Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/09, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 04.05.2009 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

34

Na temelju članka 30.L447539 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. ožujka 2009. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UREĐENJU VOJNIH GROBLJA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja, sklopljen u Zagrebu 12. svibnja 2008. godine, u izvorniku na hrvatskom i slovenskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UREĐENJU VOJNIH GROBLJA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije (u daljnjem tekstu: stranke), u uvjerenju da vojnici i civilne osobe koji su zbog različitih vojnih djelovanja izgubili život u oba svjetska rata i u poslijeratnom razdoblju, imaju pravo na dostojno, vječno počivalište;

Polazeći od načela i pravila međunarodnog humanitarnog prava o postupanju s mrtvima, sadržanima u odredbama ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine i u dopunskim protokolima od 8. lipnja 1977. godine o zaštiti žrtava rata,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.
ZNAČENJE IZRAZA

Značenje izraza iz Sporazuma:

a) »vojna groblja« označava prostore na kojima su pokopani pripadnici oružanih snaga i osobe umrle zbog oružanih sukoba, u ratnom zarobljeništvu, odnosno kao deportirani civili, uključujući i pojedinačne ili zajedničke grobove i humke, odnosno memorijalne ploče, spomenike ili druga obilježja postavljena na tim prostorima;

b) »hrvatska vojna groblja« označava vojna groblja na državnom području Republike Slovenije na kojima su pokopane osobe hrvatske narodnosti;

c) »slovenska vojna groblja« označava vojna groblja na državnom području Republike Hrvatske na kojima su pokopane osobe slovenske narodnosti;

d) »uređenje vojnih groblja« označava određivanje granica groblja i postavljanje ili obnavljanje spomenika te daljnje mjere koje uključuju promjene na području označavanja i gradnje vojnih groblja ili kosturnica;

e) »održavanje vojnih groblja« znači osiguravanje očuvanja vojnih groblja i njihovo održavanje u prepoznatljivom stanju, u skladu s međunarodnim ugovorima;

f) »prepoznatljivo stanje vojnih groblja« znači takvo stanje koje omogućava trenutačno prepoznavanje vojnog groblja, imena i činova pokopanih osoba, njihovo državljanstvo, datum rođenja te datum i mjesto smrti, ukoliko su ti podaci poznati.

Članak 2.
OBAVJEŠĆIVANJE

(1) Stranke se međusobno obavješćuju o postojanju, lokaciji i stanju vojnih groblja iz točke b) ili c) članka 1.#clanak1 ovoga Sporazuma, te o tome razmjenjuju odgovarajuće dokumente.

(2) Stranke se obvezuju da će putem nadležnih tijela omogućivati istraživanja i razmjenjivati podatke u vezi s vojnim grobljima, te da će si pomagati pri prikupljanju tih podataka.

(3) Stranke će se međusobno obavijestiti ukoliko otkriju vojno groblje iz točke b) ili c) članka 1.#clanak1 ovoga Sporazuma koje još nije upisano u dokumentima, kao što je određeno stavkom 2. ovoga članka. Upisi novootkrivenih vojnih groblja u dokumente obavljaju se po usklađivanju podataka među njima.

(4) Stranke će se odmah obavijestiti o njima poznatim oštećenjima vojnih groblja iz točke b) ili c) članka 1.#clanak1 ovoga Sporazuma i o mjerama za njihovo otklanjanje.

Članak 3.
ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I UREĐENJE VOJNIH GROBLJA

(1) Stranke osiguravaju zaštitu vojnih groblja, svaka na državnom području svoje države, njihovo održavanje i postupanje prema njima s dužnim poštovanjem.

(2) Stranke pri zaštiti i održavanju postojećih, te uređenju novootkrivenih vojnih groblja postupaju u skladu sa zakonodavstvom svoje države, pri čemu poštuju vjerske i druge običaje.

(3) U slučajevima iz stavka 4. članka 2.#clanak2 ovoga Sporazuma, stranke se brinu za vraćanje oštećenih vojnih groblja u prijašnje stanje i nastoje da takvih radnji ubuduće ne bude.

Članak 4.
PRISTUP DO VOJNIH GROBLJA

(1) Stranke, sukladno zakonodavstvu svoje države, omogućuju državljanima države druge stranke pristup do vojnih groblja.

(2) Stranke putem ovlaštenih organizacija osiguravaju pravo na nadzor nad stanjem vojnih groblja na državnom području države druge stranke.

Članak 5.
LOKACIJA VOJNIH GROBLJA

(1) Stranke besplatno i vremenski neograničeno osiguravaju uporabu zemljišta na kojem su vojna groblja države druge stranke.

(2) Ukoliko se namjena zemljišta promijeni, za promjenu namjene zainteresirana stranka osigurava zamjensko zemljište i snosi sve troškove povezane s premještanjem posmrtnih ostataka, nadgrobnih ploča i spomenika, te uređenjem novih odgovarajućih vojnih groblja.

(3) Stranka koja je zainteresirana za promjenu namjene zemljišta obavijestit će o tome drugu stranku i osigurati primjereno zamjensko zemljište sukladno načelima i pravilima međunarodnog humanitarnog prava o postupanju s mrtvima.

(4) Novootkrivena vojna groblja uređuju se tamo gdje su posmrtni ostaci bili nađeni. Ako to nije moguće, postupit će se u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

Članak 6.
ISKOP

(1) Iskop posmrtnih ostataka iz vojnih groblja i njihov prijenos u državu druge stranke može se napraviti samo na njen zahtjev i uz suglasnost druge stranke. O zahtjevu i dozvoli obavješćuju se tijela nadležna za provedbu ovoga Sporazuma.

(2) Stranka koja uređuje i održava vojna groblja na kojima su i posmrtni ostaci žrtava rata trećih država, uređuje mogući iskop i ponovni ukop posmrtnih ostataka s trećom državom.

(3) Predstavnici stranke na koju se to odnosi imaju pravo biti nazočni kod iskopa posmrtnih ostataka iz vojnih groblja radi premještanja na novu lokaciju.

(4) O iskopu se sastavlja zapisnik koji obuhvaća podatke o vremenu, datumu i mjestu iskopa, podatke o iskopanim osobama, ukoliko su poznati, ili podatke potrebne za moguću identifikaciju tih osoba, moguće druge prepoznatljive znakove, tekst pojedinačnih nadgrobnih ploča i lokaciju novoga groblja na koje će biti posmrtni ostaci preneseni. O iskopu se izrađuje digitalni zapis.

Članak 7.
TROŠKOVI

(1) Troškove za redovno održavanje hrvatskih vojnih groblja snosi Vlada Republike Slovenije.

(2) Troškove za redovno održavanje slovenskih vojnih groblja snosi Vlada Republike Hrvatske.

(3) Stranka može, uz suglasnost druge stranke, na svoj trošak uređivati i održavati vojna groblja koja su na državnom području države druge stranke.

(4) Stranka sama snosi troškove za dodatno uređenje ili obnovu vojnoga groblja nad kojim je preuzela pokroviteljstvo. Stranka koja želi preuzeti pokroviteljstvo nad vojnim grobljima na kojima su pokopani i posmrtni ostaci državljana treće države, mora dobiti njenu suglasnost.

(5) Troškove koji proizlaze iz članka 6.#clanak6 stavka 1. ovoga Sporazuma snosi stranka koja je podnijela zahtjev.

Članak 8.
TIJELA ODGOVORNA ZA PROVEDBU SPORAZUMA

(1) Za slovensku stranu je za provedbu ovoga Sporazuma odgovorno ministarstvo nadležno za uređivanje vojnih groblja.

(2) Za hrvatsku stranu je za provedbu ovoga Sporazuma odgovorno ministarstvo nadležno za uređivanje vojnih groblja.

Članak 9.
ZAJEDNIČKO MEĐUVLADINO MJEŠOVITO POVJERENSTVO

(1) Za usklađivanje provedbe ovoga Sporazuma stranke osnivaju Zajedničko međuvladino mješovito povjerenstvo (u nastavku: Mješovito povjerenstvo). Svaka stranka ima u njemu po tri člana, koje imenuje u razdoblju od šest mjeseci nakon što Sporazum stupi na snagu.

(2) Mješovito povjerenstvo zasjeda prema potrebi i u mjestu kojeg odredi predlagatelj. Nastale troškove snose stranke, svaka za svoje članove. Troškove prevođenja snosi domaćin.

(3) Mješovito povjerenstvo usvaja svoj poslovnik kojim uređuje postupovna pitanja koja se odnose na njegov rad.

(4) Sva sporna pitanja u vezi s provedbom i tumačenjem ovoga Sporazuma stranke će uređivati pregovorima.

Članak 10.
ZAVRŠNE ODREDBE

(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti kojom se stranke međusobno izvješćuju diplomatskim putem o ispunjenju svih uvjeta predviđenih njihovim unutarnjim zakonodavstvom za stupanje na snagu Sporazuma.

(2) Ovaj Sporazum ne utječe na prava i obveze iz međunarodnih ugovora koje su stranke sklopile prije njegovog stupanja na snagu.

(3) Ovaj Sporazum stranke mogu suglasno izmijeniti i dopuniti. Izmjene i dopune predlažu se diplomatskim putem u pisanom obliku i stupaju na snagu u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka.

(4) Ovaj Sporazum se sklapa na neodređeno vrijeme.

(5) Svaka od stranaka može otkazati Sporazum pisanom obaviješću drugoj stranci. U tom slučaju, Sporazum prestaje šest mjeseci od datuma kada je druga stranka primila obavijest o otkazu.

Sastavljeno u Zagrebu dana 12. svibnja 2008. godine u dva izvornika, na hrvatskom i slovenskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE SLOVENIJE

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r. Marjeta Cotman, v. r.

potpredsjednica, Vlade Republike ministrica rada, obitelji i
Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja socijalne skrbi
i međugeneracijske solidarnosti

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove uređenja vojnih groblja.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe, Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 564-02/01-03/02

Urbroj: 5030104-09-1

Zagreb, 10. ožujka 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !