Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o pravnom položaju misija i predstavnika trećih država pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/09, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
13 28.12.2009 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o pravnom položaju misija i predstavnika trećih država pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora

HRVATSKI SABOR

144

Na temelju članka 88.L490458 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PRAVNOM POLOŽAJU MISIJA I PREDSTAVNIKA TREĆIH DRŽAVA PRI ORGANIZACIJI SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma o pravnom položaju misija i predstavnika trećih država pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. prosinca 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/226

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 17. prosinca 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PRAVNOM POLOŽAJU MISIJA I PREDSTAVNIKA TREĆIH DRŽAVA PRI ORGANIZACIJI SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o pravnom položaju misija i predstavnika trećih država pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, sastavljen u Bruxellesu 14. rujna 1994., u izvorniku na francuskom i engleskom jeziku, a koji je Republika Hrvatska potpisala 9. srpnja 2009.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

SPORAZUM O PRAVNOM POLOŽAJU MISIJA I PREDSTAVNIKA TREĆIH DRŽAVA PRI ORGANIZACIJI SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA

Uzimajući u obzir Deklaraciju o miru i suradnji sastavljenu od strane čelnika država i vlada koji su sudjelovali na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Rimu 7. i 8. studenoga 1991. pozivajući na osnivanje Sjevernoatlantskog vijeća za suradnju i Izjavu Sjevernoatlantskog vijeća za suradnju o dijalogu, partnerstvu i suradnji od 20. prosinca 1991.;

uzimajući u obzir poziv u Partnerstvo za mir sastavljen i potpisan od strane čelnika država i vlada država članica Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Bruxellesu 10. siječnja 1994.;

svjesni potrebe utvrđivanja pravnog položaja misija i predstavnika trećih država pri Organizaciji;

smatrajući da svrha imuniteta i povlastica sadržanih u ovom Sporazumu nije ostvarivanje osobne koristi pojedinaca već osiguravanje učinkovitog obavljanja njihovih dužnosti u vezi Organizacije;

stranke ovoga Sporazuma sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Za potrebe ovoga Sporazuma:

»Organizacija« znači:

Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora;

»država članica« znači:

država stranka Sjevernoatlantskog ugovora sastavljenog u Washingtonu 4. travnja 1949. godine;

»treća država« znači:

država koja nije stranka Sjevernoatlantskog ugovora sastavljenog u Washingtonu 4. travnja 1949., i koja je prihvatila poziv u Partnerstvo za mir i potpisala okvirni dokument Partnerstva za mir, koja je država članica Sjevernoatlantskog vijeća za suradnju ili je bilo koja druga država pozvana od strane Sjevernoatlantskog vijeća da osnuje misiju pri Organizaciji.

Članak 2.

(a) Država članica na čijem državnom području Organizacija ima svoja zapovjedništva odobrit će misijama trećih država pri Organizaciji i pripadnicima njihovog osoblja imunitete i povlastice kakve se odobravaju diplomatskim misijama i njihovom osoblju;

(b) Osim toga, država članica na čijem državnom području Organizacija ima svoja zapovjedništva odobrit će uobičajene imunitete i povlastice predstavnicima trećih država, u privremenoj misiji, koji nisu obuhvaćeni stavkom (a) ovoga članka, dok se nalaze na njihovom državnom području u svrhu predstavljanja trećih država u odnosu na postupke Organizacije.

Članak 3.

(a) Ovaj Sporazum bit će otvoren za potpisivanje državama članicama i podliježe ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju. Isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju polažu se kod Vlade Kraljevine Belgije koja će sve države potpisnice obavijestiti o polaganju svake takve isprave;

(b) Nakon što dvije ili više država potpisnica, uključujući državu članicu na čijem državnom području Organizacija ima svoja zapovjedništva, polože svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju, ovaj Sporazum stupa na snagu u odnosu na te države. Za svaku drugu državu potpisnicu stupa na snagu datumom polaganja njezine isprave.

Članak 4.

(a) Svaka država ugovornica može otkazati ovaj Sporazum dostavljajući pisanu obavijest o otkazu Vladi Kraljevine Belgije koja će sve države potpisnice obavijestiti o svakoj takvoj obavijesti;

(b) Otkaz proizvodi učinak godinu dana nakon što Vlada Kraljevine Belgije zaprimi obavijest.

U potvrdu gore navedenog dolje potpisani, propisno ovlašteni od svojih vlada, potpisali su ovaj Sporazum čiji su engleski i francuski tekstovi jednako vjerodostojni.

Sastavljeno u Bruxellesu, 14. rujna 1994.,

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove obrane.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Sporazum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi u odnosu na Republiku Hrvatsku te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 910-04/09-01/08

Zagreb, 11. prosinca 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

AGREEMENT ON THE STATUS OF MISSIONS AND REPRESENTATIVES OF THIRD STATES TO THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION

Considering the Declaration on Peace and Cooperation issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Rome on 7th and 8th November 1991 calling for the establishment of a North Atlantic Cooperation Council and the North Atlantic Cooperation Council Statement on Dialogue, Partnership and Cooperation of 20th December 1991;

Noting the Partnership for Peace invitation issued and signed by the Heads of State and Government of the Member States of the North Atlantic Treaty Organization at the meeting of the North Atlantic Council in Brussels on 10th January 1994;

Recognizing the need to determine the status of the missions and representatives of Third States to the Organization;

Considering that the purpose of immunities and privileges contained in the present Agreement is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of their function in connection with the Organization;

The Parties to the present Agreement have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of the present Agreement:

«Organization» means:

The North Atlantic Treaty Organization;

«Member State» means:

A State Party to the North Atlantic Treaty done in Washington on 4th April 1949;

«Third State» means:

A State which is not a Party to the North Atlantic Treaty done in Washington on 4th April 1949, and which has accepted the invitation to the Partnership for Peace and subscribed to the Partnership for Peace Framework Document, is a Member State of the North Atlantic Cooperation Council or is any other State invited by the North Atlantic Council to establish a Mission to the Organization.

Article 2

(a) The Member State in whose territory the Organization has its headquarters shall accord to the missions of Third States to the Organization and the members of their staff the immunities and privileges accorded to diplomatic missions and their staff;

(b) In addition, the Member State in whose territory the Organization has its headquarters shall accord the customary immunities and privileges to the representatives of Third States, on temporary mission, who are not covered by paragraph (a) of the present Article, while present in its territory for the purpose of ensuring the representation of Third States in relation to the proceedings of the Organization.

Article 3

(a) The present Agreement shall be open for signature by Member States and shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the Kingdom of Belgium which shall notify all Signatory States of the deposit of each such instrument;

(b) As soon as two or more Signatory States, including the Member State in whose territory the Organization has its headquarters, have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval, the present Agreement shall come into force in respect of those States. It shall come into force in respect of each other Signatory State on the date of the deposit of its instrument.

Article 4

(a) The present Agreement may be denounced by any Contracting State by giving written notification of denunciation to the Government of the Kingdom of Belgium which shall notify all Signatory States of each such notification;

(b) The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification by the Government of the Kingdom of Belgium.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement of which the English and French texts are equally authentic.

Done in Brussels, this 14th Day of September 1994,

zatvori
Sporazum o pravnom položaju misija i predstavnika trećih država pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !