Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazil o djelomičnom ukidanju viza za obične putovnice ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
6 15.7.2005 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazil o djelomičnom ukidanju viza za obične putovnice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

69

Na temelju članka 30.L265536 stavka 1. Zakona o sklapanja i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. lipnja 2005. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE BRAZIL O DJELOMIČNOM UKIDANJU VIZA ZA OBIČNE PUTOVNICE

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazil o djelomičnom ukidanju viza za obične putovnice, sklopljen 23. veljače 2005. godine, u izvorniku na hrvatskom, portugalskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazil o djelomičnom ukidanju viza za obične putovnice, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

Sporazum IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE BRAZIL O DJELOMIČNOM UKIDANJU VIZA ZA OBIČNE PUTOVNICE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Savezne Republike Brazil (u daljem tekstu »ugovorne stranke«) uzimajući u obzir želju za jačanjem postojećih prijateljskih odnosa i olakšavanjem ulaska državljana jedne zemlje na državno područje druge zemlje,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

1. Državljani Republike Hrvatske, nositelji valjanih običnih putovnica, mogu bez vize ući, boraviti na i napustiti državno područje Savezne Republike Brazil, u svrhu turističkog ili poslovnog posjeta ili tranzita, u razdoblju koje ne smije biti dulje od 90 dana, što se može obnoviti uz uvjet da ukupna duljina boravka ne premašuje 180 dana u jednoj godini.

2. Državljani Savezne Republike Brazil, nositelji valjanih običnih putovnica, mogu bez vize ući, boraviti na i napustiti državno područje Republike Hrvatske, u svrhu turističkog ili poslovnog posjeta ili tranzita, uz uvjet da jedan boravak ili više susljednih boravaka ne bude dulji od 90 dana, u razdoblju od 6 mjeseci računajući od dana prvog ulaska.

3. Pod poslovnim se posjetom ovdje podrazumijeva posjet u svrhu poslovnih dogovora, tijekom kojih državljanin jedne ugovorne stranke nije uposlen na državnom području druge ugovorne stranke.

4. Državljani ugovornih stranaka, nositelji valjanih običnih putovnica, koji namjeravaju boraviti na državnom području druge ugovorne stranke dulje od razdoblja predviđenog u stavcima 1. i 2. ovoga članka, ili se namjeravaju baviti komercijalnom djelatnošću, moraju unaprijed pribaviti odgovarajuću vizu, ili drugo potrebno odobrenje, u skladu s njihovim zakonodavstvom.

Članak 2.

Državljani obiju ugovornih stranaka, nositelji valjanih običnih putovnica, mogu ući, prolaziti kroz i napustiti državno područje druge ugovorne stranke na svim graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni putnički promet.

Članak 3.

1. Ukidanje viza uvedeno ovim Sporazumom ne oslobađa državljane obiju ugovornih stranaka obveze pridržavanja zakona i propisa, vezanih uz ulazak, boravak i odlazak stranaca, koji su na snazi na državnom području druge ugovorne stranke.

2. Ugovorne stranke dužne su se međusobno diplomatskim putem izvješćivati u najkraćem roku o svakoj promjeni svojih zakona i propisa vezanih uz ulazak, boravak i odlazak stranih državljana.

Članak 4.

Svaka ugovorna stranka dužna je, bez dodatnih formalnosti ili troškova, ponovno prihvatiti svoje državljane.

Članak 5.

Ovaj Sporazum ne ograničuje pravo svake ugovorne stranke da odbije ulazak ili skrati boravak državljana druge ugovorne stranke koji se smatraju nepoželjnima.

Članak 6.

Svaka ugovorna stranka može privremeno obustaviti primjenu ovog Sporazuma, iz razloga nacionalne sigurnosti, javnog poretka ili javnog zdravlja. O svakoj takvoj mjeri, predviđenoj ili na snazi, ugovorna stranka dužna je u najkraćem mogućem roku diplomatskim putem izvijestiti drugu ugovornu stranku.

Članak 7.

1. Ugovorne stranke razmijenit će diplomatskim putem uzorke valjanih običnih putovnica i putnih isprava, uz podrobne informacije o njihovoj uporabi, najkasnije 30 dana od dana potpisa ovog Sporazuma.

2. U slučaju bilo kakve izmjene običnih putovnica ugovorne će stranke diplomatskim putem razmijeniti njihove nove uzorke, uz podrobne informacije o njihovoj uporabi, najkasnije 30 dana prije njihova uvođenja.

Članak 8.

1. Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme, a stupa na snagu 30 dana nakon posljednje diplomatske note kojom ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu o ispunjenju svih unutarnjim zakonodavstvom predviđenih postupaka za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj se Sporazum može mijenjati ili dopunjavati uz obostrani pristanak obiju ugovornih stranaka; izmjene i dopune stupaju na snagu u roku navedenom u stavku 1. ovoga članka.

3. Obje ugovorne stranke zadržavaju pravo otkazati ovaj Sporazum diplomatskim putem. Otkaz proizvodi učinak 90 dana nakon što jedna ugovorna stranka diplomatskim putem primi o tome pisanu obavijest od druge ugovorne stranke.

Sastavljeno u Zagrebu dana 23. veljače 2005., u dva izvornika, svaki na hrvatskom, portugalskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju bilo kakvih razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE SAVEZNE REPUBLIKE BRAZIL

prof. dr. Zoran Jašić Celso Marcos Vieira de Souza

izvanredni i opunomoćeni izvanredni i opunomoćeni

veleposlanik veleposlanik

Republike Hrvatske u Savezne Republike Brazil

Republici Austriji u Republici Hrvatskoj

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazil o djelomičnom ukidanju viza za obične putovnice nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 216-01/02-01/04

Urbroj: 5030106-05-1

Zagreb, 15. lipnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazil o djelomičnom ukidanju viza za obične putovnice
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !