Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Sutli na međudržavnom graničnom cestovnom prijelazu Miljana - Imeno ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/11, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 11.02.2011 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Sutli na međudržavnom graničnom cestovnom prijelazu Miljana - Imeno

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

6

Na temelju članka 30.L652821 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. studenoga 2010. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O IZGRADNJI CESTOVNOG GRANIČNOG MOSTA NA RIJECI SUTLI NA MEĐUDRŽAVNOM GRANIČNOM CESTOVNOM PRIJELAZU MILJANA – IMENO

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Sutli na međudržavnom graničnom cestovnom prijelazu Miljana – Imeno, sklopljen u Zagrebu 6. srpnja 2010. godine, u izvorniku na hrvatskom i slovenskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O IZGRADNJI CESTOVNOG GRANIČNOG MOSTA NA RIJECI SUTLI NA MEĐUDRŽAVNOM GRANIČNOM CESTOVNOM PRIJELAZU MILJANA – IMENO

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

u želji da pozitivno utječu na razvoj gospodarske suradnje na području koje je infrastrukturno povezano s graničnim prijelazom Miljana – Imeno,

s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg cestovnog povezivanja i poboljšanja uslužnih uvjeta za prijelaz osoba i robe na međudržavnom cestovnom graničnom prijelazu Miljana – Imeno,

i obzirom na to da će most biti izgrađen u zajedničkoj turističkoj zoni »Dolina Sutle – izvor zdravlja«,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

OPĆA ODREDBA

Ugovorne stranke su zajednički ustanovile da postojeći stari drveni most preko rijeke Sutle na graničnom prijelazu za međudržavni cestovni promet Miljana – Imeno više ne udovoljava uvjetima potrebnim za međudržavni cestovni granični prijelaz i siguran promet te su postigle međusobni sporazum o zajedničkoj gradnji novog graničnog mosta za cestovni promet preko rijeke Sutle.

Članak 2.

PROJEKTIRANJE, PRIPREMA I IZVOĐENJE

Ugovorne stranke će uskladiti sve projektne pojedinosti oko gradnje i sve radove na mostu i na prilaznim cestama, te su se sporazumjele, da će se postupci izdavanja dozvola provesti zajednički u skladu s postojećim unutarnjim propisima ugovornih stranaka.

Priprema i izgradnja mosta provest će se u skladu s važećim zakonima i propisima obiju ugovornih stranaka.

Članak 3.

NATJEČAJ ZA IZVOĐAČA RADOVA

Ugovorne stranke dogovorile su se da će za izgradnju mosta provesti javni natječaj.

Članak 4.

FINANCIRANJE

Ugovorne stranke će financirati projektantske, pripremne i izvođačke radove kako slijedi:

a) projektnu dokumentaciju za građevnu dozvolu je izradila i financirala hrvatska strana;

b) dopunu projektne dokumentacije za građevnu dozvolu izradit će i financirati slovenska strana;

c) troškove koji se odnose na izdavanje građevinske dozvole svaka će ugovorna stranka snositi sama;

d) troškove izgradnje mosta uključujući i nosive stupove, prijelazne ploče i uređenje riječnog korita na području mosta, ugovorne stranke će snositi svaka u jednoj polovini dijela;

e) troškove izgradnje i prilagodbe prilaznih cesta do mosta na vlastitom državnom području svaka će ugovorna stranka snositi sama.

Članak 5.

NADLEŽNA TIJELA ZA IZVRŠAVANJE SPORAZUMA

Ugovorne stranke za provedbu ovog Sporazuma određuju u Republici Hrvatskoj Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a u Republici Sloveniji Ministarstvo prometa (u daljnjem tekstu: nadležna tijela).

Članak 6.

ROKOVI

Ugovorne stranke su se dogovorile, da će se, u suradnji sa svojim nadležnim tijelima, pripremni i izvođački radovi izvoditi na način koji će omogućiti završetak izgradnje mosta i priključnih cestovnih veza u što kraćem vremenu i s ciljem da se granični prijelaz što prije osposobi za normalni promet svih cestovnih vozila.

Članak 7.

ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE

Za upravljanje, održavanje i kontrolu mosta ugovorne stranke će sklopiti poseban sporazum.

Članak 8.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

U slučaju da jedna od ugovornih stranaka bez utemeljenog razloga odstupi od realizacije izgradnje mosta prije početka izgradnje ili tijekom same izgradnje, morat će odgovarati drugoj ugovornoj stranci za prouzročenu štetu i nastale troškove.

Članak 9.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Moguće sporove o tumačenju ili primjeni ovog Sporazuma ugovorne stranke riješit će diplomatskim putem.

Članak 10.

ZAVRŠNE ODREDBE

Sporazum stupa na snagu trideseti dan od datuma primitka zadnje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju diplomatskim putem o ispunjenju uvjeta predviđenih unutarnjim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme.

Bilo koja ugovorna stranka može otkazati Sporazum pisano, diplomatskim putem. U slučaju otkazivanja Sporazum prestaje šest mjeseci nakon primitka obavijesti o otkazu Sporazuma.

Sporazum se može izmijeniti i dopuniti na temelju međusobnog dogovora ugovornih stranaka.

Izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s prvim stavkom ovog članka.

Ovaj Sporazum ničim ne utječe niti prejudicira određivanje i označavanje državne granice između država.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 6. srpnja 2010. u dva izvornika na hrvatskom i slovenskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU REPUBLIKE
HRVATSKE

Božidar Kalmeta, v. r.
ministar mora, prometa i infrastrukture

ZA VLADU REPUBLIKE SLOVENIJE

Patrick Vlačič, v. r.
ministar prometa

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove prometa i infrastrukture.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 340-01/08-03/02
Urbroj: 5030105-10-1
Zagreb, 25. studenoga 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Sutli na međudržavnom graničnom cestovnom prijelazu Miljana - Imeno
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !