Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 20.7.2007. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ

HRVATSKI SABOR

85

Na temelju članka 88.L348979 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE OP REGULIRANJU OBVEZA BIVŠEG SSSR-a PO OBRAČUNIMA VEZANIM UZ ROBNU RAZMJENU IZMEĐU BIVŠEG SSSR-a I BIVŠE SFRJ

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. lipnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/58

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 21. lipnja 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O REGULIRANJU OBVEZA BIVŠEG SSSR-A PO OBRAČUNIMA VEZANIM UZ ROBNU RAZMJENU IZMEĐU BIVŠEG SSSR-A I BIVŠE SFRJ

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ potpisan u Moskvi 24. srpnja 2006. u izvorniku na hrvatskom i ruskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O REGULIRANJU OBVEZA BIVŠEG SSSR-a PO OBRAČUNIMA VEZANIM UZ ROBNU RAZMJENU IZMEĐU BIVŠEG SSSR-a I BIVŠE SFRJ

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ruske Federacije, u daljnjem tekstu stranke,

u cilju provedbe Memoranduma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore, Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o reguliranju uzajamnih financijskih potraživanja po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ od 17. rujna 2003. godine (u daljnjem tekstu – Memorandum),

u želji da se konačno regulira dio obveza bivšeg SSSR-a u završnom saldu obračuna vezanih uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ, a koji se odnosi na Republiku Hrvatsku u skladu s člankom 5. Memoranduma,

te u svrhu daljnjeg razvoja i jačanja uzajamnih trgovinskih, financijskih i gospodarskih odnosa između dviju država,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

PREDMET SPORAZUMA

1. Predmet ovog Sporazuma je reguliranje dijela obveza bivšeg SSSR-a u klirinškim USD prema Republici Hrvatskoj u završnom saldu obračuna vezanih uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ (u daljnjem tekstu – obveze bivšeg SSSR-a).

2. U skladu sa stavkom 2. članka 5. Memoranduma visina obveza bivšeg SSSR-a iznosi 297148922,92 klirinških USD.

3. Stranke potvrđuju da nemaju drugih uzajamnih financijskih potraživanja po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ, kao ni drugih financijskih zahtjeva ili potraživanja, vezanih uz postojanje bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ, izuzev potraživanja, utvrđenih stavkom 2. ovog članka i člankom 6.#clanak6 ovog Sporazuma.

Članak 2.

IZNOS KOJI SE REGULIRA

1. Iznos obveza bivšeg SSSR-a se preračunava u USD prema tečaju 1 klirinški USD jednako je 0,625 USD i iznosi 185718076,83 USD (u daljnjem tekstu - iznos koji se regulira).

2. Iznos koji se regulira konačan je, stranke ga neće revidirati te će se regulirati u skladu s ovim Sporazumom.

Članak 3.

PODMIRIVANJE IZNOSA KOJI SE REGULIRA

1. U svrhu provedbe odredaba ovog Sporazuma ovlaštene banke stranaka, određene u članku 8.#clanak8 ovog Sporazuma (u daljnjem tekstu – ovlaštene banke stranaka), otvorit će poseban beskamatni račun (u daljnjem tekstu – likvidacijski račun).

2. Iznos koji se regulira bit će unesen na likvidacijski račun na dan nakon što ovlaštene banke stranaka potpišu međubankarski sporazum u skladu sa stavkom 2. članka 8.#clanak8 ovog Sporazuma.

3. Iznos koji se regulira bit će podmiren putem isporuke roba (izuzev sirovine i robe koja se prodaje na burzi) i usluga iz Ruske Federacije u Republiku Hrvatsku na način, utvrđen člankom 5.#clanak5 ovog Sporazuma.

4. Nomenklaturu robe i usluga, navedenih u stavku 3. ovog članka, usuglasit će tijela stranaka koja su navedena u stavku 4. članka 5.#clanak5 ovog Sporazuma.

5. Prilikom provedbe isporuka roba i usluga navedenih u stavku 3. ovog članka, ostatak na likvidacijskom računu će se podmirivati u jednakim godišnjim obrocima tijekom 5 godina od datuma unošenja iznosa koji se regulira na likvidacijski račun, najkasnije do 31. prosinca 2011. godine, s pravom prijenosa neiskorištenog dijela godišnjeg iznosa u iduću godinu te njegovog korištenja tijekom iduće godine bez primjene koeficijenta, koji je naveden u stavku 6. ovog članka.

6. Smanjivanje dijela iznosa koji se regulira na likvidacijskom računu, a koji premašuje godišnji iznos od 37143615 USD, ostvarivat će se proporcionalno, godišnje, uz primjenu koeficijenta 1,25 prema vrijednosti roba i usluga, osim u slučajevima predviđenim stavkom 5. ovog članka.

7. Ukoliko neki dio iznosa koji se regulira ne bude podmiren na način i u rokovima koji su predviđeni stavcima 3.- 6. ovog članka i stranke ne postignu sporazum o produljenju utvrđenih rokova, ostatak na likvidacijskom računu (u daljnjem tekstu – konsolidirani iznos) podliježe prijenosu na poseban kamatni račun, koji će otvoriti ovlaštene banke stranaka (u daljnjem tekstu – konsolidacijski račun).

Konsolidirani iznos podliježe podmirivanju novčanim sredstvima u jednakim godišnjim obrocima do 1. siječnja 2022. godine, isključujući taj datum, uz obračunavanje kamata po stopi, predviđenoj člankom 4.#clanak4 ovog Sporazuma ili na drugi način, pod uvjetima usuglašenim od strane nadležnih tijela stranaka koja su navedena u članku 7.#clanak7 ovog Sporazuma (u daljnjem tekstu – nadležna tijela stranaka).

Podmirivanje konsolidiranog iznosa se može izvršiti prije roka, isporukama roba i usluga ili na drugi način, pod uvjetima usuglašenim od strane nadležnih tijela stranaka.

Članak 4.

POSTUPAK OBRAČUNAVANJA I ISPLATE KAMATA

1. Kamate po promjenjivoj kamatnoj stopi jednakoj stopi ponude za 6-mjesečne depozite u USD na Londonskom međubankarskom tržištu depozita (LIBOR), a koju utvrđuje Britanska udruga bankara u 11 sati ujutro po londonskom vremenu dva radna dana prije prvog dana odgovarajućeg kamatnog razdoblja, plus marža od 0,5 posto, obračunavaju se samo za konsolidirani iznos bez prijelazne kapitalizacije za svaku kalendarsku godinu, polazeći od stvarno proteklih kalendarskih dana na bazi 360 dana u godini.

2. Prvo kamatno razdoblje počinje od datuma koji odgovara datumu prijenosa konsolidiranog iznosa na konsolidacijski račun isključujući taj datum.

3. Iznosi kamata isplaćuju se u godini koja slijedi iza godine njihovog obračunavanja i to u obliku novčanih sredstava, isporuka roba i usluga, na način utvrđen člankom 5.#clanak5 ovog Sporazuma ili na drugi način, prema dogovoru između nadležnih tijela stranaka.

Članak 5.

POSTUPAK PODMIRIVANJA IZNOSA KOJI SE REGULIRA PUTEM ISPORUKA ROBA I USLUGA

1. Isporuke iz Ruske Federacije u Republiku Hrvatsku roba i usluga na ime podmirivanja iznosa koji se regulira i iznosa kamata ostvaruju se na osnovi individualnih izvozno-uvoznih ugovora (u daljnjem tekstu – ugovori), koji se sklapaju između ruskih isporučitelja i hrvatskih kupaca, a koje određuje svaka od stranaka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

2. Obračuni za isporuke roba i pružanje usluga na ime podmirivanja iznosa koji se regulira i iznosa kamata vrše se preko nadležnih banaka stranaka na temelju računa, otpremnih ili drugih dokumenata, predviđenih uvjetima ugovora i to u obliku dokumentarnog akreditiva koji Hrvatska poštanska banka otvara u korist ruskog isporučitelja s aviziranjem i izvršenjem u Vnješekonombanci ili u obliku dokumentarnog inkaso naloga uz prethodni akcept.

Kod inkaso načina obračuna Hrvatska poštanska banka vrši otpisivanje iznosa koji se regulira i iznosa kamata u visini akceptiranih dokumenata i to u roku od 15 kalendarskih dana od datuma primitka inkaso dokumenata od Vnješekonombanke.

U slučaju ako u roku 15 kalendarskih dana od kada Hrvatska poštanska banka primi inkaso dokumente od strane Vnješekonombanke, posljednja ne primi od Hrvatske poštanske banke informaciju o plaćanju navedenih dokumenata ili o obrazloženom djelomičnom ili potpunom odbijanju plaćanja, ti se dokumenti smatraju akceptiranim i plaćenim.

3. Otpisivanje iznosa koji se regulira vrše nadležne banke stranaka na dan koji odgovara datumu sačinjavanja od strane ruskih isporučitelja otpremnih dokumenata za svaku pošiljku robe koja se isporučuje u okviru ugovora ili datumu potvrde od strane hrvatskih kupaca činjenice dobivanja usluga, neovisno o načinu plaćanja koji se primjenjuje.

4. Kontrolu sklapanja i provedbe ugovora vrše:

– s hrvatske strane – Ministarstvo financija Republike Hrvatske;

– s ruske strane – Ministarstvo financija Ruske Federacije i Ministarstvo gospodarskog razvitka i trgovine Ruske Federacije.

Članak 6.

REGULIRANJE KOMERCIJALNOG DUGA BIVŠEG SSSR-a

1. Komercijalni dug bivšeg SSSR-a po operacijama vanjskotrgovinskih društava prema izvoznicima iz Republike Hrvatske podliježe provjeri i reguliranju u skladu s odlukom Vlade Ruske Federacije od 29. prosinca 2001. godine br. 931. »O reguliranju komercijalnog duga bivšeg SSSR-a prema stranim komercijalnim vjerovnicima« putem preoblikovanja tog duga u obligacije vanjskih obligacijskih zajmova Ruske Federacije koje se emitiraju u skladu s odlukom Vlade Ruske Federacije od 23. lipnja 2000. godine br. 478 »O reguliranju duga bivšeg SSSR-a prema stranim komercijalnim bankama i financijskim institucijama, udruženim u Londonski klub vjerovnika«, pod uvjetom da isti odgovara kriterijima, utvrđenim u izjavi Vlade Ruske Federacije od 1. listopada 1994. godine »O preoblikovanju komercijalnog duga bivšeg SSSR-a prema stranim vjerovnicima« i kriterijima utvrđenim odlukom Vlade Ruske Federacije od 29. prosinca 2001. godine br. 931.

2. Ruska strana pravovremeno izvještava hrvatsku stranu o izmjenama zakonodavstva Ruske Federacije, koje će se odnositi na reguliranje komercijalnog duga bivšeg SSSR-a.

Članak 7.

NADLEŽNA TIJELA STRANAKA

Nadležna tijela stranaka za provedbu ovog Sporazuma su Ministarstvo financija Republike Hrvatske i Ministarstvo financija Ruske Federacije.

Članak 8.

OVLAŠTENE BANKE STRANAKA

1. U svrhu provedbe odredbi ovog Sporazuma, za hrvatsku stranu ovlaštena je Hrvatska poštanska banka, a za rusku stranu ovlaštena je Vnješekonombank.

2. Tehnički postupci i način obračuna se utvrđuju međubankarskim sporazumom koji ovlaštene banke stranaka trebaju potpisati u roku 60 kalendarskih dana od dana potpisivanja ovog Sporazuma.

Članak 9.

UNOŠENJE IZMJENA

Ovaj Sporazum se može izmijeniti samo na temelju uzajamne suglasnosti stranaka.

Izmjene i dopune sklapaju se u obliku dodataka ovom Sporazumu.

Članak 10.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj se Sporazum privremeno primjenjuje od dana potpisivanja i stupa na snagu na dan primitka zadnje pisane obavijesti o tome da su stranke okončale unutarnje pravne postupke, neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Sastavljeno u Moskvi, dana 24. srpnja 2006. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju jednaku snagu.

Za Vladu Republike Hrvatske

Za Vladu Ruske Federacije

Ivan Šuker v. r. ministar financija

Sergej Storčak v. r.
zamjenik ministra financija

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove financija.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi, već se privremeno primjenjuje od dana potpisivanja, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/07-01/02

Zagreb, 15. lipnja 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !