Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Meksičkih Država o ukidanju viza za nositelje hrvatskih diplomatskih i službenih putovnica i za nositelje meksičkih diplomatskih i službenih putovnica ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 02.07.2009 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Meksičkih Država o ukidanju viza za nositelje hrvatskih diplomatskih i službenih putovnica i za nositelje meksičkih diplomatskih i službenih putovnica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

61

Na temelju članka 30.L459947 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. svibnja 2009. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH MEKSIČKIH DRŽAVA O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE HRVATSKIH DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA I ZA NOSITELJE MEKSIČKIH DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Meksičkih Država o ukidanju viza za nositelje hrvatskih diplomatskih i službenih putovnica i za nositelje meksičkih diplomatskih i službenih putovnica, sklopljen razmjenom pisama u Zagrebu, 10. listopada 2008. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

Zagreb, 10. listopada 2008.

Njegova Ekscelencija
Gordan Jandroković
Ministar vanjskih poslova i europskih
integracija Republike Hrvatske

Ministre:

Uzimajući u obzir prijateljske veze i dobro razumijevanje između Sjedinjenih Meksičkih Država i Republike Hrvatske, čast mi je predložiti Vašoj Ekscelenciji, u ime moje Vlade, sklapanje Sporazuma o ukidanju viza za nositelje meksičkih diplomatskih i službenih putovnica i za nositelje hrvatskih diplomatskih i službenih putovnica, u svrhu pojednostavljenja ulaska na državna područja dviju zemalja i prolaska kroz njih, za nositelje navedenih putovnica, pod sljedećim uvjetima:

Članak 1.

1. Državljani Sjedinjenih Meksičkih Država koji imaju valjane diplomatske i službene putovnice mogu putovati u Republiku Hrvatsku, prolaziti i boraviti na njezinu državnom području bez vize, tijekom razdoblja koje ne premašuje devedeset (90) dana.

2. Državljani Republike Hrvatske koji imaju valjane diplomatske i službene putovnice mogu putovati u Sjedinjene Meksičke Države, prolaziti i boraviti na njihovu državnom području bez vize tijekom razdoblja koje ne premašuje devedeset (90) dana.

Članak 2.

Ovaj Sporazum ne oslobađa nositelje putovnica navedenih u članku 1. od obveze poštovanja odredaba o kretanju i boravku stranaca propisane od nadležnih tijela stranaka.

Članak 3.

Državljani stranaka koji imaju valjane diplomatske ili službene putovnice, a postavljaju se u veleposlanstvo ili konzulate na državnom području druge stranke, ne trebaju ishoditi odgovarajuću vizu prije dolaska, ali moraju biti akreditirani pri odgovarajućem uredu u roku trideset (30) dana po ulasku u zemlju, kojom prilikom će dobiti odgovarajući status u skladu sa zakonodavstvom koje se odnosi na osoblje stranih diplomatskih ili konzularnih misija u zemlji. Ovaj postupak primjenjivat će se i na bračnog druga i na uzdržavanu djecu koji imaju diplomatske ili službene putovnice.

Članak 4.

Ovaj Sporazum ne utječe na pravo nadležnih tijela stranaka da uskrate pristup ili boravak na državnom području druge stranke osobama čija se nazočnost smatra nepoželjnom.

Članak 5.

Svaka stranka može u cijelosti ili djelomice obustaviti primjenu ovog Sporazuma iz razloga sigurnosti, javnog poretka ili zaštite zdravlja. O obustavi i njezinu okončanju odmah će se diplomatskim putem obavijestiti druga stranka, uz naznaku datuma od kojeg obustava stupa na snagu.

Članak 6.

Stranke su dužne diplomatskim putem razmijeniti uzorke svojih putovnica najmanje trideset (30) dana prije stupanja na snagu ovog Sporazuma. U slučaju bilo kakve izmjene navedenih putovnica stranke su se dužne međusobno obavijestiti i dostaviti odgovarajuće uzorke najmanje trideset (30) dana prije njihova uvođenja.

Članak 7.

Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću drugoj stranci, dostavljenoj diplomatskim putem, šezdeset (60) dana unaprijed.

Ako je gornji prijedlog prihvatljiv Vladi Republike Hrvatske, ova nota i potvrdni odgovor Vaše Ekscelencije činit će Sporazum između naših vlada, koji će stupiti na snagu devedeset (90) dana nakon datuma kada Vlada Republike Hrvatske diplomatskim putem izvijesti Vladu Sjedinjenih Meksičkih Država o ispunjenju njezinih unutarnjih pravnih uvjeta.

Koristim i ovu prigodu da Vašoj Ekscelenciji ponovim izraze svog osobitog poštovanja.

Patricia Espinosa Cantellano, v. r.
ministrica vanjskih poslova
Sjedinjenih Meksičkih Država

Zagreb, 10. listopada 2008.

Njezina Ekscelencija
Patricia Espinosa Cantellano
ministrica vanjskih poslova
Sjedinjenih Meksičkih Država

Vaša Ekscelencijo,

Čast mi je potvrditi primitak Vašeg pisma od 10. listopada 2008., u kojem predlažete, u ime Vaše Vlade, sklapanje Sporazuma o ukidanju viza za nositelje hrvatskih diplomatskih i službenih putovnica i za nositelje meksičkih diplomatskih i službenih putovnica, koje glasi:

»Ministre:

Uzimajući u obzir prijateljske veze i dobro razumijevanje između Sjedinjenih Meksičkih Država i Republike Hrvatske, čast mi je predložiti Vašoj Ekscelenciji, u ime moje Vlade, sklapanje Sporazuma o ukidanju viza za nositelje meksičkih diplomatskih i službenih putovnica i za nositelje hrvatskih diplomatskih i službenih putovnica, u svrhu pojednostavljenja ulaska na državna područja dviju zemalja i prolaska kroz njih, za nositelje navedenih putovnica, pod sljedećim uvjetima:

Članak 1.

1. Državljani Sjedinjenih Meksičkih Država koji imaju valjane diplomatske i službene putovnice mogu putovati u Republiku Hrvatsku, prolaziti i boraviti na njezinu državnom području bez vize, tijekom razdoblja koje ne premašuje devedeset (90) dana.

2. Državljani Republike Hrvatske koji imaju valjane diplomatske i službene putovnice mogu putovati u Sjedinjene Meksičke Države, prolaziti i boraviti na njihovu državnom području bez vize tijekom razdoblja koje ne premašuje devedeset (90) dana.

Članak 2.

Ovaj Sporazum ne oslobađa nositelje putovnica navedenih u članku 1. od obveze poštovanja odredaba o kretanju i boravku stranaca propisane od nadležnih tijela stranaka.

Članak 3.

Državljani stranaka koji imaju valjane diplomatske ili službene putovnice, a postavljaju se u veleposlanstvo ili konzulate na državnom području druge stranke, ne trebaju ishoditi odgovarajuću vizu prije dolaska, ali moraju biti akreditirani pri odgovarajućemu uredu u roku trideset (30) dana po ulasku u zemlju, kojom prilikom će dobiti odgovarajući status u skladu sa zakonodavstvom koje se odnosi na osoblje stranih diplomatskih ili konzularnih misija u zemlji. Ovaj postupak primjenjivat će se i na bračnog druga i na uzdržavanu djecu koji imaju diplomatske ili službene putovnice.

Članak 4.

Ovaj Sporazum ne utječe na pravo nadležnih tijela stranaka da uskrate pristup ili boravak na državnom području druge stranke osobama čija se nazočnost smatra nepoželjnom.

Članak 5.

Svaka stranka može u cijelosti ili djelomice obustaviti primjenu ovog Sporazuma iz razloga sigurnosti, javnog poretka ili zaštite zdravlja. O obustavi i njezinu okončanju odmah će se diplomatskim putem obavijestiti druga stranka, uz naznaku datuma od kojeg obustava stupa na snagu.

Članak 6.

Stranke su dužne diplomatskim putem razmijeniti uzorke svojih putovnica najmanje trideset (30) dana prije stupanja na snagu ovog Sporazuma. U slučaju bilo kakve izmjene navedenih putovnica stranke su se dužne međusobno obavijestiti i dostaviti odgovarajuće uzorke najmanje trideset (30) dana prije njihova uvođenja.

Članak 7.

Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću drugoj stranci, dostavljenoj diplomatskim putem, šezdeset (60) dana unaprijed.

Ako je gornji prijedlog prihvatljiv Vladi Republike Hrvatske, ova nota i potvrdni odgovor Vaše Ekscelencije činit će Sporazum između naših vlada, koji će stupiti na snagu devedeset (90) dana nakon datuma kada Vlada Republike Hrvatske diplomatskim putem izvijesti Vladu Sjedinjenih Meksičkih Država o ispunjenju njezinih unutarnjih pravnih uvjeta.

Koristim i ovu prigodu da Vašoj Ekscelenciji ponovim izraze svog osobitog poštovanja.«

Čast mi je, u ime Vlade Republike Hrvatske, obavijestiti Vas kako je Vlada Republike Hrvatska suglasna s prijedlogom sadržanim u Vašem pismu, te kako Vaše pismo i ovo pismo odgovora čine Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Meksičkih Država o ukidanju viza za nositelje hrvatskih diplomatskih i službenih putovnica i za nositelje meksičkih diplomatskih i službenih putovnica.

Koristim i ovu prigodu da Vašoj Ekscelenciji ponovim izraze svog osobitog poštovanja.

Gordan Jandroković, v. r.
ministar vanjskih poslova i europskih
integracija Republike Hrvatske

Zagreb, October 10, 2008

His Excellency
Gordan Jandroković
Minister of Foreign Affairs and European
Integration of the Republic of Croatia

Minister:

Taking in consideration the bonds of friendship and good understanding between the United Mexican States and the Republic of Croatia, it is my honor to propose to Your Excellency, on behalf of my Government, the formalization of an Agreement on the Visa Suppression for Holders of Diplomatic and Official Mexican Passports and for Holders of Diplomatic and Service Croatian Passports, with the purpose to simplify the entry and the transit in the territories of both countries, of the holders of said passports, under the following conditions:

Article 1

1. Nationals of the United Mexican States holding valid diplomatic and official passports may travel to the Republic of Croatia, transit through and stay in its territory for a period not exceeding ninety (90) days without visa.

2. Nationals of the Republic of Croatia holding valid diplomatic and service passports may travel to the United Mexican States, transit through and stay in its territory for a limited period of ninety (90) days without visa.

Article 2

This Agreement shall not exempt the holders of the passports mentioned in Article 1 from the obligation to comply with the migratory provisions stipulated by the competent authorities of the Parties.

Article 3

Nationals of the Parties holding valid diplomatic, official or service passports that will be appointed to the Embassy or Consulates in the territory of the other Party, shall not need the corresponding visa previously to their arrival, but they must be accredited at the corresponding Chancellery within thirty (30) days after their entry into the country, occasion in which the proper status will be granted to them, in accordance with the laws corresponding to the personnel of the foreign diplomatic or consular missions residing in the country. This treatment will be extended to the spouse and dependent children holding diplomatic, official or service passports.

Article 4

This Agreement shall not interfere with the right of the competent authorities of the Parties to deny the access or the stay in the territory of the other Party to persons whose presence is considered non grata.

Article 5

Either Party may suspend totally or partially, the application of this Agreement for security reasons, public order or health protection. The suspension and its termination shall be immediately communicated through diplomatic channels to the other Party, stating the date in which the suspension shall enter into force.

Article 6

The Parties shall exchange through diplomatic channels, specimens of their passports, at least thirty (30) days before this Agreement enters into force. In case of any modification in the aforementioned passports, the Parties shall notify and provide each other the corresponding specimens, at least thirty (30) days before their introduction.

Article 7

This Agreement has been concluded for an indefinite period of time. Either Party may denounce this Agreement by sixty (60) days advance notification sent to the other Party through diplomatic channels.

If the preceding proposal is acceptable to the Government of the Republic of Croatia, this Note and Your Excellency’s response which indicates such approval, will constitute an Agreement between our Governments, which shall enter into force ninety (90) days after the date that the Government of the Republic of Croatia communicates the Government of the United Mexican States, through diplomatic channels, the fulfilment of its internal legal provisions.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

Patricia Espinosa Cantellano,
Minister of Foreign Affairs
of the United Mexican States

Zagreb, 10 October 2008

Her Excellency
Patricia Espinosa Cantellano
Minister of Foreign Affairs
of the United Mexican States

Your Excellency,

I have the honor to confirm the receipt of your letter of 10 October 2008, in which you propose, on behalf of your Government, the conclusion of the Agreement on the Visa Suppression for Holders of Diplomatic and Service Croatian Passports and for Holders of Diplomatic and Official Mexican Passports, which reads as follows:

»Minister:

Taking in consideration the bonds of friendship and good understanding between the United Mexican States and the Republic of Croatia, it is my honor to propose to Your Excellency, on behalf of my Government, the formalization of an Agreement on the Visa Suppression for Holders of Diplomatic and Official Mexican Passports and for Holders of Diplomatic and Service Croatian Passports, with the purpose to simplify the entry and the transit in the territories of both countries, of the holders of said passports, under the following conditions:

Article 1

1. Nationals of the United Mexican States holding valid diplomatic and official passports may travel to the Republic of Croatia, transit through and stay in its territory for a period not exceeding ninety (90) days without visa.

2. Nationals of the Republic of Croatia holding valid diplomatic and service passports may travel to the United Mexican States, transit through and stay in its territory for a limited period of ninety (90) days without visa.

Article 2

This Agreement shall not exempt the holders of the passports mentioned in Article 1 from the obligation to comply with the migratory provisions stipulated by the competent authorities of the Parties.

Article 3

Nationals of the Parties holding valid diplomatic, official or service passports that will be appointed to the Embassy or Consulates in the territory of the other Party, shall not need the corresponding visa previously to their arrival, but they must be accredited at the corresponding Chancellery within thirty (30) days after their entry into the country, occasion in which the proper status will be granted to them, in accordance with the laws corresponding to the personnel of the foreign diplomatic or consular missions residing in the country. This treatment will be extended to the spouse and dependent children holding diplomatic, official or service passports.

Article 4

This Agreement shall not interfere with the right of the competent authorities of the Parties to deny the access or the stay in the territory of the other Party to persons whose presence is considered non grata.

Article 5

Either Party may suspend totally or partially, the application of this Agreement for security reasons, public order or health protection. The suspension and its termination shall be immediately communicated through diplomatic channels to the other Party, stating the date in which the suspension shall enter into force.

Article 6

The Parties shall exchange through diplomatic channels, specimens of their passports, at least thirty (30) days before this Agreement enters into force. In case of any modification in the aforementioned passports, the Parties shall notify and provide each other the corresponding specimens, at least thirty (30) days before their introduction.

Article 7

This Agreement has been concluded for an indefinite period of time. Either Party may denounce this Agreement by sixty (60) days advance notification sent to the other Party through diplomatic channels.

If the preceding proposal is acceptable to the Government of the Republic of Croatia, this Note and Your Excellency’s response which indicates such approval, will constitute an Agreement between our Governments, which shall enter into force ninety (90) days after the date that the Government of the Republic of Croatia communicates the Government of the United Mexican States, through diplomatic channels, the fulfilment of its internal legal provisions.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.«

I have the honor, on behalf of the Government of the Republic of Croatia, to inform you that the Government of the Republic of Croatia agrees with the proposal contained in your letter, and that your letter and this letter of reply shall constitute the Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the United Mexican States on the Visa Suppression for Holders of Diplomatic and Service Croatian Passports and for Holders of Diplomatic and Official Mexican Passports.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

Gordan Jandroković,
Minister of Foreign Affairs and European
Integration of the Republic of Croatia

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za vanjske i unutarnje poslove.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 216-03/03-02/01

Urbroj: 5030104-09-1

Zagreb, 7. svibnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Meksičkih Država o ukidanju viza za nositelje hrvatskih diplomatskih i službenih putovnica i za nositelje meksičkih diplomatskih i službenih putovnica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !