Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o multilateralnoj međudržavnoj specijalizaciji proizvodnje i isporuke sortnog i hibridog sjemena poljoprivrednih kultura ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/99)
označi tražene riječi printaj stranicu
14 6.12.1999 Uredba o objavi Sporazuma o multilateralnoj međudržavnoj specijalizaciji proizvodnje i isporuke sortnog i hibridnog sjemena poljoprivrednih kultura

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30.L114465 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. studenoga 1999. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA O MULTILATERALNOJ MEĐUDRŽAVNOJ SPECIJALIZACIJI PROIZVODNJE I ISPORUKE SORTNOG I HIBRIDNOG SJEMENA POLJOPRIVREDNIH KULTURA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum o multilateralnoj međudržavnoj specijalizaciji proizvodnje i isporuke sortnog i hibridog sjemena poljoprivrednih kultura, zaključen u Biškeku, 9. listopada 1992. godine, te Odluka o tijeku provođenja Sporazuma, donijeta u Minsku, 28. travnja 1993. godine, u izvorniku na ruskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma o multilateralnoj međudržavnoj specijalizaciji proizvodnje i isporuke sortnog i hibridnog sjemena poljoprivrednih kultura i Odluke o tijeku provođenja Sporazuma, u izvorniku na ruskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

SPORAZUM O MULTILATERALNOJ MEĐUDRŽAVNOJ SPECIJALIZACIJI PROIZVODNJE I ISPORUKE SORTNOG I HIBRIDNOG SJEMENA POLJOPRIVREDNIH KULTURA

Vlade država članica Zajednice Nezavisnih Država, u daljnjem tekstu: stranke,

uzimajući u obzir zajednički problem povećanja učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje, a u cilju stvaranja povoljnih uvjeta za poboljšanje opskrbe stanovništva hranom,

spoznavajući ekonomske koristi od razvoja međudržavne specijalizacije proizvodnje sjemena i stvaranja ujedinjenog tržišta sjemenske produkcije, kao i potrebe usklađivanja djelovanja u selekcijsko-sjemenarskom radu, utvrđujući da su u svim suverenim državama tijekom mnogih godina značajne površine zasijavane sortama stvorenim u znanstvenim ustanovama drugih država,

uzimajući u obzir potrebu usklađivanja djelovanja na
osiguranju isporuke sortnog i hibridnog sjemena
poljoprivrednih kultura,

dogovorile su se o sljedećem:

Članak 1.

Stranke se obvezuju da će osigurati održavanje i daljnji razvoj međudržavne specijalizacije proizvodnje i isporuke sortnog i hibridnog sjemena strnih žitarica, industrijskog bilja, uljarica, povrtnih kultura, krumpira i trava registriranih i perspektivnih sorti za stalno zadovoljavanje potreba za sjemenom svih zemljoposjednika i korisnika zemlje u strankama.

Članak 2.

Stranke koje specijaliziraju proizvodnju odgovarajućeg sortnog i hibridnog sjemena poljoprivrednih kultura, daju svoj pristanak o isporuci sjemena putem državnih organizacija, trgovačkih poduzeća i imanja različitih oblika vlasništva drugim državama, u količinama prema sklopljenom ugovoru.

Članak 3.

Međudržavna isporuka sortnog i hibridnog sjemena poljoprivrednih kultura ostvaruje se temeljem ugovora koji se sklapaju između državnih organizacija i poduzeća u drugim oblicima vlasništva, a u kojima će se određivati konkretni uvjeti isporuke (količina, kvaliteta, rokovi, cijena, uvjeti plaćanja, rješavanje sporova).

Članak 4.

Za sortno i hibridno sjeme poljoprivrednih kultura koje se prodaje izvan granica države plaća se obvezna licenca i ono mora imati neophodne popratne sorte i karantenske dokumente.

Članak 5.

Stranke su se sporazumjele da će povjeriti Proizvodno-znanstvenom sjemenskom udruženju (udruženje »Semena«) funkciju koordinacije djelatnosti organizacija stranaka po pitanjima proizvodnje i isporuke sortnog i hibridnog sjemena poljoprivrednih kultura.

Udruženje »Semena« jamči predstavljanje ministarstvima za poljoprivredu i ostalim opunomoćenim tijelima, operativne informacije o sjemenarstvu, a također i znanstveno-tehničke i trgovačke dokumentacije u vezi s realizacijom ovog Sporazuma.

Članak 6.

Sporovi vezani uz tumačenje i primjenu ovog Sporazuma regulirat će se putem pregovora.

Članak 7.

Ovaj Sporazum otvoren je za potpisivanje ostalim državama koje pokažu zanimanje za pitanja predviđena Sporazumom.

Članak 8.

Sporazum stupa na snagu od trenutka njegovog potpisivanja.

Zaključeno u gradu Biškeku, 9. listopada 1992. godine, u jednom originalnom primjerku na ruskom jeziku. Originalni primjerak čuva se u Arhivu Vlade Republike Bjelarus koji će državama potpisnicama ovog Sporazuma poslati njihovu ovjerenu kopiju.

Za Vladu Za Vladu
Azerbajdžanske Republike Ruske Federacije

Za Vladu Za Vladu
Republike Armenije Republike Tadžikistan

Za Vladu Za Vladu
Republike Bjelarus Turkmenistana

Za Vladu Za Vladu
Republike Kazakstan Republike Uzbekistan

Za Vladu Za Vladu
Republike Kirgistan Ukrajine

Za Vladu Republike Moldove

ODLUKA

o tijeku provođenja Sporazuma o multilateralnoj međudržavnoj specijalizaciji proizvodnje i isporuke sortnog i hibridnog sjemena poljoprivrednih kultura

Vlada država - članica Zajednice Nezavisnih Država, nakon saslušanja informacije Proizvodno-znanstvenog sjemenskog udruženja (u daljnjem tekstu: Udruženje »Semena«) o tijeku provođenja Sporazuma o multilateralnoj međudržavnoj specijalizaciji proizvodnje i isporuke sortnog i hibridnog sjemena poljoprivrednih kultura, od 9. listopada 1992. godine (u daljnjem tekstu: Sporazum)

odlučile su

1. Povjeriti odgovarajućim organima svojih država pravovremeno izvješćivanje organizacija odgovornih za međudržavnu isporuku sjemena o izvoznim kvotama sortnog i hibridnog sjemena u države - članice Zajednice i plaćanje licence u skladu sa sklopljenim ugovorima u okviru Sporazuma s Udruženjem »Semena« i direktnim ugovorima između poduzeća i organizacija, kao i neoporezivanje sortnog i hibridnog sjemena poljoprivrednih kultura izvozno-uvoznim pristojbama, koje se isporučuje u okviru Sporazuma.

2. Obvezati odgovarajuće organe svojih država, poduzeća, udruženja i organizacije koje se nalaze na njihovom teritoriju da, prilikom sklapanja ugovora o međudržavnoj isporuci sjemena u okviru Sporazuma, odrede konkretne uvjete i isporuke (količinu, kvalitetu, rokove, cijene, uvjete obračuna, rješavanje sporova).

Zatražiti od nacionalnih banaka svojih država da vrše plaćanja za isporuku sjemena, u prvom redu neovisno o međusobnim obračunima između država.

3. U skladu sa Sporazumom provoditi neometanu isporuku sjemena novih sorti i hibrida poljoprivrednih kultura za međudržavna ispitivanja.

4. Povjeriti ministarstvima financija i ministarstvima poljoprivrede svojih država da odrede izvore za pokrivanje troškova vezanih za slanje sjemena i obavljanje ispitivanja.

Zaključeno u Gradu Minsku, 28. travnja 1993. godine, u jednom originalnom primjerku na ruskom jeziku. Originalni primjerak čuva se u Arhivu Vlade Republike Bjelarus koji će državama potpisnicama ove Odluke poslati njihovu ovjerenu kopiju.

Za Vladu Za vladu

Republike Armenije Ruske Federacije

Za Vladu Za Vladu

Republike Bjelarus Republike Tadžikistan

Za Vladu Za Vladu

Republike Kazakstan Turkmenistana

Za Vladu Za Vladu

Republike Kirgistan Republike Uzbekistan

Za Vladu Za Vladu

Republike Moldove Ukrajine

Za Vladu

Republike Gruzije

Članak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe stupio je na snagu za Republiku Hrvatsku danom njegova potpisivanja, 1. srpnja 1999. godine.

Klasa: 320-11/98-03/01
Urbroj: 5030114-99-2
Zagreb, 18. studenoga 1999.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.

zatvori
Sporazum o multilateralnoj međudržavnoj specijalizaciji proizvodnje i isporuke sortnog i hibridog sjemena poljoprivrednih kultura
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !