Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 17.02.2010 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit

HRVATSKI SABOR

6

Na temelju članka 88.L501786 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. siječnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/08

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 4. veljače 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit, potpisan u Rijeci 25. svibnja 2009., u izvorniku na hrvatskom i srpskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Srbije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

u želji za nastavkom suradnje s ciljem jamčenja bolje provedbe odredaba o protoku osoba,

u želji da se omogući ponovni prihvat i tranzit osoba čiji je ulazak ili boravak nezakonit,

u duhu međusobnog povjerenja i na temelju uzajamnosti,

odlučne da će se boriti protiv nezakonitih migracija,

sporazumjele su se kako slijedi:

I.
ZNAČENJE IZRAZA

Članak 1.

U svrhu ovoga Sporazuma:

1.) »Državljanin Republike Hrvatske« je osoba koja ima državljanstvo Republike Hrvatske u skladu s njezinim zakonodavstvom;

2.) »Državljanin Republike Srbije« je osoba koja ima državljanstvo Republike Srbije u skladu s njezinim zakonodavstvom;

3.) »Državljanin treće države« je osoba koja ima državljanstvo koje nije hrvatsko niti srbijansko;

4.) »Osoba bez državljanstva« je osoba koja nema državljanstvo;

5.) »Odobrenje boravka« je odobrenje bilo koje vrste izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske ili Republike Srbije kojim se osobi odobrava boravak na državnom području te ugovorne stranke. To ne uključuje privremeno odobrenje boravka na državnom području u vezi s postupkom za azil ili za odobrenje boravka;

6.) »Viza« je odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit preko državnog područja koju je izdala jedna od ugovornih stranaka, što ne uključuje zrakoplovno-tranzitnu vizu;

7.) »Ugovorna stranka moliteljica« je država koja je uputila zahtjev za predaju, prihvat i tranzit;

8.) »Zamoljena ugovorna stranka« je država kojoj je upućen zahtjev za predaju, prihvat i tranzit;

9.) »Nadležna tijela« su državna tijela ugovornih stranaka koja su nadležna za provedbu ovoga Sporazuma;

10.) »Tranzit« je prelazak državljanina treće države ili osobe bez državljanstva preko državnog područja države zamoljene ugovorne stranke tijekom putovanja u državu odredišta;

11.) »Predaja i prihvat« je predaja od strane ugovorne stranke moliteljice i prihvat od strane zamoljene ugovorne stranke osoba (državljana zamoljene ugovorne stranke, državljana trećih država ili osoba bez državljanstva) u skladu s odredbama ovoga Sporazuma.

12.) »Nezakoniti prelazak državne granice« je prelazak osobe preko zajedničke državne granice izvan označenoga graničnoga prijelaza, odnosno na označenom graničnom prijelazu bez važećih i valjanih putnih isprava ili izbjegavanjem granične kontrole.

II.
PREDAJA I PRIHVAT DRŽAVLJANA UGOVORNIH STRANAKA

Članak 2.

1. Svaka ugovorna stranka će, uz prethodnu obavijest druge ugovorne stranke, bez odgode, a najkasnije u roku od dvadeset četiri (24) sata od trenutka primitka obavijesti, prihvatiti na državno područje svoje države svaku osobu koja ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete za ulazak ili boravak koji se primjenjuju na državnom području države ugovorne stranke moliteljice, ako je utvrđeno da ta osoba ima državljanstvo zamoljene ugovorne stranke.

2. Svaka ugovorna stranka će, na zahtjev druge ugovorne stranke, nakon provedenog postupka, a najkasnije u roku od deset (10) kalendarskih dana od datuma primitka zahtjeva, prihvatiti na državno područje svoje države svaku osobu koja ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete za ulazak ili boravak koji se primjenjuju na državnom području ugovorne stranke moliteljice, za koju se osnovano pretpostavlja da ima državljanstvo zamoljene ugovorne stranke. Iznimno, ako postoje pravne ili stvarne smetnje, ovaj rok može se produžiti za najviše šest (6) kalendarskih dana. Ako u navedenom roku zamoljena ugovorna stranka ne odgovori, smatrat će se da postoji suglasnost za prihvat. Svako odbijanje prihvata mora se pisano obrazložiti.

3. Zamoljena ugovorna stranka prihvatit će osobu iz stavka 2. ovoga članka čiji je prihvat potvrdila, bez odgode, a ugovorna stranka moliteljica osobu može vratiti u roku od petnaest (15) radnih dana od datuma potvrde prihvata. Iznimno, ovaj rok može se produljiti radi uklanjanja pravnih ili stvarnih smetnji, ali ne dulje od deset (10) radnih dana od isteka navedenog roka o čemu će se ugovorne stranke međusobno obavijestiti.

4. Državljanstvo osobe utvrđuje se ili osnovano pretpostavlja na temelju isprava navedenih u Protokolu o provedbi ovoga Sporazuma.

5. Ako se tijekom postupka državljanstvo ne može utvrditi, na zahtjev ugovorne stranke moliteljice, predstavnik diplomatske misije ili konzularnog ureda zamoljene ugovorne stranke u roku od tri (3) radna dana od primitka zahtjeva može s osobom čiji se prihvat zahtijeva obaviti razgovor. Taj razgovor u najkraćem mogućem roku organizira ugovorna stranka moliteljica, nakon savjetovanja s diplomatskom misijom ili konzularnim uredom zamoljene ugovorne stranke. Ako se utvrdi da je predmetna osoba državljanin zamoljene ugovorne stranke, diplomatska misija ili konzularni ured zamoljene ugovorne stranke izdat će putne isprave potrebne za povratak odmah, a najkasnije u roku od tri (3) radna dana.

6. Ugovorna stranka moliteljica ponovno će prihvatiti osobu pod istim uvjetima ako se naknadno utvrdi da ta osoba u vrijeme predaje nije bila državljanin zamoljene ugovorne stranke. Ova obveza ne vrijedi u slučaju ako je zamoljena ugovorna stranka osobu koja ima prebivalište na državnom području ugovorne stranke moliteljice otpustila iz svog državljanstva bez da je ta osoba dobila državljanstvo treće države ili je dobila zajamčenje za primitak u državljanstvo ugovorne stranke moliteljice.

III.
PREDAJA I PRIHVAT DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA I OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA

Članak 3.

1. Svaka će ugovorna stranka, na zahtjev druge ugovorne stranke, prihvatiti na državno područje svoje države državljanina treće države ili osobu bez državljanstva koja ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete za ulazak ili boravak koji se primjenjuju na državnom području ugovorne stranke moliteljice ako je utvrđeno ili se osnovano pretpostavlja da je ta osoba ušla na državno područje države te ugovorne stranke izravno nakon boravka ili prelaska preko državnog područja države zamoljene ugovorne stranke.

2. Svaka će ugovorna stranka, na zahtjev druge ugovorne stranke, prihvatiti državljanina treće države ili osobu bez državljanstva koja nezakonito boravi na državnom području države ugovorne stranke moliteljice, ako ima važeće odobrenje boravka, važeću vizu ili neku drugu važeću ispravu za ulazak ili boravak izdanu od zamoljene ugovorne stranke.

3. Nadležna tijela ugovornih stranaka preuzet će bez formalnosti i odgode (u daljnjem tekstu: skraćeni postupak) državljanina treće države ili osobu bez državljanstva, ako je državljanin treće države ili osoba bez državljanstva uhićena na državnom području države druge ugovorne stranke u roku od četrdeset osam (48) sati nakon nezakonitog prelaska državne granice. Skraćeni postupak se upotrebljava samo u slučaju kada nadležno tijelo ugovorne stranke moliteljice navede podatke koji omogućuju utvrđivanje da je ta osoba nezakonito prešla zajedničku državnu granicu. Ako se odbije prihvat osobe u skraćenom postupku, prihvat se može zatražiti u skladu sa stavcima 1. ili 2. ovoga članka.

4. Ako su ispunjeni uvjeti za vraćanje osoba po skraćenom postupku, nadležno tijelo ugovorne stranke moliteljice usmeno ili telefonom najavljuje predaju osobe nadležnom tijelu zamoljene ugovorne stranke. O predaji i prihvatu sastavlja se zapisnik čiji je sadržaj definiran u Protokolu o provedbi ovoga Sporazuma. Zamoljena ugovorna stranka mora odmah i bez odgode preuzeti osobe koje se vraćaju u skraćenom postupku, a najkasnije u roku od dvanaest (12) sati od primitka najave.

Članak 4.

Obveza prihvata prema članku 3.#clanak3 ovoga Sporazuma ne postoji u slučaju:

1.) državljana trećih država koje imaju zajedničku državnu granicu s ugovornom strankom moliteljicom;

2.) državljana trećih država ili osoba bez državljanstva koje su u vrijeme ulaska imale važeću ulaznu vizu ili odobrenje boravka izdano od ugovorne stranke moliteljice ili su nakon ulaska dobile odobrenje boravka u toj državi;

3.) državljana trećih država ili osoba bez državljanstva koje na dan primitka zahtjeva za prihvat duže od dvanaest (12) mjeseci borave na državnom području države ugovorne stranke moliteljice, osim u slučaju da posjeduju važeće odobrenje boravka izdano od zamoljene ugovorne stranke;

4.) državljana trećih država ili osoba bez državljanstva kojima je ugovorna stranka moliteljica pravomoćnom odlukom priznala status izbjeglice na temelju odredaba Konvencije o pravnom položaju izbjeglica, sastavljene u Ženevi dana 28. srpnja 1951. izmijenjene i dopunjene Protokolom o pravnom položaju izbjeglica, sastavljenim u New Yorku dana 31. siječnja 1967. ili status osobe bez državljanstva na temelju Konvencije o pravnom položaju osoba bez državljanstva, sastavljene u New Yorku dana 28. rujna 1954.;

5.) državljana trećih država ili osoba bez državljanstva za koje je ugovorna stranka moliteljica započela postupak priznavanja statusa izbjeglice, do donošenja konačne odluke;

6.) državljana trećih država ili osoba bez državljanstva koje su napustile državno područje države zamoljene ugovorne stranke i ušle na državno područje države ugovorne stranke moliteljice s državnog područja treće države u koju ugovorna stranka moliteljica može vratiti te osobe prema međunarodnom ugovoru o predaji i prihvatu.

Članak 5.

Ugovorna stranka moliteljica prihvatit će natrag na državno područje svoje države one državljane trećih država ili osobe bez državljanstva za koje se odgovarajućom provjerom, provedenom od strane zamoljene ugovorne stranke, utvrdi da u vrijeme odlaska s državnog područja države ugovorne stranke moliteljice nisu ispunjavali uvjete iz članaka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ovoga Sporazuma.

IV.
TRANZIT DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA

Članak 6.

1. Svaka će ugovorna stranka, na zahtjev druge ugovorne stranke, odobriti tranzit preko državnog područja svoje države državljana trećih država koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete ulaska ili boravka na državnom području države ugovorne stranke moliteljice, pod uvjetom da je ugovorna stranka moliteljica osigurala prihvat u odredišnoj državi ili drugoj državi tranzita. U takvim slučajevima zamoljena ugovorna stranka neće zahtijevati tranzitnu vizu ili ispunjavanje drugih uvjeta za tranzit.

2. Sadržaj zahtjeva, podaci o tranzitu i nadležna tijela za slanje i razmatranje zahtjeva određuju se u Protokolu o provedbi ovoga Sporazuma.

3. Zamoljena ugovorna stranka od koje se zahtijeva tranzit odgovorit će u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od tri (3) radna dana od datuma primitka zahtjeva.

4. Ugovorna stranka moliteljica odgovorna je za čitavo putovanje osobe u odredišnu državu te tu osobu ponovno prihvaća ako je odbijen prihvat u odredišnoj državi ili drugoj tranzitnoj državi ili se putovanje iz bilo kojeg razloga ne može izvršiti.

5. Ugovorna stranka moliteljica obavještava drugu ugovornu stranku o tome da li je osobi u tranzitu potrebna pratnja. Zamoljena ugovorna stranka može odlučiti da:

1.) obavi tranzit te osobe preko državnog područja svoje države, uz naknadu troškova;

2.) tranzit obavi u suradnji s ugovornom strankom moliteljicom;

3.) ovlasti ugovornu stranku moliteljicu da obavi tranzit preko državnog područja njezine države.

6. U slučajevima iz točaka 2.) ili 3.) prethodnog stavka ovoga članka, pratnja ugovorne stranke moliteljice u nadležnosti je ovlaštenih tijela zamoljene ugovorne stranke.

7. Ako se tranzit obavlja s pratnjom, službene osobe ugovorne stranke moliteljice koje sudjeluju u pratnji svoj zadatak izvršavaju nenaoružane i u pravilu u civilu, dok će se o ostalim sredstvima prisile odlučiti u odobrenju za tranzit.

8. Službene osobe ugovorne stranke moliteljice kod sebe moraju imati odobrenje za tranzit.

Članak 7.

1. Pratnja je odgovorna za nadzor nad osobom i njezin ukrcaj u zrakoplov, uz pomoć i pod nadležnošću zamoljene ugovorne stranke.

2. Zamoljena ugovorna stranka može, prema potrebi, nakon savjetovanja s pratnjom, preuzeti odgovornost za nadzor nad osobom i njezin ukrcaj u zrakoplov.

3. Ugovorna stranka moliteljica mora izvesti sve potrebne mjere kako bi se osigurao što brži tranzit osobe u zračnoj luci zamoljene ugovorne stranke.

Članak 8.

Ako se tranzit obavlja bez pratnje, nadzor i ukrcaj osobe u zrakoplov obavljaju službene osobe zamoljene ugovorne stranke.

Članak 9.

Ako osoba tijekom tranzita odbije ukrcaj ili se ne može ukrcati, ugovorna stranka moliteljica:

1.) bez odgode će ponovno prihvatiti tu osobu, ako ta osoba nema pratnju, ili

2.) zamolit će zamoljenu ugovornu stranku da osobu u postupku tranzita pokuša ponovno ukrcati u zrakoplov te da u tom vremenu osigura nadzor nad tom osobom. Odbijanje ukrcaja u zrakoplov u državi tranzita ima iste pravne posljedice kao što ih određuje zakonodavstvo ugovorne stranke moliteljice, ako bi do takvog odbijanja došlo na državnom području njezine države. Ako zamoljena ugovorna stranka ne uspije osobu ukrcati u zrakoplov, ugovorna stranka moliteljica će je bez odgode ponovno prihvatiti.

Članak 10.

Nadležna tijela ugovornih stranaka će se međusobno obavijestiti o činjenicama važnim za tranzit.

Članak 11.

1. Zamoljena ugovorna stranka službenim osobama u pratnji ugovorne stranke moliteljice prilikom obavljanja njihovoga zadatka u okviru ovoga Sporazuma osigurava istu zaštitu i pomoć kao što bi je osigurala svojim službenim osobama.

2. Službene osobe iz stavka 1. ovoga članka koje djeluju na državnom području zamoljene ugovorne stranke, moraju tijekom tranzita postupati u skladu s unutarnjim zakonodavstvom zamoljene ugovorne stranke.

Članak 12.

1. Ako službena osoba ugovorne stranke moliteljice koja obavlja tranzit na državnom području države druge ugovorne stranke pretrpi štetu prilikom obavljanja ili za vrijeme zadatka, ugovorna stranka moliteljica odgovorna je za štetu bez traženja naknade od zamoljene ugovorne stranke.

2. Kada službene osobe ugovorne stranke obavljaju tranzit sukladno ovom Sporazumu na državnom području države druge ugovorne stranke, ugovorna stranka moliteljica odgovorna je za svu štetu koju te osobe prouzroče svojim radnjama, u skladu s unutarnjim zakonodavstvom ugovorne stranke na državnom području čije države djeluju.

3. Ako oštećenik zatraži naknadu od zamoljene ugovorne stranke u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, zamoljena ugovorna stranka odgovorna je za takvu štetu pod uvjetima koji bi vrijedili za štetu kad bi je počinile njezine službene osobe. Ugovorna stranka čije službene osobe prouzroče štetu bilo kojoj osobi na državnom području države druge ugovorne stranke, u cijelosti nadoknađuje drugoj ugovornoj stranci iznos koji je ta ugovorna stranka isplatila oštećeniku ili drugim osobama koje na to imaju pravo u njegovo ime.

4. Bez utjecaja na ostvarivanje svojih prava od trećih osoba i s iznimkom stavka 3. ovoga članka, ugovorne stranke u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka dogovorno ce riješiti pitanja zahtjeva za naknadu štete koju je jedna ugovorna stranka pretrpjela od druge ugovorne stranke.

Članak 13.

Tranzit može biti odbijen:

1.) ako osobi u odredišnoj državi ili drugoj državi tranzita prijeti mučenje, nečovječno ili ponižavajuće postupanje, kažnjavanje, smrtna kazna ili progon zbog rase, vjeroispovijesti, narodnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili zbog političkog uvjerenja;

2.) ako osobi u odredišnoj državi ili drugoj državi tranzita prijeti pokretanje kaznenog postupka ili izvršenje kaznenih sankcija, osim zbog nezakonitog prelaska državne granice;

3.) ako je osobi izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera protjerivanja s državnog područja države zamoljene ugovorne stranke;

4.) zbog zaštite javnog poretka, nacionalne sigurnosti ili javnog zdravlja.

V.
TROŠKOVI

Članak 14.

Ugovorna stranka moliteljica snosi sve troškove u slučaju predaje i prihvata do državne granice zamoljene ugovorne stranke, a u slučaju tranzita do odredišne države.

VI.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 15.

1. Ako se prilikom provedbe ovoga Sporazuma priopćuju osobni podaci, potrebno ih je prikupiti, obraditi i zaštititi u skladu s unutarnjim zakonodavstvom i relevantnim međunarodnim ugovorima, koji obvezuju ugovorne stranke. Posebno se uzimaju u obzir sljedeći kriteriji:

1.) ugovorna stranka koja primi podatke može ih upotrijebiti samo u svrhu koja je određena ovim Sporazumom i pod uvjetima koje odredi ugovorna stranka koja podatke priopćuje;

2.) osobni podaci smiju se priopćiti samo nadležnim tijelima koja su odgovorna za provedbu ovoga Sporazuma i koja ih jedina smiju koristiti, na način koji neovlaštenim osobama onemogućuje pristup do njih. Ugovorna stranka koja priopćuje podatke mora dati pisanu suglasnost prije nego se podaci smiju priopćiti drugim tijelima;

3.) ugovorna stranka koja priopćuje podatke jamči da su isti točni, potrebni i ne izlaze iz okvira svrhe radi koje su priopćeni. Ako podaci nisu točni ili su nezakonito priopćeni, o tome će se odmah obavijestiti ugovorna stranka koja je podatke primila kako bi se podaci ispravili ili uništili;

4.) svaka se osoba na njezin zahtjev obavještava o priopćavanju podataka koji se na nju odnose te o njihovoj svrsi;

5.) priopćeni osobni podaci čuvaju se samo onoliko vremena koliko je potrebno za svrhu radi koje su priopćeni. Svaka ugovorna stranka osigurat će nadzor nad obradom i uporabom pohranjenih podataka u skladu s unutarnjim zakonodavstvom;

6.) svaka ugovorna stranka mora priopćene osobne podatke zaštititi od neovlaštenog pristupa, izmjene ili otkrivanja.

2. Osobni podaci koji se priopćuju u vezi s predajom, prihvatom i tranzitom osoba smiju se odnositi samo na:

1.) podatke o osobi koja se treba predati te, kada je potrebno, o članovima njezine obitelji (prezime, djevojačko prezime, ime, ranije ime, nadimak i slično, datum i mjesto rođenja, spol, prebivalište ili boravište, sadašnje i prijašnja državljanstva);

2.) putovnicu, osobnu iskaznicu ili bilo koju drugu osobnu ili putnu ispravu;

3.) ostale podatke koji su potrebni za identifikaciju osobe koja će biti predana;

4.) plan putovanja i mjesta stajanja;

5.) odobrenje boravka ili vize.

VII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

1. Odredbe ovoga Sporazuma ne utječu na obveze ugovornih stranaka koje se odnose na predaju ili prihvat osoba, a proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora koji obvezuju ugovorne stranke.

2. Odredbe ovoga Sporazuma ne utječu na provedbu odredaba Konvencije o pravnom položaju izbjeglica, sastavljene u Ženevi dana 28. srpnja 1951., izmijenjene i dopunjene Protokolom o pravnom položaju izbjeglica, sastavljenim u New Yorku dana 31. siječnja 1967., Konvencije o pravnom položaju osoba bez državljanstva, sastavljene u New Yorku dana 28. rujna 1954. te Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, sastavljene u Rimu dana 4. studenoga 1950.

3. Odredbe ovoga Sporazuma ne primjenjuju se u slučajevima međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima.

Članak 17.

1. Nadležna tijela za provedbu ovoga Sporazuma su:

- u Republici Hrvatskoj: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske,

- u Republici Srbiji: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

2. Nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka sklopit će Protokol o provedbi ovoga Sporazuma.

3. Protokolom iz stavka 2. ovoga članka odredit će se:

1.) nadležna tijela za slanje i razmatranje zahtjeva za predaju, prihvat ili tranzit te način međusobne komunikacije;

2.) isprave na temelju kojih se utvrđuje ili osnovano pretpostavlja državljanstvo;

3.) isprave i informacije kojima se utvrđuje ili osnovano pretpostavlja boravak državljana trećih država ili putovanje kroz državno područje države ugovorne stranke;

4.) sadržaj zahtjeva za predaju, prihvat ili tranzit;

5.) načini dokazivanja nezakonitog prelaska državne granice;

6.) granični prijelazi za predaju i prihvat osoba;

7.) način naknade troškova predaje, prihvata ili tranzita.

4. Nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka obavještavat će se o svim okolnostima koje utječu na provedbu ovoga Sporazuma.

Članak 18.

1. Ugovorne stranke će međusobno surađivati u provedbi i tumačenju ovoga Sporazuma.

2. U roku od tri (3) mjeseca od datuma stupanja na snagu ovoga Sporazuma, nadležna tijela osnovat će Zajednički odbor, koji će pratiti provedbu ovoga Sporazuma, razmjenjivati informacije, dogovarati jedinstvenu primjenu, predlagati izmjene i dopune ovoga Sporazuma i rješavati tehnička pitanja.

3. Nadležna tijela redovito će se obavještavati o uvjetima za ulazak i boravak stranaca.

4. Ugovorne stranke će se odmah, diplomatskim putem obavijestiti o promjenama koje se odnose na tijela nadležna za provedbu ovoga Sporazuma i njihovim adresama.

Članak 19.

Sve sporove proizašle iz tumačenja ili primjene ovoga Sporazuma, a koje nije moguće riješiti u neposrednim kontaktima nadležnih tijela iz članka 17.#clanak17 stavka 1. i članka 18.#clanak18 stavka 2. ovoga Sporazuma, ugovorne stranke će riješiti diplomatskim putem.

Članak 20.

1. Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme.

2. Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon datuma primitka zadnje pisane obavijesti, kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, o ispunjenju svih unutarnjih pravnih uvjeta potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

3. Svaka ugovorna stranka može u svakom trenutku, djelomice ili u cijelosti, suspendirati primjenu ovoga Sporazuma, osim u slučajevima iz članka 2.#clanak2 ovoga Sporazuma, pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci, diplomatskim putem, zbog zaštite javnog poretka, nacionalne sigurnosti ili javnog zdravlja. Ugovorne stranke će se odmah diplomatskim putem službeno obavijestiti o prestanku svake takve mjere.

4. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem. Otkaz proizvodi učinak trideset (30) dana od datuma primitka takve obavijesti.

5. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma u odnosima Republike Hrvatske i Republike Srbije prestaju Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak na državnom području druge države protuzakonit potpisan 23. travnja 2002. u Beogradu i Protokol o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak na državnom području druge države protuzakonit, potpisan 17. srpnja 2002. u Zagrebu.

Članak 21.

Ovaj Sporazum može se u svako doba izmijeniti i dopuniti uzajamnim pisanim sporazumom ugovornih stranaka. Svaka tako dogovorena izmjena i dopuna stupa na snagu na način predviđen člankom 20.#clanak20 stavkom 2. ovoga Sporazuma.

Sastavljeno u Rijeci dana 25. svibnja 2009. u dva izvornika, na hrvatskom i srpskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE
Tomislav Karamarko, v. r.
ministar unutarnjih poslova

ZA VLADU
REPUBLIKE SRBIJE
Ivica Dačić, v. r.
ministar unutarnjih poslova

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 212-04/09-01/01

Zagreb, 29. siječnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !