Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o redovnom zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/94, , XX/97, XX/00)
označi tražene riječi printaj stranicu
12 2.12.1994. Uredba o potvrđivanju Sporazuma o redovnom zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32.L113397 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. prosinca 1994. godine donijela

UREDBU

o potvrđivanju Sporazuma o redovnom zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o redovnom zraćnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije, potpisan u Brdu pri Kranju, 8. srpnja 1994. godine, u izvorniku na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma o redovnom zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije, na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM

o redovnom zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije, dalje u tekstu stranke Sporazuma,budući da su članice Konvencije o Međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, otvorene za potpisivanje u čikagu 7. prosinca 1944.,želeći sklopiti sporazum radi uspostave redovnog zračnog prometa između svojih teritorija,imenovale su punomoćnike koji su se sporazumjeli kako slijedi:

Članak 1.

Izrazi

1. Izrazi u ovom Sporazumu imaju sljedeće značenje, ako iz samoga teksta ne proizlazi drugaćije:

Zrakoplovne vlasti - za Republiku Hrvatsku to znači Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, a u slućaju Republike Slovenije, Ministarstvo promet i veza, Uprava civilnog zrakoplovstva, ili u oba slućaja bilo koja druga osoba ili tijelo pravno opunomoćena da obavlja dužnosti spomenutih vlasti.

Ugovoreni promet - znači redovni zračni promet koji se obavlja na utvrdenoj liniji u skladu s Prilogom uz sporazum.

zračni promet - znaći redovni zračni promet koji se obavlja zrakoplovom za javni prijevoz putnika, tereta i pošte.

Kapacitet:

a) kad se odnosi na zrakoplov, znaći njegovu korisnu nosivost na cijeloj ili dijelu utvrdene linije;

b) kad se odnosi na zračni promet, znaći korisnu nosivost zrakoplova koji se koristi u tom prometu, pomnoženu s brojem letova za određeno vrijeme na cijeloj ili dijelu utvrdene linije.

Konvencija - znači Konvencija o Međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, otvorena za potpisivanje u ~ikagu 7. prosinca 1944, i razumijeva svaki dodatak ili njegovu izmjenu u skladu sa Člankom 90. Konvencije ili izmjenu Konvencije prema Članku 94., ako su važeće za obje stranke Sporazuma.

Određeni zračni prijevoznik - označuje poduzeče zrakoplovne djelatnosti što ga je jedna stranka Sporazuma odredila i pismenim putem obavijestila drugu da je ono ovlašteno obavljati ugovoreni promet u skladu s ovim Sporazumom.

Međunarodni zračni promet - zračni promet koji prolazi zračnim prostorom iznad teritorija više od jedne države.

Zaustavljanje u neprometne svrhe - slijetanje iz razloga drugih od uzimanja ili iskrcavanja putnika, tereta i pošte.

Tarife - oznaćuju cijene prijevoza putnika, prtljage ili robe i uvjete prema kojima se te cijene primjenjuju, ukljućujući cijene i uvjete agencijskih i drugih pomoćnih usluga, ali iskljućujući naknadu i uvjete za prijevoz pošte.

Teritorij - u odnosu na državu znaći kopneno područje i granićne teritorijalne vode pod suverenošću te države. 2. Dodatak uz ovaj Sporazum ćini njegov sastavni dio i svako pozivanje na Sporazum razumijeva i njegov Dodatak, osim kad je drugačije ugovoreno.

Davanje prava

Članak 2.

Svaka stranka Sporazuma daje drugoj stranci prava dogovorena ovim Sporazumom, da se omogući odre8enim zračnim prijevoznicima uspostavljanje i obavljanje Međunarodnog zraćnog prometa na linijama koje su utvrdene u Dodatku.

Potrebna odobrenja

Članak 3.

1. Svaka stranka Sporazuma ima pravo pismeno drugoj stranci odrediti jednog ili više zračnih prijevoznika radi obavljanja ugovorenog prometa na utvrdenim linijama. Takvo odredivanje obavljat će se pismenom razmjenom između zrakoplovnih vlasti stranaka Sporazuma.

2) Nakon primitka takvog imenovanja, druga stranka Sporazuma će, bez odlaganja, izdati određenom zračnom prijevozniku odgovarajuće odobrenje za rad.

3) Zrakoplovne vlasti svake stranke Sporazuma mogu zahtijevati od određenog zračnog prijevoznika druge stranke da podnese dokaze o ispunjavanju uvjeta koji su propisani njezinim nacionalnim zakonodavstvom, u skladu s pravilima Konvencije, za obavljanje Međunarodnog zračnog prometa.

Priznavanje svjedodžbi i dozvola

Članak 4.

Svjedodžbe o plovidbenosti, o sposobnosti zračnih prijevoznika i važeće dozvole koje je izdala ili validirala jedna stranka Sporazuma, druga će stranka priznati važećim s rokom njihove važnosti.

Prometna prava

Članak 5.

1. određeni zračni prijevoznik svake stranke Sporazuma imat će ova prava:

a) preletjeti preko teritorija druge stranke,

b) sletjeti na taj teritorij radi zaustavljanja u neprometne svrhe.

cj sletjeti na taj teritorij dok obavlja ugovoreni promet na utvrdenoj liniji, u mjestima koja su u Dodatku određena za tu liniju, radi iskrcaja i ukrcaja putnika, prtljage, tereta ili pošte koji su usmjereni prema ili dolaze iz mjesta na teritoriju druge stranke Sporazuma.

2) određeni zračni prijevoznik nema pravo ukrcati na teritoriju druge stranke putnike, teret ili poštu uz naplatu ili najam, za prijevoz na drugo mjesto na teritoriju te stranke.

Oslobođenje od carinskih i ostalih pristojbi

Članak 6.

1. Zrakoplov kojim leti određeni zračni prijevoznik svake stranke Sporazuma, isto tako njegova redovita oprema, zemaljska oprema, rezervni dijelovi ukljućujući motore, gorivo, mazivo, zalihe uključujući namirnice, piće i duhan, oslobodeni su nakon dolaska na teritorij druge stranke ili unesene na zrakoplov na tom teritoriju, carinskih i ostalih pristojbi koje napiaćuje druga stranka Sporazuma, pod uvjetom da su takva oprema i zalihe namijenjene za uporabu samo u svezi s letenjem ili servisiranjem zrakoplova koji obavlja ugovoreni promet.

2. Gorivo, mazivo, rezervni dijelovi, redovita oprema i zalihe zrakoplova privremeno uvezeni na teritorij druge stranke Sporazuma, koje treba unijeti ili instalirati na zrakoplov određenog zraćnog prijevoznika, ili ponovno izvesti s tog teritorija, oslobodeni su carinskih i ostalih pristojbi. Isto će se primjenjivati i na reklamne materijale i prijevozne dokumente.

3. Redovita zraćna oprema, a isto tako stvari i zalihe koje su ostale na zrakoplovu bilo koje stranke Sporazuma, mogu se iskrcati na teritcriju druge stranke Sporazuma samo s odobrenjem carinskih vlasti te stranke Sporazuma. U takvom slućaju, mogu se staviti pod nadzor spomenutih vlasti dok se ponovno ne izveze ili drugaćije ne riješi u skladu sa carinskim propisima.

4. Izuzeća predviđena ovim Člankom primjenjivat će se također u slućajevima kada određeni zračni prijevoznik svake stranke Sporazuma ude u aranžmane sa drugim zračnim prijevoznikom (prijevoznicima) za najam i provoz na teritoriju druge stranke Sporazuma dijelova određenih u stavcima 1 i 2 ovog Članka, uz uvjet da ovaj drugi zračni prijevoznik (prijevoznici) uživaju slićna izuzeća od ove druge stranke Sporazuma.

Odbijanje, obustava i povlačenje

Članak 7.

1. Svaka stranka Sporazuma ima pravo odbiti, obustaviti ili povući prava koja se daju prema Članku 2. određenom zračnom prijevozniku druge stranke Sprazuma, ili postaviti uvjete za korištenje tih prava kada:

a) određeni zračni prijevoznik ne moi.e dokazati da je većinski dio vlasnićkih prava i stvarna kontrola određenog zračnog prijevoznika u rukama druge stranke ili njezinih državljana.

b) određeni zračni prijevoznik ne poštuje nacionalne propise stranke Sporazuma koja daje prava ili ne obavlja ugovoreni promet u skladu sa Sporazumom.

2. Prava ugovorena u stavku 1. ovog Članka, stranke Sporazuma će iskoristiti tek nakon konzultacije s drugom strankom, osim ako je trenutna obustava ili postavljanje uvjeta potrebno da se sprijeći daljnje kršenje njezinih nacionalnih propisa.

Dogovaranje kapaciteta

Članak 8.

1. određeni zračni prijevoznici imaju pravedne i jednake mogućnosti za obavljanje ugovorenoga prometa na utvrdenim linijama između teritorija stranaka Sporazuma. Zato da postignu pravedan i jednak tretman, pravovremeno će se dogovoriti o broju letova, tipu zrakoplova koji će letjeti i redu letenja.

2. Dogovoreni kapaciteti i redovi letenja podnijet će se na odobrenje objema zrakoplovnim vlastima najmanje 30 dana prije njihove namjeravane primjene. U određenom slućaju, taj rok se može skratiti uz pristanak gore rečenih vlasti.

3. Ako se određeni zračni prijevoznici ne mogu u razboritom roku dogovoriti o kapacitetu i redu letenja, zrakoplovne vlasti obiju strana će nastojati riješiti nesuglasice. Uspostavljeni red letenja i kapacitet za jednu sezonu u skladu s ovim člankom, ostaje na snazi za odgovarajuću sezonu, sve dok se ne dogovori novi u skladu s ovim člankom.

4. Promet koji započinje na ili odlazi prema teritorijima trećih zemalja, povezat će se s ugovorenim prometom u skladu s:

a) potražnjom prometa koji započinje ili odlazi prema teritoriju stranke Sporazuma koja je odredila zračnog prijevoznika,

b) potražnjom prometa na području kroz koje prolazi određeni zračni prijevoznik, imajući u vidu lokalni i regionalni promet,

c) potražnjom izravnog prometa zračnog prijevoznika.

Tarife

Članak 9.

1. Tarife u ugovorenom prometu će se utvrditi na razboritoj razini, imajući u vidu sve relevantne ćimbenike, uključujući troškove poslovanja, interese korisnika, umjerenu dobit, tri,išne prilike i tarife ostalih zračnih prijevoznika za ma koji dio ugovorenog prometa. Tarife će dogovarati određeni zračni prijevoznici stranaka Sporazuma.

2. Kad god je to moguće, određeni zračni prijevoznici će se dogovoriti o tarifama mehanizmom za utvrđivanje cijena Međunarodnog udruženja zračnih prijevoznika. Kad to nije moguće, određeni zračni prijevoznici će dogovarati tarife za svaku utvrdenu liniju. U svakom slučaju tarife podliježu odobrenju zrakoplovnih vlasti obiju stranaka Sporazuma, a zahtjev za to se treba podnijeti ne kasnije od 30 dana prije planirane primjene. Taj rok se može skratiti uz pristanak gore spomenutih vlasti. Ako u roku od 30 dana od dana podnošenja tarifa nijedna zrakoplovna vlast ne obavijesti drugu zrakoplovnu vlast o svojem neodobravanju, te će se tarife smatrati odobrenima.

3. Ako se određeni zračni prijevoznici ne mogu u razboritom roku dogovoriti o tarifama, ili ako zrakoplovne vlasti bilo koje stranke Sporazuma ne odobre tarife podnesene u skladu sa stavkom 2. ovog članka, stranke Sporazuma će nastojati dogovoriti tarife putem zrakoplovnih vlasti. Ovi dogovori će otpoćeti u roku 30 dana od dana kada postane jasno da se određeni zračni prijevoznici ne mogu dogovoriti oko tarifa, ili kada zrakoplovna vlast jedne stranke Sporazuma obavijesti zrakoplovnu vlast druge stranke Sporazuma o svojem neodobravanju tarifa.

4. Ako se ne može postići dogovor iz stavka 3. ovog Članka, proturječnost će se riješiti u skladu s pravilima o rješavanju sporova iz ovoga Sporazuma.

5. Nijedna nova niti izmijenjena tarifa neće stupiti na snagu ako je ne odobre zrakoplovne vlasti obiju Stranaka, ili arbitraža prema pravilima o rješavanju sporova. Do donošenja odluke o tarifama u skladu s odredbama ovog članka, primjenjivat će se tarife koje su na snazi.

6. Zrakoplovne vlasti obiju stranaka Sporazuma ćinit će najviše što mogu da osiguraju da se određeni zračni prijevoznici pridržavaju dogovorenih tarifa prijavljenih zrakoplovnim vlastima stranaka Sporazuma, i da nijedan zračni prijevoznik nelegalno ne koristi bilo koji dio tarife na bilo koji način, direktno ili indirektno.

Prijenos prihoda i oporezivanje

Članak 10.

1.Svaki određeni zračni prijevoznik ima pravo slobodnog prijenosa u svoju zemlju viška prihoda nad rashodima, zaradenog u vezi s prijevozom putnika, tereta i pošte, u bilo kojoj konvertibilnoj valuti po službenom tećaju, u skladu s važećim deviznim propisima.

2. Ako je Među strankama Sporazuma na snazi poseban ugovor o platnom prometu, primijenit će se njegove odredbe.

3. Dobit od obavljanja ugovorenog prometa, oporezivat će se samo na teritoriju stranke Sporazuma gdje je sjedište određenog zračnog prijevoznika.

4. Ako je Među strankama Sporazuma zakljućen poseban ugovor o izbjegavanju dvostrukoga oporezivanja koji obuhvaća i zračni promet, primijenit će se njegove odredbe.

Zastupanje, prodaja i promidžba

Članak 11.

1. određeni zračni prijevoznik svake stranke Sporazuma imat će iste mogućnosti kao i zračni prijevoznik druge stranke Sporazuma na teritoriju druge stranke Sporazuma otvoriti ured i zaposliti, u skladu sa zakonom, poslovno i tehničko osoblje radi obavljanja ugovorenog prometa na utvrdenim linijama. On će imati pravo prodavati prijevozne dokumente, bilo direktno ili preko ovlaštenih agenata, u lokalnoj valuti ili bilo kojoj drugoj konvertibilnoj valuti i promicati prodaju na teritoriju svake stranke Sporazuma.

2. Međutim, prodaja prijevoznih dokumenata za mjesta izvan teritorija stranaka Sporazuma obavljat će se samo u konvertibilnoj valuti.

Zrakoplovna sigurnost

Članak 12.

1. U skladu sa svojim pravima i obvezama po Međunarodnom pravu, stranke Sporazuma potvrduju svoju obvezu na zaštitu sigurnosti civilnoga zrakoplovstva od nezakonitih akata sastavnim dijelom ovog sporazuma. Neogranićavajući svoja opća prava i obveze koja proizlaze iz Međunarodnog prava, stranke Sporazuma će posebno djelovati sukladno odredbama Konvencije o krivićnim i nekim drugim djelima počinjenim na zrakoplovu, potpisane u Tokiju 14. rujna 1963., Konvencije o suzbijanju otmice zrakoplova, potpisane u Hagu 16. prosinca 1970., Konvencije o suzbijanju nezakonitih ćina protiv sigurnosti civilnoga zrakoplovstva, potpisane u Montrealu 23. rujna 1971. i njezine dopune u Protokolu o suzbijanju nezakonitih čina nasilja na aerodromima koji služe Međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, potpisanoga u Montrealu 24. veljaće 1988.

2. Stranke Sporazuma pružat će si na zahtjev svaku potrebnu pomoć radi sprečavanja otmice civilnog zrakoplova i drugih nezakonitih čina protiv sigurnosti takvoga zrakoplova, njegovih putnika i posade, aerodroma i navigacijskih uredaja i bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnoga zrakoplovstva.

3. Stranke Sporazuma će u svojim Međusobnim odnosima postupati u skladu s odredbama o sigurnosti zrakoplovstva, koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva kao dodatke Konvenciji o Međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, u mjeri u kojoj su takve odredbe o sigurnosti primjenljive strankama Sporazuma; one će zahtijevati da operatori zrakoplova u njihovom registru, odnosno operatori zrakoplova sa sjedištem ili stalnim boravištem na njihovom teritoriju i operatori aerodroma na njihovom području postupaju u skladu s takvim odredbama o zrakoplovnoj sigurnosti.

4. Svaka stranka Sporazuma se slaže da se od takvih operatora zrakoplova može zahtijevati pridržavanje odredbi o zrakoplovnoj sigurnosti iz gornjeg stavka 3. za ulazak u, odlazak sa, ili boravak na teritoriju te druge stranke Sporazuma. Svaka stranka Sporazuma će osigurati da se odgovarajuće mjere učinkovito primjenjuju na njezinom teritoriju radi zaštite zrakoplova i nadzora putnika, posade, rućne prtljage, prtljage, tereta i zaliha na zrakoplovu, prije i za vrijeme ukrcaja. Svaka stranka Sporazuma susretljivo će razmotriti bilo koji zahtjev druge stranke, za razboritim, posebnim mjerama sigurnosti radi otklanjanja posebne prijetnje.

5. Ako se dogodi otmica ili prijetnja otmicom civilnog zrakoplova ili drugi nezakoniti čini protiv sigurnosti takvoga zrakoplova, njegovih putnika i posade, aerodroma ili navigacijskih uredaja, stranke Sporazuma će pomoći jedna drugoj olakšavajući komunikacije i drugim odgovarajućim mjerama s nakanom da se brzo i sigurno otkloni incident ili njegova prijetnja.

6. Ako bi stranka Sporazuma odstupila od odredbi o sigurnosti zrakoplovstva iz ovog Članka, zrakoplovne vlasti druge stranke Sporazuma mogu odmah zahtijevati konzultacije sa zrakoplovnim vlastima te stranke.

Statistički podaci

Članak 13.

Zrakoplovne vlasti obiju stranaka Sporazuma će uzajamno na zahtjev dostavljati periodična ili druga statistička izyešća, koja se mogu razborito zahtijevati radi preispitivanja dogovorenog kapaciteta u ugovorenom prometu. Ta statistička izvješća će sadržavati podatke o opsegu prometa koji su određeni zračni prijevoznici obavili u ugovorenom prometu, uključujući mjesta polijetanja i odredišta.

Savjetovanja i izmjene

Članak 14.

1. Svaka zrakoplovna vlast može u bilo koje vrijeme zatražiti konzultacije o izvršavanju, tumačenju, primjeni ili dopuni ovog Sporazuma. Ove konzultacije između zrakoplovnih vlasti poćet će u roku od 60 dana od dana kada je druga stranka Sporazuma primila pismeni zahtjev, ukoliko se drugaćije ne dogovore stranke Sporazuma.

2. Svaka tako ugovorena izmjena stupit će na snagu na način predviđen za ovaj Sporazum.

3. Ako neka multilateralna konvencija u vezi sa zračnim prometom stupi na snagu za obje stranke Sporazuma, ovaj sporazum će se uskladiti s pravilima te konvencije.

4. Izmjene Dodatka mogu se ugovoriti izravnim dogovorom zrakoplovnih vlasti, a stupit će na snagu razmjenom diplomatskih nota. i

Rješavanje sporova

Članak 15.

1. Ako Među strankama Sporazuma dode do nesuglasica ili spora oko tumaćenja ili primjene Sporazuma, prije svega nastojat će to riješiti pregovorima.

2. Ako se rješenje ne postigne pregovorima, bilo koja stranka može zatražiti da spor riješi arbitražno vijeće trojice.

3. Stranka Sporazuma koja započinje spor će odmah imenovati svojega arbitra i o tome diplomatskim putem obavijestiti drugu stranku. Druga stranka Sporazuma će imenovati svojega arbitra u roku od 60 dana, a dva tako imenovana arbitra izabrat će trećega koji će djelovati kao predsjednik vijeća, a koji ne smije biti državljanin bilo koje stranke Sporazuma.

4. Ako druga stranka Sporazuma ne imenuje arbitra u zadanom roku, ili treći arbitar ne bude imenovan u određenom roku, stranka koja je pokrenula arbitražu će zatražiti da predsjednik Savjeta Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva imenuje, ovisno o slučaju, arbitra ili arbitre. Pravila o svojem postupku odredit će arbitražno vijeće.

5. Svaka stranka Sporazuma snosit će troškove svojih arbitara. Preostale troškove arbitražnog vijeća snosit će ravnomjerno stranke Sporazuma.

6. Stranke Sporazuma se obvezuju izvršiti konaćnu odluku koju donese arbitražno vijeće prema stavku 2. ovog Članka i odriču se bilo kojeg pravnog lijeka protiv takve odluke. Prestanak

Članak 16.

1. Bilo koja stranka Sporazuma može u svako doba dati pismenu obavijest diplomatskim putem o svojem otkazu Sporazuma. Obavijest će se istovremeno dostaviti Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva. Sporazum će prestati važiti kad protekne razdoblje reda letenja, za vrijeme kojega je prošlo godinu dana nakon primitka obavijesti, osim ako se otkaz sporazumno ne opozove prije proteka toga razdoblja.

2. Ako druga stranka Sporazuma ne potvrdi primitak obavijesti, smatrat će se da ju je primila 14 dana nakon što ju je primila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva.

Registracija

Članak 17.

Ovaj Sporazum i njegove izmjene će se registrirati kod Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva. Stupanje na snagu

Članak 18.

- Ovaj Sporazum privremeno će se primjenjivati od dana potpisivanja; stupit na snagu prvoga dana drugog mjeseca, koji slijedi datumu kad su se stranke Sporazuma razmjenom diplomatskih nota obavijestile da su ispunjeni ustavom predviđeni postupci za njegovo stupanje na snagu.

Sastavljeno u Brdu pri Kranju dana 8. srpnja 1994. u dva izvorna primjerka na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku.

U slućaju bilo kakve razlike u izvršavanju, tumačenju ili primjeni, primijenit će se izvornik na engleskom.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

DODATAK A) Linije koje će održavati u oba smjera određeni zračni prijevoznik Vlade Republike Hrvatske.

Mjesta polaska u Hrvatskoj: sve točke

Odredišta u Sloveniji: sve točke.

B) Linije koje će održavati u oba smjera određeni zračni prijevoznik Vlade Republike Slovenije.

Mjesta polaska u Sloveniji: sve točke

Odredišta u Hrvatskoj: sve točke.

C) određeni zračni prijevoznik može slijetati u mjestima prije i poslije odredišta na teritoriju druge stranke Sporazuma bez prava izvršavanja pete slobode.

Eventualno izvršavanje prava pete slsobode mogu dogovoriti zrakoplovne vlasti stranaka Sporazuma.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4,

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa:343-O1/92-03/03
Urbroj: 5030114-94-2
Zagreb, 1. prosinca 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.

zatvori
Sporazum o redovnom zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !