Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području turizma ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/04, XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 21.5.2004 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području turizma

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

39

Na temelju članka 30.L115801 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. svibnja 2004. godine, donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SURADNJI NA PODRUČJU TURIZMA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području turizma, sklopljen u Moskvi dana 1. listopada 2002. godine u izvorniku na hrvatskom i ruskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SURADNJI NA PODRUČJU TURIZMA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ruske Federacije, u daljnjem tekstu »stranke«, izražavajući želju za doprinosom u proširivanju prijateljskih veza između naroda Republike Hrvatske i Ruske Federacije, boljem upoznavanju sa životom, poviješću i kulturnim naslijeđem dviju država,

shvaćajući, da je turizam značajno sredstvo u jačanju uzajamnog razumijevanja, izražavanja dobre volje i jačanja odnosa među njihovim narodima,

suglasile su se o sljedećem:

Članak 1.

Stranke će jačati i razvijati suradnju na području turizma na osnovi ravnopravnosti, uzajamne koristi i u skladu sa zakonodavstvima stranaka i međunarodnim ugovorima koji su za njih na snazi.

Članak 2.

Stranke će podupirati djelatnost svojih tijela državne uprave nadležnih za područje turizma, oko uspostave i razvijanja suradnje između hrvatskih i ruskih turističkih organizacija koje ostvaruju ulaganja na području turizma, kao i zajedničku suradnju gospodarskih subjekata na području turizma u cilju uspješnog odvijanja turističkog programa.

Članak 3.

Stranke će nastojati pojednostaviti granične, carinske i ostale formalnosti vezana za turistički promet između stranaka.

Članak 4.

Stranke će stimulirati kako organizirani grupni, tako i individualni turizam, razmjenu posebnih grupa turista, uključujući i one koji dolaze radi posjećivanja sportskih susreta, glazbenih, kazališnih i folklornih festivala, kao i izložaba, simpozija i kongresa, a koji se organiziraju iz turističkih razloga.

Članak 5.

Stranke će stimulirati i podupirati razmjenu statističkih, informativnih, promotivnih i drugih materijala iz područja turizma, kojim se bave njihova nadležna tijela, uključujući informacije:

o zakonima i drugim propisima, kojima se regulira turistička djelatnost u svojoj zemlji;

o zakonima i drugim propisima, vezanim za zaštitu i očuvanje prirodnih resursa i kulturnih objekata, koji predstavljaju turističke znamenitosti;

o mogućnostima svojih država u području turizma;

o hotelima i drugim objektima za smještaj turista.

Članak 6.

Stranke će pružati podršku nadležnim tijelima po pitanjima uzajamne pomoći prilikom obuke stručnih kadrova za turističku djelatnost, u razmjeni znanstvenih djelatnika, stručnjaka i novinara koji su specijalizirani za pitanja turizma i putovanja, kao i podupirati kontakte i zajedničke akcije organizacija koje u Republici Hrvatskoj i Ruskoj Federaciji vrše istraživanja na području turizma.

Članak 7.

Nadležna tijela ugovornih stranaka koordinirat će suradnju u okviru Svjetske turističke organizacije i drugih međunarodnih turističkih organizacija.

Članak 8.

Stranke će pomagati nadležnim tijelima stranaka oko otvaranja službenih turističkih predstavništava na teritoriju druge stranke.

Pitanja vezana za otvaranje i djelatnost navedenih predstavništava, usklađivat će se između nadležnih tijela državne uprave stranaka, a regulirat će se zakonodavstvom stranke na čijem se teritoriju nalazi predstavništvo.

Članak 9.

Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan primitka zadnje obavijesti diplomatskim putem kojom stranke izvješćuju jedna drugu o ispunjenju svih uvjeta propisanih unutarnjim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj Sporazum sklapa se na razdoblje od pet godina i bit će prešutno produžavan na sljedeća razdoblja od pet godina, osim ako jedna ugovorna stranka obavijesti drugu, pisano, diplomatskim putem o svojoj namjeri da ga otkaže najkasnije šest mjeseci prije isteka tekućeg razdoblja.

Prestanak ovog Sporazuma ne utječe na izvršenje projekata i programa koji su započeti u vrijeme dok je isti bio na snazi, ukoliko se ugovorne stranke drugačije ne dogovore.

Sastavljeno u Moskvi dana 1. listopada 2002. godine u dva izvornika, na hrvatskom i ruskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Vladu Za Vladu

Republike Hrvatske Ruske Federacije

Pave Župan Rusković, v. r. Vladimir I. Stržalkovski, v. r.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj međunarodni ugovor.

Članak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 334-05/02-03/01
Urbroj: 5030115-04-1
Zagreb, 5. svibnja 2004.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području turizma
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !