Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 17.02.2010 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

11

Na temelju članka 30.L501790 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovara (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. veljače 2010. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAMA O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, sklopljen 29. listopada 2009. godine, u izvorniku na hrvatskom, vijetnamskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAMA O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Socijalističke Republike Vijetnama (u daljem tekstu »ugovorne stranke«),

Uzimajući u obzir interes obiju zemalja da ojačaju svoje prijateljske odnose, i želju za olakšavanjem ulaska državljana jedne zemlje, nositelja diplomatskih i službenih putovnica, na državno područje druge zemlje,

Sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

1. Državljani Republike Hrvatske koji su nositelji valjanih diplomatskih ili službenih putovnica, mogu ući, napustiti, prolaziti kroz i boraviti na državnom području Socijalističke Republike Vijetnama do najviše trideset (30) dana bez vize.

2. Državljani Socijalističke Republike Vijetnama koji su nositelji valjanih diplomatskih ili službenih putovnica, mogu ući, napustiti, prolaziti kroz i boraviti na državnom području Republike Hrvatske do najviše trideset (30) dana bez vize.

Članak 2.

Državljani bilo koje od ugovornih stranaka koji su nositelji valjanih diplomatskih i službenih putovnica ugovornih stranaka, a koji su članovi diplomatske misije, konzularnog ureda ili predstavnici pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem na državnom području druge ugovorne stranke, kao i članovi njihove obitelji koji s njima žive u zajedničkom domaćinstvu i koji su nositelji valjanih diplomatskih i službenih putovnica, mogu tijekom trajanja njihove službene dužnosti ući, boraviti i napustiti državno područje druge ugovorne stranke bez vize.

Članak 3.

Državljani bilo koje od ugovornih stranaka, navedeni u članku 1.#clanak1 i članku 2.#clanak2 ovoga Sporazuma, mogu ući, napustiti i prolaziti kroz državno područje druge ugovorne stranke na svim graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni putnički promet.

Članak 4.

Ovaj Sporazum ne oslobađa državljane bilo koje od ugovornih stranaka od obveze poštovanja zakona i propisa koji su na snazi na državnom području druge ugovorne stranke.

Članak 5.

1. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo odbiti ulazak ili skratiti boravak na svom državnom području bilo kojem državljaninu druge ugovorne stranke kojeg smatra nepoželjnim.

2. Ako državljanin jedne ugovorne stranke izgubi svoju diplomatsku ili službenu putovnicu na državnom području druge ugovorne stranke, mora o tome izvijestiti nadležna tijela te ugovorne stranke kako bi se poduzele odgovarajuće mjere. Dotična diplomatska misija ili konzularni ured izdat će novu putnu ispravu svom državljaninu i izvijestiti nadležna tijela države primateljice.

Članak 6.

1. Za potrebe ovog Sporazuma, svaka ugovorna stranka dostavit će drugoj, diplomatskim putem, uzorke svojih diplomatskih i službenih putovnica koje su u upotrebi, uključujući detaljni opis tih isprava, najkasnije trideset (30) dana od datuma potpisivanja ovog Sporazuma.

2. Svaka ugovorna stranka također će drugoj dostaviti, diplomatskim putem, uzorke svojih novih ili izmijenjenih diplomatskih i službenih putovnica, uključujući detaljni opis tih isprava, najmanje trideset (30) dana prije njihova uvođenja.

Članak 7.

Svaka ugovorna stranka zadržava pravo, iz razloga nacionalne sigurnosti, javnog reda ili javnoga zdravlja, obustaviti privremeno, u cijelosti ili djelomice, primjenu ovog Sporazuma. O obustavi i prestanku obustave odmah se pisano, diplomatskim putem, izvješćuje druga ugovorna stranka.

Članak 8.

Ovaj Sporazum može se u svako doba izmijeniti i dopuniti međusobnim pisanim pristankom ugovornih stranaka. Izmjene i dopune o kojima su se ugovorne stranke međusobno sporazumjele, stupa na snagu u skladu s postupkom utvrđenim u članku 9.#clanak9 ovog Sporazuma.

Članak 9.

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju diplomatskim putem o ispunjenju njihovih unutarnjih pravnih uvjeta potrebnih za stupanje ovog Sporazuma na snagu.

2. Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme.

3. Svaka ugovorna stranka može u svako doba otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem. U tom slučaju Sporazum prestaje devedeset (90) dana od datuma kada je druga ugovorna stranka primila obavijest o otkazu.

U potvrdu toga, niže potpisani, propisno ovlašteni od svojih vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Hanoju dana 29. listopada 2009. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, vijetnamskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

Željko Bošnjak,

izvanredni i opunomoćeni
veleposlanik Republike
Hrvatske u Socijalističkoj
Republici Vijetnamu

ZA VLADU SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAMA

Nguyen Thanh Son,

zamjenik ministra
vanjskih poslova

Socijalističke Republike Vijetnama

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za vanjske i unutarnje poslove.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavku 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 216-03/09-03/02

Urbroj: 5030106-10-1

Zagreb, 4. veljače 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !