Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o ukidanju viza ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/94)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 26.9.1994. Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o ukidanju viza

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32.L113374 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine”, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. rujna 1994. donijela:

UREDBU

o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o ukidanju viza

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o ukidanju viza, potpisan u Zagrebu, dana 27. srpnja 1994. u izvorniku na hrvatskom i slovačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma izmectu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o ukidanju viza glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o ukidanju viza

VIada Republike Hrvatske i Vlada Slovačke Republike (u daljnjem tekstu “sporazumne stranea) u skladu s principima završnog akta Helsinške konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi te Pariške povelje za novu Europu, a sa željom razvijanja prijateljskih odnosa između dviju država te s ciljem što jednostavnijeg režima prilikom putovanja svojih gradana, dogovorile su sljedeće:

Članak 1

1. Graciani država sporazumnih strana koji imaju važeće putne isprave mogu u svrhu boravka, jedino ako se ne radi o boravku zbog rada, boraviti na teritoriju države druge sporazumne strane do 30 dana bez vize.

2. Ako se radi o boravku zbog rada ili o boravku dužein od 30 dana, potrebna je viza.

Članak 2.

1. Osobe koje posjeduju hrvatskuili slovačku diplomatsku ili službenu putovnicu, a Članovi su diplomatske misije ili konzularnog ureda države jedne sporazumne strane na teritoriju države druge sporazumne strane, mogu djelovati na području ove države u vremenu obavljanja svoje službene dužnosti bez vize.

2. Članovi obitelji osoba iz stavka i. ovog Članka, a koji žive s njima u zajedničkom domaćinstvu, mogu u vremenu službenog boravka istih boraviti na teritoriju države druge sporazumne strane bez vize ako posjeduju hrvatsku ili slovačku diplomatsku ili službenu putovnicu.

Članak 3.

Gradani država sporazumnih strana koji žive dulje vrijeme ili trajno na teritoriju države druge sporazumne strane, mogu putovati u svoju matičnu državu ili treće zemlje i vratiti se u državu druge sporazumne strane bez vize na temelju važećih putnih isprava.

Članak 4.

Ukidanje viza ne lišava osobe na koje se ovaj Sporazum odnosi obveza ponašati se u skladu s važećim zakonima i propisima nadležne države u pogledu ulaska, dugoročnog, trajnog boravka ili pak boravka u svrhu rada.

Članak 5.

Ovaj Sporazum rle ograničava pravo kompetentnih organa država sporazumnih strana za zabranu ulaska ili boravka Građanima države druge sporazumne strane koji bi mogli u zemlji prihvata ugroziti sigurnost, javni red i mir, kao i onima koji nemaju dovoljno sredstava za osiguranje svog boravka.

Članak 6.

1. Svaka sporazumna strana može radi sigurnosti, zaštite javnog reda i mira, zdravlja gradana te zbog drugih važnih razloga privremeno zaustaviti potpuno ili djelomično poštivanje ovog Sporazuma.

2. Uvođenje ili ukidanje gore navedenih zaštitnih mjera će se priopćiti drugoj sporazumnoj strani diplomatskim putem bez odlaganja te će se odmah nakon primitka obavijesti o tome i primjenjivati.

Članak 7.

Sporazumne strane se obvezuju da će uvijek bez formalnosti preuzeti na teritorij svoje države svoje državljane.

Članak 8.

Gradani države sporazumne strane koji su ostali bez svojih putovnica (putnih isprava) dužni su odmah prijaviti njihov nestanak nadležnim organima države druge sporazumne strane koji će besplatno izdati potvrdu o prijavi nestanka.

Državljanima u stavku 1. ovog Članka će diplomatska misija ili konzularni ured njihove države izdati nove putovnice ili pak potvrdu o povratku u svoju državu (zamjena za putnu ispravu).

Članak 9.

1. Sporazumne strane će diplomatskim putem razmijeniti uzorke putnih isprava u roku od 30 dana prije stupanja na snagu ovog Sporazuma.

2. U slučaju da dode do promjene putnih isprava sporazumne strane će poslati njihove uzorke diplomatskim putem najkasnije 30 dana prije njihovog stupanja na snagu.

Članak 10.

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu 30 dana nakon njegovog potpisivanja, a sklapa se na neodre8eno vrijeme. 2. Svaka od sporazumnih strana može raskinuti ovaj

Sporazum pismeno diplomatskim putem te u tome slučaju Sporazum prestaje važiti 3 mjeSeca od dana uručenja obavijesti o njegovom raskidu.

3. Stupanjem na snagu ovog Sporazuma prestaje važiti između Republike Hrvatske i Slovačke Republike Sporazum o ukidanju viza koji su sklopile Vlada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlada čehoslovačke Socijalističke Republike dana s. listopada 1964. godine.

Sastavljen u Zagrebu dana 27. srpnja 1994. u dva istovjetna primjerka na hrvatskom i slovačkom jeziku s time da oba imaju jednaku važnost.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisaIi ovaj Sporazum.

PRILOG

uz Sporazum između Vlade Slovačke Republike i Vlade Republike Hrvatske o ukidanju viza Putne isprave važeće u okviru ovog Sporazuma su:

1. Za državljane Republike Hrvatske:

a) diplomatska putovnica

b) službena putovnica

c) putovnica

pomorska knjižica putni list

zajednička putovnica

2. Za državljane Slovačke Republike diplomatska putovnica

službena putovnica turistička putovnica pomorska knjižica putni list

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo vanjskih poslova.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnom novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 218-03/94-01/03
Urbroj : 5030109-94-2
Zagreb, 20. rujna 1984.

Predsjednik
Nikica Valentić, v.r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o ukidanju viza
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !