Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o socijalnom osiguranju ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/94)
označi tražene riječi printaj stranicu
12 2.12.1994. Sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o socijalnom osiguranju 500

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju odredbe Članka 1.L113404 stavak 1. točka 4. Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o socijalnom osiguranju (“Narodne novine - Međunarodni ugovori”, br. 11/93) i Članka 18.L113406 Zakona o ustroju i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (“Narodne novine”, br. 72/94) Ministarstvo rada i socijalne skrbi objavljuje

SPORAZUM

O PROVEDBI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE AUSTRIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU

Na osnovi Članka 31. stavka 1. Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o socijalnom osiguranju od 11. ožujka 1993. (u daljnjem tekstu: “Ugovor”) - nadležne vlasti za promjenu Ugovora sporazumjele su se o sljedećem:

ODJELJAK I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicija pojmova

U ovom Sporazumu izrazi iz Članka 1. Ugovora upotrebljavat će se u istom znaćenju kao i u navedenom Članku.

Članak 2.

Tijela za vezu

Tijela za vezu prema Članku 32. Ugovora jesu u Hrvatskoj

Za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu: Republićki fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske,

Za mirovinsko i invalidsko osiguranje i doplatak za djecu:

Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske,

Za osiguranje u slučaju nezaposlenosti: Zavod za zapošljavanje;

u Austriji

Za zdravstveno osiguranje, osiguranje za slućaj nesreće na poslu i mirovinsko osiguranje:

Središnji savez austrijskih nositelja socijalnog osiguranja,

Za novćanu naknadu zbog nezaposlenosti: Pokrajinski zavod za zapošljavanje ~tajerske, Za obiteljsku pripomoć:

Savezno ministarstvo za zaštitu okoliša, mladež i obitelj.

Članak 3.

Zadaci tijela za vezu

(1) Tijela za vezu dužna su izvršavati zadatke utvrdeneovim Sporazumom. U provedbi Ugovora ona se mogu povezivati Međusobno, s osobama na koje se Ugovor primjenjuje ili njihovim opunomoćenicima.

Dužnost je tijela za vezu da si u provođenju Ugovora Međusobno pomažu.

(2) Tijela za vezu dužna su definirati tiskanice potrebne za provedbu ovog Sporazuma.

ODJELJAK II.

PRIMJENA ODREDABA O VAŽEĆIM PRAVNIM PROPISIMA

Članak 4.

Slanje radnika u inozemstvo, izbor pravnih propisa zemlje koja šalje radnika

(1) U slučajevima iz Članka 7. Ugovora ili u slućajevima izbora prema Članku 8. Ugovora, nositelj države ugovornice, čiji će se pravni propisi primjenjivati, dužan je na zahtjev izdati potvrdu da će za radnika u svezi s određenim zaposlenjem vrijediti ti pravni propisi.

(2) Potvrde iz stavka 1. izdaju

pri primjeni hrvatskih pravnih propisa mjesno nadležna ispostava Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske;

pri primjeni austrijskih pravnih propisa nadležni nositelj zdravstvenog osiguranja.

ODJELJAK III.

PRIMJENA POSEBNIH ODREDABA

Poglavlje 1. Bolest i materinstvo

Članak 5.

Zbrajanje staža

(1) Radi primjene Članka 10. Ugovora od strane nositelja jedne države ugovornice dotična osoba dužna je predočiti potvrdu o stažu priznatom prema pravnim propisima druge države ugovornice. Takvu potvrdu na zahtjev te osobe izdaje

u Hrvatskoj

mjesno nadležna ispostava Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske;

u Austriji

nositelj zdravstvenog osiguranja.

(2) Ako dotična osoba ne donese potvrdu, nadležni nositelj osiguranja može zatražiti izdavanje i slanje potvrde od nositelja druge države ugovornice, imenovanoga u stavku 1.

Članak 6.

Odobrenje davanja u naravi

(1) Radi primjene Članka 11. Ugovora dotična osoba dužna je nositelju osiguranja iz Članka 13. Ugovora priložiti potvrdu nadležnog nositelja kao dokaz o postojanju prava. Ako dotična osoba ne priloži potvrdu nadležni nositelj osiguranja dužan je na zahtjev nositelja osiguranja koji pruža davanja, naknadno izdati tu potvrdu.

(2) Nositelj osiguranja iz mjesta boravka ili prebivališta dužan je pregledati bolesnika kao da se radi o vlastitom osiguraniku: o rezultatima pregleda treba izvijestiti nadležnog nositelja osiguranja.

(3) Ako je odobreno bolničko liječenje nositelj osiguranja iz Članka 13. Ugovora dužan je neodgodivo izvijestiti nadležnog nositelja o datumu primitka u bolnicu, predviđenom trajanju liječenja i danu otpuštanja iz bolnice.

(4) Davanja u smislu Članka 11. stavka 2. Ugovora jesu: 1. Proteze, ortopedska pomagala i aparati za oslanjanje, uključujući obloženi ortopedski korzet s rezervnim dijelovima, priborom i alatom;

2. Ortopedske cipele po mjeri, po potrebi zajedno sa pripadajućom normalnom cipelom (koja nije ortopedskaj: 3. Plastika za čeljust i lice, vlasulje;

4. Otisci uzoraka (imitacije različitih dijelova tijela) pomoću kojih se prilagodavaju predmeti navedeni pod 1-3;

5. Umjetne oči, kontaktne leće, naoćale za povećanje i naočale s dalekozorom;

6. Slušni aparati;

7. Umjetni zubi (fiksni i koji se vade) i proteze za zatvaranje usne šupljine;

8. Vozila za bolesnike, invalidska kolica i ostala mehanička pomagala za kretanje;

9. Zamjena predmeta navedenih pod točkama 1-8; l0. Psi - vodiči za slijepe;

11. Liječenje i boravak u domovima za odmor i oporavak ili liječilištima;

12. Mjere medicinske i profesionalne rehabilitacije;

13. Sva ostala pomoćna sredstva, pomagala i sl. čija nabavna cijena u Austriji premašuje 7.000 ATS, a u Hrvatskoj dinarsku protuvrijednost od 2.000 ATS,

O odobrenju navedenih usluga u slučajevima nesumnjive hitnosti nositelj osiguranja iz Članka 13. Ugovora, dužan je odmah izvijestiti nadležnog osiguranja.

Članak 7.

Odobrenje davanja u naravi u slućaju odstupanja od predviđenog postupka

Na zahtjev dotične osobe nadležni nositelj osiguranja dužan je nadoknaditi nastale troškove prema cjeniku koji vrijedi za nositelja navedenog u Članku 13, Ugovora, ukoliko se moralo odstupiti od predviđenog postupka. Nositelj osiguranja iz Članka 13. Ugovora dužan je nadležnom nositelju, na njegov zahtjev, dostaviti potrebna izvješća o tome.

Članak 8.

Odobrenje novčanih davanja

Nadležni nositelj izravno isplaćuje novćana davanja korisnicima prava; jednako se primjenjuje Članak 6. stavak 2.

Članak 9.

Odobrenje davanja u naravi umirovljenicima

Radi primjene Članka i2. stavka 1. druga rečenica Ugovora nositelju osiguranja, imenovanom u Članku 13. Ugovora mora se kao dokaz za postojanje prava na mirovinu dostaviti potvrda nadležnog nositelja osiguranja.

Poglavlje 2.

Nesreće na poslu i profesionalne bolesti

Članak 10.

Odobrenje davanja u naravi

U slučajevima iz Članka 15. stavka 1. Ugovora jednako se primjenjuju Članci 6, i 7.

Članak 11.

Odobrenje novćanih davanja

Nadležni nositelj isplaćuje rentu i druga novčana davanja izravno korisnicima prava.

Članak 12.

Statistička izvješča

Nadležni nositelji osiguranja dužni su svojam tijelu za vezu dostaviti godišnje statističko izvješće o rentama koje se, prema Članku 11. isplaćuju u drugu državu ugovornicu. Tijela za vezu dužna su Međusobno razmjenjivati takva statistička izvješća.

Poglavlje 3.

Starost, invalidnost i smrt (mirovine)

Članak 13.

Obrada zahtjeva za davanja

Nadležni nositelji osiguranja dužni su-jedni druge neodgodivo izvijestiti o svakom zahtjevu za davanje na koji se primjenjuje odjeljak III, poglavlje 3. u svezi s Člankom 34. stavkom 2. Ugovora.

(2) Nadležni nositelji dužni su jedni drugima priopćavati i druge činjenice koje su bitne za utvrđivanje visine davanja, po potrebi uz pilaganje liječničkog mišljenja.

(3) Nadležni nositelji dužni su jedni druge izvješćivati o odlukama u tijeku postupka utvrđivanja davanja.

Članak 14.

Isplata mirovina

Nadležni nositelji osiguranja dužni su mirovine i druga novčana davanja isplaćivati izravno korisnicima prava.

Članak 15.

Statistićka izvješća

Na mirovine se jednako primjenjuje Članak 12

Poglavlje 4. Nezaposlenost

Članak 16.

Postupak U slućajevima iz čl. 23. i 24. Ugovora dotična osoba duž

na je nadležnom nositelju jedne države ugovornice dostaviti potvrdu nadležnog nositelja druge države ugovornice iz koje se vidi staž osiguranja navršen prema pravriim propisima druge države ugovornice, kao i razdoblja u kojima je dotična osoba primala naknadu za slučaj nezaposlenosti od druge države ugovornice. Ukoliko dotična osoba ne dostavi takvu potvrdu, tijelo za vezu jedne države ugovornice može zatražiti izdavanje i slanje takve potvrde od tijela za vezu druge drLave ugovornice.

Poglavlje 5.

Obiteljska pripomoć

Članak 17.

Potvrda o obiteljskom statusu

(1) Radi priznavanja prava na obiteljsku pripomoć prema Članku 25-30. Ugovora radnik je dužan nadležnom nositelju osiguranja dostaviti zahtjev s potvrdom o obiteljskom statusu. Potvrda o obiteljskom statusu treba sadržati:

a) osobne podatke o radniku,

b) ime, prezime i datum rodenja supružnika radnika, c) imena i prezimena djece,

d) datume rodenja i obiteljski status djece, e) status djece u odnosu na radnika,

f) mjesto stalnog boravka djece,

g) podatak o tome da li radnik pretežno uzdržava djecu ako ona ne žive s njim u zajedničkom kućanstvu, i

h) ako djeca imaju vlastiti prihod, visinu tog prihoda. (2) Da bi potvrda o obiteljskom statusu bila važeća u skladu sa stavkom 1., treba ispod posljednjeg navedenog djeteta podvući crtu i ispod nje riječima napisati ukupan broj djece.

(3) Potvrda o obiteljskom statusu prema stavku 1. vrijedi godinu dana od datuma njenog izdavanja.

(4) Potvrde o obiteljskom statusu izdaju, na zahtjev, one službe, na području druge dr~ave ugovornice, koje su prema pravnim propisima te države nadležne za izdavanje takvih potvrda.

Članak 18.

Potvrda o odobrenoj obiteljskoj pripomoći Nadležni nositelj bilo koje države ugovornice, na zahtjev, izdaje potvrdu o obiteljskoj pripomoći koju je odob

rio, ako je takva potvrda potrebna, u svrhu ostvarivanja prava na obiteljsku pripomoć u drugoj državi ugovornici. Takva potvrda mora sadri.ati:

a) imena djece za koju se odobrava obiteljska prtpomoć,

b) razdoblje za koje je odobrena obiteljska pripomoć, c) visinu odobrene obiteljske pripomoći.

Članak 19.

Potvrda o školovanju

Ra,di ostvarivanja prava na austrijsku obiteljsku pripomoć, prema članku 25. stavku 3. Ugovora za djecu koja su navršila 15 godina života i nalaze se na redovitom školovanju radnik je, osim potvrde o obiteljskom statusu iz članka 17., dužan dostaviti i potvrdu škole.

ODJELJAK IV.

FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 20.

Radi primjene članka 14, i članka 15. stavka 3. Ugovora priznavanje prava na naknadu troškova davanja u naravi može se zatražiti po okonćanju osiguranog slučaja ili za svako tromjesečje u godini, a mora se ostvariti u roku od dva mjeseca od zaprimanja zahtjeva.

ODJELJAK V.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 21.

Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum stupa na snagu istodobno s Ugovorom. Sastavljeno u Zagrebu, dne 11. ožujka 1993. u dva originala, po jedan na hrvatskom i njemačkom jeziku pri čemu su oba teksta izvorna.

Za Ministra zdravstva: (Ivan MRKONJIĆ)

Za Ministra rada i socijalne skrbi: (Stjepan BRĆIĆ)

Za Saveznog ministra za rad i socijalna pitanja: (Dr. Helmut SIEDL)

Za Saveznu ministricu za zaštitu okoliša, mladež i obitelj: (Dr. Rupert SCHREDL)

Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o socijalnom osiguranju potpisan 11. ožujka 1993. godine, a stupio je na snagu 1. rujna 1994. godine.

zatvori
Sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o socijalnom osiguranju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !