Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10, XX/10, XX/12, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 04.08.2010 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu

HRVATSKI SABOR

88

Na temelju članka 89.L606087 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE U VEZI S NACIONALNIM PROGRAMOM ZA HRVATSKU U OKVIRU PROGRAMA IPA – KOMPONENTA POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA ZA 2009. GODINU

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. srpnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/78

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 14. srpnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE U VEZI S NACIONALNIM PROGRAMOM ZA HRVATSKU U OKVIRU PROGRAMA IPA – KOMPONENTA POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA ZA 2009. GODINU

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu, potpisan u Bruxellesu 8. veljače 2010. i u Zagrebu 5. svibnja 2010., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

SPORAZUM O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE U VEZI S NACIONALNIM PROGRAMOM ZA HRVATSKU U OKVIRU PROGRAMA IPA – KOMPONENTA POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA ZA 2009. GODINU

(Decentralizirano upravljanje)

SPORAZUM O FINANCIRANJU

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

i

EUROPSKA KOMISIJA

u daljnjem tekstu zajednički nazvane »stranke« ili zasebno »država korisnica« u slučaju Vlade Republike Hrvatske, ili »Komisija« u slučaju Europske komisije.

Uzimajući u obzir da:

(a) je dana 1. kolovoza 2006. godine, Vijeće Europske unije usvojilo Uredbu (EZ-a) br. 1085/2006 kojom se uspostavlja instrument pretpristupne pomoći (u daljnjem tekstu: »Okvirna uredba o programu IPA«). Stupivši na snagu 1. siječnja 2007. godine, ovaj instrument predstavlja jedinstvenu pravnu osnovu za pružanje financijske pomoći državama kandidatkinjama (trenutno Hrvatskoj, Bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji i Turskoj), kao i državama potencijalnim kandidatkinjama (Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, uključujući Kosovo prema Rezoluciji 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda), u njihovim nastojanjima da unaprijede političke, gospodarske i institucionalne reforme na putu do punopravnog članstva u Europskoj uniji.,

(b) je dana 12. lipnja 2007. godine, Komisija usvojila Uredbu (EZ-a) br. 718/2007 o provedbi Okvirne uredbe o programu IPA, koja sadrži detaljne važeće odredbe o upravljanju i kontroli (u daljnjem tekstu: »Provedbena uredba o programu IPA«).

(c) pomoć Eurospke unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći treba nastaviti podržavati države korisnice u njihovim nastojanjima da ojačaju demokratske institucije i vladavinu prava, reformiraju javnu upravu, provedu gospodarske reforme, poštuju ljudska i prava manjina, promiču ravnopravnost spolova, podržavaju razvoj civilnog društva i unapređuju regionalnu suradnju te pomirbu i obnovu, kao i da pridonose održivom razvoju i smanjivanju siromaštva.

Pomoć Europske unije državama kandidatkinjama treba dodatno usmjeriti na usvajanje i provedbu cjelokupne pravne stečevine Europske unije te posebice pripremiti države kandidatkinje za provedbu poljoprivredne i kohezijske politike Europske unije.

(d) stranke su dana 27. kolovoza 2007. godine sklopile Okvirni sporazum, odredivši opća pravila suradnje i provedbe pomoći Europske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći.

(e) je dana 1. prosinca 2009. godine Komisija usvojila Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu (dalje u tekstu: »Program«). Ovaj se program treba provoditi pomoću decentraliziranog upravljanja.

(f) je u cilju provedbe ovog programa, neophodno da stranke sklope Sporazum o financiranju, kako bi se odredili uvjeti potrebni za isporuku pomoći Europske unije, pravila i postupci u vezi s isplatom vezanom uz ovu pomoć, kao i uvjeti pod kojima će se upravljati tom pomoći,

SPORAZUMJELE SU SE O SLJEDEĆEM:

1. PROGRAM

Dodjelom bespovratnih sredstava, Komisija će doprinijeti financiranju sljedećeg programa, kao što je određeno u Dodatku A ovog Sporazuma.

Program broj: 2009 / 021-661

Naziv: Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu

2. PROVEDBA PROGRAMA

(1) Program se provodi decentraliziranim upravljanjem, sukladno članku 53c Uredbe Vijeća (EZ-a, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica, a zadnji put izmijenjena Uredbom (EZ-a, Euratom) br. 1525/2007 od 17. prosinca 2007. godine (u daljnjem tekstu: »Financijska uredba«).

(2) Program se provodi sukladno odredbama Okvirnog sporazuma o pravilima za suradnju u svezi s financijskom pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) sklopljenog između stranaka dana 27. kolovoza 2007. godine (u daljnjem tekstu: »Okvirni sporazum«), koji je sadržan u Dodatku B ovom Sporazumu.

3. NACIONALNE STRUKTURE I TIJELA

(1) Strukture i tijela s funkcijama i nadležnostima za provedbu ovog Sporazuma opisane su u Dodatku B ovom Sporazumu.

(2) Ostale nadležnosti nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i nacionalnog fonda navedene su u Dodatku C ovom Sporazumu.

4. FINANCIRANJE

Financiranje provedbe ovog Sporazuma odvija se kako slijedi:

(a) Financijski doprinos Europske unije za 2009. godinu je određen u najvišem iznosu od 42 101 430 eura (slovima: četrdesetdvamilijunastojednatisućačetiristotrideset eura), kao što je detaljno navedeno u programu. Komisija, međutim, neće izvršiti plaćanja doprinosa Europske unije u slučaju neispunjenja najmanjih zahtjeva navedenih u članku 41. Provedbene uredbe o programu IPA.

(b) Troškove nacionalnih struktura i tijela navedenih u Dodatku B snosi država korisnica.

5. ROK UGOVARANJA

(1) Pojedinačni ugovori i sporazumi kojima se provodi ovaj Sporazum moraju se sklopiti u roku od najviše dvije godine od datuma sklapanja ovog Sporazuma.

(2) U valjano opravdanim slučajevima, ovaj rok za ugovaranje može, u sporazumu s Komisijom, prije isteka roka biti produljen na najviše tri godine od datuma sklapanja ovog Sporazuma.

(3) Sva sredstva za koja ugovori nisu sklopljeni prije isteka roka sklapanja, se otkazuju.

6. ROK IZVRŠENJA UGOVORA

(1) Ugovori moraju biti izvršeni u roku od najviše dvije godine od roka ugovaranja.

(2) Na zahtjev države korisnice, Komisija može pristati na primjereno produljenje krajnjeg roka za izvršenje ugovora. Ovakav zahtjev mora biti upućen Komisiji prije isteka krajnjeg roka za izvršenje ugovora, uz valjano opravdanje od strane države korisnice.

7. ROK ISPLATE

(1) Isplata sredstava mora biti izvršena najkasnije godinu dana od datuma roka izvršenja ugovora.

(2) U valjano opravdanim slučajevima, rok isplate sredstava može, u sporazumu s Komisijom, biti produljen prije njegovog krajnjeg datuma.

8. TUMAČENJE

(1) Ako u ovom Sporazumu nema izričite suprotne odredbe, pojmovi koji se koriste u ovom Sporazumu nose isto značenje kao ono koje im je pripisano u Okvirnoj uredbi o programu IPA i Provedbenoj uredbi o programu IPA.

(2) Ako u ovom Sporazumu nema izričite suprotne odredbe, pozivanje na takav Sporazum predstavlja pozivanje na ovaj sporazum kako je povremeno izmijenjen, dopunjen ili zamijenjen.

(3) Svako pozivanje na uredbe Vijeća ili Komisije odnosi se na onu verziju tih uredbi kako je naznačeno. Ukoliko je potrebno, izmjene tih uredbi prenijet će se u ovaj Sporazum pomoću izmjena i dopuna.

(4) Naslovi u ovom Sporazumu nemaju pravno značenje i ne utječu na njegovo tumačenje.

9. DJELOMIČNA NIŠTAVOST I NENAMJERNE PRAZNINE

(1) Ukoliko neka odredba ovog Sporazuma je ili postane ništava ili ako ovaj Sporazum sadrži nenamjerne praznine, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovog Sporazuma. Stranke će zamijeniti ništavu odredbu valjanom odredbom koja će biti što je moguće bliža svrsi i namjeri ništave odredbe.

(2) Stranke će popuniti sve nenamjerne praznine odredbom koja najbolje odgovara svrsi i namjeri ovog Sporazuma, u skladu s Okvirnom uredbom o programu IPA i Provedbenom uredbom o programu IPA.

10. PREISPITIVANJE, IZMJENE I DOPUNE

(1) Provedba ovog Sporazuma podliježe periodičnim preispitivanjima u terminima dogovorenim između stranaka.

(2) Svaka dopuna dogovorena između stranaka bit će u pisanom obliku i bit će dio ovog Sporazuma. Takva dopuna stupa na snagu s datumom koji odrede stranke.

11. PRESTANAK

(1) Ne dovodeći u pitanje stavak 2., ovaj Sporazum prestaje osam godina nakon njegova potpisivanja. Prestanak ovog Sporazuma ne priječi Komisiju u izvršenju financijskih ispravaka u skladu s člancima 49. do 54. Provedbene uredbe o programu IPA.

(2) Ovaj Sporazum može okončati bilo koja od stranaka dostavom pisane obavijesti drugoj stranci. Ovakav prestanak stupa na snagu šest kalendarskih mjeseci od datuma pisane obavijesti.

12. RJEŠAVANJE RAZLIKA

(1) Razlike nastale uslijed tumačenja, izvršavanja i provedbe ovog Sporazuma, na bilo kojoj i svim razinama sudjelovanja, rješavat će se mirnim putem kroz konzultacije stranaka.

(2) U slučaju izostanka mirnog puta, svaka stranka može, vezano uz sporno pitanje, zatražiti arbitražu sukladno Fakultativnim pravilima o arbitraži između međunarodnih organizacija i država pri Stalnom arbitražnom sudu koja su na snazi na dan potpisivanja ovog Sporazuma.

(3) Jezik koji će se koristiti u arbitražnom postupku je engleski jezik. Glavni tajnik Stalnog arbitražnog suda imenuje arbitra po primitku pisanog zahtjeva podnesenog od jedne od stranaka. Pravorijek arbitra je obvezujući za sve stranke i bez prava na žalbu.

13. OBAVIJESTI

(1) Svaka komunikacija u vezi s ovim Sporazumom bit će u pisanom obliku i na engleskom jeziku. Svaka komunikacija mora biti potpisana i dostavljena ili kao izvorni dokument ili putem faksa.

(2) Svaka komunikacija u vezi s ovim Sporazumom mora se slati na sljedeće adrese:

Za Komisiju:

Ured Ravnateljice Alexandre Cas Granje

Europska komisija

Opća uprava za proširenje/B

Rue de la Loi 170

B-1049 Brussels, Belgija

Faks: +322 297.97.05

za državu korisnicu

Državni tajnik i

Nacionalni koordinator programa IPA

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Radnička 80/V

10 000 Zagreb

HRVATSKA

14. BROJ IZVORNIKA

Ovaj Sporazum sastavljen je u dva izvornika na engleskom jeziku.

15. DODACI

Dodaci A, B i C predstavljaju sastavni dio ovog Sporazuma.

16. STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum stupa na snagu na datum kada Primatelj obavijesti Komisiju o ispunjenju svih unutarnjih postupaka u Republici Hrvatskoj neophodnih za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

Potpisano za i u ime

u Zagrebu dana 5. svibnja 2010.

Za Vladu Republike Hrvatske,

Hrvoje Dolenec, v. r.

Državni tajnik i nacionalni koordinator programa IPA

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Potpisano za i u ime

u Brusselsu dana 8. veljače 2010.

Za Komisiju,

Alexandra Cas Granje, v. r.

Direktorica

Dodatak A NACIONALNI PROGRAM ZA HRVATSKU U OKVIRU KOMPONENTE IPA – KOMPONENTA POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA ZA 2009. GODINU, USVOJEN ODLUKOM KOMISIJE C (2009) 9521 OD 1. PROSINCA 2009.

1. IDENTIFIKACIJA

Korisnik

Republika Hrvatska

CRIS broj

IPA/2009/21661

Godina

2009

Trošak

42 101 430 EUR 1

Provedbeno tijelo

Provedbena agencija zadužena za provedbu projekata je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU), osim za:

– Projekt 20 (statistička oznaka: HR2009-04-65-02) »Sudjelovanje u programima i agencijama Zajednice«, čija će se provedba sastojati od plaćanja IPA dijela financijskog doprinosa programima od strane Nacionalnog fonda.

Krajnji datum za sklapanje Sporazuma o financiranju

Najkasnije do 31. prosinca 2010. godine

Krajnji datum za ugovaranje

2 godine od datuma zaključivanja Sporazuma o financiranju.

Nema roka za reviziju i evaluaciju projekata pokrivenih ovim Sporazumom o financiranju, kao što je navedeno u članku 166., stavku 2. Financijske uredbe.

Ovaj datum primjenjuje se i na nacionalno sufinanciranje.

Krajnji datum za provedbu

2 godine od krajnjeg datuma za ugovaranje.

Ovaj datum primjenjuje se i na nacionalno sufinanciranje.

Šifra sektora

12110, 15110, 15130, 16010, 21010, 41010, 99810

Predmetna proračunska linija

22.020100

Voditelj programiranja

Opća uprava za proširenje B1

Voditelj provedbe

Delegacija Europske komisije, Zagreb, Odjeli za provedbu projekata

2. PRIORITETNE OSI/PROJEKTI

2.a Prioritetne osi

20 projekata programa koji su grupirani u 4 strateške prioritetne osi – politički kriteriji, ekonomski kriteriji, sposobnost preuzimanja obveza iz članstva, te programi potpore – odabrani su uzimajući u obzir njihovu usklađenost s Pristupnim partnerstvom koje je usvojeno 12. veljače 2008. godine, Strateškim dokumentom o proširenju za sve zemlje i Hrvatskim izvješćem o napretku iz 2008. godine koji je usvojen 5. studenog 2008. godine, Višegodišnjim indikativnim planskim dokumentom (VIPD) 2009. – 2011. za Hrvatsku, Nacionalnim programom Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji, Strateškim okvirom za razvoj Hrvatske 2006.-2013. kao i sektorskim strategijama gdje god je to primjenjivo, s naglaskom na ona područja koja su najznačajnija za pristupne pregovore u svjetlu izvješća o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva i kasnijih pregovora u različitim poglavljima pravne stečevine EU.

Kao i prethodnih godina, projekti su ocjenjivani i prema slijedu pomoći u predmetnom sektoru, sposobnosti institucije korisnice za provedbu te zrelosti projekata na temelju kvalitete predane dokumentacije u trenutku utvrđivanja prijedloga financiranja.

2.b Opis projekata prema prioritetnim osima

Prioritetna os 1: Politički kriteriji

– Demokracija i ljudska prava:

Projekt 1: Jačanje kapaciteta u području borbe protiv seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece, te policijske pomoći izloženim žrtvama zločina (statistička oznaka: HR2009-01-36-01)

Twinning:

Da

IPA doprinos: EUR 1 369 000

Nacionalni doprinos: EUR 244 000

Cilj projekta je pružiti potporu Ministarstvu unutarnjih poslova u učinkovitijoj borbi protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece kroz ojačavanje vještina provoditelja zakona, kao i poboljšanje suradnje između vladinih institucija, sektora civilnog društva i poslovnog sektora s ciljem borbe protiv tih zločina.[1]

U tu svrhu, u drugom kvartalu 2010. godine predviđa se objavljivanje poziva na dostavu prijedloga za sporazum (twinning[2]) o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od EUR 800 000 (IPA + nacionalno sufinanciranje) kao i pet natječaja za ugovore o nabavi roba u ukupnom iznosu od EUR 813 000.

Projekt 2: Uspostavljanje sveobuhvatnog sustava za zaštitu od diskriminacije (statistička oznaka: HR2009-01-36-02)

Twinning:

Da

IPA doprinos: EUR 738 000

Nacionalni doprinos: EUR
62 000

Svrha ovog projekta je ojačati kapacitet Ureda pučkog pravobranitelja i Ureda za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije. Projekt je osobito usmjeren na izgradnju učinkovitog sustava zaštite žrtava diskriminacije kao i razvoj sustava za statističko praćenje slučajeva diskriminacije.

U tu svrhu, u drugom kvartalu 2010. godine predviđa se objava poziva na dostavu prijedloga za sporazum (twinning2) o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od EUR 690 000 (IPA + nacionalno sufinanciranje) kao i natječaja za ugovor o nabavi roba u ukupnom iznosu od EUR.110 000

– Pravosuđe i temeljna prava:

Projekt 3: Stručni razvoj sudskih savjetnika i budućih sudaca te državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava usavršavanja (statistička oznaka: HR2009-01-23-03)

Twinning:

Da

IPA doprinos: EUR 1 100 000

Nacionalni doprinos: EUR 86 000

Ukupni cilj projekta je dati doprinos učinkovitijem funkcioniranju pravosudnih tijela (Ministarstva pravosuđa, Pravosudne akademije) poboljšavajući stručnost sudskih savjetnika i budućih sudaca te državnih odvjetnika. Projekt je osobito usmjeren na razvoj dvojnog sustava usavršavanja i sudskih savjetnika (sudskih službenika) i kandidata za buduće suce te državne odvjetnike (budućih sudskih dužnosnika).

U tu svrhu, u drugom kvartalu 2010. godine predviđa se objava poziva na dostavu prijedloga za sporazum (twinning2) o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od EUR 1 052 650 (IPA + nacionalno sufinanciranje), a u prvom kvartalu 2010. godine natječaja za ugovor o nabavi roba u ukupnom iznosu od EUR 133 350.

Projekt 4: Daljnje poboljšavanje institucionalnog kapaciteta svih prekršajnih sudova te razvoj modula kompatibilnih s Jedinstvenim informacijskim sustavom za upravljanje sudskim predmetima (ICMS) na odabranim prekršajnim sudovima (statistička oznaka: HR2009-01-23-04)

Twinning:

Da

IPA doprinos: EUR 2 048 250

Nacionalni doprinos: EUR 316 750

Cilj ovog projekta je poboljšanje funkcioniranja i upravljanja Visokog prekršajnog suda i svih prvostupanjskih prekršajnih sudova s ciljem smanjenja zaostataka prekršajnih slučajeva kao i duljine trajanja sudskih postupaka. Posebno, projekt će uz pomoć twinning partnera pomoći Ministarstvu pravosuđa u poboljšavanju poslovnih procesa sudova u skladu s najboljim praksama EU.

U tu svrhu, u drugom kvartalu 2010. godine predviđa se objava poziva na dostavu prijedloga za sporazum (twinning2) o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od EUR 900 000 (IPA + nacionalno sufinanciranje) kao i natječaja za ugovor o tehničkoj pomoći u ukupnom iznosu od EUR 630 000; nadalje, natječaj za ugovor o nabavi roba u ukupnom iznosu od EUR 835 000 predviđa se u četvrtom kvartalu 2010. godine.

Civilno društvo:

Projekt 5: Instrument civilnog društva Poboljšavanje održivosti i razvoja organizacija civilnog društva (CSO) kao proaktivnih društvenih učesnika u provedbi pravnih stečevina EU (u sklopu Instrumenta civilnog društva) (statistička oznaka: HR2009-01-35-05)

Twinning:

Nije primjenjiv

IPA doprinos: EUR 2 500 000

Nacionalni doprinos: EUR 312 500

Priopćenje o Zapadnom Balkanu prihvaćeno 5. ožujka 2008. godine insistira na civilnom društvu kao ključnom elementu demokratskog javnog života. U tu svrhu, Komisija sustavno potpomaže civilno društvo sredstvima IPA pomoći, kako horizontalnim, tako i nacionalnim programima.

U tom obuhvatnom kontekstu, ovaj projekt usmjeren je na pružanje odgovarajućeg znanja, vještina i iskustva organizacijama civilnog društva (CSO) kako bi osnažile svoju ulogu značajnih učesnika na lokalnoj razini u područjima demokratizacije, ljudskih prava i povratka izbjeglica, kao i promoviranju inovativnih programa socijalnih usluga.

Projekt će se provoditi kroz dvije sheme dodjele bespovratnih sredstava[3] u ukupnom iznosu od EUR 1 800 000 i EUR 1 012 500,
a usmjeravat će se na organizacije civilnog društva koje su aktivne u tim područjima, s bespovratnim sredstvima u trajanju od 12 do 24 mjeseca, a u iznosu od EUR 50 000 do EUR 250 000. Natječaji se predviđaju u drugom kvartalu 2010. godine.

Prioritetna os 2: Ekonomski kriteriji

– Ekonomsko oživljavanje i dugoročni rast:

Projekt 6: Obnova Maškovića hana i ekonomska revitalizacija naselja Vrana (statistička oznaka: HR2009-02-22-01)

Twinning:

Nije primjenjiv

IPA doprinos: EUR 1 828 332

Nacionalni doprinos: EUR 609 445

Ovaj projekt potpore Ministarstvu kulture treba promatrati u kontekstu »Projektnog plana integriranog oživljavanja/Istraživanja arhitektonskog i arheološkog naslijeđa (IRPP/SAAH)«, zajedničke akcije Europske komisije i Vijeća Europe s ciljem oživljavanja lokacija kulturnog naslijeđa na Balkanu te je uključen u popis 186 lokacija kojima je potrebno oživljavanje.

Očekuje se da će obnova Maškovića hana omogućiti razvoj arheološkog, kulturnog, edukacijskog, gastronomskog, ekološkog i drugih vrsta turizma te tako doprinijeti ekonomskoj revitalizaciji naselja Vrana.

Projekt će se provoditi kroz dva ugovora o pružanju usluga u ukupnom iznosu od EUR 477 777 (IPA + nacionalno sufinanciranje) za koje se očekuje da će biti pokrenuti u drugom kvartalu 2010. godine, jedan ugovor o izvođenju radova u ukupnom iznosu od EUR 1 800 000 kao i ugovor o tehničkoj pomoći (nadzoru) u ukupnom iznosu od EUR 160 000 za koje se očekuje objava natječaja u četvrtom kvartalu 2011. godine.

– Statistika:

Projekt 7: Tehnička pomoć u poslovnoj statistici (statistička oznaka: HR2009-02-18-02)

Twinning:

Nije primjenjiv

IPA doprinos: EUR 800 000

Nacionalni doprinos: EUR 89 000

Službena statistika ima ključnu ulogu u pružanju značajnih i točnih informacija te praćenju reformi u mnogim sektorima te na taj način potpomaže ekonomskim kriterijima. Ovaj projekt namijenjen je pružanju potpore Državnom zavodu za statistiku u tom procesu u domeni poslovne statistike (kratkoročne i energetske).

Projekt će se provoditi kroz jedan ugovor o pružanju usluga u ukupnom iznosu od EUR 889 000, a natječaj se očekuje u drugom kvartalu 2010. godine.

Prioritetna os 3: Sposobnost preuzimanja obveza proizašlih iz članstva

Poglavlje 1 – Slobodno kretanje roba:

Projekt 8: Pripreme za eCTD* i primjena digitalnog sustava pohranjivanja podataka (statistička oznaka: HR2009-03-01-01)

Twinning:

Nije primjenjiv

IPA doprinos: EUR 1 000 000

Nacionalni doprinos: EUR 240 000

* eCTD: elektronski Zajednički tehnički dokument, standard u elektrons
kim izvorima koji se odnose na regulativu lijekova.

Svrha ovog projekta je pomoći hrvatskoj Agenciji za lijekove i medicinske proizvode u korištenju i razmjeni digitalnih eCTD izvora u pogledu jačanja njezine suradnje s agencijama zemalja članica i Europskom agencijom za lijekove (EMEA).

U tu svrhu, predviđaju se dva natječaja za ugovore o tehničkoj pomoći u iznosima od EUR 850 000 i EUR 390 000 (IPA + nacionalni doprinos) u drugom i trećem kvartalu 2010. godine.

Poglavlje 2 – Slobodno kretanje radnika:

Projekt 9: Jačanje administrativnih kapaciteta nadležnih vlasti i agencija za implementaciju koordinacije shema socijalnog osiguranja (statistička oznaka: HR2009-03-02-02)

Twinning:

Da

IPA doprinos: EUR 950 000

Nacionalni doprinos:
EUR 50 000

Svrha ovog projekta je pomoć Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, kao i drugim zainteresiranim stranama u uspostavljanju administrativnih struktura za koordinaciju sa svim shemama socijalnog osiguranja EU-a.

U tu svrhu, u drugom kvartalu 2010. godine predviđa se objava poziva na dostavu prijedloga za sporazum (twinning2) o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od EUR 1 000 000 (IPA + nacionalno sufinanciranje).

– Poglavlje 12 – Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika:

Projekt 10: Nadogradnja četiri odabrane dugoročne postaje za veterinarsku i fitosanitarnu graničnu inspekciju (statistička oznaka: HR2009-03-12-03)

Twinning:

Nije primjenjiv

IPA doprinos: EUR 6 444 000

Nacionalni doprinos:
EUR 2 148 000

Svrha ovog projekta je izgradnja i opremanje četiriju dugoročnih postaja za veterinarsku i fitosanitarnu graničnu inspekciju s ciljem poboljšanja veterinarske i fitosanitarne granične kontrole u pogledu uvoza i tranzita proizvoda životinjskog porijekla, živih životinja, biljaka i biljnih proizvoda. Te granične inspekcijske postaje su na prijelazima: cestovni GP Metković; cestovni GP Karasovići; cestovni GP Stara Gradiška; GP luka Ploče.

Projekt treba promatrati kao nastavak napora učinjenih u sklopu prethodnog IPA projekta iz 2008. godine »Nastavak podrške jačanju kapaciteta veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspekcije« kojem je cilj bio nadograditi druge granične prijelaze (Bajakovo, zračnu luku Zagreb i Riječku luku).

Projekt će se provoditi kroz dva ugovora o izvođenju radova u ukupnom iznosu od EUR 7 510 000 (IPA + nacionalno sufinanciranje) za koje je predviđeno objavljivanje natječaja u prvom i drugom kvartalu 2010. godine, kao i kroz dva ugovora o tehničkoj pomoći (nadzoru) u ukupnom iznosu od EUR 751 000 za koje je predviđeno objavljivanje natječaja u prvom i drugom kvartalu 2010. godine. Nadalje, za dva ugovora o nabavi roba u ukupnom iznosu od EUR 331 000 predviđa se objavljivanje natječaja u trećem kvartalu 2010. i prvom kvartalu 2011. godine.

– Poglavlje 14 – Prometna politika

Projekt 11: Povećanje administrativne i tehničke sposobnosti u pogledu osiguravanja učinkovite provedbe aktivnosti Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te poboljšanje administrativne i tehničke sposobnosti Agencije za istraživanje nesreća (AIB) (statistička oznaka: HR2009-03-14-04)

Twinning:

Da

IPA doprinos: EUR 1 300 000

Nacionalni doprinos: EUR 167 000

Cilj projekta je potpora hrvatskim vlastima civilnog zrakoplovstva u zadovoljavanju zahtjeva za poboljšanje zračne sigurnosti u Republici Hrvatskoj prema odredbama međunarodnih sporazuma kojima je Hrvatska potpisnik, naročito Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu te pravne stečevine EZ-a.

U tu svrhu, u drugom kvartalu 2010. godine predviđa se objava poziva na dostavu prijedloga za sporazum (twinning2) o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od EUR 1 000 000 (IPA + nacionalno sufinanciranje) kao i natječaja za ugovor o nabavi roba u ukupnom iznosu od EUR 467 000.

– Poglavlje 16 – Oporezivanje:

Projekt 12: Povećanje administrativne sposobnosti hrvatske Porezne uprave u području revizije (statistička oznaka: HR2009-03-16-05)

Twinning:

Da

IPA doprinos: EUR 950 000

Nacionalni doprinos: EUR
50 000

Cilj projekta je osnaživanje funkcija hrvatske Porezne uprave u poreznoj reviziji i borbi protiv poreznih prijevara u skladu s najboljim praksama EU.

U tu svrhu, predviđa se objava poziva na dostavu prijedloga za sporazum (twinning2) o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od EUR 1 000 000 (IPA + nacionalno financiranje) u drugom kvartalu 2010. godine.

Poglavlje 24 – Pravda, sloboda i sigurnost:

Projekt 13: Modernizacija kontrole državne granice (statistička oznaka: HR2009-03-24-06)

Twinning:

Nije primjenjiv

IPA doprinos: EUR 1 112 250

Nacionalni doprinos: EUR
370 750

Projekt će doprinijeti razvoju učinkovitog i snažnog jedinstvenog hrvatskog sustava upravljanja granicom opremanjem Ministarstva unutarnjih poslova – Uprave za granicu opremom za nadzor i kontrolu granice.

U tu svrhu, očekuje se objava dvaju natječaja za ugovore o nabavi roba u ukupnom iznosu od EUR 1 483 000 u drugom kvartalu 2010. godine

Projekt 14: Nabava IT opreme za policijske postaje (statistička oznaka: HR2009-03-24-07)

Twinning:

Nije primjenjiv

IPA doprinos: EUR 1 500 000

Nacionalni doprinos: EUR 500 000

Projekt će doprinijeti daljnjem osnaživanju ukupnih kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova kako bi ispunio zahtjeve za pristupanje EU i djelovanje unutar okvira za Pravdu, slobodu i sigurnosti EU opremajući ga na lokalnoj razini (policijske postaje) IT opremom.

Projekt će se provoditi kroz jedan ugovor o nabavi roba u ukupnom iznosu od EUR 2 000 000 (IPA + nacionalno sufinanciranje) za koji se predviđa objava natječaja u prvom kvartalu 2011. godine.

Poglavlje 27 – Okoliš:

Projekt 15: Jačanje kapaciteta za pripremu planova upravljanja i osnaživanje

inspekcije zaštite prirode za predložene lokacije Natura 2000 (statistička oznaka: HR2009-03-27-08)

Twinning:

Da

IPA doprinos: EUR 1 700 000

Nacionalni doprinos: EUR 250 000

Projekt će pridonijeti očuvanju postojeće bioraznolikosti u Hrvatskoj pomažući Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu prirode kao i drugim sudionicima u pripremi i izradi planova upravljanja za 6 odabranih NATURA 2000 lokacija kao i osnaživanju inspekcije zaštite prirode.

U tu svrhu, predviđa se objava poziva na dostavu prijedloga za sporazum (twinning light2) o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od EUR 250 000 (IPA + nacionalno sufinanciranje) i natječaja za tehničku pomoć u ukupnom iznosu od EUR 1 250 000 u drugom kvartalu 2010. godine, kao i natječaja za ugovor o nabavi roba u ukupnom iznosu od EUR 450 000 u drugom kvartalu 2011. godine.

Projekt 16: Jačanje kapaciteta za provedbu Direktive o onečišćenju uzrokovanom ispuštanjem određenih opasnih tvari u vodni okoliš te Okvirne direktive o vodama (statistička oznaka: HR2009-03-27-09)

Twinning:

Da

IPA doprinos: EUR 1 000 000

Nacionalni doprinos: EUR 137 000

Projekt će pomoći Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Upravi vodne politike i međunarodnih projekata, Upravi gospodarenja vodama i drugim zainteresiranim stranama (Hrvatskim vodama, nacionalnoj agenciji za upravljanje vodama, kao i tijelima državne uprave i institucijama zaduženim za pitanja upravljanja vodama) u provedbi standarda kvalitete vode u skladu sa zahtjevima Direktive 2006/11/EZ i Okvirne direktive o vodama 2000/60/EZ.

U tu svrhu, predviđa se objava poziva na dostavu prijedloga za sporazum (twinning2) o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od EUR 737 000 (IPA + nacionalno sufinanciranje) u drugom kvartalu 2010. godine te ugovor o nabavi roba u ukupnom iznosu od EUR 400 000 u drugom kvartalu 2011. godine.

Projekt 17: Jačanje kapaciteta za provedbu pravne stečevine o okolišu u područjima upravljanja otpadom, integriranog sprječavanja i kontrole onečišćenja te zaštite od buke (statistička oznaka: HR2009-03-27-10)

Twinning:

Da

IPA doprinos: EUR 2 600 000

Nacionalni doprinos: EUR 240 000

Projekt će doprinijeti jačanju kapaciteta i provedbi pravne stečevine o okolišu za upravljanje otpadom, Integriranog sprječavanja i kontrole onečišćenja (IPPC) te zaštiti od buke u Hrvatskoj.

Konkretno, prva komponenta projekta bit će usmjerena na jačanje kapaciteta za provođenje odredbi nacionalne i međunarodne regulative po pitanju prekograničnog kretanja otpada; druga komponenta bit će usmjerena na razvijanje kapaciteta Hrvatske za provedbu Direktive IPPC i nacionalne regulative koja iz nje slijedi; treća komponenta bit će usmjerena na pripremanje Nacionalne strategije za zaštitu od buke i osnovnog okvira za program zaštite od buke.

Osnovat će se upravljački odbor koji će obuhvatiti Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, kao i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi kako bi nadzirao i pratio projekt.

U ovom cjelokupnom kontekstu, predviđa se objava poziva na dostavu prijedloga za sporazum (twinning2) o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu 1. komponente u ukupnom iznosu od EUR 1 160 000 (IPA + nacionalno sufinanciranje) te dvaju natječaja za ugovore o tehničkoj pomoći u sklopu 2. i 3. komponente u ukupnom iznosu od EUR 1 680 000 u drugom kvartalu 2010. godine.

– Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja:

Projekt 18: Osnaživanje institucionalnog kapaciteta za krv, tkiva i stanice (statistička oznaka: HR2009-03-28-11)

Twinning:

Da

IPA doprinos: EUR 2 000 000

Nacionalni doprinos: EUR 400 000

Projekt će pomoći Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi kao i drugim dionicima (Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Sveučilišna bolnica Zagreb) u provedbi Direktive 2002/98/EZ o uspostavljanju standarda kvalitete i sigurnosti za doniranje, ispitivanje, obradu, skladištenje i distribuciju ljudske krvi te Direktive 2004/23/EZ o uspostavljanju standarda kvalitete i sigurnosti za doniranje, nabavu, testiranje, obradu, čuvanje, skladištenje i distribuciju ljudskog tkiva i stanica u Republici Hrvatskoj.

U tu svrhu, predviđa se objava poziva na dostavu prijedloga za sporazum (twinning2) o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od EUR 1 000 000 (IPA + nacionalno sufinanciranje) u drugom kvartalu 2010. godine te ugovor o nabavi roba u ukupnom iznosu od EUR 1 400 000 u trećem kvartalu 2010. godine.

Prioritetna os 4: Programi podrške

Projekt 19: Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnog kapaciteta (statistička oznaka: HR2009-04-40-01)

Twinning:

Da

Doprinos programa IPA: EUR
5 856 670

Nacionalni doprinos: EUR 650 741

U nastavku prethodnih instrumenata, ovaj instrument u ukupnom iznosu od EUR 6 507 411 provodit će se kroz twinning, twinning light2 ili ugovore o tehničkoj pomoći, a cilj mu je, na fleksibilan način, rješavanje posebnih potreba utvrđenih tijekom procesa pregovora i priprema projektnih prijedloga za daljnje financiranje, također u pogledu jačanja institucionalne sposobnosti za upravljanje sredstvima IPA.

S ciljem doprinosa rješavanja političkih kriterija, EUR 3 333 333 od ukupnog iznosa podupirat će djelovanja u područjima borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, pravosuđa, manjinskih prava, povratka izbjeglica i reforme javne uprave. Ostalih EUR 3 174 078 podupirat će aktivnosti vezane za provedbu pravne stečevine.

U okviru ovog instrumenta, predviđa se uključivanje približno 15 do 20 ugovora od kojih 7 do 10 twinning light ili twinning ugovora te 8 do 10 ugovora o pružanju usluga u iznosu od EUR 50 000 do EUR 200 000 po projektu, ili iznad tog iznosa ukoliko je valjano opravdano u slučaju složenijih aktivnosti u pripremi projekata. Objava svih natječaja za pružanje usluga/poziva na dostavu prijedloga za sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava očekuje se 2010. godine.

Projekt 20: Sudjelovanje Hrvatske u programima i agencijama Zajednice (statistička oznaka: HR2009-04-65-02)

Twinning:

Nije primjenjiv

IPA doprinos: EUR 5 304 928

Nacionalni doprinos:
EUR 4 777 669

Protokol SSP-u o Okvirnom sporazumu o općim načelima za sudjelovanje Hrvatske u programima Zajednice potpisan je u studenom 2004. godine.

Program IPA može se koristiti za pokrivanje dijela troškova sudjelovanja u programima u skladu s člankom 5., stavkom 2. Okvirnog sporazuma.

Dodijeljeno je EUR 5 304 928 iz komponente I programa IPA 2009 za sufinanciranje sudjelovanja Hrvatske u, između ostalog, sljedećem indikativnom popisu programa i agencija Zajednice u 2010. godini: Fiscalis 2013, Carine 2013, Kultura 2007.-2013., Media 2007, Sedmi okvirni program za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, Europa za građane, Progres, Okvirni program za konkurentnost i inovativnost (CIP), Financijski instrument za civilnu zaštitu, Drugi program djelovanja Zajednice na području zdravstva 2008.-2013., Marco Polo II, EURATOM, Agencija za temeljna prava (FRA) i Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

Sudjelovanje zemlje korisnice u programima Zajednice slijedit će posebne uvjete utvrđene za svaki takav program u Memorandumu o razumijevanju koji će sklopiti Komisija i zemlja korisnica, u skladu sa sporazumima koji utvrđuju opća načela sudjelovanja zemlje korisnice u programima Zajednice. On će uključivati odredbe i o ukupnom iznosu doprinosa zemlje korisnice i o iznosu koji se financira iz pomoći u okviru IPA uredbe.

Indikativni popis programa i agencija Zajednice može se prilagoditi kako bi zadovoljio vremenska ograničenja i dostupnost sredstava nakon što se dostave informacije o financijskom doprinosu koji će Republika Hrvatska uplatiti u sve programe i agencije Zajednice.

2.c Pregled dosadašnje i trenutne pomoći (EZ / MFI / bilateralna i nacionalna pomoć) uključujući naučeno iz prethodnih iskustava i koordinaciju donatora

Pomoć kroz program IPA 2009 će se graditi na pomoći koju je Hrvatska primila unutar CARDS programa, u ukupnoj financijskoj alokaciji od EUR 260 milijuna za razdoblje od 2001. do 2004., kao i kroz pretpristupne instrumente Phare, Phare CBC, ISPA i SAPARD za 2005.-2006. s ukupnom financijskom alokacijom od EUR 229,6 milijuna jednako kao i IPA 2007 i 2008 (komponenta I) s financijskom alokacijom od EUR 45,4 milijuna, odnosno EUR 41,4 milijuna.

Pri planiranju programa IPA 2009, posebno su uzeti u obzir rezultati projekata programiranih u prethodnim godinama kako je opisano u sektorskoj i tematskoj Privremenoj evaluaciji pomoći Hrvatskoj koje je 2008. provela Glavna uprava za proširenje. Prethodna iskustva uglavnom su opisana na osnovi pojedinačnih slučajeva, a temelje se na bitnim iskustvima u provedbi prethodnih projekata u određenim područjima. Relevantni podaci u ovom smislu nalaze se u sažetku svakog pojedinog projekta.

Prethodna iskustva u pogledu apsorpcije i administrativnih kapaciteta tijela javne uprave Hrvatske:

Iako rezultati projekata programiranih prethodnih godina pokazuju da su intervencije dobro odražavale potrebe, postojali su ozbiljni problemi u pogledu djelotvornosti koja se odnosila na administrativne kapacitete kao i na pravovremenost i kvalitetu dostavljene natječajne i ugovorne dokumentacije.

U slučaju Phare programa, ugovaranje je bilo osigurano u posljednji trenutak. Osim toga, sama provedba je bila osigurana jedino unutar produljenih razdoblja isplate. Radi rješavanja ovih slabosti, prvi Odbor za praćenje provedbe programa IPA održan u Zagrebu u lipnju 2008. donio je zaključak o usvajanju ključnih mjerila koja su se koristila za Nacionalni program Phare 2006 i njihovoj primjeni na Nacionalne programe IPA komponente I (vidi odjeljak 2.e (2)).

Nadalje, Odluka komisije od 28. listopada 2008. o prijenosu ovlasti Hrvatskoj za decentralizirano upravljanje, u okviru komponente I programa IPA, postavila je neke zahtjeve Hrvatskoj kako bi se zajamčilo poboljšanje djelovanja institucija. Ovo se uglavnom odnosi na jačanje nadzora Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje (NDO) i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) nad radom Jedinica za provedbu programa jednako kao i na jačanje sposobnosti tijela nadležnog za reviziju. Komisija kontinuirano nadzire hrvatsku usklađenost s ovim zahtjevima što obuhvaća i misije revizije.

Prethodna iskustva i daljnji koraci u pogledu koordinacije donatora:

Koordinacija donatora od velike je važnosti kada se radi o izbjegavanju mogućih preklapanja pomoći i potrebno ju je pojačati. Zbog tog je razloga, na lokalnoj razini, mehanizam konzultacija tijekom različitih faza ciklusa pomoći pojačan 2007. godine. On omogućuje pravovremene konzultacije koje se odnose na izradu nacrta VIPD-a i programskih dokumenata s veleposlanstvima država članica, podružnicama međunarodnih financijskih institucija (MFI) i donatorima koji nisu iz država članica EU. Na središnjoj razini, redovito se održavaju koordinacijski sastanci s MFI-ma jednako kao i s donatorima iz država članica EU i onima koje nisu članice. Osim toga, koordinacija između Komisije i država članica redovito se odvija u sklopu IPA Odbora.

Prethodna iskustva i daljnji koraci u pogledu uključenosti i potpore civilnom društvu:

Dijalog s organizacijama civilnog društva jednako kao i njihov razvoj od velikog su značaja za osiguranje održivosti poduzetih mjera kao i najšire moguće potpore za njih. Iz tog razloga će ranije spomenuti projekt podržati ovaj dijalog unutar komponente I programa IPA 2009.

2.d Pitanja od zajedničkog interesa

Načela jednakih mogućnosti i ne-diskriminacije poštivat će se u pogledu roda kao i manjina u fazi programiranja i provedbe. Na osnovi temeljnih načela promicanja jednakosti i borbe protiv diskriminacije, sudjelovanje u projektu bit će zajamčeno na temelju jednakog pristupa bez obzira na rodnu, rasnu ili etničku pripadnost, vjeroispovijest ili uvjerenje, invalidnost, dob ili spolnu orijentaciju.

Dobro upravljanje u smislu zakonitosti, transparentnosti, učinkovitosti, pluralnosti i odgovornosti javne uprave s posebnim naglaskom na borbu protiv korupcije, promicat će se kroz sve financirane projekte uključujući i kroz nadzor koje provodi civilno društvo.

– Gdje je bilo prikladno, prekogranični utjecaj projekata je bio jasno utvrđen u odgovarajućim projektnim sažecima.

Ujednačavanje ovih pitanja od zajedničkog interesa u svakom pojedinom projektu osiguravaju usklađivanje strategija, politika, struktura i postupaka djelovanja korisnika s gornjim načelima.

2.e Uvjeti

(1) Prije potpisivanja Sporazuma o financiranju, Nacionalni koordinator za program IPA (NIPAK) potvrdit će dostupnost nacionalnog sufinanciranja naznačenog u svakom pojedinom sažetku projekta.

(2) Kako bi se jamčilo poboljšanje djelovanje institucija u sustavu, sljedeća ključna mjerila primjenjivat će se na Komponentu I Nacionalnog programa IPA za 2009. godinu:

• Poboljšanje kvalitete natječajne i ugovorne dokumentacije koja se dostavlja Delegaciji za prethodnu kontrolu: ključno mjerilo o smanjenju stopa odbijanja od strane Delegacije primijenit će se na Komponentu I IPA Nacionalnih programa, s krajnjim ciljem postizanja ukidanja prethodnih kontrola od strane Komisije o postupcima javnog nadmetanja i ugovaranja.

• Ubrzanje nabave: SAFU će usvojiti s Europskom komisijom plan nabave za Komponentu I Nacionalnog programa IPA 2009.

Sljedeći krajnji rokovi određeni u planu nabave su obvezujući:

– Krajnji rokovi za objavljivanje obavijesti o nabavi za međunarodno ograničene natječaje o uslugama.

– Krajnji rokovi za događaje koji se uobičajeno nazivaju »objava natječaja«: objava obavijesti o nabavi i natječajne dokumentacije za otvorene postupke nabave, objava poziva za dostavu prijedloga, dostavljanje twinning i twinning light projektnih sažetaka nacionalnim kontaktima za twinning, dostavljanje zahtjeva za usluge i opisa poslova odabranim tvrtkama te druga odgovarajuća događanja, prema potrebi.

Dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa (DOOP) odgovoran je za provedbu plana nabave u skladu s krajnjim rokovima plana. Dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa će uzeti u obzir planiranje, pripremu i kontrolu natječajne dokumentacije i ugovora, prethodnu kontrolu od strane službi Europske komisije, uključujući odbijanja, zahtijevanje i odobravanje odstupanja, vrijeme potrebno za prijevod i objavljivanje te druge događaje koji mogu utjecati na pripremu projekta i vrijeme za nabavu.

Ako se za neki projekt ne ostvari korak u procesu javnog nadmetanja i ugovaranja prije obvezujućeg krajnjeg roka, DOOP će odmah obavijestiti NDO-a, NIPAK-a i Komisiju o slučaju i razlogu kašnjenja. Ako kašnjenja nisu opravdana izuzetnim/nepredviđenim okolnostima koje su izvan nadležnosti Vlade, Komisija zadržava pravo poduzeti mjere ispravka poput realokacije na drugi projekt (samo ako vrijeme dozvoljava i, u pogledu projekta, usklađenost s prioritetima određenim u Pristupnom partnerstvu, izvješćima o analitičkom pregledu i kasnijim pregovorima po poglavlju pravne stečevine i ispunjavanju kriterija odgovarajućeg plana, spremnosti za provedbu kao i zahtjeva za sufinanciranje) ili ukinuti projekt bez realokacije.

Radi podrške upravljanju i praćenju procesa nabave i tih ključnih mjerila, dužnosnik ovlašten za odobravanje programa će ažurirati plan nabave bilježenjem događaja kako se oni razvijaju. Ažurirane verzije prosljeđivat će se najmanje jednom mjesečno nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje, NIPAK-u i Komisiji u elektronskom obliku. Sastanci radi revizije planova nabave organizirat će se prema potrebi.

– Poštivanje uvjeta

Osim ako drukčije nije određeno u dokumentaciji programa/projekta, svi uvjeti moraju biti ispunjeni prije pokretanja nabave. Uvjeti mogu obuhvatiti pitanja poput stupanja na snagu potrebnog zakonodavstva, uspostave, zapošljavanja i osiguranja sredstava institucija, poveznica između projekata, određivanje rasporeda nadmetanja, itd. Ako se ovi uvjeti ne ispune, Komisija zadržava pravo poduzeti mjere ispravka koje su utvrđene u odjeljku 3.2.

– Poštivanje općih rokova

Programi će pratiti provedbeni ciklus kako je utvrđeno u izvornom sporazumu o financiranju. Produljenja rokova mogu se razmatrati samo u vrlo posebnim okolnostima koje su izvan kontrole Vlade, kad su sve druge mogućnosti iscrpljene.

– Daljnje poboljšanje djelovanja decentraliziranog sustava

Hrvatska nadležna tijela uložit će sav napor radi ispunjenja uvjeta i krajnjih rokova iz izvješća o obavljenoj reviziji o prijenosu upravljanja Komponente I IPA programa, kao i drugih izvješća revizora Glavne uprave za proširenje kako ona postanu dostupna, u rokovima navedenim u izvješćima. Prema potrebi, Komisiji će se ukazati na odstupanje od krajnjih rokova i opravdati ih.

(3) Prema navodima u procjeni twinninga koju je Glavna uprava za proširenje provela 2008. godine, projekti koji će se provoditi kroz twinning ili twinning light zahtijevaju potpunu predanost i sudjelovanje viših rukovoditelja institucije korisnice. Osim nalaženja twinning partneru odgovarajućih zaposlenika i drugih sredstava za djelotvoran rad, viši rukovoditelji moraju biti u potpunosti uključeni u razvoj i provedbu politika i institucionalnu promjenu potrebnu radi ostvarivanja rezultata projekta.

(4) Za projekte koji uključuju više od jednog hrvatskog ministarstva ili agencije, NIPAK će osigurati uspostavu učinkovitih mehanizama za suradnju i koordinaciju između tih ministarstava ili agencija. NIPAK će provoditi detaljne revizije napretka provedbe navedenih projekata i to najmanje svaka tri mjeseca od datuma potpisivanja Sporazuma o financiranju do završnog datuma ugovaranja.

(5) Ostali uvjeti koji se odnose na pojedinačni projekt opisani su u svakom pojedinom projektnom sažetku.

2.f Pokazatelji (*)

2009.

2010. (kumulativno)

2011. (kumulativno)

EU

NF

EU

NF

EU

NF

Broj objavljenih natječaja

0

29

32

Broj objavljenih poziva na podnošenje projektnih prijedloga

0

13

13

Stopa ugovaranja (%)

0%

40%

100%

(*) Brojevi navedeni bez uzimanja u obzir brojeva ugovora o tehničkoj pomoći i twinnig light ugovora u okviru Instrumenta za političke kriterije, pripremu projekata i jačanja administrativnog kapaciteta jer broj poziva na podnošenje projektnih prijedloga/natječaja u okviru ovog potonjeg nije unaprijed poznat.

2.g Plan provedbe decentralizacije upravljanja fondovima Europske unije bez prethodne kontrole od strane Komisije

Republici Hrvatskoj su date upravljačke ovlasti za decentralizirano upravljanje pomoći komponentom I IPA programa uz prethodnu kontrolu prema Odluci Komisije od 28. listopada 2008. koja je postavila uvjete koje Hrvatska mora ispuniti unutar određenih krajnjih rokova. Ti uvjeti moraju se zadovoljiti prije nego je Hrvatska sposobna doseći sljedeći stadij, odnosno potpunu decentralizaciju sa naknadnom kontrolom od strane Komisije. Uzimajući u obzir ove zahtjeve, hrvatska nadležna tijela pripremaju plan provedbe za decentralizirano upravljanje IPA fondovima bez prethodne kontrole od strane Komisije. Nadležna tijela predviđaju pomak prema punoj decentralizaciji do kraja 2010.

3. PRORAČUN (izraženo u EUR)

3.1 Tablica indikativnog proračuna

HR 2009

IPA PRORAČUN RASPOLOŽIVO:

Izgradnja institucija (II)

Investicije (INV)

Ukupno

(II + INV)

Ukupni doprinos Zajednice iz IPA programa

42 101 430

Ukupni trošak

Doprinos Zajednice iz IPA programa

Nacionalni doprinos*

Ukupni trošak

Doprinos Zajednice iz IPA programa

Nacionalni doprinos*

Statistička oznaka

Svi iznosi su u EUR-ima

EUR

(a) = (b )
+ (c)

EUR

(b)

%

EUR

(c)

%

EUR

(d) = (e) + (f)

EUR

(e)

%

EUR

(f)

%

EUR

(g) = (a) + (d)

EUR

(h) = (b) + (e)

%

% uključujući fleksibilne instrumente

Politički kriteriji

7 755 250

18,4%

25,6%

HR2009-01-36-01

Borba protiv seksualne eksploatacije

800 000

760 000

95%

40 000

5%

813 000

609 000

75%

204 000

25%

1 613 000

1 369 000

HR2009-01-36-02

Zaštita protiv diskriminacije

690 000

655 500

95%

34 500

5%

110 000

82 500

75%

27 500

25%

800 000

738 000

HR2009-01-23-03

Obuka pravosudnih tijela

1 052 650

1 000 000

95%

52 650

5%

133 350

100 000

75%

33 350

25%

1 186 000

1 100 000

HR2009-01-23-04

Prekršajni sudovi

1 530 000

1 422 000

93%

108 000

7%

835 000

626 250

75%

208 750

25%

2 365 000

2 048 250

HR2009-01-35-05

Civilno društvo

2 812 500

2 500 000

89%

312 500

11%

0

0

0%

0

0%

2 812 500

2 500 000

Ekonomski kriteriji

2 628 332

6,2%

6,2%

HR2009-02-22-01

Rekonstrukcija Maškovica hana

0

0

0%

0

0%

2 437 777

1 828 332

75%

609 445

25%

2 437 777

1 828 332

HR2009-02-18-02

Statistika

889 000

800 000

90%

89 000

10%

0

0

0%

0

0%

889 000

800 000

Sposobnost preuzimanja obveza članstva

20 556 250

48,8%

55,6%

HR2009-03-

Ectd pripreme

1 240 000

1 000 000

81%

240 000

19%

0

0

0%

0

0%

1 240 000

1 000 000

01-01

HR2009-03-02-02

Koordinacija planova socijalne sigurnosti

1 000 000

950 000

95%

50 000

5%

0

0

0%

0

0%

1 000 000

950 000

HR2009-03-12-03

GP-i

0

0

0%

0

0%

8 592 000

6 444 000

75%

2 148 000

25%

8 592 000

6 444 000

HR2009-03-14-04

Civilna avijacija

1 000 000

950 000

95%

50 000

5%

467 000

350 000

75%

117 000

25%

1 467 000

1 300 000

HR2009-03-16-05

Porezna revizija

1 000 000

950 000

95%

50 000

5%

0

0

0%

0

0%

1 000 000

950 000

HR2009-03-24-06

Modernizacija državne granične kontrole

0

0

0%

0

0%

1 483 000

1 112 250

75%

370 750

25%

1 483 000

1 112 250

HR2009-03-24-07

Nabava IT opreme policijskim postajama

0

0

0%

0

0%

2 000 000

1 500 000

75%

500 000

25%

2 000 000

1 500 000

HR2009-03-27-08

Zaštita prirode

1 500 000

1 362 500

91%

137 500

9%

450 000

337 500

75%

112 500

25%

1 950 000

1 700 000

HR2009-03-27-09

EU pravna stečevina za vode

737 000

700 000

95%

37 000

5%

400 000

300 000

75%

100 000

25%

1 137 000

1 000 000

HR2009-03-27-10

Pravna stečevina za okoliš

2 840 000

2 600 000

92%

240 000

8%

0

0

0%

0

0%

2 840 000

2 600 000

HR2009-03-28-11

Krv, tkivo i stanice

1 000 000

950 000

95%

50 000

5%

1 400 000

1 050 000

75%

350 000

25%

2 400 000

2 000 000

Programi potpore

11 161 598

26,5%

12,6%

HR2009-04-40-01

Fleksibilni instrumenti:

6 507 411

5 856 670

90%

650 741

10%

0

0

0%

0

0%

6 507 411

5 856 670

- od kojih podrška političkim kriterijima

3 333 333

3 000 000

90%

333 333

10%

0

0

0%

0

0%

3 333 333

3.000 000

- od kojih podrška pravnoj stečevini

3 174 078

2 856 670

90%

317 408

10%

0

0

0%

0

0%

3 174 078

2 856 670

HR2009-04-65-02

Programi zajednice i agencije

10 082 597

5 304 928

53%

4 777 669

47%

0

0

0%

0

0%

10 082 597

5 304 928

UKUPNO

34 681 158

27 761 598

80%

6 919 560

20%

19 121 127

14 339 832

75%

4 781 295

25%

53 802 285

42 101 430

100%

100%

* javno sufinanciranje (privatno sufinanciranje nije uzeto u obzir (članak 67., stavak 1. Provedbene uredbe IPA) u okviru decentraliziranog upravljanja).

(1) Izraženo u % ukupnog troška II ili INV (stupac (a) ili (d)).

(2) Samo redovi prioritetne osi. Izraženo u % ukupnog iznosa stupca (h). Pokazuje relativni ponder prioriteta u odnosu na ukupni doprinos Zajednice iz IPA programa cjelokupnog FP-a.

3.2 Načelo sufinanciranja koje se primjenjuje na projekte financirane u sklopu programa

Sudjelovanje Zajednice, koje predstavlja 78,3% ukupnog proračuna alociranog ovom programu, izračunato je u odnosu na prihvatljiv trošak, koji se u slučaju decentraliziranog upravljanja temelji na javnom izdatku. U pravilu će se primjenjivati zajedničko sufinanciranje. Zahtjevi sufinanciranja, koji proizlaze iz IPA uredbe Vijeća br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. godine i Provedbene uredbe o programu IPA br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. godine, na koje je Hrvatska pristala potpisivanjem Okvirnog sporazuma o programu IPA 27. kolovoza 2007. godine strogo se primjenjuju na razini svakog pojedinog ugovora za svaki projekt[4].

4. PROVEDBENE STRUKTURE

4.1 Metoda provedbe

Ovaj se program provodi decentraliziranim upravljanjem u skladu s člankom 53.c Financijske uredbe[5] i sukladnih odredbi iz Provedbenih pravila[6]. Zemlja korisnica nastavit će poštivati uvjete utvrđene člankom 56. Financijske uredbe u svakom trenutku.

Prethodna kontrola koju provodi Komisija primjenjuje se na raspisivanje natječaja, objavu poziva na dostavu prijedloga te dodjelu ugovora i bespovratnih sredstava sve dok Komisija ne odobri decentralizirano upravljanje bez prethodnih kontrola, kao što je određeno člankom 18. Provedbene uredbe o programu IPA.

4.2 Opća pravila o postupcima nabave i dodjele bespovratnih sredstava

Postupak nabave slijedi odredbe iz Dijela II., Glave IV. Financijske uredbe te Dijela II., Glave III., Poglavlja 3. njenih provedbenih pravila, kao i pravila i procedure koji se primjenjuju na ugovore o pružanju usluga, nabavi roba i izvođenju radova, a koji se financiraju sredstvima općeg proračuna Europskih zajednica u svrhu suradnje s trećim zemljama, koji je Komisija usvojila 24. svibnja 2007. godine (C(2007)2034).

Postupci za dodjelu bespovratnih sredstava slijede odredbe Dijela I., Glave VI. Financijske uredbe te Dijela I., Glave VI. njenih Provedbenih pravila.

Tijela nadležna za ugovaranje također će koristiti proceduralne smjernice te standardne obrasce i modele koji olakšavaju primjenu gore navedenih pravila utvrđenih u »Praktičnom vodiču kroz postupke ugovaranja pomoći EZ trećim zemljama« (»Praktični vodič«) objavljenim na internetskoj stranici EuropeAid-a[7] na datum pokretanja postupka nabave ili postupka dodjele bespovratnih sredstava.

U slučaju projekata koji obuhvaćaju radove/nadzor komponente radova, slijedit će se uvjeti ugovora Međunarodnog udruženja inženjera konzultanata (FIDIC).

4.3 Načela provedbe twinning projekata

Twinning projekti se uspostavljaju u obliku sporazuma o bespovratnim sredstvima, pri čemu je državna uprava izabrane zemlje članice suglasna osigurati traženu ekspertizu javnog sektora uz refundiranje time nastalih izdataka.

Ugovor posebice može predvidjeti dugoročnu dodjelu nekog službenika zaduženog za redovito savjetovanje državne uprave zemlje korisnice u svojstvu dugoročnog twinning savjetnika.

Twinning sporazumno bespovratnim sredstvima oblikovan je u skladu s bitnim odredbama Dijela I., Glave VI. Financijske uredbe te Dijela I., Glave VI. Njenih Provedbenih pravila.

Twinning priručnik je dostupan na internetskoj stranici Glavne uprave za proširenje na sljedećoj adresi http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/institution_building/twinning_en.htm

4.4 Procjena utjecaja na okoliš (PUO) i očuvanje prirode

Sva ulaganja provode se u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Zajednice o okolišu, posebice s PUO i Direktivom o staništima.

5. NADZOR I EVALUACIJA

5.1 Nadzor

Provedbu programa nadzirat će Nadzorni odbor programa IPA uz pomoć Nadzornog odbora za komponentu Pomoć u tranziciji i jačanje institucija.

Oni procjenjuju učinkovitost, kvalitetu i usklađenost provedbe programa. Mogu predložiti Komisiji i Nacionalnom koordinatoru za program IPA, uz podnošenje primjerka Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje, donošenje odluke o korektivnim mjerama kako bi se osiguralo ispunjenje ciljeva programa i povećala djelotvornost pružene pomoći.

5.2 Evaluacija

Programi podliježu prethodnim evaluacijama te interim evaluacijama, kada je potrebno, i naknadnim evaluacijama u skladu s člancima 57. i 82. Provedbene uredbe o programu IPA, a s ciljem poboljšanja kvalitete, učinkovitosti i dosljednosti pomoći osigurane iz fondova Zajednice, kao i poboljšanja strategije i provedbe programa.

Nakon izvršenog prijenosa upravljačkih ovlasti, zemlja korisnica će biti nadležna za provođenje interim evaluacija, ne dovodeći u pitanje prava Komisije na ad hoc interim evaluacije programa koje smatra potrebnima.

Naknadna evaluacija ostaje isključivo pravo Komisije čak i nakon prijenosa upravljačkih ovlasti na zemlju korisnicu.

Rezultati prethodne i interim evaluacije uzimaju se u obzir pri ciklusu programiranja i provedbe. Komisija ima pravo provoditi strateške evaluacije.

6. REVIZIJA, FINANCIJSKA KONTROLA, MJERE ZA
BORBU PROTIV PRIJEVARA; FINANCIJSKA USKLAĐIVANJA, PREVENTIVNE MJERE I FINANCIJSKE ISPRAVKE

6.1 Revizija, financijska kontrola i mjere za borbu protiv prijevara

Računi i aktivnosti svih strana uključenih u provedbu ovog programa, svi ugovori i sporazumi kojima se provodi ovaj program podliježu, s jedne strane, nadzoru i financijskoj kontroli od strane Komisije (uključujući Europski ured za borbu protiv prijevara) koja može, sama ili uz pomoć vanjskog revizora, prema vlastitoj odluci provoditi provjere, a s druge strane, reviziji Europskog revizorskog suda. Ovime su obuhvaćene mjere provjere poput prethodne provjere raspisanih natječaja i sklopljenih ugovora koje provodi Delegacija zemlje korisnice.

Kako bi se osigurala djelotvorna zaštita financijskih interesa Zajednice, Komisija (i Europski ured za borbu protiv prijevara) može provjeravati i pregledavati dokumentaciju na licu mjesta u skladu s postupcima predviđenim Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) 2185/96[8].

Gore opisane kontrole i revizije primjenjuju se na sve izvođače, podizvođače i korisnike bespovratnih sredstava kojima su dodijeljena sredstva Zajednice.

6.2 Financijska usklađenja

U slučajevima nepravilnosti ili propusta vezanih uz provedbu ovog programa, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje, koji je prvi nadležan za provođenje istrage o svim nepravilnostima, provodi financijska usklađenja otkazivanjem cjelokupne ili dijela pomoći Zajednice. Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje razmatra vrstu i težinu nepravilnosti te financijski gubitak pomoći Zajednice.

U slučaju nepravilnosti, koje uključuju propuste i prijevare, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje izvršava povrat pomoći Zajednice isplaćene korisniku, a u skladu s nacionalnim postupcima za izvršenje povrata.

6.3 Kontrola knjiženja

Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje se brine da svi značajni podaci budu dostupni kako bi se u svakom trenutku osigurala podrobna kontrola knjiženja. Podaci obuhvaćaju dokumentirane dokaze o odobrenju zahtjeva za plaćanje, knjiženju i plaćanju tih zahtjeva te o obradi predujmova, garancija i dugova.

6.4 Preventivne mjere

Zemlje korisnice moraju osigurati provođenje istrage i učinkovito postupanje u slučajevima kada postoji sumnja u prijevaru ili nepravilnosti te osigurati funkcioniranje mehanizama kontrole i izvještavanja istovjetnih onima predviđenim Uredbom Komisije br. 1828/2006[9]. Svaki stvarni ili pretpostavljeni slučaj prijevare ili nepravilnosti mora se bez odgode prijaviti službama Komisije, zajedno s poduzetim mjerama s tim u vezi. Ukoliko ne postoje slučajevi stvarne ili pretpostavljene prijevare, zemlja korisnica mora obavijestiti Komisiju o toj činjenici u roku od dva mjeseca po završetku svakog tromjesečja.

Nepravilnost označava bilo kakvo kršenje odredbe o primjenjivim propisima i ugovorima koje proizlazi iz radnje ili propusta gospodarskog subjekta, a koje ima, ili može imati, učinak opterećenja općeg proračuna Europske unije putem naplate neopravdane stavke izdatka iz općeg proračuna.

Prijevara označava bilo koju namjernu radnju ili propust koji se odnose na: korištenje ili predstavljanje pogrešnih, netočnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata, koja kao učinak ima pogrešno doznačavanje ili zadržavanje sredstva iz općeg proračuna Europske unije ili proračuna kojima upravlja Europska unija ili netko u njeno ime; prikrivanje podataka čime se krši određena obveza s istim učinkom; pogrešna primjena takvih sredstava u svrhe različite od onih za koje su prvobitno dodijeljena.

Zemlja korisnica je dužna poduzeti sve potrebne mjere za sprječavanje i suzbijanje aktivne i pasivne korupcije u bilo kojoj fazi postupka nabave ili dodjele bespovratnih sredstava, kao i tijekom provedbe predmetnih ugovora.

Aktivna korupcija se određuje kao nečija namjerna radnja kojom se službeniku, za njega ili za treću stranu, obećava ili dajem neposredno ili putem posrednika, prednost bilo koje vrste kako bi djelovao ili se suzdržao od djelovanja u skladu sa svojom obvezom, ili obavljao svoje dužnosti protivno službenim dužnostima, a na način štetan, ili možebitno štetan, za financijske interese Europskih zajednica.

Pasivna korupcija se određuje kao namjerna radnja službenika koji neposredno, ili putem posrednika, traži ili prima bilo kakvu vrstu prednosti, za sebe ili treću stranu, ili prihvaća obećanje takve prednosti, kako bi djelovao ili se suzdržao od djelovanja u skladu sa svojom dužnošću, ili obavljao svoju funkciju protivno službenim dužnostima na način štetan, ili možebitno štetan, za financijske interese Europskih zajednica.

Tijela zemlje korisnice, uključujući zaposlenike odgovorne za provedbu programa, poduzet će sve mjere predostrožnosti koje su nužne kako bi se izbjegao rizik sukoba interesa te će odmah izvijestiti Komisiju o bilo kakvom sukobu interesa ili situaciji koja bi mogla prouzročiti takav sukob.

6.5 Financijske ispravke

Kako bi se osiguralo da se sredstva koriste u skladu s primjenjivim propisima, Komisija se služi postupcima obračuna ili mehanizmima financijskih ispravki sukladno članku 53.c, stavku 2. Financijske uredbe te odrednicama Okvirnog sporazuma o programu IPA sklopljenom između Komisije i zemlje članice.

Financijska ispravka može nastati uslijed:

(a) utvrđivanja određene nepravilnosti, uključujući prijevaru; ili

(b) utvrđivanja slabosti ili nedostatka u sustavima upravljanja i kontrole zemlje korisnice.

Ako Komisija utvrdi da je izdatak u okviru ovog programa nastao kršenjem primjenjivih pravila, odlučuje koji iznosi će biti izostavljeni iz sredstava Zajednice.

Izračun i utvrđivanje takvih ispravki, kao i odgovarajućih povrata, radi Komisija slijedom kriterija i postupaka propisanih Provedbenom uredbom o programu IPA.

7. MANJE ZNAČAJNA PRERASPODJELA SREDSTAVA

Dužnosnik za ovjeravanje delegiranjem (AOD), ili dužnosnik za ovjeravanje subdelegiranjem (AOSD), u skladu s prenesenim ovlastima danim mu od strane dužnosnika za ovjeravanje delegiranjem, sukladno načelima zdravog financijskog upravljanja, može izvršiti manju preraspodjelu sredstava bez dopunjene odluke o financiranju. U tom kontekstu, manjom preraspodjelom smatrat će se ukupna preraspodjela koja ne prelazi 20% ukupnog iznosa dodijeljenog za ovaj program, ograničena na EUR,4 milijuna pod uvjetom da ne utječe na prirodu i ciljeve programa. Odbor za program IPA mora biti obaviješten o gore navedenoj preraspodjeli sredstava.

8. OGRANIČENE PROMJENE U PROVEDBI PROGRAMA

Ograničene promjene u provedbi ovog programa koje utječu na elemente navedene u članku 90. Provedbenih pravila Financijske uredbe, koji su indikativne prirode[10], može izvršiti dužnosnik za ovjeravanje delegiranjem (AOD), ili dužnosnik za ovjeravanje subdelegiranjem (AOSD), u skladu s ovlastima danim mu od strane dužnosnika za ovjeravanje delegiranjem, sukladno načelima zdravog financijskog upravljanja bez dopunjene odluke o financiranju.

Dodatak B OKVIRNI SPORAZUM IZMEĐU EUROPSKE KOMISIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE OD 27. KOLOVOZA 2007.

OKVIRNI SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O PRAVILIMA ZA SURADNJU U SVEZI FINANCIJSKE POMOĆI EZ REPUBLICI HRVATSKOJ U PROVEDBI POMOĆI U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA)
27. KOLOVOZA 2007. GODINE

Dodaci:

DODATAK A: Funkcije i zajedničke odgovornosti struktura, direkcija i tijela u skladu sa člankom 8. Okvirnog sporazuma između Komisije i Vlade Republike Hrvatske od 27. kolovoza 2007. godine

DODATAK B: Obrazac Izjave o jamstvu Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje u skladu sa člankom 17. Okvirnog sporazuma između Komisije i Vlade Republike Hrvatske od 27. kolovoza 2007. godine

DODATAK C: Obrazac Godišnjeg izvješća o obavljenim revizijama Tijela Republike Hrvatske nadležnog za reviziju u skladu sa člankom 29. stavkom 2.(b) Provedbene uredbe o programu IPA

DODATAK D: Obrazac Godišnjeg revizijskog mišljenja Tijela Republike Hrvatske nadležnog za reviziju u skladu sa člankom 29. stavkom 2.(b) Provedbene uredbe o programu IPA

DODATAK E: Obrazac Revizijskog mišljenja Tijela Republike Hrvatske nadležnom za reviziju o završnoj izjavi o izdacima za zatvaranje programa ili dijelova programa u skladu sa člankom 29. stavkom 2.(b) Provedbene uredbe o programu IPA

Komisija Europskih zajednica, u daljnjem tekstu »Komisija«, djelujući za i u ime Europske zajednice, u daljnjem tekstu »Zajednica«

s jedne strane,

i Vlada Republike Hrvatske, djelujući za i u ime Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu »Korisnik«

sa druge strane, zajednički nazvane »ugovorne stranke«

Uzimajući u obzir da

(1) Dana 1. kolovoza 2006. godine, Vijeće Europske unije usvojilo je Uredbu (EZ) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006.([11])(1) kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (dalje u tekstu »Okvirna uredba o programu IPA«). Na snazi od 1. siječnja 2007. godine, ovaj novi instrument predstavlja jedinstvenu pravnu osnovu za pružanje financijske pomoći državama kandidatima i potencijalnim kandidatima u nastojanjima na unapređenju političkih, gospodarskih i institucionalnih reformi na putu do punopravnog članstva u Europskoj uniji.

(2) Dana 12. lipnja 2007., Komisija je usvojila uredbu kojom se provodi Okvirna uredba o programu IPA, koja sadrži detaljne važeće odredbe o upravljanju i kontroli;

(3) Ovaj novi instrument pretpristupne pomoći (IPA) zamjenjuje pet prethodnih instrumenata u pretpristupnom razdoblju: Uredba (EEZ) br. 3906/1989 o ekonomskoj pomoći određenim zemljama u srednjoj i istočnoj Europi, Uredba (EZ) br. 1267/1999 kojom se uspostavlja instrument strukturnih politika za pretpristupno razdoblje, Uredba (EZ) br. 1268/1999 o potpori Zajednice za pretpristupne mjere za poljoprivredu i ruralni razvoj; Uredba (EZ) br. 2666/2000 o pomoći Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Saveznoj Republici Jugoslaviji i Bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji kojom se ukida Uredba (EZ-a) br. 1628/96 i mijenjaju i dopunjuju Uredbe (EEZ-a) br. 3906/89 i (EEZ-a) br. 1360/90 i Odluke 97/256/EZ i 1999/311/EZ, Uredba (EZ) 2500/201 o financijskoj pomoći Turskoj;

(4) Korisnik ispunjava uvjete u okviru programa IPA kako je određeno u Okvirnoj uredbi o programu IPA i u Uredbi Komisije br. 718/2007 od 12. lipnja 2007.([12])(2) kojom se provodi Okvirna uredba o programu IPA (dalje u tekstu »Provedbena uredba o programu IPA«);

(5) Korisnik je naveden u Dodatku I. Okvirne uredbe o programu IPA te bi mu stoga trebalo biti otvoreno pet komponenti uspostavljenih u okviru programa IPA, odnosno, Pomoć u tranziciji i jačanje institucija, Prekogranična suradnja, Regionalni razvoj, Razvoj ljudskih potencijala i Ruralni razvoj;

(6) Stoga je nužno utvrditi pravila za suradnju u svezi financijske pomoći EZ s Korisnikom u okviru instrumenta IPA;

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Odjeljak I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.
TUMAČENJE

(1) Ako u ovom Okvirnom sporazumu nema izričite suprotne odredbe, pojmovi koji se koriste u ovom Sporazumu nose isto značenje kao ono koje im je pripisano u Okvirnoj uredbi o programu IPA i Provedbenoj uredbi o programu IPA.

(2) Ako u ovom Okvirnom sporazmu nema izričite suprotne odredbe, pozivanje na ovaj Sporazum predstavlja pozivanje na ovaj sporazum kako je povremeno izmijenjen, dopunjen ili zamijenjen.

(3) Svako pozivanje na uredbe Vijeća ili Komisije odnosi se na onu verziju tih uredbi kako je naznačeno. Ukoliko je potrebno, izmjene tih uredbi prenijet će se u ovaj Okvirni sporazum pomoću izmjena i dopuna.

(4) Naslovi u ovom Sporazumu nemaju pravno značenje i ne utječu na njegovo tumačenje.

Članak 2.
DJELOMIČNA NIŠTAVOST I NENAMJERNE PRAZNINE

Ukoliko neka odredba ovog Sporazuma jest ili postane ništava, ili ako ovaj Sporazum sadrži nenamjerne praznine, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovog Sporazuma. Ugovorne stranke će zamijeniti ništavu odredbu valjanom odredbom koja će biti što je moguće bliža svrsi namjere ništave odredbe. Ugovorne stranke će popuniti sve nenamjerne praznine odredbom koja najbolje odgovara svrsi i namjeri ovog Sporazuma u skladu s Okvirnom uredbom o programu IPA i Provedbenom uredbom o programu IPA.

Članak 3.
CILJ

(1) U cilju promicanja suradnje između ugovornih stranaka i pomoći Korisniku u postupnom usklađivanju sa standardima i politikama Europske unije, uključujući, gdje je to primjereno, pravnu stečevinu Europske unije, u pogledu članstva, ugovorne stranke ugovaraju provedbu aktivnosti u raznim područjima kako je navedeno u dvije prethodno spomenute uredbe i kako je primjenjivo na Korisnika.

(2) Aktivnosti pomoći financiraju se i provode u okviru pravnog, administrativnog i tehničkog okvira iz ovog Sporazuma te kako je detaljnije navedeno u Sektorskim sporazumima i/ili Sporazumima o financiranju, ako ih bude.

(3) Korisnik poduzima sve potrebne korake kako bi osigurao odgovarajuće izvršavanje svih aktivnosti pomoći i omogućio provedbu povezanih programa.

Članak 4.
OPĆA PRAVILA O FINANCIJSKOJ POMOĆI

(1) Sljedeća načela primjenjuju se na financijsku pomoć Zajednice u okviru programa IPA:

a) Pomoć poštuje načela koherentnosti, komplementarnosti ili dopunjavanja, koordinacije, partnerstva i koncentracije;

b) Pomoć je usklađena s politikama EU i podržava usuglašavanje s pravnom stečevinom;

c) Pomoć poštuje proračunska načela iz Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002.([13])(3) o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih Zajednica (dalje u tekstu »Financijska uredba«) i njezinim provedbenim Uredbama[14](4);

d) Pomoć je usklađena s potrebama utvrđenim u procesu proširenja i apsorpcijskim kapacitetima Korisnika. U obzir uzima i naučeno iz prethodnih iskustava;

e) Snažno se potiče preuzimanje odgovornosti Korisnika nad programiranjem i provedbom a osigurava se i odgovarajuća uočljivost intervencije EU;

f) Operacije se uredno pripremaju, s jasnim i provjerljivim ciljevima, koje treba ostvariti u zadanom roku; postignute rezultate potrebno je ocijeniti pomoću jasno mjerljivih i odgovarajućih pokazatelja;

g) Svaka diskriminacija po osnovi spolne, rasne ili nacionalne pripadnosti, vjeroispovijesti ili uvjerenja, invalidnosti, dobi ili spolnoj orijentaciji sprječava se tijekom raznih faza provedbe pomoći;

h) Ciljevi pomoći u pretpristupnom razdoblju provode se u okviru održivog razvoja i promidžbe općeg cilja Zajednice na zaštiti i poboljšanju okoliša.

(2) Pomoć za Korisnika temelji se na prioritetima utvrđenim u postojećim dokumentima, odnosno u Europskom partnerstvu, Pristupnom partnerstvu, nacionalnom programu za usvajanje pravne stečevine, izvješćima i strateškom dokumentu sadržanom u godišnjem paketu dokumenata Europske komisije za proširenje EU, Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i pregovaračkom okviru.

(3) Sve operacije koje primaju pomoć u okviru programa IPA u načelu zahtijevaju sufinanciranje od strane Korisnika i Zajednice, osim ako nije drukčije dogovoreno u Sektorskom sporazumu ili Sporazumu o financiranju.

(4) Tamo gdje izvršenje aktivnosti ovisi o financijskim obvezama iz Korisnikovih vlastitih sredstava ili drugih izvora financiranja, financiranje Zajednice postaje dostupno u onom trenutku kada financijske obveze Korisnika i/ili drugi izvori financiranja i sami postanu dostupni.

(5) Osiguranje financiranja od strane Zajednice u okviru programa IPA podliježe ispunjenju obveza Korisnika prema ovom Okvirnom sporazumu i prema Sektorskim sporazumima i Sporazumima o financiranju, ako ih bude.

Članak 5.
NAČINI PROVEDBE

(1) Za provedbu pomoći u okviru programa IPA u Republici Hrvatskoj, utvrđeno je decentralizirano upravljanje, čime Komisija prenosi upravljanje određenim mjerama na Korisnika, dok zadržava ukupnu krajnju odgovornost za izvršenje općeg proračuna sukladno članku 53c Financijske uredbe i povezanih odredbi iz Ugovora o osnivanju EZ, primjenjuje se kao pravilo. Decentralizirano upravljanje mora pokriti najmanje provođenje natječaja, ugovaranje i isplate od strane državne uprave Korisnika. Operacije se provode u skladu s odredbama iz članka 53c Financijske uredbe i onim navedenim u ovom članku.

(2) No ugovorne stranke mogu se sporazumjeti da će koristiti

a) centralizirano upravljanje kako je određeno u članku 53a Financijske uredbe u okviru komponente Pomoći u tranziciji i jačanju institucija, posebno za regionalne i horizontalne programe, i u okviru komponente Prekogranične suradnje. Ono također može biti korišteno za tehničku pomoć unutar bilo koje komponente programa IPA Operacije se provode u skladu s odredbama iz članaka 53. točka (a), 53.a i 54. do 57. Financijske uredbe.

b) zajedničko upravljanje kako je utvrđeno u članku 53.d Financijske uredbe za komponentu Pomoći u tranziciji i jačanje institucija, posebno za regionalne i horizontalne programe, i za programe koji uključuju međunarodne organizacije. Operacije se provode u skladu s odredbama iz članaka 53. točka (c) i 53.d Financijske uredbe.

c) podijeljeno upravljanje kako je utvrđeno u članku 53b Financijske uredbe u okviru komponente Prekogranične suradnje, za prekogranične programe koji uključuju države članice Europske unije. Operacije se provode u skladu s odredbama iz članaka 53. točka (b), 53.b i Glave II. Drugog dijela Financijske uredbe. Sljedeća posebna odredba uzima se u obzir pri provedbi prekograničnih programa s državama članicama.

U slučaju kada jedna ili više država članica Europske unije i Korisnik sudjeluju u prekograničnom programu a nisu još spremne za provedbu cijelog programa pod podijeljenim upravljanjem, onaj dio programa koji se odnosi na državu(e) članicu(e) provodi se u skladu s Glavom II. (Komponenta prekogranične suradnje), Poglavljem III., Odjeljkom 2. Provedbene uredbe o programu IPA (članci 101 do 138.), a onaj dio programa koji se odnosi na Korisnika provodi se u skladu s Glavom II., Poglavljem III., Odjeljkom 3. Provedbene uredbe o programu IPA. (članci 139. do 146. Provedbene uredbe o programu IPA, osim članka 142., Primjenjuju se odredbe iz članka 110. koje se odnose na zajednički nadzorni odbor).

(3) Ukoliko to zahtijeva odnosna Odluka o financiranju, Komisija i Korisnik sklapaju Sporazum o financiranju u skladu sa člankom 8. Provedbene uredbe o programu IPA o višegodišnjim ili godišnjim programima. Sporazumi o financiranju mogu se sklapati između Komisije i nekoliko država korisnica u okviru programa IPA uključujući Korisnika za pomoć za programe koji se odnose na više država i horizontalne inicijative.

(4) Ovaj Okvirni sporazum primjenjuje se na sve Sporazume o financiranju sklopljene između ugovornih stranaka radi financijske pomoći u okviru programa IPA. Tamo gdje postoje, Sektorski sporazumi u vezi s odnosnom komponentom primjenjuju se na sve Sporazume o financiranju sklopljene u okviru te komponente. Ukoliko Sporazum o financiranju ne postoji, pravila sadržana u ovom Okvirnom sporazumu primjenjuju se zajedno sa Sektorskim sporazumima, ako ih bude.

Odjeljak II.
UPRAVNE STRUKTURE I TIJELA

Članak 6.
USPOSTAVLJANJE I IMENOVANJE STRUKTURA I TIJELA ZA DECENTRALIZIRANO UPRAVLJANJE

(1) Korisnik mora imenovati sljedeće strukture i tijela u slučaju decentraliziranog upravljanja:

a) Dužnosnika nadležnog za akreditaciju (DNA);

b) Nacionalnog koordinatora programa IPA (NIPAK);

c) Strateškog koordinatora za komponentu Regionalnog razvoja i komponentu Razvoja ljudskih potencijala;

d) Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje (NDO);

e) Nacionalni fond (NF);

f) Operativne strukture za svaku komponentu ili program, zadužene za upravljanje i provedbu pomoći u okviru Uredbe o programu IPA;

g) Tijelo nadležno za reviziju.

(2) Posebne direkcije mogu se uspostaviti unutar općeg okvira koji utvrđuju prethodno opisana direkcije i tijela unutar ili izvan operativnih struktura koje su na početku imenovane. Korisnik osigurava da krajnja odgovornost za funkcije operativnih struktura ostane na operativnoj strukturi koja je na početku imenovana. Takvo restrukturiranje postaje formalno u pisanim sporazumima ili aktima Vlade te podliježe akreditaciji od strane nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i prijenosu upravljanja od strane Komisije.

(3) Korisnik mora osigurati da se odgovarajuća podjela dužnosti primjenjuje na direkcije i tijela iz prethodnog stavka 1. i 2. u skladu s člankom 56. Financijske uredbe. Dužnosti se dijele kada se različiti zadaci u vezi s nekom transakcijom dodjeljuju različitom osoblju, što pomaže osiguranju da svaki zasebni zadatak bude pravilno obavljen.

Članak 7.
USPOSTAVLJANJE I IMENOVANJE STRUKTURA I TIJELA ZA CENTRALIZIRANO ILI ZAJEDNIČKO UPRAVLJANJE

(1) U slučaju centraliziranog ili zajedničkog upravljanja, nacionalni koordinator programa IPA djeluje kao predstavnik Korisnika prema Komisiji. Brine se za održavanje bliske veze između Komisije i Korisnika i u pogledu općeg procesa pristupanja i u pogledu pomoći EU u pretpristupnom razdoblju u okviru programa IPA.

(2) Nacionalni koordinator programa IPA odgovoran je i za koordinaciju sudjelovanja Korisnika u odnosnim prekograničnim programima, kako s državama članicama tako i s drugim državama korisnicama, kao i u transnacionalnim, međuregionalnim ili programima morskih slivova u okviru drugih instrumenata Zajednice. Nacionalni koordinator programa IPA može delegirati zadatke u vezi s ovom potonjom odgovornosti na koordinatora prekogranične suradnje.

(3) U slučaju komponente Prekogranične suradnje, operativne strukture imenuje i uspostavlja Korisnik, u skladu sa člankom 139. Provedbene uredbe o programu IPA.

Članak 8.
FUNKCIJE I ZAJEDNIČKE ODGOVORNOSTI STRUKTURA, DIREKCIJA I TIJELA

(1) Direkcijama i tijelima navedenim u prethodnom članku 6. dodjeljuju se funkcije i zajedničke odgovornosti kako je navedeno u DODATKU A ovom Okvirnom sporazumu.

(2) Posebne dodjele funkcija i odgovornosti u vezi s pojedinom komponentom mogu se odrediti u Sektorskim sporazumima ili Sporazumima o financiranju. Ne smiju biti u suprotnosti s osnovnim pristupom odabranim za dodjelu funkcija i zajedničkih odgovornosti kako je prikazano u DODATKU A.

(3) Ukoliko je u okviru decentraliziranog upravljanja određenim osobama dodijeljena odgovornost za neku aktivnost u vezi s upravljanjem, provedbom i kontrolom programa, Korisnik je dužan takvim osobama omogućiti izvršavanje dužnosti povezanih s tom odgovornosti uključujući i u slučajevima u kojima nema hijerarhijske veze između njih i direkcija koje sudjeluju u toj aktivnosti. Korisnik je posebno dužan tim osobama dati ovlast za uspostavljanje, kroz formalne sporazume o ulogama i odgovornostima između njih i odnosnih tijela:

a) odgovarajućeg sustava za razmjenu informacija, uključujući ovlast za traženje informacija i pravo pristupa dokumentaciji i osoblju na lokaciji, ako je potrebno;

b) standarda koje treba ispuniti;

c) postupaka koje treba slijediti.

Odjeljak III.
AKREDITACIJA I PRIJENOS OVLASTI UPRAVLJANJA U OKVIRU DECENTRALIZIRANOG UPRAVLJANJA

Članak 9.
ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI

Upravljanje u vezi s nekom komponentom, programom ili mjerom može se prenijeti na Republiku Hrvatsku, samo ako i kada se ispune sljedeći zahtjevi:

a) Korisnik ispunjava uvjete iz članka 56. Financijske uredbe, posebno u pogledu sustava upravljanja i kontrole. Sustavi upravljanja i kontrole uspostavljeni u Republici Hrvatskoj osiguravaju djelotvornu i učinkovitu kontrolu najmanje u područjima navedenim u Dodatku Provedbene uredbe o programu IPA te kako je navedeno pod Brojem 1 c) u DODATKU A ovom Okvirnom sporazumu. Ugovorne stranke mogu dogovoriti dodatne uvjete u Sektorskim sporazumima ili Sporazumima o financiranju.

b) Dužnosnik nadležan za akreditaciju dao je akreditaciju nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje ujedno

• i kao čelniku nacionalnog fonda koji nosi ukupnu odgovornost za financijsko upravljanje fondovima EU u Republici Hrvatskoj i odgovara za pravovaljanost i ispravnost odnosnih transakcija;

• i u pogledu sposobnosti nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje da ispuni odgovornosti radi učinkovitog funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole u okviru programa IPA.

Akreditacija nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje pokriva i nacionalni fond, kako je opisano u Dodatku A, 5.

c) Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje akreditirao je relevantne operativne strukture.

Članak 10.
POSTUPAK ZA AKREDITACIJU NACIONALNOG DUŽNOSNIKA ZA OVJERAVANJE I NACIONALNOG FONDA OD STRANE DUŽNOSNIKA NADLEŽNOG ZA AKREDITACIJU

(1) Akreditacija nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje u skladu sa člankom 11. Provedbene uredbe o programu IPA podliježe njegovom ispunjavanju važećih zahtjeva iz članka 11. spomenute uredbe te kako je detaljnije određeno u Dodatku A, 4. Ovu akreditaciju prati revizijsko mišljenje koje sastavlja vanjski revizor funkcionalno neovisan od svih sudionika u sustavu upravljanja i kontrole. Revizijsko mišljenje zasnivat će se na ispitivanjima provedenim u skladu s međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima.

(2) Dužnosnik nadležan za akreditaciju dužan je izvijestiti Komisiju o akreditaciji nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, najkasnije do izvijesti o akreditaciji prve operativne strukture. Dužnosnik nadležan za akreditaciju dužan je osigurati sve relevantne popratne podatke na zahtjev Komisije.

(3) Dužnosnik nadležan za akreditaciju dužan je smjesta izvjestiti Komisiju o svim promjenama glede nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje ili nacionalnog fonda. U slučaju da promjena utječe na nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje ili nacionalni fond u vezi s važećim zahtjevima iz članka 11. Provedbene uredbe o programu IPA, dužnosnik nadležan za akreditaciju Komisiji šalje procjenu o posljedicama takve promjene na valjanost akreditacije. Ukoliko je takva promjena značajna, dužnosnik nadležan za akreditaciju dužan je također izvijestiti Komisiju o svojoj odluci glede akreditacije.

Članak 11.
POSTUPAK ZA AKREDITACIJU OPERATIVNIH STRUKTURA OD STRANE NACIONALNOG DUŽNOSNIKA ZA OVJERAVANJE

(1) Akreditacija operativne strukture podliježe ispunjavanju zahtjeva iz članka 11. Provedbene uredbe o programu IPA. To jamstvo popraćeno je revizijskim mišljenjem koje izrađuje vanjski revizor, funkcionalno neovisan od svih sudionika u sustavu upravljanja i kontrole. Revizijsko mišljenje se temelji na ispitivanjima provedenim u skladu s međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima.

(2) Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje dužan je izvijestiti Komisiju o akreditaciji operativnih struktura i osigurati sve relevantne popratne podatke na zahtjev Komisije, uključujući opis sustava upravljanja i kontrole.

Članak 12.
POSTUPAK ZA PRIJENOS OVLASTI UPRAVLJANJA OD STRANE KOMISIJE

(1) Komisija prenosi ovlasti za upravljanje na Korisnika tek nakon imenovanja i uspostavljanja tijela i direkcija iz prethodnog članka 6. i nakon što se ispune uvjeti iz ovoga članka.

(2) Prije prijenosa ovlasti upravljanja, Komisija pregledava akreditacije nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i operativnih struktura kako je navedeno u prethodnim člancima 10. i 11. i provjerava postupke i strukture bilo kojeg od odnosnih tijela ili direkcija u Republici Hrvatskoj. Ovo može uključiti provjere na lokaciji od strane službi Komisije ili pod-ugovaranje nekoj revizorskoj kući.

(3) Komisija može, pri svojoj odluci o prijenosu ovlasti upravljanja, odrediti dodatne uvjete, u pogledu osiguranja ispunjavanja zahtjeva iz članka 11. Provedbene uredbe o programu IPA. Ti dodatni uvjeti moraju se ispuniti unutar utvrđenog roka koji određuje Komisija kako bi prijenos ovlasti upravljanja ostao na snazi.

(4) Odluka Komisije o prijenosu ovlasti upravljanja navodi popis ex ante kontrola, ako ih bude, koje će Komisija provesti o nadmetanju za ugovore, objavljivanju poziva na dostavu prijedloga i dodjeli ugovora i bespovratnih sredstava. Ovaj popis može se razlikovati ovisno o komponenti ili programu. Ex ante kontrole se primjenjuju, ovisno o komponenti ili programu, sve dok Komisija ne dopusti decentralizirano upravljanje bez ex ante kontrola kako je navedeno u donjem članku 16.

Članak 13.
POVLAČENJE ILI ODUZIMANJE AKREDITACIJE NACIONALNOG DUŽNOSNIKA ZA OVJERAVANJE I NACIONALNOG FONDA

(1) Nakon prijenosa ovlasti upravljanja sa Komisije, dužnosnik nadležan za akreditaciju odgovoran je za nadzor trajnog ispunjenja svih zahtjeva da bi se ova akreditacija zadržala te je dužan obavijestiti Komisiju o svim značajnim promjenama s njom u vezi.

(2) Ukoliko bilo koji od važećih zahtjeva iz članka 11. Provedbene uredbe o programu IPA nije, ili više nije, ispunjen, dužnosnik nadležan za akreditaciju dužan je ili oduzeti ili povući akreditaciju nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje te smjesta izvijestiti. Komisiju o svojoj odluci i razlozima za tu odluku. Dužnosnik nadležan za akreditaciju dužan je osobno se uvjeriti da su ti zahtjevi ponovno ispunjeni prije vraćanja akreditacije. Potvrdu prati revizijsko mišljenje kako je navedeno u prethodnom članku 10. stavku 1.

(3) U slučaju da dužnosnik nadležan za akreditaciju povuče ili oduzme akreditaciju nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, primjenjuju se sljedeće odredbe:

• Komisija prestaje prebacivati sredstva Korisniku za vrijeme razdoblja kada akreditacija nije na snazi;

• Tijekom razdoblja u kojem akreditacija nije na snazi, svi računi u eurima ili računi u eurima za predmetne komponente bit će blokirani, a isplate koje je Nacionalni fond izvršio s tih blokiranih računa u eurima neće se smatrati prihvatljivima za financiranje Zajednice;

• Ne dovodeći u pitanje bilo koje druge financijske ispravke, Komisija može provoditi financijske ispravke kako je navedeno u donjem članku 30. protiv Korisnika u vezi s prošlim nepoštivanjem zahtjeva za prijenos ovlasti upravljanja.

Članak 14.
POVLAČENJE ILI ODUZIMANJE AKREDITACIJE OPERATIVNIH STRUKTURA

(1) Nakon prijenosa ovlasti upravljanja sa Komisije, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje odgovoran je za nadzor trajnog ispunjenja svih zahtjeva da bi se ova akreditacija zadržala te je dužan obavijestiti Komisiju i dužnosnika nadležnog za akreditaciju o svim značajnim promjenama s njom u vezi.

(2) Ukoliko bilo koji od zahtjeva iz članka 11. Provedbene uredbe o programu IPA nije, ili više nije, ispunjen, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje dužan je ili oduzeti ili povući akreditaciju odnosne operativne strukture, te smjesta obavijestiti Komisiju i dužnosnika nadležnog za akreditaciju o svojoj odluci i razlozima za tu odluku.

Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje dužan je uvjeriti se da su ti zahtjevi ponovno ispunjeni prije vraćanja predmetne akreditacije. Potvrdu pratiti revizijsko mišljenje kako je navedeno u prethodnom članku 11. stavku 1.

(3) U slučaju da nacionalni dužnosnik za ovjeravanje povuče ili oduzme akreditaciju operativne strukture, primjenjuju se sljedeće odredbe:

• Komisija neće Korisniku prebacivati sredstva u vezi s programima ili operacijama koje provode odnosna operativna struktura dok joj je akreditacija oduzeta ili povučena;

• Bez štete za bilo koje druge financijske korekcije, Komisija može provoditi financijske korekcije kako je navedeno u donjem članku 30. protiv Korisnika u vezi s prošlim nepoštivanjem zahtjeva i uvjeta za prijenos ovlasti upravljanja;

• Nove pravne obveze preuzete od strane odnosne operativne strukture ne smatraju se prihvatljivima za vrijeme trajanja razdoblja u kojem akreditacija nije na snazi;

• Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje odgovoran je za poduzimanje odgovarajućih zaštitnih mjera u vezi s izvršenim isplatama ili potpisanim ugovorima od strane predmetne operativne strukture.

Članak 15.
POVLAČENJE ILI ODUZIMANJE PRIJENOSA OVLASTI UPRAVLJANJA

(1) Komisija nadzire poštivanje zahtjeva iz članka 11. Provedbene uredbe o programu IPA.

(2) Bez obzira na odluku dužnosnika nadležnog za akreditaciju da zadrži, oduzme ili povuče akreditaciju nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, ili na odluku nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje da zadrži, oduzme ili povuče akreditaciju operativne strukture, Komisija može povući ili oduzeti prijenos ovlasti upravljanja u bilo kojem trenutku, posebno u slučaju da neki od zahtjeva spomenutih u članku 11. Provedbene uredbe o programu IPA nisu, ili više nisu, ispunjeni.

(3) U slučaju da Komisija povuče ili oduzme prijenos ovlasti upravljanja, primjenjuju se sljedeće odredbe:

• Komisija prestaje prebacivati sredstva Korisniku;

• Ne dovodeći u pitanje bilo koje druge financijske ispravke, Komisija može provoditi financijske ispravke kako je navedeno u donjem članku 30. protiv Korisnika u vezi s prošlim nepoštivanjem zahtjeva za prijenos ovlasti upravljanja.

Komisija može navesti ostale posljedice takvog oduzimanja ili povlačenja u posebnoj Odluci Komisije.

(4) Odluka Komisije može navesti odredbe glede oduzimanja ili povlačenja prijenosa ovlasti upravljanja u vezi s pojedinim tijelima ili direkcijama.

Članak 16.
DECENTRALIZACIJA BEZ EX-ANTE KONTROLE KOMISIJE

(1) Decentralizacija bez ex-ante kontrole Komisije cilj je provedbe svih komponenti programa IPA gdje se pomoć provodi na decentraliziranoj osnovi u skladu s prethodnim člankom 5. Vrijeme postizanja ovog cilja može se razlikovati ovisno o odnosnoj Komponenti programa IPA.

(2) Prije odustajanja od ex-ante kontrola navedenih u Odluci Komisije o prijenosu upravljanja, Komisija je dužna uvjeriti se u djelotvorno funkcioniranje odnosnog sustava upravljanja i kontrole u skladu s relevantnim pravilima Zajednice i nacionalnim pravilima. Komisija posebno nadzire provedbu, od strane Korisnika, plana sadržanog u Sporazumu o financiranju, koji se može odnositi na postupno odricanje od različitih vrsta ex-ante kontrola. Komisija će propisno razmotriti rezultate koje Korisnik postiže u ovom kontekstu, posebno u pružanju pomoći i procesu pregovaranja.

Članak 17.
IZJAVA O JAMSTVU NACIONALNOG DUŽNOSNIKA ZA OVJERAVANJE

(1) Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje daje godišnju izjavu o upravljanju koja obuhvaća

• njegovu ukupnu odgovornost, u funkciji čelnika nacionalnog fonda, za financijsko upravljanje fondovima EU u Republici Hrvatskoji za pravovaljanost i ispravnost predmetnih transakcija;

• njegovu odgovornost za učinkovito funkcioniranje sustava upravljanja i kontrole u okviru programa IPA.

Ova izjava o upravljanju bit će u obliku izjave o jamstvu koju treba dostaviti Komisiji do 28. veljače svake godine uz primjerak dužnosniku nadležnom za akreditaciju.

(2) Izjava o jamstvu temelji se na stvarnom nadzoru sustava upravljanja i kontrole koji provodi nacionalni dužnosnik za ovjeravanje tijekom financijske godine.

(3) Izjava o jamstvu sastavlja se prema priloženom primjeru u DODATKU B ovom Okvirnom sporazumu.

(4) Ukoliko potvrde glede djelotvornog funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole i pravovaljanosti i ispravnosti predmetnih transakcija potrebne kroz Izjavu o jamstvu nisu dostupne, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje dužan je izvijestiti Komisiju, uz presliku dužnosniku nadležnom za akreditaciju, o razlozima i mogućim posljedicama kao i o mjerama poduzetim za ispravak situacije i zaštitu interesa Zajednice.

Članak 18.
USPOSTAVLJANJE IZVJEŠĆA I MIŠLJENJA TIJELA NADLEŽNOG ZA REVIZIJU I POSTUPANJE NACIONALNOG DUŽNOSNIKA ZA OVJERAVANJE I KOMISIJE U SKLADU S NJIMA

(1) U skladu s razrađenim funkcijama i odgovornostima tijela nadležnog za reviziju kako je navedeno u DODATKU A ovom Okvirnom sporazumu, tijelo nadležno za reviziju posebno uspostavlja sljedeća izvješća i mišljenja:

a) Godišnje izvješće o obavljenim revizijama prema obrascu u DODATKU C ovom Okvirnom sporazumu;

b) Godišnje revizijsko mišljenje o sustavu upravljanja i kontrole prema obrascu u DODATKU D ovom Okvirnom sporazumu;

c) Revizijsko mišljenje o završnoj izjavi o izdacima radi zatvaranja programa ili dijelova programa prema obrascu u DODATKU E ovom Okvirnom sporazumu.

(2) Po primitku godišnjeg izvješća o obavljenim revizijama i godišnjeg revizijskog mišljenja iz stavka 1., nacionalni dužnosnik za ovjeravanje:

a) odlučuje jesu li potrebna poboljšanja u sustavima upravljanja i kontrole, bilježi odluke s tim u vezi i osigurava pravovremenu provedbu tih poboljšanja;

b) izvršava sve potrebne prilagodbe zahtjevima za plaćanje prema Komisiji.

(3) Komisija može odlučiti ili sama poduzeti popratne mjere kao odgovor na izvješća i mišljenja, na primjer, pokretanjem postupka financijske korekcije, ili zatražiti od Korisnika da poduzme mjere, i obavijestiti nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i dužnosnika nadležnog za akreditaciju o svojoj odluci.

Odjeljak IV.
OPĆA PRAVILA ZA FINANCIJSKU POMOĆ ZAJEDNICE

Članak 19.
PRIHVATLJIVOST IZDATAKA

(1) U slučaju decentraliziranog upravljanja, neovisno o akreditacijama od strane dužnosnika nadležnog za akreditaciju i nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, potpisani ugovori i dodaci ugovorima, nastali izdaci i isplate od strane nacionalnih tijela neće biti prihvatljivi za financiranje u okviru programa IPA prije prijenosa upravljanja sa Komisije na odnosne strukture i tijela. Krajnji datum za prihvatljivost izdataka bit će naveden u Sporazumima o financiranju, gdje je to potrebno.

(2) U smislu derogacije iz stavka 1.,

a) tehnička pomoć kao podrška uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole može biti prihvatljiva prije početnog prijenosa upravljanja, za izdatke nastale nakon 1. siječnja 2007. godine;

b) izdaci nastali nakon objave poziva na dostavu prijedloga ili poziva na dostavu ponuda mogu također biti prihvatljivi ukoliko je poziv objavljen prije početnog prijenosa upravljanja, pod uvjetom da je ovaj početni prijenos upravljanja uspostavljen u rokovima određenim u klauzuli o zadržavanju koja se unosi u odnosne operacije ili pozive, a podliježe prethodnom prihvaćanju odnosne dokumentacije od strane Komisije. Odnosni pozivi na dostavu prijedloga ili pozivi na dostavu ponuda mogu se otkazati ili mijenjati ovisno o odluci o prijenosu upravljanja.

(3) Izdaci koji se financiraju u okviru programa IPA nisu predmet nijednog drugog financiranja u okviru proračuna Zajednice.

(4) Osim prethodnog stavka 1. do 3., detaljniji propisi o prihvatljivosti izdataka mogu se navesti u Sporazumima o financiranju ili Sektorskim sporazumima.

Članak 20.
VLASNIŠTVO NAD KAMATOM

Kamata zarađena na bilo kojem od računa u eurima koji se odnose na pojedinu komponentu, ostaje u vlasništvu Korisnika. Kamata nastala financiranjem programa od strane Zajednice knjiži se isključivo na taj program, a smatra se kao sredstvo za Korisnika u obliku nacionalnog javnog doprinosa te se prikazuje Komisiji u trenutku završnog zatvaranja programa.

Članak 21.
TIJEK REVIZIJE

Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje brine se da sve relevantne informacije budu dostupne kako bi se u svakom trenutku osigurao dovoljno detaljan tijek revizije. Te informacije uključuju dokumentirane dokaze o odobrenju zahtjeva za plaćanje, knjiženju i plaćanju takvih zahtjeva te o obradi predujmova, garancija i dugova.

Članak 22.
INTENZITETI POMOĆI I STOPA DOPRINOSA ZAJEDNICE

(1) Doprinos Zajednice obračunava se u vezi s prihvatljivim izdacima, kako je određeno u II. dijelu Provedbene uredbe o instrumentu IPA za svaku pojedinu komponentu instrumenta IPA.

(2) Odluke o financiranju kojima se usvajaju godišnji ili višegodišnji programi za svaku komponentu programa IPA određuju najviši indikativni iznos doprinosa Zajednice i sukladno s tim najvišu stopu za svaku osovine prioriteta.

Odjeljak V.
OPĆA PRAVILA ZA PROVEDBU

Članak 23.
PRAVILA O NABAVI

(1) Pomoć u okviru svih komponenti programa IPA vodit će se u skladu s pravilima za vanjsku pomoć sadržanim u Financijskoj uredbi. Ovo ne vrijedi za pomoć koja se provodi prema prijelaznim odredbama članka 99. Provedbene uredbe o programu IPA u vezi s komponentom Prekogranične suradnje u onom dijelu programa koji se provodi na državnom području država članica, osim ako država članica sudionica nije odlučila drukčije.

(2) Rezultati postupaka nadmetanja objavljuju se u skladu s pravilima iz prethodnog stavka 1. te kako je detaljnije navedeno u donjem članku 24. stavku 3.

(3) Pravila za sudjelovanje i podrijetlo kako je navedeno u članku 19. Okvirne uredbe o programu IPA primjenjuju se na sve postupke dodjele ugovora u okviru programa IPA.

(4) Svi ugovori o pružanju usluga, nabavi roba i ustupanju radova dodjeljuju se i provode u skladu s postupcima i standardnom dokumentacijom koju navodi i objavljuje Komisija za provedbu vanjskih operacija, na snazi u trenutku pokretanja predmetnog postupka, osim ako drukčije nije određeno u Sektorskim sporazumima ili Sporazumima o financiranju.

Članak 24.
PROMIDŽBA I PREGLEDNOST

(1) U slučaju centraliziranog i zajedničkog upravljanja, informacije o programima i operacijama osigurava Komisija uz pomoć nacionalnog koordinatora programa IPA, po potrebi. U slučaju decentraliziranog upravljanja i u svim slučajevima za programe ili dijelove programa unutar komponente prekogranične suradnje koji se ne provode kroz podijeljeno upravljanje, Korisnik, posebno nacionalni koordinator programa IPA, osigurava informacije i promidžbu programa i operacija. U slučaju podijeljenog upravljanja, države članice i Korisnik osiguravaju informacije i promidžbu programa i operacija. Informacije se usmjeravaju na građane i korisnike, s ciljem naglašavanja uloge Zajednice i osiguranja transparentnosti.

(2) U slučaju decentraliziranog upravljanja, operativne strukture su odgovorne za organiziranje objavljivanja popisa krajnjih korisnika, naziva operacija i iznosa financiranja iz sredstava Zajednice alociranih na operacije dodjelom bespovratnih sredstava na sljedeći način:

a) Promidžba se obavlja prema standardnoj prezentaciji, na za to određenom i lako dostupnom mjestu na internetskim stranicama Korisnika. Ukoliko takva promidžba putem Interneta nije moguća, informacija se objavljuje bilo kojim drugim odgovarajućim sredstvom, uključujući nacionalni službeni list.

b) Promidžba se održava tijekom prvih šest mjeseci u godini nakon zatvaranja proračunske godine prema kojoj su sredstva dodijeljena Korisniku.

c) Korisnik je dužan Komisiji dostaviti adresu mjesta promidžbe. Ukoliko se informacije objavljuju drukčije, Korisnik je dužan Komisiji dostaviti potpune podatke o korištenim sredstvima.

d) Operativne strukture dužne su osigurati da krajnji korisnik bude informiran o tome da prihvaćanje sredstava ujedno predstavlja i prihvaćanje njihovog uključivanja na ovaj objavljeni popis korisnika. Svi osobni podaci sadržani u ovom popisu svejedno se obrađuju u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskoga parlamenta i vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti osoba pri obradi osobnih podataka u ustanovama i tijelima Zajednice te o slobodnome protoku takvih podataka([15](5), i uz propisno poštivanje zahtjeva sigurnosti.

(3) U slučaju decentraliziranog upravljanja, nadležna tijela pripremaju obavijest o dodjeli ugovora, nakon potpisivanja ugovora, i šalju ga Komisiji radi objave. Obavijest o dodjeli ugovora može objaviti i korisnik u odgovarajućim nacionalnim publikacijama.

(4) Komisija i nadležna nacionalna, regionalna ili lokalna vlast Korisnika ugovaraju usklađen niz aktivnosti radi dostupnosti i promidžbe u Republici Hrvatskoj informacija o pomoći u okviru programa IPA. Postupci za provedbu takvih aktivnosti navode se u Sektorskim sporazumima i Sporazumima o financiranju.

(5) Provedba aktivnosti iz stavka 4. odgovornost je krajnjih korisnika, a može se financirati iz iznosa alociranog odnosnim programima ili operacijama.

Članak 25.
ODOBRAVANJE OLAKŠICA ZA PROVEDBU PROGRAMA I IZVRŠENJE UGOVORA

(1) U cilju osiguranja učinkovite provedbe programa u okviru programa IPA, Korisnik je dužan poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao:

a) da, u slučaju postupaka nadmetanja radi pružanja usluga, nabave roba ili ustupanja radova, fizičke ili pravne osobe kvalificirane za sudjelovanje u postupcima nadmetanja u skladu s gornjim člankom 23. imaju pravo na privremeni smještaj i boravak tamo gdje to značaj ugovora opravdava. To se pravo stječe tek nakon što je objavljen poziv na dostavu ponuda, a uživa ga tehničko osoblje potrebno za provedbu istraživanja i drugih mjera koje prethode izradi ponuda. To pravo prestaje mjesec dana nakon odluke o dodjeli ugovora;

b) da se osoblju koje sudjeluje u aktivnostima koje financira Zajednica i članovima njihovih najužih obitelji ne mogu odobriti manje povoljne pogodnosti, povlastice i izuzeća od onih koji se obično odobravaju ostalom međunarodnom osoblju zaposlenom u Republici Hrvatskoj, na temelju bilo kojeg drugog dvostranog ili mnogostranog sporazuma ili dogovora za pomoć i tehničku suradnju;

c) da se osoblju koje sudjeluje u aktivnostima koje financira Zajednica i članovima njihovih najužih obitelji dopusti ulazak u Republiku Hrvatsku, njihovo nastanjivanje u Republici Hrvatskoj, rad i odlazak iz Republike Hrvatske, kako to priroda predmetnog ugovora opravdava;

d) izdavanje svih dozvola potrebnih za uvoz roba, prije svega profesionalne opreme, potrebnih za izvođenje predmetnog ugovora, u skladu s postojećim zakonima, pravilima i propisima Korisnika;

e) da će uvoz koji se obavlja u okviru instrumenta IPA biti oslobođen carina, uvoznih pristojbi i drugih fiskalnih troškova;

f) izdavanje svih dozvola potrebnih za ponovni izvoz gore spomenutih roba, nakon što predmetni ugovor bude u potpunosti izvršen;

g) izdavanje odobrenja za uvoz ili kupnju deviza potrebnih za provedbu predmetnog ugovora i primjena nacionalnih propisa o deviznoj kontroli na nediskriminirajući način prema izvođačima, bez obzira na njihovu nacionalnost ili poslovni nastan;

h) izdavanje svih dozvola potrebnih za iznošenje iz zemlje sredstava primljenih u vezi s aktivnosti koja se financira u okviru instrumenta IPA, u skladu s propisima o deviznoj kontroli u Republici Hrvatskoj.

(2) Korisnik je dužan osigurati punu suradnju svih relevantnih tijela. Osigurat će i pristup društvima u državnom vlasništvu i ostalim državnim institucijama, uključenim u ili potrebnim za provedbu programa ili za izvršenje ugovora.

Članak 26.
PRAVILA O POREZIMA, CARINSKIM PRISTOJBAMA I OSTALIM FISKALNIM TROŠKOVIMA

(1) Osim u slučaju kada je drukčije određeno u Sektorskom sporazumu ili Sporazumu o financiranju, porezi, carinske i uvozne pristojbe ili drugi troškovi s jednakim učinkom ne financiraju se iz sredstava programa IPA.

(2) Primjenjuju se sljedeće detaljne odredbe:

a) Carinske pristojbe, uvozne pristojbe, porezi ili fiskalni troškovi s jednakim učinkom u slučaju uvoza roba prema ugovoru koji se financira sredstvima Zajednice ne financiraju se iz sredstava programa IPA. Predmetni uvozi propuštaju se od mjesta ulaska u Republiku Hrvatsku radi isporuke izvođaču, kao što stoji u odredbama odnosnog ugovora i za neposredno korištenje potrebno za normalnu provedbu ugovora, bez obzira na kašnjenja ili sporove zbog rješavanja spomenutih pristojbi, poreza ili troškova;

b) Ugovori o pružanju usluga, nabavi roba ili ustupanju radova koje izvode izvođači registrirani u Republici Hrvatskoj ili vanjski izvođači, koji se financiraju iz sredstava Zajednice, u Republici Hrvatskoj ne podliježu plaćanju poreza na dodanu vrijednost, biljega ili pristojbi za registraciju ili fiskalnih troškova s jednakim učinkom, bilo da takvi troškovi već postoje ili će se tek uvesti. Izvođači iz EZ-a, registrirani u Republici Hrvatskoj, oslobođeni su plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) za pružene usluge, nabavljene robe i/ili radove koje su izvršili temeljem ugovora s EZ-om uz pravo izvođača na prebijanje ili smanjenje ulaznog PDV-a plaćenog u vezi s pruženim uslugama, nabavljenim robama i/ili izvršenim radovima na sav PDV koji su naplatili za bilo koju drugu svoju transakciju. Ukoliko izvođači iz EZ-a nisu u mogućnosti iskoristiti ovu mogućnost, imaju pravo na povrat PDV-a, plaćenog u Republici Hrvatskoj, neposredno od poreznih tijela po podnošenju pismenog zahtjeva uz priloženu potrebnu dokumentaciju koju propisuje nacionalni/lokalni zakon za povrat i ovjerenu presliku predmetnog ugovora s EZ-om.

U svrhu ovog Okvirnog sporazuma, pojam »izvođač iz EZ-a« tumači se kao fizičke i pravne osobe, koje pružaju usluge i/ili nabavljaju robe i/ili izvode radove i/ili izvršavaju potporu temeljem ugovora s EZ-om. Pojam »izvođač iz EZ-a« obuhvaća i savjetnike za pretpristupno razdoblje, poznate i pod nazivom rezidentni savjetnici za twinning, i stručnjake uključene u twinning sporazum ili ugovor. Pojam »ugovor s EZ-om« znači svaki pravno obvezujući dokument putem kojeg se neka aktivnost financira u okviru programa IPA, a koju potpisuje EZ ili Korisnik.

Najmanje iste proceduralne povlastice primjenjuju se na takve izvođače kao što se primjenjuju na izvođače temeljem bilo kojeg drugog dvostranog ili mnogostranog sporazuma ili dogovora o pomoći i tehničkoj suradnji.

c) Dobit i/ili dohodak nastao iz ugovora s EZ-om, oporezuje se u Republici Hrvatskoj u skladu s nacionalnim/lokalnim poreznim sustavom. No fizičke i pravne osobe, uključujući osoblje privremeno nastanjeno izvan svoje zemlje, iz država članica Europske unije ili drugih država prihvatljivih u okviru IPA-e, koje izvršavaju ugovore koji se financiraju sredstvima Zajednice, oslobođene su tih poreza u Republici Hrvatskoj.

d) Osobna imovina i stvari kućanstva uvezeni za osobnu uporabu fizičkih osoba (i članova njihovih najužih obitelji), osim lokalno zaposlenih, koje obavljaju poslove određene u ugovorima o tehničkoj suradnji, oslobođena je plaćanja carinskih pristojbi, uvoznih pristojbi, poreza i drugih fiskalnih troškova s jednakim učinkom, s tim da navedena osobna imovina i stvari kućanstva budu ili ponovno izvezeni ili otuđeni u državi, u skladu s propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj nakon prestanka ugovora.

Članak 27.
NADZOR, KONTROLA I REVIZIJA KOMISIJE I EUROPSKOG REVIZORSKOG SUDA

(1) Svi sporazumi o financiranju kao i iz njih proizašli programi i ugovori podliježu nadzoru financijskoj kontroli od strane Komisije uključujući Europski ured za borbu protiv prijevara (European Anti-Fraud Office, OLAF) i revizije Europskog revizorskog suda. To uključuje pravo Delegacije Komisije u Republici Hrvatskoj na provedbu mjera kao što su ex-ante provjera natječajnih i ugovornih postupaka koje provode povezane operativne strukture, sve dok se od ex-ante kontrole ne odustane u skladu s prethodnim člankom 16. Valjano opunomoćeni zastupnici ili predstavnici Komisije i OLAF-a imaju pravo provoditi sve tehničke i financijske provjere koje Komisija ili OLAF smatraju potrebnima za praćenje provedbe programa uključujući obilaske lokacija i prostorija u kojima se provode aktivnosti financirane iz sredstava Komisije. Komisija o takvim misijama unaprijed izvještava nadležna nacionalna tijela.

(2) Korisnik je dužan dostaviti sve informacije i dokumente koji se od njega zatraže, uključujući sve računalne podatke i poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi olakšao rad osobama koje obavljaju revizije ili inspekcije.

(3) Korisnik je dužan održavati odgovarajuću evidenciju i račune za utvrđivanje usluga, roba, radova i potpora koji se financiraju temeljem povezanog Sporazuma o financiranju u skladu s dobrim računovodstvenim postupcima. Korisnik je također dužan osigurati da zastupnici ili predstavnici Komisije, uključujući OLAF, imaju pravo pregledati svu relevantnu dokumentaciju i račune koji se odnose na stavke koje se financiraju temeljem Sporazuma o financiranju i pomoći Europskom revizorskom sudu da provede revizije vezane uz korištenje sredstava Zajednice.

(4) Radi osiguranja učinkovite zaštite financijskih interesa Zajednice, Komisija uključujući OLAF može također provesti provjere i preglede dokumentacije i na licu mjesta u skladu s proceduralnim odredbama Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) BR. 2185/1996 od 11. studenog 1996.([16])(6). Ove provjere i pregledi biti će pripremljene i provedene u bliskoj suradnji sa nadležnim tijelima koje odredi Korisnik, on će biti pravovremeno obaviješten o predmetu, svrsi i pravnom utemeljenju ovih provjera i pregleda, kako bi oni mogli pružiti svu potrebnu pomoć. Korisnik će utvrditi službu koja će na traženje OLAF-a pomagati u provedbi istraga sukladno Uredbi Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2185/1996. Ukoliko Korisnik želi, provjere na licu mjesta i pregledi mogu biti provedeni zajednički. Kada sudionici u aktivnostima koje financira Zajednica odbijaju provjere na licu mjesta ili preglede, Korisnik će, djelujući sukladno nacionalnim pravilima, pružiti Komisiji/inspektorima OLAF-a takvu pomoći kakvu oni trebaju kako bi im se omogućilo da obave svoje obveze u provedbi provjera na licu mjesta ili pregleda.

Komisija/OLAF će izvijestiti Korisnika čim prije je to moguće o svim činjenicama ili sumnjama vezanim uz nepravilnost o kojoj su stekli spoznaju tijekom provjere na licu mjesta ili pregleda. U svakom slučaju, Komisija/OLAF će morati izvijestiti gore spomenutu službu o rezultatima takvih provjera i pregleda.

(5) Prethodno opisane kontrole i revizije primjenjuju se na sve izvođače i pod-izvođače koji su primili sredstava Zajednice uključujući sve povezane informacije koje se mogu naći u dokumentima nacionalnoga fonda Korisnika u vezi s nacionalnim doprinosom.

(6) Ne dovodeći u pitanje odgovornosti Komisije i Europskog revizorskog suda, računi i operacije Nacionalnog fonda i, tamo gdje je to primjenjivo, operativnih struktura mogu se provjeravati prema vlastitoj odluci Komisije od strane same Komisije ili nekog vanjskog revizora kojeg imenuje Komisija.

Članak 28.
SPRJEČAVANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARE, MJERE PROTIV KORUPCIJE

(1) Korisnik je dužan osigurati provođenje istrage i učinkovito postupanje u slučajevima kod kojih postoji sumnja u prijevare i nepravilnosti i osigurati funkcioniranje mehanizma kontrole i izvješćivanja istovjetnog onome predviđenom u Uredbi Komisije (EZ) br. 1828/2006 od 8. prosinca 2006.([17])(7). Komisija mora bez odgađanja biti izvještena u slučaju da postoji sumnja u prijevaru ili nepravilnost.

(2) Nadalje, Korisnik je dužan poduzeti sve odgovarajuće mjere za sprječavanje i suzbijanje aktivne ili pasivne korupcije u bilo kojoj fazi postupka nabave ili dodjele bespovratne pomoći, kao i tijekom provedbe odgovarajućih ugovora.

(3) Korisnik, uključujući osoblje odgovorno za provedbu aktivnosti koje financira Zajednica, poduzeti će sve mjere predostrožnosti koje su neophodne kako bi se izbjegao rizik sukoba interesa te će odmah izvijestiti Komisiju o bilo kakvom sukobu interesa ili situaciji koja bi mogla prouzročiti takav konflikt.

(4) Primjenjuju se sljedeće definicije:

a) Nepravilnost označava bilo kakvo kršenje odredbe primjenjivih propisa i ugovora koje proizlazi iz radnje ili propusta gospodarskog subjekta, a koje ima, ili može imati, učinak da utječe na opći proračun Europske unije kroz neopravdanu troškovnu stavku.

b) Prijevara označava bilo koju namjernu radnju ili propust vezan uz: korištenje ili predstavljanje krivih, netočnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata, koje kao učinak ima krivo doznačavanje ili zadržavanje sredstava iz općeg proračuna Europskih zajednica ili proračuna kojima upravljaju Europske zajednice ili netko u njihovo ime; prikrivanje informacija čime se krši određena obveza s istim učinkom; pogrešna primjena takvih sredstava u svrhe različite od onih za koje su prvobitno dodijeljena.

c) Aktivna korupcija definira se kao nečija namjerna radnja kojom se službeniku, za njega ili za treću stranu, obećava ili daje, neposredno ili putem posrednika, prednost bilo koje vrste kako bi djelovao ili se suzdržao od djelovanja u skladu sa svojom obvezom, ili obavljao svoje funkcije protivno službenim dužnostima na način koji šteti, ili će vjerojatno štetiti, financijskim interesima Europskih zajednica.

d) Pasivna korupcija definira se kao namjerna radnja službenika koji neposredno, ili putem posrednika, traži ili prima bilo kakvu vrstu prednosti, za sebe ili treću stranu, ili prihvaća obećanje takve prednosti, kako bi djelovao ili se suzdržao od djelovanja u skladu sa svojom dužnošću, ili obavljao svoju funkciju protivno službenim dužnostima na način koji šteti, ili će vjerojatno štetiti, financijskim interesima Europskih zajednica.

Članak 29.
POVRAT SREDSTAVA U SLUČAJU NEPRAVILNOSTI ILI PRIJEVARE

(1) Bilo kakva dokazana nepravilnost ili prijevara otkrivena u bilo kojem trenutku tijekom provedbe pomoći u okviru programa IPA ili nakon revizije, dovest će do povrata sredstava Komisiji od strane Korisnika.

(2) Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje dužan je vratiti doprinos Zajednice isplaćen Korisniku od onih koji su počinili nepravilnost, prijevaru ili korupciju ili se njome okoristili, u skladu s nacionalnim postupcima povrata. Činjenica da nacionalni dužnosnik za ovjeravanje ne uspije vratiti sve ili dio sredstava ne sprječava Komisiju da sredstva vrati od Korisnika.

Članak 30.
FINANCIJSKE ISPRAVKE

(1) U slučaju decentraliziranog upravljanja, radi osiguranja da se sredstva koriste u skladu s primjenjivim propisima, Komisija primjenjuje postupke obračuna ili mehanizme financijskih ispravki u skladu sa člankom 53.b(4). i 53.c(2). Financijske uredbe te kako je navedeno u Sektorskim sporazumima i Sporazumima o financiranju.

(2) Financijska ispravka se može javiti uslijed:

• utvrđivanja specifične nepravilnosti, uključujući prijevaru;

• utvrđivanja slabosti ili nedostatka u sustavima upravljanja i kontrole Korisnika;

(3) Ukoliko Komisija otkrije da je izdatak u okviru programa koji pokriva program IPA nastao na način kojim se krše primjenjiva pravila, odlučuje koji će iznosi biti isključeni iz financiranja iz sredstava Zajednice.

(4) Obračun i utvrđivanje takvih ispravki, kao i odnosnih povrata, izrađuje Komisija, slijedom kriterija i postupaka iz donjih članaka 32., 33. i 34. Odredbe o financijskim ispravkama koje su navedene u Sektorskim sporazumima ili Sporazumima o financiranju primjenjuju se uz ovaj Okvirni sporazum.

Članak 31.
FINANCIJSKA USKLAĐIVANJA

U slučaju decentraliziranog upravljanja, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje, koji je prvi odgovoran za provođenje istrage o nepravilnostima, provodi financijska usklađenja u slučajevima gdje su otkrivene nepravilnosti ili propusti u operacijama ili operativnim programima, otkazivanjem cjelokupnog ili dijela doprinosa Zajednice predmetnim operacijama ili operativnim programima. Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje uzima u obzir vrstu i težinu nepravilnosti i financijski gubitak za doprinos Zajednice.

Članak 32.
KRITERIJI ZA FINANCIJSKE ISPRAVKE

(1) Komisija može izvršiti financijske ispravke, otkazivanjem cjelokupnog ili dijela doprinosa Zajednice programu, u slučajevima iz gornjeg članka 30. stavka 2.

(2) U slučaju utvrđivanja pojedinačnih nepravilnosti, Komisija uzima u obzir sistemsku prirodu nepravilnosti u određivanju treba li primijeniti paušalne ispravke, točne ispravke ili ispravke zasnovane na ekstrapolaciji rezultata. Za komponentu Ruralnog razvoja, kriteriji za financijske ispravke navedeni su u Sporazumu o financiranju ili Sektorskim sporazumima.

(3) Komisija, prilikom odlučivanja o iznosu ispravke, uzima u obzir vrstu i težinu nepravilnosti i/ili opseg financijskih implikacija slabosti ili nedostataka utvrđenih u sustavu upravljanja i kontrole u predmetnom programu.

Članak 33.
POSTUPAK ZA FINANCIJSKE ISPRAVKE

(1) Prije donošenja odluke o financijskoj ispravci, Komisija obavještava nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o svojim privremenim zaključcima i zahtjeva njegove komentare u roku od dva mjeseca.

U slučaju da Komisija predloži financijsku ispravku na osnovi ekstrapolacije ili paušalne stope, Korisniku se daje mogućnost da utvrdi stvarni opseg nepravilnosti provjerom predmetne dokumentacije. U sporazumu s Komisijom, Korisnik može ograničiti opseg ove provjere na odgovarajuću mjeru ili uzorak odnosne dokumentacije. Osim u valjano opravdanim slučajevima, vrijeme dopušteno za ovu provjeru ne smije biti duže od dva mjeseca nakon dvomjesečnog razdoblja iz prve točke.

(2) Komisija je dužna razmotriti sve dokaze koje Korisnik dostavi unutar vremenskih rokova iz stavka 1.

(3) Komisija će nastojati donijeti odluku o financijskoj ispravci u roku od šest mjeseci nakon otvaranja postupka iz stavka 1.

Članak 34.
POVRAT SREDSTAVA

(1) Svaki povrat sredstava u opći proračun Europske unije izvršavaju se prije datuma dospijeća navedenog u nalogu za povrat sredstava sastavljenom u skladu s člankom 72. Financijske uredbe. Datum dospijeća je zadnji dan drugog mjeseca nakon izdavanja naloga.

(2) Svako kašnjenje s povratom sredstava uzrokuje nastanak kamate zbog kašnjenja s plaćanjem, počevši s datumom dospijeća i zaključno na datum stvarnog plaćanja. Stopa takve kamate je jedan i pol postotnih poena viša od stope koju primjenjuje Europska središnja banka u svojim glavnim operacijama refinanciranja na prvi radni dan u mjesecu u kojem pada datum dospijeća.

Članak 35.
PONOVNA UPOTREBA DOPRINOSA ZAJEDNICE

(1) Sredstva iz doprinosa Zajednice koja su otkazana slijedom financijskih ispravki sukladno članku 30. uplaćuju se u Proračun Zajednice, uključujući kamatu na njih.

(2) Doprinos koji je otkazan ili vraćen u skladu s gornjim člankom 31. ne može se ponovno uporabiti za operaciju ili operacije koje su bile predmet povrata ili usklađivanja, niti, u slučaju kada je povrat ili usklađivanje provedeno zbog sistemske nepravilnosti, za postojeće operacije unutar cjelokupne ili dijela osovine prioriteta u kojoj je sustavna nepravilnost nastala.

Članak 36.
NADZOR U SLUČAJU DECENTRALIZIRANOG UPRAVLJANJA, NADZORNI ODBORI

(1) U slučaju decentraliziranog upravljanja, Korisnik je dužan, u roku od šest mjeseci nakon stupanja na snagu prvog sporazuma o financiranju, uspostaviti nadzorni odbor za program IPA, u suglasnosti s Komisijom, radi osiguranja usklađenosti i koordinacije u provedbi komponenti programa IPA.

(2) Nadzornom odboru programa IPA pomažu sektorski nadzorni odbori uspostavljeni u okviru komponenti programa IPA. Oni su vezani za programe ili komponente. Mogu uključivati predstavnike civilnoga društva, gdje je to prikladno. Detaljnija pravila mogu se osigurati u Sporazumima o financiranju ili Sektorskim sporazumima.

(3) Nadzorni odbor za program IPA dužan je uvjeriti se u opću djelotvornost, kvalitetu i usklađenost provedbe svih programa i operacija u cilju ostvarivanja ciljeva iz višegodišnjih indikativnih planskih dokumenata i sporazuma o financiranju.

(a) Nadzorni odbor za program IPA može Komisiji, nacionalnom koordinatoru programa IPA i nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje predlagati mjere za osiguranje usklađenosti i koordinacije između programa i operacija koje se provode u okviru raznih komponenti, kao i sve korektivne mjere u komponentama potrebne za osiguranje ostvarenja općih ciljeva pružene pomoći, i radi povećanja ukupne učinkovitosti. Može i relevantnom sektorskom nadzornom(im) odboru(ima) predlagati odluke o korektivnim mjerama da bi se osiguralo postizanje pojedinačnih ciljeva programa i povećala učinkovitost pomoći pružene u okviru programa ili predmetne(ih) komponente(i) programa IPA;

(b) Nadzorni odbor za program IPA usvaja svoj interni poslovnik u skladu s mandatom nadzornog odbora koji utvrđuje Komisija, a unutar institucionalnog, zakonodavnog i financijskog okvira Republike Hrvatske;

(c) Osim ako drukčije nije određeno u mandatu nadzornog odbora koji utvrđuje Komisija, primjenjuju se sljedeće odredbe:

aa) Članstvo nadzornog odbora za program IPA uključuje predstavnike Komisije, nacionalnog koordinatora programa IPA, nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, predstavnike operativnih struktura i strateškog koordinatora;

bb) Predstavnik Komisije i nacionalni koordinator programa IPA supredsjedaju na sastancima nadzornog odbora za program IPA;

cc) Nadzorni odbor za program IPA sastaje se najmanje jednom godišnje. Prijelazni sastanci mogu se sazivati na tematskoj osnovi.

Članak 37.
NADZOR U SLUČAJU CENTRALIZIRANOG I ZAJEDNIČKOG UPRAVLJANJA

U slučaju centraliziranog i zajedničkog upravljanja, Komisija može poduzeti sve mjere koje smatra potrebnim za nadzor predmetnih programa. U slučaju zajedničkog upravljanja, te mjere mogu se izvoditi zajednički s odnosnom međunarodnom organizacijom (ili više njih).

Članak 38.
GODIŠNJA I ZAVRŠNA IZVJEŠĆA O PROVEDBI

(1) Operativne strukture sastavljaju sektorsko godišnje izvješće i sektorsko završno izvješće o provedbi programa za koje su odgovorne, u skladu s postupcima određenim za svaku pojedinu komponentu programa IPA u II. dijelu Provedbene uredbe o programu IPA.

Sektorska godišnja izvješća o provedbi pokrivaju financijsku godinu. Sektorska završna izvješća o provedbi pokrivaju cjelokupno razdoblje provedbe, a mogu uključiti i posljednje sektorsko godišnje izvješće.

(2) Izvješća iz stavka 1. šalju se nacionalnom koordinatoru programa IPA, nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i Komisiji, nakon što ih provjere sektorski nadzorni odbori.

(3) Na osnovi izvješća iz stavka 1., nacionalni koordinator programa IPA šalje Komisiji i nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje, nakon provjere od strane nadzornog odbora programa IPA, godišnja i završna izvješća o provedbi pomoći u okviru Uredbe o programu IPA.

(4) Godišnje izvješće o provedbi iz stavka 3., koje se šalje do 31. kolovoza svake godine i po prvi put 2008. godine, sažeto prikazuje različita sektorska godišnja izvješća izdana u okviru raznih komponenti te uključuje informacije o:

a) postignutom napretku u provedbi pomoći Zajednice, u odnosu na prioritete utvrđene u višegodišnjem indikativnom planskom dokumentu i različitim programima;

b) financijskoj provedbi pomoći Zajednice.

(5) Završno izvješće o provedbi kako je navedeno u stavku 3. pokriva cjelokupno razdoblje provedbe a može uključiti posljednje godišnje izvješće spomenuto u stavku 4.

Članak 39.
ZATVARANJE PROGRAMA U OKVIRU DECENTRALIZIRANOG UPRAVLJANJA

(1) Nakon što Komisija od Korisnika zaprimi zahtjev za konačnom isplatom, program se smatra zatvorenim čim dođe do jednog od sljedećeg:

• isplate konačnog salda dospjelog od strane Komisije;

• izdavanja naloga za povratom sredstava od strane Komisije;

• oslobađanja od obveze izdvajanja od strane Komisije.

(2) Zatvaranje programa ne dovodi u pitanje pravo Komisije da poduzme financijsku korekciju u kasnijoj fazi.

(3) Zatvaranje programa ne utječe na obveze Korisnika da i dalje zadrži odnosnu dokumentaciju.

(4) Osim gornjeg stavka 1. do 3., detaljnija pravila o zatvaranju programa mogu se utvrditi u Sporazumima o financiranju ili Sektorskim sporazumima.

Članak 40.
ZATVARANJE PROGRAMA U OKVIRU CENTRALIZIRANOG ILI ZAJEDNIČKOG UPRAVLJANJA

(1) Program je zatvoren kada su svi ugovori i bespovratna pomoć financirana iz ovog programa zatvoreni.

(2) Nakon zaprimanja konačnog zahtjeva za isplatom, ugovor ili bespovratna pomoć smatra se zatvorenim čim dođe do jednog od sljedećeg:

• isplate konačnog iznosa dospjelog od strane Komisije;

• izdavanja naloga za povratom sredstava od strane Komisije po primitku konačnog zahtjeva za isplatom;

• oslobađanja od obveze izdvajanja od strane Komisije.

(3) Zatvaranje ugovora ili bespovratne pomoći ne dovodi u pitanje pravo Komisije da poduzme financijsku korekciju u kasnijoj fazi.

(4) Osim gornjeg stavka 1. do 3., detaljnija pravila o zatvaranju programa mogu se utvrditi u Sporazumima o financiranju ili Sektorskim sporazumima.

Odjeljak VI.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.
KONZULTACIJE

(1) Sva pitanja koja se odnose za izvršavanje ili tumačenje ovog Okvirnog sporazuma predmet su konzultacija između ugovornih stranaka i mogu dovesti, ako je potrebno, do izmjena i dopuna ovog Okvirnog sporazuma.

(2) Ako se ne izvrši obveza sadržana u ovom Okvirnom sporazumu te ako mjere kako bi se to ispravilo nisu pravodobno poduzete, Komisija može obustaviti financiranje aktivnosti u okviru programa IPA nakon konzultacije s Korisnikom.

(3) Korisnik se može u cjelini ili djelomično odreći provedbe aktivnosti u okviru programa IPA. Ugovorne stranke utvrđuju pojedinosti navedenog odricanja razmjenom pisama.

Članak 42.
RJEŠAVANJE RAZLIKA, ARBITRAŽA

(1) Razlike nastale uslijed tumačenja, upravljanja i provedbe ovog Okvirnog sporazuma, na bilo kojoj i svim razinama sudjelovanja, rješavat će se mirnim putem konzultacijama kako je određeno u članku 41.

(2) U slučaju da se ne uspije riješiti mirnim putem, svaka ugovorna stranka može pitanje podnijeti na arbitražu u skladu s Izbornim pravilima o arbitraži između međunarodnih organizacijama i država pri Stalnom arbitražnom sudištu na snazi na datum potpisivanja ovog Okvirnog sporazuma.

(3) Jezik koji će se koristiti u arbitražnom postupku bit će engleski jezik. Tijelo za imenovanje bit će glavni tajnik Stalnog arbitražnog sudišta na pisani zahtjev koji podnosi neka od ugovornih stranaka. Pravorijek arbitra je obvezujući za sve stranke i bez prava na žalbu.

Članak 43.
SPOROVI S TREĆIM STRANAMA

(1) Bez utjecaja na jurisdikciju suda određenog u ugovoru kao nadležnog suda za sporove nastale iz tog ugovora između stranaka u njemu, Europska komisija uživa na državnom području Republike Hrvatske imunitet od parničnog i drugog zakonskog postupanja u vezi s bilo kojim sporom između Europske zajednice i/ili Korisnika i treće strane, ili između trećih strana, koji se neposredno ili posredno odnosi na pružanje pomoći Zajednice Korisniku prema ovom Okvirnom sporazumu, osim do one mjere do koje se u konkretnom slučaju Europska zajednica izričito odrekla svoga imuniteta.

(2) Korisnik je dužan u bilo kojem sudskom ili upravnom postupku pred sudom, tribunalom ili upravnom instancom u Republici Hrvatskoj braniti taj imunitet i zauzeti stav koji propisno štiti interese Europske komisije. Tamo gdje je to potrebno, Korisnik i Europska komisija pristupit će konzultacijama o stavu koji treba zauzeti.

Članak 44.
OBAVIJESTI

(1) Sve obavijesti u vezi s ovim Okvirnim sporazumom bit će u pisanom obliku i na engleskom jeziku. Svaka komunikacija mora biti potpisana i dostavljena kao izvorni dokument ili putem faksa.

(2) Svaka komunikacija u vezi s ovim Okvirnim sporazumom mora se slati na sljedeće adrese:

Za Komisiju:

Europska komisija

Opća uprava za proširenje

1049 Bruxelles

BELGIJA

Faks: +32 (2) 2959540

Za Korisnika:

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

HRVATSKA

Faks: +385 (1) 4569 150

Članak 45.
DODACI

Dodaci se smatraju sastavnim dijelom ovog okvirnog sporazuma.

Članak 46.
STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Okvirni sporazum stupa na snagu na datum kada se ugovorne stranke međusobno izvijeste pisanim putem o njegovom prihvaćanju u skladu s unutarnjim zakonodavstvom svake od stranaka.

Članak 47.
IZMJENE I DOPUNE

Sve izmjene i dopune dogovorene između ugovornih stranaka bit će u pisanom obliku i bit će dio ovog Sporazuma. Takve izmjene i dopune stupaju na snagu na datum koji odrede ugovorne stranke.

Članak 48.
PRESTANAK

(1) Ovaj Okvirni sporazum ostaje na snazi neodređeno vrijeme osim ako ga jedna od ugovornih stranaka na raskine uz pisanu obavijest.

(2) Po prestanku ovog Okvirnog sporazuma, sva pomoć koja je u tijeku izvršenja bit će provedena do svog ispunjenja u skladu s Okvirnim sporazumom i Sektorskim sporazumom i Sporazumom o financiranju.

Članak 49.
JEZIK

Ovaj Okvirni sporazum je sastavljen u dva izvornika na engleskom jeziku.

Sastavljeno u Zagrebu,

Dana 27. kolovoza 2007.

ZA VLADU REPUBLIKE
HRVATSKE

Martina Dalić, v. r.

Državni tajnik i Nacionalni koordinator programa IPA Središnji državni ured za razvojnu stretegiju i koordinaciju fondova EU

Sastavljeno u Zagrebu,

Dana 27. kolovoza 2007.

ZA KOMISIJU

Vincent Degert, v. r.

Šef Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj

DODATAK A

Dodjela funkcija i zajedničkih odgovornosti strukturama, tijelima i direkcijama u skladu sa člankom 8. Okvirnog sporazuma između Komisije i Korisnika od 27. kolovoza 2007.

Preliminarna napomena:

Ovaj popis prikazuje glavne funkcije i zajedničke odgovornosti odnosnih struktura, tijela i direkcija. Popis ne treba smatrati konačnim. Dopunjuje osnovni dio ovog Okvirnog sporazuma.

1) Dužnosnik nadležan za akreditaciju (DNA):

a) Dužnosnika nadležnog za akreditaciju imenuje Korisnik. Dužnosnik nadležan za akreditaciju je visoko pozicionirani dužnosnik u vladi ili državnoj upravi Republike Hrvatske.

b) Dužnosnik nadležan za akreditaciju odgovoran je za izdavanje, nadzor i oduzimanje ili povlačenje akreditacije nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje (NDO) ujedno

• kao čelnika nacionalnog fonda koji ima ukupnu odgovornost za financijsko upravljanje sredstvima EU u Republici Hrvatskoj i odgovoran je za pravovaljanost i ispravnost predmetnih transakcija;

• u vezi sa sposobnosti nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje da ispuni odgovornosti radi djelotvornog funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole u okviru programa IPA.

Akreditacija nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje pokriva i nacionalni fond (NF).

Dužnosnik nadležan za akreditaciju dužan je Komisiju izvijestiti o akreditaciji nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje kao i izvijestiti Komisiju o svim promjenama u vezi s akreditacijom nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje. To uključuje dostavljanje svih relevantnih popratnih informacija na zahtjev Komisije.

c) Prije akreditacije nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, dužnosnik nadležan za akreditaciju dužan je uvjeriti se da su ispunjeni primjenjivi zahtjevi iz članka 11. Provedbenih propisa za program IPA. To uključuje provjeru poštivanja sustava upravljanja i kontrole koje je Korisnik uspostavio radi djelotvornih kontrola najmanje u područjima iz Dodatka Provedbene uredbe o programu IPA (kriteriji za akreditaciju). Ovaj dodatak sadrži sljedeće opće zahtjeve:

• Kontrolno okruženje (uspostavljanje i upravljanje organizacijom i zaposlenicima) što uključuje načela etike i integriteta, upravljanje i izvješćivanje o nepravilnostima, planiranje broja zaposlenih osoba, zapošljavanje, obuku i ocjenjivanje uključujući upravljanje osjetljivim radnim mjestima, osjetljivim funkcijama i sukobima interesa, uspostavljanje pravnih osnova za tijela i pojedince, formalno uspostavljanje odgovornosti, nadležnosti, delegirane nadležnosti i svih potrebnih povezanih ovlasti za sve zadatke i položaje u cijeloj organizaciji);

• Planiranje i upravljanje rizikom što uključuje utvrđivanje rizika, procjenu i upravljanje, utvrđivanje ciljeva i alokacije resursa prema ciljevima, planiranje procesa provedbe;

• Kontrolne aktivnosti (provedba mjera) što uključuje postupke provjere, postupke za nadzor kroz odgovorno upravljanje poslovima delegiranim na podređene, uključujući godišnje izjave o jamstvu od podređenih sudionika, pravila za svaku pojedinačnu vrstu nabave i poziva na dostavu prijedloga, procedure uključujući popise provjere za svaki korak nabave i poziva na dostavu prijedloga, pravila i procedure o promidžbi, procedure isplata, procedure za nadzor izvršavanja sufinanciranja, proračunske procedure da bi se osigurala dostupnost sredstava, procedure za kontinuitet operacija, računovodstvene procedure, procedure usuglašavanja, izvješćivanje o izuzecima, između ostalih o izuzecima uobičajenih procedura odobrenih na odgovarajućoj razini, neodobrenim izuzecima i utvrđenim propustima u kontroli, sigurnosne procedure, procedure arhiviranja, razdvajanje dužnosti i izvješćivanje i slabostima interne kontrole;

• Aktivnosti nadzora (nadzor intervencija), što uključuje internu reviziju uz sastavljanje revizijskih izvješća i preporuka, ocjena;

• Komunikacija (osiguranje da svi sudionici dobiju informacije koje su im potrebne za obavljanje njihove uloge) što uključuje redovne koordinacijske sastanke između različitih tijela radi razmjene informacija o svim aspektima planiranja i provedbe i redovito izvješćivanje na svim odgovarajućim razinama o učinkovitosti i djelotvornosti interne kontrole.

2) Nacionalni koordinator programa IPA (NKIPA):

a) Nacionalnog koordinatora programa IPA imenuje Korisnik. Nacionalni koordinator programa IPA je visoko pozicionirani dužnosnik u vladi ili državnoj upravi Korisnika.

b) Nacionalni koordinator programa IPA zadužen je za sveukupnu koordinaciju pomoći u okviru programa IPA.

c) Nacionalni koordinator programa IPA osigurava partnerstvo između Komisije i Korisnika i usku vezu između općeg procesa pridruživanja i korištenja pretpristupne pomoći u okviru programa IPA. Nacionalni koordinator programa IPA ima ukupnu odgovornost za

• usklađivanje i koordinaciju programa u okviru programa IPA;

• godišnje programiranje za komponentu Pomoći u tranziciji i jačanju institucija na nacionalnoj razini;

• koordinaciju sudjelovanja Korisnika u odnosnim programima prekogranične suradnje kako s Državama članicama tako i s drugim državama Korisnicama, kao i u programima transnacionalne, međuregionalne i suradnje u području morskoga sliva u okviru drugih instrumenata Zajednice. Nacionalni koordinator programa IPA može delegirati poslove koji se odnose na ovu koordinaciju na koordinatora programa prekogranične suradnje.

d) Nacionalni koordinator programa IPA sastavlja, a nakon što ih pregleda nadzorni odbor programa IPA, i podnosi Komisiji godišnja i završna izvješća o provedbi programa IPA kako je određeno u članku 38. ovog Okvirnog sporazuma i u članku 61. stavku 3. Provedbene uredbe o programu IPA. Primjerak tih izvješća šalje nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje.

3) Strateški koordinator:

a) Strateškog koordinatora imenuje Korisnik kako bi osigurao koordinaciju komponente Regionalnog razvoja i komponente Razvoja ljudskih potencijala pod odgovornošću nacionalnog IPA koordinatora. Strateški koordinator je tijelo unutar državne uprave Korisnika bez izravnog uključivanja u provedbu predmetnih komponenti.

b) Strateški koordinator posebno:

• koordinira pomoć dodijeljenu u okviru komponente Regionalnog razvoja i komponente Razvoja ljudskih potencijala;

• izrađuje nacrt okvira za usklađivanje strategija kako je navedeno u Članku 154. Provedbene uredbe o programu IPA;

• osigurava koordinaciju između sektorskih strategija i programa.

4) Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje (NDO):

Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje imenuje Korisnik. Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje je visoko pozicionirani dužnosnik u vladi ili državnoj upravi Korisnika.

Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje obavlja sljedeće funkcije i preuzima sljedeće odgovornosti:

a) Kao čelnik nacionalnog fonda, nosi ukupnu odgovornost za financijsko upravljanje fondovima EU u Republici Hrvatskoj i odgovoran je za pravovaljanost i ispravnost predmetnih transakcija. Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje posebno obavlja sljedeće poslove u pogledu tih odgovornosti:

• osiguranje pravovaljanosti i ispravnosti predmetnih transakcija;

• sastavljanje i podnošenje potvrđenih izjava o izdacima i zahtjeva za plaćanje Komisiji; nosi ukupnu odgovornost za točnost zahtjeva za plaćanje i za prijenos sredstava na operativne strukture i/ili krajnje korisnike;

• potvrđivanje dostupnosti i valjanosti elemenata za sufinanciranje;

• utvrđivanje i promptno obavještavanje o nepravilnostima;

• financijske ispravke slijedom eventualno uočenih nepravilnosti, u skladu sa člankom 50. Provedbene uredbe o programu IPA;

• osoba za kontakt o financijskim informacijama koje se šalju između Komisije i Korisnika.

b) odgovoran je za djelotvorno funkcioniranje sustava upravljanja i kontrole u okviru programa IPA. Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje posebno ispunjava sljedeće zadatke u pogledu tih odgovornosti:

• odgovoran je za izdavanje, nadzor i oduzimanje ili povlačenje akreditacije operativnim strukturama;

• osiguranje postojanja i djelotvornog funkcioniranja sustava upravljanja pomoći u okviru programa IPA;

• osiguranje da sustav unutarnje kontrole u pogledu upravljanja sredstvima bude djelotvoran i učinkovit;

• podnošenje izvješća o radu sustava upravljanja i kontrole;

• učinkovit rad sustava izvještavanja i pružanja informacija;

• praćenje ispunjavanja nalaza iz revizorskih izvješća, u skladu sa člankom 18. ovog Okvirnog sporazuma i člankom 30. stavkom 1. Provedbene uredbe o programu IPA;

• bez odgađanja obavještava Komisiju, uz primjerak izvijesti dužnosnika nadležnog za akreditaciju, o bilo kakvim značajnim promjenama u sustavima upravljanja i kontrole.

Kao nužna posljedica odgovornosti pod a) i b) kako je gore navedeno, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje uspostavlja Godišnju izjavu o jamstvu kako je utvrđeno u članku 17. ovog Okvirnog sporazuma i sljedećeg DODATKA B ovom Sporazumu, koja uključuje:

a) potvrdu o učinkovitom radu sustava upravljanja i kontrole;

b) potvrdu o pravovaljanosti i ispravnosti odnosnih transakcija;

c) informacije o bilo kakvim promjenama u sustavima i kontrolama, i elementima popratnih računovodstvenih podataka.

Ukoliko potvrde u vezi s učinkovitim radom sustava upravljanja i kontrole i pravovaljanosti i ispravnosti odnosnih transakcija (gornjih a) i b) nisu dostupne, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje dužan je izvijestiti Komisiju, uz primjerak dužnosniku nadležnom za akreditaciju, o razlozima i mogućim posljedicama kao i o mjerama koje se poduzimaju za ispravak situacije i zaštitu interesa Zajednice.

5) Nacionalni fond (NF):

a) Nacionalni fond je tijelo smješteno na razini državnog ministarstva Korisnika i nadležno je za središnji proračun te djeluje kao tijelo središnje riznice.

b) Nacionalni fond je zadužen za poslove financijskog upravljanja pomoći u okviru programa IPA, pod nadležnosti nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje.

c) Nacionalni fond je posebno zadužen za organiziranje bankovnih računa, podnošenje zahtjeva za isplatom sredstava Komisiji, odobravanje prijenosa sredstava sa Komisije na operativne strukture ili na krajnje korisnike i podnošenje financijskih izvješća Komisiji.

6) Operativne strukture:

a) Po jedna operativna struktura uspostavlja se za svaku komponentu ili program IPA koja će se baviti upravljanjem i provedbom pomoći u okviru programa IPA. Operativna struktura je tijelo ili skupina tijela unutar uprave Korisnika.

b) Operativna struktura je odgovorna za upravljanje i provedbu programa IPA ili predmetnih programa u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja. U tu svrhu, operativna struktura ima nekoliko funkcija koje uključuju:

• pripremu godišnjih i višegodišnjih programa;

• nadzor provedbe programa i vođenje sektorskih nadzornih odbora kako je određeno u članku 36. stavku 2. ovog Okvirnog sporazuma i u članku 59. Provedbene uredbe o programu IPA, odnosno, osiguravanje dokumentacije potrebne za nadzor kvalitete provedbe programa;

• pripremu sektorskih godišnjih i završnih izvješća o provedbi iz članka 38. stavka 1. i 2. ovog Okvirnog sporazuma i članka 61. stavka 1. Provedbene uredbe o programu IPA, te nakon njihove provjere od strane sektorskog nadzornog odbora, podnošenje izvješća Komisiji, nacionalnom koordinatoru programa IPA i nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje;

• osiguranje da su aktivnosti koje se financiraju odabrane i odobrene sukladno kriterijima i mehanizmima primjenjivim na te programe te da poštuju relevantna pravila Komisije i nacionalna pravila;

• uspostavljanje postupaka kako bi se osiguralo čuvanje dokumentacije u vezi s izdacima i potrebnim revizijama kako bi se osigurao odgovarajući tijek revizije;

• organizaciju natječajnih postupaka, dodjelu i potpisivanje ugovora, izvršenje plaćanja i povrat sredstava od krajnjeg korisnika;

• osiguranje da sva tijela sudionici u provedbi operacija održavaju poseban računovodstveni sustav ili posebnu računovodstvenu kodifikaciju;

• dostavu svih potrebnih informacija o postupcima i provjerama provedenim u vezi s izdacima prema Nacionalnom fondu i nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje;

• uspostavu, održavanje i nadogradnju odgovarajućeg sustava izvještavanja i informiranja;

• potvrđivanje da su izdaci pristigli na naplatu učinjeni u skladu s primjenjivim pravilima, da je roba dostavljena i usluge izvršene sukladno relevantnoj odluci, te da su zahtjevi za plaćanje sa strane krajnjeg korisnika ispravni: Te potvrde pokrivaju administrativne, financijske, tehničke i fizičke aspekte operacija, kako je prikladno;

• osiguranje interne revizije svojih različitih sastavnih tijela;

• izvještavanje o nepravilnostima;

• poštivanje zahtjeva vezanih uz informiranje i promidžbu.

c) Čelnici tijela koja čine operativnu strukturu moraju biti jasno imenovani i odgovorni za zadatke koji su dodijeljeni njihovim odnosnim tijelima, u skladu sa člankom 8. stavkom 3. ovog Okvirnog sporazuma i člankom 11. stavkom 3. Provedbene uredbe o programu IPA.

7) Tijelo nadležno za reviziju:

a) Korisnik imenuje tijelo nadležno za reviziju koje je funkcionalno neovisno od svih sudionika u sustavu upravljanja i kontrole i poštuje međunarodno prihvaćane revizijske standarde.

b) Tijelo nadležno za reviziju odgovorno je za potvrđivanje djelotvornog i dobrog rada sustava upravljanja i kontrole.

c) Tijelo nadležno za reviziju, pod nadležnosti svoga čelnika, posebno ispunjava sljedeće funkcije i preuzima sljedeće odgovornosti:

• Tijekom svake godine, uspostavljanje i izvršavanje godišnjeg plana rada revizije koji obuhvaća revizije čiji je cilj potvrđivanje:

– djelotvornog rada sustava upravljanja i kontrole;

– pouzdanosti računovodstvenih podataka koji se dostavljaju Komisiji.

Rad revizije uključuje provođenje revizije na odgovarajućem uzorku operacija ili transakcija i provjeru procedura.

Godišnji plan rada revizije podnosi se nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i Komisiji prije početka predmetne godine.

• podnošenje izvješća i mišljenja kako slijedi:

– godišnje izvješće o obavljenim revizijama prema obrascu u DODATKU C ovom Okvirnom sporazumu i utvrđivanje resursa koje je tijelo nadležno za reviziju koristilo i sažetak svih slabosti otkrivenih u sustavu upravljanja i kontrole ili nalazima revizije transakcija izvršenih u skladu s godišnjim planom rada revizije tijekom prethodnih 12 mjeseci, zaključno na dan 30. rujna odnosne godine. Godišnje izvješće o obavljenim revizijama šalje se Komisiji, nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i dužnosniku nadležnom za akreditaciju do 31. prosinca svake godine. Prvo takvo izvješće pokriva razdoblje od 1. siječnja 2007. do 30. studenog 2007.

– godišnje revizijsko mišljenje prema obrascu u DODATKU D ovom Okvirnom sporazumu o tome rade li sustavi upravljanja i kontrole učinkovito i poštuju li zahtjeve ovog Okvirnog sporazuma i Provedbene uredbe o programu IPA i/ili drugih sporazuma između Komisije i Korisnika. Ovo se mišljenje šalje Komisiji, nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i dužnosniku nadležnom za akreditaciju. Pokriva isto razdoblje i ima iste rokove kao i godišnje izvješće o obavljenim revizijama.

– mišljenje o završnoj izjavi o izdacima koje nacionalni dužnosnik za ovjeravanje podnosi Komisiji, za zatvaranje nekog programa ili nekog njegovog dijela. Tamo gdje je to prikladno, završna izjava o izdacima može uključiti zahtjeve za plaćanje u obliku računa koji se podnose na godišnjoj osnovi. Ovo mišljenje bavi se valjanosti završnog zahtjeva za plaćanje, točnosti financijskih informacija i, tamo gdje je to prikladno, popraćeno je završnim izvješćem o obavljenim revizijama. Priprema se prema obrascu u DODATKU E ovom Okvirnom sporazumu. Šalje se Komisiji i dužnosniku nadležnom za akreditaciju u isto vrijeme kad i odnosna završna izjava o izdacima koju podnosi nacionalni dužnosnik za ovjeravanje ili najkasnije u roku od tri mjeseca od podnošenja te završne izjave o izdacima.

• Daljnji posebni zahtjevi za godišnji plan rada revizije i/ili izvješća i mišljenja iz prethodne točke mogu se utvrditi u Sektorskim sporazumima ili Sporazumima o financiranju.

• S obzirom na metodologiju rada revizije, izvješća i revizijska mišljenja, tijelo nadležno za reviziju mora poštivati međunarodne standarde o reviziji, posebno u pogledu područja procjene rizika, revizijske značajnosti i uzorkovanja. Ta se metodologija može upotpuniti daljnjim smjernicama i definicijama Komisije, posebno u vezi s odgovarajućim općim pristupom uzorkovanju, razinama povjerljivosti i značajnosti.

DODATAK B

OKVIRNOM SPORAZUMU IZMEĐU KOMISIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Izjava o jamstvu[18]1
Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje Republike Hrvatske[19]2

Ja, (prezime, ime, službeni naziv ili funkcija), nacionalni dužnosnik za ovjeravanje Republike Hrvatske ovim dostavljam Komisiji [izjavu o izdacima] [račune i izjavu o izdacima][20]3 Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za Republiku Hrvatsku za financijsku godinu 01. 01. 20xx do 31. 12. 20xx.

Izjavljujem da sam uspostavio i nadzirao rad sustava upravljanja i interne kontrole u vezi s komponentom programa IPA [1 do 5] (Godišnja izjava o upravljanju).

Potvrđujem, na osnovi svoje vlastite prosudbe i na osnovi informacija koje su mi na raspolaganju, uključujući, između ostalog, rezultate rada interne revizije, da:

• Izdaci prikazani [i računi podnijeti]3 Komisiji tijekom financijske godine 01. 01. 20xx do 31. 12. 20xx daju[e]3, po mom najboljem znanju, objektivno, potpuno i točno stanje izdataka i primitaka u vezi s komponentom programa IPA [1 do 5] za gore navedenu financijsku godinu;

• Sustav upravljanja i kontrole bio je djelotvoran kako bi osigurao prihvatljivo jamstvo pravovaljanosti i ispravnosti predmetnih transakcija, uključujući, između ostalog, poštivanje načela dobrog financijskog upravljanja;

• Sustav upravljanja i kontrole primijenjen za komponentu [1 do 5] nije se [značajno][21]4 promijenio u usporedbi s opisom danim u trenutku podnošenja zahtjeva za prijenos upravljanja (uzimajući u obzir promjene o kojima je Komisija bila obaviještena prethodnih godina);

• Poštovani su svi relevantni ugovorni odnosi koji bi mogli imati materijalne posljedice na prikazane izdatke [i podnijete račune]3 tijekom referentnog razdoblja u slučaju nepoštivanja. Nije bilo događaja nepoštivanja pravila Zajednice koji bi mogli imati materijalne posljedice na prikazane izdatke [i podnijete račune]3 u slučaju nepoštivanja.

Potvrđujem da sam, prema potrebi, poduzeo odgovarajuće mjere u vezi s izvješćima i mišljenjima tijela nadležnog za reviziju, koja su do danas izdana, u skladu sa člankom 29. Provedbenih pravila IPA-e.

[Ovo jamstvo ipak podliježe sljedećim rezervacijama <opisati i mjere za ispravak >:

• …

• … ].

Nadalje, potvrđujem da nisam upoznat s bilo kojim neobjavljenim pitanjem koje bi moglo štetiti financijskim interesima Zajednice.

(Mjesto i datum izdavanja

__________________________________________________

Potpis

Ime i službeni naslov ili funkcija nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje)

DODATAK C

OKVIRNOM SPORAZUMU IZMEĐU KOMISIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Godišnje izvješće o obavljenim revizijama[22]1
tijela u Republici Hrvatskoj nadležnog za reviziju[23]2

Dostavlja se

Europskoj komisiji, Općoj upravi …

– Dužnosniku nadležnom za akreditaciju (DNA) u Republici Hrvatskoj i

– [primjerak][24]3 Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje (NDO) u Republici Hrvatskoj

1. UVOD

› Utvrditi komponentu/program IPA-e koju izvješće pokriva

› Navesti tijela koja su bila uključena u pripremu izvješća, uključujući i samo Tijelo nadležno za reviziju

› Opisati korake koji su poduzeti za pripremu izvješća

› Navesti opseg obavljenih revizija (uključujući izdatke prikazane Komisiji za odnosnu godinu u vezi s relevantnim operacijama)

› Navesti razdoblje pokriveno ovim godišnjim izvješćem o obavljenim revizijama (prethodnih 12 mjeseci zaključno na dan 30. 09. 20xx.)

2. SAŽETAK NALAZA

› Opisati vrstu i opseg nalaza dobivenih i iz sustava i iz dokaznog ispitivanja. (Te nalaze podijeliti prema razini važnosti – »velika«, »srednja« i »mala«. Popis tih nalaza prikazan je u dodatku ovom izvješću). Navesti one pogreške, koje se smatraju sistemskim po svojoj prirodi i procijeniti vjerojatnost moguće daljnje kvalifikacije povezane s tim pogreškama. Opisati i količinski izraziti sve otkrivene nepravilnosti.

3. PROMJENE U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLE

› Navesti sve bitne promjene u sustavima upravljanja i kontrole u usporedbi s postojećim opisom u trenutku podnošenja zahtjeva za prijenos upravljanja (decentralizirano upravljanje) a od trenutka posljednjeg godišnjeg izvješća o obavljenim revizijama.

› Provjeriti je li NDO navedene promjene proslijedio u skladu s Dodatkom A4) b) Okvirnog sporazuma.

4. PROMJENE U GODIŠNJEM PLANU REVIZIJE

› Navesti promjene koje su unijete u godišnjem planu revizije ili su predložene, uz objašnjenja i razloge.

› S obzirom na prethodno navedene promjene, opisati pristup revizije koji je usvojen kao odgovor. Naznačiti implikacije promjena i odstupanja, uključujući i naznaku osnove za odabir dodatnih postupaka revizije u kontekstu revidiranog godišnjeg plana revizije.

5. REVIZIJE SUSTAVA

› Navesti tijela koja su provela ispitivanje sustava u svrhu ovog izvješća, uključujući i samo tijelo zaduženo za reviziju.

› Priložiti sažeti popis obavljenih revizija; navesti primijenjene stupnjeve značajnosti i pouzdanosti (u %), gdje je prikladno, i datum kada je izvješće proslijeđeno Komisiji.

› Opisati osnovu za odabir revizija u kontekstu godišnjeg plana revizija.

› Opisati glavne nalaze i zaključke iz obavljenih revizija za sustave upravljanja i kontrole, uključujući adekvatnost tijeka revizije i poštivanje zahtjeva i politika Zajednice.

› Navesti sve financijske posljedice nalaza.

› Navesti podatke o praćenju nalaza revizije, a posebno o primijenjenim ili preporučenim mjerama ispravljanja i sprječavanja.

6. REVIZIJE UZORKA OPERACIJA

› Navesti tijela koja su provela dokazno ispitivanje u svrhu ovog izvješća, uključujući i samo Tijelo nadležno za reviziju.

› Priložiti sažeti popis s brojem obavljenih revizija, primijenjenih stupnjeva značajnosti i pouzdanosti (u %), gdje je prikladno, i iznos provjerenih izdataka, podijeljenih na komponente, osovine prioriteta programa i/ili mjere ukoliko je relevantno, razlikujući između uzorkovanja na osnovi rizika i statističke metode uzorkovanja, gdje je to prikladno. Navesti postotak provjerenih izdataka u odnosu na ukupne prihvatljive izdatke prijavljene Komisiji (i za predmetno razdoblje i kumulativno).

› Opisati osnovu za odabir provjerenih operacija.

› Opisati glavne rezultate dokaznog ispitivanja, posebno naznačiti ukupnu stopu financijskih pogrešaka u odnosu na ukupne izdatke nad kojima je obavljena revizija a koji su dobiveni iz uzorka.

› Navesti podatke o praćenju pogrešaka, primjeni financijskih ispravaka i/ili planu ispravaka.

› Navesti sve nastale financijske ispravke.

7. SURADNJA IZMEĐU REVIZIJSKIH TIJELA I NADZOR KOJI OBAVLJA TIJELO NADLEŽNO ZA REVIZIJU

› Opisati postupak za koordinaciju između različitih nacionalnih tijela za reviziju i samog tijela nadležnog za reviziju (ako je primjenjivo).

› Opisati postupak za nadzor koji primjenjuje tijelo nadležno za reviziju prema drugim revizijskim tijelima (ako je primjenjivo).

8. PRAĆENJE AKTIVNOSTI REVIZIJE IZ PRETHODNIH
GODINA

› Navesti informacije, tamo gdje je prikladno, o praćenju preporuka revizije i rezultata obavljene revizije nad operacijama iz ranijih godina.

9. SREDSTVA KOJE JE KORISTILO TIJELO NADLEŽNO ZA REVIJIJU

› Opisati sredstva korištena u cilju izrade ovog godišnjeg izvješća o obavljenim revizijama

DODATAK: Godišnji plan revizija za referentnu godinu (prethodnih 12 mjeseci zaključno na dan 30. 09. 20xx.)

[Popis nalaza iz prethodne točke 2]

[Popis promjena iz prethodne točke 4]

[Sažeti popis iz prethodne točke 5 prema priloženom obrascu]

[Sažeti popis iz prethodne točke 6 prema priloženom obrascu]

[Sažeti popis iz prethodne točke 5] ZA REVIZIJE SUSTAVA

Datum obavljene revizije sustava

Program / sustav na kojem je obavljene revizija

Jedinica koja obavlja reviziju

Prikazani izdaci u referentnoj godini

Ukupni kumulativni prikazani izdaci

Osnova za odabir programa

[Sažeti popis iz prethodne točke 6] ZA PRIKAZANE IZDATKE I UZORKOVANE REVIZIJE

Fond

Referenca (CCI br.)

Program

Izdaci prikazani u ref. godini

Izdaci u ref. godini revidirani radi nasumičnog uzorka

Iznos i postotak (stopa pogreške) neredovitih izdataka u nasumičnom uzorku (3)

Ostali izdaci nad kojima je obavljena revizija (4)

Iznos neredovitih izdataka ostali izdaci iz uzorka

Ukupni izdaci prikazani kumulativno

Ukupni izdaci revidirani kumulativno kao postotak ukupnih izdataka prikazanih kumulativno

Stupanj značajnosti (%)

Stupanj povjerljivosti (%)

1.

2.

Iznos

%

1.

1. Visina izdataka nad kojima je obavljena revizija.

2. Postotak izdataka nad kojima je obavljena revizija u odnosu na izdatke prikazane Komisiji u referentnoj godini.

3. U slučaju u kojem nasumični uzorak pokriva više od jednog Fonda ili programa, informacije se daju za cijeli uzorak.

4. Izdaci iz dodatnog uzorka i izdaci iz nasumičnog uzorka koji nisu u referentnoj godini.

DODATAK D

OKVIRNOM SPORAZUMU IZMEĐU KOMISIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE[25]

Godišnje revizijsko mišljenje
tijela u republici hrvatskoj nadležnog za reviziju[26]2 o sustavima upravljanja i kontrole

Dostavlja se

Europskoj komisiji, Općoj upravi …

– Dužnosniku nadležnom za akreditaciju (DNA) u Republici Hrvatskoj i

– [primjerak][27]3 Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje (NDO) u Republici Hrvatskoj

Uvod:

Ja, (prezime, ime, službeni naziv ili funkcija), čelnik Tijela u Republici Hrvatskoj nadležnog za reviziju (države), (naziv imenovanog Tijela nadležnog za reviziju) ispitao/la sam rad sustava upravljanja i kontrole za operacije u okviru komponente [1 to 5] Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) tijekom prethodnog razdoblja od 12 mjeseci zaključno sa (datumom), kako je navedeno u opisu dostavljenom Komisiji (datuma) u trenutku podnošenja zahtjeva za prijenos upravljanja (uzimajući u obzir promjene o kojima je Komisija izvještavana prethodnih godina (datum) zajedno s promjenama utvrđenim u godišnjem izvješću o obavljenim revizijama priloženom uz to mišljenje).

Cilj ove provjere je izdavanje mišljenja o njihovoj usklađenosti sustava upravljanja i kontrole s Okvirnim sporazumom i/ili drugim sporazumima između Komisije i Vlade Republike Hrvatske, u okviru programa IPA i o tome je li se tim– namijenjenim da doprinesu dobivanju pouzdanih [izjava o izdacima] [računa i izjava o izdacima][28]4 dostavljenih Komisiji i da pomognu u osiguranju, između ostalog, pravovaljanosti i ispravnosti transakcija na koje se te izjave odnose – upravljalo na efikasan način.

Odnosne odgovornosti nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i revizora:

Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje odgovoran je, između ostalog, za pripremu i realno prikazivanje Izjave o jamstvu u skladu sa člankom 25. Provedbene uredbe o programu IPA (IPA PU). Ta odgovornost uključuje davanje izjave u pogledu objektivnosti, potpunosti i točnosti prikazanih izdataka [i podnijetih računa]3 Komisiji, kao i o tome da li djelotvoran rad sustava upravljanja i kontrole u okviru programa IPA osigurava prihvatljivo jamstvo u pogledu pravovaljanosti i ispravnosti transakcija na koje se Izjava odnosi.

Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje svoju procjenu treba temeljiti na svim informacijama koje su mu/joj na raspolaganju. To uključuje rad službe interne revizije.

Moja odgovornost u ovom izvješću – u skladu sa člankom 29. stavkom 2.b) 2. alineja Provedbene uredbe o programu IPA – je izraziti mišljenje o djelotvornom radu sustava upravljanja i kontrole uspostavljenih za operacije u okviru komponente programa IPA [1 do 5] tijekom prethodnog razdoblja od 12 mjeseci zaključno sa (datumom) u svakom materijalnom pogledu.

Naše revizije organiziraju se s tim ciljem (kao i s ciljem da se ujedno osiguraju mišljenja o prikazanim izdacima [i godišnji računi komponente 5][29]5 i završnim izjavama o zahtjevu). Organiziramo opći plan rada revizije radi ispunjenja svih naših odgovornosti prema članku 29. Provedbene uredbe o programu IPA. Naše revizije nismo planirali niti obavljali s ciljem da bismo mogli izraziti opće mišljenje o pouzdanosti Izjave o jamstvu nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje kao takve. No ipak navodimo svoje zaključke o tome da li rezultati obavljene revizije koju smo proveli značajno dovode u pitanje Izjavu o jamstvu. Posebno smo procijenili jesu li naši nalazi obavljene revizije u skladu s postojanjem ili izostankom rezervacija od strane nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje prema Izjavi o jamstvu. Revizije smo obavili u skladu s međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju, između ostalog, poštivanje etičkih zahtjeva te da revizije planiramo i obavljamo kako bismo dobili prihvatljivo jamstvo na kojem možemo temeljiti naše mišljenje.

Vjerujem da obavljeni rad osigurava dobru osnovu za naše mišljenje.

Opseg ispitivanja:

Revizijski zadaci obavljeni su u skladu s godišnjim planom revizije u pogledu ove komponente u predmetnom razdoblju od 12 mjeseci i navedeni su u godišnjem izvješću o obavljenim revizijama koje pokriva razdoblje do … (datum).

Naša revizija zasnovana na sustavu uključila je ispitivanje, na osnovi testiranja, strukture i rada sustava upravljanja i kontrole koji je korisnik uveo radi djelotvornog upravljanja onim rizicima koji mogu ugroziti izradu pouzdanih [izjava o izdacima] [računa i izjava o izdacima]3 dostavljenih Komisiji.

Navesti ograničenja opsega ispitivanja:

› Objasniti eventualna ograničenja

Mišljenje revizora:

[1. mogućnost – Bezuvjetno mišljenje

Na osnovi gore spomenutog ispitivanja, moje je mišljenje da su u razdoblju od 1. listopada 20xx. do 30 rujna 20xx.+1) sustavi upravljanja i kontrole uspostavljeni za komponentu [1 do 5] kao doprinos izradi pouzdanih [izjava o izdacima] [računa i izjava o izdacima]3 dostavljeni Komisiji pa time i da bi pomogli u osiguranju, između ostalog, pravovaljanosti i ispravnosti transakcija na koje se te izjave odnose, djelotvorno funkcionirali a, glede njihove namjene i rada, poštivali su u svakom materijalnom pogledu sve važeće zahtjeve Okvirnog sporazuma o programu IPA i/ili svih drugih sporazuma između Komisije i Vlade Republike Hrvatske u okviru programa IPA. Bez izražavanja mišljenja o općoj pouzdanosti Izjave o jamstvu zaključujem da Izjava o jamstvu koju izdaje nacionalni dužnosnik za ovjeravanje ne sadrži izjave koje bi materijalno bile neusklađene s nalazima revizije i koje bi tako dale osnove za sumnju u ispravnost Izjave o jamstvu u skladu s važećim zakonima.

Revizije su obavljene u razdoblju između d/m/20.. i d/m/20... Izvješće o mojim nalazima dostavlja se s istim datumom kao i ovo mišljenje.

(Mjesto i datum izdavanja

__________________________________________________

Potpis

Ime i službeni naziv ili funkcija čelnika imenovanog Tijela nadležnog za reviziju)]

[2. mogućnost – Uvjetno mišljenje[30]6

Na osnovi prethodno spomenutog ispitivanja, moje je mišljenje da su u razdoblju od 1. listopada 20xx. do 30 rujna 20xx.+1) sustavi upravljanja i kontrole uspostavljeni za komponentu [1 do 5] kao doprinos izradi pouzdanih [izjava o izdacima] [računa i izjava o izdacima]3 dostavljeni Komisiji pa time i da bi pomogli u osiguranju, između ostalog, pravovaljanosti i ispravnosti transakcija na koje se te izjave odnose, djelotvorno funkcionirali a, glede njihove namjene i rada, poštivali su u svakom materijalnom pogledu sve važeće zahtjeve Okvirnog sporazuma o programu IPA i/ili sve druge sporazume između Komisije i Vlade Republike Hrvatske u okviru programa IPA, osim u sljedećem:

› Iznijeti i objasniti kvalifikacije (bilo zbog neslaganja s nacionalnim dužnosnikom za ovjeravanje ili ograničenja opsega); posebno navesti odnosna tijela

› Navesti je li priroda kvalifikacija da se ponavljaju / sistemska ili jednokratna

Zbog toga, [Republika Hrvatska] [… tijelo] [i drugi sudionik(ci)] nije poštivao/la zahtjeve Okvirnog sporazuma o programu IPA i/ili druge sporazume između Komisije i Vlade Republike Hrvatske u okviru programa IPA.

Procjenjujem da posljedica kvalifikacija(e) iznosi … EUR [%] od ukupnih prikazanih izdataka, što odgovara … EUR [%] javnog doprinosa. Doprinos Zajednice koji je oštećen tako iznosi ….. Bez izražavanja mišljenja o općoj pouzdanosti Izjave o jamstvu u cjelini, zaključujem da Izjava o jamstvu koju je izdao nacionalni dužnosnik za ovjeravanje sadrži izjavu(e) koja(e) je/su materijalno neusklađena(e) s našim nalazima revizije i koje bi tako dale osnove za sumnju u ispravnost Izjave o jamstvu u skladu s važećim zakonima u vezi s ovim. Ova/ove rezervacija(e) i neusklađenost(i) jest/jesu:

Revizije su obavljene u razdoblju između d/m/20.. i d/m/20... Izvješće o mojim nalazima dostavlja se s istim datumom kao i ovo mišljenje.

(Mjesto i datum izdavanja

__________________________________________________

Potpis

Ime i službeni naziv ili funkcija čelnika imenovanog Tijela nadležnog za reviziju)]

[3. mogućnost – Nepovoljno mišljenje

Na osnovi prethodno spomenutog ispitivanja, moje je mišljenje da u razdoblju od 1. listopada 20xx. do 30 rujna 20xx.+1) sustavi upravljanja i kontrole uspostavljeni za komponentu [1 do 5] kao doprinos izradi pouzdanih [izjava o izdacima] [računa i izjava o izdacima]3 dostavljeni Komisiji pa time i da bi pomogli u osiguranju, između ostalog, pravovaljanosti i ispravnosti transakcija na koje se te izjave odnose, nisu djelotvorno funkcionirali a, glede njihove namjene i rada, nisu poštivali, u značajnoj mjeri, važeće zahtjeve Okvirnog sporazuma o programu IPA i/ili sve druge sporazume između Komisije i Vlade Republike Hrvatske u okviru programa IPA.

Ovo negativno mišljenje temelji se na sljedećem(im) nalazu(nalazima):

› Opisati okolnosti uslijed kojih su nastale rezervacije – kao i značajne posljedice za poštivanje pravila Zajednice – i posebno navesti tijela na koja utječu, ukoliko je primjenjivo.

Zbog posljedica pitanja opisanih u prethodnom stavku, [Republika Hrvatska] [… tijelo] [i drugi sudionik(ci)] nije poštivao/la zahtjeve Okvirnog sporazuma o programu IPA i/ili drugih sporazuma između Komisije i Vlade Republike Hrvatske u okviru programa IPA.

Revizije su obavljene u razdoblju između d/m/20.. i d/m/20... Izvješće o mojim nalazima dostavlja se s istim datumom kao i ovo mišljenje.

(Mjesto i datum izdavanja

__________________________________________________

Potpis

Ime i službeni naziv ili funkcija čelnika imenovanog Tijela nadležnog za reviziju)]

[4. mogućnost – Suzdržano mišljenje

S obzirom na značaj predmeta rasprave u prethodnom odlomku, ne izražavam mišljenje o djelotvornosti sustava upravljanja i kontrole u okviru komponente programa IPA [1 do 5] za razdoblje od 1. listopada 20xx. do 30. rujna 20xx.+1 i njegovoj usklađenosti s Okvirnim sporazumom o programu IPA i/ili bilo kojim drugim sporazumima između Komisije i Vlade Republike Hrvatske u okviru programa IPA. Bez izražavanja mišljenja o općoj pouzdanosti Izjave o jamstvu u cjelini, zaključujem da Izjava o jamstvu koju izdaje nacionalni dužnosnik za ovjeravanje sadrži izjavu(e) koju(e) koja(e) jest/jesu materijalno neusklađene s našim nalazima revizije pa stoga daju osnovu(e) za sumnju u ispravnost Izjave o jamstvu u skladu s važećim zakonima u vezi s ovim. Ova/ove rezervacija(e) i neusklađenost(i) jest/jesu:

(Mjesto i datum izdavanja

__________________________________________________

Potpis

Ime i službeni naziv ili funkcija čelnika imenovanog Tijela nadležnog za reviziju)]

DODATAK E

OKVIRNOM SPORAZUMU IZMEĐU KOMISIJE I

VLADE REPUBLIKE HRVATSKE[31]1

Revizijsko mišljenje tijela u Republici Hrvatskoj nadležnog za reviziju[32]2
o završnoj izjavi o izdacima [programa s referencom: …]
[o računima i izjavi o izdacima za komponentu 5][33]3
[dio … programa s referencom: …]
[uz podršku završnog izvješća o obavljenim revizijama][34]4

dostavlja se

Europskoj komisiji, Općoj upravi …

– Dužnosniku nadležnom za akreditaciju (DNA) u Republici Hrvatskoj

1. Uvod

Ja, (prezime, ime, službeni naziv ili funkcija), čelnik Tijela u Republici Hrvatskoj nadležnog za reviziju, (naziv imenovanog Tijela nadležnog za reviziju), ispitao/la sam rezultate revizija obavljenih na programu (navesti program – naziv, komponentu,razdoblje, poziv na broj (CCI)) prema ili pod odgovornosti Tijela nadležnog za reviziju u skladu s planom rada revizije [a poduzeo/la sam i dodatne aktivnosti koje sam prema vlastitoj prosudbi smatrao/la potrebnim].

2. Odnosne odgovornosti nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje (NDO) i revizora:

U skladu sa člankom 25. Provedbene uredbe o programu IPA (IPA PU), priprema i istinito prikazivanje izjava o izdacima koje se podnose Komisiji, kao i osiguranje pravovaljanosti i ispravnosti transakcija na koje se te izjave odnose, u nadležnosti je nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje.

[Ta nadležnost uključuje: izradu, provedbu i održavanje interne kontrole koja se odnosi na pripremu i istinito prikazivanje godišnjih računa koji ne sadrže pogrešno prikazivanje, bilo zbog prijevare ili pogreške; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika; i izradu računovodstvenih procjena koje su realne u zadanim okolnostima]3.

Moja je odgovornost u ovom izvješću – u skladu sa člankom 29. stavkom 2.b) 3. alineja Provedbene uredbe o programu IPA – izraziti mišljenje [o pouzdanosti završne izjave o izdacima] [o pouzdanosti izjave o izdacima i godišnjih računa]3 [i o valjanosti završnog zahtjeva za plaćanje] koje podnosi nacionalni dužnosnik za ovjeravanje. Revizije sam obavio/la u skladu s međunarodnim revizijskim standardima.

Ti standardi zahtijevaju da revizije planiram i obavljam kako bih dobio/la realna jamstva o tome je[su] li izjava(e) o izdacima [i godišnji računi]3 [i zahtjev za plaćanjem za konačni saldo doprinosa Zajednice programu] oslobođeni od pogrešnog prikazivanja [i djelotvornost postupaka interne kontrole]3.

Organiziramo opći plan rada revizije radi ispunjenja naših odgovornosti prema članku 29. Provedbene uredbe o programu IPA. Revizije su uključile [ispitivanje, na osnovi testiranja, dokaza koji podupiru iznose i informacije objavljene u završnoj izjavi o izdacima i zahtjevu za plaćanjem za konačni saldo doprinosa Zajednice programu] [ispitivanje, na osnovi testiranja, dokaza koji podupiru informacije u godišnjim računima, ispitivanje procedura i odgovarajućeg uzorka transakcija da bi se dobio revizijski dokaz o iznosima i podacima objavljenim u izjavi o izdacima i godišnjim računima]3. [Revizije su obuhvatile usklađenost isplata s pravilima Zajednice samo u vezi sa sposobnosti akreditiranih administrativnih struktura da osiguraju provjeru takve usklađenosti prije izvršenja isplate][35]5.

Vjerujem da moje revizije osiguravaju realnu osnovu za moje mišljenje.

3. Opseg ispitivanja

Ispitivanje sam proveo/la u skladu sa člankom 29. stavkom 2. b) Provedbene uredbe o programu IPA.

[36]65

Opseg su nadalje ograničavali sljedeći faktori:

(a) …

(b) …

(c) …, itd.

(Navesti sva ograničenja za opseg ispitivanja, na primjer sve sistemske probleme, slabosti u sustavu upravljanja i kontrole, nedostatak popratne dokumentacije, slučajeve u sudskim postupcima, itd. i procijeniti visine izdataka i doprinos Zajednice na koji to utječe. Ukoliko Tijelo nadležno za reviziju ne smatra da ograničenja utječu na završne prikazane izdatke, i to je potrebno navesti.)

4. Greške i nepravilnosti

[Stope pogrešaka i slučajevi nepravilnosti otkriveni prilikom obavljanja revizije nisu takvi da bi spriječili bezuvjetno mišljenje ukoliko ih nacionalni dužnosnik za ovjeravanje riješi na zadovoljavajući način i s obzirom na kretanje u razini njihovog pojavljivanja tijekom vremena.]

Ili

[Stope pogrešaka i nepravilnosti otkrivene prilikom obavljanja revizije i način na koji ih nacionalni dužnosnik za ovjeravanje rješava, su takve da ne sprječavaju bezuvjetno mišljenje. Popis tih slučajeva nalazi se u završnom izvješću o obavljenim revizijama uz naznaku njihovog eventualnog sistemskog karaktera i raspona problema.]

5. Mišljenje revizora o završnoj izjavi o izdacima

[1. mogućnost – Bezuvjetno mišljenje

(Ukoliko nije bilo ograničenja glede opsega ispitivanja, a stopa pogrešaka i slučajevi nepravilnosti i način na koji ih nacionalni dužnosnik za ovjeravanje rješava ne sprječavaju bezuvjetno mišljenje)

[Na osnovi prethodno spomenutog ispitivanja koje pokriva reviziju obavljenu u skladu sa Člankom 29. stavkom 2.(b) Provedbene uredbe o programu IPA [i dodatnog rada koji sam obavio/la], moje je mišljenje da su računi podnijeti Komisiji za operacije u okviru komponente programa IPA [1 do 5] za razdoblje od (datuma) do (datuma) (posebno izjava o izdacima) prikazani istinito, u svakom materijalnom pogledu <, uključujući one koji se odnose na pravovaljanost i ispravnost transakcija na koje se odnose >[37]7 [a procedure interne kontrole su djelovale na zadovoljavajući način]3.]

Ili

[Na osnovi gore spomenutog ispitivanja koje pokriva reviziju obavljenu u skladu sa Člankom 29. stavkom 2. (b) Provedbene uredbe o programu IPA [i dodatnog rada koji sam obavio/la], moje je mišljenje da završna izjava o izdacima prikazuje istinito, u svakom materijalnom pogledu – < uključujući one koji se odnose na pravovaljanost i ispravnost transakcija na koje se odnose >7izdatke plaćene u okviru operativnog programa s pozivom na:… komponente u okviru programa IPA [1 do 5] za razdoblje od (datuma) do (datuma), i da je zahtjev za isplatom završnog salda doprinosa Zajednice ovom programu valjan.]

Moje revizije obavljene su između D/M/20.. i D/M/20...

(Mjesto i datum izdavanja

__________________________________________________

Potpis

Ime i službeni naziv ili funkcija čelnika imenovanog Tijela nadležnog za reviziju)]

[2. mogućnost – Uvjetno mišljenje

(Ukoliko su postojala ograničenja glede opsega ispitivanja i/ili stope pogrešaka i slučajeva nepravilnosti i načina na koji ih nacionalni dužnosnik za ovjeravanje rješava, to zahtjeva uvjetno mišljenje, ali ne opravdava nepovoljno mišljenje za sve predmetne izdatke)

[Na osnovi prethodno spomenutog ispitivanja koje pokriva reviziju obavljenu u skladu sa Člankom 29. stavkom 2.(b) Provedbene uredbe o programu IPA [i dodatnog rada koji sam obavio], moje je mišljenje da su računi podnijeti Komisiji za operacije u okviru komponente IPA [1 do 5] za razdoblje od (datuma) do (datuma) prikazani istinito, u svakom materijalnom pogledu – < uključujući one koji se odnose na pravovaljanost i ispravnost transakcija na koje se odnose>7 [a procedure interne kontrole su djelovale na zadovoljavajući način]3 – osim u sljedećem:

(a) …

(b) …

(c) …, itd.

(navesti kvalifikacije, posebno tijela na koja se odnose, i objasniti da li se ponavljaju/jesu li sistemski ili jednokratni)

Procjenjujem da posljedica kvalifikacija(e) iznosi … EUR [u %] od ukupnih prikazanih izdataka, [što odgovara … EUR [%] javnog doprinosa]. Doprinos Zajednice koji je oštećen tako iznosi …..]

Ili

[Na osnovi prethodno spomenutog ispitivanja koje pokriva reviziju obavljenu u skladu sa Člankom 29. stavkom 2.(b) Provedbene uredbe o programu IPA [i dodatnog rada koji sam obavio/la], moje je mišljenje da završna izjava o izdacima prikazuje istinito, u svakom materijalnom pogledu -< uključujući one koji se odnose na pravovaljanost i ispravnost transakcija na koje se odnose >7 izdatke plaćene u okviru operativnog programa s pozivom na:… komponente programa IPA [1 do 5] za razdoblje od (datuma) do (datuma), i da je zahtjev za isplatom završnog salda doprinosa Zajednice ovom programu valjan osim u pogledu pitanja iz gornje točke 3 i/ili primjedbi iz prethodne točke 4 u pogledu stopa pogrešaka i slučajeva nepravilnosti i načina na koji ih nacionalni dužnosnik za ovjeravanje rješava.

Procjenjujem da posljedica kvalifikacija(e) iznosi … EUR [u %] od ukupnih prikazanih izdataka, [što odgovara … EUR [u %] javnog doprinosa]. Doprinos Zajednice koji je oštećen tako iznosi …..]

Moje revizije obavljene su između D/M/20.. i D/M/20...

(Mjesto i datum izdavanja

__________________________________________________

Potpis

Ime i službeni naziv ili funkcija čelnika imenovanog Tijela nadležnog za reviziju)]

[3. mogućnost – Nepovoljno mišljenje

(Ukoliko su vrsta i razmjer pogrešaka i slučajeva nepravilnosti i načina na koji ih nacionalni dužnosnik za ovjeravanje rješava tako opsežni da se kvalifikacija ne smatra odgovarajućom za objavljivanje obmanjujuće prirode završne izjave o izdacima u cjelini)

[Na osnovi prethodno spomenutog ispitivanja koje pokriva reviziju obavljenu u skladu sa Člankom 29. stavkom 2.(b) Provedbene uredbe o programu IPA [i dodatnog rada koji sam obavio/la], a posebno u pogledu vrste i razmjera pogrešaka i slučajeva nepravilnosti i činjenice da ih nacionalni dužnosnik za ovjeravanje nije riješio na zadovoljavajući način iz prethodne točke 4, moje je mišljenje da računi podnijeti Komisiji za operacije u okviru komponente programa IPA [1 do 5] za razdoblje od (datuma) do (datuma) nisu istinito prikazani, u svakom materijalnom pogledu [a procedure interne kontrole nisu djelovale na zadovoljavajući način]3.]

ILI

[Na osnovi prethodno spomenutog ispitivanja koje pokriva reviziju obavljenu u skladu sa Člankom 29. stavkom 2. (b) Provedbene uredbe o programu IPA [i dodatnog rada koji sam obavio/la], moje je mišljenje da završna izjava o izdacima ne prikazuje na istiniti način, u svakom materijalnom pogledu – < uključujući one koji se odnose na pravovaljanost i ispravnost transakcija na koje se odnose >7 izdatke plaćene u okviru operativnog programa s pozivom na:… komponentne programa IPA [1 do 5] za razdoblje od (datuma) do (datuma), i da zahtjev za isplatom završnog salda doprinosa Zajednice ovom programu nije valjan.]

Moje revizije obavljene su između D/M/20.. i D/M/20...

(Mjesto i datum izdavanja

__________________________________________________

Potpis

Ime i službeni naziv ili funkcija čelnika imenovanog Tijela nadležnog za reviziju)]

[4. mogućnost – Suzdržano mišljenje

(Ukoliko je bilo velikih ograničenja u opsegu ispitivanja, koja su takva da se ne može doći do zaključka o pouzdanosti završne izjave o izdacima bez značajnog nastavka rada)

[Na osnovi prethodno spomenutog ispitivanja koje pokriva reviziju obavljenu u skladu sa člankom 29. stavkom 2.(b) Provedbene uredbe o programu IPA [i dodatnog rada koji sam obavio/la], a posebno u pogledu pitanja iz točke 3, nisam u mogućnosti izraziti mišljenje.

(Mjesto i datum izdavanja

__________________________________________________

Potpis

Ime i službeni naziv ili funkcija čelnika imenovanog Tijela nadležnog za reviziju)]

[primjerak za: Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje (NDO) Republike Hrvatske]6

Dodatak C OSTALI UVJETI ZA OSTVARENJE POMOĆI ZAJEDNICE

1. ZAMJENJIVANJE

(1) Država korisnica osigurava funkcioniranje sustava zamjenjivanja kako bi se osigurao kontinuitet u izvršavanju dužnosti dodijeljenih nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje.

(2) Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje ostaje u konačnici odgovoran za sve nadležnosti koje su mu povjerene ovim i drugim sporazumima.

2. OSTALE NADLEŽNOSTI NACIONALNOG DUŽNOSNIKA ZA OVJERAVANJE (NDO)

Osim funkcija i nadležnosti navedenih u Dodatku B ovog Sporazuma, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje:

(a) sklapa relevantne sporazume sa svakom od provedbenih agencija, koji moraju biti odobreni od strane Komisije;

(b) osigurava opticaj nacionalnih i drugih izvora sufinanciranja;

(c) osigurava da se sustav financijskog izvještavanja Perseus[38]1 redovito ažurira te da se postupci izvješćivanja primjereno poštuju od strane nacionalnog fonda i provedbenih agencija;

(d) sudjeluje u nadzornom odboru programa IPA;

(e) sudjeluje u nadzornom odboru za komponentu »Pomoć u tranziciji i jačanje institucija« (odbor TAIB-a).

3. PLAĆANJA

(1) Plaćanja doprinosa Zajednice koje izvršava Komisija ne smiju prelaziti granice dostupnih sredstava.

(2) Plaćanja se izvršavaju u obliku: predfinanciranja, plaćanja tijekom provedbe i plaćanja završne bilance.

(3) Do 28. veljače svake godine, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje dostavlja Komisiji plan predviđenih zahtjeva za plaćanje za tekuću i iduću financijsku godinu.

(4) Razmjena podataka vezanih uz financijske transakcije između Komisije i nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, po potrebi, izvršava se elektroničkim putem, koristeći međusobno usuglašene postupke.

(5) Ukupan iznos isplata iz predfinanciranja i financiranja tijekom provedbe programa ne smije prijeći 95% ukupnog sufinanciranja Zajednice.

(6) Kada se dostigne gornja granica navedena u gornjem stavku 5., nacionalni dužnosnik za ovjeravanje, pri zahtjevu za isplatu završne bilance, predaje samo novu potvrđenu izjavu o izdacima te podatke o primljenim iznosima.

(7) Iznosi određeni u programima koje je predao nacionalni dužnosnik za ovjeravanje, u potvrđenim izjavama o izdacima, u zahtjevima za plaćanje i u izdacima spomenutima u izvješćima o provedbi, izraženi su u eurima. Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje preračunava iznose izdataka izraženih u nacionalnoj valuti u eure koristeći mjesečni tečaj za euro koji odredi Komisija za mjesec u tijeku kojeg je izdatak zabilježen na računima predmetnih operativnih struktura.

(8) Plaćanja nacionalnom fondu Komisija izvršava na račun u eurima. Za svaki pojedini program IPA, otvara se zaseban račun u eurima koji se koristi isključivo za transakcije vezane uz predmetni program.

(9) Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje osigurava da krajnji korisnici dobiju ukupan iznos javnih doprinosa u predviđenom roku i u punom iznosu. Kako ovi iznosi ne bi bili umanjeni za krajnjeg korisnika, ne naplaćuju se nikakve posebne naknade ili druge pristojbe s jednakim učinkom.

(10) Izdatak se može pokriti financiranjem od strane Zajednice jedino u slučaju da je nastao i plaćen od strane samog krajnjeg korisnika. Izdatak koji plaća krajnji korisnik mora biti potkrijepljen računima ili računovodstvenim dokumentima jednake dokazne vrijednosti ili drugim relevantnim dokumentima, gdje, sukladno programu, pomoć nije u funkciji izdatka. Izdatak mora biti potvrđen od strane nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje.

4. PRIHVATLJIVOST ZAHTJEVA ZA PLAĆANJE

(1) Ne dovodeći u pitanje mogućnost postavljanja dodatnih uvjeta ukoliko to nalažu okolnosti, Komisija neće odobriti zahtjev za plaćanje sve dok se ne ispune sljedeći minimalni uvjeti:

(a) U slučaju predfinanciranja od strane Komisije:

– nacionalni dužnosnik za ovjeravanje je obavijestio Komisiju o otvaranju predmetnog računa u eurima;

– akreditacije izdane od dužnosnika nadležnog za akreditaciju i nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje su važeće, a prijenos upravljačkih ovlasti od strane Komisije ostaje pravovaljan;

– relevantni sporazum o financiranju je stupio na snagu.

(b) U slučaju svakog pojedinačnog plaćanja od strane Komisije tijekom provedbe programa:

– nacionalni dužnosnik za ovjeravanje je uputio Komisiji zahtjev za plaćanje i izjavu o izdacima vezano uz predmetno plaćanje;

– ispoštovana je gornja granica sufinanciranja Zajednice predviđena za svaku pojedinu prioritetnu os, kao što je određeno odlukom Komisije o financiranju;

– operativna struktura je poslala Komisiji sektorsko godišnje izvješće o provedbi programa, kao što je navedeno u članku 61. stavku 1. Uredbe (EZ-a) br. 718/ 2007 uključujući i najnovije;

– tijelo nadležno za reviziju poslalo je Komisiji, sukladno prvoj i drugoj alineji članka 29. stavka 2. točke (b) Uredbe (EZ-a) br. 718/ 2007 najnovije izvješće o reviziji i mišljenje o usklađenosti sustava upravljanja i kontrole sa zahtjevima iz Uredbe (EZ-a) br. 718/2007 i onih u bilo kojem sporazumu između Komisije i države korisnice;

– akreditacije izdane od strane dužnosnika nadležnog za akreditaciju i nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje su važeće, a prijenos upravljačkih ovlasti od strane Komisije ostaje pravovaljan.

Ako nije ispunjen jedan ili više uvjeta navedenih u ovom stavku, na zahtjev Komisije i u roku koji odredi Komisija, država korisnica i nacionalni dužnosnik za ovjeravanje dužni su poduzeti neophodne mjere u cilju ispravljanja situacije.

(c) U slučaju plaćanja završne bilance od strane Komisije, u skladu s rokom utvrđenim u članku 166. Uredbe (EZ-a, Euratom) br. 1605/2002, kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ-a, Euratom) br. 1995/2006 od 13. prosinca 2006.:

– nacionalni dužnosnik za ovjeravanje je dostavio Komisiji završni zahtjev za plaćanje i završnu izjavu o izdacima;

– operativna struktura je dostavila Komisiji sektorska završna izvješća za predmetni program, kako je određeno člankom 61. stavak 1. Uredbe (EZ-a) br. 718/2007

– tijelo nadležno za reviziju je, u skladu s trećom alinejom članka 29. stavka 2. točke (b) Uredbe (EZ-a) br. 718/2007, Komisiji dostavilo mišljenje o svakoj završnoj izjavi o izdacima, potkrijepljeno završnim izvješćem o radu;

– akreditacija izdana od strane dužnosnika nadležnog za akreditaciju i nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje su važeće, a prijenos upravljačkih ovlasti od strane Komisije ostaje pravovaljan.

Neispunjavanje bilo kojeg od uvjeta navedenih u ovom stavku, za posljedicu ima trenutni prestanak obveze iz završne bilance.

(2) Komisija može obustaviti sva ili dio plaćanja u slučaju kada:

(a) postoji ozbiljan nedostatak u sustavu upravljanja i kontrole programa, što utječe na pouzdanost postupka za ovjeravanje plaćanja, a za koje nisu poduzete nikakve mjere ispravaka; ili

(b) izdatak u ovjerenoj izjavi o izdatku je povezan s ozbiljnom nepravilnosti koja nije otklonjena;

(c) potrebna su objašnjenja vezana uz podatke u izjavi o izdacima.

(3) Država korisnica ima mogućnost da u roku od dva mjeseca izloži svoja viđenja prije no što Komisija donese odluku o obustavi u skladu sa stavkom 2.

(4) Komisija prekida obustavu svih ili dijela plaćanja kada država korisnica poduzme mjere potrebne za otklanjanje nedostatka. Ako država korisnica nije poduzela takve mjere, Komisija ima pravo donijeti odluku o ukidanju cijelog ili dijela sufinanciranja programa od strane Zajednice.

5. PREDFINANCIRANJE

(1) U pravilu, predfinanciranje predstavlja 50% sufinanciranja Zajednice u predmetnom programu i može biti izvršeno u godišnjim obrocima. Ova stopa može se i povećati ako nacionalni dužnosnik za ovjeravanje dokaže da navedeni iznos neće pokriti predfinanciranje ugovora i bespovratnih sredstava na nacionalnoj razini. Plaćanja za sudjelovanje u programima i agencijama Zajednice mogu iznositi do 100% doprinosa Zajednice koje se odnosi na to sudjelovanje.

(2) Iznos predfinanciranja određuje se kao zbroj procijenjenog iznosa koji se ugovara po godini i stvarnog iznosa za koje su ugovorne obveze bile sklopljene u prethodnim godinama. Uz iznimku onog koji se odnosi na sudjelovanje u programima i agencijama Zajednice, predfinanciranje se isplaćuje tek nakon objave prvog natječaja ili poziva za dostavu prijedloga.

(3) Ukoliko unutar 15 mjeseci od datuma kada je Komisija izvršila uplatu prvog iznosa u okviru predfinanciranja nije dostavljen niti jedan zahtjev za plaćanje za predmetni program, mora se izvršiti povrat Komisiji ukupnog iznosa isplaćenog predfinanciranjem. Ovakav povrat sredstava neće utjecati na doprinos Zajednice predmetnom programu.

(4) Ukupan iznos predfinanciranja mora biti pokriven najkasnije do zatvaranja programa. Tijekom cijelog trajanja provedbe programa, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje može koristiti plaćanje iz predfinanciranja samo za plaćanje doprinosa Zajednice za izdatke u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 718/2007.

6. PLAĆANJA TIJEKOM PROVEDBE

(1) Ako se pokaže da se ne poštuju primjenjiva pravila ili da se sredstva Zajednice nepravilno koriste, Komisija može državi korisnici umanjiti plaćanja tijekom provedbe programa ili ih privremeno obustaviti, u skladu s odredbama članka 46. Uredbe (EZ-a) br. 718/2007. Komisija će o tome obavijestiti državu korisnicu.

(2) Obustava ili umanjenje plaćanja tijekom provedbe mora biti u skladu s načelom razmjernosti i neće dovoditi u pitanje odluke o usklađenosti i odluke o obračunu te financijske ispravke.

7. PRENAMJENA SREDSTAVA

(1) Slijedeći preporuke Nadzornog odbora programa IPA, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje može zatražiti prenamjenu sredstava unutar istog programa.

(2) Zahtjev za prenamjenu dostavlja se Komisiji na odobrenje.

8. TROŠKOVI ZAPOSLENIKA, SMJEŠTAJNI I OPERATIVNI TROŠKOVI NACIONALNOG FONDA TE DRUGIH TIJELA I DIREKCIJA

(1) Država korisnica o vlastitom trošku osigurava dostupnost potrebnih ljudskih potencijala neophodnih za pravovremeno i ispravno izvršenje poslova povjerenih tijelima i direkcijama određenim u članku 21. Provedbene uredbe o programu IPA.

(2) Država korisnica o vlastitom trošku osigurava neophodne prostore, uredski namještaj i ostalu opremu i sredstva za gore navedena tijela i direkcije.

(3) Operativne troškove ovih tijela i direkcija snosi država korisnica.

9. BANKOVNI RAČUNI

(1) Nacionalni fond za svaki program otvara zaseban bankovni račun u eurima u Središnjoj banci ili bankovni račun za koji garancije daje Vlada. Ovakav račun je, u načelu, kamatonosan.

(2) Kamatni dobitak na bilo kojem od računa u eurima koji se odnose na pojedinu komponentu, ostaje u vlasništvu države korisnice. Kamata nastala financiranjem programa od strane Zajednice knjiži se isključivo na taj program, i smatra se sredstvima za državu korisnicu u obliku nacionalnog javnog doprinosa te se prijavljuje Komisiji pri svakom zahtjevu za plaćanje upućenom Komisiji.

(3) Bankovnim računom se raspolože na temelju sustava dvostrukog potpisa, što zahtijeva potpis nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i višeg računovodstvenog službenika.

(4) Nacionalni fond obavještava Komisiju o svim relevantnim podacima vezanim uz račune u nacionalnom fondu, kao i o svim drugim računima u provedbenim agencijama i drugim tijelima kojima su prebačena sredstva iz IPA programa. Relevantni podaci sadrže naziv i adresu banke, broj bankovnog računa, imena vlasnika računa, kamatnu stopu i sve druge podatke koje Komisija smatra primjerenima.

10. RAČUNOVODSTVO I REVIZIJE

(1) Nacionalni fond primjenjuje računovodstveni sustav, koji obuhvaća sve ugovorne i druge financijske operacije koje se odnose na sve programe financirane sredstvima IPA programa.

(2) Ne dovodeći u pitanje nadležnosti Komisije i Europskog revizorskog suda, sukladno Okvirnom sporazumu, računi i operacije svih relevantnih operativnih struktura/provedbenih agencija i tijela podliježu, u redovnim vremenskim razdobljima, provjeri od strane vanjskog revizora kojeg imenuje Komisija.

(3) Država korisnica dužna je čuvati sve dokumente vezane uz predmetni program najmanje tri godine od zatvaranja programa. Protek ovog roka se prekida bilo u slučaju vođenja pravnih postupaka ili u slučaju opravdanog zahtjeva Komisije.

(4) Iznimno od odredaba iz gornjeg stavka 3., operativna struktura dužna je čuvati pisanu evidenciju o vođenju cijelog postupka nabave, dodjele bespovratnih sredstava, kao i ugovaranja najmanje sedam godina od isplate bilance iz ugovora.

11. IZVJEŠĆIVANJE

(1) Operativna struktura će do 30. lipnja svake godine dostaviti sektorsko godišnje izvješće Komisiji, nacionalnom koordinatoru programa IPA i nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje.

(2) Sektorsko završno izvješće će biti predano Komisiji, nacionalnom koordinatoru programa IPA i nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje najkasnije u roku od šest mjeseci po zatvaranja programa. Sektorsko završno izvješće obuhvaća cijelo razdoblje provedbe programa i sadrži posljednje sektorsko godišnje izvješće.

(3) Sektorska izvješća pregledava Nadzorni odbor TAIB-a prije no što ih dostavi na uvid Komisiji, nacionalnom koordinatoru programa IPA i nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje. Ova sektorska izvješća će biti sastavljena sukladno sustavu financijskog izvješćivanja Perseus.

(4) Sektorska izvješća sadrže sljedeće podatke:

(a) kvantitativne i kvalitativne elemente o napretku postignutom u provedbi programa, prioritetnim osima ili operacijama, u vezi sa specifičnim, provjerljivim ciljevima;

(b) detaljne podatke o financijskoj provedbi programa;

(c) podatke o koracima koje su operativna struktura ili odbor TAIB-a poduzeli u cilju osiguranja kvalitete i učinkovitosti provedbe, a posebice:

(i) mjere nadzora i evaluacije, uključujući i sustave prikupljanja podataka,

(ii) sažetak svih značajnih problema na koje se naišlo tijekom provedbe programa, kao i sažetak svih mjera poduzetih u cilju njihova rješavanja,

(iii) u koju je svrhu korištena tehnička pomoć.

(5) podatke o aktivnostima poduzetima u informiranju o programu i promidžbi programa, u skladu s člankom 62. Provedbene uredbe o programu IPA.

12. NADZOR

(1) Uz osnivanje Nadzornog odbora za program IPA, kao što je opisano u Okvirnom sporazumu, nacionalni koordinator programa IPA u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Sporazuma o financiranju, osniva sektorski nadzorni odbor pod nazivom Nadzorni odbor pomoći u tranziciji i jačanju institucija ili »Nadzorni odbor TAIB-a«

(2) Nadzorni odbor TAIB-a sastaje se najmanje dva puta godišnje, na inicijativu države korisnice ili Komisije. Nadzorni odbor TAIB-a izrađuje pravilnik o postupanju u skladu s mandatom sektorskog nadzornog odbora koji određuje Komisija, a unutar institucionalnog, pravnog i financijskog okvira predmetne države korisnice. Odbor usvaja ovaj pravilnik u dogovoru s nacionalnim koordinatorom programa IPA, nacionalnim dužnosnikom za ovjeravanje i Nadzornim odborom programa IPA.

(3) Nadzornim odborom TAIB-a predsjedava nacionalni koordinator programa IPA. Članove Odbora čine nacionalni dužnosnik za ovjeravanje, dužnosnik ovlašten za odobravanje programa i, prema potrebi, ostali predstavnici operativne strukture, predstavnici Komisije, kao i, prema potrebi, predstavnici međunarodnih financijskih institucija i civilnoga društva, koje odredi država korisnica u dogovoru s Komisijom.

(4) U skladu s člankom 59. stavkom 2. Uredbe (EZ-a) br. 718/2007, Nadzorni odbor TAIB-a mora se uvjeriti u učinkovitost i kvalitetu predmetnih programa i operacija, a posebice:

(a) pregledom izvješća o statusu provedbe, koja detaljno opisuju financijski i operativni napredak programa;

(b) pregledom ostvarenja ciljeva i rezultata programa;

(c) pregledom planova za nabavu kao i relevantnih preporuka temeljenih na evaluaciji;

(d) raspravljanjem o problematičnim pitanjima i operacijama;

(e) predlaganjem mjera ispravaka, prema potrebi;

(f) pregledom slučajeva prijevare i nepravilnosti te predstavljanjem poduzetih mjera kako bi se izvršio povrat sredstava i spriječilo ponavljanje sličnih slučajeva;

(g) pregledom godišnjeg plana rada revizije, koje je pripremilo tijelo nadležno za reviziju, kao i nalaza i preporuka provedenih revizija.

(5) Nadzorni odbor TAIB- nadzire sve tekuće programe u okviru ove komponente. U slučaju, između ostalog, investicijskih operacija, prijenosa imovine ili privatizacija, država korisnica nadzire programe do njihovog zatvaranja i obavještava Nadzorni odbor TAIB-a o svim promjenama vezanim za postizanje rezultata ovih programa koji značajno utječu na njihov utjecaj, održivost i vlasništvo.

(6) Nadzornom odboru TAIB-a mogu pomagati sektorski nadzorni pododbori, koje uspostavlja država korisnica u svrhu nadzora programa i operacija ove komponente, podijeljeni po skupinama nadzornih sektora. Pododbori su odgovorni Nadzornom odboru TAIB-a. Pododbori sastavljaju i usvajaju svoje interne pravilnike o postupanju, usklađene s mandatom koji određuje Komisija.

13. PLAN DECENTRALIZACIJE S EX POST KONTROLAMA

(1) Kako bi postigla decentralizaciju bez ex ante kontrola od strane Komisije, država korisnica ustanovljuje plan s mjerilima i vremenskim rokovima.

(2) Komisija nadzire provedbu plana iz stavka 1. i uzima u obzir rezultate koje u ovom smislu postigne država korisnica, posebice u pružanju pomoći i procesu pregovaranja. Plan za postizanje decentralizacije bez ex ante kontrola može se odnositi na postupno izuzimanje različitih vrsta ex ante kontrole.

(3) Država korisnica redovito izvještava Komisiju o napretku postignutom u provedbi plana decentralizacije.

14. NAČIN POSTUPANJA S PRIMICIMA

(1) Primici u svrhu programa IPA uključuju prihod ostvaren tijekom neke operacije, za vrijeme njenog sufinanciranja, od prodaje, iznajmljivanja, plaćanja usluga/naknada ili druge ekvivalentne primitke sa sljedećim iznimkama:

(a) primici nastali kroz ekonomski vijek sufinanciranih ulaganja u slučaju ulaganja u tvrtke;

(b) primici nastali unutar okvira mjere financijskog inženjeringa, uključujući rizični kapital i zajmove, garancijske fondove, leasing;

(c) gdje je to primjenjivo, doprinosi iz privatnog sektora za sufinanciranje operacija, koja se iskazuju pored javnog sufinanciranja u financijskim tablicama programa.

(2) Primici, kako su određeni u gornjem stavku 1., predstavljaju dohodak koji se odbija od iznosa prihvatljivih izdataka za predmetnu operaciju. Najkasnije do zatvaranja programa, takvi primici se odbijaju u potpunosti ili pro-rata od prihvatljivih troškova relevantne operacije, ovisno o tome jesu li u potpunosti ili djelomično nastali sufinanciranom operacijom.

15. PRIHVATLJIVOST IZDATAKA

(1) Izdaci u okviru programa u Dodatku A smatraju se prihvatljivima za doprinos Zajednice ako su nastali nakon potpisivanja ugovora i sporazuma o bespovratnim sredstvima kojima se provodi ovaj program, osim u slučajevima izričito određenim u Financijskoj uredbi.

(2) Sljedeći izdaci nisu prihvatljivi za sufinanciranje Zajednice u okviru programa u Dodatku A:

(a) porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost;

(b) carinske i uvozne pristojbe, ili bilo koji drugi troškovi;

(c) kupovina, najam ili leasing zemljišta i već postojećih objekata;

(d) kazne, globe i troškovi parničenja;

(e) operativni troškovi;

(f) rabljena oprema;

(g) bankovni troškovi, troškovi jamstava i slični troškovi;

(h) troškovi konverzije, troškovi i gubici zbog tečajnih razlika u vezi s bilo kojim posebnim računima u eurima za pojedine komponente, kao i s drugim isključivo financijskim izdacima;

(i) nefinancijska sudjelovanja;

(j) troškovi leasinga;

(k) troškovi amortizacije.

(3) Iznimno od odredaba gornjeg stavka 2., Komisija od slučaja do slučaja odlučuje o prihvatljivosti sljedećih troškova:

(a) operativnih troškova, uključujući troškove iznajmljivanja, isključivo vezanih uz razdoblje sufinanciranja operacije;

(b) poreza na dodanu vrijednost, uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

(i) da porez na dodanu vrijednost ni u kom slučaju nije povratan;

(ii) da je ustanovljeno kako je on obveza krajnjeg korisnika, i

(iii) da je jasno naznačen u prijedlogu projekta.

(4) Izdaci koji se financiraju u okviru programa IPA nisu predmet nijednog drugog financiranja u okviru proračuna Zajednica.

16. ČUVANJE DOKUMENTACIJE

(1) Korisnik će čuvati sve dokumente vezane uz predmetni program najmanje tri godine po zatvaranju programa. Protek ovog roka se prekida bilo u slučaju vođenja pravnog postupka ili u slučaju opravdanog zahtjeva Komisije.

(2) Iznimno od odredaba stavka 1., operativna struktura će čuvati pisanu evidenciju o vođenju cijelog postupka nabave, dodjele bespovratnih sredstava, kao i ugovaranja najmanje sedam godina od isplate bilance iz ugovora.

17. OSTALE ODGOVORNOSTI NACIONALNOG KOORDINATORA PROGRAMA IPA

U slučaju kada nacionalni koordinator programa IPA izvršava svoju nadležnost za programiranje komponente »pomoć u tranziciji i jačanje institucija« na nacionalnoj razini, izvršava sljedeće zadatke:

(a) organizira pripremu prijedloga projekata, kao što je navedeno u članku 69. Provedbene uredbe o programu IPA.

(b) razrađuje i predstavlja Komisiji sažetke projekata iz članka 69. Provedbene uredbe o programu IPA.

(c) nadzire tehničko izvršavanje nacionalnih programa.

18. IMENOVANJE I NADLEŽNOSTI DUŽNOSNIKA OVLAŠTENIH ZA ODOBRAVANJE PROGRAMA

(1) Nakon konzultacija s nacionalnim koordinatorom programa IPA, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje imenuje dužnosnike ovlaštene za odobravanje programa koji će voditi provedbene agencije. To moraju biti dužnosnici državne uprave Korisnika i nadležni su za aktivnosti navedene u Odjeljku 6. (b) Dodatka A Okvirnom sporazumu, sukladno članku 8. stavak 3. Okvirnog sporazuma i članka 11. stavak 3. Provedbene uredbe o programu IPA.

(2) Dužnosnici ovlašteni za odobravanje programa imenuju voditelje programa koji su dužnosnici državne uprave. U okviru sveukupne nadležnosti nadređenih im dužnosnika ovlaštenih za odobravanje programa, voditelji programa zaduženi su za sljedeće:

(a) odgovorni su za tehnički aspekt operacija unutar resornih ministarstava;

(b) pomažu dužnosnicima ovlaštenim za odobravanje programa u kvalitetnoj i pravovremenoj pripremi i provedbi operacija na tehničkoj razini;

(c) zaduženi su za koordinaciju u okviru svake pojedine prioritetne osi navedene u prijedlogu projekta Korisnika.

19. DETALJNA PRAVILA O AKREDITACIJI OPERATIVNIH STRUKTURA

(1) Ako su postojeća državna tijela u državi korisnici već upravljala sredstvima Zajednice sukladno Uredbi (EEZ-a) br. 3906/89 ili Uredbi (EZ-a) br. 2500/2001 i prije datuma stupanja na snagu Uredbe o provedbi programa IPA, ta tijela (dalje u tekstu: »postojeća nacionalna tijela«) će upravljati sredstvima u okviru komponente »pomoć u tranziciji i jačanje institucija« sve dok Komisija ne usvoji Odluku o prijenosu upravljačkih ovlasti.

(2) Postojeća nacionalna tijela ni u kojem slučaju ne mogu upravljati sredstvima u okviru komponente »pomoć u tranziciji i jačanje institucija«, ukoliko u razdoblju od više od godinu dana od stupanja na snagu Uredbe o provedbi programa IPA Komisija nije, sukladno Provedbenoj uredbi o programu IPA, izvršila prijenos upravljačkih ovlasti.

(3) Komisija odlučuje o prijenosu upravljačkih ovlasti na postojeća nacionalna tijela, posebice uzimajući u obzir popis odstupanja dostavljen u skladu sa stavkom 4., kao i odluku nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje u skladu sa stavkom 5.

(4) Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje provodi procjenu operativne strukture, koja uključuje postojeća nacionalna tijela, sukladno zahtjevima navedenima u članku 11. Provedbene uredbe o programu IPA. Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje osobito ustanovljuje popis svih zahtjeva u okviru Provedbene uredbe o programu IPA, kao što je navedeno u članku 11. te uredbe, koje operativna strukture ne ispunjava, na temelju mišljenja vanjskog revizora koji je funkcionalno nezavisan od svih sudionika sustava upravljanja i kontrole. Popis odstupanja dostavlja se Komisiji najkasnije četiri mjeseca od datuma stupanja na snagu Provedbene uredbe o programu IPA.

(5) Ako se nepoštivanje, na koje se poziva u stavku 4., može smatrati kompatibilnim s djelotvornim i učinkovitim funkcioniranjem operativnih strukture, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje može donijeti odluku o akreditaciji predmetnih tijela.

Najkasnije pet mjeseci po stupanju na snagu Provedbene uredbe o programu IPA, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje dostavlja Komisiji odluku vezanu uz akreditaciju navedenih tijela. Ova odluka uključuje plan s vremenski ograničenim ostvarenjem ciljeva, koji određuje korake koje je potrebno poduzeti u ispravljanju neusklađenosti, kao što je navedeno u popisu na koji se odnosi stavak 4. Plan provedbe mora biti usuglašen s Komisijom.

(6) Ako se nepoštivanje, na koje se poziva u stavku 6., ne smatra kompatibilnim s djelotvornim i učinkovitim funkcioniranjem operativnih struktura, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje nastavlja izvršavati akreditaciju predmetne operativne strukture, u skladu s odredbama članka 13. Provedbene uredbe o programu IPA.

20. DETALJNA PRAVILA O PRIJENOSU UPRAVLJAČKIH OVLASTI OD STRANE KOMISIJE

(1) U slučaju da Komisija odluči prenijeti upravljačke ovlasti na »postojeća nacionalna tijela«, navedena u gornjem Odjeljku 19. stavku 1., Komisija može nacionalnim tijelima postaviti dodatne uvjete. U slučaju postavljanja dodatnih uvjeta, Komisija određuje vremenski rok potreban državnim tijelima za usklađivanje, kako bi prijenos upravljačke vlasti ostao na snazi. U Odluci o prijenosu upravljačkih ovlasti Komisija također utvrđuje popis ex ante kontrola navedenih u članku 12. stavku 4. Dodatka B.

(2) Bez obzira na odluku nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, Komisija ima pravo u bilo kojem trenutku donijeti odluku o zadržavanju, obustavi ili ukidanju postupka prijenosa upravljačkih ovlasti s bilo kojeg tijela.

(3) U svim fazama ovog procesa, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje će osigurati da korisnik omogući uvid u sve podatke koje Komisija zatraži.

[2]Osnovni kriteriji za odabir i dodjelu bespovratnih sredstava u okviru twinning programa navedeni su u priručniku o twinningu iz točke 4.3.

[3]Osnovni kriteriji za odabir i dodjelu bespovratnih sredstava utvrđeni su u Praktičnom vodiču kroz procedure ugovaranja pomoći EZ-a trećim zemljama.

[4]25% ukupnog javnog izdatka za ulaganja; 10% za izgradnju institucija; 5% za twinning; u pogledu bespovratnih sredstava, krajnji korisnici će sufinancirati najmanje 10% ukupnog prihvatljivog izdatka mjere, kako za ulagačke tako i za projekte jačanja institucija

[5]Uredba 1605/2002 (Službeni list L 248, 16. 9. 2002., str. 1.)

[6]Uredba 2342/2002 (SL L 357, 31.12.2002., str. 1.)

[7]Sadašnja adresa: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm

[8] Uredba Vijeća (EZ Euratom) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996., SL L 292; 15. 11. 1996.; str. 2.

[9] SL L371, 27. 12. 2006., str. 1.

[10]Ovi osnovni elementi indikativne prirode su, za bespovratna sredstva, indikativni iznos poziva na dostavu prijedloga, i, za nabavu, indikativni broj i vrsta predviđenih ugovora te indikativni vremenski okvir za pokretanje postupaka nabave.

[11]1 SL L 210, 31. srpnja 2006., str. 82.

[12]2 SL L 170, 29. lipnja 2007., str. 1

[13]3 SL L 248, 16. rujna 2002., str.1., prema izmjenama Uredbom br. 1995/2006 od 13. prosinca 2006. (SL L 390, 30. prosinca 2006., str.1.)

[14]4 Uredba Komisije (EZ, Euroatom) 2342/2002 od 23. prosinca 2002. kojom se uređuju detaljna pravila provedbe Uredbe Vijeća (EZ, Euroatom) 1605/2002 (SL L 357, 31. 12. 2002. str. 1) izmijenjena Uredbom Komisije 478/2007 od 23. travnja 2007 (SL : 111, 28. 4. 2007.)

[15]5 SL L 8, 12. siječnja 2001., str. 1

[16]6 SL L 292, 15. studenog 1996., str. 2

[17]7 SL L 371, 27. prosinca 2006., str. 4

[18]1 po komponentama

[19]2 prema članku 27. Provedbene uredbe o programu IPA

[20]3 mogućnost koja se bira za komponentu 5

[21]4 gdje je to prikladno

[22]1 po komponentama

[23]2 prema članku 29. stavku 2(b) Provedbene uredbe o programu IPA

[24]3 mogućnost koja se bira

[25]1 po komponentama

[26]2 sukladno članku 29. stavku 2.b) Provedbene uredbe o programu IPA

[27]3 mogućnost koja se bira

[28]4 mogućnost koja se bira ovisno o komponenti

[29]5 mogućnost koja se bira za komponentu 5

[30]6 primjenjuje se bilo zbog njihovog neslaganja s nacionalnim dužnosnikom za ovjeravanje ili ograničenja opsega.

[31]1 po komponentama

[32]2 sukladno Članku 29. stavku 2. b) Provedbene uredbe o programu IPA

[33]3 mogućnost koja se bira za komponentu 5

[34]4 gdje je odgovarajuće u svakom slučaju nije primjenjivo na komponentu 5

[35]5 nije obavezno za komponentu 5

[36]6 mogućnost koja se bira.

[37]7 uključiti po izboru za komponente za koje je to primjenjivo (pogledajte prethodnu fusnotu 6).

[38]1 Perseus je trenutni sustav financijskog izvješćivanja u Europskoj komisiji.

FINANCING AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE EUROPEAN COMMISSION CONCERNING THE NATIONAL PROGRAMME FOR CROATIA UNDER THE IP A-TRANSITION ASSISTANCE AND INSTITUTION BUILDING COMPONENT FOR 2009

(Decentralised Management)

FINANCING AGREEMENT

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

and

THE EUROPEAN COMMISSION

hereafter jointly referred to as «the Parties» or individually as «the beneficiary country», in the case of the Government of the Republic of Croatia, or the Commission, in the case of the European Commission.

Whereas

(a) On 1 August 2006, the Council of the European Union adopted Regulation (EC) No 1085/2006 establishing an instrument for pre-accession assistance (hereafter: the «IPA Framework Regulation»). With effect from 1 January 2007, this instrument constitutes the single legal basis for the provision of financial assistance to candidate countries (currently Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey) and potential candidate countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, and Serbia, including Kosovo according to United Nation Security Council Resolution 1244) in their efforts to enhance political, economic and institutional reforms with a view to their eventually becoming members the European Union.

(b) On 12 June 2007, the Commission adopted Regulation (EC) No 718/2007 implementing the IPA Framework Regulation, detailing applicable management and control provisions (hereafter: the «IPA Implementing Regulation»).

(c) European Union assistance under the instrument for pre-accession assistance should continue to support the beneficiary countries in their efforts to strengthen democratic institutions and the rule of law, reform public administration, carry out economic reforms, respect human as well as minority rights, promote gender equality, support the development of a civil society and advance regional cooperation as well as reconciliation and reconstruction, and contribute to sustainable development and poverty reduction.

European Union assistance for candidate countries should additionally focus on the adoption and implementation of the full acquis communautaire, and in particular prepare them for the implementation of the European Union’s agricultural and cohesion policy.

(d) The Parties have concluded on 27 August 2007 a Framework Agreement setting out the general rules for cooperation and implementation of the European Union assistance under the Instrument for Pre-Accession Assistance.

(e) The Commission adopted on 1 December 2009 the National programme for Croatia under the IPA-Transition Assistance and Institution Building Component for 2009 (hereafter: «the programme»). This programme is to be implemented by means of decentralised management.

(f) It is necessary for the implementation of this programme that the Parties conclude a Financing Agreement to lay down the conditions for the delivery of European Union assistance, the rules and procedures concerning disbursement related to such assistance and the terms on which the assistance will be managed,

HAVE AGREED ON THE FOLLOWING:

1 THE PROGRAMME

The Commission will contribute, by way of grant, to the financing of the following programme, which is set out in Annex A to this Agreement.

Programme number: 2009 / 021-661

Title: National programme for Croatia under the IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2009

2 IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME

(1) The programme shall be implemented by decentralised management, in the meaning of Article 53c of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, as last modified by Regulation (EC, Euratom) No 1525/2007 of 17 December 2007 (hereafter: «the Financial Regulation»).

(2) The Programme shall be implemented in accordance with the provisions of the Framework Agreement on the rules for co-operation concerning EU Financial Assistance to Croatia and the implementation of the Assistance under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), concluded between the Parties on 27 August 2007 (hereafter: «the Framework Agreement»), which is set out in Annex B to this Agreement.

3 NATIONAL STRUCTURES AND AUTHORITIES

(1) The structures and authorities with functions and responsibilities for the implementation of this Agreement are described in Annex B to this Agreement.

(2) Further responsibilities of the national authorizing officer and the national fund are set out in Annex C to this Agreement.

4 FUNDING

The funding for the implementation of this Agreement shall be as follows:

(a) The European Union contribution for the year 2009 is fixed at a maximum of EUR 42 101 430 (forty-two million, one hundred and one thousand, four hundred thirty euros), as detailed in the programme. However, payments of the European Union contribution by the Commission will not be made if the minimum requirements referred to in Article 41 of the IP A Implementing Regulation are not met.

(b) The cost of the national structures and authorities indicated in Annex B shall be borne by the beneficiary country.

5 CONTRACTING DEADLINE

(1) The individual contracts and agreements which implement this Agreement shall be concluded no later than two years from the date of conclusion of this Agreement.

(2) In duly justified cases, this contracting deadline may be extended with the agreement of the Commission before its end date to a maximum of three years from the date of conclusion of this Agreement.

(3) Any funds for which no contract has been concluded before the contracting deadline shall be cancelled.

6 DEADLINE FOR THE EXECUTION OF CONTRACTS

(1) The contracts must be executed within a maximum of 2 years from the end date of contracting.

(2) The Commission may agree, upon request by the beneficiary country, to an appropriate extension of the deadline for the execution of contracts. Such request must be addressed to the Commission before the end of the deadline for the execution of contracts, and be duly justified by the beneficiary country.

7 DISBURSEMENT DEADLINE

(1) Disbursement of funds must be made no later than one year after the final date for the execution of contracts.

(2) The deadline for disbursement of funds may be extended with the agreement of the Commission before its end date in duly justified cases.

8 INTERPRETATION

(1) Subject to any express provision to the contrary in this Agreement, the terms used in this Agreement shall bear the same meaning as attributed to them in the IPA Framework Regulation and the IPA Implementing Regulation.

(2) Subject to any express provision to the contrary in this Agreement, references to this Agreement are references to such Agreement as amended, supplemented or replaced from time to time.

(3) Any references to Council or Commission Regulations are made to the version of those regulations as indicated. If required, modifications of these regulations shall be transposed into this Agreement by means of amendments.

(4) Headings in this Agreement have no legal significance and do not affect its interpretation.

9 PARTIAL INVALIDITY AND UNINTENTIONAL GAPS

(1) If a provision of this Agreement is or becomes invalid or if this Agreement contains unintentional gaps, this will not affect the validity of the other provisions of this Agreement. The Parties will replace any invalid provision by a valid provision which comes as close as possible to the purpose of and intent of the invalid provision.

(2) The Parties will fill any unintentional gap by a provision which best suits the purpose and intent of this Agreement, in compliance with the IPA Framework Regulation and the IPA Implementing Regulation.

10 REVIEW AND AMENDMENTS

(1) The implementation of this Agreement will be subject to periodic reviews at times arranged between the Parties.

(2) Any amendment agreed to by the Parties will be in writing and will form part of this Agreement. Such amendment shall come into effect on the date determined by the Parties.

11 TERMINATION

(1) Without prejudice to paragraph 2, this Agreement shall terminate eight years after its signature. The termination of this Agreement shall not preclude the possibility for the Commission to make financial corrections in accordance with Articles 49 to 54 of the IPA Implementing Regulation.

(2) This Agreement may be terminated by either Party by giving written notice to the other Party. Such termination shall take effect six calendar months from the date of the written notice.

12 SETTLEMENT OF DIFFERENCES

(1) Differences arising out of the interpretation, operation and implementation of this Agreement, at any and all levels of participation, will be settled amicably through consultation between the Parties.

(2) In default of amicable settlement, either Party may refer the matter to arbitration in accordance with the Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration Involving International Organisations and States in force at the date of this Agreement.

(3) The language to be used in the arbitration proceedings shall be English. The appointing authority shall be the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration following a written request submitted by either Party, The Arbitrator’s decision shall be binding on all Parties and there shall be no appeal.

13 NOTICES

(1) Any communication in connection with this Agreement shall be made in writing and in the English language. Each communication must be signed and must be supplied as an original document or by fax.

(2) Any communication in connection with this Agreement must be sent to the following addresses: For the Commission;

Office of Director Alexandra Cas Granje

European Commission

DG Enlargement /B

RuedelaLoi 170

B-1049 Brussels, Belgium

Fax: +322 297.97.05

For the Beneficiary Country

State Secretary and

National IPA Co-ordinator

Central Office for Development Strategy and Co-ordination of EU Funds

Radnicka 80/V

10000 Zagreb

CROATIA

14 NUMBER OF ORIGINALS

This Agreement is drawn up in duplicate in the English language.

15 ANNEXES

The Annexes A, B and C shall form an integral part of this Agreement. 16

16 ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the date on which the Recipient notifies the Commission that all internal procedures in the Republic of Croatia necessary for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

Signed, for and on behalf of the

Government of the Republic of Croatia,

at Zagreb on 5 May 2010

Hrvoje Dolenec

State Secretary and National IPA Co-ordinator Central Office for Development Strategy and Co-ordination of EU Funds

Signed, for and on behalf of the Commission

at Brussels on 8 February 2010

Alexandra Cas Granje

Director

Annex A NATIONAL PROGRAMME FOR CROATIA UNDER THE IPA-TRANSITION ASSISTANCE AND INSTITUTION BUILDING COMPONENT FOR 2009, ADOPTED BY COMMISSION DECISION C(2009)9521 OF 1 DECEMBER 2009

1. IDENTIFICATION

Beneficiary

Republic of Croatia

CRIS number

IPA/2009/21661

Year

2009

Cost

EUR 42 101 4301

Implementing Authority

The Implementing Agency of Croatia, responsible for the execution of the projects, is the Central Finance and Contracting Agency (CFCA) except for:

– Project 20 (statistical code: HR2009-04-65-02) «Participation in Community Programmes and Agencies», where implementation will consist in the payment of the IPA part of the financial contribution to the programmes by the National Fund.

Final date for concluding the Financing Agreement

At the latest by 31 December 2010

Final date for contracting

2 years following the date of conclusion of the Financing Agreement.

No deadline for audit and evaluation projects covered by this Financing Agreement, as referred to in Article 166(2) of the Financial Regulation.

This date applies also to the national co-financing.

Final date for execution

2 years following the end date for contracting.

This date applies also to the national co-financing.

Sector Code

12110, 15110, 15130, 16010, 21010, 41010, 99810

Budget line concerned

22.020100

Programming Task Manager

DG ELARG.B1

Implementation Task Manager

European Commission Delegation, Zagreb, Operations sections

2. PRIORITY AXES/PROJECTS

2.a Priority axes

The 20 projects of the programme that are grouped under 4 strategic priority axes – political criteria, economic criteria, ability to assume the obligations of membership, and supporting programmes – have been selected by taking into account their compliance with the Accession Partnership adopted on 12 February 2008, the Strategy Paper for all the Enlargement Countries and the Croatia 2008 progress report adopted on 5 November 2008, the multi-annual indicative planning document (MIPD) 2009-2011 for Croatia, the 2008 National Plan for the integration of the Republic of Croatia into the EU, the Croatian strategic development framework 2006-2013 as well as sectoral strategies wherever appropriate, with a focus on those areas most important for accession negotiations in the light as well of the screening reports and subsequent negotiations in the different chapters of the acquis.

As in previous years, projects were also appraised according to the sequencing of assistance in a given sector, the capacity of the beneficiary institution for implementation and the maturity of the projects based on the quality of the submitted documentation at the time of establishing the financing proposal.

2.b Description of projects grouped per priority axis

Priority axis 1: Political Criteria

– Democracy and Human Rights:

Project 1: Capacity Building in the Field of Fight against Sexual Exploitation and Sexual Abuse of Children, and on Police Assistance to Vulnerable Crime Victims (statistical code: HR2009-01-36-01)

Twinning:

Yes

IPA contribution: EUR 1 369 000

National contribution: EUR 244 000

The project aims at supporting the Ministry of Interior in fighting more efficiently sexual exploitation and abuse of children through strengthening law enforcement officers’ skills, as well as enhancing cooperation between governmental institutions, civil society sector and business sector in order to fight those crimes.[1]

To this end, a call for proposal for a grant agreement (twinning[2]) for a total of EUR 800 000 (IPA + national co-funding) as well as five tenders for supply contracts for a total of EUR 813 000 are foreseen to be launched in the 2nd quarter of 2010.

Project 2: Establishing a comprehensive system for anti-discrimination protection (statistical code: HR2009-01-36-02)

Twinning:

Yes

IPA contribution: EUR 738 000

National contribution: EUR 62 000

The purpose of this project is to strengthen the capacity of the Office of the Ombudsman and of the Office for Human Rights in combating discrimination. In particular, the project aims at building an efficient system of protection of the victims of discrimination as well as developing a system for statistical monitoring of cases of discrimination.

To this end, a call for proposal for a grant agreement (twinning2) for a total of EUR 690 000 (IPA + national co-funding) as well as a tender for a supply contract for a total of EUR 110 000 are foreseen to be launched in the 2nd quarter of 2010.

– Judiciary and fundamental rights:

Project 3: Professional development of judicial advisors and future judges and state attorneys through establishment of self sustainable training system (statistical code: HR2009-01-23-03)

Twinning:

Yes

IPA contribution: EUR 1 100 000

National contribution: EUR 86 000

The overall objective of the project is to contribute to a more efficient functioning of judicial bodies (Ministry of Justice, Judicial Academy) by improving the professionalism of judicial advisors and future judges and state attorneys. In particular, the project aims at developing a dual Training system both for judicial advisors (judiciary servants) and candidates for future judges and state attorneys (future judicial officials).

To this end, a call for proposal for a grant agreement (twinning2) for a total of EUR 1 052 650 (IPA + national co-funding) as well as a tender for a supply contract for a total of EUR 133 350 are foreseen to be launched in the 2nd and 1st quarters of 2010 respectively.

Project 4: Further improvement of institutional capacity of all misdemeanour courts and development of ICMS compatible modules at selected misdemeanour courts (statistical code: HR2009-01-23-04)

Twinning:

Yes

IPA contribution: EUR 2 048 250

National contribution: EUR 316 750

The project aims at improving the functioning and management of High Misdemeanour Court and all first instance misdemeanour courts with a view to reduce misdemeanour cases backlog as well as the length of judicial procedures. In particular, the project with the assistance of a twinning partner will assist the Ministry of Justice in enhancing the business processes of the courts in accordance with EU best established practices.

To this end, a call for proposal for one grant agreement (twinning2) for a total of EUR 900 000 (IPA + national co-funding) as well as a tender for a technical assistance contract for a total of EUR 630 000 are foreseen to be launched in the 2nd quarter of 2010; in addition, a tender for a supply contract for a total of EUR 835 000 is foreseen to be launched in the 4th quarter of 2010.

– Civil society:

Project 5: Civil Society Facility Enhancing the Sustainability and the Development of Civil Society Organizations (CSOs) as Proactive Social Actors in the Implementation of the EU Acquis (under the Civil Society Facility) (statistical code: HR2009-01-35-05)

Twinning:

N/A

IPA contribution: EUR 2 500 000

National contribution: EUR 312 500

The Communication on the Western Balkans adopted on 5 March 2008 insists on civil society as an essential element of democratic public life. To this end, the Commission is comprehensively assisting the civil society by means of IPA assistance under a horizontal programme as well as the national programmes.

In this overall context, this project aims at providing Civil Society Organisations (CSOs) with relevant knowledge, skills and experience required for strengthening their role as relevant actors at the local level in the fields of democratisation, human rights and refugee return, as well as promoting innovative social service delivery programmes.

The project will be implemented through two grants schemes[3] for totals of EUR 1 800 000 and EUR 1 012 500 respectively, targeting CSOs that are active in these fields with grants ranging in duration from 12 to 24 months and in amount from EUR 50 000 to EUR 250 000. The calls for proposals are foreseen to be launched in the 2nd quarter of 2010.

Priority axis 2: Economic Criteria

– Economic revival and long term growth:

Project 6: Reconstruction of Maškovića Han and Economic Revitalization of Vrana Settlement (statistical code: HR2009-02-22-01)

Twinning:

N/A

IPA contribution: EUR 1 828 332

National contribution: EUR 609 445

This project in support to the Ministry of Culture is to be seen in the context of the «Integrated Rehabilitation Project Plan/Survey on the Architectural and Archaeological Heritage (IRPP/SAAH)» Joint Action of European Commission and Council of Europe designated to rehabilitate cultural heritage sites in the Balkans and has been included in the list of 186 sites requiring rehabilitation.

It is expected that the reconstruction of Maškovića Han will enable development of archaeological, cultural, educational, gastronomic, ecological and other types of tourism, thus contributing to the economic revitalization of Vrana Settlement.

The project will be implemented through two service contracts for a total of EUR 477 777 (IPA + national co-funding) that are foreseen to be launched in the 2nd quarter of 2010, one work contract for a total of EUR 1 800 000 as well as a technical assistance (supervision) contract for a total of EUR 160 000 that are foreseen to be tendered in the 4th quarter of 2011.

– Statistics:

Project 7: Technical assistance in business statistics (statistical code: HR2009-02-18-02)

Twinning:

N/A

IPA contribution: EUR 800 000

National contribution: EUR 89 000

Official statistics have a vital role in providing relevant and accurate information and monitoring the reforms in many sectors, thus supporting the economic criteria. This project is designed to support the Central Bureau of Statistics in this process in the domains of business statistics (short term and energy).

The project will be implemented through one service contract for a total of EUR 889 000, with the tender foreseen to be launched in the 2nd quarter of 2010.

Priority axis 3: Ability to assume the obligations of membership

– Chapter 1 – Free movement of goods:

Project 8: Preparations for eCTD* and implementation of digital archival information system (statistical code: HR2009-03-01-01)

Twinning:

N/A

IPA contribution: EUR 1 000 000

National contribution: EUR 240 000

* eCTD: electronic Common Technical Document, standard for elec
tronic resources for medicines’ regulations.

The purpose of the project is to assist the Croatian Agency for Medicinal Products and Medical Devices in using and sharing digital eCTD resources with a view to strengthen its co-operation with Member States’ agencies and the European Medicines Agency (EMEA).

To this end, two tenders for technical assistance contracts for EUR 850 000 and EUR 390 000 respectively (IPA + national contribution) are foreseen to be launched in the 2nd and 3rd quarter of 2010.

– Chapter 2 – Free movement of workers:

Project 9: Strengthening the administrative capacity of competent authorities and implementation agencies for co-ordination of social security schemes (statistical code: HR2009-03-02-02)

Twinning:

Yes

IPA contribution: EUR 950 000

National contribution: EUR 50 000

The purpose of the project is to assist the Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship, as well as other stakeholders in establishing the administration structures for co-ordination with all EU social security schemes.

To this end, a call for proposal for a grant agreement (twinning2) for a total of EUR 1 000 000 (IPA + national co-funding) is foreseen to be launched in the 2nd quarter of 2010.

– Chapter 12 – Food safety, veterinary and phytosanitary policy:

Project 10: Upgrading of four selected long-term veterinary and phytosanitary border inspection posts (statistical code: HR2009-03-12-03)

Twinning:

N/A

IPA contribution: EUR 6 444 000

National contribution: EUR 2 148 000

The purpose of the project is to build and equip four long term veterinary and phytosanitary border inspection posts in order to improve veterinary and phytosanitary border controls in respect to import and transit of the product of animal origin, live animals, plants and plant products. These border inspection posts are: BIP Metković road; BIP Karasovići road; BIP Stara Gradiška road; BIP Ploče port.

The project is to be seen as a continuation of the efforts deployed under the previous IPA 2008 project «Continued Support to Capacity Strengthening of Veterinary, Phytosanitary and Sanitary Border Inspection» which aimed at upgrading other BIPs (Bajakovo, Zagreb airport and sea port Rijeka).

The project will be implemented through two works contracts for a total of EUR 7 510 000 (IPA + national co-funding) that are foreseen to be tendered in the 1st and 2nd quarters of 2010, as well as two technical assistance (supervision) contracts for a total of EUR 751 000 foreseen to be tendered in the 1st and 2nd quarters of 2010. In addition, two supply contracts for a total of EUR 331 000 are foreseen to be tendered in the 3rd quarter of 2010 and 1st quarter of 2011.

– Chapter 14 – Transport policy:

Project 11: Reinforcement of the administrative and technical capacity with a view to ensuring efficient performance of the activities of the Croatian Civil Aviation Agency (CCAA) and enhancement of the administrative and technical capacity of the Accident Investigation Body (AIB) (statistical code: HR2009-03-14-04)

Twinning:

Yes

IPA contribution: EUR 1 300 000

National contribution: EUR 167 000

The objective of the project is to support the Croatian aviation authorities in meeting the demands to improve aviation safety in the Republic of Croatia according to provisions of international agreements to which Croatia is party, especially the Convention on International Civil Aviation, and the EC acquis.

To this end, a call for proposal for a grant agreement (twinning2) for a total of EUR 1 000 000 (IPA + national co-funding) as well as a tender for a supply contract for a total of EUR 467 000 are foreseen to be launched in the 2nd quarter of 2010.

– Chapter 16 – Taxation:

Project 12: Enhancement of the administrative capacity of CTA in the field of audit (statistical code: HR2009-03-16-05)

Twinning:

Yes

IPA contribution: EUR 950 000

National contribution: EUR 50 000

The objective of the project is to strengthen the Croatian Tax Administration functions of tax auditing and battling tax fraud in line with EU best practices.

To this end, a call for proposal for a grant agreement (twinning2) for a total of EUR 1 000 000 (IPA + national co-funding) is foreseen to be launched in the 2nd quarter of 2010.

– Chapter 24 – Justice, Freedom and Security:

Project 13: Modernization of State Border Control (statistical code: HR2009-03-24-06)

Twinning:

N/A

IPA contribution: EUR 1 112 250

National contribution: EUR 370 750

The project will contribute to the development of an efficient and strengthened Croatian integrated border management system by equipping the Ministry of Interior – Border Directorate with border surveillance and checks equipments.

To this end, two tenders for supply contracts for a total of EUR 1 483 000 are foreseen to be launched in the 2nd quarter of 2010.

Project 14: Supply of IT Equipment for police stations (statistical code: HR2009-03-24-07)

Twinning:

N/A

IPA contribution: EUR 1 500 000

National contribution: EUR 500 000

The project will contribute to further strengthening the overall capacities of the Ministry of Interior in order to fulfil the requirements for accession to the EU and operations within the EU Justice, Freedom and Security framework by equipping it at local level (police stations) with IT equipments.

The project will be implemented through one supply contract for a total of EUR 2 000 000 (IPA + national co-funding) that is foreseen to be tendered in the 1st quarter of 2011.

– Chapter 27 – Environment:

Project 15: Capacity building for preparation of management plans and strengthening of nature protection inspection for proposed Natura 2000 sites (statistical code: HR2009-03-27-08)

Twinning:

Yes

IPA contribution: EUR 1 700 000

National contribution: EUR 250 000

The project will contribute to the preservation of existing biodiversity in Croatia by assisting the Ministry of Culture, Nature Protection Directorate as well as other stakeholders in preparing and drafting management plans for 6 selected NATURA 2000 sites as well as strengthening the nature protection inspection.

To this end, a call for proposal for a grant agreement (twinning light2) for a total of EUR 250 000 (IPA + national co-funding) and a tender for technical assistance for a total of EUR 1 250 000 are foreseen to be launched in the 2nd quarter of 2010, as well as a tender for a supply contract for a total of EUR 450 000 that is foreseen to be launched in the 2nd quarter of 2011.

Project 16: Capacity building for implementation Directive on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment and the Water Framework Directive (statistical code: HR2009-03-27-09)

Twinning:

Yes

IPA contribution: EUR 1 000 000

National contribution: EUR 137 000

The project will assist the Ministry of Regional Development, Forestry and Water Management, Directorate for Water Policy and International Projects and Directorate for Water Management, and other stakeholders (Croatian Waters, which is a national water management agency as well as state administration bodies and institutes competent for water management issue) in implementing the water quality standards in line with the requirements of the EC Directive 2006/11/EC and Water Framework Directive 2000/60/EC.

To this end, a call for proposal for a grant agreement (twinning2) for a total of EUR 737 000 (IPA + national co-funding) and a supply contract for a total of EUR 400 000 are foreseen to be launched in the 2nd quarter of 2010 and 2011 respectively.

Project 17: Capacity building for the implementation of the environmental acquis in the areas of waste management, integrated pollution prevention and control and noise protection (statistical code: HR2009-03-27-10)

Twinning:

Yes

IPA contribution: EUR 2 600 000

National contribution: EUR 240 000

The project will contribute to strengthening capacities and implementation of the environmental acquis for waste management, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) and noise protection in Croatia.

More specifically, the first component of the project will aim at building capacity for enforcement of the provisions of national and international regulations regarding transboundary movement of waste; the second component will aim at developing Croatia’s capacity for implementation of IPPC Directive and subsequent related national regulations; the third component will aim at preparing the National Environmental Noise Protection Strategy and the basic framework for environmental noise protection programme.

A Steering committee regrouping the Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Construction as well as the Ministry of Health and Social Welfare will be established in order to supervise and monitor the project.

In this overall context, a call for proposal for a grant agreement (twinning2) as regards component 1 for a total of EUR 1 160 000 (IPA + national co-funding) and two tenders for technical assistance contracts as regards components 2 and 3 for a total of EUR 1 680 000 are foreseen to be launched in the 2nd quarter of 2010.

– Chapter 28 – Consumer and Health Protection:

Project 18: Strengthening the institutional capacity for blood, tissues and cell (statistical code: HR2009-03-28-11)

Twinning:

Yes

IPA contribution: EUR 2 000 000

National contribution: EUR 400 000

The project will assist the Ministry of Health and Social Welfare as well as other stakeholders (Croatian Institute of Transfusion Medicine, University Hospital Zagreb) in implementing Directive 2002/98/EC on setting standards of quality and safety for the donation, testing, processing, storage and distribution of human blood, and Directive 2004/23/EC on setting standards of quality and safety for the donation, procurement, testing, processing, preservation, storage and distribution of human tissues and cells in the Republic of Croatia.

To this end, a call for proposal for a grant agreement (twinning2) for a total of EUR 1 000 000 (IPA + national co-funding) and a supply contract for a total of EUR 1 400 000 are foreseen to be launched in the 2nd and 3rd quarter of 2010 respectively.

Priority Axis 4: Supporting programmes

Project 19: Facility for Project Preparation & Reinforcement of Administrative Capacity (statistical code: HR2009-04-40-01)

Twinning:

Yes

IPA contribution: EUR 5 856 670

National contribution: EUR 650 741

In the continuation of previous facilities, this facility of a total of EUR 6 507 411 will be implemented through twinning, twinning light2 or technical assistance contracts and aims at addressing in a flexible manner specific needs identified in the course of the negotiations process and preparing projects pipeline for further funding, also with a view to reinforce the institutional capacity for the management of IPA funds.

With a view to contribute to addressing the political criteria, EUR 3 333 333 out of the total amount will support actions in the fields of fight against corruption and organized crime, judiciary, minority rights, refugees return, and public administration reform. The remaining EUR 3 174 078 will support acquis-related actions.

It is envisaged to deploy under this facility approximately 15 to 20 contracts of which 7 to 10 twinning light or twinning contracts and 8 to 10 service contracts amounting from EUR 50 000 to EUR 200 000 per project, or above if duly justified in case of more complex project preparation activities. It is expected that all service tenders/calls for proposals for grant agreements will be launched in the year 2010.

Project 20: Participation of Croatia in Community Programmes and Agencies (statistical code: HR2009-04-65-02)

Twinning:

N/A

IPA contribution: EUR 5 304 928

National contribution: EUR 4 777 669

A Protocol to the SAA on a Framework Agreement on the general principles for Croatia’s participation in Community Programmes was signed in November 2004.

The IPA programme can be used to meet a part of the costs for the participation in the programmes in accordance with Article 5 Paragraph 2 of the Framework Agreement.

EUR 5 304 928 are allocated from IPA 2009 Component I to co-finance the participation of Croatia in, inter alia, the following indicative list of Community Programmes and Agencies in 2010: Fiscalis 2013, CUSTOMS 2013, Culture 2007-2013, Media 2007, Seventh Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities, Europe for Citizens, PROGRESS, Competitiveness and Innovation Framework (CIP), Civil protection financial instrument, Second Programme of Community Action in the Field of Health 2008-2013, Marco Polo II, EURATOM, Fundamental Rights Agency (FRA) and European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addictions (EMCDDA).

The participation of the beneficiary country in Community programmes shall follow the specific terms and conditions set out for each such programme in the memorandum of understanding to be concluded by the Commission and the beneficiary country, in accordance with the agreements establishing the general principles for participation of the beneficiary country in Community programmes. It shall include provisions on both the total amount of the beneficiary country’s contribution and the amount funded by assistance under the IPA regulation.

The indicative list of Community Programmes and Agencies may be adapted to meet time constraints and availability of funds once the information concerning financial contribution to be paid by the Republic of Croatia in all Community Programmes and Agencies has been communicated.

2.c Overview of past and on going assistance (EC / IFI / Bilateral and national assistance) including lessons learned and donor co-ordination

IPA 2009 assistance will build on assistance provided to Croatia under the CARDS programme, with a total financial allocation for the period 2001 to 2004 of EUR 260 million, the 2005-2006 pre-accession instruments Phare, Phare CBC, ISPA and SAPARD with a total financial allocation of EUR 229.6 million, as well as IPA 2007 and 2008 (component I) with financial allocations of EUR 45.4 million and EUR 41.4 million respectively.

In designing the IPA 2009 programme, careful account has been taken of the results of projects programmed in previous years, notably as described in the sectoral and thematic Interim Evaluations of assistance to Croatia carried out by DG ELARG in 2008. Lessons learned are usually drawn on a case by case basis, building upon relevant experience in the implementation of previous projects in a specific area. Relevant information in that respect is provided in each project fiche.

Lessons learned as regards the absorption and administrative capacities of the Croatia’s public administration bodies:

Although the results of projects programmed in previous years show that the interventions reflected well the needs, there have been serious efficiency problems as regards administrative capacity as well as timeliness and quality of the submitted tendering and contracting documents.

Under Phare, contracting was only ensured at the last minute. Besides, physical implementation was only ensured within extended disbursement periods. In order to address these weaknesses the first IPA Monitoring Committee held in Zagreb in July 2008 has concluded to adapt the benchmarks which were used for Phare 2006

National Programme and apply them to IPA Component I National Programmes (see section 2.e (2)).

Furthermore, the Decision of the Commission of 28 October 2008 to confer on Croatia decentralised management of the assistance under IPA component I set some requirements on Croatia in order to guarantee improvement of performance of the institutions. This relates mainly to the strengthening of the National Authorising Officer’-(NAO) and the Central Finance and Contracting Agency (CFCA)’s supervision over the work of the Programme Implementation Units as well as the reinforcement of the capacity of the Audit Authority. The Commission is continuously monitoring Croatia’s compliance with these requirements including by means of audit missions.

Lessons learned and way forward as regards Donor coordination:

Donor coordination is of great importance to avoid any overlap of assistance and should be strengthened. This is the reason why, at local level, the consultation mechanism during the different phases of the assistance cycle was reinforced in 2007. It provides for an early consultation on the draft MIPD and programming documents with Member States’ embassies, local offices of International Financial Institutions (IFIs) and non–EU donors. At central level, coordination meetings with IFIs as well as with EU and non–EU donors are organized on a regular basis. Additionally, coordination between the Commission and Member States takes place on a regular basis in the context of the IPA Committee.

Lessons learned and way forward as regards the involvement of and support to the civil society:

The dialogue with Civil Society Organisations, as well as their development, are of great importance to ensure the sustainability of measures taken as well as the broadest possible support for them. This is the reason why under IPA 2009 Component I this dialogue will be supported by the aforementioned project.

2.d Horizontal issues

– Equal opportunities and non-discrimination principles will be respected regarding gender as well as minorities at the programming and implementation stage. Based on the fundamental principles of promoting equality and combating discrimination, participation in the project will be guaranteed on the basis of equal access regardless of sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation.

– Good governance in terms of legitimacy, transparency, effectiveness, plurality and accountability of the public administration with particular attention to the fight against corruption, will be promoted across all funded projects including through the monitoring undertaken by civil society.

– Where appropriate cross border impact of projects has been clearly identified in the related project fiches.

The mainstreaming of these cross cutting issues in each project shall ensure that strategies, policies, structures and operating procedures of the beneficiary are in conformity with the above principles.

2.e Conditions

(1) Before the Financing Agreement is signed, the National IPA Coordinator (NIPAC) will confirm the availability of the national co-financing indicated in each project fiche.

(2) In order to guarantee i mprovement of performance of the institutions in the system, the following benchmarks will apply to IPA Component I National Programme 2009:

• Increase of quality of tender and contract documents submitted to the Delegation for ex ante control: benchmarks on the reduction in rejection rates by the Delegation will be applied to the IPA Component I National Programmes, with the ultimate aim to achieve the waiver of ex ante controls by the Commission on tendering and contracting.

• Acceleration of procurement: the CFCA will agree with the European Commission the procurement plan on IPA 2009 Component I National Programme.

The following deadlines which will be set in the procurement plan shall be binding:

– Deadlines for publication of procurement notices for international restricted service tenders.

– Deadlines for events commonly referred to as the «tender launch»: publication of procurement notices and tender dossiers for open tender procedures, publication of calls for proposals, transmission of twinning and twinning light fiches to the National Contact Points for Twinning, transmission of requests for services and terms of reference to the selected companies and other equivalent events as applicable.

The Programme Authorising Officer (PAO) is responsible for implementing the procurement plan in accordance with its deadlines. The PAO will take into account the planning, preparation and control of tender documents and contracts, ex ante control by the EC services including rejections, requesting and granting of derogations, the time required for translation and publication and other events which may affect the project preparation and procurement time line.

If for any particular project a step in the tendering and contracting process does not materialise before its binding deadline, the PAO will immediately inform the NAO, NIPAC and the Commission of the case and reason for delays. If delays are not justified by exceptional/unforeseen circumstances which fall outside the competence of the Government, the Commission reserves the right to take remedial action such as reallocation to another project (only if time allows and in view of a project in conformity with priorities as established in the Accession Partnership, screening reports and subsequent negotiations per acquis chapter and meeting the criteria of adequate design, readiness for implementation as well as co-financing requirements) or cease the project without reallocation.

In order to support management and follow-up of the procurement process and these benchmarks, the PAO will update the procurement plan by recording the events as they unfold. The updates will be circulated at least once a month to the NAO, NIPAC and the Commission in electronic form. Meetings to review the procurement plans will be organised as required.

– Respect of conditionalities

Unless it is defined otherwise in the programme/project documents, all project conditionalities will have to be met before the procurement is initiated. Conditionalities can cover issues such as entry into force of necessary legislation, establishment, staffing and resources of institutions, links between the projects, sequencing of tenders etc. If these conditionalities are not met the Commission reserves the right to take the remedial actions defined in section 3.2.

– Respect of global deadlines

Programmes will follow the implementation cycle as set in the original financing agreement. Extensions of deadlines can be considered only in very exceptional circumstances outside the control of the Government, when all other options have been exhausted.

– Further improvement of functioning of the decentralised system

The Croatian authorities will make every effort to meet the conditions and deadlines from the audit report on the conferral of management of IPA Component I, as well as other reports by the auditors of DG Enlargement as they become available, within the deadlines set in the reports. Where necessary, deviations will be signalled and justified to the Commission in advance of the deadlines.

(3) As highlighted by the evaluation of twinning conducted by DG ELARG in 2008, projects to be implemented through twinning or twinning light require the full commitment and participation of the senior management of the beneficiary institution. In addition to providing the twinning partner with adequate staff and other resources to operate effectively, the senior management must be fully involved in the development and implementation of the policies and institutional change required to deliver the project results.

(4) For projects involving more than one Croatian Ministry or agency, the NIPAC will ensure that effective mechanisms for co-operation and co-ordination between such Ministries or agencies are in place. The NIPAC will undertake thorough reviews of progress on implementation of the projects listed at least every three months from the time the Financing Agreement is signed until the final date for contracting.

(5) Further project-specific conditionality is described in each project fiche.

2.f Benchmarks (*)

2009

2010 (cumulative)

2011 (cumulative)

EU

NF

EU

NF

EU

NF

Number of tenders launched

0

29

32

Number of calls for proposals launched

0

13

13

Contracting Rate (%)

0 %

40 %

100%

(*) Numbers given without taking into consideration the numbers of TA contracts and twinning lights under the Facility for Political Criteria and Project Preparation & Reinforcement of Administrative Capacity as the number of calls for proposals/tenders under the latter are not known in advance.

2.g Roadmap for the decentralisation of the management of EC funds without ex ante controls by the Commission

Croatia was conferred management powers for the decentralised management of IPA – component I assistance with ex ante controls by a Commission Decision of 28 October 2008 which established conditions that Croatia must fulfill within specified deadlines. These conditions will need to be addressed before Croatia is able to reach the next stage, that is to say full decentralisation with only ex post controls by the Commission. Taking into account these requirements, the Croatian authorities are preparing a roadmap for the decentralisation of the management of IPA funds without ex ante controls by the Commission. The authorities envisage moving to full decentralisation by the end of 2010.

3. BUDGET (amounts in EUR)

3.1 Indicative budget table

HR 2009

IPA BUDGET AVAILABLE:

Institution Building (IB)

Investment (INV)

Total (IB + INV)

Total IPA Community contribution

42 101 430

Total expenditure

IPA Community contribution

National contribution*

Total expenditure

IPA Community contribution

National contribution*

statistical code

All amounts are in Euros

EUR (a) = (b) + (c)

EUR (b)

%

EUR (c)

%

EUR (d) = (e) + (f)

EUR (e)

%

EUR (f)

%

EUR (g) = (a) + (d)

EUR (h) = (b) + (e)

%

% including flexible facility

political criteria

7 755 250

18.4%

25.6%

HR2009-01-36-01

fight against sexual exploitation

800 000

760 000

95%

40 000

5%

813 000

609 000

75%

204 000

25%

1 613 000

1 369 000

HR2009-01-36-02

anti discrimination protection

690 000

655 500

95%

34 500

5%

110 000

82 500

75%

27 500

25%

800 000

738 000

HR2009-01-23-03

training judicial bodies

1 052 650

1 000 000

95%

52 650

5%

133 350

100 000

75%

33 350

25%

1 186 000

1 100 000

HR2009-01-23-04

misdemeanour courts

1 530 000

1 422 000

93%

108 000

7%

835 000

626 250

75%

208 750

25%

2 365 000

2 048 250

HR2009-01-35-05

civil society

2 812 500

2 500 000

89%

312 500

11%

0

0

0%

0

0%

2 812 500

2 500 000

economic criteria

2 628 332

6.2%

6.2%

HR2009-02-22-01

Maskovica Han reconstruction

0

0

0%

0

0%

2 437 777

1 828 332

75%

609 445

25%

2 437 777

1 828 332

HR2009-02-18-02

statistics

889 000

800 000

90%

89 000

10%

0

0

0%

0

0%

889 000

800 000

ability to assume obligations

20 556 250

48.8%

55.6%

of membership

HR2009-03-01-01

Ectd preparations

1 240 000

1 000 000

81%

240 000

19%

0

0

0%

0

0%

1 240 000

1 000 000

HR2009-03-02-02

coordination social security schemes

1 000 000

950 000

95%

50 000

5%

0

0

0%

0

0%

1 000 000

950 000

HR2009-03-12-03

BIPs

0

0

0%

0

0%

8 592 000

6 444 000

75%

2 148 000

25%

8 592 000

6 444 000

HR2009-03-14-04

civil aviation

1 000 000

950 000

95%

50 000

5%

467 000

350 000

75%

117 000

25%

1 467 000

1 300 000

HR2009-03-16-05

tax auditing

1 000 000

950 000

95%

50 000

5%

0

0

0%

0

0%

1 000 000

950 000

HR2009-03-24-06

modernisation state border control

0

0

0%

0

0%

1 483 000

1 112 250

75%

370 750

25%

1 483 000

1 112 250

HR2009-03-24-07

supply IT equipment police stations

0

0

0%

0

0%

2 000 000

1 500 000

75%

500 000

25%

2 000 000

1 500 000

HR2009-03-27-08

nature protection

1 500 000

1 362 500

91%

137 500

9%

450 000

337 500

75%

112 500

25%

1 950 000

1 700 000

HR2009-03-27-09

EU Water related acquis

737 000

700 000

95%

37 000

5%

400 000

300 000

75%

100 000

25%

1 137 000

1 000 000

HR2009-03-27-10

environmental acquis

2 840 000

2 600 000

92%

240 000

8%

0

0

0%

0

0%

2 840 000

2 600 000

HR2009-03-28-11

blood, tissues and cells

1 000 000

950 000

95%

50 000

5%

1 400 000

1 050 000

75%

350 000

25%

2 400 000

2 000 000

supporting programmes

11 161 598

26.5%

12.6%

HR2009-04-40-01

flexible facility:

6 507 411

5 856 670

90%

650 741

10%

0

0

0%

0

0%

6 507 411

5 856 670

– of which support to political criteria

3 333 333

3 000 000

90%

333 333

10%

0

0

0%

0

0%

3 333 333

3.000 000

– of which support to acquis

3 174 078

2 856 670

90%

317 408

10%

0

0

0%

0

0%

3 174 078

2 856 670

HR2009-04-65-02

Community Programmes & Agencies

10 082 597

5 304 928

53%

4 777 669

47%

0

0

0%

0

0%

10 082 597

5 304 928

TOTAL

34 681 158

27 761 598

80%

6 919 560

20%

19 121 127

14 339 832

75%

4 781 295

25%

53 802 285

42 101 430

100%

100%

* public contribution (private contributions are not taken into account (Article 67(1) IPA IR) under decentralised management).

(1) Expressed in % of the Total expenditure IB or INV (column (a) or (d)).

(2) Priority axis rows only. Expressed in % of the grand total of column (h). It indicates the relative weight of the priority with reference to the total IPA Community contribution of the entire FP.

3.2 Principle of co-financing applying to the projects funded under the programme

The Community contribution, which represents 78.3% of the total budget allocated to this programme, has been calculated in relation to the eligible expenditure, which in the case of decentralised management is based on the public expenditure. Joint co-financing will be used as a rule. Co-financing requirements deriving from the IPA Council Regulation No 1085/2006 of 17 July 2006 and the IPA Implementing Regulation No 718/2007 of 12 June 2007, to which Croatia agreed with the signature of the IPA Framework Agreement on 27 August 2007, have been strictly applied at the level of each contract for each project[4].

4. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS

4.1 Method of Implementation

This programme shall be implemented by decentralised management, in accordance with article 53c of the Financial Regulation[5] and the corresponding provisions of the Implementing Rules[6]. The Beneficiary Country will continue to ensure that the conditions laid down in Art. 56 of the Financial Regulation are respected at all times.

The ex-ante control by the Commission shall apply to the tendering of contracts, launch of calls for proposals and the award of contracts and grants until the Commission allows for decentralised management without ex-ante controls as referred in Article 18 of the IPA Implementing Regulation.

4.2 General rules for Procurement and grant award procedures

Procurement shall follow the provisions of Part Two, Title IV of the Financial Regulation and Part Two, Title III, Chapter 3, of its Implementing Rules as well as the rules and procedures for service, supply and works contracts financed from the general budget of the European Communities for the purposes of cooperation with third countries adopted by the Commission on 24 May 2007 C(2007)2034).

Grant award procedures shall follow the provisions of Part One, Title VI of the Financial Regulation and Part One, Title VI of its Implementing Rules.

The Contracting Authorities shall also use the procedural guidelines and standard templates and models facilitating the application of the above rules provided for in the «Practical Guide to contract procedures for EC external actions» («Practical Guide») as published on the EuropeAid website[7] at the date of the initiation of the procurement or grant award procedure.

In case of projects containing the works/supervision of works component, the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) conditions of contracts will be followed.

4.3 Implementation Principles for Twinning Projects

Twinning projects shall be set up in the form of a grant agreement, whereby the selected Member State administrations agree to provide the requested public sector expertise against the reimbursement of the expenses thus incurred.

The contract may in particular provide for the long-term secondment of an official assigned to provide full-time advice to the administration of the beneficiary country as resident twinning advisor.

The twinning grant agreement shall be established in accordance with relevant provisions of Part One, Title VI of the Financial Regulation and Part One, Title VI of its Implementing Rules.

The twinning manual is available on the Website of DG ELARG at the following address: http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/institution_building/twinning_en.htm

4.4 Environmental Impact Assessment (EIA) and Nature
Conservation

All investment shall be carried out in compliance with relevant Community Environmental Legislation in particular the EIA and the Habitats Directives.

5. MONITORING AND EVALUATION

5.1 Monitoring

Programme implementation will be monitored through the IPA Monitoring Committee assisted by Transition Assistance and Institution Building Monitoring Committee.

They shall assess the effectiveness, quality and coherence of the implementation of this programme. They may make proposals to the Commission and the national IPA co-ordinator, with a copy to the national authorising officer, for decisions on any corrective measures to ensure the achievements of programme objectives and enhance the efficiency of the assistance provided.

5.2 Evaluation

Programmes shall be subject to ex ante evaluations, as well as interim and, where relevant, ex post evaluations in accordance with Articles 57 and 82 of the IPA Implementing Regulation with an aim to improve the quality, effectiveness and consistency of the assistance from Community funds and the strategy and implementation of the programmes.

After the conferral of management powers, the responsibility for carrying out interim evaluations shall lie with the beneficiary country, without prejudice on the Commission’s rights to perform any ad hoc interim evaluations of the programmes it deems necessary.

Ex post evaluation shall remain a prerogative of the Commission even after the conferral of management powers to the beneficiary country.

The results of ex ante and interim evaluation shall be taken into account in the programming and implementation cycle. The Commission may also carry out strategic evaluations.

6. AUDIT, FINANCIAL CONTROL, ANTIFRAUD MEASURES; FINANCIAL ADJUSTMENTS, PREVENTIVE MEASURES AND FINANCIAL CORRECTIONS

6.1 Audit, Financial Control and Anti-fraud measures

The accounts and operations of all parties involved in the implementation of this programme, as well as all contracts and agreements implementing this programme, are subject to, on the one hand, the supervision and financial control by the Commission (including the European Anti-Fraud Office), which may carry out checks at its discretion, either by itself or through an outside auditor and, on the other hand, audits by the European Court of Auditors. This includes measures such as ex-ante verification of tendering and contracting carried out by the Delegation in the Beneficiary Country.

In order to ensure the efficient protection of the financial interests of the Community, the Commission (including the European Anti-Fraud Office) may conduct on-the-spot checks and inspections in accordance with the procedures foreseen in Council Regulation (EC, Euratom) 2185/96[8].

The controls and audits described above are applicable to all contractors, subcontractors and grant beneficiaries who have received Community funds.

6.2 Financial adjustments

The national authorising officer, who bears in the first instance the responsibility for investigating all irregularities, shall make the financial adjustments where irregularities or negligence are detected in connection with the implementation of this programme, by cancelling all or part of the Community assistance. The national authorising officer shall take into account the nature and gravity of the irregularities and the financial loss to the Community assistance.

In case of an irregularity, including negligence and fraud, the national authorising officer shall recover the Community assistance paid to the beneficiary in accordance with national recovery procedures.

6.3 Audit trail

The national authorising officer shall ensure that all the relevant information is available to ensure at all times a sufficiently detailed audit trail. This information shall include documentary evidence of the authorisation of payment applications, of the accounting and payment of such applications, and of the treatment of advances, guarantees and debts.

6.4 Preventive Measures

Beneficiary countries shall ensure investigation and effective treatment of suspected cases of fraud and irregularities and shall ensure the functioning of a control and reporting mechanism equivalent to that provided for in Commission Regulation 1828/2006[9]. All suspected or actual cases of fraud and irregularity as well as all measures taken in relation thereto must be reported to the Commission services without delay. Should there be no suspected or actual cases of fraud or irregularity to report, the Beneficiary Country shall inform the Commission of this fact within two months following the end of each quarter.

Irregularity shall mean any infringement of a provision of applicable rules and contracts, resulting from an act or omission by an economic operator, which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of the European Union by charging an unjustified item of expenditure to the general budget.

Fraud shall mean any intentional act or omission relating to: the use or presentation of false, incorrect or incomplete statements or documents, which has as its effect the misappropriation or wrongful retention of funds from the general budget of the European Union or budgets managed by, or on behalf of, the European Union; non disclosure of information in violation of a specific obligation with the same effect; the misapplication of such funds for purposes other than those for which they are originally granted.

The Beneficiary Country shall take any appropriate measure to prevent and counter active and passive corruption practises at any stage of the procurement procedure or grant award procedure, as well as during the implementation of corresponding contracts.

Active corruption is defined as the deliberate action of whosoever promises or gives, directly or through an intermediary, an advantage of any kind whatsoever to an official for himself or for a third party for him to act or to refrain from acting in accordance with his duty or in the exercise of his functions in breach of his official duties in a way which damages or is likely to damage the European Communities’ financial interests.

Passive corruption is defined as the deliberate action of an official, who, directly or through an intermediary, requests or receives advantages of any kind whatsoever, for himself or a third party, or accepts a promise of such advantage, to act or to refrain from acting in accordance with his duty or in the exercise of his functions in breach of his official duties in a way which damages or is likely to damage the European Communities’ financial interests.

The authorities of the beneficiary country, including the personnel responsible for the implementation of the programme, shall also undertake to take whatever precautions are necessary to avoid any risk of conflict of interest, and shall inform the Commission immediately of any such conflict of interest or any situation likely to give rise to any such conflict.

6.5 Financial corrections

In order to ensure that the funds are used in accordance with the applicable rules, the Commission shall apply clearance-of-accounts procedures or financial correction mechanisms in accordance with Article 53c (2) of the Financial Regulation and as detailed in the IPA Framework Agreement concluded between the Commission and the beneficiary country.

A financial correction may arise following:

a) identification of a specific irregularity, including fraud; or

b) identification of a weakness or deficiency in the management and control systems of the beneficiary country.

If the Commission finds that expenditure under this programme has been incurred in a way that has infringed applicable rules, it shall decide what amounts are to be excluded from Community financing.

The calculation and establishment of any such corrections, as well as the related recoveries, shall be made by the Commission following the criteria and procedures provided for in the IPA Implementing Regulation.

7. NON SUBSTANTIAL REALLOCATION OF FUNDS

The authorising officer by delegation (AOD), or the authorising officer by sub-delegation (AOSD), in line with the delegation of powers conferred upon him by the AOD, in accordance with the principles of sound financial management, may undertake non substantial reallocations of funds without an amending financing decision being necessary. In this context, cumulative reallocations not exceeding 20% of the total amount allocated for the programme, subject to a limit of EUR 4 million, shall not be considered substantial, provided that they do not affect the nature and objectives of the programme. The IPA Committee shall be informed of the above reallocation of funds.

8. LIMITED ADJUSTMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME

Limited adjustments in the implementation of this programme affecting elements listed under Article 90 of the Implementing Rules to the Financial Regulation, which are of an indicative nature[10], may be undertaken by the authorising officer by delegation (AOD), or by the authorising officer by sub-delegation (AOSD), in line with the delegation of powers conferred upon him by the AOD, in accordance with the principles of sound financial management without an amending financing decision being necessary.

Annex B FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMISSION AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA, DATED 27 AUGUST 2007

FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ON THE RULES FOR CO-OPERATION CONCERNING EC-FINANCIAL ASSISTANCE TO THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION OF THE ASSISTANCE UNDER THE INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA)
DATED 27 AUGUST 2007

Annexes:

ANNEX A: Functions and common responsibilities of the structures, authorities and bodies in accordance with Article 8 of the Framework Agreement between the Commission and the Government of the Republic of Croatia of 27 August 2007

ANNEX B: Model Statement of Assurance of the national authorising officer in accordance with Article 17 of the Framework Agreement between the Commission and the Government of the Republic of Croatia of 27 August 2007

ANNEX C: Model Annual Audit Activity Report of the audit authority of the Republic of Croatia in accordance with Article 29(2)(b) of the IPA Implementing Regulation

ANNEX D: Model Annual Audit Opinion of the audit authority of the Republic of Croatia in accordance with Article 29(2)(b) of the IPA Implementing Regulation

ANNEX E: Model Audit Opinion of the audit authority of the Republic of Croatia on the final statement of expenditure for the closure of a programme or parts of a programme in accordance with Article 29(2)(b) of the IPA Implementing Regulation

The Commission of the European Communities, hereinafter referred to as «the Commission», acting for and on behalf of the European Community, hereinafter referred to as «the Community»

on the one part,

and the Government of the Republic of Croatia, acting on behalf of the Republic of Croatia, hereinafter referred to as «the Beneficiary»

and together, jointly referred to as «the Contracting Parties»

Whereas

(1) On 1 August 2006, the Council of the European Union adopted Regulation (EC) No 1085/2006 of 17 July 2006([11])(1) establishing an instrument for pre-accession assistance (hereinafter referred to as «IPA Framework Regulation»). With effect from the 1 January 2007, this new instrument constitutes the single legal basis for the provision of financial assistance to candidate countries and potential candidate countries in their efforts to enhance political, economic and institutional reforms with a view to become members of the European Union;

(2) On 12 June 2007, the Commission has adopted the regulation implementing the IPA Framework Regulation, detailing applicable management and control provisions;

(3) The new instrument for pre-accession assistance (IPA) replaces the five previously existing pre-accession instruments: Regulation (EEC) No 3906/1989 on economic aid to certain countries of Central and Eastern Europe, Regulation (EC) No 1267/1999 on the establishment of an instrument for structural policies for pre-accession, Regulation (EC) No 1268/1999 on the support for pre-accession measures for agriculture and rural development, Regulation (EC) No 2666/2000 on assistance for Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, repealing Regulation (EC) No 1628/96 and amending Regulations (EEC) No 3906/89 and (EEC) No 1360/90 and Decisions 97/256/EC and 1999/311/EC and Regulation (EC) No 2500/2001 on the financial assistance to Turkey;

(4) The Beneficiary is eligible under IPA as provided for in the IPA Framework Regulation and in Commission Regulation (EC) No 718/2007 of 12 June 2007([12])(2) implementing the IPA Framework Regulation (hereinafter referred to as «IPA Implementing Regulation»);

(5) The Beneficiary figures in Annex I of the IPA Framework Regulation, and should therefore have access to the 5 components established under IPA, i.e. the Transition Assistance and Institution Building Component, the Cross-Border Co-operation Component, the Regional Development Component, the Human Resources Development Component and the Rural Development Component;

(6) It is therefore necessary to set out the rules for co-operation concerning EC financial assistance with the Beneficiary under IPA;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Section I
GENERAL PROVISIONS

Article 1
INTERPRETATION

(1) Subject to any express provision to the contrary in this Framework Agreement, the terms used in this Agreement shall bear the same meaning as attributed to them in the IPA Framework Regulation and the IPA Implementing Regulation.

(2) Subject to any express provision to the contrary in this Framework Agreement, references to this Agreement are references to such Agreement as amended, supplemented or replaced from time to time.

(3) Any references to Council or Commission Regulations are made to the version of those regulations as indicated. If required, modifications of theses regulations shall be transposed into this Framework Agreement by means of amendments.

(4) Headings in this Agreement have no legal significance and do not affect its interpretation.

Article 2
PARTIAL INVALIDITY AND UNINTENTIONAL GAPS

If a provision of this Agreement is or becomes invalid or if this Agreement contains unintentional gaps, this will not affect the validity of the other provisions of this Agreement. The Contracting Parties will replace any invalid provision by a valid provision which comes as close as possible to the purpose of and intent of the invalid provision. The Contracting Parties will fill any unintentional gap by a provision which best suits the purpose and intent of this Agreement in compliance with the IPA Framework Regulation and the IPA Implementing Regulation.

Article 3
PURPOSE

(1) In order to promote co-operation between the Contracting Parties and to assist the Beneficiary in its progressive alignment with the standards and policies of the European Union, including, where appropriate the acquis communautaire, with a view to membership, the Contracting Parties agree to implement activities in the various fields as specified in the two regulations mentioned above and as applicable to the Beneficiary.

(2) The assistance activities shall be financed and implemented within the legal, administrative and technical framework laid down in this Agreement and as further detailed in Sectoral Agreements and/or Financing Agreements, if any.

(3) The Beneficiary takes all necessary steps in order to ensure the proper execution of all assistance activities and to facilitate the implementation of the related programmes.

Article 4
GENERAL RULES ON FINANCIAL ASSISTANCE

(1) The following principles shall apply to financial assistance by the Community under IPA:

a) Assistance shall respect the principles of coherence, complementarity, co-ordination, partnership and concentration;

b) Assistance shall be coherent with EU policies and shall support alignment to the acquis communautaire;

c) Assistance shall comply with the budgetary principles laid down in Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002([13])(3) on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (hereinafter referred to as «Financial Regulation») and its Implementing Rules[14](4);

d) Assistance shall be consistent with the needs identified in the enlargement process and absorption capacities of the Beneficiary. It shall also take account of lessons learned;

e) The ownership of the programming and implementation of assistance by the Beneficiary shall be strongly encouraged and adequate visibility of EU intervention shall be ensured;

f) Operations shall be properly prepared, with clear and verifiable objectives, which are to be achieved within a given period; the results obtained should be assessed through clearly measurable and adequate indicators;

g) Any discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation shall be prevented during the various stages of the implementation of assistance;

h) The objectives of pre-accession assistance shall be pursued in the framework of sustainable development and the Community promotion of the goal of protecting and improving the environment.

(2) Assistance for the Beneficiary shall be based on the priorities identified in the existing documents, i.e. the European Partnership, the Accession partnership, the national programme for the adoption of the acquis communautaire, the reports and strategy paper contained in the annual enlargement package of the Commission, the Stabilisation and Association Agreement and the negotiation framework.

(3) All operations receiving assistance under IPA shall in principle require co-financing by the Beneficiary and the Community, unless otherwise agreed upon in a Sectoral Agreement or Financing Agreement.

(4) Where the execution of activities depends on financial commitments from the Beneficiary’s own resources or from other sources of funds, the funding of the Community shall become available at such time as the financial commitments of the Beneficiary and/or the other sources of funds themselves become available.

(5) The provision of Community financing under IPA shall be subject to the fulfilment by the Beneficiary’s obligations under this Framework Agreement and under Sectoral Agreements and Financing Agreements, if any.

Article 5
IMPLEMENTATION METHODS

(1) For the implementation of assistance under IPA in the Republic of Croatia, decentralised management, whereby the Commission confers the management of certain actions on the Beneficiary, while retaining overall final responsibility for general budget execution in accordance with Article 53c of the Financial Regulation and the relevant provisions of the EC Treaties, shall apply as a rule. Decentralised management shall cover at least tendering, contracting and payments by the national administration of the Beneficiary. Operations shall be implemented in accordance with the provisions laid down in Article 53c of the Financial Regulation and the ones referred to in this article.

(2) However, the Contracting Parties may agree to make use of

a) centralised management as defined in Article 53a of the Financial Regulation under the Transition Assistance and Institution Building Component, in particular for regional and horizontal programmes, and under the Cross-Border Co-operation Component. It may also be used for technical assistance under any of the IPA components. Operations shall be implemented in accordance with the provisions laid down in Articles 53 point (a), 53a and 54 to 57 of the Financial Regulation.

b) joint management as defined in Article 53d of the Financial Regulation for the Transition Assistance and Institution Building Component, in particular for regional and horizontal programmes, and for programmes involving international organisations. Operations shall be implemented in accordance with the provisions laid down in Articles 53 point (c) and 53d of the Financial Regulation.

c) shared management as defined in Article 53b of the Financial Regulation under the Cross-Border Co-operation Component, for cross-border programmes involving Member States of the European Union. Operations shall be implemented in accordance with the provisions laid down in Articles 53 point (b), 53b and Title II of Part two of the Financial Regulation. The following particular provision shall be taken into account in the implementation of cross-border programmes with Member States.

Where one or more Member States of the European Union and the Beneficiary participating in a cross-border programme are not yet ready for implementation of the whole programme under shared management, the part of the programme concerning the Member State(s) shall be implemented in accordance with Title II (Cross-Border Co-operation Component), Chapter III, Section 2 of the IPA Implementing Regulation (Articles 101 to 138) and the part of the programme concerning the Beneficiary shall be implemented in accordance with Title II, Chapter III, Section 3 of the IPA Implementing Regulation. (Articles 139 to 146 IPA Implementing Regulation, with the exception of Article 142. The provisions concerning the joint monitoring committee of Article 110 shall apply).

(3) If required by the related Financing Decision, the Commission and the Beneficiary shall conclude a Financing Agreement in accordance with Article 8 of the IPA Implementing Regulation on multi-annual or annual programmes. Financing Agreements may be concluded between the Commission and several beneficiary countries under IPA including the Beneficiary for assistance for multi-country programmes and horizontal initiatives.

(4) This Framework Agreement shall apply to all Financing Agreements concluded between the Contracting Parties for the financial assistance under IPA. Where they exist, Sectoral Agreements related to a given component shall apply to all Financing Agreements concluded under that component. Where there is no Financing Agreement, the rules included in this Framework Agreement apply together with Sectoral Agreements, if any.

Section II
MANAGEMENT STRUCTURES AND AUTHORITIES

Article 6
ESTABLISHMENT AND DESIGNATION OF STRUCTURES AND AUTHORITIES FOR DECENTRALISED MANAGEMENT

(1) The following structures and authorities must be designated by the Beneficiary in the event of decentralised management:

a) The competent accrediting officer (CAO);

b) The national IPA co-ordinator (NIPAC);

c) The strategic coordinator for the Regional Development Component and the Human Resources Development Component;

d) The national authorising officer (NAO);

e) The national fund (NF);

f) Operating structures per component or programme to deal with the management and implementation of assistance under the IPA Regulation;

g) The audit authority.

(2) Specific bodies may be established within the overall framework defined by the bodies and authorities described above within or outside the operating structures initially designated. The Beneficiary shall ensure that the final responsibility for the functions of operating structures shall remain with the operating structure initially designated. Such a restructuring shall be formalised in written agreements or governmental acts and shall be subject to accreditation by the national authorising officer and the conferral of management by the Commission.

(3) The Beneficiary shall ensure that appropriate segregation of duties applies to the bodies and authorities mentioned under paragraph 1 and 2 above in accordance with Article 56 of the Financial Regulation. Duties are segregated when different tasks related to a transaction are allocated to different staff, thereby helping to ensure that each separate task has been properly undertaken.

Article 7
ESTABLISHMENT AND DESIGNATION OF STRUCTURES AND AUTHORITIES FOR CENTRALISED OR JOINT MANAGEMENT

(1) In the event of centralised or joint management the national IPA co-ordinator shall act as the representative of the Beneficiary vis-a-vis the Commission. He shall ensure that a close link is maintained between the Commission and the Beneficiary with regard both to the general accession process and to EU pre-accession assistance under IPA.

(2) The national IPA co-ordinator shall also be responsible for co-ordinating the Beneficiary’s participation in the relevant cross-border programmes, both with Member States and with other Beneficiary countries, as well as in the trans-national, interregional or sea basins programmes under other Community instruments. He may delegate the tasks relating to this latter responsibility to a cross-border co-operation co-ordinator.

(3) In the case of the Cross-border Co-operation Component, operating structures shall be designated and put in place by the Beneficiary, in accordance with Article 139 of the IPA Implementing Regulation.

Article 8
FUNCTIONS AND COMMON RESPONSIBILITIES OF THE STRUCTURES, AUTHORITIES AND BODIES

(1) The bodies and authorities mentioned in Article 6 above shall be allocated the functions and common responsibilities as set out in ANNEX A to this Framework Agreement.

(2) Component-related specific allocations of functions and responsibilities may be set out in Sectoral Agreements or Financing Agreements. They must not be in contradiction to the basic approach chosen for the allocation of functions and common responsibilities as shown in ANNEX A.

(3) Where under decentralised management specific persons have been given responsibility for an activity in relation to the management, implementation and control of programmes, the Beneficiary shall enable such persons to exercise the duties associated with that responsibility including in cases where, there is no hierarchical link between them and the bodies participating in that activity. The Beneficiary shall, in particular, provide those persons with the authority to establish, through formal working arrangements between them and the bodies concerned:

a) an appropriate system for the exchange of information, including the power to require information and a right of access to documents and staff on the spot, if necessary;

b) the standards to be met;

c) the procedures to be followed.

Section III.
ACCREDITATION AND CONFERRAL OF MANAGEMENT POWERS UNDER DECENTRALISED MANAGEMENT

Article 9
COMMON REQUIREMENTS

Management relating to a component, a programme or a measure can only be conferred on the Republic of Croatia, if and when the following requirements are fulfilled:

a) The Beneficiary meets the conditions set to Article 56 of the Financial Regulation, in particular as regards the management and control systems. The management and control systems set up in the Republic of Croatia shall provide for effective and efficient control in at least the areas set out in the Annex to the IPA Implementing Regulation and as listed under No 1 c) of ANNEX A to this Framework Agreement. The Contracting Parties may define further provisions in Sectoral Agreements or Financing Agreements.

b) The competent accrediting officer has given accreditation to the national authorising officer both

• as the head of the national fund bearing overall responsibility for the financial management of EU funds in the Republic of Croatia and being responsible for the legality and regularity of the underlying transactions;

• with regard to national authorising officer's capacity to fulfil the responsibilities for the effective functioning of management and control systems under IPA.

The accreditation of the national authorising officer shall also cover the national fund as described in Annex A, 5.

c) The national authorising officer has given accreditation to the relevant operating structures.

Article 10
PROCEDURE FOR ACCREDITATION OF THE NATIONAL AUTHORISING OFFICER AND THE NATIONAL FUND BY THE COMPETENT ACCREDITING OFFICER

(1) Accreditation of the national authorising officer in accordance with Article 11 of the IPA Implementing Regulation is subject to his fulfilment of the applicable requirements set out in Article 11 of the said regulation and as further defined in Annex A, 4. This accreditation shall be supported by an audit opinion drawn up by an external auditor functionally independent from all actors in the management and control system. The audit opinion shall be based on examinations conducted according to internationally accepted auditing standards.

(2) The competent accrediting officer shall notify the Commission of the accreditation of the national authorising officer, not later than the notification of the accreditation of the first operating structure. The competent accrediting officer shall provide all relevant supporting information required by the Commission.

(3) The competent accrediting officer shall immediately inform the Commission of any changes concerning the national authorising officer or the national fund. Where a change affects the national authorising officer or the national fund in relation to the applicable requirements as set out in Article 11 of the IPA Implementing Regulation, the competent accrediting officer shall send to the Commission an assessment of the consequences of such a change on the validity of the accreditation. Where such a change is significant, the competent accrediting officer shall also notify the Commission of his decision concerning the accreditation.

Article 11
PROCEDURE FOR ACCREDITATION OF OPERATING STRUCTURES BY THE NATIONAL AUTHORISING OFFICER

(1) Accreditation of an operating structure is subject to its fulfilment of the requirements set out in Article 11 of the IPA Implementing Regulation. This assurance shall be supported by an audit opinion drawn up by an external auditor functionally independent from all actors in the management and control system. The audit opinion shall be based on examinations conducted according to internationally accepted auditing standards.

(2) The national authorising officer shall notify the Commission of the accreditation of the operating structures and shall provide all relevant supporting information required by the Commission, including a description of the management and control systems.

Article 12
PROCEDURE FOR CONFERRAL OF MANAGEMENT POWERS BY THE COMMISSION

(1) The Commission shall confer management powers on the Beneficiary, only after the bodies and authorities referred to in Article 6 above have been designated and put in place and the conditions laid down in this article are fulfilled.

(2) Before the conferral of management powers, the Commission shall review the accreditations of the national authorising officer and the operating structures as laid down in Articles 10 and 11 above and examine the procedures and structures of any of the bodies or authorities concerned within the Republic of Croatia. This may include on-the-spot verifications by the services of the Commissions or subcontracted to an audit firm.

(3) The Commission may, in its decision to confer management powers, set further conditions, with a view to ensuring that the requirements referred to in Article 11 of the IPA Implementing Regulation are met. These further conditions must be fulfilled within a fixed period determined by the Commission for the conferral of management powers to remain effective.

(4) The Commission Decision on the conferral of management powers shall lay down the list of the ex ante controls, if any, to be performed by the Commission on the tendering of contracts, launch of calls for proposals and the award of contracts and grants. This list may vary with the component or the programme. The ex ante controls shall apply, depending on the component or programme, until the Commission allows for decentralised management without ex ante controls as referred to in Article 16 below.

Article 13
WITHDRAWAL OR SUSPENSION OF THE ACCREDITATION OF THE NATIONAL AUTHORISING OFFICER AND THE NATIONAL FUND

(1) After the conferral of management powers by the Commission, the competent accrediting officer shall be responsible for monitoring the continuing fulfilment of all the requirements for this accreditation to be maintained and shall inform the Commission of any significant change related thereto.

(2) If any of the applicable requirements set out in Article 11 of the IPA Implementing Regulation, are not, or are no longer, fulfilled, the competent accrediting officer shall either suspend or withdraw the accreditation of the national authorising officer, and shall immediately inform the Commission of his decision and of the reasons for his decision. The competent accrediting officer shall assure himself that those requirements are again fulfilled before restoring the accreditation. This assurance shall be supported by an audit opinion as specified in Article 10(1) above.

(3) Where the accreditation of the national authorising officer is withdrawn or suspended by the competent accrediting officer, the following provisions shall apply:

• The Commission shall cease to make transfers of funds to the Beneficiary during the period when the accreditation is not in force;

• During the period when the accreditation is not in force, all the euro accounts or the euro accounts for the components concerned shall be blocked and no payment made by the National Fund from those euros accounts which are blocked shall be considered eligible for Community funding;

• Without prejudice to any other financial corrections, the Commission may make financial corrections as laid down in Article 30 below against the Beneficiary in respect of its past non-compliance with the requirements for the conferral of management powers.

Article 14
WITHDRAWAL OR SUSPENSION OF THE ACCREDITATION OF THE OPERATING STRUCTURES

(1) After the conferral of management powers by the Commission, the national authorising officer shall be responsible for monitoring the continuing fulfilment of all the requirements for this accreditation to be maintained and shall inform the Commission and the competent accrediting officer of any significant change related thereto.

(2) If any of the requirements set out in Article 11 of the IPA Implementing Regulation are not, or are no longer, fulfilled, the national authorising officer shall either suspend or withdraw the accreditation of the operating structure concerned, and shall immediately inform the Commission and the competent accrediting officer of his decision and of the reasons for his decision.

The national authorising officer shall assure himself that those requirements are again fulfilled before restoring the accreditation concerned. This assurance shall be supported by an audit opinion as referred to in Article 11(1) above.

(3) Where the accreditation of an operating structure is withdrawn or suspended by the national authorising officer, the following provisions shall apply.

• The Commission shall make no transfers to the Beneficiary of funds relating to programmes or operations implemented by the operating structure concerned while its accreditation is suspended or withdrawn;

• Without prejudice to any other financial corrections, the Commission may make financial corrections as laid down in Article 30 below against the Beneficiary in respect of its past non-compliance with the requirements and conditions for the conferral of management powers;

• No new legal commitments made by the operating structure concerned shall be considered eligible during the period when the accreditation is not in force;

• The national authorising officer shall be responsible for taking any appropriate safeguard measures regarding payments made or contracts signed by the operating structure concerned.

Article 15
WITHDRAWAL OR SUSPENSION OF CONFERRAL OF MANAGEMENT POWERS

(1) The Commission shall monitor compliance with the requirements set out in Article 11 of the IPA Implementing Regulation.

(2) Irrespective of the decision by the competent accrediting officer to maintain, suspend or withdraw the accreditation of the national authorising officer, or of the decision by the national authorising officer to maintain, suspend or withdraw the accreditation of the operating structure, the Commission may withdraw or suspend the conferral of management powers at any time, in particular in the event that any of the requirements mentioned in Article 11 of the IPA Implementing Regulation are not, or no longer, fulfilled.

(3) Where the conferral of management powers is withdrawn or suspended by the Commission, the following provisions shall apply:

• The Commission shall cease to make transfers of funds to the Beneficiary;

• Without prejudice to any other financial corrections, the Commission may make financial corrections as laid down in Article 30 below against the Beneficiary in respect of its past non-compliance with the requirements for the conferral of management powers.

The Commission may lay down other consequences of such a suspension or withdrawal in a specific Commission Decision

(4) The Commission Decision may lay down provisions concerning the suspension or withdrawal of the conferral of management powers in relation to specific bodies or authorities.

Article 16
DECENTRALISATION WITHOUT EX-ANTE CONTROL BY THE COMMISSION

(1) Decentralisation without ex-ante control by the Commission shall be the objective for the implementation of all IPA components where assistance is implemented on a decentralised basis in accordance with Article 5 above. The timing for attainment of this objective may vary depending on the IPA Component concerned.

(2) Before dispensing with the ex-ante controls laid down in the Commission Decision on conferral of management, the Commission shall satisfy itself of the effective functioning of the management and control system concerned in accordance with the relevant Community and national rules. In particular, the Commission shall monitor the implementation, by the Beneficiary, of the roadmap included in the Financing Agreement, which may refer to a phased waiver of different types of ex-ante controls. The Commission shall take due account of the results achieved by the Beneficiary in this context, in particular in the provision of assistance and in the negotiation process.

Article 17
STATEMENT OF ASSURANCE BY THE NATIONAL AUTHORISING OFFICER

(1) The national authorising officer shall make an annual management declaration covering

• his overall responsibility, in his function as head of the national fund, for the financial management of EU funds in the Republic of Croatia and for the legality and regularity of the underlying transactions;

• his responsibility for the effective functioning of management and control systems under IPA.

This management declaration shall take the form of a statement of assurance to be presented to the Commission by 28 February each year with a copy to the competent accrediting officer.

(2) The Statement of Assurance shall be based on the national authorising officer’s actual supervision of the management and control system throughout the financial year.

(3) The Statement of Assurance shall be drawn up according to the model attached in ANNEX B to this Framework Agreement.

(4) If the confirmations regarding the effective functioning of the management and control systems and the legality and regularity of underlying transactions required through the Statement of Assurance are not available, the national authorising officer shall inform the Commission, copy to the competent accrediting officer, of the reasons and potential consequences as well as of the actions being taken to remedy the situation and to protect the interests of the Community.

Article 18
ESTABLISHMENT OF REPORTS AND OPINIONS BY THE AUDIT AUTHORITY AND FOLLOW UP BY THE NATIONAL AUTHORISING OFFICER AND THE COMMISSION

(1) Subject to the detailed functions and responsibilities of the audit authority as set out ANNEX A to this Framework Agreement, the audit authority shall in particular establish the following reports and opinions:

a) An annual audit activity report according to the model in ANNEX C to this Framework Agreement;

b) An annual audit opinion on the management and control system according to the model in ANNEX D to this Framework Agreement;

c) An audit opinion on the final statement of expenditure for the closure of a programme or parts of a programme according to the model in ANNEX E to this Framework Agreement.

(2) Following receipt of the annual audit activity report and the annual audit opinion referred to in paragraph 1, the national authorising officer shall:

a) decide whether any improvements to the management and control systems are required, record the decisions in that respect and ensure the timely implementation of those improvements;

b) make any necessary adjustments to the payment applications to the Commission.

(3) The Commission may decide either to take follow-up action itself in response to the reports and opinions, for example by initiating a financial correction procedure, or to require the Beneficiary to take action, while informing the national authorising officer and the competent accrediting officer of its decision.

Section IV
GENERAL RULES FOR COMMUNITY FINANCIAL ASSISTANCE

Article 19
ELIGIBILITY OF EXPENDITURE

(1) In the event of decentralised management, notwithstanding accreditations by the competent accrediting officer and the national authorising officer, contracts and addenda signed, expenditure incurred and payments made by the national authorities shall not be eligible for funding under IPA prior to the conferral of management by the Commission on the concerned structures and authorities. The end date for the eligibility of expenditure shall be laid down in Financing Agreements, where necessary.

(2) By way of derogation from paragraph 1,

a) technical assistance to support the setting up of management and control systems may be eligible prior to the initial conferral of management, for expenditure incurred after 1 January 2007;

b) expenditure following the launch of calls for proposals or calls for tenders may also be eligible if the call is launched prior to the initial conferral of management, subject to this initial conferral of management being in place within the time limits defined in a reserve clause to be inserted in the operations or calls concerned, and subject to prior approval of the documents concerned by the Commission. The calls for proposal or calls for tender concerned may be cancelled or modified depending on the decision on conferral of management.

(3) Expenditure financed under IPA shall not be the subject of any other financing under the Community budget.

(4) In addition to paragraph 1 to 3 above, more detailed rules on eligibility of expenditure may be set out in Financing Agreements or Sectoral Agreements.

Article 20
PROPERTY OF INTEREST

Any interest earned on any of the component-specific euro accounts remains the property of the Beneficiary. Interest generated by the financing by the Community of a programme shall be posted exclusively to that programme, being regarded as a resource for the Beneficiary in the form of a national public contribution, and shall be declared to the Commission, at the time of the final closure of the programme.

Article 21
AUDIT TRAIL

The national authorising officer shall ensure that all the relevant information is available to ensure at all times a sufficiently detailed audit trail. This information shall include documentary evidence of the authorisation of payment applications, of the accounting and payment of such applications, and of the treatment of advances, guarantees and debts.

Article 22
AID INTENSITIES AND RATE OF COMMUNITY CONTRIBUTION

(1) The Community contribution shall be calculated in relation to the eligible expenditure, as defined in Part II of the IPA Implementing Regulation for each IPA component.

(2) Financing decisions adopting the annual or multi-annual programmes for each IPA component shall set the maximum indicative amount of the Community contribution and the subsequent maximum rate for each priority axis.

Section V
GENERAL RULES FOR IMPLEMENTATION

Article 23
RULES ON PROCUREMENT

(1) Assistance under all IPA components shall be managed in accordance with the rules for External Aid contained in the Financial Regulation. This shall not apply to assistance implemented under the transitional arrangements of Article 99 IPA Implementing Regulation regarding the Cross-Border Co-operation Component to that part of the programme that is implemented on Member States’ territory, unless otherwise decided by the participating Member State.

(2) Results of tender procedures shall be published according to the rules referred to in paragraph 1 above and as further specified in Article 24(3) below.

(3) The rules of participation and origin as laid down in Article 19 of the IPA Framework Regulation shall apply to all contract award procedures under IPA.

(4) All service, supplies and work contracts shall be awarded and implemented in accordance with the procedures and standard documents laid down and published by the Commission for the implementation of external operations, in force at the time of the launch of the procedure in question, unless otherwise provided for in Sectoral or Financing Agreements.

Article 24
PUBLICITY AND VISIBILITY

(1) In the case of centralised and joint management, information on programmes and operations shall be provided by the Commission with the assistance of the national IPA co-ordinator as appropriate. In the case of decentralised management and in all cases for programmes or part of programmes under the cross-border co-operation component not implemented through shared management, the Beneficiary, in particular the national IPA co-ordinator, shall provide information on and publicise programmes and operations. In the case of shared management, the Member States and the Beneficiary shall provide information on and publicise programmes and operations. The information shall be addressed to the citizens and beneficiaries, with the aim of highlighting the role of the Community and ensuring transparency.

(2) In the case of decentralised management, the operating structures shall be responsible for organising the publication of the list of the final beneficiaries, the names of the operations and the amount of Community funding allocated to the operations by means of the award of grants in the following way:

a) The publication shall be made according to a standard presentation, in a dedicated and easily accessible place of the Beneficiary’s internet site. If such internet publication is impossible, the information shall be published by any other appropriate means, including the national official journal.

b) Publication shall take place during the fist half of the year following the closure of the budget year in respect of which the funds were attributed to the Beneficiary.

c) The Beneficiary shall communicate to the Commission the address of the place of publication. If the information is published otherwise, the Beneficiary shall give the Commission full details of the means used.

d) The operating structures shall ensure that the final beneficiary is informed that acceptance of funding is also an acceptance of their inclusion in this list of beneficiaries published. Any personal data included in this list shall nevertheless be processed in accordance with the requirements of Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data([15])(5), and with due observance of the requirements of security.

(3) In the case of decentralised management, the relevant bodies shall prepare a contract award notice, once the contract has been signed, and send it to the Commission for publication. The contract award notice may also be published by the beneficiary in the appropriate national publications.

(4) The Commission and the relevant national, regional or local authorities of the Beneficiary shall agree on a coherent set of activities to make available, and publicise, in the Republic of Croatia information about assistance under IPA. The procedures for implementing such activities shall be specified in the Sectoral or Financing Agreements.

(5) Implementation of the activities referred to in paragraph 4 shall be the responsibility of the final beneficiaries, and might be funded from the amount allocated to the relevant programmes or operations.

Article 25
GRANTING OF FACILITIES FOR THE IMPLEMENTATION OF PROGRAMMES AND EXECUTION OF CONTRACTS

(1) In order to ensure the effective implementation of programmes under IPA, the Beneficiary shall take all necessary measures to ensure:

a) that, in the case of service, supplies or works tender procedures, natural or legal persons eligible to participate in tender procedures pursuant to Article 23 above shall be entitled to temporary installation and residence where the importance of the contract so warrants. This right shall be acquired only after the invitation to tender has been launched and shall be enjoyed by the technical staff needed to carry out studies and other preparatory measures to the drawing up of tenders. This right shall expire one month after the decision of contract award;

b) that personnel taking part in Community financed activities and members of their immediate family are accorded no less favourable benefits, privileges and exemptions than those usually accorded to other international staff employed in the Republic of Croatia, under any other bilateral or multilateral agreement or arrangements for assistance and technical co-operation;

c) that personnel taking part in Community financed activities and members of their immediate family are allowed to enter the Republic of Croatia, to establish themselves in the Republic of Croatia , to work there and to leave the Republic of Croatia, as the nature of the underlying contract so justifies;

d) the granting of all permits necessary for the importation of goods, above all professional equipment, required for the execution of the underlying contract, subject to existing laws, rules and regulations of the Beneficiary;

e) that imports carried out under IPA will be exempted from customs duties, import duties and other fiscal charges;

f) the granting of all permits necessary for the re-export of the above goods, once the underlying contract has been fully executed;

g) the granting of authorisations for the import or acquisition of the foreign currency necessary for the implementation of the underlying contract and the application of national exchange control regulations in a non-discriminatory manner to contractors, regardless of their nationality or place of establishment;

h) the granting of all permits necessary to repatriate funds received in respect of the activity financed under IPA, in accordance with the foreign exchange control regulations in force in the Republic of Croatia.

(2) The Beneficiary shall ensure full co-operation of all relevant authorities. It will also ensure access to state-owned companies and other governmental institutions, which are involved or are necessary in the implementation of a programme or in the execution of the contract.

Article 26
RULES ON TAXES, CUSTOMS DUTIES AND OTHER FISCAL CHARGES

(1) Save where otherwise provided for in a Sectoral Agreement or a Financing Agreement, taxes, customs and import duties or other charges having equivalent effect are not eligible under IPA.

(2) The following detailed provisions shall apply:

a) Customs duties, import duties, taxes or fiscal charges having equivalent effect in the case of the import of goods under a Community financed contract are not eligible under IPA. The imports concerned shall be released from the point of entry into the Republic of Croatia for delivery to the contractor, as required by the provisions of the underlying contract and for immediate use as required for the normal implementation of the contract, without regard to any delays or disputes over the settlement of the above mentioned duties, taxes or charges;

b) Community financed contracts for services, supplies or works carried out by contractors registered in the Republic of Croatia or by external contractors shall not be subject in the Republic of Croatia to value added tax, documentary stamp or registration duties or fiscal charges having equivalent effect, whether such charges exist or are to be instituted. EC contractors registered in the Republic of Croatia shall be exempted from VAT for services rendered, goods supplied and/or works executed by them under EC contracts with the right of the contractors to offset or deduct input VAT paid in connection with the services rendered, the goods supplied and/or the works executed against any VAT collected by them for any of their other transactions. Should EC contractors not be able to make use of this possibility, they shall be entitled to obtain VAT refund for VAT paid in the Republic of Croatia directly from the tax authorities upon submission of a written request accompanied by the necessary documentation required under the national/local law for refund and by a certified copy of the underlying EC contract.

For the purposes of this Framework Agreement, the term «EC contractor» shall be construed as natural and legal persons, rendering services and/or supplying goods and/or executing works and/or executing a grant under an EC contract. The term «EC contractor» shall also cover pre-accession advisors, also known as resident twinning advisors, and experts included in a twinning covenant or contract. The term «EC contract» means any legally binding document through which an activity is financed under IPA and which is signed by the EC or the Beneficiary.

At least the same procedural privileges shall apply to such contractors as applicable to contractors under any other bilateral or multilateral agreement or arrangements for assistance and technical co-operation.

c) Profit and/or income arising from EC contracts shall be taxable in the Republic of Croatia in accordance with the national/local tax system. However, natural and legal persons, including expatriate staff, from the Member States of the European Union or other countries eligible under IPA, executing Community financed contracts shall be exempted from those taxes in the Republic of Croatia.

d) Personal and household effects imported for personal use by natural persons (and members of their immediate families), other than those recruited locally, engaged in carrying out tasks defined in technical co-operation contracts, shall be exempted from customs duties, import duties, taxes and other fiscal charges having equivalent effect, the said personal and household effects being re-exported or disposed of in the state, in accordance with the regulations in force in the Republic of Croatia after termination of the contract.

Article 27
SUPERVISION, CONTROL AND AUDIT BY THE COMMISSION AND THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS

(1) All Financing Agreements as well as all resulting programmes and subsequent contracts shall be subject to supervision and financial control by the Commission including the European Anti-Fraud Office (OLAF) and audits by the European Court of Auditors. This includes the right of the Delegation of the Commission in the Republic of Croatia to carry out measures such as ex-ante verification of tendering and contracting carried out by the related operating structures, as long as ex-ante control has not been waived in accordance with Article 16 above. The duly authorised agents or representatives of the Commission and of OLAF shall have the right to carry out any technical and financial verification that the Commission or OLAF consider necessary to follow the implementation of a programme including visits of sites and premises at which Community financed activities are implemented. The Commission shall give the national authorities concerned advance notice of such missions.

(2) The Beneficiary shall supply all requested information and documents including any computerised data and take all suitable measures to facilitate the work of the persons instructed to carry out audits or inspections.

(3) The Beneficiary shall maintain records and accounts adequate to identify the services, supplies, works and grants financed under the related Financing Agreement in accordance with sound accounting procedures. The Beneficiary shall also ensure that the agents or representatives of the Commission including OLAF have the right to inspect all relevant documentation and accounts pertaining to items financed under the related Financing Agreement and assist the European Court of Auditors to carry out audits relating to the use of Community funds.

(4) In order to ensure the efficient protection of the financial interests of the Community, the Commission including OLAF may also conduct documentary and on-the-spot checks and inspections in accordance with the procedural provisions of Council Regulation (EC, Euratom) No 2185/1996 of 11 November 1996([16](6). These checks and inspections shall be prepared and conducted in close collaboration with the competent authorities designated by the Beneficiary, which shall be notified in good time of the object, purpose and legal basis of the checks and inspections, so that they can provide all the requisite help. The Beneficiary shall identify a service which will assist at OLAF’s request in conducting investigations in accordance with Council Regulation (EC, Euratom) No 2185/1996. If the Beneficiary wishes, the on-the-spot checks and inspections may be carried out jointly with them. Where the participants in Community financed activities resist an on-the-spot check or inspection, the Beneficiary, acting in accordance with national rules, shall give Commission/OLAF inspectors such assistance as they need to allow them to discharge their duty in carrying out an on-the-spot check or inspection.

The Commission/OLAF shall report as soon as possible to the Beneficiary any fact or suspicion relating to an irregularity which has come to its notice in the course of the on-the-spot check or inspection. In any event, the Commission/OLAF shall be required to inform the above-mentioned authority of the result of such checks and inspections.

(5) The controls and audits described above are applicable to all contractors and sub-contractors who have received Community funds including all related information to be found in the documents of the national fund of the Beneficiary concerning the national contribution.

(6) Without prejudice to the responsibilities of the Commission and the European Court of Auditors, the accounts and operations of the National Fund and, where applicable, operating structures may be checked at the discretion of the Commission by the Commission itself or by an external auditor assigned by the Commission.

Article 28
PREVENTION OF IRREGULARITY AND FRAUD, MEASURES AGAINST CORRUPTION

(1) The Beneficiary shall ensure investigation and effective treatment of suspected cases of fraud and irregularities and shall ensure the functioning of a control and reporting mechanism equivalent to that foreseen in the Commission Regulation (EC) No 1828/2006 of 8 December 2006([17])(7). In the case of suspected fraud or irregularity, the Commission shall be informed without delay.

(2) Furthermore, the Beneficiary shall take any appropriate measure to prevent and counter any active or passive corruption practices at any stage of the procurement procedure or grant award procedure or during the implementation of corresponding contracts.

(3) The Beneficiary, including the personnel responsible for the implementation tasks of the Community financed activities, undertakes to take whatever precautions are necessary to avoid any risk of conflict of interests and shall inform the Commission immediately of any such conflict of interest or any situation likely to give rise to any such conflict.

(4) The following definitions shall apply:

• a) Irregularity shall mean any infringement of a provision of applicable rules and contracts resulting from an act or an omission by an economic operator which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of the European Union by charging an unjustified item of expenditure to the general budget.

• b) Fraud shall mean any intentional act or omission relating to: the use or presentation of false, incorrect or incomplete statements or documents, which has as its effect the misappropriation or wrongful retention of funds from the general budget of the European Communities or budgets managed by, or on behalf of, the European Communities; non disclosure of information in violation of a specific obligation with the same effect; the misapplication of such funds for purposes other than those for which they are originally granted.

• c) Active corruption is defined as the deliberate action of whosoever promises or gives, directly or through an intermediary, an advantage of any kind whatsoever to an official for himself or for a third party for him to act or to refrain from acting in accordance with his duty or in the exercise of his functions in breach of his official duties in a way which damages or is likely to damage the financial interests of the European Communities.

• d) Passive corruption is defined as the deliberate action of an official, who, directly or through an intermediary, requests or receives advantages of any kind whatsoever, for himself or a third party, or accepts a promise of such advantage, to act or to refrain from acting in accordance with his duty or in the exercise of his functions in breach of his official duties in a way which damages or is likely to damage the financial interests of the European Communities.

Article 29
RECOVERY OF FUNDS IN CASE OF IRREGULARITY OR FRAUD

• (1) Any proven case of irregularity or fraud discovered at any time during the implementation of assistance under IPA or as the result of an audit will lead to the recovery of the funds by the Commission from the Beneficiary.

• (2) The national authorising officer shall recover the Community contribution paid to the Beneficiary from those who committed the irregularity, fraud or corruption or benefited from it, in accordance with national recovery procedures. The fact that the national authorising officer does not succeed in recovering all or part of the funds shall not prevent the Commission from recovering the funds from the Beneficiary.

Article 30
FINANCIAL CORRECTIONS

(1) In the case of decentralised management, in order to ensure that the funds are used in accordance with the applicable rules, the Commission shall apply clearance-of-accounts procedures or financial correction mechanisms in accordance with Article 53b(4) and 53c(2) of the Financial Regulation and as detailed in Sectoral Agreements or Financing Agreements.

(2) A financial correction may arise following either:

• identification of a specific irregularity, including fraud;

• identification of a weakness or deficiency in the management and control systems of the Beneficiary;

(3) If the Commission finds that expenditure under the programmes covered by IPA has been incurred in a way that has infringed applicable rules, it shall decide what amounts are to be excluded from Community financing.

(4) The calculation and establishment of any such corrections, as well as the related recoveries, shall be made by the Commission, following the criteria and procedures provided for in Articles 32, 33 and 34 below. Provisions on financial corrections which have been set down in Sectoral Agreements or Financing Agreements shall apply in addition to this Framework Agreement.

Article 31
FINANCIAL ADJUSTMENTS

In the case of decentralised management the national authorising officer, who bears in the first instance the responsibility for investigating irregularities, shall make the financial adjustments where irregularities or negligence are detected in operations or operational programmes, by cancelling all or part of the Community contribution to the operations or the operational programmes concerned. The national authorising officer shall take into account the nature and gravity of the irregularities and the financial loss to the Community contribution.

Article 32
CRITERIA FOR FINANCIAL CORRECTIONS

(1) The Commission may make financial corrections, by cancelling all or part of the Community contribution to a programme, in the situations referred to in Article 30(2) above.

(2) Where individual cases of irregularity are identified, the Commission shall take into account the systemic nature of the irregularity to determine whether flat-rate corrections, punctual corrections or corrections based on an extrapolation of the findings should be applied. For the Rural Development Component, criteria for financial corrections are set out in Financing Agreements or Sectoral Agreements.

(3) When deciding the amount of a correction, the Commission shall take into account the nature and gravity of the irregularity and/or the extent and financial implications of the weaknesses or the deficiencies found in the management and control system in the programme concerned.

Article 33
PROCEDURE FOR FINANCIAL CORRECTIONS

(1) Before taking a decision on a financial correction, the Commission shall inform the national authorising officer of its provisional conclusions and request his comments within two months.

Where the Commission proposes a financial correction on the basis of extrapolation or at a flat rate, the Beneficiary shall be given the opportunity to establish the actual extent of the irregularity, through an examination of the documentation concerned. In agreement with the Commission, the Beneficiary may limit the scope of this examination to an appropriate proportion or sample of the documentation concerned. Except in duly justified cases, the time allowed for this examination shall not exceed a period of two months after the two-month period referred to in the first subparagraph.

(2) The Commission shall take account of any evidence supplied by the Beneficiary within the time limits mentioned in paragraph 1.

(3) The Commission shall endeavour to take a decision on the financial correction within six months after opening the procedure as set out in paragraph 1.

Article 34
REPAYMENT

(1) Any repayment to the general budget of the European Union shall be effected before the due date indicated in the recovery order drawn up in accordance with Article 72 of the Financial Regulation. The due date shall be the last day of the second month following the issuing of the order.

(2) Any delay in repayment shall give rise to interest on account of late payment, starting on the due date and ending on the date of actual payment. The rate of such interest shall be one-and-a-half percentage points above the rate applied by the European Central Bank in its main refinancing operations on the first working day of the month in which the due date falls.

Article 35
RE-USE OF COMMUNITY CONTRIBUTION

(1) The resources from the Community contribution cancelled following financial corrections pursuant to Article 30 shall be paid to the Community Budget, including interest thereon.

(2) The contribution cancelled or recovered in accordance with Article 31 above may not be re-used for the operation or operations that were the subject of the recovery or the adjustment, nor, where the recovery or adjustment is made for a systemic irregularity, for existing operations within the whole or part of the priority axis in which the systemic irregularity occurred.

Article 36
MONITORING IN THE CASE OF DECENTRALISED MANAGEMENT, MONITORING COMMITTEES

(1) In the case of decentralised management, the Beneficiary shall, within six months after the entry into force of the first financing agreement, set up an IPA monitoring committee, in agreement with the Commission, to ensure coherence and coordination in the implementation of the IPA components.

(2) The IPA monitoring committee shall be assisted by sectoral monitoring committees set up under the IPA components. They shall be attached to programmes or components. They may include representatives of civil society, where appropriate. More detailed rules may be provided for in Financing Agreements or Sectoral Agreements.

(3) The IPA monitoring committee shall satisfy itself as to the overall effectiveness, quality and coherence of the implementation of all programmes and operations towards meeting the objectives set out in the multi-annual indicative planning documents and the financing agreements.

(a) The IPA monitoring committee may make proposals to the Commission, the national IPA co-ordinator and the national authorising officer for any actions to ensure the coherence and co-ordination between the programmes and operations implemented under the different components, as well as for any cross-component corrective measures needed to ensure the achievement of the global objectives of the assistance provided, and to enhance its overall efficiency. It may also make proposals to the relevant sectoral monitoring committee(s) for decisions on any corrective measures to ensure the achievements of programme objectives and enhance the efficiency of assistance provided under the programmes or IPA component(s) concerned;

(b) The IPA monitoring committee shall adopt its internal rules of procedure in compliance with a monitoring committee mandate established by the Commission, and within the institutional, legal and financial framework of the Republic of Croatia;

(c) Unless otherwise provided in the monitoring committee mandate set out by the Commission, the following provisions shall apply:

aa) The IPA monitoring committee shall include among its members representatives of the Commission, the national IPA co-ordinator, the national authorising officer, representatives of the operating structures, and the strategic co-ordinator.

bb) A representative of the Commission and the national IPA co-ordinator shall co-chair the IPA monitoring committee meetings;

cc) The IPA monitoring committee shall meet at least once a year. Intermediate meetings may also be convened on a thematic basis.

Article 37
MONITORING IN THE CASE OF CENTRALISED AND JOINT MANAGEMENT

In the case of centralised and joint management, the Commission may undertake any actions it deems necessary to monitor the programmes concerned. In the case of joint management, these actions may be carried out jointly with the international organisation(s) concerned.

Article 38
ANNUAL AND FINAL REPORTS ON IMPLEMENTATION

(1) The operating structures shall draw up a sectoral annual report and a sectoral final report on the implementation of the programmes for which they are responsible, in compliance with the procedures defined for each IPA component in Part II of the IPA Implementing Regulation.

The sectoral annual reports on implementation shall cover the financial year. The sectoral final reports on implementation shall cover the whole period of implementation and may include the last sectoral annual report.

(2) The reports referred to in paragraph 1 shall be sent to the national IPA co-ordinator, the national authorising officer and to the Commission, after examination by the sectoral monitoring committees.

(3) On the basis of the reports referred to in paragraph 1, the national IPA co-ordinator shall send to the Commission and the national authorising officer, after examination by the IPA monitoring committee, annual and final reports on the implementation of assistance under the IPA Regulation.

(4) The annual report on implementation referred to in paragraph 3, which shall be sent by 31 August each year and for the first time in 2008, shall synthesise the different sectoral annual reports issued under the different components and shall include information about:

a) progress made in implementing Community assistance, in relation to the priorities set up in the multi-annual indicative planning document and the different programmes;

b) financial implementation of Community assistance.

(5) The final report on the implementation as referred to in paragraph 3 shall cover the whole period of implementation and may include the latest annual report mentioned in paragraph 4.

Article 39
CLOSURE OF PROGRAMMES UNDER DECENTRALISED MANAGEMENT

(1) After an application for final payment has been received by the Commission from the Beneficiary, a programme is considered closed as soon as one of the following occurs:

• payment of the final balance due by the Commission;

• issuance of a recovery order by the Commission;

• de-commitment of appropriations by the Commission.

(2) The closure of a programme does not prejudice the right of the Commission to undertake a financial correction at a later stage.

(3) The closure of a programme does not affect the obligations of the Beneficiary to continue to retain related documents.

(4) In addition to paragraph 1 to 3 above, more detailed rules on the closure of programmes may be set out in Financing Agreements or Sectoral Agreements.

Article 40
CLOSURE OF PROGRAMMES UNDER CENTRALISED AND JOINT MANAGEMENT

(1) A programme is closed when all the contracts and grants funded by this programme have been closed.

(2) After a final payment application has been received, a contract or grant is considered closed as soon as one of the following occurs:

• payment of the final amount due by the Commission;

• issuance of a recovery order by the Commission following receipt of the final payment application;

• de-commitment of appropriations by the Commission.

(3) The closure of a contract or grant does not prejudice the right of the Commission to undertake a financial correction at a later stage.

(4) In addition to paragraph 1 to 3 above, more detailed rules on the closure of programmes may be set out in Financing Agreements or Sectoral Agreements.

Section VI
FINAL PROVISIONS

Article 41
CONSULTATION

(1) Any question relating to the execution or interpretation of this Framework Agreement shall be the subject of consultation between the Contracting Parties leading, where necessary, to an amendment of this Framework Agreement.

(2) Where there is a failure to carry out an obligation set out in this Framework Agreement which has not been the subject of remedial measures taken in due time, the Commission may suspend the financing of activities under IPA after consultation with the Beneficiary.

(3) The Beneficiary may renounce in whole or in part the implementation of activities under IPA. The Contracting Parties shall set out the details of the said renunciation in an exchange of letters.

Article 42
SETTLEMENT OF DIFFERENCES, ARBITRATION

(1) Differences arising out of the interpretation, operation and implementation of this Framework Agreement, at any and all levels of participation, will be settled amicably through consultation as provided for under Article 41.

(2) In default of amicable settlement, either Contracting Party may refer the matter to arbitration in accordance with the Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration Involving International Organisations and States in force at the date of this Framework Agreement.

(3) The language to be used in the arbitral proceedings shall be English. The appointing authority shall be the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration following a written request submitted by either Contracting Party. The Arbitrator’s decision shall be binding on all Parties and there shall be no appeal.

Article 43
DISPUTES WITH THIRD PARTIES

(1) Without prejudice to the jurisdiction of the court designated in a contract as the competent court for disputes arising out of that contract between the parties to it, the European Community shall enjoy in the territory of the Republic of Croatia immunity from suit and legal process with respect to any dispute between the European Community and/or the Beneficiary and a third party, or between third parties, which directly or indirectly relates to the provision of Community Assistance to the Beneficiary under this Framework Agreement, except in so far as in any particular case the European Community has expressly waived its immunity.

(2) The Beneficiary shall in any legal or administrative proceedings before a court, tribunal or administrative instance in the Republic of Croatia defend this immunity and take a position which takes duly account of the interests of the European Community. Where necessary, the Beneficiary and the European Commission shall proceed with consultations on the position to take.

Article 44
NOTICES

(1) Any communication in connection with this Framework Agreement shall be made in writing and in the English language. Each communication must be signed and must be supplied as an original document or by fax.

(2) Any communication in connection with this Framework Agreement must be sent to the following addresses:

For the Commission:

European Commission

Directorate-General Enlargement

1049 Brussels

BELGIUM

Fax: +32 (2) 295.95.40

For the Beneficiary:

Central Office for Development

Strategy and Co-ordination of EU Funds

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

CROATIA

Fax: +385 (1) 4569 150

Article 45
ANNEXES

The Annexes shall be deemed an integral part of this Framework Agreement.

Article 46
ENTRY INTO FORCE

This Framework Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties inform each other in writing of its approval in accordance with the existing internal legislation or procedure of each of the Parties.

Article 47
AMENDMENT

Any amendment agreed to by the Contracting Parties will be in writing and will form part of this Agreement. Such amendment shall come into effect on the date determined by the Contracting Parties.

Article 48
TERMINATION

(1) This Framework Agreement shall continue to be in force for an indefinite period unless terminated by written notification by one of the Contracting Parties.

(2) On termination of this Framework Agreement, any assistance still in the course of execution shall be carried out to its completion in accordance with this Framework Agreement and any Sectoral Agreement and Financing Agreement.

Article 49
LANGUAGE

This Framework Agreement is drawn up in two originals in the English language.

Done at Zagreb on 27 August 2007
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Martina Dalić

State Secretary and National IPA
Co-ordinator Central Office for
Development Strategy and
Co-ordination of EU Funds

Done at Zagreb

on 27 August 2007

FOR THE COMMISSION

Vincent Degert

Head of Delegation of the European Commission to the Republic of Croatia

ANNEX A

Allocation of functions and common responsibilities to the structures, authorities and bodies in accordance with Article 8 of the Framework Agreement between the Commission and the Beneficiary of 27 August 2007

Preliminary remark:

This list shows the main functions and common responsibilities of the structures, authorities and bodies concerned. It is not to be considered exhaustive. It supplements the core part of this Framework Agreement.

1) The Competent Accrediting Officer (CAO):

a) The CAO shall be appointed by the Beneficiary. He shall be a high-ranking official in the government or the state administration of the Republic of Croatia.

b) The CAO shall be responsible for issuing, monitoring and suspending or withdrawing the accreditation of the national authorising officer (NAO) both

• as the head of the national fund bearing overall responsibility for the financial management of EU funds in the Republic of Croatia and being responsible for the legality and regularity of the underlying transactions;

• with regard to the NAO's capacity to fulfil the responsibilities for the effective functioning of management and control systems under IPA.

The accreditation of the NAO shall also cover the national fund (NF).

The CAO shall notify the Commission of the accreditation of the NAO and shall inform the Commission of any changes regarding the accreditation of the NAO. This includes the provision of all relevant supporting information required by the Commission.

c) Prior to accrediting the NAO, the CAO shall satisfy himself that the applicable requirements set out in Article 11 of the IPA Implementing Rules are fulfilled. This includes the verification of the compliance of the management and control system set up by the Beneficiary for effective controls in at least the areas set out in the Annex to the IPA Implementing Regulation (accreditation criteria). This annex provides for the following overall requirements:

• Control environment (establishment and management of the organisation and the staff) comprising ethics and integrity policies, irregularity management and reporting, staff planning, recruitment, training and appraisal including sensitive post management, sensitive functions and conflicts of interest, establishment of legal bases for bodies and individuals, formal establishment of accountability, responsibility, delegated responsibility and any necessary related authority for all tasks and positions throughout the organisation);

• Planning and risk management comprising risk identification, assessment and management, objective setting and allocation of resources against objectives, planning of the implementation process;

• Control activities (implementation of interventions) comprising verification procedures, procedures for supervision by accountable management of tasks delegated to subordinates, including annual statements of assurance from subordinate actors, rules for each type of procurement and calls for proposals, procedures including checklists for each step of procurement and calls for proposals, rules and procedures on publicity, payment procedures, procedures for monitoring the delivery of co-financing, budgetary procedures to ensure the availability of funds, procedures for continuity of operations, accounting procedures, reconciliation procedures, reporting of exceptions, amongst others exceptions to normal procedures approved at appropriate level, unapproved exceptions and control failures whenever identified, security procedures, archiving procedures, segregation of duties and reporting of internal control weaknesses;

• Monitoring activities (supervision of interventions), comprising internal audit with handling of audit reports and recommendations, evaluations;

• Communication (ensuring all actors receive information necessary to fulfil their role) comprising the regular coordination meetings between different bodies to exchange information on all aspects of planning and implementation and the regular reporting at all appropriate levels on efficiency and effectiveness of internal control.

2) The National IPA Coordinator (NIPAC):

a) The NIPAC shall be appointed by the Beneficiary. He shall be a high-ranking official in the government or the state administration of the Beneficiary.

b) He shall ensure the overall coordination of assistance under IPA.

c) The NIPAC shall ensure partnership between the Commission and the Beneficiary and close link between the general accession process and the use of pre-accession assistance under IPA. He shall bear the overall responsibility for

• the coherence and coordination of the programmes provided under IPA;

• the annual programming for the Transition Assistance and Institution Building Component at national level;

• the co-ordination of the participation of the Beneficiary in the relevant cross-border programmes both with Member States and with other Beneficiary countries, as well as the transnational, interregional or sea basins programmes under other Community instruments. The NIPAC may delegate the tasks relating to this co-ordination to a cross-border co-operation co-ordinator.

d) The NIPAC shall draw up and, after examination by the IPA monitoring committee, submit to the Commission the IPA annual and final reports on implementation as defined in Article 38 of this Framework Agreement and in Article 61(3) of the IPA Implementing Regulation. He shall send a copy of these reports to the NAO.

3) The Strategic Co-ordinator:

a) A strategic co-ordinator shall be appointed by the Beneficiary to ensure the co-ordination of the Regional Development Component and Human Resources Development Component under the responsibility of the national IPA co-ordinator. The strategic co-ordinator shall be an entity within the state administration of the Beneficiary with no direct involvement in the implementation of components concerned.

b) The strategic co-ordinator shall in particular:

• co-ordinate assistance granted under the Regional Development Component and the Human Resources Development Component;

• draft the strategic coherence framework as defined in Article 154 of the IPA Implementing Regulation;

• ensure co-ordination between sectoral strategies and programmes.

4) The National Authorising Officer (NAO):

The NAO shall be appointed by the Beneficiary. He shall be a high-ranking official in the government or the state administration of the Beneficiary.

The NAO shall fulfil the following functions and assume the following responsibilities:

a) As the head of the national fund, bearing overall responsibility for the financial management of EU funds in the Republic of Croatia and being responsible for the legality and regularity of the underlying transactions. The NAO shall in particular fulfil the following tasks as regards these responsibilities:

• providing assurance about the regularity and legality of underlying transactions;

• drawing up and submitting to the Commission certified statements of expenditure and payment applications; he shall bear overall responsibility for the accuracy of the payment application and for the transfer of funds to the operating structures and/or final beneficiaries;

• verifying the existence and correctness of the co-financing elements;

• ensuring the identification and immediate communication of any irregularity;

• making the financial adjustments required in connection with irregularities detected, in accordance with Article 50 of the IPA Implementing Regulation;

• being the contact point for financial information sent between the Commission and the Beneficiary.

b) being responsible for the effective functioning of management and control systems under IPA. The NAO shall in particular fulfil the following tasks as regards these responsibilities:

• being responsible for issuing, monitoring and suspending or withdrawing the accreditation of the operating structures;

• ensuring the existence and effective functioning of systems of management of assistance under IPA;

• ensuring that the system of internal control concerning the management of funds is effective and efficient;

• reporting on the management and control system;

• ensuring that a proper reporting and information system is functioning;

• following-up the findings of audit reports from the audit authority, in accordance with Article 18 of this Framework Agreement and Article 30(1) of the IPA Implementing Regulation;

• immediately notifying the Commission, with a copy of the notification to the CAO, any significant change concerning the management and control systems.

As corollary to the responsibilities under a) and b) above, the NAO shall establish an Annual Statement of Assurance as defined in Article 17 of this Framework Agreement and following ANNEX B to this Agreement, which shall include:

a) a confirmation of the effective functioning of the management and control systems;

b) a confirmation regarding the legality and regularity of the underlying transactions;

c) information concerning any changes in systems and controls, and elements of supporting accounting information.

If the confirmations regarding the effective functioning of the management and control systems and the legality and regularity of underlying transactions (a) and b) above) are not available, the NAO shall inform the Commission, copy to the CAO, of the reasons and potential consequences as well as of the actions being taken to remedy the situation and to protect the interests of the Community.

5) The National Fund (NF):

a) The NF shall be a body located in a State level Ministry of the Beneficiary and shall have central budgetary competence and act as central treasury entity.

b) The NF shall be in charge of tasks of financial management of assistance under IPA, under the responsibility of the NAO.

c) The NF shall in particular be in charge of organising the bank accounts, requesting funds from the Commission, authorising the transfer of funds from the Commission to the operating structures or to the final beneficiaries and the financial reporting to the Commission.

6) The Operating Structures:

a) An operating structure shall be established for each IPA component or programme to deal with the management and implementation of assistance under IPA. The operating structure shall be a body or a collection of bodies within the administration of the Beneficiary.

b) The operating structure shall be responsible for managing and implementing the IPA programme or programmes concerned in accordance with the principle of sound financial management. For those purposes, the operating structure shall carry a number of functions that include:

• drafting the annual or multi-annual programmes;

• monitoring programme implementation and guiding the work of the sectoral monitoring committee as defined in Article 36(2) of this Framework Agreement and in Article 59 of the IPA Implementing Regulation, notably by providing the documents necessary for monitoring the quality of implementation of the programmes;

• drawing up the sectoral annual and final implementation reports defined in Article 38(1) and (2) of this Framework Agreement and in Article 61(1) of the IPA Implementing Regulation and, after their examination by the sectoral monitoring committee, submitting them to the Commission the NIPAC and the NAO;

• ensuring that operations are selected for funding and approved in accordance with the criteria and mechanisms applicable to the programmes, and that they comply with the relevant Community and national rules;

• setting up procedures to ensure the retention of all documents regarding expenditure and audits required to ensure an adequate audit trail;

• arranging for tendering procedures, grant award procedures, the ensuing contracting, and making payments to, and recovery from, the final Beneficiary;

• ensuring that all bodies involved in the implementation of operations maintain a separate accounting system or a separate accounting codification;

• ensuring that the NF and the NAO receive all necessary information on the procedures and verifications carried out in relation to expenditure;

• setting up, maintaining and updating the reporting and information system;

• carrying out verifications to ensure that the expenditure declared has actually been incurred in accordance with the applicable rules, the products or services have been delivered in accordance with the approval decision, and the payment requests by the final Beneficiary are correct: These verifications shall cover administrative, financial, technical and physical aspects of operations, as appropriate;

• ensuring internal audit of its different constituting bodies;

• ensuring irregularity reporting;

• ensuring compliance with the information and publicity requirements.

c) The heads of the bodies constituting the operating structure shall be clearly designated and shall be responsible for the tasks assigned to their respective bodies, in accordance with Article 8(3) of this Framework Agreement and with Article 11(3) of the IPA Implementing Regulation.

7) The Audit Authority:

a) The audit authority shall be designated by the Beneficiary and shall be functionally independent from all actors in the management and control system and comply with internationally accepted audit standards.

b) The audit authority shall be responsible for the verification of the effective and sound functioning of the management and control systems.

c) The audit authority, under the responsibility of its head, shall in particular fulfil the following functions and assume the following responsibilities:

• During the course of each year, establishing and fulfilling an annual audit work plan which encompasses audits aimed at verifying:

– the effective functioning of the management and control systems;

– the reliability of accounting information provided to the Commission.

The audit work shall include audits of an appropriate sample of operations or transactions, and an examination of procedures.

The annual audit work plan shall be submitted to the NAO and the Commission before the start of the year in question.

• submitting reports and opinions as follows:

– an annual audit activity report following the model in ANNEX C to this Framework Agreement and setting out the resources used by the audit authority, and a summary of any weaknesses found in the management and control system or in transaction findings from the audits carried out in accordance with the annual audit work plan during the previous 12 month period, ending on 30 September of the year concerned. The annual audit activity report shall be addressed to the Commission, the NAO and the CAO by 31 December each year. The first such report shall cover the period 1 January 2007 – 30 November 2007.

– an annual audit opinion following the model set out in ANNEX D to this Framework Agreement as to whether the management and control systems function effectively and conform to the requirements of this Framework Agreement and the IPA Implementing Regulation and/or any other agreements between the Commission and the Beneficiary. This opinion shall be addressed to the Commission, the NAO and the CAO. It shall cover the same period and have the same deadline as the annual audit activity report.

– an opinion on any final statement of expenditure submitted to the Commission by the NAO, for the closure of any programme or of any part thereof. Where appropriate, the final statement of expenditure may include payment applications in the form of accounts submitted annually. This opinion shall address the validity of the final payment application, the accuracy of the financial information, and, where appropriate, be supported by a final audit activity report. It shall follow the model provided in ANNEX E to this Framework Agreement. It shall be sent to the Commission and to the CAO at the same time as the relevant final statement of expenditure submitted by the NAO, or at least within three months of the submission of that final statement of expenditure.

• Further specific requirements for the annual audit work plan and/or the reports and opinions mentioned under the previous bullet point may be set out in the Sectoral Agreements or Financing Agreements.

• With regard to the methodology for the audit work, reports and audit opinions, the audit authority must comply with international standards on auditing in particular as regards the areas of risk assessment, audit materiality and sampling. That methodology may be complemented by any further guidance and definitions from the Commission, notably in relation to an appropriate general approach to sampling, confidence levels and materiality.

ANNEX B

TO THE FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE COMMISSION AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Statement of Assurance[18]1
of the National Authorising Officer of the Republic of Croatia[19]2

I, (name, first name, official title or function), National Authorising Officer of the Republic of Croatia herewith present to the Commission the [statement of expenditure] [accounts and statement of expenditure][20]3 of the Instrument for Pre-accession (IPA) for the Republic of Croatia for the financial year 01/01/20xx to 31/12/20xx.

I declare that I have put in place, and supervised the operation of, a management and internal control system relating to the IPA component [1 to 5] (Annual Management Declaration).

I confirm, based on my own judgment and on the information at my disposal, including, inter alia, the results of the work of the internal audit, that:

• The expenditure declared [and the accounts submitted]3 to the Commission during the financial year 01/01/20xx to 31/12/20xx give3[s], to the best of my knowledge, a true, complete and accurate view of the expenditure and receipts related to the IPA component [1 to 5] for the financial year mentioned above;

• The management and control system has functioned effectively to provide reasonable assurance on the legality and regularity of the underlying transactions including, inter alia, the adherence to the principles of sound financial management;

• The management and control system in operation for component [1 to 5] was not [significantly][21]4 changed as compared to the description provided at the moment of submitting the application for conferral of management (taking into account of changes notified to the Commission in previous years);

• All relevant contractual agreements which could have a material effect on the expenditure declared [and the accounts submitted]3 during the reference period in the event of non-compliance have been complied with. There have been no incidences of non-compliance with Community rules that could have a material effect on the expenditure declared [and the accounts submitted]3 in the event of non-compliance.

I confirm that, where necessary, I have taken appropriate actions in respect of the reports and opinions from the audit authority issued to date in accordance with Article 29 of the IPA Implementing Rules.

[This assurance is, however, subject to the following reservations <also describe remedial actions>:

• …

• … ].

Furthermore, I confirm that I am not aware of any undisclosed matter which could be damaging to the financial interest of the Community.

(Place and date of issue

__________________________________________________

Signature

Name and official title or function of the National Authorising Officer)

ANNEX C

TO THE FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE COMMISSION AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Annual audit activity report[22]1
of the audit authority of the Republic of Croatia[23]2

Addressed to

– the European Commission, Directorate–General …

– the Competent Accrediting Officer (CAO) of the Republic of Croatia and

– [copy to][24]3 the National Authorising Officer (NAO) of the Republic of Croatia

1. INTRODUCTION

› Identify the component/programme of IPA covered by the report

› Indicate the bodies that have been involved in preparing the report, including the Audit Authority itself

› Describe the steps taken for the preparation of the report

› Indicate the scope of the audits (including the expenditure declared to the Commission for the year concerned in respect of the relevant operations)

› Indicate the period which is covered by this annual audit activity report (previous 12 months ending on 30/09/20xx)

2. SUMMARY OF FINDINGS

› Describe the nature and extent of findings arisen from both systems and substantive testing. (Categorise these findings by reference to their level of importance – «major«, «intermediate» and «minor». The list of these findings is shown in the annex to this report). Indicate those errors, which are considered systemic in nature and assess the probability of a possible subsequent qualification linked to the errors. Describe and quantify any irregularities encountered.

3. CHANGES IN MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEMS

› Indicate any significant changes in the management and control systems as compared to the description provided for at the moment of submitting the application for conferral of management (decentralised management) and since the last annual audit activity report.

› Confirm whether or not the changes referred to have been communicated by the NAO in accordance with Annex A 4) b) of the Framework Agreement.

4. CHANGES TO THE ANNUAL AUDIT WORK PLAN

› Indicate any changes that have been made to the annual audit work plan or are proposed, giving explanations and reasons.

› Given the changes listed above, describe the audit approach adopted in response. Outline the implications of the changes and deviations, including an indication of the basis for selection of any additional audits in the context of the revised annual audit work plan.

5. SYSTEMS AUDITS

› Indicate the bodies that have carried out systems testing for the purpose of this report, including the Audit Authority itself.

› Attach a summary list of the audits carried out; indicate the materiality and confidence levels applied (%), where appropriate, and the date on which the audit report was forwarded to the Commission.

› Describe the basis for selection of the audits in the context of the annual audit work plan.

› Describe the principal findings and the conclusions drawn from the audit work for the management and control systems, including the adequacy of the audit trail and compliance with Community requirements and policies.

› Indicate any financial impact of findings.

› Provide information on the follow-up of the audit findings and in particular any corrective and preventive measures applied or recommended.

6. AUDITS OF SAMPLE OF OPERATIONS

› Indicate the bodies that have carried out substantive testing for the purpose of this report, including the Audit Authority itself.

› Attach a summary list indicating the number of audits carried out, the materiality and confidence levels applied (%), where appropriate, and the amount of expenditure checked, broken down by components, programme priority axis and/or measure if relevant, distinguishing between risk-based and statistical sampling, where appropriate. Provide the percentage of expenditure checked in relation to total eligible expenditure declared to the Commission (both for the period in question and cumulatively).

› Describe the basis for selection of the operations inspected.

› Describe the principal results of the substantive testing, indicating in particular, the overall rate of financial errors in proportion to the total expenditure audited resulting from the sample.

› Provide information on the follow-up of errors the application of any financial adjustments and/or any remedial action plan.

› Indicate any resulting financial corrections.

7. CO-ORDINATION BETWEEN AUDIT BODIES AND
SUPERVISORY WORK OF THE AUDIT AUTHORITY

› Describe the procedure for co-ordination between different national audit bodies and the audit authority itself (if applicable).

› Describe the procedure for supervision applied by the audit authority to other audit bodies (if applicable).

8. FOLLOW-UP OF PREVIOUS YEARS’ AUDIT ACTIVITY

› Provide information, where appropriate, on the follow-up to audit recommendations and results of audits of operations from earlier years.

9. RESOURCES USED BY THE AUDIT AUTHORITY

› Describe the resources used in order to establish this Annual Audit Activity Report

ANNEX: Annual audit work plan for the reference year (previous 12 months ending on 30/09/20xx)

[List of findings according to point 2 above]

[List of changes according to point 4 above]

[Summary list according to point 5 above following the model enclosed]

[Summary list according to point 6 above following the model enclosed]

[Summary list according to point 5 above] FOR SYSTEMS AUDITS

Date of performance of the systems audit

Programme / system audited

Auditing entity

Expenditure declared in reference year

Total cumulative expenditure declared

Basis of selection of the programme

[Summary list according to point 6 above] FOR DECLARED EXPENDITURE AND SAMPLE AUDITS

Fund

Reference
(CCI no)

Programme

Expenditure declared in ref year

Expenditure in ref year audited for the random sample

Amount and percentage (error rate) of irregular expenditure in random sample (3)

Other expenditure audited (4)

Amount of irregular expenditure in other expenditure sample

Total expenditure declared cumulatively

Total expenditure audited cumulatively as a percentage of total expenditure declared cumulatively

Materiality level (%)

Confidence level (%)

1.

2.

Amount

%

1.

1. Amount of expenditure audited.

2. Percentage of expenditure audited in relation to expenditure declared to the Commission in the reference year.

3. Where the random sample covers more than one Fund or programme, the information is provided for the whole sample.

4. Expenditure from complementary sample and expenditure for random sample not in reference year.

ANNEX D

TO THE FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE COMMISSION AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA[25]1

Annual audit opinion
of the audit authority of the republic of croatia[26]2 on the management and control systemS

Addressed to

– the European Commission, Directorate-General …… ,

– the Competent Accrediting Officer (CAO) of the Republic of Croatia and

– [copy to][27]3 the National Authorising Officer (NAO) of the Republic of Croatia

Introduction:

I, (name, first name, official title or function), Head of the Audit Authority of the Republic of Croatia, (name of Audit Authority designated), have examined the functioning of the management and control systems for the operations under component [1 to 5] of the Instrument for pre-accession (IPA) during the previous 12-month period ended on (date), as presented in the description sent to the Commission on (date) at the moment of submitting the application for conferral of management (taking into account of changes notified to the Commission in previous years on (date) together with the changes identified in the annual audit activity report accompanying this opinion).

The objective of this examination is to issue an opinion on the conformity of the management and control systems with the Framework Agreement and/or any other agreements between the Commission and the Government of the Republic of Croatia in the framework of IPA and as to whether these management and control systems – designed to contribute to the production of reliable [statements of expenditure] [accounts and statements of expenditure][28]4 presented to the Commission and therefore to help to ensure, inter alia, the legality and regularity of the transactions underlying those statements – were operated effectively.

Respective responsibilities of the NAO and the auditors:

The NAO is responsible, inter alia, for the preparation and fair presentation of the Statement of Assurance in accordance with Article 25 of the IPA Implementing Regulation (IPA IR). This responsibility includes the expression of a representation as regards the truth, completeness and accuracy of the expenditure declared [and the accounts submitted]3 to the Commission, as well as whether the effective functioning of the management and control systems under IPA provides reasonable assurance as to the legality and regularity of transactions underlying the Statement.

The NAO should base his/her assessment upon all information at his/her disposal. This includes the work of the internal audit service.

My responsibility in this report – in accordance with Article 29(2)(b) 2nd indent of the IPA IR – is to express an opinion on the effective functioning of the management and control systems established for the operations under the IPA component [1 to 5] during the previous 12-month period ended on (date) in all material respects.

Our audits are organised with this objective in mind (together with the objective of also providing opinions on expenditure declared [and annual accounts of Component 5][29]5 and final statements of claim). We organise an overall audit work plan to fulfil all our responsibilities under Article 29 IPA IR. We did not plan and perform our audits with a view to be able to express an overall opinion on the reliability of the NAO’s Statement of Assurance as such. However, we do state our conclusions whether the results of the audit work that we have carried out give rise to any significant doubts in respect of the Statement of Assurance. In particular we have assessed whether our audit findings are consistent with the presence or absence of reservations by the NAO to the Statement of Assurance. We conducted our audits in accordance with international auditing standards. Those standards require, inter alia, that we comply with ethical requirements, and that we plan and perform the audits to obtain reasonable assurance on which to base our opinion.

I believe that the work carried out provides a sound basis for our opinion.

Scope of the examination:

The audit assignments were carried out in accordance with the annual audit work plan in respect of this component during the 12-month period in question and reported in the annual audit activity report covering the period until … (date).

Our system-based audit included an examination, on a test basis, of the design and operation of the management and control systems put in place by the beneficiary to effectively manage those risks which threaten the production of reliable [statements of expenditure] [accounts and statements of expenditure]3 presented to the Commission.

Indicate any limitations on the scope of the examination:

› Explain any limitations

Auditors’ Opinion:

[Option 1 – Unqualified opinion

Based on the examination referred to above, it is my opinion that for the period 1 October 20xx until 30 September 20xx+1) the management and control systems established for the component [1 to 5] to contribute to the production of reliable [statements of expenditure] [accounts and statements of expenditure]3 presented to the Commission and, therefore, to help to ensure, inter alia, the legality and regularity of the transactions underlying those statements, functioned effectively and, concerning its design and operation, complied in all material respects with all applicable requirements of the IPA Framework Agreement and/or any other agreements between the Commission and the Government of the Republic of Croatia in the framework of IPA. Without expressing an opinion on the overall reliability of the Statement of Assurance I conclude that the Statement of Assurance issued by the NAO did not contain any representations that would be materially inconsistent with our audit findings and which would therefore provide any reason to doubt that the Statement of Assurance has been correctly drawn up in accordance with the applicable legislation.

The audits were conducted between DD/MM/20YY and DD/MM/20YY. A report on my findings is delivered at the same date as the date of this opinion.

(Place and date of issue

__________________________________________________

Signature

Name and official title or function of the Head of the Audit Authority designated)]

[Option 2 – Qualified opinion[30]6

Based on the examination referred to above, it is my opinion that for the period 1 October 20xx until 30 September 20xx+1) the management and control systems established for the component [1 to 5] to contribute to the production of reliable [statements of expenditure] [accounts and statements of expenditure]3 presented to the Commission and, therefore, to help to ensure, inter alia, the legality and regularity of the transactions underlying those statements, functioned effectively and, concerning its design and operation, complied in all material respects with all applicable requirements of the IPA Framework Agreement and/or any other agreements between the Commission and Government of the Republic of Croatia in the framework of IPA except in the following respects:

› State and explain the qualifications (whether due to disagreement with the NAO or scope limitation); in particular, indicate the bodies concerned

› Indicate whether the qualifications are of a recurring / systemic nature or one-off

As a consequence, [the Republic of Croatia] [the … authority] [any other actor(s)] has failed to comply with the requirements of the IPA Framework Agreement and/or any other agreements between the Commission and the Government of the Republic of Croatia in the framework of IPA.

I estimate the impact of the qualification(s) to be … EUR [%] of the total expenditure declared, corresponding to … EUR [%] of the public contribution. The Community contribution affected is thus….. Without expressing an opinion on the overall reliability of the Statement of Assurance as a whole, I conclude that the Statement of Assurance issued by the NAO contained representation(s) that is / are materially inconsistent with our audit findings and which therefore provide(s) some reason to doubt that the Statement of Assurance has been correctly drawn up in accordance with the applicable legislation in this respect. This/These reservation(s) and inconsistency(ies) is / are:

The audits were conducted between DD/MM/20YY and DD/MM/20YY. A report on my findings is delivered at the same date as the date of this opinion.

(Place and date of issue

__________________________________________________

Signature

Name and official title or function of the Head of the Audit Authority designated)]

[Option 3 – Adverse opinion

Based on the examination referred to above, it is my opinion that for the period 1 October 20xx until 30 September 20xx+1) the management and control systems established for the IPA component [1 to 5] to contribute to the production of reliable [statements of expenditure] [accounts and statements of expenditure]3 presented to the Commission and, therefore, to help to ensure, inter alia, the legality and regularity of the transactions underlying those statements, did not function effectively and, concerning its design and operation, failed to comply, in significant respects, with applicable requirements of the IPA Framework Agreement and/or any other agreements between the Commission and the Government of the Republic of Croatia in the framework of IPA.

This adverse opinion is based on the following observation(s):

› Describe the circumstances giving rise to the reservations – together with its significant compliance implications with Community rules – and name in particular the bodies affected, if applicable.

Because of the effects of the matters described in the preceding paragraph [Republic of Croatia] [the … authority] [any other actor(s)] has failed to comply with the requirements of the IPA Framework Agreement and/or any other agreements between the Commission and (country) in the framework of IPA.

The audits were conducted between DD/MM/20YY and DD/MM/20YY. A report on my findings is delivered at the same date as the date of this opinion.

(Place and date of issue

__________________________________________________

Signature

Name and official title or function of the Head of the Audit Authority designated)]

[Option 4 – Disclaimer of opinion

Because of the significance of the matter discussed in the preceding paragraph, I do not express an opinion on the effectiveness of the management and control systems under the IPA component [1 to 5] for the period 1 October 20xx until 30 September 20xx+1 and its conformity with the IPA Framework Agreement and/or any other agreements between the Commission and the Government of the Republic of Croatia in the framework of IPA. Without expressing an opinion on the overall reliability of the Statement of Assurance as a whole, I conclude that the Statement of Assurance issued by the NAO contained representation(s) that is / are materially inconsistent with our audit findings and which therefore provide(s) some reason to doubt that the Statement of Assurance has been correctly drawn up in accordance with the applicable legislation in this respect. This/These reservation(s) and inconsistency(ies) is / are:

(Place and date of issue

__________________________________________________

Signature

Name and official title or function of the Head of the Audit Authority designated)]

ANNEX E

TO THE FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE COMMISSION AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA[31]1

Audit opinion of the audit authority of the Republic of Croatia[32]2
on the final statement of expenditure of the [programme with reference: …]
[on the accounts and statement of expenditure of component 5][33]3
[part … of the programme with reference: …]
[as supported by the final audit activity report][34]4

Addressed to

– the European Commission, Directorate-General …… ,

– the Competent Accrediting Officer (CAO) of the Republic of Croatia

1. Introduction

I, (name, first name, official title or function), Head of the Audit Authority of the Republic of Croatia, (name of Audit Authority designated), have examined the results of the audit work carried out on the programme (indicate programme – title, component, period, reference (CCI) number) by or under the responsibility of the Audit Authority in accordance with the audit work plan [and have carried out additional work as I judged necessary].

2. Respective responsibilities of the National Authorising Officer (NAO) and the auditors

In accordance with Article 25 of the IPA Implementing Regulation (IPA IR) the preparation and fair presentation of the expenditure statements submitted to the Commission, as well as ensuring the legality and regularity of the transactions underlying those statements, rest with the NAO.

[This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of annual accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances]3.

My responsibility in this report – in accordance with Article 29(2)(b) 3rd indent of the IPA IR – is to express an opinion [on the reliability of the final statement of expenditure] [on the reliability of statement of expenditure and annual accounts]3 [and the validity of the final payment application] submitted by the NAO. I conducted the audits in accordance with international auditing standards.

Those standards require that I plan and perform the audits in order to obtain reasonable assurance about whether the statement of expenditure [and the annual accounts]3 [and the payment application for the final balance of the Community contribution to the programme] is [are] free of material misstatement [and the effectiveness of internal control procedures]3.

We organise an overall audit work plan to fulfil all our responsibilities under Article 29 of the IPA IR. The audits included [examination, on a test basis, of evidence supporting the amounts and disclosures in the final statement of expenditure and the payment application for the final balance of the Community contribution to the programme] [examination, on a test basis, of evidence supporting the information in the annual accounts, an examination of procedures and of an appropriate sample of transactions to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the statement of expenditure and the annual accounts]3. [The audits covered compliance of payments with Community rules only as regards the capability of the accredited administrative structures to ensure that such compliance has been checked before payment is made][35]5.

I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion.

3. Scope of the examination

I have conducted my examination in accordance with Article 29(2)(b) IPA IR.

[36]65

The scope was further limited by the following factors:

(a) …

(b) …

(c) …, etc.

(Indicate any limitation on the scope of the examination, for example any systemic problems, weaknesses in the management and control system, lack of supporting documentation, cases under legal proceedings, etc., and estimate the amounts of expenditure and the Community contribution affected. If the Audit Authority does not consider that the limitations have an impact on the final expenditure declared, this should be stated.)

4. Errors and irregularities

[The error rates and cases of irregularity found in the audit work are not such as to preclude an unqualified opinion given the satisfactory way they have been dealt with by the NAO and the trend in the level of their occurrence over time.]

Or

[The rate of errors and irregularities found in the audit work and the way, they have been dealt with by the NAO, are such as to preclude an unqualified opinion. A list of these cases is provided in the final audit activity report together with an indication of their possible systemic character and the scale of the problem.]

5. Auditors’ opinion on the final statement of expenditure

[Option 1 – Unqualified opinion

(If there have been no limitations on the scope of the examination, and the error rates and cases of irregularity and the way they have been dealt with by the NAO do not preclude an unqualified opinion)

[Based on the examination referred to above covering the audit work carried out in accordance with Article 29(2)(b) IPA IR [and the additional work I have performed], it is my opinion that the accounts submitted to the Commission for the operations under the IPA component [1 to 5] for the period from (date) to (date) (in particular, the statement of expenditure) are presented fairly, in all material respects <, including those pertaining to the legality and regularity of the underlying transactions>[37]7 [and the internal control procedures have operated satisfactorily]3.]

Or

[Based on the examination referred to above covering the audit work carried out in accordance with Article 29(2)(b) IPA IR [and the additional work I have performed], it is my opinion that the final statement of expenditure presents fairly, in all material respects – <including those pertaining to the legality and regularity of the underlying transactions>7 the expenditure paid under the operational programme with reference:… of the IPA component [1 to 5] for the period from (date) to (date), and that the application for payment of the final balance of the Community contribution to this programme is valid.]

My audits were conducted between DD/MM/20YY and DD/MM/20YY.

(Place and date of issue

__________________________________________________

Signature

Name and official title or function of the Head of the Audit Authority designated)]

[Option 2 – Qualified opinion

(If there have been limitations on the scope of the examination and/or the error rates and cases of irregularity and the way they have been dealt with by the NAO calls for a qualified opinion but do not justify an unfavourable opinion for all the expenditure concerned)

[Based on the examination referred to above covering the audit work carried out in accordance with Article 29(2)(b) IPA IR [and the additional work I have performed], it is my opinion that the accounts submitted to the Commission for the operations under the IPA component [1 to 5] for the period from (date) to (date) are presented fairly in all material respects – <including those pertaining to the legality and regularity of the underlying transactions>7 [and the internal control procedures have operated satisfactorily]3– except in the following respects:

(a) …

(b) …

(c) …, etc.

(state the qualifications, in particular the bodies concerned, and explain, e.g. whether they are of a recurring/systemic nature or one-off)

I estimate the impact of the qualification(s) to be [EUR] [%]… of the total expenditure declared, [corresponding to [EUR] [%] of the public contribution]. The Community contribution affected is thus ….].

Or

[Based on the examination referred to above covering the audit work carried out in accordance with Article 29(2)(b) IPA IR [and the additional work I have performed], it is my opinion that the final statement of expenditure presents fairly, in all material respects -<including those pertaining to the legality and regularity of the underlying transactions>7 the expenditure paid under the operational programme with reference:… of the IPA component [1 to 5] for the period from (date) to (date), and that the application for payment of the final balance of the Community contribution to this programme is valid except with regard to the matters referred to at point 3 above and/or to the observations at point 4 regarding the error rates and cases of irregularity and the way they have been dealt with by the NAO.

I estimate the impact of the qualification(s) to be [EUR] [%]… of the total expenditure declared, [corresponding to [EUR] [%] of the public contribution]. The Community contribution affected is thus ….].

My audits were conducted between DD/MM/20YY and DD/MM/20YY.

(Place and date of issue

__________________________________________________

Signature

Name and official title or function of the Head of the Audit Authority designated)]

[Option 3 – Adverse opinion

(If the nature and extent of the errors and of the cases of irregularities and the way they have been dealt with by the NAO are so pervasive that a qualification is deemed inadequate to disclose the misleading nature of the final statement of expenditure as a whole)

[Based on the examination referred to above covering the audit work carried out in accordance with Article 29(2)(b) IPA IR [and the additional work I have performed], and in particular in view of the nature and extent of the errors and of cases of irregularities and the

fact that they have not been dealt with satisfactorily by the NAO as disclosed under point 4, it is my opinion that that the accounts submitted to the Commission for the operations under the IPA component [1 to 5] for the period from (date) to (date) are not presented fairly, in all material respects [and the internal control procedures have not operated satisfactorily]3.]

OR

[Based on the examination referred to above covering the audit work carried out in accordance with Article 29(2)(b) IPA IR [and the additional work I have performed], it is my opinion that the final statement of expenditure does not present fairly, in all material respects – <including those pertaining to the legality and regularity of the underlying transactions>7 the expenditure paid under the operational programme with reference:… of the IPA component [1 to 5] for the period from (date) to (date), and that the application for payment of the final balance of the Community contribution to this programme is not valid.]

My audits were conducted between DD/MM/20YY and DD/MM/20YY.

(Place and date of issue

__________________________________________________

Signature

Name and official title or function of the Head of the Audit Authority designated)]

[Option 4 – Disclaimer of opinion

(If there have been major limitations on the scope of the examination such that no conclusion can be reached on the reliability of the final statement of expenditure without considerable further work)

[Based on the examination referred to above covering the audit work carried out in accordance with Article 29(2)(b) IPA IR [and the additional work I have performed], and in particular in view of the matters referred to at point 3, I am unable to express an opinion.

(Place and date of issue

__________________________________________________

Signature

Name and official title or function of the National Authorising Officer)]

– [copy to: National Authorising Officer (NAO) of the Republic of Croatia]6

Annex C FURTHER CONDITIONS FOR THE DELIVERY OF EUROPEAN UNION ASSISTANCE

1 DEPUTISING

(1) The beneficiary country shall ensure that a system of deputising is in place to ensure the continuity of the functions assigned to the national authorising officer.

(2) Without prejudice of the aforementioned, the national authorising officer shall remain finally responsible for all the responsibilities vested in him in this Agreement and other agreements.

2 FURTHER RESPONSIBILITIES OF THE NAO

In addition to the functions and responsibilities laid down in Annex B to this Agreement, the national authorizing officer shall:

(a) conclude the relevant agreements with each of the implementing agencies, which must be endorsed by the Commission;

(b) ensure the flow of national and other co-financing resources;

(c) ensure that the financing reporting system Perseus[38]1 is regularly updated and reporting procedures properly respected by the national fund and the implementing agencies;

(d) participate in the IPA monitoring committee;

(e) participate in the Transition Assistance and Institution Building Monitoring Committee (the TAIB committee).

3 PAYMENTS

(1) Payments by the Commission of the European Union contribution shall be made within the limits of the funds available.

(2) They shall take the form of: pre-financing, interim payments and payments of the final balance.

(3) By 28 February each year, the national authorising officer shall send to the Commission a forecast of its likely payments applications for the financial year concerned and for the subsequent financial years.

(4) The exchange of information concerning financial transactions between the Commission and the national authorising officer shall, where appropriate, be made by electronic means, using procedures agreed upon between them.

(5) The combined total of pre-financing and interim payments shall not exceed 95% of the European Union contribution.

(6) When the ceiling referred to in paragraph 5 above is reached, the national authorising officer shall only submit a new certified statement of expenditure and information about the amounts received when he requests the payment of the final balance.

(7) Amounts set out in the programmes submitted by the national authorising officer, in certified statements of expenditure, in payment applications and in expenditure mentioned in the implementation reports, shall be denominated in euro. The national authorising officer shall convert the amounts of expenditure incurred in national currency into euro using the monthly accounting rate of the euro established by the Commission for the month during which the expenditure was registered in the accounts of the operating structure concerned.

(8) Payments by the Commission to the national fund shall be made to the euro account. One euro account shall be opened for each of the IPA programmes concerned, and shall be used exclusively for transactions relating to that programme.

(9) The national authorising officer shall ensure that the final beneficiaries receive the total amount of the public contribution in due time and in full. No specific charge or other charge with equivalent effect shall be levied which would reduce these amounts for the final beneficiaries.

(10) The expenditure may be covered by Community financing only if it has been incurred and paid by the final beneficiary. Expenditure paid by final beneficiaries shall be substantiated by receipted invoices or accounting documents of equivalent probative value or other relevant documents, where, according to the programme, assistance is not a function of expenditure. Expenditure must have been certified by the national authorising officer.

4 ACCEPTABILITY OF PAYMENT APPLICATIONS

(1) Without prejudice of establishing additional requirement if the circumstances so require, the Commission shall not approve a payment application until the following minimum requirements have been fulfilled:

(a) In the case of pre-financing by the Commission:

– the national authorising officer has notified to the Commission the opening of the euro account concerned;

– the accreditation delivered by the competent accrediting officer and the national authorising officer are in force and the conferral of management by the Commission remains valid;

– the relevant financing agreement has entered into force.

(b) In the case of each interim payment made by the Commission:

– the national authorising officer has sent to the Commission a payment application and a statement of expenditure relating to the payment in question;

– the ceilings for European Union assistance under each priority axis, as laid down in the Commission financing decision, have been respected;

– the operating structure have sent the Commission the sectoral annual implementation reports, as referred to in Article 61(1) of Regulation (EC) 718/ 2007 including the most recent one;

– the audit authority has sent the Commission, in accordance with the first and second indent of Article 29(2)(b) of Regulation (EC) 718/2007 the most recent annual audit activity report and opinion on the conformity of the management and control systems in place with the requirements of Regulation (EC) 718/ 2007 and those of any agreement between the Commission and the beneficiary country;

– the accreditations delivered by the competent accrediting officer and the national authorising officer are in force, and the conferral of management by the Commission remains valid.

If one or more of the conditions mentioned in this paragraph are not met, the beneficiary country and the national authorising officer shall, when so requested by the Commission and within the time limit fixed by the Commission, take the necessary steps to remedy the situation.

(c) In the case of payment by the Commission of the final balance, in accordance with the deadline set down in Article 166 of Regulation (EC, Euratom) 1605/2002, as last modified by Regulation (EC, Euratom) No 1525/2007 of 17 December 2007:

– the national authorising officer has sent the Commission a final payment application and a final statement of expenditure;

– the operating structure have sent to the Commission the sectoral final reports for the programme concerned, as required by Article 61(1) of Regulation (EC) No 718/2007

– the audit authority has sent the Commission, in accordance with the third indent of Article 29(2)(b) of Regulation (EC) No 718/2007 an opinion on any final statement of expenditure, supported by a final activity report;

– the accreditation delivered by the competent accrediting officer and the national authorising officer are in force and the conferral of management by the Commission remains valid.

Failure to meet any of the conditions mentioned in this paragraph shall immediately result in the de-commitment of the final balance.

(2) All or part of the payments may be suspended by the Commission where:

(a) there is a serious deficiency in the management and control system of the programme which affects the reliability of the procedure for certification of payments and for which corrective measures have not been taken; or

(b) expenditure in a certified statement of expenditure is linked to a serious irregularity which has not been corrected;

(c) clarifications are needed regarding the information contained in the declaration of expenditure.

(3) The beneficiary country shall be given the opportunity to present its observations within a period of two months before the Commission decides on a suspension in accordance with paragraph 2.

(4) The Commission shall end suspension of all or part of the payments where the beneficiary country has taken the necessary measures to remedy the deficiency. If those measures have not been taken by the beneficiary country, the Commission may decide to cancel all or part of the European Union contribution to the programme.

5 PRE-FINANCING

(1) Pre-financing shall in principle represent 50% of the European Union contribution to the programme concerned and it may be paid in yearly instalments. That rate may be raised if the national authorising officer demonstrates that the resulting amount will not cover the pre-financing of the contracts and grants signed at national level. Payments for the participation in European Union programmes and agencies may amount to 100% of the European Union contribution relating to this participation.

(2) The amount to be pre-financed shall be calculated as the sum of the estimate of the amount to be contracted by year, and the actual amount for which contractual obligations have been entered into in the previous years. With the exception of that concerning participation in European Union programmes and agencies, pre-financing shall only be paid once the first tender or call for proposals is launched.

(3) The total amount paid as pre-financing shall be reimbursed to the Commission if no payment application for the programme concerned is sent within 15 months of the date on which the Commission pays the first pre-financing amount. The European Union contribution to the programme concerned shall not be affected by such reimbursement.

(4) The total pre-financing amount shall be cleared at the latest when the programme is closed. Throughout the lifetime of the programme, the national authorising officer shall use the pre-financing payment only to pay the European Union contribution to expenditure in compliance with Regulation (EC) 718/2007.

6 INTERIM PAYMENTS

(1) If it appears that the rules applicable have not been complied with or that European Union funds have been improperly used, the Commission may reduce interim payments to the beneficiary country, or temporarily suspend them, in accordance with the provisions of Article 46 of Regulation (EC) 718/2007. It shall inform the beneficiary country accordingly.

(2) The suspension or reduction of interim payments shall comply with the principle of proportionality and shall be without prejudice to the decisions of conformity and clearance-of-account decisions and financial corrections.

7 REALLOCATION OF FUNDS

(1) The national authorizing officer may request a reallocation of funds within the same programme following a recommendation from the IPA monitoring Committee.

(2) The reallocation requested shall be submitted to the Commission for approval.

8 STAFF, LOCATION AND OPERATIONAL COSTS OF THE NATIONAL FUND AND THE OTHER BODIES AND AUTHORITIES

(1) The beneficiary country shall ensure that at its own cost the availability of the necessary human resources for the timely and correct execution of the tasks entrusted to the bodies and authorities designated under Article 21 of the IPA Implementing Regulation.

(2) The beneficiary country shall provide at its own costs the necessary premises, office furniture and other facilities for the aforementioned bodies and authorities.

(3) The operational costs of those bodies and authorities shall be borne by the beneficiary country.

9 BANK ACCOUNTS

(1) The National Fund shall for each programme open up a separate euro bank account in the Central Bank or in a Government guaranteed bank account. The account shall, in principle, be interest-generating.

(2) Any interest earned on any of the component-specific euro accounts remains the property of the beneficiary country. Interest generated by the financing by the European Union of a programme shall be posted exclusively to that programme, being regarded as a resource for the beneficiary country in the form of a national public contribution, and shall be declared to the Commission whenever a payment application is submitted to the Commission.

(3) The bank account shall be operated on the basis of a double signature system, requiring the signatures of the national authorizing officer and a senior accounting officer.

(4) The national fund shall communicate to the Commission all relevant information on the accounts at the national fund as well as on all other accounts in the implementing agencies and others to which IPA funds have been transferred. Relevant information encompasses the name and address of the bank, the account number, the names of the account holders, the interest rates and any other information that the Commission deems appropriate.

10 ACCOUNTING AND AUDITS

(1) The national fund shall operate an accounting system covering all contractual and other financial operations pertaining to all IPA financed programmes.

(2) The accounts and operations of all relevant operating structures/implementing agencies and authorities may be checked at regular intervals by an outside auditor contracted by the Commission without prejudice to the responsibilities of the Commission and the European Court of Auditors as referred to in the Framework Agreement.

(3) All documents related to a given programme shall be retained by the beneficiary country for at least three years after the closure of the programme. This period shall be interrupted either in case of legal proceedings or at the duly motivated request of the Commission.

(4) By way of derogation from paragraph 3 above, written records of the entire procurement, grant award and contracting procedure shall be retained by the operating structure for a period of at least seven years from the payment of the balance of the contract.

11 REPORTING

(1) The operating structure shall send the Commission, the national IPA co-ordinator and the national authorising officer a sectoral annual report by 30 June each year.

(2) A sectoral final report shall be submitted to the Commission, the national IPA co-ordinator and the national authorising officer at the latest 6 months after the closure of the programme. The sectoral final report shall cover the whole period of implementation and include the last sectoral annual report.

(3) Sectoral reports shall be examined by the TAIB committee prior to their transmission to the Commission, the national IPA co-ordinator and the national authorising officer. These sectoral reports shall be made in conformity with the financing reporting system Perseus.

(4) Sectoral reports shall include the following information:

(a) quantitative and qualitative elements about the progress made in implementing the programme, priority axes or operations, in relation to specific, verifiable targets;

(b) detailed information about the financial implementation of the programme;

(c) information on the steps taken by the operating structure or the TAIB committee to ensure the quality and effectiveness of implementation, in particular:

(i) the monitoring and evaluation measures, including data collection arrangements,

(ii) a summary of any significant problems encountered in implementing the programme and any subsequent measures taken,

(iii) the use made of technical assistance.

(5) information on the activities to provide information on and publicise the programme, in accordance with Article 62 of the IPA Implementing Regulation.

12 MONITORING

(1) In addition to the setting up of an IPA monitoring committee as described in the Framework Agreement, the national IPA co-ordinator shall establish a sectoral monitoring committee, the Transition Assistance and Institution Building Monitoring Committee, or ‘TAIB committee, within six months after the entry into force of this Financing Agreement.

(2) The TAIB committee shall meet at least twice a year, at the initiative of the beneficiary country or the Commission. It shall draw up its rules of procedure, in compliance with a sectoral monitoring committee mandate set out by the Commission, and within the institutional, legal and financial framework of the beneficiary country concerned. It shall adopt these rules of procedure in agreement with the national IPA co-ordinator, the national authorising officer and the IPA monitoring committee.

(3) The TAIB committee shall be chaired by the national IPA co-ordinator. Its Members shall include the national authorising officer, the programme authorising officers and, where appropriate, other representatives of the operating structure, representatives of the Commission, as well as, where appropriate, representatives of international financial institutions and civil society, designated by the beneficiary country in agreement with the Commission.

(4) In accordance with Article 59(2) of Regulation (EC) 718/ 2007 the TAIB committee shall satisfy itself as to the effectiveness and quality of the concerned programmes and operations by, in particular:

(a) reviewing implementation status reports detailing financial and operational progress of the programmes;

(b) reviewing the achievement of objectives and results of the programmes;

(c) reviewing procurement plans as well as relevant evaluation recommendations;

(d) discussing problematic issues and operations;

(e) proposing corrective actions as appropriate;

(f) reviewing the cases of fraud and irregularities and present the measures taken to recover the funds and to avoid the recurrence of similar cases;

(g) reviewing the annual audit work plan prepared by the audit authority and the findings and recommendations of the audits carried out.

(5) The TAIB committee shall monitor all ongoing programmes under this component. In the case of, inter alia, investment operations, transfer of assets or privatizations, the beneficiary country shall monitor the programmes until their closure and shall notify the TAIB committee of any changes to the results of these programmes that significantly affect their impact, sustainability and ownership.

(6) The TAIB committee may be assisted by sectoral monitoring sub-committees, set up by the beneficiary country to monitor programmes and operations of this component, grouped by monitoring sectors. Sub-committees shall report to the TAIB committee. They shall draw up and adopt their internal rules of procedure, in compliance with a mandate to be set out by the Commission.

13 ROADMAP FOR DECENTRALISATION WITH EX POST CONTROLS

(1) The Beneficiary country shall establish a roadmap with indicative benchmarks and time limits to achieve decentralisation without ex ante controls by the Commission.

(2) The Commission shall monitor the implementation of the roadmap mentioned in paragraph 1, and shall take due account of the results achieved by the beneficiary country in this context, in particular in the provision of assistance and in the negotiation process. The roadmap to achieve decentralization without ex ante controls may refer to a phased waiver of different types of ex ante control.

(3) The Beneficiary country shall keep the Commission regularly updated with the progress made in the implementation of this roadmap.

14 TREATMENT OF RECEIPTS

(1) Receipts for the purposes of IPA include revenue earned by an operation, during the period of its co-financing, from sales, rentals, service enrolment/fees or other equivalent receipts with the exception of:

(a) receipts generated through the economic lifetime of the co-financed investments in the case of investments in firms;

(b) receipts generated within the framework of a financial engineering measure, including venture capital and loan funds, guarantee funds, leasing;

(c) where applicable, contributions from the private sector to the co-financing of operations, which shall be shown alongside public contribution in the financing tables of the programme.

(2) Receipts as defined in paragraph 1 above represent income which shall be deducted from the amount of eligible expenditure for the operation concerned. No later than the closure of the programme, such receipts shall be deducted from the relevant operation’s eligibility expenditure in their entirety or pro-rata, depending on whether they were generated entirely or only in part by the co-financed operation.

15 ELIGIBILITY OF EXPENDITURE

(1) Expenditure under the programme in Annex A shall be eligible for European Union contribution if it has been incurred after the contracts and grants implementing such programme have been signed, except in the cases explicitly provided for in the Financial Regulation.

(2) The following expenditure shall not be eligible for European Union contribution under the programme in Annex A:

(a) taxes, including value added taxes;

(b) customs and import duties, or any other charges;

(c) purchase, rent or leasing of land and existing buildings;

(d) fines, financial penalties and expenses of litigation;

(e) operating costs;

(f) second hand equipment;

(g) bank charges, costs of guarantees and similar charges;

(h) conversion costs, charges and exchange losses associated with any of the component specific euro accounts, as well as other purely financial expenses;

(i) contributions in kind;

(j) any leasing costs;

(k) depreciation costs.

(3) By way of derogation from paragraph 2 above, the Commission will decide on a case-by-case basis whether the following expenditure is eligible:

(a) operating costs, including rental costs, exclusively related to the period of co-financing of the operation;

(b) value added taxes, if the following conditions are fulfilled:

(i) the value added taxes are not recoverable by any means;

(ii) it is established that they are borne by the final benefici-ary, and

(iii) they are clearly identified in the project proposal.

(4) Expenditure financed under IPA shall not be the subject of any other financing under the European Union budget.

16 RETENTION OF DOCUMENTS

(1) All documents related to a given programme shall be retained by the Beneficiary for at least three years after the closure of the programme. This period shall be interrupted either in the case of legal proceedings or at the duly motivated request of the Commission.

(2) By way of derogation from paragraph 1, written records of the entire procurement, grant award and contracting procedure shall be retained by the operating structure for a period of at least seven years from the payment of the balance of the contract.

17 FURTHER RESPONSIBILITIES OF THE NATIONAL IPA COORDINATOR

Where the national IPA coordinator exercises his responsibility for the programming of the transition assistance and institution building component at national level, he shall carry out the following tasks:

(a) organize the preparation of project proposals as referred to in Article 69 of the IPA Implementing Regulation.

(b) elaborate and present to the Commission the project fiches referred to in Article 69 of the IPA Implementing Regulation.

(c) monitor the technical execution of the national programmes.

18 DESIGNATION AND RESPONSIBILITIES OF THE PROGRAMME AUTHORISING OFFICERS

(1) The national authorizing officer shall, after consulting the national IPA co-ordinator, designate programme authorizing officers to head the implementing agencies. They shall be officials within the state administration of the Beneficiary and shall be responsible for the activities mentioned in Section 6(b) of Annex A to the Framework Agreement, in accordance with Article 8(3) of the Framework Agreement and with Article 11(3) of the IPA Implementing Regulation.

(2) Programme authorizing officers shall designate officials within the national administration as senior programme officers. Under the overall responsibility of the programme authorizing officer concerned, senior programme officers shall carry out the following tasks:

(a) be responsible for the technical aspect of the operations within the line ministries;

(b) assist the programme authorizing officers in the good and timely preparation and implementation of operations at technical level;

(c) be in charge of the co-ordination within each priority axis set down in the Beneficiary’s project proposal.

19 DETAILED RULES ON THE ACCREDITATION OF THE OPERATING STRUCTURES

(1) Where European Union funds have been managed by existing national bodies in the Beneficiary under Regulation (EEC) No 3906/89 or Regulation (EC) No 2500/2001 prior to the date of entry into force of the IPA Implementing Regulation, those bodies (hereinafter referred to as the «existing national bodies») shall manage funds under the transition assistance and institution building component, until the Commission adopts a Decision on conferral of management powers.

(2) In no case the existing national bodies can manage funds under the transition assistance and institution building component without a conferral of management powers by the Commission in accordance with the IPA Implementing Regulation for more than one year from the entry into force of the IPA Implementing Regulation.

(3) The Commission shall decide whether to confer management powers on the existing national bodies in particular having regard to the list of deviations submitted in accordance with paragraph 4 and the decision taken by the national authorizing officer in accordance with paragraph 5.

(4) The national authorizing officer shall carry out an assessment of the operating structure, which include the existing national bodies, with regard to the requirements referred to in Article 11 of the IPA Implementing Regulation. In particular, he/she shall establish a list of any requirements under the IPA Implementing Regulation, as set out in Article 11 therein, which the operating structure does not comply with, based on an opinion of an external auditor functionally independent from all actors in the management and control system. The list of deviations shall be sent to the Commission at the latest four months after the entry into force of the IPA Implementing Regulation.

(5) Where the non-compliance referred to in paragraph 4 is deemed to be compatible with the efficient and effective functioning of the operating structures, the national authorizing officer may decide to accredit the bodies concerned.

At the latest five months after the entry into force of the IPA Implementing Regulation, he/she shall send to the Commission a decision relating to the accreditation of the bodies concerned. This decision shall include a roadmap, with time bound objectives, laying down the steps to be taken to remedy the non-compliance as set out in the list referred to in paragraph 4. The roadmap shall be agreed by the Commission.

(6) Where the non-compliance referred to in paragraph 6 is not deemed to be compatible with the efficient and effective functioning of an operating structure, the national authorizing officer shall proceed to establish an accreditation for the operating structure concerned, in accordance with the provisions of Article 13 of the IPA Implementing Regulation.

20 DETAILED RULES ON THE CONFERRAL OF MANAGEMENT POWERS BY THE COMMISSION

(1) In the event that the Commission decides to confer management powers on the «existing national bodies» mentioned in Section 19(1) above, the Commission may lay down further conditions on the national authorities. In the event of further conditions, the Commission shall set a time limit for compliance by the national authorities for the conferral of management powers to remain effective. The Commission Decision shall also lay down the list of ex-ante controls mentioned in Article 12(4) of Annex B.

(2) Irrespective of the national authorizing officer’s decision, the Commission may decide to maintain, suspend or withdraw the conferral of management powers on any of the bodies concerned at any time.

(3) At all stages, the national authorizing officer shall ensure that all the information required by the Commission is provided by the Beneficiary.


[2] The essential selection and award criteria for the award of twinning grants are laid down in the twinning manual referred to in point 4.3.

[3]The essential selection and award criteria for the award of grants are laid down in the Practical Guide to contract procedures for EC external actions.

[4]4 25% of the total public expenditure in the case of investments; 10% for institution building; 5% for twinning; as regards grants, final beneficiaries will contribute with a minimum of 10% of the total eligible expenditure of the action, both for investment and institution building projects

[5]5 Regulation 1605/2002 (OJ L 248, 16.9.2002, p.1)

[6]6 Regulation 2342/2002 (OJ L 357, 31.12.2002, p. 1)

[7]7 current address: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm

[8]9 Council Regulation (EC Euratom) 2185/96 of 11 November 1996, OJ L 292; 15.11.1996; p. 2.

[9]10 OJ L371, 27.12.2006, p. 1

[10]These essential elements of an indicative nature are, for grants, the indicative amount of the call for proposals and, for procurement, the indicative number and type of contracts envisaged and the indicative time frame for launching the procurement procedures.

[11]1 OJ L 210, 31 July 2006, p. 82

[12]2 OJ L 170, 29 June 2007, p.1

[13]3 OJ L 248, 16 September 2002, p.1, as amended by Regulation No 1995/2006 of 13 December 2006 (OJ L 390, 30 December 2006, p.1)

[14]4 Commission Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 (OJ L 357, 31. 12. 2002, p. 1) as last amended by Commission Regulation No 478/2007 of 23 April 2007 (OJ L 111, 28. 4. 2007)

[15]5 OJ L 8, 12 January 2001, p. 1

[16]6 OJ L 292, 15 November 1996, p. 2

[17]7 OJ L 371, 27 December 2006, p. 4

[18]1 per component

[19]2 pursuant to Article 27 of the IPA Implementing Regulation

[20]3 option to be selected for component 5

[21]4 where appropriate

[22]1 per component

[23]2 pursuant to Article 29(2)(b) of the IPA Implementing Regulation

[24]3 option to be selected

[25]1 per component

[26]2 pursuant to Article 29(2)(b) of the IPA Implementing Regulation

[27]3 option to be selected

[28]4 option to be selected depending on the component

[29]5 option to be selected for component 5

[30]6 applicable due to either disagreement with the NAO or scope limitation.

[31]1 per component

[32]2 pursuant to Article 29(2)(b) of the IPA Implementing Regulation

[33]3 option to be selected for component 5

[34]4 where appropriate, in any case not applicable to component 5

[35]5 optional for component 5

[36]6 option to be selected

[37]7 to be included optionally for components where applicable (see foot-note 6 above).

[38]1 Perseus is the current financial reporting system of the European Commission.

Članak 3.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku na temelju Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona planiraju se i podmiruju u okviru proračunskih sredstava za 2010. godinu, odnosno u proračunskim projekcijama za 2011. i 2012. godinu.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Zakona nadležna su središnja tijela državne uprave nadležna za poslove pravosuđa, financija, poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, gospodarstva, rada i poduzetništva, zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, mora, prometa i infrastrukture, unutarnjih poslova, zdravstva i socijalne skrbi, razvojne strategije i koordinacije fondova Europske unije, uprave, ljudskih prava, udruga, zapošljavanja, državna upravna organizacija nadležna za statistiku te Ured pučkog pravobranitelja.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/10-01/01

Zagreb, 9. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !