Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 17.02.2010 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju

HRVATSKI SABOR

3

Na temelju članka 88.L501782 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PLOVIDBI VODNIM PUTOVIMA NA UNUTARNJIM VODAMA I NJIHOVOM TEHNIČKOM ODRŽAVANJU

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. veljače 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/21

Urbroj: 71-05-03/1-102

Zagreb, 10. veljače 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PLOVIDBI VODNIM PUTOVIMA NA UNUTARNJIM VODAMA I NJIHOVOM TEHNIČKOM ODRŽAVANJU

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju, potpisan u Beogradu 13. listopada 2009. u izvorniku na hrvatskom i srpskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PLOVIDBI VODNIM PUTOVIMA NA UNUTARNJIM VODAMA I NJIHOVOM TEHNIČKOM ODRŽAVANJU

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Srbije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

svjesne potrebe za olakšavanjem i razvijanjem međunarodnog i međudržavnog prometa na unutarnjim vodnim putovima,

svjesne očekivanog porasta međunarodnog i međudržavnog prijevoza roba kao posljedice rastuće međunarodne razmjene,

naglašavajući važnost unutarnje plovidbe, koja u usporedbi s ostalim oblicima unutarnjeg prometa ima gospodarske i ekološke prednosti, i

vođene željom za zajedničkim uređenjem plovidbe na vodnim putovima unutarnjih voda i njihovom tehničkom održavanju,

u skladu s Konvencijom o režimu plovidbe na Dunavu, sklopljenom 18. kolovoza 1948. godine u Beogradu, Dodatnim protokolom, od 26. ožujka 1998. godine, uz Konvenciju o režimu plovidbe na Dunavu, od 18. kolovoza 1948. godine, Okvirnim sporazumom o slivu rijeke Save, Protokolom o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, sklopljenim 3. prosinca 2002. godine u Kranjskoj Gori, Sporazumom o izmjenama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i Protokolom o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, sklopljenim 2. travnja 2004. godine u Ljubljani,

ugovorile su sljedeće:

DIO I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Sporazumom uređuju se odnosi ugovornih stranaka koji se odnose na plovidbu međunarodnim vodnim putovima na državnom području ugovornih stranaka u granicama njihove plovnosti kao i tehničko održavanje zajedničkog vodnog puta rijeke Dunav između rkm 1433,1 i rkm 1295,5, a koji nisu uređeni drugim međunarodnim ugovorima koji se odnose na navedene vodne putove.

Članak 2.

U smislu ovog Sporazuma:

1) »zajednički vodni put« je međunarodni vodni put rijeke Dunav između rkm 1433,1 i rkm 1295,5;

2) »plovilo« je, za hrvatsku stranu, plovni objekt namijenjen za plovidbu ili plutanje unutarnjim vodama;

»plovilo« je za srpsku stranu, brod, tehnički plovni objekt, jahta, čamac, ploveće tijelo i drugi objekt koji je osposobljen za plovidbu i koji sudjeluje u plovidbi;

3) »javna plovila« su plovila koja upotrebljavaju tijela države jedne od ugovornih stranaka, a koja nisu ratna plovila i koriste se isključivo u negospodarske svrhe;

4) »ratna plovila« su plovila koja su pod zapovjedništvom časnika vojske država ugovornih stranaka, a čije su posade vojne;

5) »organizatori plovidbe« su fizičke ili pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti plovidbe, koje imaju stalno sjedište njihovog trgovačkog društva ili trajno boravište u ugovornoj stranci;

6) »luke i pristaništa« su vodeni i s vodom neposredno povezani kopneni prostori s objektima namijenjenima za pristajanje, sidrenje i zaštitu plovnih objekata, kao i ukrcaj i iskrcaj putnika i robe;

7) »međudržavni prijevoz« je prijevoz stvari i/ili putnika koji obavljaju plovila ugovornih stranaka između luka, odnosno pristaništa koja se nalaze na državnom području jedne ugovorne stranke i luka, odnosno pristaništa koja se nalaze na državnom području druge ugovorne stranke;

8) »prijevoz plovilima treće države« je prijevoz stvari i/ili putnika između luka, odnosno pristaništa koja se nalaze na državnom području jedne ugovorne stranke i luka, odnosno pristaništa koja se nalaze na državnom području druge ugovorne stranke, plovilima koja viju zastavu treće države;

9) »prijevoz za treće države ili iz trećih država« je prijevoz stvari i/ili putnika koji se obavlja plovilima jedne ugovorne stranke između luka, odnosno pristaništa na državnom području druge ugovorne stranke i luka, odnosno pristaništa na državnom području države koja nije ugovorna stranka;

10) »kabotaža« je prijevoz putnika i stvari između luka i pristaništa i drugih dijelova unutarnjih vodnih putova koji se nalaze na državnom području jedne ugovorne stranke, a koji se obavlja plovilima koja viju zastavu druge ugovorne stranke;

11) »tehničko održavanje zajedničkog vodnog puta« podrazumijeva planiranje i izvršavanje poslova hidrografskih mjerenja, hidrotehničkih radova i obilježavanja zajedničkog vodnog puta.

DIO II.
PLOVIDBA

Članak 3.

Plovilima ugovornih stranaka dozvoljeno je ploviti unutarnjim vodnim putovima iz članka 1.#clanak1 ovog Sporazuma i koristiti luke, odnosno pristaništa koja se nalaze na njima, uz uvjet poštivanja važećih nacionalnih propisa ugovornih stranaka i odredaba međunarodnih ugovora koje se odnose na navedene vodne putove.

Javna plovila ugovornih stranaka mogu ploviti zajedničkim vodnim putom pod uvjetom da imaju istaknute oznake prema važećim propisima ugovorne stranke kojoj pripadaju.

Ratna plovila ugovornih stranaka mogu ploviti zajedničkim vodnim putom pod uvjetom da imaju istaknute oznake prema važećim propisima ugovorne stranke kojoj pripadaju, da imaju suglasnost nadležnog tijela druge ugovorne stranke i da poštuju odredbe o neškodljivom prolasku.

Plovila koja plove vodnim putovima navedenim u članku 1.#clanak1 ovog Sporazuma mogu se služiti radio postajama i obalnim uređajima za vezu u plovidbene svrhe.

Članak 4.

Nadležna tijela jedne ugovorne stranke neće plovilima druge ugovorne stranke naplaćivati naknade radi poboljšanja uvjeta plovidbe i korištenja objekata sigurnosti plovidbe, osim onih u sustavu Riječnih informacijskih servisa (RIS-a).

Sva pitanja iz područja korištenja RIS-a bit će usklađena s europskim standardima i razmatrat će ih Međudržavno povjerenstvo.

Članak 5.

Poprečna plovidba na zajedničkom vodnom putu dozvoljena je samo uz prethodno provedeni postupak za uspostavljanje graničnog i skelskog prijelaza, u skladu s važećim nacionalnim propisima i međunarodnim ugovorima između ugovornih stranaka.

Članak 6.

Plovila jedne od ugovornih stranaka dolaskom ili odlaskom na/s državnog područja druge ugovorne stranke, podliježu nadzoru graničnih službi, u skladu s važećim nacionalnim propisima ugovornih stranaka i odredbama međunarodnih ugovora koji se odnose na pojedine vodne putove.

Graničnu kontrolu obavljaju nadležna tijela ugovornih stranaka.

Članak 7.

Plovidba plovilima koja viju zastavu države jedne ugovorne stranke i nisu obavila granične formalnosti radi ulaska na državno područje druge ugovorne stranke, slobodna je na zajedničkom vodnom putu, bez obveze obavljanja navedenih graničnih formalnosti, uz uvjet da se ne ostvaruje kontakt s obalom ili drugim plovilima na državnom području druge ugovorne stranke.

Članak 8.

Sidrenje, stajanje i noćenje plovila i sastava tijekom plovidbe na zajedničkom vodnom putu slobodno je na za to određenim mjestima bez obveze obavljanja graničnih formalnosti, uz uvjet da se ne ostvaruje kontakt s obalom ili drugim plovilima na državnom području druge ugovorne stranke; da se sidrenje, stajanje i noćenje plovila i sastava obvezno najavi najbližem tijelu nadležnom za sigurnost plovidbe, carini i graničnoj policiji, na državnom području gdje se plovilo nalazi; kao i da se poštuju unutarnji propisi ugovorne stranke na čijem se državnom području sidrište nalazi.

Članak 9.

Pristajanje plovila iz jednog sastava uz plovila drugog sastava radi ukrcaja i/ili iskrcaja stvari i/ili putnika izvan luka, odnosno pristaništa, dozvoljeno je samo uz odobrenje i prema uvjetima koje odrede nadležna tijela ugovorne stranke na čijem se državnom području takvo pristajanje treba odvijati.

Članak 10.

Kada zbog više sile dođe do zaustavljanja plovila, prekrcaja i/ili ukrcaja stvari i/ili putnika u međunarodnom prometu na zajedničkom vodnom putu, izvan graničnog prijelaza i dopuštenih mjesta za sidrenje, zapovjednik plovila ili osoba koju on ovlasti, dužna je prijaviti se odmah najbližem tijelu nadležnom za sigurnost plovidbe, nadzor državne granice i carinskom tijelu, a po potrebi i drugim tijelima koja su nadležna za obavljanje poslova granične veterinarske, fitosanitarne i sanitarne inspekcije u državi ugovorne stranke na čijem državnom području je došlo do zaustavljanja.

U slučaju više sile na zajedničkom vodnom putu, dozvoljava se javnim plovilima države jedne ugovorne stranke, na poziv zapovjednika plovila koje je u opasnosti, uploviti na državno područje druge ugovorne stranke radi spašavanja plovila i posade, kao i prijevoza spasilačkih ekipa, uz prethodnu najavu najbližem tijelu nadležnom za sigurnost plovidbe i carinskom tijelu, odnosno za nadzor državne granice druge ugovorne stranke.

Članak 11.

Tijela nadležna za sigurnost plovidbe ugovornih stranaka zajednički ispituju i donose odluke o poduzimanju potrebnih mjera za sigurnost plovidbe u slučaju plovidbenih nesreća plovila i sastava, nastalih za vrijeme plovidbe na zajedničkom vodnom putu, kada se te plovidbene nesreće dogode na državnom području druge ugovorne stranke.

Stvari spašene s plovila jedne ugovorne stranke koje je pretrpjelo plovidbenu nesreću na državnom području druge ugovorne stranke ne podliježu obvezi plaćanja uvoznih davanja, pod uvjetom da se pod carinskim nadzorom iznesu s carinskog područja iste, te da su nakon nesreće bile smještene pod carinski nadzor.

Članak 12.

U slučaju izlijevanja onečišćujućih ili opasnih tvari s plovila, nadležna tijela država ugovornih stranaka utvrđuju odgovornost, nastalu štetu i poduzimaju potrebne mjere u skladu s važećim propisima.

Članak 13.

Članovi povjerenstva za ispitivanje plovidbenih nesreća, državljani jedne ugovorne stranke, mogu ploviti na državnom području druge ugovorne stranke radi obavljanja zajedničkog očevida i ispitivanja plovidbene nesreće, na temelju popisa članova povjerenstva izdanog od nadležnog tijela za sigurnost plovidbe koji se mora dostaviti tijelu nadležnom za nadzor državne granice druge ugovorne stranke, prije početka očevida.

Članak 14.

Međudržavni prijevoz mogu obavljati plovila država ugovornih stranaka na temelju uzajamnosti i po mogućnosti, ravnomjerno tijekom godine. Raspoređivanje prijevoza stvari obavlja se na temelju ugovorenih količina u tonama.

Ako organizatori plovidbe jedne ugovorne stranke ne mogu ostvariti prijevoz svog dijela stvari, tada su oni dužni ponuditi organizatorima plovidbe druge ugovorne stranke obavljanje tog prijevoza, bez njegovog uračunavanja u utvrđenu količinu.

Ako organizatori plovidbe ugovornih stranaka nisu u mogućnosti prevesti ugovorene količine stvari u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, mogu povjeriti prijevoz plovilima treće države, pod uvjetima i na način koji je određen unutarnjim propisima ugovorne stranke na čijem se državnom području obavlja ukrcaj.

Članak 15.

Prijevoz stvari i putnika za ili iz treće države dozvoljen je samo uz dozvolu nadležnog tijela ugovorne stranke na čijem se državnom području obavlja ukrcaj ili iskrcaj.

Članak 16.

Kabotaža je dozvoljena samo uz posebno odobrenje ugovorne stranke na čijem se državnom području nalaze luke i pristaništa između kojih se namjerava obavljati prijevoz.

Članak 17.

Organizatori plovidbe ugovornih stranaka mogu međusobno sklapati tehničke, komercijalne i sporazume o eksploataciji u području primjene ovog Sporazuma, u skladu s važećim propisima ugovornih stranaka.

Članak 18.

Ugovorne stranke, sukladno nacionalnim propisima, postupaju bez diskriminacije prema svim plovilima u međunarodnoj plovidbi u pogledu sljedećih obveza:

1) naplaćivanje brodskih i lučkih pristojbi i plaćanje usluga;

2) korištenje lučke opreme, mjesta sidrenja, prevodnica i drugih plovidbenih uređaja od opće koristi;

3) ukrcaj i iskrcaj roba i osoba;

4) provođenje svih oblika kontrola i izdavanje dokumenata od nadležnih tijela;

5) opskrba plovila gorivom, mazivom, vodom i namirnicama, lijekovima i drugom robom za isključivu uporabu na plovilu;

6) usluge RIS-a.

Članak 19.

Ugovorne stranke priznaju bez diskriminacije, jednak status svim plovilima kod provođenja carinskih formalnosti radi opskrbe namirnicama i zalihama za plovilo i opskrbu plovila gorivom i mazivom, a u skladu s nacionalnim propisima kojima se uređuje međunarodni promet.

Članak 20.

Članovi posade plovila ugovornih stranaka radi prijelaza državne granice ugovornih stranaka moraju imati valjanu ispravu koja je propisana za prelazak državne granice ugovornih stranaka.

Na plovilu, zajedno s članovima posade, mogu se nalaziti njihovi supružnici i maloljetna djeca, uz uvjet da posjeduju isprave koje su navedene u stavku 1. ovoga članka.

Na vodnim putovima iz članka 1.#clanak1 ovog Sporazuma članovi posade plovila ugovornih stranaka kod prelaska državne granice ugovornih stranaka, ukrcaja i iskrcaja na/s plovila i na području luka, odnosno pristaništa, otvorenih za međunarodni promet ne moraju imati vizu, uz uvjet da imaju valjanu brodarsku knjižicu. Ove odredbe vrijede i za članove obitelji posade plovila iz stavka 2. ovoga članka, upisane u brodarsku knjižicu i za članove posade plovila ugovornih stranaka koji imaju brodarsku knjižicu koju su izdale druge države u skladu s odgovarajućim međunarodnim ugovorima. Odredbe ovog stavka ne odnose se na čamce.

Sve osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju biti upisane u popis članova posade.

Članak 21.

Svaka od ugovornih stranaka će na svom dijelu vodnih putova iz članka 1.#clanak1 ovog Sporazuma priznati zvanja i ovlaštenja za posadu plovila druge ugovorne stranke, uključujući i zapovjednika plovila, koje je izdala druga ugovorna stranka, kao i druge isprave plovila i knjige koje se nalaze na plovilu.

Članak 22.

Ako član posade plovila jedne od ugovornih stranaka na plovilu prekrši nacionalne propise druge ugovorne stranke na čijem se državnom području plovilo nalazi, nadležna tijela će poduzimati mjere protiv tog člana posade bez suglasnosti predstavnika veleposlanstva ili konzulata ugovorne stranke zastave plovila, u sljedećim slučajevima:

1) ako povreda nacionalnih propisa prouzroči posljedice na državnom području ugovorne stranke na kojoj se plovilo nalazi;

2) ako povreda nacionalnih propisa u određenom slučaju narušava javni red i sigurnost ugovorne stranke na čijem se državnom području plovilo nalazi;

3) ako je povrijeđen granični režim propisan nacionalnim propisima ugovorne stranke;

4) ako se počinjeno djelo smatra kaznenim djelom prema nacionalnim propisima ugovorne stranke na čijem se državnom području plovilo nalazi;

5) ako je djelo počinjeno samo protiv ili na štetu osobe koja nije član posade.

Za sve ostale povrede nacionalnih propisa članova posade iz stavka 1. ovoga članka nadležna tijela mogu postupati u skladu sa svojim zakonodavstvom samo uz suglasnost predstavnika veleposlanstva ili konzulata ugovorne stranke zastave plovila.

Odredbe stavka 1. ovoga članka ne utječu na pravo nadzora i istrage koje nadležna tijela ugovorne stranke, na čijem se državnom području plovila nalaze, imaju prema svom zakonodavstvu.

DIO III.
TEHNIČKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG
VODNOG PUTA

Članak 23.

Ugovorne stranke će na temelju ovog Sporazuma, sporazumno, u okviru svojih nadležnosti, obavljati tehničko održavanje zajedničkog vodnog puta u utvrđenoj klasi u skladu s međunarodnim propisima koji su na snazi.

Članak 24.

Tehničko održavanje zajedničkog vodnog puta u cilju sigurnosti plovidbe obavljat će se na temelju pravilnika iz članka 29.#clanak29 ovog Sporazuma, višegodišnjih i godišnjih planova.

Ugovorne stranke su dužne višegodišnje i godišnje planove iz stavka 1. ovoga članka usuglasiti prije donošenja.

Tehničko održavanje zajedničkog vodnog puta obavljat će ovlaštene pravne osobe.

Ovlaštene pravne osobe ugovornih stranaka iz stavka 3. ovog članka mogu međusobno sklapati tehničke, komercijalne i sporazume o eksploataciji iz područja primjene ovog Sporazuma, u skladu s važećim propisima ugovornih stranaka.

Članak 25.

Strojevi i ostala sredstva rada koja su namijenjena za tehničko održavanje zajedničkog vodnog puta, a koja se s državnog područja jedne ugovorne stranke privremeno uvoze na državno područje druge ugovorne stranke, oslobođena su svih uvoznih i izvoznih pristojbi i ne podliježu ni uvoznim ni izvoznim ograničenjima.

Objekti sigurnosti plovidbe, prije svega plovci i bove, koji uslijed više sile dospiju s državnog područja jedne, na državno područje druge ugovorne stranke, ne podliježu uvozno - izvoznim ograničenjima i bit će vraćeni ovlaštenoj pravnoj osobi koja obavlja poslove tehničkog održavanja zajedničkog vodnog puta uz prethodnu najavu i odobrenje tijela nadležnog za sigurnost plovidbe na državnom području države gdje će se primopredaja obaviti.

Članak 26.

Sredstva iz članka 25.#clanak25 ovog Sporazuma mogu se privremeno uvoziti i izvoziti, uz uvjet da se to prijavi tijelima nadležnim za carinske poslove i da se nalaze pod carinskim nadzorom.

Za sredstva koja se do određenog roka ne vrate, provest će se odgovarajući carinski postupak.

Članak 27.

Ugovorne stranke dat će prioritet u provođenju carinskog postupka prilikom uvoza građevinskog materijala, potrošnih sredstava, strojeva i ostalih sredstava rada koji se koriste u skladu s ovim Sporazumom.

Članak 28.

Plovila iz države jedne ugovorne stranke koja se koriste prilikom tehničkog održavanja zajedničkog vodnog puta, mogu boraviti i obavljati radove na državnom području druge ugovorne stranke.

Predstavnici ovlaštenih pravnih osoba država ugovornih stranaka za obavljanje tehničkog održavanja zajedničkog vodnog puta, državljani jedne ugovorne stranke, mogu ploviti na državnom području druge ugovorne stranke radi obavljanja poslova tehničkog održavanja zajedničkog vodnog puta, kao i prilikom zajedničkog redovnog ili izvanrednog obilaska zajedničkog vodnog puta i objekata sigurnosti plovidbe, na temelju popisa. Popis osoba sastavlja tijelo nadležno za održavanje vodnog puta te ga dostavlja tijelima nadležnima za nadzor državne granice, carinskim tijelima i tijelima nadležnim za sigurnost plovidbe obiju ugovornih stranaka.

Članak 29.

Međudržavno povjerenstvo iz članka 30.#clanak30 ovog Sporazuma donijet će u roku od 90 dana od dana osnivanja, Pravilnik o obilježavanju vodnog puta kojim će se osobito utvrditi način i dionice, planiranje i kontrola izvršenja obilježavanja i Pravilnik o održavanju vodnog puta i druge akte vezane za tehničko održavanje.

DIO IV.
MEĐUDRŽAVNO POVJERENSTVO

Članak 30.

Za praćenje provedbe i primjenu odredbi ovog Sporazuma osniva se Međudržavno povjerenstvo, u roku od 30 dana od datuma stupanja na snagu ovoga Sporazuma.

Međudržavno povjerenstvo čini po šest imenovanih predstavnika svake ugovorne stranke. Međudržavno povjerenstvo može, po potrebi, angažirati predstavnike drugih tijela i stručnjake u svezi s pojedinim pitanjima.

Članove Međudržavnog povjerenstva imenuju ugovorne stranke.

Članak 31.

Nadležnosti Međudržavnog povjerenstva su:

1) donošenje pravilnika iz članka 29.#clanak29 ovog Sporazuma;

2) usklađivanje prijedloga planova iz članka 24.#clanak24 ovog Sporazuma;

3) praćenje statistike prijevoza plovilima;

4) usklađivanje i praćenje projekata na zajedničkom vodnom putu;

5) rješavanje spornih pitanja proizašlih iz primjene ovog Sporazuma;

6) obavljanje drugih poslova koji proizlaze iz ovog Sporazuma.

Članak 32.

Međudržavno povjerenstvo sastaje se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Sastanci Međudržavnog povjerenstva održavaju se naizmjenično na državnom području ugovornih stranaka.

Članak 33.

Međudržavno povjerenstvo donosi odluke konsenzusom.

Ako Međudržavno povjerenstvo ne postigne konsenzus, tada će se, na zahtjev jedne od ugovornih stranaka, predstavnici nadležnih tijela ugovornih stranaka sastati radi konzultacija, u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 34.

Međudržavno povjerenstvo na prvom sastanku donosi Poslovnik o radu.

DIO V.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Ugovorne stranke razmjenjivat će: informacije o promjenama pravnih, gospodarskih, tehničkih i drugih uvjeta plovidbe; informacije o stanju i tehničkom održavanju vodnih putova; informacije o uvjetima prijema i opskrbe plovila i boravka članova posade na svojim unutarnjim vodnim putovima i u svojim lukama i pristaništima.

Članak 36.

U skladu s potrebama sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodnim putovima, a uvažavajući međunarodno priznate standarde, ugovorne stranke se obvezuju da će međusobno razmjenjivati hidrološke i meteorološke informacije.

Članak 37.

Na prvom sastanku Međudržavnog povjerenstva ugovorne stranke će razmijeniti:

1) podatke o tijelima nadležnima za nadzor državne granice;

2) podatke o tijelima nadležnima za sigurnost plovidbe;

3) podatke o tijelima nadležnima za tehničko održavanje vodnih putova;

4) podatke o pravnim osobama ovlaštenima za tehničko održavanje vodnih putova;

5) podatke o tijelima nadležnima za nesreće uslijed izlijevanja onečišćavajućih tvari;

6) podatke o utvrđenim graničnim prijelazima za obavljanje granične kontrole na rijekama;

7) položaje mjesta za sidrenje, stajanje i noćenje iz članka 8.#clanak8 ovog Sporazuma;

8) podatke o pravnim osobama za obavljanje poslova upravljanja vodama;

9) podatke o tijelima nadležnima za hidrološke i meteorološke poslove;

10) opise oznaka javnih plovila;

11) podatke o lukama i pristaništima otvorenima za međunarodni promet;

12) podatke vezane za Riječne informacijske servise koje obje ugovorne stranke pružaju.

Članak 38.

Odredbe ovog Sporazuma ne utječu na prava i obveze utvrđene drugim međunarodnim ugovorima koji obvezuju ugovorne stranke.

Odredbama ovog Sporazuma, kao i njegovom primjenom, ničim se ne zadire u pitanje utvrđivanja i označavanja međudržavnih granica između ugovornih stranaka.

Članak 39.

Ovaj Sporazum stupa na snagu 30. (tridesetog) dana od datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno obavještavaju, diplomatskim putem, da su ispunjeni uvjeti predviđeni unutarnjim zakonodavstvom ugovornih stranaka za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može ga otkazati u pisanom obliku diplomatskim putem. Sporazum prestaje nakon isteka šest mjeseci od datuma primitka obavijesti o otkazu.

Sastavljeno u Beogradu, dana 13. listopada 2009. u dva izvornika, svaki na hrvatskom i srpskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

Božidar Kalmeta, v. r.

ministar mora, prometa i infrastrukture

ZA VLADU
REPUBLIKE SRBIJE

Milutin Mrkonjić, v. r.

ministar za infrastrukturu

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove mora, prometa i infrastrukture.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-19/10-01/01

Zagreb, 5. veljače 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !