Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/04, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 27.10.2004 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

HRVATSKI SABOR

101

Na temelju članka 88.L115941 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 17. rujna 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2975/2
Zagreb, 22. rujna 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka koji je potpisan u Zagrebu, 17. rujna 2003., u izvorniku na hrvatskom i poljskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM izmeĐu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaŠtiti tajnih podataka

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Poljske (u daljnjem tekstu: »stranke«)

imajući na umu osiguranje uzajamne zaštite svih podataka koji su prema unutarnjem zakonodavstvu države jedne od stranaka označeni kao tajni podaci i preneseni drugoj stranci preko nadležnih tijela ili ovlaštenih osoba,

u nakani stvaranja pravila u području uzajamne zaštite tajnih podataka koja će se primjenjivati kod svakoga zajedničkog djelovanja u svezi sa razmjenom tajnih podataka,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Definicije

Tajni podaci u smislu ovoga Sporazuma jesu podaci koji neovisno o obliku i načinu njihova izražavanja, također i u tijeku njihove izrade, u skladu s unutarnjim zakonodavstvom države svake od stranaka, zahtijevaju zaštitu od neovlaštenog otkrivanja.

Članak 2.

Stupnjevi tajnosti

1. Tajni podaci označavaju se stupnjem tajnosti koji odgovara njihovom sadržaju u skladu s unutarnjim Zakonodavstvom svake stranke.

2. Stranke su suglasne da su navedeni stupnjevi tajnosti istovjetni:

u Republici Hrvatskoj u Republici Poljskoj

DRŽAVNA TAJNA ŚCIŚLE TAJNE

VRLO TAJNO TAJNE

TAJNO POUFNE

POVJERLJIVO ZASTRZEŻONE

Članak 3.

Unutarnji postupci drŽava stranaka

1. Stranke će u skladu s ovim Sporazumom i unutarnjim zakonodavstvom svojih država poduzeti postupke radi zaštite tajnih podataka koji će biti proslijeđeni ili će nastati kao rezultat zajedničkog djelovanja te će tim tajnim podacima osigurati jednaku zaštitu kakva se primjenjuje u odnosu na vlastite tajne podatke s odgovarajućim stupnjem tajnosti.

2. Tajni podaci proslijeđeni strankama koristit će se isključivo u svrhu za koju su bili proslijeđeni. S tajnim podacima iz stavka 1. ili s njihovim dijelovima stranke neće upoznavati niti ih ustupati trećim stranama bez prethodne suglasnosti nadležnog tijela druge stranke.

3. Pristup proslijeđenim tajnim podacima mogu imati samo one osobe čiji zadaci zahtijevaju njihovo poznavanje i koje imaju odgovarajuća ovlaštenja izdana na temelju neophodnih radnji i postupaka obavljenih u skladu s unutarnjim zakonodavstvom država stranaka o pristupu tajnim podacima.

4. Svaka stranka će na vlastitom državnom teritoriju poduzeti postupke radi provođenja neophodne kontrole zaštite tajnih podataka koji su bili proslijeđeni od druge stranke.

Članak 4.

Industrijska sigurnost

1. Naručitelj sa sjedištem na državnom teritoriju jedne od stranaka koji namjerava uputiti narudžbu izvršitelju sa sjedištem na državnom teritoriju druge stranke, a provedba te narudžbe vezana je s pristupom tajnim podacima, upućuje nadležnom tijelu stranke izvršitelja zahtjev za izdavanje pisanog uvjerenja da je izvršitelj ovlašten za pristup tajnim podacima s određenim stupnjem tajnosti.

2. Izdavanje uvjerenja iz stavka 1. istovjetno je s jamstvom da su provedeni postupci, neophodni za utvrđivanje da izvršitelj ispunjava uvjete iz područja zaštite tajnih podataka, u skladu s unutarnjim zakonodavstvom stranke na čijem državnom području ima sjedište.

3. U slučaju da izvršitelj nije ranije bio ovlašten za pristup tajnim podacima s određenim stupnjem tajnosti, nadležno tijelo stranke koje treba izdati uvjerenje, obavijestit će bez odgode nadležno tijelo druge stranke da na njegov zahtjev mogu biti pokrenuti postupci iz stavka 2.

4. Nadležna tijela stranaka dogovorit će se: o obrascu uvjerenja iz stavka l. o načinu i rokovima dostavljanja zahtjeva i prosljeđivanja uvjerenja iz stavka 1. te o prosljeđivanju zahtjeva iz stavka 3.

5. Naručitelj dostavlja izvršitelju sigurnosne zahtjeve potrebne za provedbu narudžbe koji posebno sadrže popis tajnih podataka i uputu o načinu označavanja stupnja tajnosti na podacima nastalim u svezi s provedbom narudžbe. Naručitelj će obavijestiti izvršitelja o obvezi i opsegu poštivanja propisa unutarnjeg zakonodavstva o zaštiti tajnosti podataka stranke na čijem državnom području ima sjedište.

6. Nadležno tijelo stranke na čijem će se državnom području provoditi narudžba, osigurat će da izvršitelj štiti tajne podatke koje je proslijedio naručitelj ili koji su nastali u svezi s provedbom narudžbe na način kako je određeno sigurnosnim zahtjevom iz stavka 5.

7. Provedba narudžbe ili njenog dijela bit će moguća tek kada izvršitelj okonča postupke neophodne za zaštitu tajnih podataka.

Članak 5.

OznaČavanje tajnih podataka

1. Prosljeđivani tajni podaci i tajni podaci koji će nastati u svezi s provedbom narudžbe označavat će se stupnjem tajnosti u skladu sa vlastitim unutarnjim zakonodavstvom i odredbom članka 2. stavka 2.

2. Stupanj tajnosti mijenja se ili ukida u skladu s vlastitim unutarnjim zakonodavstvom. Nadležno tijelo jedne od stranaka obavijestit će bez odgode nadležno tijelo druge stranke o izmjeni ili ukidanju stupnja tajnosti.

Članak 6.

ProsljeĐivanje tajnih podataka

1. Tajne podatke prenosit će diplomatski ili vojni tekliči, osim u slučajevima iz stavka 2 i 3. Nadležno tijelo potvrđuje primitak tajnih podataka te ih prosljeđuje u skladu s vlastitim unutarnjim zakonodavstvom.

2. Nadležna tijela mogu u posebnim slučajevima prihvatiti i drugi način prijenosa tajnih podataka koji će osigurati njihovu zaštitu od neovlaštenog otkrivanja u skladu s unutarnjim zakonodavstvom svake stranke.

3. Tajni podaci mogu se prenositi preko zaštićenih telekomunikacijskih sustava i informacijskih mreža koje imaju certifikat izdan u skladu s vlastitim unutarnjim zakonodavstvom.

4. Nadležna tijela sporazumjet će se o neophodnim mjerama radi zaštite tajnih podataka dostavljanih putem telekomunikacijskih sustava i informacijskih mreža.

Članak 7.

Posjeti

1. Osobama koje dolaze u posjet iz državnog područja jedne od stranaka na državno područje druge stranke dopušten je u nužnom opsegu pristup tajnim podacima kao i objektima u kojima se radi s tajnim podacima, samo uz prethodno odobrenje izdano od nadležnog tijela druge stranke.

2. Odobrenje iz stavka 1. izdavat će se samo osobama koje su ovlaštene za pristup tajnim podacima na temelju unutarnjeg zakonodavstva države stranke koja ih šalje.

3. Podaci o osobama koje dolaze u posjet na područje države druge stranke, upućuju se u opsegu nužnom za dobivanje odobrenja iz stavka l., nadležnom tijelu druge stranke.

4. Nadležna tijela uzajamno će se obavijestiti o pojedinostima najave posjeta te će osigurati zaštitu osobnih podataka.

Članak 8.

Povrede propisa o uzajamnoj zaŠtiti tajnih podataka

1. U slučaju postojanja osnovane sumnje ili kada je utvrđeno da je došlo do neovlaštenog otkrivanja razmijenjenih tajnih podataka, nadležno tijelo jedne stranke bez odgode će obavijestiti o tome nadležno tijelo druge stranke.

2. Povrede propisa o uzajamnoj zaštiti razmijenjenih tajnih podataka, utvrđivat će se i procesuirati u skladu s unutarnjim zakonodavstvom države te stranke na čijem je državnom području došlo do takve povrede.

3. Nadležna tijela bez odgode će se obavijestiti o rezultatima postupaka iz stavka 2.

Članak 9.

TroŠkovi provedbe zaŠtitnih mjera

Troškovi koje snose stranke u svezi s provedbom mjera zaštite tajnih podataka neće se međusobno nadoknađivati.

Članak 10.

NadleŽna tijela

1. Nadležna tijela za provedbu ovoga Sporazuma su tijela nadležna za zaštitu tajnih podataka navedena u unutarnjem zakonodavstvu država stranaka.

2. Stranke će se uzajamno obavijestiti o tome koja su tijela nadležna za provedbu ovoga Sporazuma.

3. Tijela iz stavka 1. mogu sklapati provedbene sporazume ovom Sporazumu.

Članak 11.

Dogovaranje

1. Nadležna tijela redovno će se izvješćivati o izmjenama propisa o zaštiti tajnih podataka u unutarnjem zakonodavstvu svojih država.

2. Nadležna tijela međusobno će se dogovarati na prijedlog jednog od njih, a u cilju ostvarivanja uske suradnje u provedbi ovoga Sporazuma.

3. Nadležna tijela dopustit će posjete na području svoje države predstavnicima druge stranke imenovanim uz obostranu suglasnost, u cilju dogovaranja i provjeravanja postupaka i mjera poduzetih radi zaštite tajnih podataka koji su bili proslijeđeni od druge stranke ili su nastali kao rezultat zajedničkog djelovanja.

Članak 12.

RjeŠavanje sporova

Sporovi koji se odnose na tumačenje ili provedbu ovoga Sporazuma rješavat će se izravnim pregovorima nadležnih tijela stranaka.

Članak 13.

ZavrŠne odredbe

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu šezdeseti dan od dana primitka kasnije diplomatske note kojom stranke obavješćuju jedna drugu da su ispunjeni svi uvjeti propisani unutarnjim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovoga Sporazuma.

2. Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka stranka može diplomatskim putem otkazati ovaj Sporazum. U slučaju otkaza Sporazum prestaje šest mjeseci od dana otkazivanja.

3. Nakon prestanka ovoga Sporazuma, tajni podaci proslijeđeni ili nastali kao rezultat zajedničkog djelovanja i nadalje podliježu odredbama ovoga Sporazuma sve do isteka roka propisanog za određeni stupanj tajnosti podataka.

Sastavljeno u Zagrebu, 17. rujna 2003. u dva izvornika, svaki na hrvatskom i poljskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE POLJSKE

Ivica Račan, v. r. Leszek Miller, v. r.

predsjednik Vlade predsjednik Vlade

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je tijela Republike Hrvatske nadležnih za zaštitu tajnih podataka.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 804-04/04-01/01
Zagreb, 17. rujna 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !