Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji na području obrane ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 22.12.2010 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji na području obrane

HRVATSKI SABOR

127

Na temelju članka 89.L643510 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O SURADNJI NA PODRUČJU OBRANE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji na područuju obrane, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. studenoga 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/125

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 10. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O SURADNJI NA PODRUČJU OBRANE

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji na području obrane, potpisan u Zagrebu 8. lipnja 2010. u izvorniku na hrvatskom i srpskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O SURADNJI NA PODRUČJU OBRANE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Srbije (u daljnjem tekstu: »stranke«),

imajući u vidu potrebu pridonošenja jačanju mira, stabilnosti i razvoju odnosa između zemalja u Europi i svijetu u duhu Povelje Ujedinjenih naroda,

ocjenjujući pozitivno procese integracije u Europi,

izražavajući želju za obostrano korisnom suradnjom koja se temelji na uzajamnom poštovanju i povjerenju,

naglašavajući potrebu za sveobuhvatnom suradnjom kroz jačanje povjerenja i mjere izgradnje sigurnosti,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

OPSEG SPORAZUMA

Suradnja sukladno ovom Sporazumu temelji se na načelima uzajamnog poštovanja i ravnopravnosti i izvršava se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom država stranaka, kao i pravilima i načelima međunarodnog prava.

Članak 2.

DEFINICIJE

Pojmovi koji se koriste u ovom Sporazumu imaju sljedeće značenje:

1) država-šiljateljica – država koja šalje osoblje, sredstva i opremu na državno područje države-primateljice u cilju izvršavanja ovoga Sporazuma;

2) država-primateljica – država na čijem državnom području se nalaze osoblje, sredstva i oprema države-šiljateljice u cilju izvršavanja ovoga Sporazuma;

3) osoblje – osobe zaposlene u institucijama i tijelima stranaka.

Članak 3.

PODRUČJA SURADNJE

Suradnja sukladno ovom Sporazumu ostvarivat će se na sljedećim područjima:

1) sigurnosna politika i planiranje obrane;

2) vojno-znanstvena suradnja;

3) vojna izobrazba;

4) vojna medicina;

5) suradnja vojnih policija;

6) operacije u potpori miru;

7) suradnja na području atomsko-biološko-kemijske zaštite;

8) vojno-tehnička suradnja;

9) druga područja od zajedničkog interesa o kojima se stranke ili nadležna tijela dogovore.

Članak 4.

OBLICI SURADNJE

Suradnja sukladno ovom Sporazumu ostvarivat će se kroz sljedeće oblike:

1) službeni posjeti predstavnika stranaka;

2) radni sastanci, seminari i konferencije;

3) programi obuke i izobrazbe;

4) sudjelovanje na vježbama;

5) drugi načini o kojima se stranke ili nadležna tijela dogovore.

Članak 5.

PROVEDBA SPORAZUMA

(1) Za provedbu ovoga Sporazuma nadležni su Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane Republike Srbije (u daljnjem tekstu: »nadležna tijela«).

(2) Radi izvršavanja ovoga Sporazuma, nadležna tijela stranaka mogu sklopiti protokole i druge dodatne ugovore.

Članak 6.

GODIŠNJI PLANOVI BILATERALNE SURADNJE NA PODRUČJU OBRANE

Na temelju ovoga Sporazuma, a sukladno specifičnim potrebama, nadležna tijela stranaka izrađivat će godišnje planove bilateralne suradnje na području obrane.

Članak 7.

POSTUPANJE S KLASIFICIRANIM PODACIMA

(1) Stranke će u skladu s ovim Sporazumom i propisima svojih zemalja poduzeti sve potrebne mjere kojima se osigurava i održava tajnost podataka razmijenjenih tijekom suradnje i provedbe ovoga Sporazuma. Niti jedna od stranaka neće bilo kojoj trećoj strani prenositi klasificirane podatke razmijenjene tijekom provedbe ovoga Sporazuma bez pisane suglasnosti druge stranke.

(2) Osoblje države-šiljateljice poštivat će propise države-primateljice koji se odnose na zaštitu klasificiranih podataka. Oni će također poštivati i upute države-primateljice po kojima se može uskratiti pristup klasificiranim podacima određenog stupnja tajnosti. U slučaju bilo kakvog odstupanja od navedenog, država-primateljica će obavijestiti državu-šiljateljicu radi pokretanja odgovarajućeg postupka. Država-primateljica može zahtijevati da repatrijacija takvog osoblja bude odmah izvršena.

(3) Tijekom provedbe suradnje sukladno ovom Sporazumu stranke mogu razmjenjivati klasificirane podatke stupnja tajnosti »OGRANIČENO/INTERNO«. Sva ostala pitanja, kao i pojedinosti vezane za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka, stranke će dogovoriti posebnim sporazumom.

Članak 8.

FINANCIJSKA PITANJA

(1) Svaka od stranaka i/ili njezina nadležna tijela snosit će svoje troškove u vezi s izvršenjem aktivnosti sukladno ovom Sporazumu, odnosno dodatnih tehničkih dogovora na razini nadležnih tijela, a sukladno godišnjim planovima bilateralne obrambene suradnje na području obrane.

(2) Dodatnim tehničkim dogovorima iz stavka 1. ovoga članka stranke i/ili nadležna tijela mogu se dogovoriti o drugačijoj podjeli troškova za određene aktivnosti.

Članak 9.

MEDICINSKA ZAŠTITA

U slučaju potrebe, država-primateljica pružit će osoblju države-šiljateljice hitnu medicinsku pomoć na način koji se pruža pripadnicima oružanih snaga države-primateljice, odnosno sukladno dvostranom ugovoru o socijalnom osiguranju između država stranaka ovoga Sporazuma, dok borave na njezinom državnom području u cilju izvršavanja ovoga Sporazuma, dodatnih ugovora i godišnjih planova bilateralne suradnje na području obrane.

Članak 10.

NAKNADA ŠTETE

Ako za vrijeme provedbe aktivnosti, u skladu s ovim Sporazumom, odnosno dodatnim ugovorima i godišnjim planovima bilateralne suradnje na području obrane, nastane bilo kakva šteta na imovini stranaka, ozljeda ili smrt osoblja neke od stranaka, svaka od stranaka će snositi troškove štete, ozljede ili smrti nastale na vlastitoj imovini ili nanijete vlastitom osoblju. Ukoliko je šteta nastala kao posljedica grubih propusta, lošeg postupanja ili teškog nemara, stranka čije je osoblje ili imovina izazvalo štetu, ozljedu ili smrt snosit će troškove naknade štete drugoj stranci.

Članak 11.

NADLEŽNOST

(1) Za vrijeme boravka na državnom području države-primateljice, osoblje države-šiljateljice će poštovati propise, praksu i običaje države-primateljice.

(2) Dok boravi na državnom području države-primateljice, osoblje države-šiljateljice stegovno je odgovorno svom nadređenom zapovjedniku, odnosno vojnom izaslaniku na državnom području države-primateljice. Nadređeni zapovjednik, odnosno vojni izaslanik na državnom području države-primateljice ima pravo poduzeti stegovne mjere protiv svog osoblja, na odgovarajući način, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 12.

SPOROVI

Sporove koji eventualno nastanu u vezi s tumačenjem ili primjenom ovoga Sporazuma, dodatnih ugovora ili godišnjih planova bilateralne suradnje na području obrane, stranke i/ili nadležna tijela će rješavati konzultacijama i pregovorima.

Članak 13.

IZMJENE I DOPUNE

Stranke mogu izmijeniti i dopuniti ovaj Sporazum u bilo koje doba, zajedničkom pisanom suglasnošću. Usuglašene izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu sa člankom 14.#clanak14 ovoga Sporazuma.

Članak 14.

ZAVRŠNE ODREDBE

(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti kojom se stranke međusobno obavještavaju, diplomatskim putem, o okončanju njihovim nacionalnim zakonodavstvom predviđenih postupaka potrebnih za stupanje na snagu ovoga Sporazuma.

(2) Sporazum se privremeno primjenjuje od datuma potpisivanja.

(3) Ovaj Sporazum se sklapa na neodređeno vrijeme.

(4) Svaka od stranaka može otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću drugoj stranci diplomatskim putem. Otkaz Sporazuma stupa na snagu šest mjeseci od datuma primitka takve obavijesti.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 8. lipnja 2010. godine, u dva izvornika svaki na hrvatskom i srpskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE SRBIJE

Branko Vukelić, v. r. Dragan Šutanovac, v. r.
ministar obrane ministar obrane

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove obrane.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi već se privremeno primjenjuje od dana njegova potpisivanja te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 800-01/10-01/01

Zagreb, 5. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji na području obrane
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !