Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o reguliranju graničnog željezničkog prometa, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/95, XX/97)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 27.4.1995. Uredba o potvrđivanju Sporazuma o reguliranju graničnog željezničkog prometa, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Madarske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32.L113452 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. travnja 1995. godine, donijela

UREDBU

o potvrđivanju Sporazuma o reguliranju graničnog željezničkog prometa, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o reguliranju graničnog željezničkog prometa, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske, potpisan u Budimpešti, dana 28. listopada 1994. godine u izvorniku na hrvatskom i madarskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

o reguliranju graničnog željezničkog prometa, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Mađarske u daljnjem tekstu "ugovorne stranke", rukovođene željom da reguliraju i ubrzaju željeznički promet između dviju država sporazumjele su se:

Članak 1.

Opće odredbe

(1) željeznički granični promet putnika, prtljage, ekspresne robe, robe i poštanskih pošiljaka između Republike Hrvatske i Republike Mađarske obavljat će se na sljedećim prugama:

1. Kotoriba - Murakeresztur

2. Koprivnica - Gyekenyes

3. Beli Manastir - Magyarboly

(2) Za pruge navedene u točki 1. ovog članka ugovorne stranke odredile su sljedeće:

Zajednički granični kolodvori:

- Gyekenyes

- Murakeresztur

Granični kolodvori:

- Magyarboly

- Beli Manastir

- Koprivnica

- Kotoriba.

(3) Kontrola graničnog prometa uređuje se posebnim međudržavnim sporazumima.

(4) U zajedničkim graničnim kolodvorima, odnosno u graničnim kolodvorima obavlja se cjelokupna prijelazna željeznička služba i kontrola graničnog prometa.

Organi koji obavljaju carinsku kontrolu graničnog prometa mogu, temeljem zasebnog sporazuma, odstupiti od odredaba ovog Sporazuma.

(5) Željezničke uprave ugovornih stranaka određuju u kojim će se kolodvorima obavljati smjena prometa.

(6) Područje zajedničkog graničnog kolodvora odnosno graničnog kolodvora obuhvaća prostor između ulaznih signala, na kojem se nalaze željeznička postrojenja, uređaji, službene i kolodvorske prostorije.

Članak 2.

Pojmovi

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Sporazumu imaju sljedeće značenje:

(a) "domaća država" označava državu ugovornu stranku na čijoj teritoriji se nalazi zajednički granični kolodvor, odnosno granični kolodvor;

(b) "susjedna država" označava državu druge ugovorne stranke;

(c) "domaća željeznička uprava" označava željezničku upravu domaće države;

(d) "susjedna željeznička uprava" označava željezničku upravu susjedne države;

(e) "prijelazna željeznička služba" označava cjelokupnu djelatnost željezničkih uprava dviju susjednih Država koja je potrebna za obavljanje graničnog željezničkog prometa;

(f) "granična pruga" označava prugu između državne granice i zajedničkog graničnog kolodvora, odnosno graničnog kolodvora;

(g) "smjena prometa" označava postupak oko primopredaje vlakova, vagona, prtljage, ekspresne robe, robe i poštanskih pošiljaka između željezničkih uprava.

Članak 3.

Opće odredbe o obavljanju prijelazne željezničke službe

(1) željezničke uprave ugovornih stranaka sporazumno uređuju obavljanje prijelazne željezničke službe na graničnim prugama u zajedničkim graničnim kolodvorima odnosno u kolodvorima u kojima se obavlja smjena prometa.

(2) U zajedničkim graničnim kolodvorima odnosno u graničnim kolodvorima u kojima se obavlja smjena prometa, primjenjuju se pravila domaće željezničke uprave. međutim, željezničke uprave mogu se sporazumjeti da se za određene poslove željezničke službe primjenjuju pravila susjedne željezničke uprave.

(3) Bliže odredbe o sigurnosti prometa utvrduje se sporazumno između željezničkih uprava.

Članak 4.

Obračun usluga

(1) Željezničke uprave ugovornih stranaka sporazumijevaju se o načinu izravnavanja usluga, koje domaća željeznička uprava čini susjednoj željezničkoj upravi.

(2) Izvršene usluge željezničke uprave obračunavaju dogovorno jedanput godišnje, u okviru Sporazuma o željezničkom graničnom prometu za prethodnu kalendarsku godinu.

(3) Željeznićke uprave se mogu međusobno dogovoriti, da vuču vlakova u zajedničkim graničnim kolodvorima i u graničnim kolodvorima pa i dalje od njih, obavlja susjedna željeznička uprava u jednom ili u oba smjera.

(4) Vrijednost rada vuče i manevarskog rada izravnava se u osovinskim kilometrima u korist željezničke uprave, koja je taj rad obavila.

(5) Neizravnata razlika vrijednosti izvršenog rada vuče i manevre u osovinskim kilometrima financijski se izravnava jedanput godišnje.

(6) Tarifskirn sučeljem kod svih graničnih pruga smatra se državna granica.

Članak 5.

Postrojenja, urectaji i službene prostorije

(1) Domaća država će u zajedničkim graničnim kolodvorima i u graničnim kolodvorima organima susjedne države staviti na raspolaganje postrojenja i ure8aje neophodne za obavljanje službe.

(2) Svaka željeznička uprava na svojoj teritoriji i o svom trošku održava i obnavlja sva postrojenja i uredaje u zajedničkim graničnim kolodvorima, odnosno u graničnim kolodvorima u kojima se obavlja smjena prometa.

(3) Naknade za postrojenja, uredaje i prostorije, koje su prema točki 1. ovog članka ustupljene organima susjedne države na isključivo korištenje, obračunavaju se po dogovorenoj cijeni, te nakon priznavanja, plaćaju.

(4) Na zajedničkim graničnim kolodvorima ili na graničnim kolodvorima u kojima se obavlja smjena prometa, kao i u prometu između dva susjedna granična kolodvora, željezničke uprave ugovornih stranaka, svaka na teritoriji svoje države, dužne su staviti na raspolaganje sredstva veze. Ova sredstva veze osoblje susjedne željezničke uprave i osoblje ostalih organa, koje obavlja službu na kolodvorima susjedne države, mogu koristiti uz naknadu prema dogovoru.

Članak 6.

Željeznička predstavništva susjedne države

(1 ) Susjedna željeznička uprava može u zajedničkim graničnim kolodvorima, u graničnim kolodvorima odnosno u kolodvorima u kojima se obavlja smjena prometa, otvoriti svoje predstavništvo. O otvaranju predstavništva i o bližem određivanju njegove djelatnosti, kao i o broju osoblja, željezničke uprave će se posebno sporazumjeti.

(2) Troškove predstavništa snosi željeznička uprava susjedne dr'zave.

(3) Rukovoditelj predstavništva susjedne željezničke uprave, sporne slučajeve, nastale za vrijeme obavljanja službe, neposredno raspravlja s rukovoditeljem nadležnog organa domaće željezničke uprave, ali nema pravo da izdaje naredbe osoblju domaće željezničke uprave ili da se na bilo koji način miješa u njihovu službu.

(4) Domaća željeznička uprava dužna je staviti na raspolaganje prostorije za stanovanje osoblju susjedne željezničke uprave, ukoliko to nalaže potreba službe. O ovome će se dvije željezničke uprave posebno sporazumijeti i utvrditi uvjete u pogledu korištenja prostorija.

Članak 7.

Održavanje sigurnosti i reda na graničnlm prugama

Osoblje susjedne željezničke uprave, u slučaju udesa, smetnji u željezničkom prometu ili ugrožavanju sigurnosti i reda željezničkog prometa, koje je utvrdilo kod obavljanja službe u vlakovima na graničnim prugama dužno je o tome izvijestiti željeznički kolodvor domaće države.

Članak 8.

Prelaženje državne granice i boravak na teritoriju druge ugovorne stranke

(1) Prijelaz državne granice, u cilju obavljanja službe, prema ovom Sporazumu može se dopustiti samo osobi koja raspolaže važećim dokumentom za prijelaz granice prema važećem Sporazumu.

(2) Na dokumentu za prijelaz granice koristit će se zvanična imena i simboli država ugovornih stranaka.

Članak 9.

Carinjenje robe i carinski nadzor

(1) U zajedničkim graničnim kolodvorima carinjenje robe i carinski nadzor obavljaju organi ugovornih stranaka po propisima svoje države.

(2) Ne smije se odbiti povrat robe u drugu državu čiji uvoz nadležni organi domaće države ne dozvoljavaju zbog neispunjavanja uvjeta, pravnih propisa ili zbog zabrane uvoza.

Članak 10.

Carinske olakšice

(1) Ne podliježu plaćanju carine, uvoznih pristojbi i taksa:

(1) Namještaj i uredaji za službene prostorije, dijelovi potrebni za popravak voznih i vučnih sredstava, te alat potreban za obavljanje službe na zajedničkom graničnom kolodvoru.

(b) Predmeti i potrošni materijali za obavljanje službe, službena oprema osoblja i predmeti za osobne potrebe, uključujući i živežne namirnice koje osoblje nosi sa sobom na područje susjedne države radi obavljanja svoje službe.

(c) Selidbene stvari osoblja koje obavlja stalnu službu na, zajedničkim graničnim kolodvorima na području druge ugovorne stranke, kao i Članova njihovih obitelji.

(2) O stvarima iz točke 1. pod a) i c) ovog članka sastavlja se popis u dva primjerka, od kojih se jedan predaje carinskim organima druge ugovorne stranke.

Predmeti iz točke l. pod a) i c) privremeno se mogu uvesti sa područja jedne na područje druge susjedne države pod uvjetom da se vrate natrag.

(3) Osoblje koje obavlja službu u smislu ovog Sporazuma na području susjedne države, može bez posebnog odob renja i bez naplate carine, drugih pristojbi i taksa, prenijeti na teritorij svoje države platežna sredstva naplaćena na ime voznih cijena i vozarine, carine, kao i drugih pristojbi i taksa, oduzete predmete i robu pri obavljanju službe, kao i uzorke uzete radi fitosanitetske i veterinarske kontrole. O ovome je dužno prilikom izlaza pružiti potrebne dokaze organima domaće države.

Članak 11.

Uvjeti za nošenje službenog odijela

(1) Osoblje koje obavlja službu u smislu ovo$ Sporazuma na području susjedne države, ima pravo nositi službeno odijelo sa službenim oznakama svoje države, za vrijeme službe i izvan nje.

Članak 12.

Veterinarsko-sanitarni i fitosanitetski pregled

(1) Veterinarsko-sanitarne i fitosanitetske preglede pošiljaka obavljaju nadležni organi u zajedničkim graničnim kolodvorima i graničnim kolodvorima, po propisima svoje države i međunarodnim ugovorima.

(2) Veterinarsko-sanitarne i fitosanitetske preglede pošiljaka u zajedničkim graničnim kolodvorima prvi obavljaju organi izlazne države.

(3) O neprihvaćanju pošiljaka za dalju otpremu iz veterinarsko-sanitarnih i fitosanitetskih razloga ili zbog nepotpunosti potrebnih dokumenata, organi veterinarsko-sanitarne i fitosanitetske kontrole graničnih službi ugovornih stranaka obavještavaju se međusobno odmah na licu mjesta.

(4) Veterinarsko-sanitarni i fitosanitetski organi ugovornih stranaka detaljnije će se sporazumijeti o postupku i načinu kontrole veterinarsko-sanitarne i fitosanitetske službe u,zajedničkim graničnim kolodvorima.

Članak 13.

Pregled pošiljaka

(1) Nadležni organi ugovornih stranaka će, u zajedničkim graničnim kolodvorima i graničnim kolodvorima dati prednost carinskoj, veterinarsko-sanitarnoj i fitosanitetskoj kontroli pošiljaka brzo pokvarljive robe, živih životinja, vlakova i robe koja se mora brzo prevoziti.

(2) U zajedničkim graničnim kolodvorima organi željezničke uprave domaće države dužni su organima susjedne države osigurati neophodno vrijeme i tehničke uvjete za obavljanje njihove službe.

Članak 14.

Razmjena poštanskih pošiljaka

(1) Razmjena pismonosnih, paketskih i vrijednosnih pošiljaka u prometu između ugovornih stranaka, kao i u tranzitu, obavljat će se prema sporazumima zaključenim između hrvatske i Mađarske poštanske uprave.

(2) Ukoliko se poštanske uprave drukčije ne sporazumiju, razmjena poštanskih pošiljaka obavljat će se u zajedničkim graničnim kolodvorima i graničnim kolodvorima u kojima se obavlja smjena prometa.

(3) Razmjenu poštanskih pošiljaka može obavljati poštansko ili željezničko osoblje.

(4) Za prijevoz poštanskih pošiljaka mogu se koristiti poštanski, službeni i teretni vagoni.

(5) Nadležne poštanske uprave ugovornih stranaka, sporazumno će odrediti vrstu vagona koji će se koristiti na pojedinim relacijama i osoblje koje će obavljati razmjenu poštanskih pošiljaka.

Članak 15.

Pomoć i krivično pravna zaštita

(1) Organi i službeno osoblje domaće države obavezni su organima i službenom osoblju susjedne države pružiti potrebnu pomoć i zaštitu u obavljanju njihovih službenih dužnosti.

(2) O kažnjivim radnjama koje službeno osoblje susjedne države počini u domaćoj državi, kao i o lišenju slobode zbog ovakvih radnji, dužan je nadležni organ domaće države neodgodivo obavijestiti nadležni organ susjedne države.

(3) Nadležni organ jedne ugovorne stranke, dužan je na zahtjev nadležnog organa druge ugovorne stranke, odmah opozvati svoju službenu osobu. Zahtjev za opozivanje službene osobe ne mora se obrazložiti.

Članak 16.

Odgovornost i naknada štete

Odgovornost za štetu koju osoblje pretrpi prilikom obavljanja službe u željeznićkom graničnom prometu u smislu ovog Sporazuma uslijed smrti ili povreda ili zbog oštećenja stvari i predmeta koje je osoblje nosilo sa sobom, kao i za štetu pričinjenu na postrojenjima, sredstvima i drugim dobrima, regulirat će se posebnim sporazumom nadležnih organa ugovornih stranaka.

Članak 17.

Pružanje liječničke pomoći

Osoblje koje radi obavljanja službe u smislu ovog Sporazuma boravi na području druge ugovorne stranke, kao i Članovi njihovih obitelji, koji s njima žive u zajedničkom kućanstvu, uživaju liječničku pomoć domaće države u smislu važećeg Sporazuma o zdravstvenoj zaštiti zaključenog između ugovornih stranaka.

Članak 18.

Povlastice za prijevoz službenog osoblja

Osoblje nadležnih organa ugovornih stranaka, koje u cilju obavljanja službenih poslova putuje na prugama iz točke 1. članka 1.#clanak1 ovog Sporazuma prevozi se besplatno vlakovima i drugim željezničkim prijevoznim sredstvima.

Iskaznicu za putovanje izdaju željezničke uprave dri,ave čije je osoblje.

Članak 19.

Uporaba jezika

(1) Osoblje koje obavlja službu u smisiu ovog Sporazuma na području susjedne države, prilikom usmenog sporazumijevanja koristi se jezikom domaće države. U tom cilju osoblje susjedne države dužno je poznavati jezik domaće države koliko mu je potrebno za obavljanje službe.

(2) Dokumenti koje zajednički potpisju organi željezničkih uprava obiju ugovornih stranaka, sastavljaju se na hrvatskom i madarskom jeziku.

(3) Službeni jezik koji će se upotrebljavati između granićnih kolodvora susjednih država odredit će željezničke uprave.

Članak 20.

Radno vrijeme

Radno vrijeme osoblja odredit će se na temelju tehnologije rada graničnog kolodvora a u cilju smanjenja zadržavanja vlakova na granici.

Članak 21.

Obilježavanje službenih prostorija

(1) Nadležni organi ugovornih stranaka imaju pravo na dodijeljene službene prostorije na području susjedne države označe grbom vlastite države, nacionalnim bojama i natpisom.

Natpisi na službenim prostorijama ispisuju se na jezicima obje države s tim da na prvom mjestu bude stavljen natpis na jeziku domaće države.

(2) Nadležni organi ugovornih stranaka imaju pravo na službenoj. prostoriji u zajedničkom graničnom kolodvoru istaći državnu zastavu vlastite države za vrijeme državnih praznika i za ovu prigodu ukrasiti prostorije.

Članak 22.

Mješovita komisija

(1) U slučaju spora a radi tumačenja odredaba ovog Sporazuma i njegove primjene a u cilju razriješenja nastalog spora ugovorne stranke će osnovati Mješovitu komisiju. Članovi Mješovite komisije bit će predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske i Ministarstva prometa, telekomunikacija i vodoprivrede Republike Mađarske, kao i po potrebi predstavnici nadležnih organa za kontrolu graničnog prometa.

Članak 23.

Stupanje na snagu i otkaz

(1) Ugovorne stranke obavještavaju jedna drugu diplomatskim putem o tome, da su udovoljile ustavnim propisima, koji se odnose na stupanje Sporazuma na snagu,

(2) Sporazum stupa na snagu tridesetog dana, računajući od dana prijema obavijesti iz točke 1. ovog članka.

(3) Ugovorne stranke zaključuju ovaj Sporazum na neodređeno vrijeme.

(4) Ugovorne stranke ovaj Sporazum mogu Otkazati, najmanje šest mjeseci prije završetka bilo koje kalendarske godine i u tom slučaju Sporazum prestaje vrijediti završetkom te godine.

Članak 24.

Prijelazne i završne odredbe

(1) U željezničkom graničnom prometu prilikom policijske i carinske kontrole osoba, vozila i roba i željezničkih pdšiljkf primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članaka 9., 10. i 24. Sporazuma Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o željezničkom graničnom prometu (u nastavku: Sporazum o željezničkom graničnom prometu), potpisanog 16. ožujka 1972. godine u Budimpešti, i to do stupanja na snagu novog ugovora koji će se po tim pitanjima zaključiti između Republike Hrvatske i Republike Mađarske.

(2) Stupanjem na snagu ovog Sporazuma prestat će se primjenjivati Sporazum o željezničkom graničnom prometu u odnosima između Republike Hrvatske i Republike Maciarske, osim iznimaka navedenih u stavku 1. ovog članka.

Sačinjeno u Budimpešti, dana 28. listopada 1994. godine u dva originalna primjerka, na, hrvatskom i madarskom jeziku, pri čemu su oba teksta vjerodostojna.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

Klasa: 341-O1 /92-02/O1
Urbroj : 5030114-95-2
Zagreb, 13. travnja 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić, v.r.

zatvori
Sporazum o reguliranju graničnog željezničkog prometa, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !