Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 17.02.2010 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji

HRVATSKI SABOR

5

Na temelju članka 88.L501785 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. siječnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/07

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 4. veljače 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji, potpisan u Rijeci 25. svibnja 2009. u izvorniku na hrvatskom i srpskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske

i

Vlada Republike Srbije

(u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

u duhu prijateljskih odnosa između ugovornih stranaka,

s namjerom da prodube suradnju policijskih tijela,

sa zajedničkom voljom da učinkovito djeluju na suzbijanju međunarodne opasnosti za javnu sigurnost te suzbijanju međunarodnog kriminaliteta,

s ciljem da s pomoću usklađenih aktivnosti učinkovitije djeluju protiv međunarodnog kriminaliteta,

uz poštivanje Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka, sastavljene u Strasbourgu, dana 28. siječnja 1981., Dodatnog protokola uz tu Konvenciju u svezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka, sastavljenog u Strasbourgu, dana 8. studenoga 2001., kao i Preporuke broj R (87) 15 Odbora ministara Vijeća Europe od 17. rujna 1987. o reguliranju korištenja osobnih podataka od strane policije, a koja se odnosi i na slučajeve kada se podaci ne obrađuju automatski,

sporazumjele su se kako slijedi:

Poglavlje I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

PREDMET SPORAZUMA, NADLEŽNA TIJELA TE PROMJENE NADLEŽNOSTI I NAZIVA TIJELA

Ugovorne stranke jačaju suradnju u području:

– otklanjanja opasnosti za javnu sigurnost i javni red,

– sprječavanja i progona kaznenih djela, te

– stanja sigurnosti u nadzoru državne granice u pograničnom području.

Sukladno nacionalnom zakonodavstvu, ugovorne stranke će surađivati u provedbi zajedničkih policijskih mjera u područjima iz stavka 1. ovog članka uz međusobnu kadrovsku, materijalnu i organizacijsku potporu, a prema potrebi mogu osnivati i zajedničke policijske timove.

Nadležna policijska tijela prema ovom Sporazumu su:

– u Republici Hrvatskoj: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije kao nacionalno sredinje tijelo s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te policijske uprave u okviru njihovih nadležnosti;

– u Republici Srbiji: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije kao nacionalno središnje tijelo s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te policijske uprave u okviru njihovih nadležnosti.

Nadležna policijska tijela u pograničnom području su:

– za hrvatsku ugovornu stranku:

– policijska uprava vukovarsko-srijemska;

– policijska uprava osječko-baranjska;

– za srbijansku ugovornu stranku:

– policijska uprava Sremska Mitrovica;

– policijska uprava Novi Sad;

– policijska uprava Sombor;

– Regionalni centar granične policije prema Republici Hrvatskoj.

Ugovorne stranke se međusobno obavještavaju o promjenama nadležnosti ili naziva tijela navedenih u ovom Sporazumu.

Članak 2.

ZAJEDNIČKA SIGURNOSNA PROSUDBA

Ugovorne stranke teže ostvarivanju što ujednačenijeg stanja obaviještenosti o sigurnosnoj situaciji. U tu svrhu periodički i s određenim povodom razmjenjuju obavijesti o stanju te po potrebi zajednički prosuđuju težišta sigurnosne situacije.

Poglavlje II.
OPĆE ODREDBE O POLICIJSKOJ SURADNJI

Članak 3.

SURADNJA PO ZAMOLBI

Policijska tijela ugovornih stranaka u okviru svoje nadležnosti jedno drugom, po zamolbi, pružaju administrativnu pomoć u otklanjanju opasnosti za javnu sigurnost i javni red te radi sprječavanja i progona kaznenih djela, ako zamolba ili postupanje po istoj prema nacionalnom zakonodavstvu nije u nadležnosti pravosudnih tijela. Ako zamoljeno policijsko tijelo nije nadležno postupati po zamolbi, tada istu prosljeđuje nadležnom tijelu.

Nacionalna središnja tijela ugovornih stranaka međusobno razmjenjuju zamolbe iz stavka 1. ovog članka te odgovore na iste. Zamolbe se upućuju neposredno nacionalnim središnjim tijelima ugovornih stranaka, koja su dužna na iste odgovoriti.

Upućivanje zamolbi i odgovor na iste može uslijediti neposredno između nadležnih policijskih tijela ugovornih stranaka, ukoliko se zamolbe za pomoć u otklanjanju izravne opasnosti za javnu sigurnosti i javni red ne mogu pravodobno dostaviti redovnim kanalima koji postoje između nacionalnih središnjih tijela. Nadležno policijsko tijelo obavještava svoje nacionalno središnje tijelo o izravno zaprimljenim i poslanim zamolbama u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Prema nacionalnom zakonodavstvu zamolbe iz stavaka 1. do 3. ovog članka mogu se osobito odnositi na:

1) utvrđivanje vlasnika i osoba na koja su vozila prijavljena te osoba koje upravljaju motornim vozilima, zračnim i vodenim plovilima;

2) upite o vozačkim dozvolama, plovidbenim dozvolama i sličnim dozvolama;

3) utvrđivanje prebivališta, boravišta i njihovog pravnog temelja;

4) utvrđivanje vlasnika i korisnika telefonskih priključaka ili drugih telekomunikacijskih uređaja;

5) utvrđivanje identiteta;

6) obavijesti o podrijetlu stvari, na primjer oružja, motornih vozila te vodenih plovila (upiti u vezi s pravnim temeljem);

7) obavijesti o posjedovanju i vlasništvu nekretnina, pokretnina i vrijednosnih papira;

8) usklađivanje i pokretanje prvih mjera traganja;

9) posebne dokazne radnje;

10) prikupljanje potrebnih obavijesti;

11) provedbu konkretnih mjera pri pružanju zaštite svjedoka;

12) otkrivanje, osiguranje tragova, analizu i usporedbu tragova.

Zamolbe kao i odgovor na iste dostavljaju se, u načelu, u pisanom obliku. Ako se dostavljaju osobni podaci, izabrat će se oblik dostave koji će u dostatnoj mjeri voditi računa o osjetljivosti tih podataka. Usmena je zamolba moguća u hitnim slučajevima, ali se o tome bez odgode dostavlja naknadni pisani zahtjev. Ugovorne stranke jamče za to da je pristup komunikacijskim uređajima moguć samo ovlaštenim osobama.

Članak 4.

RAZMJENA INFORMACIJA BEZ ZAMOLBE

Policijska tijela ugovornih stranaka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u pojedinačnim slučajevima međusobno razmjenjuju informacije i bez zamolbe, ako na temelju utvrđenih činjenica mogu osnovano pretpostaviti da su te informacije potrebne za otklanjanje konkretne opasnosti za javnu sigurnost i javni red ili za progon kaznenih djela ili mogu dovesti do podnošenja zamolbe za pravnu pomoć. Članak 3.#clanak3 stavci 2., 3., i 5. ovog Sporazuma na odgovarajući se način primjenjuju na razmjenu informacija.

Članak 5.

OBRAZOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE

Policijska tijela ugovornih stranaka, surađuju u području obrazovanja i stručnog usavršavanja, i to posebno putem:

1) razmjene nastavnih planova i programa;

2) zajedničkih seminara i vježbi te razmjene predavača i stručnjaka;

3) pozivanja predstavnika druge ugovorne stranke kao promatrača pri vježbama i pri posebnim aktivnostima od većeg sigurnosnog značaja;

4) sudjelovanja predstavnika druge ugovorne stranke u raznim oblicima stručnog usavršavanja;

5) zajedničkih radnih susreta.

Poglavlje III.
POSEBNA PODRUČJA POLICIJSKE SURADNJE

Članak 6.

POLICIJSKA SURADNJA U SUZBIJANJU KORUPCIJE I DRUGIH KAZNENIH DJELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI

Policijska tijela ugovornih stranaka surađuju u suzbijanju korupcije i drugih kaznenih djela protiv službene dužnosti.

Suradnja policijskih tijela ugovornih stranaka u ovom području obuhvaća i razmjenu iskustava o primjeni nacionalnog zakonodavstva te prevenciju kriminaliteta kao i razmjenu informacija i analiza o uzrocima i razvojnim tendencijama kod suzbijanja korupcije te drugih kaznenih djela protiv službene dužnosti.

Poglavlje IV.
POSEBNI OBLICI SURADNJE

Članak 7.

KONTROLIRANE ISPORUKE

Ugovorne stranke mogu po prethodno upućenoj zamolbi na svom državnom području dopustiti kontrolirane isporuke za kaznena djela za koja je to moguće prema pravu zamoljene ugovorne stranke, posebice kod nedopuštene trgovine opojnim drogama, oružjem, eksplozivnim tvarima, krivotvorenim novcem i pranja novca. Ugovorna stranka moliteljica treba obrazložiti da bi bez te mjere bilo nemoguće ili bi bilo bitno otežano otkrivanje nalogodavca i drugih sudionika ili otkrivanje distributivnih kanala. Zamoljena će ugovorna stranka ograničiti ili odbiti kontrolirane isporuke, ako je rizik koji proizlazi iz isporuka za osobe koje sudjeluju u prijevozu nerazmjerno velik ili ako isporuke predstavljaju opasnost za javnu sigurnost.

Zamoljena ugovorna stranka preuzima kontrolu nad isporukama kod prelaska državne granice, a radi izbjegavanja prekida kontrole. U daljnjem tijeku prijevoza zamoljena ugovorna stranka osigurava stalan nadzor na način da se sudionici i isporuke u svako doba nalaze u dohvatu. Kontrolirane isporuke se u dogovoru između ugovornih stranaka mogu zaustaviti te se može odobriti nastavak isporuke na način da ista ostane nedirnuta, da se ukloni ili u cijelosti ili djelomično zamijeni.

Zamolbe za kontrolirane isporuke, koje započinju ili se nastavljaju u trećoj državi, odobravaju se samo ako ta država osigurava ispunjenje pretpostavki iz stavka 2. ovog članka.

Zamolbe iz stavka 1. upućuju se:

– u Republici Hrvatskoj: Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu policije, Upravi kriminalističke policije;

– u Republici Srbiji: Ministarstvu unutrašnjih poslova, Direkciji policije, Upravi kriminalističke policije.

Zamolba iz stavka 1. upućuje se na temelju međunarodnih ugovora o pružanju pravne pomoći u kaznenim stvarima koji obvezuju ugovorne stranke ili na temelju nacionalnog zakonodavstva uz uvjet uzajamnosti. Odluku donosi nadležno tijelo zamoljene ugovorne stranke sukladno pravu zamoljene ugovorne stranke.

Članak 8.

IZVIDI PRIKRIVENIH ISTRAŽITELJA

Ugovorne stranke mogu po prethodno upućenoj zamolbi pružati jedna drugoj pomoć u vođenju istraga pomoću službenih osoba koje djeluju u tajnosti ili s izmijenjenim identitetom (prikriveni istražitelj), ako postoji sumnja da je počinjeno kazneno djelo za koje je prema zakonodavstvu zamoljene ugovorne stranke dopušteno djelovanje prikrivenih istražitelja. Ugovorna stranka moliteljica dužna je obrazložiti da bi bez te mjere prikupljanje obavijesti bilo nemoguće ili znatno otežano.

Izvidi prikrivenih istražitelja na državnom području zamoljene ugovorne stranke ograničavaju se na pojedinačno, vremenski ili na drugi način, sukladno nacionalnom zakonodavstvu, ograničeno djelovanje. Pripremanje djelovanja odvija se na temelju dogovora između sudjelujućih tijela zamoljene ugovorne stranke i ugovorne stranke moliteljice. Djelovanje vodi službena osoba zamoljene ugovorne stranke. Na traženje jedne od ugovornih stranaka izvidi prikrivenih istražitelja moraju se prekinuti bez odgode.

Na zamolbu ugovorne stranke moliteljice na državnom području zamoljene ugovorne stranke može se angažirati i prikriveni istražitelj ugovorne stranke moliteljice, uz ograničenja iz prethodnog stavka. Zamoljena ugovorna stranka pruža potrebnu kadrovsku, logističku i tehničku pomoć. Zamoljena ugovorna stranka poduzima sve potrebne mjere za zaštitu službenih osoba ugovorne stranke moliteljice za vrijeme njihovog djelovanja na državnom području zamoljene ugovorne stranke. O provedbi i rezultatima djelovanja prikrivenih istražitelja potrebno je bez odgode u pisanom obliku obavijestiti nadležna tijela ugovorne stranke na čijem se državnom području djelovanje odvijalo. Djelovanje prikrivenog istražitelja ugovorne stranke moliteljice smatra se djelovanjem zamoljene ugovorne stranke.

Zamoljena ugovorna stranka sukladno nacionalnom zakonodavstvu utvrđuje pretpostavke za djelovanje prikrivenih istražitelja, uvjete pod kojima isti djeluju, te uvjete za korištenje rezultata izvida prikrivenih istražitelja. Zamoljena ugovorna stranka o tome obavještava ugovornu stranku moliteljicu.

Zamolbe iz stavka 1. upućuju se:

– u Republici Hrvatskoj: Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu policije, Upravi kriminalističke policije;

– u Republici Srbiji: Ministarstvu unutrašnjih poslova, Direkciji policije, Upravi kriminalističke policije.

Zamolba iz stavka 1. upućuje se na temelju međunarodnih ugovora o pružanju pravne pomoći u kaznenim stvarima koji obvezuju ugovorne stranke ili na temelju nacionalnog zakonodavstva uz uvjet uzajamnosti. Odluku donosi nadležno tijelo zamoljene ugovorne stranke sukladno pravu zamoljene ugovorne stranke.

Članak 9.

ZAŠTITA SVJEDOKA

Policijska tijela ugovornih stranaka uzajamno se pomažu u području zaštite svjedoka i ostalih osoba sukladno nacionalnom zakonodavstvu (u daljnjem tekstu: osobe koje je potrebno zaštititi).

Pomoć obuhvaća razmjenu informacija, logističku pomoć te prihvat osoba koje je potrebno zaštititi.

Osoba koju je potrebno zaštititi mora biti uključena u program zaštite svjedoka u ugovornoj stranci moliteljici. Osoba koju je potrebno zaštititi neće se uključiti u program zaštite svjedoka zamoljene ugovorne stranke. Pri provedbi mjera pružanja pomoći u vezi sa zaštitom te osobe na odgovarajući se način primjenjuje nacionalno zakonodavstvo zamoljene ugovorne stranke.

Ako je to potrebno, troškove života osoba koje je potrebno zaštititi, kao i druge troškove za druge mjere čiju je provedbu zatražila ugovorna stranka moliteljica, podmiruje država moliteljica. Troškove policijskih službenika i materijalne troškove u vezi sa zaštitom tih osoba snosi zamoljena ugovorna stranka.

Zamoljena ugovorna stranka, nakon što prethodno obavijesti ugovornu stranku moliteljicu, može obustaviti pružanje zaštite osobi kojoj je to potrebno, ako za to postoje ozbiljni razlozi. U tim je slučajevima ugovorna stranka moliteljica dužna ponovno preuzeti tu osobu.

Članak 10.

UPUĆIVANJE ČASNIKA ZA VEZU

Ugovorna stranka može uputiti časnika za vezu policijskim tijelima druge ugovorne stranke uz suglasnost njezina nacionalnog središnjeg tijela.

Časnici za vezu poduzimaju radnje savjetovanja i pružanja pomoći bez prava na samostalno korištenje policijskih ovlasti. Oni pružaju informacije i obavljaju zadatke u okviru uputa ugovorne stranke šiljateljice, a pri tome uzimaju u obzir zamolbu ugovorne stranke primateljice.

Časnici za vezu koje je jedna ugovorna stranka uputila u treću državu mogu na temelju međusobnog dogovora obiju ugovornih stranaka, te uz pisanu suglasnost treće države štititi i interese druge ugovorne stranke u toj državi.

Članak 11.

SURADNJA NA PODRUČJU SIGURNOSTI U ŠPORTU I VELIKIH DOGAĐAJA

Ugovorne stranke će surađivati i razmjenjivati informacije vezane uz športske događaje i druge velike događaje.

Razmjena obuhvaća i dostavu osobnih podataka o navijačima i osobama sklonih nasilju na športskim natjecanjima sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

Suradnja može obuhvaćati upućivanje i prihvat policijskih timova za vrijeme održavanja navedenih športskih događaja i drugih velikih događaja te njihovo djelovanje na državnom području druge ugovorne stranke, kao i razmjenu iskustava u cilju stjecanja najbolje prakse. Razmjena iskustava može obuhvaćati: razmjenu stručnjaka, materijala i znanja iz ovog područja.

Poglavlje V.
SURADNJA U PODRUČJU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

Članak 12.

OBLICI SURADNJE

Predstavnici granične policije obiju ugovornih stranaka surađuju u području nadzora i zaštite državne granice.

Predstavnici graničnih policija ugovornih stranaka mogu održavati redovite radne sastanke na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini u cilju razmjene informacija, organiziranja zajedničkih akcija, zajedničke analize rizika, tehničke suradnje i ostalih oblika suradnje.

U cilju učinkovitijeg nadzora državne granice ugovorne stranke mogu dogovoriti provedbu mješovitih ophodnji uz zajedničku državnu granicu i osnivanje zajedničkih kontaktnih službi.

Ugovorne stranke mogu dogovoriti i druge oblike suradnje u cilju ubrzanja prometa preko zajedničke državne granice, sprječavanja nezakonitih migracija i svih drugih oblika prekograničnog kriminala.

Članak 13.

MJEŠOVITE OPHODNJE UZ ZAJEDNIČKU DRŽAVNU GRANICU

U namjeri učinkovitije zaštite državne granice, suzbijanja nezakonitih migracija, prekograničnog kriminala i sprječavanja ugrožavanja javnog reda, policijska tijela ugovornih stranaka mogu uz zajedničku državnu granicu obavljati rad u obliku mješovitih ophodnji.

Pri provedbi zadataka u okviru mješovitih ophodnji službene osobe druge ugovorne stranke ovlaštene su, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ugovorne stranke na čijem se državnom području poduzimaju mjere, utvrđivati identitet osoba i zaustavljati osobe koje su pokušale izbjeći policijsku kontrolu.

Pri obavljanju službenih postupaka primjenjuje se nacionalno zakonodavstvo one ugovorne stranke na čijem državnom području postupaju službene osobe.

Članak 14.

ZAJEDNIČKE KONTAKTNE SLUŽBE

Na državnom području ugovornih stranaka, u blizini zajedničke državne granice, trajno ili privremeno, mogu se uspostaviti zajedničke kontaktne službe, u kojima bi djelovale službene osobe policijskih tijela obiju ugovornih stranaka.

Službene osobe u zajedničkim kontaktnim službama analiziraju, razmjenjuju i posreduju informacije značajne za prekograničnu policijsku suradnju i na druge načine svojim djelovanjem pridonose usklađenoj suradnji prema ovom Sporazumu.

Službene osobe u zajedničkim kontaktnim službama djeluju isključivo prema uputama i u skladu sa svojim policijskim pravilima. Zajedničke policijske aktivnosti službene osobe u zajedničkim kontaktnim službama provode samo uz prethodnu suglasnost policijskih tijela i samo u onim oblicima koji su predviđeni ovim Sporazumom.

Ugovorne stranke mogu se dogovoriti da u zajedničkoj kontaktnoj službi sudjeluju i službene osobe iz treće države.

Podjela troškova koji nastanu uspostavljanjem i poslovanjem zajedničke kontaktne službe uredit će se posebnim dogovorom.

Članak 15.

MEĐUSOBNO KOMUNICIRANJE I TELEKOMUNIKACIJSKA POVEZANOST

Policijska tijela mogu za potrebe provedbe ovog Sporazuma poboljšati međusobno komuniciranje i telekomunikacijsku povezanost:

1) imenovanjem osoba za kontakt;

2) razmjenom informacija o značajnim telekomunikacijskim povezanostima i elektroničkim adresama policijskih tijela;

3) osiguranjem neposrednih veza za prijenos govora, podataka ili slike;

4) uspostavljanjem radioveza na dogovorenim frekvencijama u slučaju posebnih potreba, i

5) suradnjom pri osiguravanju nesmetanog djelovanja policijskih radiosustava.

Članak 16.

SLUŽBENI TRANZIT

Službene osobe nadležnih policijskih tijela mogu na temelju dogovora policijskih tijela, prelaziti preko državnog područja druge ugovorne stranke u cilju postupanja na vlastitom državnom području, u slučajevima kada do tog dijela državnog područja nije moguć pristup iz vlastite države ili bi takav pristup prouzročio nesrazmjeran utrošak vremena i/ili financijskih sredstava.

Tijekom službenog tranzita, službene osobe policijskih tijela nemaju službene ovlasti.

Poglavlje VI.
ZAŠTITA PODATAKA

Članak 17.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Nadležna policijska tijela ugovornih stranaka međusobno razmjenjuju osobne podatke (u daljnjem tekstu: podaci) uz poštivanje ograničenja određenih od strane tijela koje podatke dostavlja te sukladno sljedećim načelima koja se primjenjuju jednako na automatski obrađene podatke kao i na one podatke koji to nisu:

1) dostavljeni podaci se bez suglasnosti tijela koje ih dostavlja ne smiju koristiti u druge svrhe osim u one zbog kojih se dostavljaju;

2) dostavljeni se podaci brišu odnosno ispravljaju, čim:

– se ustanovi netočnost podataka, ili

– tijelo koje ih je dostavilo priopći da su podaci utvrđeni ili dostavljeni na protupravan način, ili

– podaci više nisu potrebni za izvršavanje službenog zadatka radi kojeg su dostavljeni, osim u slučaju postojanja izričite ovlasti za korištenje dostavljenih podataka u druge svrhe. Takva se suglasnost smije dati samo ako je obrada tih podataka u te druge svrhe dopuštena prema nacionalnom zakonodavstvu ugovorne stranke koja vodi zbirku podataka.

Ugovorne stranke u vezi s obvezom brisanja podataka dužne su poštivati upute o postupanju ugovorne stranke koja dostavlja podatke.

3) na zahtjev nadležnog tijela koje je podatke dostavilo primatelj daje obavijesti o korištenju primljenih podataka i o postignutim rezultatima;

4) nadležno tijelo koje podatke dostavlja jamči za točnost i aktualnost dostavljenih podataka. Uz to je dužno obratiti pozornost na postojanje nužnosti i razmjernosti u odnosu na svrhu koja se dostavom tih podataka željela postići, te na poštivanje zabrana dostave podataka prema nacionalnom zakonodavstvu ugovorne stranke. Ako se ispostavi da su dostavljeni netočni podaci ili podaci koje se nisu smjeli dostaviti, ili da se podaci koji su uredno dostavljeni po proteku određenog roka sukladno nacionalnom zakonodavstvu ugovorne stranke čije je tijelo te podatke dostavilo moraju izbrisati, tada se to primatelju bez odgode mora priopćiti. Primatelj je sa svoje strane dužan odmah provesti potrebno brisanje ili ispravak;

5) ako tijelo kojem su podaci dostavljeni ima razloga posumnjati u točnost dostavljenih podataka ili smatra da ih je potrebno izbrisati, dužno je o tome odmah obavijestiti tijelo koje je dostavilo podatke;

6) ugovorne stranke koriste za dostavljanje podataka samo takva komunikacijska sredstva koja jamče učinkovitu zaštitu podataka od neovlaštenog korištenja ili promjene od strane trećih osoba tijekom postupka dostave tih podataka;

7) službene osobe koje djeluju na državnom području druge ugovorne stranke nemaju izravan pristup automatski obrađenim podacima druge ugovorne stranke. Ovo vrijedi i za suradnju prema članku 14.;

8) primatelj je dužan dostavljene podatke učinkovito zaštititi od slučajnog ili neovlaštenog uništavanja, slučajnog gubitka, neovlaštene ili slučajne izmjene ili prosljeđivanja, neovlaštenog pristupa i neovlaštenog objavljivanja;

9) tijelo koje je podatke dostavilo i primatelj dužni su zabilježiti povod, sadržaj, vrijeme i mjesto primitka te tijelo koje je podatke dostavilo odnosno tijelo kojem su isti dostavljeni. Ovi podaci čuvaju se najmanje tri godine i smiju se koristiti isključivo za kontrolu poštivanja mjerodavnih propisa o zaštiti podataka;

10) ugovorne stranke odgovaraju, sukladno njihovom nacionalnom zakonodavstvu, za štete koje u ugovornoj stranci nekoj osobi druge ugovorne stranke nastanu kao posljedica obrade njezinih podataka koji su dostavljeni sukladno ovom Sporazumu. Ugovorne stranke se u okviru odgovornosti u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom prema oštećenom ne mogu pozivati na to da su dostavljeni podaci bili netočni ili da su protupravno dostavljeni. Ako ugovorna stranka kojoj su podaci dostavljeni nadoknadi štetu nastalu korištenjem netočnih ili protupravno dostavljenih podataka, ugovorna stranka koja je podatke dostavila, namirit će ukupni iznos isplaćene naknade štete.

Članak 18.

KLASIFICIRANI PODACI

Kada se na temelju ovog Sporazuma dostavljaju klasificirani podaci, primjenjuju se sljedeće odredbe:

1) ugovorna stranka kojoj su podaci dostavljeni jamči jednaku zaštitu primljenih podataka, koji su klasificirani prema nacionalnom zakonodavstvu ugovorne stranke koja ih je dostavila. Za svrhe ovog Sporazuma sljedeći se stupnjevi tajnosti klasificiranih podataka prema pravnim porecima Republike Hrvatske i Republike Srbije smatraju se jednakovrijednim:

Za Republiku Hrvatsku:

Za Republiku Srbiju:

VRLO TAJNO

DRŽAVNA TAJNA

TAJNO

SLUŽBENA TAJNA – STROGO POVERLJIVO

POVJERLJIVO

SLUŽBENA TAJNA – POVERLJIVO

OGRANIČENO

ZA INTERNU UPOTREBU

2) tijelo koje dostavlja podatke bez odgode pisanim putem priopćava primatelju promjenu stupnja tajnosti klasificiranih podataka ili deklasifikacije. Primatelj je dužan prema tom priopćenju uskladiti stupanj tajnosti klasificiranih podataka ili deklasifikacije;

3) dostavljeni klasificirani podaci smiju se koristiti samo u onu svrhu radi koje su dostavljeni, a dostupni mogu biti samo onim osobama kojima je s obzirom na njihovu djelatnost poznavanje tih podataka nužno i koje su prema nacionalnom zakonodavstvu ovlaštene saznati te podatke;

4) pristup dostavljenim klasificiranim podacima dopušten je tijelima koja nisu navedena u ovom Sporazumu samo uz pisanu suglasnost tijela koje ih je dostavilo;

5) ugovorna stranka kojoj su podaci dostavljeni bez odgode priopćava tijelu koje je podatke dostavilo svaku povredu nacionalnog zakonodavstva koja se odnosi na zaštitu dostavljenih klasificiranih podataka. U tom priopćenju navode se okolnosti nastanka te povrede, njezine posljedice te mjere poduzete radi ograničavanja posljedica te sprječavanja budućih povreda te vrste;

6) klasificirani podaci se dostavljaju drugoj ugovornoj stranci putem teklića ili na neki drugi način koji je dopušten prema nacionalnom zakonodavstvu ugovornih stranaka.

Poglavlje VII.
PRAVNI POLOŽAJ SLUŽBENIH OSOBA

Članak 19.

OVLASTI I PRAVNI POLOŽAJ SLUŽBENIH OSOBA DRUGE UGOVORNE STRANKE

Službene osobe jedne ugovorne stranke koje se u okviru suradnje prema ovom Sporazumu nalaze na državnom području druge ugovorne stranke, nemaju policijske ovlasti, osim ako ovim Sporazumom nije drugačije određeno. Pri provedbi svih mjera one su dužne pridržavati se nacionalnog zakonodavstva druge ugovorne stranke.

Službene osobe jedne ugovorne stranke koje se u okviru suradnje prema ovom Sporazumu nalaze na državnom području druge ugovorne stranke, dužne su sa sobom nositi valjanu službenu iskaznicu s fotografijom. U slučaju članka 8.#clanak8 ovog Sporazuma dovoljno je nositi dokument o prikrivenom identitetu.

Službene osobe jedne ugovorne stranke koje se u okviru suradnje na temelju ovog Sporazuma nalaze na državnom području druge ugovorne stranke ovlaštene su nositi svoje službeno oružje, osnovna zadužena sredstva prisile i opremu, osim ako druga ugovorna stranka u pojedinačnom slučaju izjavi da ona to ne dopušta ili da to dopušta samo pod određenim uvjetima. Korištenje službenog oružja dopušteno je samo u slučaju nužne obrane sebe ili treće osobe. Nadležne se službe međusobno obavještavaju o dopuštenom službenom oružju i sredstvima prisile. Službene osobe nisu ovlaštene nositi odoru. Službene osobe iz članaka 13.#clanak13, 14.#clanak14 i 16.#clanak16 ovog Sporazuma ovlaštene su nositi odoru osim ako nadležna policijska tijela na čijem državnom području službene osobe djeluju u konkretnom slučaju to ne dozvoljavaju odnosno korištenje dodatno ne uvjetuju.

Ako službene osobe jedne ugovorne stranke pri poduzimanju mjera sukladno ovom Sporazumu na državnom području druge ugovorne stranke koriste vozila, dužne su pridržavati se istih prometnih propisa kao i službene osobe druge ugovorne stranke. Ugovorne stranke međusobno se obavještavaju o važećim propisima iz ovog područja.

Članak 20.

KAZNENOPRAVNA ODGOVORNOST

Službene osobe koje sukladno ovom Sporazumu djeluju na državnom području druge ugovorne stranke izjednačene su u svojim pravima i odgovornostima sa službenim osobama te ugovorne stranke u pogledu kaznenih djela koja one počine ili koja su počinjena nad njima ili na njihovu štetu.

Članak 21.

RADNOPRAVNI ODNOSI

Na službene osobe ugovornih stranaka se za vrijeme obavljanja njihovih zadataka sukladno ovom Sporazumu primjenjuju radnopravni propisi njihove države, a naročito u pogledu disciplinske odgovornosti.

Članak 22.

ODREDBE O ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Ako službena osoba jedne ugovorne stranke u provedbi ovog Sporazuma prouzroči štetu na državnom području druge ugovorne stranke, ta je ugovorna stranka odgovorna za naknadu štete oštećenoj trećoj osobi pod jednakim uvjetima i u jednakom opsegu kao da su štetu prouzročile domaće stvarno i mjesno nadležne službene osobe.

Ugovornoj stranci koja je nadoknadila štetu oštećenima ili njihovim pravnim sljednicima, druga ugovorna stranka mora nadoknaditi iznos štete, osim ako je intervencija uslijedila po njezinoj zamolbi. Kod šteta na teret ugovornih stranaka, naknada štete neće se potraživati, osim ako je službena osoba prouzročila štetu namjerno ili iz krajnje nepažnje.

Poglavlje VIII.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

ODREDBA O IZNIMKAMA

Ako jedna ugovorna stranka smatra da je postupanje po konkretnoj zamolbi ili poduzimanje konkretne mjere suradnje u skladu s ovim Sporazumom takvo da može dovesti do ograničavanja suvereniteta, ugrožavanja vlastite sigurnosti ili drugih bitnih interesa ili do povrede nacionalnog zakonodavstva, priopćit će drugoj ugovornoj stranci da u cijelosti ili djelomično odbija suradnju ili je prihvaća pod određenim uvjetima.

Članak 24.

PROVEDBENI PROTOKOLI

Nadležna nacionalna središnja tijela ugovornih stranaka iz članka 1. stavka 3. mogu na temelju ovog Sporazuma sklopiti protokole za njegovu provedbu.

Članak 25.

SASTANCI STRUČNJAKA

Svaka ugovorna stranka može po potrebi zatražiti sastanak predstavnika nadležnih policijskih tijela ugovornih stranaka radi utvrđivanja pojedinosti za provedbu oblika suradnje koji su predviđeni ovim Sporazumom, rješavanja pitanja u svezi s primjenom ovog Sporazuma te predlaganja daljnjeg razvoja suradnje.

Članak 26.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualni sporovi koji bi mogli nastati iz tumačenja ili primjene ovog Sporazuma, a koje nacionalna središnja tijela ne mogu riješiti putem konzultacija, rješavaju se diplomatskim putem.

Članak 27.

TROŠKOVI

Svaka ugovorna stranka snosi troškove koji za njezina nadležna policijska tijela nastanu provedbom ovog Sporazuma, osim ako ovim Sporazumom nije drukčije određeno.

Članak 28.

ODNOS PREMA DRUGIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

Ovaj Sporazum ne utječe na postojeća prava i obveze koje za ugovorne stranke proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora koji ih obvezuju.

Ovaj Sporazum ne utječe na odredbe o međunarodnoj suradnji u području suzbijanja kriminala putem nacionalnih središnjih tijela, posebice u okviru Međunarodne organizacije kriminalističke policije (Interpol).

Odredbe ovog Sporazuma ni u čemu ne prejudiciraju utvrđivanje, razgraničenje i označavanje državne granice između ugovornih stranaka.

Članak 29.

ODREDBA O PRESTANKU

Datumom stupanja na snagu ovog Sporazuma prestaje Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima, terorizma i drugih težih kaznenih djela, potpisan u Beogradu, 8. svibnja 2002. godine.

Članak 30.

STUPANJE NA SNAGU I OTKAZ

Ovaj Sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno obavještavaju, diplomatskim putem, da su ispunjeni uvjeti predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može diplomatskim putem u svakom trenutku u pisanom obliku otkazati ovaj Sporazum. Sporazum prestaje šest (6) mjeseci nakon datuma primitka obavijesti o otkazu.

Sastavljeno u Rijeci, dana 25. svibnja 2009. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom i srpskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Tomislav Karamarko, v. r.

ministar unutarnjih poslova

ZA VLADU REPUBLIKE SRBIJE

Ivica Dačić, v. r.

ministar unutarnjih poslova

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/09-01/03

Zagreb, 29. siječnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !