Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o korištenju hrvatskih luka otvorenih za međunarodni promet ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/99)
označi tražene riječi printaj stranicu
15 15.12.1999 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o korištenju hrvatskih luka otvorenih za međunarodni promet

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30.L114476 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. prosinca 1999. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O KORIŠTENJU HRVATSKIH LUKA OTVORENIH ZA MEĐUNARODNI PROMET

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o korištenju hrvatskih luka otvorenih za međunarodni promet, sklopljen u Bratislavi, 7. rujna 1998. godine, u izvorniku na hrvatskom, slovačkom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O KORIŠTENJU HRVATSKIH LUKA OTVORENIH ZA MEĐUNARODNI PROMET

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Slovačke Republike (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

NASTOJEĆI promicati usklađeni razvoj pomorskih odnosa i slobodne međunarodne trgovine između dviju zemalja na temelju recipročnih interesa i ostvariti bolje uvjete za prijevoz robe kroz hrvatske luke otvorene za međunarodni promet (u daljnjem tekstu: hrvatske luke),

SVJESNE činjenice da se bilateralna razmjena roba između dviju država mora temeljiti na učinkovitoj razmjeni usluga,

TE U SKLADU s bilateralnim Ugovorom o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike, potpisanim dana 12. veljače 1996. godine

suglasne su kako slijedi:

Članak 1.

(1) Ugovorne stranke su suglasne razvijati pomorske odnose i međunarodnu trgovinu između dviju zemalja korištenjem brodova koji plove pod zastavama ugovornih stranaka, s time da se ne ograničuju prava brodova koji plove pod zastavama trećih stranaka na sudjelovanje u predmetnoj trgovini.

(2) Trgovački brodovi koji prevoze teret i/ili putnike, a plove pod slovačkom zastavom ili brodovi pod zastavama trećih stranaka koji sudjeluju u prijevozu tereta i/ili putnika koji čini dio bilateralne razmjene između ugovornih stranaka, mogu koristiti hrvatske luke kao trgovačke luke.

(3) Za brodove unajmljene kao čarter brodove od strane brodarskih tvrtki ugovornih stranaka primjenjivat će se jednaki uvjeti kao da plove pod zastavom bilo koje od ugovornih stranaka.

Članak 2.

(1) Slovačka strana će promicati ulaganja slovačkih poduzetnika u hrvatske luke, i to kako u infrastrukturu tako i u inudstrijske i druge objekte, osobito u poslove dugoročne suradnje između slovačkih partnera i hrvatskih luka.

(2) Slovačke trgovačke tvrtke će omogućiti svoje poslovne usluge u skladu sa zakonima i propisima koji vrijede na teritoriju Republike Hrvatske.

(3) Slovačke trgovačke tvrtke plaćat će jednake poreze i uživati jednake povlastice kao i slične hrvatske tvrtke koje obavljaju poslovne djelatnosti u hrvatskim lukama.

Članak 3.

Hrvatske lučke vlasti će pružiti svu potrebnu pomoć slovačkim trgovačkim tvrtkama koje su zainteresirane za ulaganja u hrvatske luke i slobodne zone.

Članak 4.

Glede međusobnog interesa za povećanje prijevoza tereta u hrvatskim lukama, ugovorne stranke će u skladu sa svojim nacionalnim pravnim sustavom i lučkim standardima poduzeti sve potrebne mjere za olakšanje i poticanje prijevoza tereta sa svrhom izbjegavanja svih nepotrebnih odlaganja pojednostavljenjem i ubrzanjem postupka carinjenja i ostalih formalnosti.

Članak 5.

Svaka ugovorna stranka će izbjegavati diskriminatornu praksu u međunarodnim trgovačkim odnosima kojima bi se moglo naštetiti interesima druge ugovorne stranke ili koja bi imala negativan utjecaj na konkurentnost brodarskih tvrtki.

Članak 6.

Ugovorne stranke se obvezuju da će promicati suradnju između nadležnih upravnih tijela, tvrtki ili udruga (gospodarske komore obiju zemalja), kako bi se povećao interes za korištenje hrvatskih luka.

Članak 7.

Ovaj Sporazum neće utjecati na obveze proizišle iz drugih međunarodnih sporazuma koje je zaključila bilo koja od ugovornih stranaka.

Članak 8.

(1) Predstavnici vladinih tijela nadležnih za pomorski promet obiju ugovornih stranaka (Zajedničko povjerenstvo), sastajat će se prema potrebi da bi preispitali provođenje ovog Sporazuma i razmatrali druga pitanja od obostranog interesa u svezi sadržaja ovog Sporazuma.

(2) Zajedničko Povjerenstvo će se sastati na zahtjev bilo koje od ugovornih stranaka, a najkasnije tri mjeseca nakon primitka zahtjeva.

(3) U slučaju da neko pitanje ne može riješiti Zajedničko povjerenstvo, ono će se riješiti diplomatskim putem.

Članak 9.

U svrhu provedbe ovog Sporazuma nadležno tijelo Republike Hrvatske bit će Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske, a nadležno tijelo Slovačke Republike bit će Ministarstvo prometa, pošta i telekomunikacija Slovačke Republike.

Članak 10.

(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu danom primitka posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem o tome da su ugovorne stranke ispunile sve uvjete predviđene njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

(2) Ovaj je Sporazum zaključen na neograničeno vrijeme. Ovaj Sporazum može biti otkazan od strane bilo koje od ugovornih stranaka, u bilo koje vrijeme, u pisanom obliku diplomatskim putem. Otkaz stupa na snagu 6 mjeseci nakon dana primitka pisane obavijesti.

(3) Ovaj Sporazum se može izmijeniti ili nadopuniti, uz suglasnost obiju ugovornih stranaka. Svaka izmjena ili dopuna mora se sastaviti u pisanom obliku.

Sastavljeno u Bratislavi 7. rujna 1998. godine u dva izvorna primjerka, oba na hrvatskom, slovačkom i engleskom jeziku, s tim da su svi tekstovi jednako autentični. U slučaju različitih tumačenja bit će mjerodavan tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

mr. Željko Lužavec,

ministar pomorstva, prometa i veza

Republike Hrvatske

ZA VLADU SLOVAČKE REPUBLIKE

v. r. Jan Jasovski, v. r.

ministar prometa, veza i telekomunikacija

Slovačke Republike

Članak 3.

Za izvršenje međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 342-21/98-03/01
Urbroj: 5030114-99-1
Zagreb, 2. prosinca 1999.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o korištenju hrvatskih luka otvorenih za međunarodni promet
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !