI

Nadležna tijela ugovornih stranaka mogu na temelju pisanog sporazuma, osnovati zajedničke timove s ciljem provedbe odredaba ovoga Sporazuma.

Članak 7.

ZAŠTITA SVJEDOKA

Nadležna tijela ugovornih stranaka mogu sukladno nacionalnim zakonodavstvima poduzimati zajedničke aktivnosti s ciljem učinkovite zaštite svjedoka.

Članak 8.

ZAJEDNIČKE OPHODNJE

1. Zajedničke ophodnje mogu organizirati:

– u Republici Hrvatskoj: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije,

– u Republici Poljskoj: glavni zapovjednik policije i glavni zapovjednik granične službe.

2. Ophodnjom iz stavka 1. zapovijeda policijski službenik nadležnog tijela ugovorne stranke na državnom području na kojem se ta ophodnja izvršava.

3. Policijski službenici u zajedničkoj ophodnji na državnom području druge ugovorne stranke mogu sudjelovati u utvrđivanju identiteta osoba.

4. Policijski službenici iz stavka 3. mogu:

a) držati i nositi službenu odoru,

b) držati službeno kratko vatreno oružje,

c) držati druga sredstva prisile,

d) držati i koristiti službena vozila i druga tehnička sredstva neophodna za izvršavanje službenih zadataka.

5. Policijski službenici iz stavka 3. mogu koristiti službeno kratko vatreno oružje isključivo u slučaju nužne obrane, a druga sredstva prisile sukladno nacionalnom zakonodavstvu države primateljice na području na kojem je zajednička ophodnja djelovala.

Članak 9.

ČASNIK ZA VEZU

1. Nadležna tijela ugovornih stranaka mogu uputiti časnika za vezu nadležnim tijelima druge ugovorne stranke uz suglasnost te ugovorne stranke.

2. Časnik za vezu poduzima radnje savjetovanja, stručne pomoći, razmjene informacija, te obavlja druge zadatke koje mu povjerava nadležno tijelo ugovorne stranke šiljateljice. Tijekom izvršavanja zadataka časnik za vezu može nositi svoju službenu odoru.

3. Časnik za vezu kojeg je jedna ugovorna stranka uputila u treću državu može, uz suglasnost nadležnih tijela obiju ugovornih stranaka i pisane suglasnosti treće države, zastupati interese druge ugovorne stranke u toj državi.

Članak 10.

KONTAKTNE TOČKE

Radi olakšane razmjene informacija i suradnje između nadležnih tijela ugovornih stranaka, službene osobe nadležnih tijela jedne ugovorne stranke mogu se uputiti u službe kontaktnih točaka koje druga ugovorna stranka održava s trećim državama, uz pisanu suglasnost trećih država.

Članak 11.

SLUŽBENA ISKAZNICA

Policijski službenik koji obavlja poslove sukladno ovom Sporazumu na državnom području druge ugovorne stranke mora imati valjanu službenu iskaznicu, osim u slučaju suradnje iz članka 5.#clanak5 ovoga Sporazuma.

Poglavlje IV.
ZAŠTITA PODATAKA

Članak 12.

OSOBNI PODACI

1. Ugovorne stranke primjenjuju sljedeća načela postupanja kako bi osigurale zaštitu uzajamno razmijenjenih osobnih podataka:

a) poslani osobni podaci se koriste isključivo u svrhu i pod uvjetima koje odrede nadležna tijela ugovorne stranke šiljateljice,

b) nadležno tijelo ugovorne stranke obavještava na zahtjev nadležno tijelo druge ugovorne stranke o načinu na koji se koriste poslani osobni podaci i o rezultatu slučajeva,

c) nadležno tijelo ugovorne stranke šalje osobne podatke isključivo nadležnim tijelima druge ugovorne stranke; navedeni podaci se mogu proslijediti drugim tijelima isključivo uz suglasnost nadležnih tijela ugovorne stranke šiljateljice te u svrhe navedene u ovom Sporazumu,

d) nadležno tijelo ugovorne stranke šiljateljice odgovorno je za točnost, potpunost, ažurnost i istinitost poslanih podataka, te će se pobrinuti da područje njihove primjene bude u skladu s ciljevima navedenim u ovom Sporazumu,

e) ako se utvrdi da poslani osobni podaci nisu točni, potpuni, ažurni i istiniti ili je njihovo slanje nezakonito, nadležno tijelo ugovorne stranke primateljice odmah obavještava o tome nadležno tijelo ugovorne stranke šiljateljice, u tom slučaju nadležna tijela ugovorne stranke primateljice ispravljaju ili uništavaju takve podatke,

f) nadležna tijela ugovorne stranke koje šalju osobne podatke određuju vremenski rok za njihovo brisanje iz zbirki podataka,

g) nadležna tijela obje ugovorne stranke učinkovito štite primljene osobne podatke od neovlaštenog pristupa, neovlaštene izmjene i neovlaštenog otkrivanja, te od slučajnog ili neovlaštenog uništavanja, ili slučajnog gubitka.

2. Odredbe stavka 1. jednako se tako primjenjuju na osobne podatke koje nadležna tijela jedne ugovorne stranke prime na državnom području druge ugovorne stranke tijekom sudjelovanja u aktivnostima propisanim ovim Sporazumom.

3. Nadležna tijela jedne ugovorne stranke koje sudjeluju u aktivnostima na državnom području druge ugovorne stranke mogu na vlastiti zahtjev dobiti pristup osobnim podacima isključivo pod nadzorom nadležnih tijela navedene ugovorne stranke.

4. U dijelu koji nije utvrđen ovim člankom, a posebno se odnosi na dopune, izmjene ili brisanje osobnih podataka kao i informiranje osoba na koje se ti podaci odnose, primjenjuje se nacionalno zakonodavstvo ugovornih stranaka.

Članak 13.

KLASIFICIRANI PODACI

1. Nadležna tijela ugovornih stranaka osiguravaju zaštitu međusobno razmijenjenih klasificiranih podataka.

2. Ugovorne stranke dogovorile su se, da se sljedeći stupnjevi tajnosti klasificiranih podataka smatraju istovjetnim:

u Republici Hrvatskoj:

u Republici Poljskoj:

Ograničeno

Zastrzeżone

Povjerljivo

Poufne

Tajno

Tajne

Vrlo tajno

Ściśle tajne

3. Klasificirani podatak koji dostavlja nadležno tijelo jedne ugovorne stranke nadležnom tijelu druge ugovorne stranke može biti dostupan i drugim tijelima koja nisu navedena u članku 1.#clanak1 stavku 2. ovoga Sporazuma i tijelu treće države nadležnom za provedbu zakona i sigurnosti i javnog reda isključivo uz suglasnost nadležnog tijela (agencije) ugovorne stranke šiljateljice.

4. U slučaju otkrivanja ili opasnosti od otkrivanja klasificiranih podataka koje je ustupilo nadležno tijelo jedne ugovorne stranke, nadležno tijelo ugovorne stranke primateljice odmah o tome obavještava ugovornu stranku šiljateljicu. Istovremeno nadležno tijelo ugovorne stranke primateljice obavještava nadležno tijelo ugovorne stranke šiljateljice o okolnostima vezanim uz taj događaj i njihovim posljedicama te mjerama poduzetim za sprječavanje ponavljanja takvih događaja u budućnosti.

Poglavlje V.
PRAVNI ODNOSI

Članak 14.

ZAŠTITA I ODGOVORNOST POLICIJSKOG SLUŽBENIKA

1. Ugovorna stranka na svom državnom području osigurava istu zaštitu i pomoć policijskim službenicima nadležnih tijela druge ugovorne stranke koji postupaju na temelju ovoga Sporazuma kao i vlastitim policijskim službenicima.

2. Policijski službenik nadležnih tijela ugovorne stranke je prekršajno i kazneno odgovoran sukladno nacionalnom zakonodavstvu ugovorne stranke na čijem području je djelo počinjeno.

3. Policijski službenik nadležnih tijela ugovorne stranke disciplinski odgovara sukladno nacionalnom zakonodavstvu svoje države.

Članak 15.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

1. Ugovorne stranke odustaju od svih uzajamnih potraživanja na ime naknade za gubitak ili oštećenje stvari ukoliko je štetu počinio policijski službenik nadležnog tijela druge ugovorne stranke tijekom obavljanja dužnosti sukladno ovom Sporazumu.

2. Ugovorne stranke odustaju od uzajamnih potraživanja za oštećenje zdravlja ili smrt policijskog službenika, ukoliko je nastalo tijekom obavljanja dužnosti sukladno ovom Sporazumu.

3. Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se ukoliko je šteta počinjena namjerno ili uslijed krajnje nemarnosti utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom nadležnog tijela jedne od ugovornih stranaka.

4. Ukoliko policijski službenik nadležnih tijela jedne ugovorne stranke, za vrijeme obavljanja dužnosti sukladno ovom Sporazumu, na državnom području druge ugovorne stranke, prouzroči štetu trećim osobama, naknadom za tu štetu tereti se ugovorna stranka, na čijem je državnom području šteta učinjena sukladno propisima koji bi se primijenili u slučaju da je šteta učinjena od strane vlastitih policijskih službenika.

5. Ugovorna stranka čiji su policijski službenici prouzročili štetu iz stavka 4. ovoga članka, na državnom području druge ugovorne stranke, dužna je vratiti drugoj ugovornoj stranci čitav iznos odštete isplaćene oštećenoj osobi ili njegovim slijednicima nakon njegove smrti.

6. Stavak 5. ne primjenjuje se ako je policijski službenik koji je prouzročio štetu postupao pod izravnom zapovjedi policijskog službenika druge ugovorne stranke, osim ako je šteta prouzročena namjerno.

7. Nadležna tijela ugovornih stranaka usko međusobno surađuju radi pojednostavljenja postupka rješavanja potraživanja na ime odštete. Nadležna tijela ugovornih stranaka posebno razmjenjuju sve informacije kojima raspolažu vezane za slučajeve nastalih šteta sukladno ovom članku.

Poglavlje VI.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

OGRANIČENJA SURADNJE

Ako bilo koja ugovorna stranka smatra da je postupanje po zamolbi ili poduzimanje mjere suradnje u skladu s ovim Sporazumom takve prirode da može dovesti do ograničavanja suvereniteta, ugrožavanja njezine sigurnosti, ili drugih bitnih interesa, ili do povrede njezinog pravnog poretka, priopćit će drugoj ugovornoj stranci da u cijelosti ili djelomično odbija suradnju, ili će vezano uz istu nametnuti određene uvjete.

Članak 17.

SASTANAK STRUČNJAKA

U cilju provedbe ovoga Sporazuma, nadležna tijela ugovornih stranaka mogu organizirati sastanke stručnjaka.

Članak 18.

PROCJENA STANJA SIGURNOSTI

Ugovorne stranke će međusobno razmjenjivati informacije o stanju sigurnosti i javnog reda na državnim područjima ugovornih stranaka i po potrebi mogu zajednički procjenjivati stupanj opasnosti od kriminala.

Članak 19.

PROVEDBENI SPORAZUMI

Nadležna tijela ugovornih stranaka mogu sklopiti provedbene sporazume.

Članak 20.

RADNI JEZIK

Ugovorne stranke u provedbi ovoga Sporazuma služe se engleskim jezikom kao radnim jezikom. Ugovorne stranke mogu se služiti i svojim službenim jezicima ukoliko nije moguć kontakt na engleskom jeziku.

Članak 21.

TROŠKOVI

Troškove vezane uz provedbu ovoga Sporazuma snosi ugovorna stranka na čijem državnom području su ti troškovi nastali, osim ako ugovorne stranke ne dogovore drugačije.

Članak 22.

ODNOS PREMA DRUGIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

Ovaj Sporazum ne utječe na prava i obveze ugovornih stranaka koje proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora.

Članak 23.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Sve sporove koji nastanu iz tumačenja ili primjene ovoga Sporazuma će raspraviti i riješiti nadležna tijela ugovornih stranaka.

2. Ukoliko sporazum iz stavka 1. ne bude postignut, sporovi će se riješiti diplomatskim putem.

Članak 24.

PRESTANAK DOSADAŠNJEG SPORAZUMA

Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma prestaje biti na snazi Sporazum između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Poljske o sprečavanju i otkrivanju kriminaliteta, potpisan 8. studenoga 1994. godine.

Članak 25.

STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu tridesetog dana od datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, o okončanju njihovih unutarnjih pravnih postupaka neophodnih za stupanje na snagu.

2. Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može u svako doba okončati ovaj Sporazum pisanom obaviješću diplomatskim putem. U takvom slučaju Sporazum prestaje biti na snazi devedeset dana od datuma kada je druga ugovorna stranka primila obavijest o okončanju.

Sastavljeno u Dubrovniku dana 9. srpnja 2010. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, poljskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE
HRVATSKE
Ivica Buconjić, v. r.
državni tajnik u
Ministarstvu unutarnjih poslova

ZA VLADU REPUBLIKE POLJSKE
Adam Rapacki, v. r.
državni tajnik u
Ministarstvu unutarnjih poslova i administracije

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti naknadno, sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/10-01/05

Zagreb, 28. siječnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na suzbijanju kriminala
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !