Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o gospodarskim i bilateralnim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori", br. XX/94, XX/09, XX/97, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 22.2.1994 Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o gospodarskim bilateralnim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32.L113302 stavka 2. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine”, br. 53/91. i 73/91.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 1994. godine, donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) SPORAZUMA O GOSPODARSKIM BILATERALNIM ODNOSIMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ALBANIJE

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Sporazum o gospodarskim bilateralnim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije, potpisan u Zagrebu dana 10. svibnja 1993. godine, u izvorniku na hrvatskom, albanskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

o gospodarskim bilateralnim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Albanije (u daljnjem tekstu: "Ugovorne Stranke”):

Pridavajući važnost proširivanju postojećih gospodarskih odnosa između dvije zemlje;

Želeći promicati razmjenu roba, gospodarsku, induštrijsku i tehničku suradnju na načelima jednakosti i obostranog interesa;

U uvjerenju da ovaj Sporazum stvara povoljne uvjete i pogodan temelj za daljnji razvoj gospodarskih bilateralnih odnosa;

Uzimajući kao osnovu ovog Sporazuma načela tržišnog gospodarstva;

U okvirima zakonskih nadležnosti na snazi kod svake od Ugovornih Stra,naka;

sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

Ugovorne će Stranke promicati, poticati i olakšati gospodarsku, industrijsku i tehničku suradnju između pravnih i fizičkih osoba Ugovornih Stranaka, u skladu sa zakonodavstvom na snazi u svakoj od Ugovornih Stranaka.

Članak 2.

Ugovorne će Stranke odobriti jednak tretman najpovlaštenije nacije u svim mjerama koje utječu na trgovinu između Ugovornih Stranaka, a posebno kod carinskih pristojbi i drugih opterećenja te carinske procedure povezane s tim, a u svezi s uvozom i izvozom robe, temeljem Članka 1. i 5. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GAT'I~.

Odredbe stavka 1. ovoga Članka neće se primjenjivati za prednosti, koncesije i/ili izuzetke, koje je jedna od Ugovornih Stranaka odobrila ili može odobriti:

susjednim zemljama, u svrhu olakšavanja pograničnog prometa;

zemljama s kojima je Članica Carinskog saveža, Zone slobodne trgovine ili Monetarne zone, koji su već osnovani ili će to biti;

trećoj zemlji - u sklopu multilateralnog sporazuma, u kojem ne sudjeluje druga Ugovorna Stranka.

Članak 3.

Ugovorne će Stranke poticati i poduzeti sve potrebno da bi jedna drugoj, u okviru njihovih zakonodavstava, pružile uvjete, potrebne za provođenje gospodarske, industrijske i tehničke suradnje, a posebno na sljedećim područjima:

istraživanja, crpljenja i prerade ruda, nafte i drugih sirovina;

elektro-industrije;

poljoprivrede i stoćarstva; d) prehrambene industrije;

tekstilne i druge lake industrije; f) strojarstva;

g) gradevinarstva; h) prometa;

turizma;

j) telekomunikacija'i ostale infrastrukture;

kao i na drugim područjima od interesa za obje Ugovorne Stranke.

Na svim će područjima suradnje Ugovorne Stranke nastojati primjenjivati najviše tehnološke standarde u svrhu zaštite okoliša.

Članak 4.

U svrhu ostvarenja suradnje na područjima navedenim u Članku 3., Ugovorne će Stranke naročito poticati suradnju na sljedeće načine:

izgradnja, širenje i modernizacija proizvodnih linija, tvornica i poduzeća,

primjena najnovijih tehnoloških procesa i po potrebi, usavršavanje postojećih,

razmjena proizvodnih i tehnoloških licenci, znanstveno-tehničkih znanja, informacije i tehničko-znanstvene dokumentacije,

razmjena iskustava na području standardizacije, normizacije i mjera, te kontrole kvalitete materijala, sirovi, na i gotovih proizvoda,

razmjena tehničkih znanja u svezi marketinga proizvoda, a posebno prodaje industrijskih, poljoprivrednih i obrtničkih proizvoda,

razmjena praktikanata i specijalista za određena područja,

organiziranje simpozija, seminara i izložbi. Suradnja se može razvijati i dodatnim sadržajima, uz pristanak pravnih i fizičkih osoba Ugovornih Stranaka.

Članak 5.

Ugovorne će Stranke, u skladu s važećim zakonima i propisima u okviru zakonodavstva svake Ugovorne Stranke, nastojati poticati i osigurati sve potrebne uvjete za gore navedenu suradnju i za daljnje proširenje trgovinskih kontakata.

Članak 6.

Pravne će i fizičke osobe Ugovornih Stranaka, shodno ovom Sporazumu i zakonodavstvu na snazi u svakoj od Ugovornih Stranaka, utvrditi uvjete svakog pojedinačnog projekta o gospodarskoj, industrijskoj i tehničkoj suradnji, putem sporazuma, ugovora, protokola i/ili posebnih programa, koje će zajedno sklopiti.

Članak 7.

Ugovorne Stranke, imajući u vidu važnost financiranja i načina plaćanja projekata gospodarske, industrijske i tehničke suradnje, nastojat će stvoriti što pogodnije uvjete .tog financiranja, a pridržavajući se zakona i propisa na snazi u svakoj Ugovornoj Stranci.

Članak 8.

Plaćanja u okviru ovog Sporazuma, kao npr. za razmjenu roba, obavljanje usluga, itd. obavljat će se slobodno u konvertibilnoj valuti, u skladu sa zakonima i propisima na snazi u svakoj od Ugovornih Stranaka i na način i uz odredbe o kojima će se strane posebno dogovarati.

U cilju promicanja i povećanja obujma razmjene i specifikacije robe, odobrit će se fizičkim i pravnim osobama realizacija recipročnih trgovinskih poslova, uključujući trgovinu na kompenzacijskoj osnovi, u skladu sa zakonodavstvom svake od Ugovornih Stranaka.

Članak 9.

U svrhu realizacije i-provođenja ovog Sporazuma, Ugovorne Stranke osnovat će Zajedničku komisiju, sastavljenu od predstavnika obiju Ugovornih Stranaka. Po potrebi, predstavnici različitih gospodarskih sektora svake Ugovorne Stranke, sudjelovat će na sjednicama Zajedničke komisije.

Zajednička komisija imat će sljedeća zaduženja:

a) sastavljanje liste predmeta suradnje iz Članka 3.#clanak3 ovog Sporazuma,

b) provođenje i nadzor nad provođenjem ovog Sporazuma,

c) razmatranje svih pitanja te rješavanje problema, koji bi mogli nastati u postupku provedbe,

d) preporuke za ostvarivanje ciljeva ovog Sporazuma, kao i uklanjanje prepreka koje se mogu pojaviti u provedbi ovog Sporazuma,

e) utvrđivanje i analiza dodatnih mogućnosti međusobne suradnje.

Zajednička komisija može osnovati podkomisije ili radne skupine za analizu posebnih pitanja, koje će djelovati u okviru osnovane Zajedničke komisije, a u cilju razmatranja posebnih pitanja.

U odnosu na pitanja razmatrana u takvim analizama, podkomisije i radne skupine izradit će izvješća koja će dostavljati Zajedriićkoj komisiji' na daljnje razmatranje i poduzimanje mjera, ukoliko to bude potrebno.

Rezultati pregovora na Zajedničkoj komisiji bit će utvrdeni protokolom.

Zajednička komisija sastajat će se jednom godišnje, a i ćešće ukoliko Ugovorne Stranke tako dogovore. Sastanci komisije bit će održani naizmjence u Republici Hrvatskoj i Republici Albaniji.

Članak 10.

Sve nesporazume koji bi mogli nastati u svezi s ovim Sporazumom, Ugovorne Stranke nastojat će riješiti uobičajenim diplomatskim putem.

Ugovorne Stranke poticat će svoje pravne i fizičke osobe da sve nesporazume nastale u provedbi ili prestankom ugovora sklopljenih u okviru ovog Sporazuma, rješavaju putem pregovora i razumijevanja.

Ukoliko se nesporazumi između Ugovornih Stranaka ili pravnih i fizičkih osoba ne mogu riješiti na gore navedeni način, Ugovorne Stranke će iste prepustiti arbitraži, a u skladu s ovim Člankom. Ukoliko Ugovorne Stranke u budućnosti sklope poseban sporazum o arbitraži, taj sporazum zamijenit će ovaj Članak. Međutim, ukoliko ugovor između Ugovornih Stranaka sadrži klauzulu o arbitraži, propisi iz te klauzule primjenjivat će se kod svih nesuglasica.

Arbitraža će se provesti u Republici Hrvatskoj ili u Republici Albaniji, ili u trećoj zemlji o kojoj se Ugovorne Stranke dogovore.

Za vrijeme trajanja postupka arbitraže, primjenjivat će se opće prihvaćena pravila arbitraže dogovorena izmeciu Ugovornih Stranaka. Mogu se primjenjivati i Pravila Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (“UNCITRAL”).

Ugovorne se Stranke obvezuju priznavati i provoditi odluke arbitraže i to putem svojih nadležnih tijela, a u skladu s važećim zakonodavstvom u svakoj od Ugovornih Stranaka.

Članak 11.

Potpisivanjem ovog Sporazuma, Ugovorne će Stranke osiguravati pridržavanje njegovih odredaba. Ovaj će Sporazum službeno stupiti na snagu danom razmjene nota između Ugovornih Stranaka, diplomatskim putem, potvrdujući time svoju suglasnost.

Ovaj će Sporazum ostati na snazi za razdoblje od pet godina, od dana njegovog stupanja na snagu. Sporazum će se prešutno obnavljati iz godine u godinu pod uvjetom da niti'jednaUgovorna Strahka ne obavijesti drugu Ugovornu Stranku službenom notom o otkazu ovog Sporazuma šest mjeseci.prije njegova isteka.

Ukoliko ovaj Sporazum prestane važiti, to neće utjecati na valjanost sporazuma i ugovora, sklopljenih između pravnih i fizičkih osoba ove dvije Ugovorne Stranke, a koji se temelje na ovom Sporazumu.

Članak 12.

Stupapjem na snagu ovog Sporazuma, prestaje važiti Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o gospodarskoj suradnji, potpisan 30. srpnja 199i.

Sačinjeno u dva primjerka, u Zagrebu, dana 10. svibnja 1993., u tri originalna teksta na hrvatskom, albanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako autentični. U slućaju odstupanja pri tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

U potvrdu navedenoga opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa:303-03/93-O1/03
Urbroj : 5030114-94-1
Zagreb, 3. veljače 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.

zatvori
Sporazum o gospodarskim i bilateralnim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !