Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 02.07.2009 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit

HRVATSKI SABOR

52

Na temelju članka 88.L459932 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE BORAVAK NEZAKONIT

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. svibnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/81

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE BORAVAK NEZAKONIT

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit, potpisan u Bratislavi 23. lipnja 2008., u izvorniku na hrvatskom, slovačkom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE BORAVAK NEZAKONIT

Vlada Republike Hrvatske i

Vlada Slovačke Republike

(u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«),

spremne razvijati prijateljske odnose između dviju država,

namjeravajući surađivati na temelju uzajamnosti u pristupanju pitanjima predaje i prihvata osoba koje nezakonito borave na državnom području države druge ugovorne stranke,

želeći na taj način pridonijeti sprječavanju nezakonitoga kretanja osoba, te u suglasju s načelima europske suradnje i u skladu sa zajedničkim interesima,

sporazumjele su se kako slijedi:

I.
PREDAJA I PRIHVAT DRŽAVLJANA DRŽAVA UGOVORNIH STRANAKA

Članak 1.

(1) Svaka ugovorna stranka će, na zahtjev druge ugovorne stranke i bez formalnosti, prihvatiti na državno područje svoje države, svaku osobu koja nezakonito boravi na državnom području države ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat, ukoliko je dokazano ili se može opravdano pretpostaviti da ta osoba posjeduje državljanstvo države ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat.

(2) Isto se primjenjuje za osobu koja je ušla na državno područje države ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat, te se odrekla državljanstva države ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat, bez da joj je zajamčeno davanje državljanstva ili dozvola boravka države ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat.

(3) Ugovorna stranka koja zahtijeva prihvat će ponovno prihvatiti osobu pod istim uvjetima ukoliko se daljnjim provjerama provedenim u roku od trideset (30) dana od datuma kada je država ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat prihvatila osobu utvrdila da ta osoba nije bila državljanin države ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat.

(4) Svaka ugovorna stranka obavještava drugu ugovornu stranku da sukladno stavku 1. ili 2. ovog članka namjerava predati osobu koja zbog svoje dobi, lošeg zdravstvenog stanja ili bilo kojih drugih bitnih razloga zahtijeva posebnu skrb ili posebne zaštitne mjere. Odgovor druge ugovorne stranke u kojem se navodi mjesto i datum predaje te osobe uputit će se najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja zahtjeva za prihvat te osobe.

Članak 2.

(1) Ako se državljanstvo dokaže ili se opravdano pretpostavi, diplomatska misija ili konzularni ured države ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat, na zahtjev ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat, odmah izdaje zamjensku putnu ispravu potrebnu za povratak osobe koja se treba predati u skladu sa stavkom 1. ili 2. članka 1.#clanak1 ovog Sporazuma.

(2) Postoji li sumnja u pretpostavljeno državljanstvo, diplomatska misija ili konzularni ured države ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat će razgovarati s osobom u roku tri (3) dana od podnošenja zahtjeva za prihvat. Na zahtjev diplomatske misije ili konzularnog ureda ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat, ugovorna stranka koja zahtjeva prihvat omogućit će razgovor s osobom u najkraćem mogućem roku. Utvrdi li se u razgovoru da osoba posjeduje državljanstvo države ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat, diplomatska misija ili konzularni ured države te ugovorne stranke odmah izdaje zamjensku putnu ispravu.

II.
PREDAJA I PRIHVAT DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA I OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA

Članak 3.

(1) Svaka ugovorna stranka, na zahtjev druge ugovorne stranke i bez formalnosti prihvaća na svoje državno područje državljanina treće države ili osobu bez državljanstva koja ne ispunjava ili više ne ispunjava važeće uvjete ulaska ili boravka na državnom području države ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat pod uvjetom da se dokaže ili se može opravdano pretpostaviti da ta osoba:

a) posjeduje važeću vizu, koja nije tranzitna viza, a koju je izdala ugovorna stranka od koje se zahtijeva prihvat; ili

b) posjeduje važeću dozvolu boravka koju je izdala ugovorna stranka od koje se zahtijeva prihvat; ili

c) je nezakonito ušla na državno područje države ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat nakon boravka na državnom području države ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat.

(2) Ukoliko su obje ugovorne stranke izdale vizu ili dozvolu boravka, za prihvat iz stavka 1. ovog članka je odgovorna ona ugovorna stranka valjanost čije isprave istječe kasnije.

(3) Ugovorna stranka koja zahtijeva prihvat ponovno prima osobu iz stavka 1. ovog članka pod istim uvjetima ukoliko se daljnjim provjerama provedenim u roku od trideset (30) dana od datuma kad je država ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat prihvatila osobu utvrdi da ta osoba ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka.

(4) Ugovorne stranke će poduzeti sve da daju prednost vraćanju državljana trećih država u njihovu zemlju podrijetla.

Članak 4.

Svaka ugovorna stranka obavještava drugu ugovornu stranku da sukladno članku 3.#clanak3 stavku 1. ovog Sporazuma namjerava predati osobu koja zbog svoje dobi, lošeg zdravstvenog stanja ili bilo kojih drugih bitnih razloga zahtijeva posebnu skrb ili posebne zaštitne mjere. Odgovor druge ugovorne stranke u kojem se navodi mjesto i datum predaje te osobe uputit će se najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja zahtjeva za prihvat te osobe.

Članak 5.

Obveza prihvata u skladu s člankom 3.#clanak3 stavkom 1. ovog Sporazuma ne postoji ako državljanin treće države ili osoba bez državljanstva:

a) posjeduje državljanstvo države koja ima zajedničku granicu s državom ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat; ili

b) posjeduje vizu, koja nije tranzitna viza, ili dozvolu boravka koju je izdala ugovorna stranka koja zahtijeva prihvat nakon ulaska na njezino državno područje; ili

c) boravi na državnom području države ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat više od stoosamdeset (180) dana nakon što mu je utvrđen nezakonit ulazak ili boravak; ili

d) posjeduje status izbjeglice koji mu je odobrila ugovorna stranka koja zahtijeva prihvat temeljem Konvencije o pravnom položaju izbjeglica, potpisane u Ženevi, 28. srpnja 1951., kako je izmijenjena i dopunjena Protokolom o pravnom položaju izbjeglica, sastavljenom u New Yorku, 31. siječnja 1967., ili status osobe bez državljanstva temeljem Konvencije o statusu osoba bez državljanstva, sastavljene u New Yorku, 28. rujna 1954.; ili

e) se dokaže da je ta osoba nakon napuštanja državnog područja države ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat ušla na državno područje države ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat sa državnog područja neke treće države na koje ugovorna stranka koja zahtijeva prihvat može vratiti ovog državljanina na temelju sporazuma o predaji i prihvatu; ili

f) posjeduje status tražitelja azila na državnom području države ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat dok se ne donese konačna odluka u postupku odobravanja azila.

III.
ROKOVI

Članak 6.

(1) Zahtjev za prihvat državljanina treće države ili osobe bez državljanstva se mora uputiti nadležnom tijelu države ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat najkasnije u roku od stoosamdeset (180) dana od datuma kad je nadležno tijelo države ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat saznalo da ta osoba ne ispunjava ili više ne ispunjava važeće uvjete za ulazak ili boravak na njezinom državnom području. Ukoliko postoje pravne ili činjenične zapreke, rok se, na opravdan zahtjev nadležnog tijela države ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat, može produžiti, ali samo za vrijeme trajanja tih zapreka.

(2) Na zahtjev za prihvatom iz stavka 1. ovog članka se mora odgovoriti najkasnije trideset (30) dana od datuma kada je potvrđeno zaprimanje takvog zahtjeva. Ukoliko postoje pravne ili činjenične zapreke, rok se, na opravdan zahtjev nadležnog tijela države ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat, može produžiti, ali samo za vrijeme trajanja tih zapreka.

(3) Nakon isteka roka iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da se pristalo na prihvat.

(4) Predmetna će osoba biti predana u roku od trideset (30) dana od datuma zaprimanja pozitivnog odgovora na zahtjev za prihvatom. Ukoliko postoje pravne ili činjenične zapreke, rok se, na opravdan zahtjev, može produžiti, ali samo za vrijeme trajanja tih zapreka.

(5) Za odbijanje zahtjeva za prihvatom treba navesti razloge.

IV.
TRANZIT

Članak 7.

(1) Svaka će ugovorna stranka, na zahtjev druge ugovorne stranke, dopustiti tranzit državljaninu treće države ili osobi bez državljanstva preko svog državnog područja. Ugovorna stranka koja zahtijeva tranzit će osigurati daljnje putovanje kroz druge države tranzita i prihvat predmetne osobe od strane države konačnog odredišta.

(2) Ugovorna stranka koja zahtijeva tranzit jamči ugovornoj stranci od koje se zahtijeva tranzit da osoba u tranzitu posjeduje valjanu putnu kartu i valjanu putnu ispravu sve do države konačnog odredišta. U tom slučaju tranzitna viza nije potrebna.

(3) Ugovorna stranka koja zahtijeva tranzit odgovorna je za tranzit osobe cijelim putem do države konačnog odredišta.

(4) Zahtjev za tranzit mora sadržavati osobne podatke osobe u tranzitu, podatke o predaji te osobe u državu konačnog odredišta ili druge države tranzita te mjesto i vrijeme tranzita. Zahtjev za tranzit se upućuje tijelima nadležnim za prihvat.

(5) Ukoliko se tranzit uz policijsku pratnju provodi korištenjem usluga zračnog prijevoznika, ugovorna stranka koja zahtijeva tranzit osigurat će pratnju sve do zračne luke ugovorne stranke od koje se zahtijeva tranzit pod uvjetom da policijska pratnja ne napušta međunarodnu zonu u zračnoj luci. Ako se tranzit s policijskom pratnjom nastavlja preko državnog područja države ugovorne stranke od koje se zahtijeva tranzit, ta ugovorna stranka osigurava policijsku pratnju.

Članak 8.

(1) Ugovorna stranka od koje se zahtijeva tranzit može odbiti tranzit:

a) ako za predmetnu osobu u državi konačnog odredišta ili drugoj državi tranzita postoji rizik da će biti izložena mučenju ili nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju ili joj prijeti smrtna kazna ili progon zbog njegove/njezine rase, vjeroispovijesti, narodnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog uvjerenja; ili

b) ako za predmetnu osobu u državi konačnog odredišta ili drugoj državi tranzita postoji rizik da će biti izložena pokretanju kaznenog postupka ili sankcijama, osim u slučaju nezakonitog prelaska državne granice; ili

c) na temelju zdravlja građana, nacionalne sigurnosti, javnog reda ili drugih nacionalnih interesa države ugovorne stranke od koje se zahtijeva tranzit.

(2) Svaka ugovorna stranka može ukinuti izdanu dozvolu za tranzit ukoliko naknadno nastanu ili se pojave okolnosti iz stavka 1. ovog članka koje stoje na putu provođenja tranzita, ili ako daljnje putovanje u moguće države tranzita ili prihvat od strane države konačnog odredišta nisu više osigurani. U tom slučaju ugovorna stranka koja zahtijeva tranzit prema potrebi i bez odgode vraća natrag osobu u tranzitu.

V.
NAKNADA TROŠKOVA

Članak 9.

(1) Sve troškove vezane uz prihvat osoba u skladu s člankom 1.#clanak1 stavcima 1. i 2. i člankom 3.#clanak3 stavkom 1. ovog Sporazuma koji nastanu do trenutka u kojem osobu preuzme nadležno tijelo države ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat, snosi ugovorna stranka koja zahtijeva prihvat. Sve troškove vezane uz moguće vraćanje osobe koja se prihvaća također snosi ugovorna stranka koja zahtijeva prihvat.

(2) Sve troškove vezane uz tranzit državljanina treće države u skladu s člankom 7.#clanak7 ovog Sporazuma sve do granice države konačnog odredišta, uključujući i troškove vezane uz tranzit preko državnog područja ugovorne stranke od koje se zahtijeva tranzit, kao i troškove vezane uz moguće vraćanje predmetne osobe, snosi ugovorna stranka koja zahtijeva prihvat.

VI.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 10.

(1) Priopćeni osobni podaci, koji su nužni za provedbu ovog Sporazuma, štite se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom država ugovornih stranaka.

(2) Ukoliko provedba ovog Sporazuma zahtijeva razmjenu osobnih podataka između ugovornih stranaka, oni se mogu odnositi isključivo na:

a) osobne podatke o osobi određenoj za prihvat ili o osobi određenoj za tranzit, podatke o njegovim/njezinim članovima obitelji (ime, prezime, prethodna prezimena, nadimci, ili navodna imena, datum i mjesto rođenja, spol, državljanstvo);

b) putovnicu, osobnu iskaznicu, neku drugu ispravu o identitetu ili putne isprave i putne listove (serijski broj, datum isteka, datum izdavanja, tijelo koje je izdalo ispravu, mjesto izdavanja );

c) ostale podatke koji su potrebni za identifikaciju osobe koju treba prihvatiti ili koja je u tranzitu;

d) mjesta boravka i plan puta;

e) sve dostupne materijale koji služe za identifikaciju osoba koje se prihvaćaju ili koje su u tranzitu, a koji su značajni za utvrđivanje uvjeta za prihvat osoba u skladu s ovim Sporazumom.

(3) Prijenos osobnih podataka obavlja se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države koja ih prenosi pod sljedećim uvjetima:

a) osobni podaci mogu se koristiti isključivo u svrhu prihvata i tranzita te pod uvjetima koje određuje tijelo koje ih dostavlja;

b) tijelo koje prima podatke obavijestit će tijelo koje dostavlja podatke, na njegov prijedlog, o korištenju dostavljenih podataka i rezultatima;

c) osobni podaci mogu se dostaviti isključivo nadležnim tijelima koja obavljaju zadaće utvrđene ovim Sporazumom; dostava podataka drugim tijelima dozvoljena je isključivo uz prethodnu suglasnost tijela koje dostavlja podatke;

d) tijelo koje dostavlja podatke i tijelo koje prima podatke dužni su štititi osobne podatke od neovlaštenih osoba, neovlaštenih izmjena i njihovog neovlaštenog objavljivanja.

VII.
PRIMJENA SPORAZUMA

Članak 11.

Ugovorne stranke dužne su ispunjavati uvjete predaje i prihvata osoba u skladu s običajima i međunarodnim pravom uz poštivanje ljudskih prava i dostojanstva tih osoba.

Članak 12.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstvo unutarnjih poslova Slovačke Republike sklopit će Protokol o provedbi ovog Sporazuma, kako bi utvrdili:

a) vrste isprava kojima se dokazuje ili opravdano pretpostavlja državljanstvo;

b) sredstva kojima se dokazuje ili opravdano pretpostavlja ulazak ili boravak na državnom području države ugovorne stranke;

c) sadržaj zahtjeva za prihvatom i tranzitom, načine njihova podnošenja i obrade;

d) način i načela naknade troškova u skladu s člankom 9.;

e) tijela nadležna za provedbu ovog Sporazuma;

f) granične prijelaze korištene za provedbu ovog Sporazuma;

g) način ocjene provedbe ovog Sporazuma.

VIII.
OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Nadležna tijela država ugovornih stranaka ovlaštena za provedbu ovog Sporazuma izravno surađuju i konzultiraju se.

(2) U slučaju nastanka poteškoća vezanih uz provedbu ovog Sporazuma, diplomatskim se putem podnosi zahtjev za provođenjem konzultacija.

Članak 14.

(1) Odredbe ovog Sporazuma ne utječu na obveze predaje ili prihvata državljana trećih država ili osoba bez državljanstva koje za ugovorne stranke proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora.

(2) Odredbe ovog Sporazuma ne utječu na provedbu odredbi Konvencije o pravnom položaju izbjeglica, potpisane u Ženevi, 28. srpnja 1951., kako je izmijenjena i dopunjena Protokolom o pravnom položaju izbjeglica, sastavljenom u New Yorku, 31. siječnja 1967., ili Konvencije o statusu osoba bez državljanstva, sastavljene u New Yorku, 28. rujna 1954.

(3) Odredbe ovog Sporazuma ne utječu na provedbu međunarodnih ugovora iz područja zaštite ljudskih prava čije su stranke ugovorne stranke.

(4) Odredbe ovog Sporazuma se ne primjenjuju u slučaju pravne pomoći kod izručenja i prijevoza osuđenika između država ugovornih stranaka.

Članak 15.

(1) Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme. Ovaj Sporazum stupa na snagu šezdeseti (60) dan od datuma primitka zadnje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno obavještavaju o ispunjenju uvjeta predviđenih unutarnjim zakonodavstvom država ugovornih stranaka za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

(2) Svaka ugovorna stranka može privremeno, u cijelosti ili djelomično, suspendirati primjenu ovog Sporazuma pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem, uz iznimku članka 1.#clanak1 ovog Sporazuma, iz razloga zaštite nacionalne sigurnosti, javnog poretka ili zdravlja građana. Ugovorne stranke se bez odgode međusobno obavještavaju diplomatskim putem o poduzimanju ili prestanku takve mjere. Suspenzija primjene Sporazuma stupa na snagu dvadesetčetiri (24) sata nakon primitka obavijesti upućene drugoj ugovornoj stranci.

(3) Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum u bilo koje vrijeme pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem. Sporazum prestaje devedesetog (90) dana od datuma kada je druga ugovorna stranka primila obavijest o otkazu.

Članak 16.

Datumom stupanja na snagu ovog Sporazuma prestaje Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i primanju građana vlastitih država, potpisan u Bratislavi, dana 29. travnja 1994.

Sastavljeno u Bratislavi, dana 23. lipnja 2008. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, slovačkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu
Republike Hrvatske

Berislav Rončević, v. r.

ministar unutarnjih poslova

Za Vladu
Slovačke Republike

Robert Kaliňák, v. r.

zamjenik predsjednika Vlade i ministar unutarnjih poslova

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/09-01/02

Zagreb, 22. svibnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !