Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o redovitom zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog Saveznog vijeća ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/95, XX/97)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32.L113478 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. lipnja 1995. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O REDOVNOM ZRAČNOM PROMETU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I ŠVICARSKOG SAVEZNOG VIJEĆA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o redovitom zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog Saveznog vijeća, potpisan u Zagrebu, 27. srpnja 1993. godine, u izvorniku na hrvatskom, francuskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma o redovitom zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog Saveznog Vijeća, na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM

O REDOVNOM ZRAČNOM PROMETU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I ŠVICARSKOG SAVEZNOG VIJEĆA

Uzevši u obzir da su Republika Hrvatska i Švicarska Konfederacija pristupile Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, otvorenoj za potpisivanje u Chicagu 7. prosinca 1944., želeći razvijati međunarodnu suradnju na području zračnoga prijevoza i želeći postaviti nužan temelj za obavljanje redovitoga zračnoga prometa,

Vlada Republike Hrvatske i Švicarsko Savezno Vijeće su imenovali punomoćnike koji su se, uredno ovlašteni, dogovorili kako slijedi:

Članak 1.

Izrazi

1. U smislu ovoga Sporazuma i njegovoga Dodatka:

a. Izraz »Konvencija" znači Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, otvorena za potpisivanje u Chicagu 7. prosinca 1944. i razumijeva svaki dodatak prihvaćen prema članku 90. te Konvencije i svaku izmjenu dodataka ili Konvencije u skladu sa člancima 90. i 94., ukoliko su ti dodaci i izmjene važeći za obje stranke Sporazuma;

b. Izraz »zrakoplovne vlasti" znači, u slučaju Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, a u slučaju Švicarske Konfederacije, Savezni ured za civilno zrakoplovstvo ili u oba slučaja, osobu ili tijelo ovlašteno da izvršava dužnosti sada određene spomenutim vlastima;

c. Izraz »određeni zračni prijevoznik" znači zračni prijevoznik kojega je jedna stranka Sporazuma odredila za obavljanje ugovorenoga prometa, u skladu sa člankom 6.#clanak6 ovoga Sporazuma:

d. Izraz »tarifa" znači cijene koje treba platiti za prijevoz putnika, prtljage i tereta, te uvjete pod kojima će se one promijeniti, uključujući proviziju i druge dodatne naknade za zastupanje ili prodaju prijevoznih dokumenata, ali isključujući naknade i uvjete za prijevoz pošte;

e. Izraz »ugovoreni promet" znači svaki redoviti zračni promet koji se obavlja na utvrdenoj liniji.

2. Dodatak čini sastavni dio ovoga Sporazuma. Svako pozivanje na Sporazum razumijeva i Dodatak, osim kad je izričito drugačije ugovoreno.

Članak 2.

Davanje prava

l. Svaka stranka Sporazuma daje drugoj stranci Sporazuma prava dogovorena u ovom Sporazumu, radi obavljanja zračnoga prometa na linijama utvrdenima u Dodatku.

2. Dok obavlja međunarodni zračni promet, podredno odredbama ovog Sporazuma, određeni zračni prijevoznik svake stranke Sporazuma će imati:

a. pravo preleta teritorija druge stranke Sporazuma;

b. pravo sletjeti na spomenuti teritorij u neprometne svrhe;

c. pravo ukrcati i iskrcati na spomenutom teritoriju, u mjestima određenima u Dodatku ovoga Sporazuma, putnike, prtljagu, teret i poštu namijenjene za ili koji dolaze iz mjesta na te 'rrtoriju druge stranke Sporazuma;

d. pravo ukrcati i iskrcati na teritoriju trećih zemalja u mjestima određenim u Dodatku ovog Sporazuma putnike, prtljagu, teret i poštu namijenjenu za ili koja dolazi iz mjesta s teritorija druge stranke Sporazuma, određene u Dodatku ovog Sporazuma.

3. Smatrat će se da ništa u ovom članku ne daje pravo ukrcavanja određenom zračnom prijevozniku jedne stranke Sporazuma, na teritoriju druge stranke Sporazuma, putnike, prtljagu, teret i poštu uz naplatu ili najam, a namijenjene za neko drugo mjesto na teritoriju te stranke Sporazuma.

Članak 3.

Korištenje prava

1. određeni zračni prijevoznici, imat će jednaku i pravednu mogućnost obavljati ugovoreni promet između teritorija stranaka Sporazuma.

2. određeni zračni prijevoznik svake stranke Sporazuma, uzet će u obzir interes određenoga zračnoga prijevoznika druge stranke Sporazuma, tako da ne šteti ugovorenom prometu potonjega prijevoznika koji leti na svim ili dijelu istih linija.

3. Glavni cilj ugovorenoga prometa bit će osigurati kapacitet koji odgovara potražnji prometa između teritorija stranke Sporazuma koja je odredila zračnoga prijevoznika i mjesta koja opslužuje na utvrdenim linijama.

4. Pravo svakoga zračnoga prijevoznika da obavlja međunarodni promet između teritorija druge stranke Sporazuma i teritorija trećih zemalja, izvršavat će se u skladu s općim načelima normalnoga razvitka kojima se obje stranke Sporazuma obvezuju i podredno uvjetuju da će se kapacitet prilagoditi:

a. prometnoj potražnji prema teritoriju i s teritorija stranke Sporazuma koja je odredila zračnoga prijevoznika;

b. prometnoj potražnji područja kroz koje se promet obavIja, uzimajući u obzir lokalni i regionalni promet;

c. zahtjevima ekonomičnog obavljanja ugovorenoga prometa.

5. Nijedna stranka Sporazuma neće jednostrano ograničiti obavljanje prometa određenoga zračnoga prijevoznika druge stranke, osim u skladu s uvjetima ovoga Sporazuma ili takvih jednoobraznih uvjeta koji mogu biti razmotreni po Konvenciji.

Članak 4.

Primjena zakona i propisa

l. Zakoni i propisi jedne stranke Sporazuma koji ureduju ulazak i odlazak s njezinoga teritorija zrakoplova uključenog u međunarodnu zračnu plovidbu ili letovi takvoga zrakoplova preko toga teritorija, primjenjivat će se na određenoga zračnoga prijevoznika druge stranke Sporazuma.

2. Zakoni i propisi jedne stranke Sporazuma koji ureduju ulazak, boravak i odlazak s njezinog teritorija putnika, posade,

prtljage, tereta ili pošte, formalnosti u svezi s ulazom, izlazom, iseljavanjem i useljavanjem, a isto tako carinske i sanitarne mjere, primijenit će se prema putnicima, posadi, prtljazi, teretu ili pošti koje prevozi zrakoplov određenoga zračnog prijevoznika druge stranke Sporazuma, dok su unutar spomenutoga teritorija.

3. Nijedna stranka Sporazuma ne smije dati bilo kakvu prednost svojem vlastitom zračnom prijevozniku u odnosu na određenoga zračnoga prijevoznika druge stranke Sporazuma, u primjeni zakona i propisa ugovorenih u ovom članku.

Članak 5.

Zrakoplovna sigurnost

1. Dosljedno svojim pravima i obvezama po međunarodnom pravu, stranke Sporazuma potvrduju svoju obvezu jedna drugoj da zaštita sigurnosti civilnoga zrakoplovstva protiv čina nezakonitog uplitanja čini sastavni dio ovoga Sporazuma. Bez ograničavanja općenitosti njihovih prava i obveza po međunarodnom pravu, stranke Sporazuma će posebno djelovati u skladu s odredbama Konvencije o krivičnim i nekim drugim djelima počinjenim na zrakoplovu, potpisane u Tokiu 14. rujna 1963., Konvencije o suzbijanju otmice zrakoplova, potpisane u Hagu 16. prosinca 1970., Konvencije o suzbijanju nezakonitih čina protiv sigurnosti civilnoga zrakoplovstva, potpisane u Montrealu 23. rujna 1971., njezinog Dopunskog protokola o suzbijanju, nezakonitih čina nasilja na aerodromima koji služe međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, potpisanog u Montrealu 24. veljače 1988., a isto tako sa svakom drugom konvencijom i protokolom koji se odnosi na sigurnost civilnoga zrakoplovstva kojem pristupe obje stranke Sporazuma.

2. Stranke Sporazuma će jedna drugoj na traženje osigurati svu potrebnu pomoć radi spriječavanja otmice civilnoga zrakoplova i drugih nezakonitih čina protiv sigurnosti takvoga zrakoplova, njegovih putnika i posade, aerodroma i navigacijskih uredaja, te bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnoga zrakoplovstva.

3. Stranke Sporazuma će u švojim odnosima djelovati u skladu s odredbama o zrakoplovnoj sigurnosti koje je ustanovila Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo, a koje su određene kao dodaci Konvenciji, u mjeri u kojoj su takve odredbe o sigurnosti primjenjive za stranke Sporazuma; one će zahtijevati od operatora zrakoplova u svojem registru, odnosno od operatora zrakoplova čije je glavno mjesto poslovanja ili stalno boravište na njihovom teritoriju i od operatora aerodroma na svojem području, da djeluju u skladu s odredbama o sigurnosti avijacije.

4. Svaka stranka Sporazuma se slaže da se od takvih operatora zrakoplova može zahtijevati, da se pridržavaju odredbi o zrakoplovnoj sigumosti pozivom na stavak 3. ovoga članka, koje zahtijeva druga stranka Sporazuma za ulazak, odlazak, ili dok je unutar teritorija te druge stranke Sporazuma. Svaka stranka Sporazuma će osigurati da se odgovarajuće mjere učinkovito primjenjuju unutar njezinoga teritorija radi zaštite zrakoplova i nadzora putnika, posade, ručne prtljage, prtljage, tereta i spremišta zrakoplova, prije i za vrijeme ukrcaja putnika i tereta. Svaka stranka Sporazuma će također blagonaklono razmotriti svako traženje druge stranke Sporazuma, za razboritim posebnim mjerama sigurnosti da bi se odgovorilo posebnoj prijetnji.

5. Ako se dogodi otmica ili prijetnja otmicom civilnoga zra-koplova ili drugi nezakoniti čini protiv sigurnosti takvoga zrakoplova, njegovih putnika i posade, aerodroma ili navigacijskih uredaja, stranke Sporazuma će pomoći jedna drugoj olakšavajući komunikacije, te drugim odgovarajućim mjerama, s nakanom da se bn,o i sigurno okonča takav incident ili njegova prijetnja.

6. Ako bi stranka Sporazuma odstupila od odredaba o sigurnosti avijacije iz ovoga članka, zrakoplovne vlasti druge stranke Sporazuma mogu odmah zahtijevati konzultacije sa zrakoplovnim vlastima te stranke Sporazuma.

Članak 6.

Dezignacija i odobrenje za letenje

1. Svaka stranka Sporazuma će imati pravo odrediti jednoga zračnoga prijevoznika za obavljanje ugovorenoga prometa. Takva dezignacija će se dati temeljem pismene obavijesti između zrakoplovnih vlasti obiju stranaka Sporazuma.

2. Zrakoplovne vlasti koje prime obavijest o dezignaciji, podredno odredbama stavaka 3. i 4. ovoga članka, bez odlaganja će izdati određenom zračnom prijevozniku druge stranke Sporazuma potrebno odobrenje za letenje.

3. Zrakoplovne vlasti jedne stranke Sporazuma, mogu zahtijevati od određenoga zračnoga prijevoznika druge stranke Sporazuma, da dokaže da je sposoban ispunjavati uvjete propisane zakonima i propisima koje uobičajeno primjenjuju u međunarodnom zračnom prometu vlasti, u skladu s odredbama Konvencije.

4. Svaka stranka Sporazuma, imat će pravo ne dati odobrenje za letenje, pozivom na stavak 2. ovoga članka, ili postaviti takve uvjete koje može smatrati potrebnim za izvršavanje prava određenih u članku 2.#clanak2 ovoga Sporazuma, kad god spomenuta stranka Sporazuma nema dokaza da većinski dio vlasničkih prava i stvarna kontrola toga zračnoga prijevoznika pripada stranci Sporazuma koja odreduje zračnoga prijevoznika ili njezinim državljanima.

5. Primivši odobrenje za letenje, predviđeno u stavku 2. ovoga članka, određeni zračni prijevoznik može u svako doba obavljati ugovoreni promet, pod uvjetom da su na snazi tarife utvrdene u skladu s odredbama članka 14.#clanak14 ovoga Sporazuma.

Članak 7.

Povlačenje i obustava odobrenja za letenje

1. Svaka stranka 5porazuma imat će pravo povući ili obustaviti odobrenje za letenje određenom zračnom prijevozniku druge stranke Sporazuma, za izvršavanje prava određenih u članku 2.#clanak2 ovoga Sporazuma, odnosno postaviti takve uvjete koje smatra potrebnima za izvršavanje takvih prava, ako:

a. spomenuti zračni prijevoznik ne može dokazati da većinski dio vlasničkih prava i stvarna kontrola pripada stranci Sporazuma koja odreduje zračnoga prijevoznika ili njezinim državljanima, ili

b. spomenuti zračni prijevoznik ne postupa ili ozbiljno krši zakone ili propise stranke Sporazuma koja daje ta prava, ili

c. spomenuti zračni prijevoznik ne obavlja ugovoreni zračni promet u skladu s uvjetima propisanima ovim Sporazumom.

2. Takvo pravo će se iskoristiti tek nakon savjetovanja s drugom strankom Sporazuma, osim ako je trenutno povlačenje, obustava ili postavljanje uvjeta određenih prema stavku l. ovog članka, bitno za spriječavanje daljnjega kršenja zakona i propisa.

Članak 8.

Priznavanje svjedodžbi i dozvola

1. Svjedodžbe o plovidbenosti, o sposobnosti zračnog prijevoznika i dozvole posada koje je izdala ili priznala važećima jedna stranka Sporazuma, druga stranka Sporazuma će priznati važećima za vrijeme njihove valjanosti.

2. Međutim, svaka stranka Sporazuma zadržava pravo ne priznati važećima za letenje iznad svojeg teritorija, svjedodžbe o sposobnosti i dozvole što ih je njezinim državljanima izdala ili priznala važećima druga stranka Sporazuma, ili bilo koja druga država.

Članak 9.

Oslobođenje od carine i poreza

1. Zrakoplov kojim obavlja međunarodni promet određeni zračni prijevoznik jedne stranke Sporazuma, isto tako njegova redovita oprema, zalihe goriva i maziva, zalihe u zrakoplovu uključujući namirnice, piće i duhan, pri ulasku na teritorij druge stranke Sporazuma, oslobodeni su svih carina ili poreza, pod uvjetom da ta oprema, spremište i zalihe ostanu na zrakoplovu dok se ponovno ne izvezu.

2, Takoder su oslobcdeni istih carina i poreza, s iznimkom odgovarajućih troškova za obavljene usluge:

a. zalihe zrakoplova ukrcane na te 'rnoriju jedne stranke Sporazuma, unutar ograničenja koja su odredile vlasti spomenute stranke Sporazuma, s namjerom da se iskoriste na zrakoplovu određenoga zračnoga prijevoznika druge stranke Sporazuma, koji obavlja međunarodni promet,

b. rezervni dijelovi i redovita oprema uvezena na teritorij jedne stranke Sporazuma za odr"zavanje ili popravak zrakoplova koji obavija međunarodni promet,

c. gorivo i maziva namijenjeni određenom zračnom prijevozniku jedne stranke Sporazuma za opskrbu zrakoplova koji obavlja međunarodni promet, čak i kad se te zalihe koriste na bilo kojem dijelu putovanja iznad teritorija stranke Sporazuma na kojem su ukrcani;

d, potrebni dokumenti koje koristi određeni zračni prijevoznik jedne stranke Sporazuma uključujući prijevozne dokumente, zrakoplovne tovarne listove i reklamni materijal, isto tako motorna vozila, materijal i opremu koju određeni zračni prijevoznik može koristiti u komercijalne i operativne svrhe unutar područja aerodroma, pod uvjetom da takav materijal i oprema služi prijevozu putnika i tereta.

3. Redovita oprema, isto tako i materijal i zalihe zadriane na zrakoplovu određenoga zračnoga prijevoznika jedne stranke Sporazuma, mogu se iskrcati na teritoriju druge stranke Sporazuma samo s odobrenjem carinskih vlasti tog teritorija. U takvom slučaju, one se mogu staviti pod nadzor spomenutih vlasti dok se ponovno ne izvezu ili drugačije ne riješe u skladu s carinskim propisima.

4. Oslobodenja ugovorena u ovom članku također će važiti u situacijama gdje je određeni zračni prijevoznik bilo koje stranke Sporazuma dogovorio s drugim prijevoznikom ili prijevoznicima posudbe ili prijenos na teritorij druge stranke Sporazuma stvari određenih u stavku 1. i 2, ovog članka, pod uvjetom da takav drugi prijevoznik ili prijevoznici uživaju slična oslobodenja kod te druge stranke Sporazuma.

Članak 10.

lzravni provoz

Putnici, prtljaga, teret i pošta u izravnom provozu preko teritorija bilo koje stranke Sporazuma, a koje ne napuštaju mjesto na aerodromu koje je za tu namjenu određeno, bit će, osim radi mjera sigurnosti protiv nasilja, zračnoga gusarstva i krijumčarenja opojnih droga, podložni samo pojednostavljenom nadzoru.

Članak 11.

Naknade korisnika

1. Svaka stranka Sporazuma nastojat će omogućiti da naknade korisnika koje nametne ili dopusti da ih nametnu mjerodavne vlasti, prema određenom zračnom prijevozniku druge stranke Sporazuma, budu pravedne i razborite. One će se temeIjiti na zdravim gospodarskim načelima.

2. Naknade za korištenje aerodroma i navigacijskih uredaja, te usluga koje daje jedna stranka Sporazuma određenom zračnom prijevozniku druge stranke Sporazuma, neće biti više od onih koje plaća nacionalni zrakoplov koji obavlja redoviti međunarodni promet.

Članak 12.

Komercijalna djelatnost

1. određenom zračnom prijevozniku jedne stranke Sporazuma dopušta se držati odgovarajuće predstavništvo na teritoriju druge stranke Sporazuma. Ta predstavništva mogu imati komercijalno, operativno i tehničko osoblje, koje se može sastaviti od dovedenih ili lokalno angažiranih osoba.

2. Za komercijalnu djelatnost primjenjivat će se načelo uzajamnosti. Mjerodavne vlasti svake stranke Sporazuma poduzet će sve potrebne korake da omoguće predstavništvu određenoga zračnoga prijevoznika druge stranke Sporazuma, redovito obavIjanje njezine djelatnosti.

3. Posebno, svaka stranka Sporazuma daje pravo određenom zračnom prijevozniku druge stranke Sporazuma, da se angažira u prodaji prijevoznih dokumenata na njezinom teritoriju, izravno i po nahodenju zračnoga prijevoznika, preko svojih agenata. Svaki zračni prijevoznik će imati pravo prodati takve prijevozne dokumente, a svaka osoba će slobodno kupiti prijevozne dokumente, u valuti tog teritorija ili u slobodnim konvertibilnim valutama drugih zemalja.

Članak 13.

Konverzija i prijenos prihoda

Svaki određeni zračni prijevoznik imat će pravo konvertirati i doznačiti u svoju zemlju, po službenom tečaju u skladu s deviznim propisima na snazi, višak prihoda u razmjeru s prijevozom putnika, prtljage, tereta i pošte. Ako se plaćanja između stranaka Sporazuma urede posebnim sporazumom, taj poseban sporazum će se primijeniti.

Članak 14.

Tarife

1. Tarife koje treba primijeniti svaki određeni zračni prijevoznik u svezi s prijevozom na i s teritorija druge stranke Sporazuma, ustanovit će se na razboritom stupnju, uzimajući u obzir sve važne čimbenike, uključujući i troškove obavljanja prometa, razumnu dobit, karakteristike svakoga prometa, interese potrošača i tarife drugih zračnih prijevoznika.

2. Tarife navedene u stavku 1. ovoga članka, ako je moguće, odredit će se zajedničkim dogovorom određenih zračnih prijevoznika obiju stranaka Sporazuma poslije konzultacija s drugim prijevoznicima koji obavljaju promet na cijeloj ili dijelu iste linije. određeni zračni prijevoznici će, kad god je to moguće, postići sporazum mehanizmom za utvrđivanje cijena međunarodnoga tijela, koje daje prijedloge o toj materiji.

3. Tako utvrdene tarife će se podnijeti na odobrenje zrakoplovnim vlastima stranaka Sporazuma najmanje trideset dana prije predloženoga datuma za njihovo uvođenje. U posebnim slučajevima, ovaj rok se može skratiti, podredno sporazumu spomenutih vlasti. Ako unutar petnaest dana nakon podnošenja tarifa nijedna zrakoplovna vlast ne javi drugoj svoje neslaganje, ove tarife će se smatrati odobrenima.

4. Ako se određeni zračni prijevoznici ne mogu dogovoriti ili ako zrakoplovne vlasti jedne stranke Sporazuma ne odobre tarife, zrakoplovne vlasti obiju stranaka Sporazuma će nastojati odrediti tarife uzajamnim dogovorom. Takvi pregovori će započeti unutar petnaest dana od datuma kad je postalo očito da se određeni zračni prijevoznici ne mogu dogovoriti o tarifama ili ako zrakoplovne vlasti jedne stranke Sporazuma jave zrakoplovnim vlastima druge stranke Sporazuma svoje neslaganje s tarifama.

5. U nedostatku dogovora, spor će se podvrći postupku kao što je ugovoreno u članku 18.

6. Već utvrdene tarife će ostati na snazi dok se ne odrede nove u skladu s odredbama ovoga članka ili članka 18.#clanak18 ovoga Sporazuma, ali ne dulje od dvanaest mjeseci od dana neslaganja jedne od stranaka Sporazuma.

7. Zrakoplovne vlasti svake stranke Sporazuma, potrudit će se da osiguraju da se određeni zračni prijevoznici pridržavaju dogovorenih tarifa, registriranih kod zrakoplovnih vlasti stranaka Sporazuma, kako nijedan prijevoznik na bilo koji način ne bi nelegalno davao popust na bilo kojem dijelu takvih tarifa, izravno ili neizravno.

Članak 15.

Podnošenje reda letenja

1. Ne kasnije od trideset dana prije obavljanja ugovorenoga prometa, određeni zračni prijevoznik će podnijeti predviđeni red letenja na odobrenje zrakoplovnim vlastima druge,stranke Sporazuma. Isti postupak će se primijeniti za bilo koju njegovu izmjenu.

2. Za dodatne letove koje određeni zračni prijevoznik jedne stranke Sporazuma želi obaviti u ugovorenom prometu izvan odobrenoga reda letenja, on mora zatražiti prethodnu dozvolu od zrakoplovnih vlasti druge stranke Sporazuma. Takav zahtjev će se obično podnijeti najmanje dva dana prije obavljanja takvih letova.

Članak 16.

Statistika

Zrakoplovne vlasti obiju stranaka Sporazuma dat će jedna drugoj, na traženje, periodične statističke ili druge slične obavijesti o prijevozu u ugovorenom prometu.

Članak 17.

Savjetovanja

Svaka stranka Sporazuma može u bilo koje doba zatražiti savjetovanja o ostvarivanju, tumačenju, primjeni ili izmjeni ovoga Sporazuma. Takva savjetovanja će započeti unutar vremena od šezdeset dana od datuma primitka pismenoga traženja druge stranke Sporazuma, osim ako se drugačije ne slože stranke Sporazuma.

Članak 18.

Rješavanje sporova

1. Ako među strankama Sporazuma dode do nesuglasica ili spora oko tumačenja ili primjene Sporazuma, prije svega nastojat će to riješiti pregovorima.

2. Ako se rješenje ne postigne pregovorima, bilo koja stranka Sporazuma može zatražiti da spor riješi arbitražno vijeće trojice.

3. Stranka Sporazuma koja započinje spor, odmah će imenovati svojeg arbitra i o tome diplomatskim putem obavijestiti drugu stranku Sporazuma. Druga stranka Sporazuma će imenovati svojeg arbitra u roku od 60 dana, a dva tako imenovana arbitra izabrat će trećega koji će djelovati kao predsjednik vijeća, a koji ne smije biti državljanin bilo koje stranke Sporazuma.

4. Ako stranka Sporazuma ne imenuje arbitra u zadanom roku ili treći arbitar ne bude imenovan u određenom roku, stranka Sporazuma koja je pokrenula arbitraiu, zatražit će da predsjednik Savjeta Međunarodne organizacije civilnoga zrakoplovstva imenuje, ovisno o slučaju, arbitra ili arbitre. Pravila o svojem postupku odredit će arbitražno vijeće.

5. Stranke Sporazuma se obvezuju izvršiti konačnu odluku koju donese arbitražno vijeće, prema stavku 2. ovoga članka i odriču se bilo kojega pravnoga lijeka protiv takve odluke.

Članak 19.

Izmjene

1.Ako bilo koja stranka Sporazuma smatra poželjnim izmijeniti bilo koju odredbu ovoga Sporazuma, takva izmjena ako se slože stranke Sporazuma, primjenjivat će se privremeno od datuma njezinoga potpisa, a stupit će na snagu kad se stranke Sporazuma obavijeste da su ispunile svoje ustavne postupke.

2. Izmjene Dodatka ovom Sporazumu mogu se dogovoriti izravno između zrakoplovnih vlasti stranaka Sporazuma. One će se primjenjivati privremeno od datuma kad su bili dogovorene, a stupit će na snagu kad se potvrde izmjenom diplomatskih nota.

3. U slučaju zaključivanja bilo koje opće mnogostrane konvencije koja se tiče zračnoga prijevoza, a koja postane obvezna za obje stranke Sporazuma, ovaj Sporazum će se izmijeniti tako da se prilagodi odredbama takve konvencije.

Članak 20.

Prestanak

1. Svaka stranka Sporazuma može u bilo koje doba dati pismenu obavijest drugoj stranci Sporazuma o svojoj odluci da otkazuje ovaj Sporazum. Takva obavijest će se istodobno poslati Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo.

2. Sporazum će prestati krajem reda letenja za vrijeme kojeg je isteklo dvanaest mjeseci od datuma primitka pismene obavijesti, osim ako se obavijest ne povuče uzajamnim dogovorom prije isteka ovoga vremena.

3. Ako druga stranka Sporazuma ne potvrdi primitika, smatra će se da je obavijest primljena četrnaest dana nakon dana kad ju je primila Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo.

Članak 21.

Registracija kod Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo

Ovaj Sporazum i sve njegove izmjene registrirat će se kod Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo.

Članak 22.

Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum će se privremeno primjenjivati od dana potpisivanja. Stupit će na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon datuma kad se stranke Sporazuma uzajamno obavijeste razmjenom diplomatskih nota, da su udovoljile svojim zakonskim uvjetima za stupanje na snagu meQunarodnih ugovora.

U potvrdu navedenoga, punomoćnici dviju stranaka Sporazuma su potpisali ovaj Sporazum.

DODATAK

Raspore~l linija

Raspored linija I

Linije na kojima određeni zračni prijevoznik Republike Hrvatske može obavljati zračni promet:

Mjesta Mjesta Mjesta polaska međuslijetanja

Mjesta u Švicarskoj poslij Švicarske

Mjesta u Hrvatskoj Nijedno Mjesta u Švicarskoj Nijedno

Raspored linija II

Linije na kojima određeni zračni prijevoznik švicarske Konfederacije

može obavljati zračni promet:

Mjesta Mjesta

Mjesta polaska međuslijeta- Mjesta u Hrvatskoj poslije

nja Hrvatske

Mjesta u Švicarskoj Nijedno Mjesta u Hrvatskoj Nijedno Napomene

l. Svaki određeni zračni prijevoznik može opsluživati mjesta međuslijetanja i mjesta poslije, koja nisu određena u Dodatku ovog Sporazuma, pod uvjetom da ne obavlja promet između tih mjesta i teritorija druge stranke Sporazuma.

2. Eventualno izvršavanje prava pete slobode mogu dogovoriti zrakoplovne vlasti dviju stranaka Sporazuma.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.

Klasa:343-O1/93-03/O1

Urbroj: 5030114-95-1

Zagreb, 14. lipnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v.r.

zatvori
Sporazum o redovitom zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog Saveznog vijeća
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !