Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica ("Narodne novine – Međunarodni ugovori" br. XX/01, XX/05, XX/05, XX/05, XX/06, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
132

HRVATSKI SABOR

  

132

Na temelju članka 88.L114993 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STABILIZACJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 5. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3835/2
Zagreb, 7. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE
I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica, potpisan u Luksemburgu 29. listopada 2001., u izvorniku na hrvatskom, španjolskom, danskom, njemačkom, grčkom, engleskom, francuskom, talijanskom, nizozemskom, portugalskom, finskom i švedskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku glasi:

SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE

ACUERDO DE ESTABILIZACI”N Y ASOCIACI”N ENTRE LA REPÚBLICA DE CROACIA, POR UNA PARTE, Y LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA

STABILISERINGS - OG ASSOCIERINGSAFTALE MELLEM REPUBLIKKEN KROATIEN PA DEN ENE SIDE, OG DE EUROPĆISKE FĆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÁ DEN ANDEN SIDE

STABILISIERUNGS – UND ASSOZIIERUNGSABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK KROATIEN EINERSEITS UND DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN UND IHREN MITGLIEDSTAATEN ANDERERSEITS

SYMFWNIA STAQEPOPOIHSHS KAI SYNDESHS METAEY THS DHMOKPATIAS THS KROATIAS, AFENOS KAI TWN EYPWPAĎKWN KOINOTHTWN KAI TWN KPATWN MELWN TOYS, AFETEPOY

STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA, OF THE ONE PART, AND THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE OTHER PART

ACCORD DE STABILISATION ET DžASSOCIATION ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, DžUNE PART, ET LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, DžAUTRE PART

ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LA REPUBBLICA DI CROAZIA, DA UNA PARTE, E LE COMUNITA EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DALLžALTRA

STABILISATIE – EN ASSOCIATIEOVEREENKOMST TUSSEN DE REPUBLIEK KROATIË, ENERZIJDS, EN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN HUN LIDSTATEN, ANDERZIJDS

ACORDO DE ESTABILIZA”Ă O E DE ASSOCIA”ĂO ENTRE A REPÚBLICA DA CROÁCIA, POR UM LADO E AS COMUNIDADES EUROPEIAS E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR OUTRO

KROATIAN TASAVALLAN SEKÄ EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN VAKUTUS- JA ASSOSIAATIOSOPIMUS

STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTAL MELLAN REPUBLIKEN KROATIEN, Á ENA SIDAN, OCH EUROPEISKA GEMENSKAPERNA OCH DERAS MEDLEMSSTATER, Á ANDRA SIDAN

 

SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE

REPUBLIKA HRVATSKA, u daljnjem tekstu »Hrvatska«,

s jedne strane, i

KRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

ugovorne stranke Ugovora o osnivanju Europske zajednice, Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju i Ugovora o Europskoj uniji,

u daljnjem tekstu »države članice«, i

EUROPSKA ZAJEDNICA, EUROPSKA ZAJEDNICA ZA UGLJEN I ČELIK, EUROPSKA ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU,

u daljnjem tekstu »Zajednica«,

s druge strane,

UZIMAJUĆI u obzir jake veze između stranaka i vrijednosti koje su im zajedničke, njihovu želju za jačanjem tih veza i uspostavom bliskoga i trajnoga odnosa temeljnoga na uzajamnosti i obostranom interesu, što bi Hrvatskoj trebalo omogućiti daljnje jačanje i širenje odnosa sa Zajednicom,

UZIMAJUĆI u obzir značenje ovoga Sporazuma u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja sa zemljama Jugoistočne Europe za uspostavu i konsolidaciju stabilnoga europskoga poretka utemeljenoga na suradnji, kojemu je Europska unija glavno uporište, te u okviru Pakta o stabilnosti,

UZIMAJUĆI u obzir opredjeljenje stranaka da svim sredstvima pridonesu političkoj, gospodarskoj i institucionalnoj stabilizaciji i u Hrvatskoj i u regiji razvitkom civilnoga društva i demokratizacijom, izgradnjom institucija i reformom javne uprave, povećanom trgovinom i gospodarskom suradnjom, širokom suradnjom, uključujući suradnju na području pravosuđa i unutarnjih poslova, te jačanjem nacionalne i regionalne sigurnosti,

UZIMAJUĆI u obzir opredjeljenje stranaka za većim političkim i gospodarskim slobodama kao temelja ovoga Sporazuma, te njihovo opredjeljenje za poštovanjem ljudskih prava i vladavine prava, uključujući i prava pripadnika nacionalnih manjina, te demokratskih načela putem višestranačkoga sustava sa slobodnim i poštenim izborima,

UZIMAJUĆI u obzir da Hrvatska potvrđuje svoju privrženost pravu na povratak svih izbjeglica i raseljenih osoba i zaštiti pripadajućih im prava,

UZIMAJUĆI u obzir privrženost stranaka potpunoj provedbi svih načela i odredaba Povelje Ujedinjenih naroda, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, poglavito onih sadržanih u Helsinškom završnom aktu, u zaključnim dokumentima Madridske i Bečke konferencije, u Pariškoj povelji za novu Europu, te Pakta o stabilnosti za Jugoistočnu Europu, kao i poštovanje obveza iz Daytonskoga/Pariškoga i Erdutskoga sporazuma radi doprinosa regionalnoj stabilnosti i suradnji zemalja regije,

UZIMAJUĆI u obzir privrženost stranaka načelima slobodnoga tržišnoga gospodarstva i spremnost Zajednice da pridonose gospodarskim reformama u Hrvatskoj,

UZIMAJUĆI u obzir opredjeljenje stranaka za slobodnu trgovinu u skladu s pravima i obvezama koje proizlaze iz Svjetske trgovinske organizacije,

ŽELEĆI uspostaviti redoviti politički dijalog o dvostranim i međunarodnim pitanjima od obostranoga interesa, uključujući i regionalne aspekte, uzimajući u obzir Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije,

UVJERENE da će Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stvoriti novo ozračje za gospodarske odnose između njih, a posebice za razvitak trgovine i ulaganja, što su presudni čimbenici za restrukturiranje i osuvremenjivanje gospodarstva,

IMAJUĆI na umu opredjeljenje Hrvatske za usklađivanjem zakonodavstva u relevantnim područjima sa zakonodavstvom Zajednice,

POŠTUJUĆI volju Zajednice da pruži odlučnu potporu provedbi reforme i obnovi, te da u tom nastojanju upotrijebi sve raspoložive instrumente suradnje, kao i tehničke, financijske i gospodarske pomoći na sveobuhvatnoj, indikativnoj i višegodišnjoj osnovi,

POTVRĐUJUĆI da će odredbe ovoga Sporazuma koje su obuhvaćene dijelom III., glave IV. Ugovora o osnivanju Europske zajednice obvezivati Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku kao posebne ugovorne stranke, a ne kao dio Europske zajednice, sve dok Ujedinjena Kraljevina ili Irska (ovisno o slučaju) ne obavijesti Hrvatsku da je postala obvezna kao dio Europske zajednice u skladu s Protokolom o položaju Ujedinjene Kraljevine i Irske, koji je dodan Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, što se jednako odnosi na Dansku, u skladu s Protokolom dodanim tim ugovorima o položaju Danske,

PODSJEĆAJUĆI na Zagrebački sastanak na vrhu, koji je pozvao na daljnje jačanje odnosa između država obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja i Europske unije, te na pojačanu regionalnu suradnju,

PODSJEĆAJUĆI na spremnost Europske unije da u najvećoj mogućoj mjeri integrira Hrvatsku u političku i gospodarsku maticu Europe, te na njezin status potencijalnoga kandidata za članstvo u Europskoj uniji na temelju Ugovora o Europskoj uniji i ispunjenja kriterija koje je Europsko vijeće utvrdilo u lipnju 1993. godine, pod uvjetom uspješne provedbe ovoga Sporazuma, poglavito glede regionalne suradnje,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

1. Ovime se uspostavlja pridruživanje Hrvatske, s jedne strane, i Zajednice i njezinih država članica, s druge strane.

2. Ciljevi su ovoga pridruživanja:

– pružiti prikladan okvir za politički dijalog i time omogućiti razvitak bliskih političkih odnosa između stranaka;

– poduprijeti napore Hrvatske u razvijanju gospodarske i međunarodne suradnje, među ostalim, i usklađivanjem njezina zaknodavstva sa zakonodavstvom Zajednice;

– poduprijeti nastojanja Hrvatske da završi prijelaz u tržišno gospodarstvo, promicati skladne gospodarske odnose i postupno razviti područje slobodne trgovine između Zajednice i Hrvatske;

– poticati regionalnu suradnju u svim područjima obuhvaćenim ovim Sporazumom.

GLAVA I.

OPĆA NAČELA

Članak 2.

Poštovanje demokratskih načela i ljudskih prava, proglašenih u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima i definiranih u Helsinškom završnom aktu i Pariškoj povelji za novu Europu, poštovanje načela međunarodnoga prava i vladavine prava te načela tržišnoga gospodarstva, sukladno Dokumentu Bonske konferencije o gospodarskoj suradnji Konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji, čine temelj unutarnje i vanjske politike stranaka te tvore ključne elemente ovoga Sporazuma.

Članak 3.

Međunarodni i regionalni mir i stabilnost te razvitak dobrosusjedskih odnosa ključni su za proces stabilizacije i pridruživanja koji se spominje u zaključcima Vijeća Europske unije od 21. lipnja 1999. godine. Sklapanje i provedba ovoga Sporazuma u okviru su zaključaka Vijeća Europske unije od 29. travnja 1997. godine, a temelje se na individualnim postignućima Hrvatske.

Članak 4.

Hrvatska se obvezuje nastaviti i promicati suradnju i dobrosusjedske odnose s drugim zemljama regije, uključujući i odgovarajuću razinu uzajamnih koncesija glede kretanja osoba, roba, kapitala i usluga, te razvoj projekata od zajedničkoga interesa, poglavito projekata koji se odnose na povratak izbjeglica i borbu protiv organiziranoga kriminala, korupcije, pranja novca, ilegalnih migracija i krijumčarenja. Ta je obveza ključni čimbenik u razvoju odnosa i suradnje između stranaka i time pridonosi regionalnoj stabilnosti.

Članak 5.

1. Pridruživanje će se provoditi postupno i bit će u potpunosti ostvareno najkasnije u roku od šest godina od stupanja na snagu ovoga Sporazuma.

2. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje, osnovano na temelju članka 110., redovito će nadzirati primjenu ovoga Sporazuma i postignuća Hrvatske u pravnim, upravnim, institucionalnim i gospodarskim reformama u svjetlu preambule i u skladu s općim načelima koja su navedena u ovom Sporazumu.

Članak 6.

Ovaj je Sporazum u cijelosti usklađen s odgovarajućim odredbama Svjetske trgovinske organizacije, posebice člankom XXIV. Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994 i člankom V. Općega sporazuma o trgovini uslugama.

GLAVA II.

POLITIČKI DIJALOG

Članak 7.

Stranke će, u kontekstu ovoga Sporazuma, uspostaviti politički dijalog, koji će pratiti i učvršćivati uzajamno približavanje Hrvatske i Europske unije i pridonositi uspostavi bliskih veza solidarnosti i novih oblika suradnje između stranaka.

Političkim se dijalogom namjerava posebice promicati:

– puna integracija Hrvatske u zajednicu demokratskih država i postupno približavanje Europskoj uniji;

– sve veće približavanje stavova stranaka o međunarodnim pitanjima, uključujući primjerenu razmjenu informacija, posebice o pitanjima koja bi mogla imati bitan učinak na stranke;

– regionalnu suradnju i razvoj dobrosusjedskih odnosa;

– zajedničke poglede na sigurnost i stabilnost u Europi, uključujući suradnju na područjima obuhvaćenima Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije.

Članak 8.

1. Politički dijalog će se odvijati u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, koje će imati opću nadležnost za pitanja koja bi stranke željele pred njega iznijeti.

2. Na zahtjev stranaka politički se dijalog može odvijati i u ovim oblicima:

– kada je potrebno, na sastancima visokih predstavnika Hrvatske, s jedne strane, i Predsjedništva Vijeća Europske unije i Komisije, s druge;

– služeći se u najvećoj mogućoj mjeri svim diplomatskim kanalima između stranaka, uključujući i odgovarajuće kontakte u trećim zemljama i u Ujedinjenim narodima, Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju, Vijeću Europe i drugim međunarodnim forumima;

– svim drugim sredstvima koja bi korisno pridonijela učvršćivanju, razvoju i intenziviranju toga dijaloga.

Članak 9.

Politički će se dijalog na parlamentarnoj razini odvijati u okviru Parlamentarnoga odbora za stabilizaciju i pridruživanje koji se osniva temeljem članka 116.

Članak 10.

Politički se dijalog može odvijati unutar višestranog okvira, te kao regionalni dijalog uključujući ostale zemlje regije.

GLAVA III.

REGIONALNA SURADNJA

Članak 11.

Sukladno svojoj opredijeljenosti za mir i stabilnost te za razvoj dobrosusjedskih odnosa, Hrvatska će djelatno promicati regionalnu suradnju. Zajednica će također svojim programima tehničke pomoći pružati potporu projektima regionalnog ili prekograničnog značaja.

Uvijek kada Hrvatska namjerava učvrstiti svoju suradnju s nekom od zemalja spomenutih u niže navedenim člancima 12. do 14., o tome će obavijestiti i savjetovati se sa Zajednicom i njezinim državama članicama u skladu s odredbama glave X.

Članak 12.

SURADNJA S DRUGIM ZEMLJAMA KOJE SU POTPISALE SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU

Nakon potpisivanja ovoga Sporazuma Hrvatska će započeti pregovore s državom ili državama koje su već potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju radi sklapanja dvostranih ugovora o regionalnoj suradnji čiji će cilj biti povećanje opsega suradnje među tim zemljama.

Glavni elementi tih ugovora bit će:

– politički dijalog;

– uspostava područja slobodne trgovine između stranaka u skladu s odgovarajućim odredbama Svjetske trgovinske organizacije;

– uzajamne koncesije glede kretanja radnika, prava poslovnoga nastana, pružanje usluga, tekućih plaćanja i kretanja kapitala, te drugih politika koje se odnose na kretanje osoba, na razini predviđenoj ovim Sporazumom;

– odredbe o suradnji na drugim područjima bez obzira jesu li obuhvaćena ovim Sporazumom, poglavito na području pravosuđa i unutarnjih poslova.

Primjereno potrebi, ti će ugovori sadržavati odredbe o osnivanju potrebnih institucionalnih mehanizama.

Ti će se ugovori sklopiti u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma. Spremnost Hrvatske da sklopi takve ugovore bit će uvjet daljnjega razvoja odnosa između Hrvatske i Europske unije.

Članak 13.

SURADNJA S OSTALIM ZEMLJAMA OBUHVAĆENIM PROCESOM STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA

Hrvatska će sudjelovati u regionalnoj suradnji s ostalim zemljama koje su obuhvaćene procesom stabilizacije i pridruživanja u nekim ili svim područjima suradnje obuhvaćenim ovim Sporazumom, poglavito u onima od zajedničkoga interesa. Takva suradnja treba biti u skladu s načelima i ciljevima ovoga Sporazuma.

Članak 14.

SURADNJA SA ZEMLJAMA KANDIDATKINJAMA ZA PRISTUP EUROPSKOJ UNIJI

Hrvatska može jačati suradnju i sklopiti ugovor o regionalnoj suradnji s bilo kojom zemljom kandidatkinjom za pristup Europskoj uniji u bilo kojem području suradnje obuhvaćenim ovim Sporazumom. Takvim bi se ugovorom trebali postupno usklađivati dvostrani odnosi Hrvatske i te zemlje s odgovarajućim dijelom odnosa Europske zajednice i njezinih država članica i te zemlje.

GLAVA IV.

SLOBODNO KRETANJE ROBE

Članak 15.

1. Zajednica i Hrvatska će tijekom razdoblja od najviše šest godina, počevši od stupanja na snagu ovoga Sporazuma, postupno uspostaviti područje slobodne trgovine u skladu s odredbama ovoga Sporazuma i odredbama Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994. i Svjetske trgovinske organizacije. One će pritom uzimati u obzir posebne uvjete navedene u daljnjem tekstu.

2. U razvrstavanju roba u trgovini između stranaka primjenjivat će se Kombinirana nomenklatura roba.

3. Za svaki će proizvod osnovna carina na koju će se primjenjivati uzastopna sniženja navedena u ovom Sporazumu biti ona carina koja se stvarno primjenjuje erga omnes na dan koji prethodi danu potpisivanja ovoga Sporazuma, ili obvezujuća carina u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji za 2002. godinu, ovisno o tome koja je niža.

4. Ako nakon potpisivanja ovoga Sporazuma bude, na osnovi erga omnes, primijenjeno neko sniženje carine, posebice sniženje koje proizlazi iz pregovora o carinama u okviru Svjetske trgovinske organizacije, te će snižene carine zamijeniti osnovne carine iz stavka 3. od datuma od kojega se primjenjuju navedena sniženja.

5. Zajednica i Hrvatska priopćavat će jedna drugoj svoje osnovne carine.

POGLAVLJE I.

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Članak 16.

1. Odredbe ovoga poglavlja primjenjivat će se na proizvode podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske navedene u poglavljima 25. do 97. Kombinirane nomenklature, izuzev na proizvode navedene u stavku I. (ii) Dodatka I. Sporazuma o poljoprivredi (Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994).

2. Odredbe članaka 17. i 18. neće se primjenjivati na tekstilne proizvode ni na proizvode od čelika iz poglavlja 72. Kombinirane nomenklature, kao što je utvrđeno člancima 22. i 23.

3. Trgovina proizvodima koji su obuhvaćeni Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju odvijat će se između stranaka u skladu s odredbama toga Ugovora.

Članak 17.

1. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma ukidaju se carine na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Hrvatske.

2. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma ukidaju se količinska ograničenja na uvoz u Zajednicu i mjere s jednakim učinkom za proizvode podrijetlom iz Hrvatske.

Članak 18.

1. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma ukidaju se carine na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice, osim robe koja je navedena u Dodacima I. i II.

2. Carine na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice, koja je navedena u Dodatku I., postupno će se snižavati u skladu s ovim rasporedom:

– stupanjem na snagu ovoga Sporazuma sve će carine biti snižene na 60 % osnovne carine;

– od 1. siječnja 2003. godine sve će carine biti snižene na 30% osnovne carine;

– od 1. siječnja 2004. godine ukinut će se preostale carine.

3. Carine na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice, a koja je navedena u Dodatku II., postupno će se snižavati i ukidati u skladu s ovim rasporedom:

– stupanjem na snagu ovoga Sporazuma sve će carine biti snižene na 70 % osnovne carine;

– od 1. siječnja 2003. godine sve će carine biti snižene na 50% osnovne carine;

– od 1. siječnja 2004. godine sve će carine biti snižene na 40% osnovne carine;

– od 1. siječnja 2005. godine sve će carine biti snižene na 30% osnovne carine;

– od 1. siječnja 2006. godine sve će carine biti snižene na 15% osnovne carine;

– od 1. siječnja 2007. godine ukinut će se preostale carine.

4. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma ukinut će se količinska ograničenja te mjere s jednakim učinkom na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica i Hrvatska će u međusobnoj trgovini ukinuti sve pristojbe s učinkom jednakim uvoznim carinama.

Članak 20.

1. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica i Hrvatska će ukinuti sve izvozne carine i pristojbe s jednakim učinkom.

2. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica i Hrvatska će međusobno ukinuti sva količinska ograničenja na izvoz, te mjere s jednakim učinkom.

Članak 21.

Hrvatska iskazuje spremnost sniziti svoje carine u trgovini sa Zajednicom brže no što je predviđeno člankom 18., ako to dopusti njezino opće gospodarsko stanje i stanje predmetnoga gospodarskoga sektora.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje u tom će smislu davati preporuke.

Članak 22.

Protokol 1. utvrđuje dogovore koji su primjenjivi na tekstilne proizvode koji su u njemu navedeni.

Članak 23.

Protokol 2. utvrđuje dogovore koji su primjenjivi na proizvode od čelika iz poglavlja 72. Kombinirane nomenklature koji su u njemu navedeni.

POGLAVLJE II.

POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO

Članak 24.

Definicija

1. Odredbe ovoga poglavlja primjenjivat će se na trgovinu poljoprivrednim i ribljim proizvodima podrijetlom iz Zajednice ili iz Hrvatske.

2. Izraz »poljoprivredni i riblji proizvodi« odnosi se na proizvode koji su navedeni u poglavljima 1. do 24. Kombinirane nomenklature, te na proizvode koji su navedeni u stavku I. (ii) Dodatka I. Sporazuma o poljoprivredi (Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994).

3. Ta definicija uključuje ribe i riblje proizvode koji su navedeni u poglavlju 3., tarifni brojevi 1604 i 1605 i tarifne oznake 0511 91, 2301 20 te ex 1902 20 (»punjena tjestenina koja sadrži više od 20% po masi ribe, ljuskavaca, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka«).

Članak 25.

Protokol 3. utvrđuje dogovore o trgovini prerađenim poljoprivrednim proizvodima koji su u njemu navedeni.

Članak 26.

1. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će ukinuti sva količinska ograničenja i mjere s jednakim učinkom na uvoz poljoprivrednih i ribljih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske.

2. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će ukinuti sva količinska ograničenja i mjere s jednakim učinkom na uvoz poljoprivrednih i ribljih proizvoda podrijetlom iz Zajednice.

Članak 27.

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

1. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će ukinuti carine i pristojbe s jednakim učinkom na uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske, izuzev na proizvode obuhvaćene tarifnim brojevima 0102, 0201, 0202 i 2204 Kombinirane nomenklature.

Za proizvode obuhvaćene poglavljima 7. i 8. Kombinirane nomenklature, za koje Zajednička carinska tarifa predviđa primjenu ad valorem carinskih stopa i specifičnih carina, ukinuće se primjenjuje samo na ad valorem dio pristojbe.

2. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će utvrditi carine koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda od mlade govedine (baby-beef), definiranih u Dodatku III., podrijetlom iz Hrvatske na razini 20% ad volarem carinskih stopa i 20% posebne pristojbe utvrđene u Zajedničkoj carinskoj tarifi Europskih zajednica, u okviru godišnje carinske kvote od 9400 tona iskazanih u neto težini trupova i polovica.

3. (a) Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će:

(i) ukinuti carine koje se primjenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (a);

(ii) ukinuti carine koje se primjenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (b), u okviru carinskih kvota navedenih za svaki proizvod u tom Dodatku. Carinske će se kvote svake godine povećati za količinu koja je naznačena za svaki proizvod u tom Dodatku.

(b) Počevši od prve godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma, Hrvatska će

(i) ukinuti carine koje se primjenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (c).

(c) Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će

(i) postupno ukidati carine koje se primjenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (d), u okviru utvrđenih carinskih kvota i u skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u tom Dodatku;

(ii) postupno snižavati carine do razine od 50% od carine koja je utvrđena po načelu najpovlaštenije države na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u dodatku IV. (e), i u skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u tom Dodatku;

(iii) postupno snižavati carine do razine od 50% od carine koja je utvrđena po načelu najpovlaštenije države na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (f), u okviru utvrđenih carinskih kvota i u skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u tom Dodatku.

4. Trgovinski dogovori koji će se primjenjivati na vino i jaka alkoholna pića definirat će se dodatnim protokolom o vinu i jakim alkoholnim pićima.

Članak 28.

RIBE I RIBLJI PROIZVODI

1. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će u cijelosti ukinuti carine na ribe i riblje proizvode podrijetlom iz Hrvatske, osim na proizvode koji su navedeni u Dodatku V. (a). Proizvodi koji su navedeni u Dodatku V. (a) podliježu odredbama koje su u njemu sadržane.

2. Stupanjem na snagu ovog Sporazuma Hrvatska će ukinuti sve pristojbe s učinkom jednakim carinama te u cijelosti ukinuti carine na ribe i riblje proizvode podrijetlom iz Europske zajednice, izuzev na proizvode koji su navedeni u Dodatku V. (b). Proizvodi koji su navedeni u Dodatku V. (b) podliježu odredbama koje su u njemu sadržane.

Članak 29.

Uzimajući u obzir opseg trgovine poljoprivrednim proizvodima, ribama i ribljim proizvodima između stranaka, osobitu osjetljivost tih proizvoda, pravila zajedničkih politika Zajednice te hrvatske poljoprivredne politike i politike ribarstva, ulogu poljoprivrede i ribarstva u gospodarstvu Hrvatske i posljedice višestranih pregovora o trgovini u okviru Svjetske trgovinske organizacije, Zajednica i Hrvatska će unutar Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje najkasnije do 1. srpnja 2006. godine za svaki pojedinačni proizvod i na odgovarajućoj osnovi uzajamnosti istražiti mogućnosti za odobravanje daljnjih uzajamnih koncesija radi postizanja veće liberalizacije trgovine poljoprivrednim proizvodima, ribama i ribljim proizvodima.

Članak 30.

Odredbe ovoga poglavlja neće ni na koji način utjecati na primjenu, na jednostranoj osnovi, povlaštenijih mjera jedne ili druge stranke.

Članak 31.

Bez obzira na ostale odredbe ovoga Sporazuma, osobito članka 38., te s obzirom na osobitu osjetljivost tržišta poljoprivrednih proizvoda, riba i ribljih proizvoda, ako uvoz proizvoda podrijetlom iz jedne od stranaka za koje vrijede koncesije odobrene temeljem članka 25., 27. i 28., prouzroči drugoj stranci ozbiljan poremećaj na tržištu ili u domaćim regulatornim mehanizmima, obje će stranke odmah započeti konzultacije radi pronalaženja prikladnoga rješenja. U očekivanju takva rješenja pogođena stranka može poduzimati odgovarajuće mjere koje smatra potrebnima.

POGLAVLJE III.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 32.

Odredbe ovoga poglavlja primjenjivat će se na trgovinu svim proizvodima između stranaka, osim u slučajevima gdje je ovdje ili Protokolima 1., 2. i 3. drukčije određeno.

Članak 33.

MIROVANJE

1. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma u trgovini između Zajednice i Hrvatske neće biti uvedene nove uvozne ili izvozne carine ni pristojbe s jednakim učinkom, neće se one koje se već primjenjuju povisivati.

2. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma u trgovini između Zajednice i Hrvatske neće biti uvedena nova količinska ograničenja uvoza ili izvoza ni mjere s jednakim učinkom, niti će one koje već postoje učiniti restriktivnijima.

3. Ne dovodeći u pitanje koncesije predviđene člankom 26., odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka neće ni na koji način ograničiti provedbu poljoprivredne politike Hrvatske odnosno Zajednice, kao ni poduzimanje bilo kojih mjera u okviru tih politika, ako to ne utječe na uvozni režim iz Dodataka III., IV. (a), (b), (c), (d), (e), (f) i V. (a) i (b).

Članak 34.

ZABRANA FISKALNE DISKRIMINACIJE

1. Stranke će se suzdržati od uvođenja i ukinut će, ako postoji, svaku unutarnju mjeru ili praksu porezne prirode kojom se proizvodi jedne stranke diskriminiraju, bilo izravno ili neizravno, u odnosu na slične proizvode podrijetlom s teritorija druge stranke.

2. Proizvodi koji se izvoze na teritorij jedne od stranaka ne mogu uživati pogodnost povrata domaćega neizravnoga poreza u iznosu koji premašuje iznos neizravnoga poreza kojemu oni podliježu.

Članak 35.

Odredbe koje se odnose na ukidanje uvoznih carina primjenjivat će se i na carinske pristojbe fiskalne naravi.

Članak 36.

CARINSKE UNIJE, PODRUČJA SLOBODNE TRGOVINE I PREKOGRANIČNI DOGOVORI

1. Ovim se Sporazumom ne isključuje očuvanje ili uspostava carinskih unija, područja slobodne trgovine ili dogovora vezanih uz pogranični promet, osim ako se nijma mijenjaju trgovinski dogovori predviđeni ovim Sporazumom.

2. Tijekom prijelaznih razdoblja, koja su određena člankom 18., ovaj Sporazum neće utjecati na provedbu posebnih preferencijalnih dogovora kojima se uređuje kretanje roba i koji su ili utvrđeni pogrančnim sporazumima prethodno sklopljenim između jedne ili više država članica i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a koji su, temeljem sukcesije, preneseni na Hrvatsku, ili proizlaze iz dvostranih sporazuma, naznačenih u glavi III., koje je Hrvatska zaključila radi promicanja regionalne trgovine.

3. U okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje održavat će se konzultacije stranaka u svezi sa sporazumima koji su opisani u stavku 1. i 2. ovoga članka i, kad to bude zatraženo, u svezi s drugim bitnim pitanjima koja se odnose na njihove trgovinske politike prema trećim zemljama. Posebice u slučaju pristupanja neke treće zemlje Zajednici takve će se konzultacije održavati kako bi se zajamčilo uzimanje u obzir međusobnih interesa Zajednice i Hrvatske koji su navedeni u ovom Sporazumu.

Članak 37.

DAMPING

1. Ako jedna od stranaka ustanovi da se u trgovini s drugom strankom provodi damping u smislu članka VI. Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994., ona protiv takva postupka može poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VI. Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994. te sa svojim domaćim zakonodavstvom koje se odnosi na to područje.

2. U vezi sa stavkom 1. ovoga članka Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje bit će obaviješteno u slučaju dampinga čim nadležna tijela stranke uvoznice pokrenu istragu. Ako se damping u smislu članka VI. Općega sporazuma o carinama i trgovini ne okonča, odnosno ako se ne nađe nikakvo drugo zadovoljavajuće rješenje u roku od 30 dana od upućivanja toga predmeta Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere.

Članak 38.

OPĆA ZAŠTITNA KLAUZULA

1. Kad se neki proizvod jedne stranke uvozi na teritorij druge stranke u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima da to uzrokuje ili bi moglo prouzročiti:

– ozbiljnu štetu domaćoj industriji sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na teritoriju stranke uvoznice; ili

– ozbiljne poremećaje u bilo kojem sektoru gospodarstva ili teškoće koje bi mogle izazvati ozbiljno pogoršanje gospodarskoga stanja u nekoj regiji stranke uvoznice,

stranka uvoznica može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenim ovim člankom.

2. Zajednica i Hrvatska primijenit će zaštitne mjere u međusobnim odnosima isključivo u skladu s odredbama ovoga Sporazuma. Takve mjere ne smiju prelaziti ono što je nužno za otklanjanje nastalih teškoća, a obično bi se trebale sastojati od obustavljanja daljnjega sniženja bilo koje primijenjene carine predviđene ovim Sporazumom za određeni proizvod, ili povećavanja carine za taj proizvod. Takve mjere moraju sadržavati jasne elemente koji postupno vode prema njihovu ukidanju, najkasnije do kraja utvrđenoga razdoblja. Mjere se ne mogu provoditi duže od godinu dana. U krajnje iznimnim okolnostima mjere se mogu provoditi ukupno najviše tri godine. Ni jedna se zaštitna mjera ne smije primjenjivati na uvoz proizvoda na koji se prethodno primjenjivala ista mjera najmanje tri godine od isteka te mjere.

3. U slučajevima koji su navedeni u ovom članku, prije nego što se poduzmu mjere određene u njemu, ili u slučajevima na koje se primjenjuje stavak 4. (b), Zajednica ili Hrvatska će, ovisno o tome o kome je riječ, što je prije moguće dostaviti Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje sve relevantne podatke radi pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo za obje stranke.

4. Pri provedbi prethodnih stavaka primjenjuju se ove odredbe:

(a) Teškoće koje nastaju zbog okolnosti navedenih u ovome članku uputit će se na razmatranje Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje, koje može donijeti bilo koju odluku potrebnu za otklanjanje tih teškoća.

Ako Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ili stranka izvoznica nisu donijeli odluku kojom se otklanjaju teškoće, ili ako nije pronađeno drugo zadovoljavjuće rješenje u roku od 30 dana od upućivanja predmeta Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere radi otklanjanja problema u skladu s ovim člankom. Pri odabiru zaštitnih mjera prednost se mora dati mjerama koje najmanje remete provedbu dogovora koji su utvrđeni ovim Sporazumom.

(b) Ako iznimne i kritične okolnosti koje zahtijevaju neposredno djelovanje onemogućuju prethodno obavješćivanje ili razmatranje, ovisno o slučaju, stranka može, u situacijama koje su naznačene u ovome članku, nastaviti s primjenom mjera predostrožnosti koje su prijeko potrebne za rješavanje te situacije te je o tome dužna odmah obavijestiti drugu stranku.

5. Zaštitne mjere moraju se odmah prijaviti Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje i o njima će se provoditi periodične konzultacije u okviru toga tijela, poglavito radi utvrđivanja vremenskoga rasporeda njihova ukidanja, čim okolnosti to dopuste.

6. Ako Zajednica ili Hrvatska podvrgnu uvoz proizvoda koji bi mogao izazvati teškoće na koje se odnosi ovaj članak, upravnoj proceduri čija je svrha brzo pribavljanje informacija o smjeru trgovinskih tokova, o tome će obavijestiti drugu stranku.

Članak 39.

KLAUZULA O NESTAŠICI

1. Kad pridržavanje odredaba ove glave izazove:

(a) kritičnu nestašicu ili opasnost od nestašice prehrambenih ili drugih proizvoda prijeko potrebnih za stranku izvoznicu; ili

(b) reeksport u treću zemlju proizvoda na koji stranka izvoznica primjenjuje količinska izvozna ograničenja, izvozne carine ili mjere ili pristojbe s jednakim učinkom te kad navedene situacije izazovu ili bi mogle izazvati velike poteškoće za stranku izvoznicu, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima koji su utvrđeni ovim člankom.

2. Pri odabiru mjera prednost se mora dati mjerama koje najmanje remete provedbu dogovora iz ovog Sporazuma. Te se mjere neće primjenjivati na način koji bi bio sredstvo proizvoljne ili neopravdane diskriminacije u slučajevima u kojima prevladavaju jednaki uvjeti, ili sredstvo prikrivenoga ograničavanja trgovine, te će se ukinuti kad okolnosti više ne opravdavaju njihovo daljnje postojanje.

3. Prije poduzimanja mjera predviđenih stavkom 1. ovoga članka, ili što je prije moguće u slučajevima na koje se odnosi stavak 4. ovoga članka, Zajednica ili Hrvatska će, ovisno o slučaju, dostaviti Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje sve relevantne podatke radi pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo za obje stranke. Stranke se mogu u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje usuglasiti o bilo kojim sredstvima potrebnim radi okončanja teškoća. Ako se u roku od 30 dana od upućivanja predmeta Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje ne postigne dogovor, stranka izvoznica može na izvoz proizvoda koji su posrijedi primijeniti mjere iz ovoga članka.

4. Kad iznimne i kritične okolnosti koje nalažu neposredno djelovanje onemogućavaju prethodno obavješćivanje ili razmatranje, ovisno o slučaju, Zajednica ili Hrvatska, ovisno o tome o kome je riječ, mogu nastaviti s primjenom mjera predostrožnosti koje su prijeko potrebne za rješavanje situacije te će o tome odmah obavijestiti drugu stranku.

5. Sve mjere primijenjene u skladu s ovim člankom moraju se odmah priopćiti Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje. O njima će se provoditi periodične konzultacije u tom tijelu, poglavito radi utvrđivanja vremenskoga rasporeda njihova ukidanja, čim okolnosti to dopuste.

Članak 40.

DRŽAVNI MONOPOLI

Hrvatska će postuno prilagođavati sve državne monopole tržišne naravi kako bi zajamčila da do isteka četvrte godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma više ne postoji diskriminacija između državljana država članica i državljana Hrvatske s obzirom na uvjete nabave i prodaje roba. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje bit će obaviješteno o mjerama koje su usvojene radi ostvarivanja toga cilja.

Članak 41.

Protokolom 4. utvrđuju se pravila o podrijetlu za primjenu carinskih povlastica koje su predviđene ovim Sporazumom.

Članak 42.

DOPUŠTENA OGRANIČENJA

Ovim se Sporazumom ne onemogućuju zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili provoza roba, opravdana iz razloga javnoga morala, javnoga interesa ili javne sigurnosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka; zaštite nacionalnoga blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti, ili zaštite intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva, ili pravila koja se odnose na zlato i srebro. Međutim, takve zabrane ili ograničenja neće biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenoga ograničavanja trgovine između stranaka.

Članak 43.

Obje stranke suglasne su da će surađivati na smanjivanju mogućnosti prijevara u primjeni trgovinskih odredaba ovoga Sporazuma.

Bez obzira na ostale odredbe ovoga Sporazuma, a posebice članaka 31., 38. i 89. te Protokola 4., kad jedna od stranaka ustanovi da postoje dostatni dokazi o prijevari, kao što je znatno povećanje trgovine proizvodima od jedne stranke prema drugoj iznad razine koja odražava gospodarske uvjete poput uobičajenih proizvodnih i izvoznih mogućnosti, ili pak uskraćivanje upravne suradnje koja je potrebna kako bi druga stranka provjerila dokaze o podrijetlu, obje će stranke odmah započeti konzultacije radi pronalaženja odgovarajućega rješenja. Do pronalaženja takva rješenja stranka u pitanju može poduzeti odgovarajuće mjere koje smatra nužnima. Pri odabiru tih mjera prednost će se dati mjerama koje najmanje remete provedbu dogovora koji su utvrđeni ovim Sporazumom.

Članak 44.

Primjena ovoga Sporazuma ne utječe na primjenu odredaba prava Zajednice na Kanarske otoke.

GLAVA V.

KRETANJE RADNIKA, POSLOVNI NASTAN, PRUŽANJE USLUGA, KAPITAL

POGLAVLJE I.

KRETANJE RADNIKA

Članak 45.

1. Podložno uvjetima i načinima primjenjivim u pojedinim državama članicama:

– u postupanju prema radnicima koji su hrvatski državljani i koji su zakonito zaposleni na teritoriju neke države članice, ne smije biti nikakve diskriminacije na temelju državljanstva u pogledu radnih uvjeta, naknade za rad ili otpuštanja s radnoga mjesta u usporedbi s državljanima te države;

– supružnik i djeca radnika, koji je zakonito zaposlen na teritoriju neke države članice, koji zakonito borave na njezinu teritoriju, isključujući sezonske radnike i radnike koji dolaze na temelju dvostranih sporazuma u smislu članka 46., osim ako takvim sporazumima nije drukčije predviđeno, imaju pristup tržištu rada te države članice tijekom razdoblja zaposlenja koje je odobreno tomu radniku.

2. Ovisno o uvjetima i načinima koji su primjenjivi na nezinu teritoriju, Hrvatska će prema radnicima koji su državljani neke države članice i koji su zakonito zaposleni na njezinu teritoriju, te prema njihovim supružnicima i djeci koji na tom teritoriju zakonito borave, postupati u skladu sa stavkom 1.

Članak 46.

1. Vodeći računa o situaciji na tržištu rada u državama članicama, podložno uvjetima utvrđenim njihovim zakonodavstvom, i u skladu s pravilima koja su u tim državama na snazi u odnosu na pokretljivost radnika:

– postojeće pogodnosti u pristupu zapošljavanju koje države članice pružaju hrvatskim radnicima na temelju dvostranih sporazuma trebaju se očuvati i, po mogućnosti, poboljšati:

– ostale države članice ispitat će mogućnost sklapanja sličnih sporazuma.

2. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje razmotrit će omogućavanje daljnjih poboljšanja, uključujući pogodnosti u pristupu stručnoj izobrazbi, a u skladu s pravilima i postupcima koji su na snazi u državama članicama i vodeći računa o situaciji na tržištu rada u državama članicama i u Zajednici.

Članak 47.

1. Utvrdit će se pravila za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti za radnike s hrvatskim državljanstvom koji su zakonito zaposleni na teritoriju neke države članice i za članove njihovih obitelji koji na tom teritoriju zakonito borave. U tom će smislu Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje odlukom, koja ne smije utjecati ni na kakva prava ili obveze iz dvostranih sporazuma, ako oni predviđaju povoljnije uvjete, osigurati primjenu ovih odredaba:

– sva razdoblja osiguranja, zaposlenja ili boravka koja su ti radnici proveli u različitim državama članicama zbrajaju se radi ostvarivanja prava na mirovine i rente za slučaj starosti, invalidnosti i smrti, te radi zdravstvene zaštite tih radnika i članova njihovih obitelji;

– sve mirovine i rente za slučaj starosti, smrti, nesreće na radu ili profesionalne bolesti, odnosno invalidnosti koja iz toga nastane, uz iznimku nedoprinosnih naknada, slobodno se prenose u visini utvrđenoj zakonom države ili država članica dužnika;

– radnici o kojima je riječ primaju obiteljski dodatak za članove svojih obitelji na način kako je gore utvrđeno.

2. Prema radnicima koji su državljani neke države članice i koji su zakonito zaposleni na njezinu teritoriju te prema članovima njihovih obitelji koji zakonito borave na njezinu teritoriju, Hrvatska će postupati na način sličan načinu koji je naveden u drugoj i trećoj alineji stavka 1.

POGLAVLJE II.

POSLOVNI NASTAN

Članak 48.

Za potrebe ovoga Sporazuma:

(a) »Trgovačko društvo Zajednice« odnosno »hrvatsko trgovačko društvo« značit će trgovačko društvo osnovano u skladu s pravom neke države članice odnosno Hrvatske čije se registrirano sjedište, središnje mjesto upravljanja ili glavno mjesto poslovanja nalazi na teritoriju Zajednice odnosno Hrvatske.

Međutim, ako trgovačko društvo koje je osnovano u skladu s pravom neke države članice odnosno Hrvatske na teritoriju Zajednice odnosno Hrvatske ima samo svoje registrirano sjedište, to se trgovačko društvo smatra društvom Zajednice odnosno hrvatskim društvom, ako je njegovo poslovanje stvarno i trajno povezano s gospodarstvom jedne od država članica odnosno Hrvatske.

(b) »Društvo kći« nekoga trgovačkoga društva značit će trgovačko društvo na koje prvo društvo ima prevladavajući utjecaj.

(c) »Podružnica« nekoga trgovačkoga društva značit će mjesto obavljanja poslovne djelatnosti koja nema pravnu osobnost i koja u svom pojavnom obliku ima svojstvo trajnosti, kao što je produžetak društva matice, koja ima poslovno vodstvo i materijalno je opremljena za obavljanje poslova s trećim osobama tako da one, iako znaju da će, ako to bude potrebno, biti u pravnoj vezi s tim društvom maticom čiji je glavni ured u inozemstvu, ne moraju poslovati izravno s tom maticom, već poslove mogu obavljati u mjestu poslovanja koje je njezin produžetak.

(d) »Poslovni nastan« značit će:

(i) za državljane pravo započinjanja gospodarskih djelatnosti kao samostalno zaposlene osobe i pravo osnivanja poduzeća, posebice osnivanja trgovačkih društava na koje imaju prevladavajući utjecaj. Samozapošljavanje i poduzetništvo državljana ne obuhvaća traženje zaposlenja ili zapošljavanje na tržištu rada niti daje prava na pristup tržištu rada druge stranke. Odredbe ovoga poglavlja ne primjenjuju se na osobe koje nisu isključivo samozaposlene;

(ii) za trgovačka društva Zajednice odnosno hrvatska trgovačka društva pravo zapošljavanja gospodarskih djelatnosti osnivanjem društava kćeri i podružnica u Hrvatskoj odnosno Zajednici.

(e) »Djelovanje« će značiti obavljanje gospodarskih djelatnosti.

(f) »Gospodarske djelatnosti« će, u načelu, obuhvaćati djelatnosti industrijske, trgovačke i profesionalne naravi te obrtničke djelatnosti.

(g) »državljanin Zajednice« odnosno »hrvatski državljanin« značit će fizičku osobu koja je državljanin jedne od država članica odnosno Hrvatske.

(h) Što se tiče međunarodnoga pomorskoga prometa, uključujući i kombinirani promet koji obuhvaća pomorsku dionicu, državljani država članica odnosno Hrvatske s poslovnim nastanom izvan Zajednice odnosno Hrvatske te brodarska društva s poslovnim nastanom izvan Zajednice odnosno Hrvatske, koja su pod prevladavajućim utjecajem državljana neke države članice odnosno Hrvatske, također će biti obuhvaćeni odredbama ovoga poglavlja i poglavlja III., ako su njihova plovila registrirana u toj državi članici odnosno Hrvatskoj, a u skladu s njihovim odgovarajućim zakonodavstvom.

(i) »Financijske usluge« značit će djelatnosti koje su opisane u Dodatku VI. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može proširiti ili preinačiti opseg toga Dodatka.

Članak 49.

1. Hrvatska će trgovačkim društvima i državljanima Zajednice olakšati započinjanje djelovanja na svom teritoriju. U tu će svrhu stupanjem na snagu ovog Sporazuma Hrvatska odobriti:

(i) u pogledu poslovnoga nastana trgovačkih društva Zajednice tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji daje vlastitim trgovačkim društvima ili bilo kojemu trgovačkomu društvu iz treće zemlje, ovisno o tome koji je bolji, i

(ii) u pogledu djelovanja već osnovanih društava kćeri i podružnica trgovačkih društava Zajednice u Hrvatskoj tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji daje vlastitim trgovačkim društvima i podružnicama, ili bilo kojemu društvu kćeri i podružnici bilo kojega trgovačkoga društva iz bilo koje treće zemlje, ovisno o tome koji je bolji.

2. Stranke neće donijeti nikakve nove propise ili mjere kojima se uvodi diskriminacija trgovačkih društava Zajednice ili Hrvatske u odnosu na vlastita trgovačka društva u pogledu poslovnoga nastana na svom teritoriju ili u pogledu njihova djelovanja nakon uspostave poslovnoga nastana.

3. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica i njezine države članice odobrit će:

(i) u pogledu poslovnoga nastana hrvatskih trgovačkih društava tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji države članice pružaju vlastitim trgovačkim društvima ili bilo kojemu trgovačkomu društvu iz bilo koje treće zemlje, ovisno o tome koji je bolji;

(ii) u pogledu djelovanja društava kćeri i podružnica hrvatskih trgovačkih društava osnovanih na njihovu teritoriju tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji države članice daju vlastitim trgovačkim društvima i podružnicama, ili bilo kojemu društvu kćeri i podružnici trgovačkoga društva iz bilo koje treće zemlje osnovanom na njihovu teritoriju, ovisno o tome koji je bolji.

4. Četiri godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje utvrdit će načine za proširenje prethodnih odredaba na poslovni nastan državljana obiju stranaka ovoga Sporazuma radi pokretanja gospodarskih djelatnosti kao samostalno zaposlenih osoba.

5. Bez obzira na odredbe ovoga članka:

(a) Nakon stupanja na snagu ovoga Sporazuma društva kćeri i podružnice trgovačkih društava Zajednice imat će pravo korištenja i uzimanja u najam nekretnina u Hrvatskoj;

(b) Društva kćeri trgovačkih društava Zajednice također će imati pravo stjecanja i uživanja vlasništva na nekretninama kao i hrvatska trgovačka društva, a glede javnih dobara/dobara od općega interesa ista prava koja uživaju hrvatska trgovačka društva, kad su ta prava potrebna za vođenje gospodarskih djelatnosti radi kojih su osnovana, isključujući prirodna bogatstva, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište. Četiri godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje utvrdit će načine za proširenje prava koja su navedena u ovom stavku na izuzeta područja.

(c) Četiri godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ispitat će mogućnosti proširenja prava iz točke (b), uključujući prava u izuzetim područjima, na podružnice trgovačkih društava Zajednice.

Članak 50.

1. Podložno odredbama članka 49., izuzimajući financijske usluge koje su opisane u Dodatku VI., svaka stranka može urediti poslovni nastan i djelovanje trgovačkih društava i državljana na svom teritoriju, ako se tim propisima trgovačka društva i državljani druge stranke ne diskriminiraju u usporedbi s njezinim vlastitim trgovačkim društvima i državljanima.

2. U pogledu financijskih usluga, bez obzira na ostale odredbe ovoga Sporazuma, ni jednoj se stranki ne priječi da iz opreza poduzima mjere, uključujući mjere za zaštitu ulagača, deponenata, osiguranika ili osoba prema kojima neki pružatelj financijskih usluga ima fiducijarnu obvezu, ili pak mjere kojima se jamči cjelovitost i stabilnost financijskoga sustava. Takve mjere ne smiju služiti kao sredstvo izbjegavanja obveza koje je stranka preuzela ovim Sporazumom.

3. Ništa se u ovom Sporazumu neće tumačiti na način da se od bilo koje stranke zahtijeva otkrivanje podataka vezanih uz poslove i račune pojedinih klijenata, kao ni bilo kojega povjerljivoga ili nejavnoga podatka u posjedu javnih tijela.

Članak 51.

1. Odredbe ovoga poglavlja neće se primjenjivati na usluge zračnoga prijevoza, prijevoza unutarnjim plovnim putovima te kabotažu u pomorskom prijevozu.

2. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može dati preporuke da se poboljšaju poslovni nastan i djelovanje u područjima koja su obuhvaćena stavkom 1.

Članak 52.

1. Odredbe članka 49. i 50. ne sprečavaju bilo koju od stranaka da primjenjuje posebna pravila koja se odnose na osnivanje i djelovanje na njezinu teritoriju podružnica trgovačkih društava druge stranke koje nisu osnovane na teritoriju prve stranke, pod uvjetom da su ta pravila opravdana pravnim ili tehničkim razlikama između tih podružnica i podružnica trgovačkih društava osnovanih na njezinu teritoriju ili, iz opreza, u pogledu financijskih usluga.

2. Razlika u tretmanu neće izlaziti izvan onoga što je strogo potrebno zbog takvih pravnih ili tehničkih razlika ili, iz opreza, u pogledu financijskih usluga.

Članak 53.

Kako bi se državljanima Zajednice i hrvatskim državljanima olakšalo započinjanje i bavljenje zakonski uređenim profesionalnim djelatnostima u Hrvatskoj odnosno Zajednici, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ispitat će koji su koraci potrebni za uzajamno priznavanje kvalifikacija. U tom cilju ono može poduzeti sve potrebne mjere.

Članak 54.

1. Trgovačko društvo Zajednice ili hrvatsko trgovačko društvo osnovano na teritoriju Hrvatske odnosno Zajednice imat će pravo zapošljavati, izravno ili preko neke od svojih društava kćeri ili podružnica na teritoriju Hrvatske odnosno Zajednice, u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u zemlji osnivanja, zaposlenike koji su državljani država članica odnosno Hrvatske, pod uvjetom da su oni ključno osoblje u smislu stavka 2. te da ih zapošljavaju isključivo trgovačka društva, njihova društva kćeri ili podružnice. Boravišnom i radnom dozvolom tih zaposlenika bit će obuhvaćeno samo vrijeme trajanja takva radnoga odnosa.

2. Ključno osoblje gore spomenutih trgovačkih društava odnosno, u daljnjem tekstu, »organizacija«, jesu »osobe premještene unutar društva« u smislu točke (c) ovoga stavka, a u okviru sljedećih kategorija, pod uvjetom da je ta organizacija pravna osoba te da su te osobe u njoj bile zaposlene ili da su djelovale kao partneri (s izuzetkom većinskih članova) najmanje godinu dana neposredno prije premještaja:

(a) osobe koje u organizaciji imaju viši položaj, koje u prvom redu upravljaju poslovanjem poduzeća i koje se uglavnom nalaze pod općim nadzorom ili rukovodstvom uprave ili dioničara društva, odnosno osobe koje obnašaju neku istovjetnu dužnost, uključujući:

– upravljanje osnivanjem odjela ili podpodjela društva;

– praćenje i nadziranje rada drugih zaposlenika koji obavljaju nadzorne, stručne ili voditeljske poslove;

– osobne ovlasti za zapošljavanje i otpuštanje djelatnika, odnosno davanje preporuka vezanih uz zapošljavanje, otpuštanje ili druge kadrovske poslove;

(b) osobe koje rade u organizaciji, koje posjeduju posebna znanja bitna za pružanje usluga, služenje opremom za istraživanja, primjenu tehnika ili vođenje poslovanja društva. Osim znanja usko vezanih uz to društvo, ocjena takvih znanja može održavati i visok stupanj stručne osposobljenosti u odnosu na određenu vrstu posla ili djelatnosti koja zahtijeva točno određeno stručno znanje, uključujući članstvo u ovlaštenoj strukovnoj udruzi;

(c) »osoba premještena unutar društva« znači fizičku osobu koja radi u određenoj organizaciji na teirtoriju jedne od stranaka, ali je u obavljanju gospodarskih djelatnosti privremeno premještena na teritorij druge stranke. Ta organizacija mora imati svoje glavno mjesto obavljanja poslovne djelatnosti na teritoriju jedne od stranaka, a premještaj se mora obaviti u društvo (podružnicu, društvo kći) koje je dio te organizacije i koje u stvarnosti obavlja slične gospodarske djelatnosti na teritoriju druge stranke.

3. Ulazak i privremena prisutnost državljana Hrvatske odnosno Zajednice na teritoriju Zajednice odnosno Hrvatske bit će dopušteni, u slučaju da su ti predstavnici trgovačkih društava osobe koje u trgovačkom društvu obnašaju neku višu dužnost u smislu stavka 2. točke (a) ovoga članka te da su u određenoj državi članici odnosno Hrvatskoj odgovorne za uspostavu društva kćeri ili podružnice nekoga hrvatskoga društva u Zajednici, odnosno za uspostavu društva kćeri ili podružnice nekoga društva Zajednice u Hrvatskoj, i u slučaju kada:

– ti predstavnici nisu uključeni u obavljanje izravne prodaje ili u pružanje usluga, i

– to trgovačko društvo svoje glavno mjesto poslovanja ima izvan Zajednice odnosno Hrvatske te da u državi članici odnosno Hrvatskoj nema drugoga predstavnika, ured, podružnicu ili društvo kćer.

Članak 55.

Tijekom prve tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska može, na prijelaznoj osnovi, uvesti mjere koje odstupaju od odredaba ovoga poglavlja u pogledu prava poslovnoga nastanka trgovačkih društava i državljana Zajednice, i to u određenim gospodarskim granama koje:

– prolaze kroz restrukturiranje ili se suočavaju s ozbiljnim teškoćama, posebice ako one za sobom povlače ozbiljne socijalne probleme u Hrvatskoj, ili su

– suočene s gubitkom ili drastičnim smanjenjem ukupnoga udjela na tržištu koje hrvatska društva ili državljani imaju u tom sektoru ili gospodarskoj grani u Hrvatskoj, ili su

– gospodarske grane u nastajanju u Hrvatskoj.

Ove mjere:

(i) prestat će se primjenjivati najkasnije pet godina od stupanja na snagu ovoga Sporazuma,

(ii) bit će razumne i potrebne kako bi se popravilo stanje i

(iii) neće uvoditi diskriminaciju u pogledu djelatnosti koje obavljaju trgovačka društva ili državljani Zajednice koji u trenutku uvođenja tih mjera već imaju poslovni nastan na teritoriju Hrvatske, a u odnosu na hrvatska trgovačka društva ili državljane.

Pri osmišljavanju i primjeni tih mjera Hrvatska će, kad je god to moguće, trgovačkim društvima i državljanima Zajednice odobriti povlašteni tretman, a u svakom slučaju tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji jamči društvima ili državljanima iz bilo koje treće zemlje. Prije donošenja tih mjera Hrvatska će se savjetovati s Vijećem za stabilizaciju i pridruživanje te neće započeti s njihovom primjenom prije isteka razdoblja od mjesec dana nakon što je obavijestila Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje o konkretnim mjerama koje namjerava uvjesti, osim ako opasnost od nenadoknadive štete ne nalaže poduzimanje hitnih mjera, u kojem će se slučaju Hrvatska savjetovati s Vijećem za stabilizaciju i pridruživanje neposredno po njihovu usvajanju.

Po isteku treće godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska može uvesti te mjere ili nastaviti s njihovom provedbom jedino uz suglasnost Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje i pod uvjetima koje ono odredi.

POGLAVLJE III.

PRUŽANJE USLUGA

Članak 56.

1. U skladu sa sljedećim odredbama stranke se obvezuju poduzeti nužne korake kako bi postupno omogućavale da usluge pružaju trgovačka društva ili državljani Zajednice odnosno Hrvatske s poslovnim nastanom na teritoriju stranke kojoj ne pripada osoba kojoj su te usluge namijenjene.

2. Usporedo s procesom liberalizacije, koji je spomenut u stavku 1., stranke će dopustiti privremeno kretanje fizičkih osoba koje pružaju usluge ili onih koje pružatelj usluga zapošljava kao ključno osoblje u smislu članka 54., uključujući fizičke osobe koje su predstavnici trgovačkoga društva ili državljana Zajednice ili Hrvatske i koje traže privremeni ulazak radi vođenja pregovora o prodaji usluga ili sklapanja ugovora o prodaji usluga za toga pružatelja usluga kada ti predstavnici nisu uključeni u obavljanje izravne prodaje korisnicima ili samostalno pružanje usluga.

3. Nakon četiri godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje poduzet će mjere nužne za postupnu provedbu odredaba stavka 1. Pri tome će se voditi računa o napretku koji su stranke postigle u usklađivanju svojih prava.

Članak 57.

1. Stranke neće poduzimati mjere ni radnje koje bi uvjete pod kojima usluge pružaju državljani ili trgovačka društva Zajednice i Hrvatske s poslovnim nastanom na teritoriju stranke, kojoj ne pripada osoba kojoj su te usluge namijenjene, bitno ograničile u odnosu na stanje zatečeno na dan koji prethodi danu stupanja na snagu ovoga Sporazuma.

2. Ako jedna stranka smatra da mjere koje je druga stranka uvela nakon stupanja Sporazuma na snagu dovode do stanja koje je u pogledu pružanja usluga bitno restriktivnije od stanja zatečenoga na dan stupanja Sporazuma na snagu, ona može od druge stranke zahtijevati da započne konzultacije.

Članak 58.

U pružanju prometnih usluga između Zajednice i Hrvatske primjenjuju se ove odredbe:

1. S obzirom na kopneni promet Protokolom 6. utvrđena su pravila koja su primjenjiva na odnos između stranaka, posebice radi osiguranja neograničenoga cestovnoga tranzitnoga prometa preko Hrvatske i Zajednice u cjelini, učinkovite primjene načela nediskriminacije i postupnoga usklađivanja hrvatskoga zakonodavstva na području prometa sa zakonodavstvom Zajednice.

2. S obzirom na međunarodni pomorski promet stranke se obvezuju na učinkovitu primjenu načela neograničenoga pristupa tržištu i prometu na komercijalnoj osnovi.

(a) Prethodna odredba ne utječe na prava i obveze prema Kodeksu Ujedinjenih naroda o poslovanju linijskih konferencija na način kako ga primjenjuje jedna ili druga stranka ovoga Sporazuma. Nekonferencijski linijski brodari mogu se slobodno natjecati s konferencijskim brodarom sve dok se pridržavaju načela poštenoga tržišnoga natjecanja na komercijalnoj osnovi.

(b) Stranke potvrđuju svoje opredjeljenje za okružje slobodnoga tržišnoga natjecanja kao osnovne značajke prometa krutoga i tekućega rasutoga tereta.

3. U primjeni načela iz stavka 2. stranke:

(a) neće uvrštavati klauzule o podjeli tereta u buduće dvostrane sporazume s trećim zemljama, osim u iznimnim okolnostima u kojima linijski brodari s teritorija jedne ili druge stranke ovoga Sporazuma u protivnom ne bi imali stvarnu priliku prometovati u treću zemlju ili iz nje radi obavljanja trgovine.

(b) zabranit će rješenja vezana uz podjelu tereta u budućim dvostranim sporazumima koja se odnose na promet krutoga i tekućega rasutoga tereta;

(c) nakon stupanja na snagu ovoga Sporazuma ukinut će se jednostrane mjere te upravne, tehničke i druge prepreke koje bi mogle imati ograničavajući ili diskriminirajući učinak na slobodno pružanje usluga u međunarodnom pomorskom prometu.

(d) Svaka će od stranaka, inter alia, postupati s brodovima kojima upravljaju državljani ili društva druge stranke na način koji nije manje povoljan od načina na koji postupaju prema vlastitim brodovima, a u odnosu na pristup lukama koje su otvorene za međunarodni promet, uporabu infrastrukture i pomoćnih pomorskih usluga u lukama, te na naknade i pristojbe, carinske pogodnosti, dodjeljivanje vezova i mogućnost utovara i istovara robe.

4. Kako bi se zajamčio usklađeni razvoj i postupna liberalizacija prometa između stranaka, a u skladu s njihovim uzajamnim komercijalnim potrebama, uvjeti obostranoga pristupa tržištu u zračnom prometu uređuje se posebnim sporazumima, o kojima će stranke pregovarati nakon stupanja na snagu ovoga Sporazuma.

5. Prije sklapanja sporazuma iz stavke 4. stranke ne smiju poduzimati bilo kakve mjere ili radnje koje više ograničavaju ili diskriminiraju u odnosu na stanje zatečeno prije stupanja na snagu ovoga Sporazuma.

6. Hrvatska će svoje zakonodavstvo, uključujući upravne, tehničke i druge propise, prilagoditi zakonodavstvu Zajendice koje se u određenom trenutku primjenjuje u zračnom i kopnenom prometu, i to u onoj mjeri u kojoj to služi liberalizaciji i obostranom pristupu tržištima obiju stranaka te omogućuje kretanje putnika i roba.

7. Usporedo sa zajedničkim napretkom u ostvarivanju ciljeva postavljenih u ovom poglavlju Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ispitat će načine stvaranja uvjeta koji su prijeko potrebni za unapređivanje slobode pružanja usluga u zračnom i kopnenom prometu.

POGLAVLJE IV.

TEKUĆA PLAĆANJA I KRETANJE KAPITALA

Članak 59.

Stranke se obvezuju odobravati sva plaćanja i transfere na tekući račun bilance plaćanja između Zajednice i Hrvatske u slobodnoj konvertibilnoj valuti i u skladu s odredbama članka VIII. Statuta Međunarodnoga monetarnoga fonda.

Članak 60.

1. U pogledu transakcija na kapitalnom računu i financijskom računu bilance plaćanja nakon stupanja na snagu ovoga Sporazuma stranke će osigurati slobodno kretanje kapitala koji se odnosi na izravna ulaganja u društva koja su ustanovljena u skladu s pravom zemlje domaćina i ulaganja koja su obavljena u skladu s odredbama poglavlja II., glave V., kao i likvidaciju ili povrat tih ulaganja i bilo kakve dobiti koja iz njih proizlazi.

2. U pogledu transakcija na kapitalnom i financijskom računu bilance plaćanja od stupanja na snagu ovoga Sporazuma stranke će osigurati slobodno kretanje kapitala s obzirom na potraživanja koja se odnose na trgovačke transakcije ili pružanje usluga u kojima sudjeluje osoba koja ima prebivalište u jednoj od stranaka, te na financijske zajmove i kredite s rokom dospijeća duljim od jedne godine.

Po stupanju na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će dopustiti državljanima država članica Europske unije stjecanje nekretnina u Hrvatskoj, uz potpunu i svrhovitu primjenu postojećih postupaka, osim za područja i pitanja navedena u Dodatku VII. U razdoblju od četiri godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će postupno usklađivati svoje zakonodavstvo koje se odnosi na stjecanje nekretnina u Hrvatskoj kako bi državljanima članica Europske unije osigurala isti tretman kao i hrvatskim državljanima. Nakon istjeka četvrte godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ispitat će načine za proširivanje tih prava na područja i pitanja navedena u Dodatku VII.

Stranke će također osigurati, od četvrte godine nakon stupanja na snagu ovoga Sporazuma, slobodno kretanje kapitala koje se odnosi na portfeljna ulaganja i financijske zajmove i kredite s rokom dospijeća kraćim od godine dana.

3. Ne dovodeći u pitanje stavak 1. stranke neće uvoditi nikakva nova ograničenja na kretanje kapitala i tekuća plaćanja između osoba s prebivalištem u Zajednici odnosno Hrvatskoj i neće postojeća rješenja dodatno ograničavati.

4. Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 59. i ovoga članka, kada u iznimnim okolnostima kretanje kapitala između Zajednice i Hrvatske uzrokuje ili prijeti uzrokovanjem ozbiljnih teškoća u funkcioniranju tečajne politike ili monetarne politike u Zajednici ili Hrvatskoj, Zajednica odnosno Hrvatska može poduzeti zaštitne mjere u pogledu kretanja kapitala između Zajednice i Hrvatske za razdoblje ne dulje od šest mjeseci, ako su takve mjere prijeko potrebne.

5. Nijedna se gornja odredba ne može upotrijebiti da bi se ograničila prava gospodarskih subjekata obiju stranaka da iskoriste svaki povoljniji tretman na temelju bilo kojega postojećega dvostranoga ili višestranoga sporazuma koji uključuje stranke ovoga Sporazuma.

6. Stranke će se međusobno savjetovati o olakšavanju kretanja kapitala između Zajednice i Hrvatske radi promicanja ciljeva ovoga Sporazuma.

Članak 61.

1. Tijekom prve četiri godine od dana stupanja na snagu ovoga Sporazuma stranke će poduzimati mjere koje omogućavaju stvaranje potrebnih uvjeta za daljnju postupnu primjenu pravila Zajednice o slobodnom kretanju kapitala.

2. Po isteku četvrte godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje utvrdit će načine potpune primjene pravila Zajednice o kretanju kapitala.

POGLAVLJE V.

OPĆE ODREDBE

Članak 62.

1. Primjena odredaba ove glave moiže se ograničiti temeljem javnoga interesa, javne sigurnosti ili javnoga zdravlja.

2. Odredbe ove glave neće se primjenjivati na aktivnosti koje su na teritoriju bilo koje stranke povezane, makar i povremeno, s izvršavanjem službenih ovlasti.

Članak 63.

Prema ovoj glavi ništa iz ovoga Sporazuma ne sprječava stranke da primjenjuju svoje zakone i ostale propise koji se odnose na ulazak i boravak, zapošljavanje, radne uvjete, poslovni nastan fizičkih osoba i pružanje usluga pod uvjetom da ih pritom ne primjenjuju na takav način da poništavaju ili umanjuju koristi koje ima bilo koja od stranaka na temelju uvjeta iz određene odredbe ovoga Sporazuma. Ova odredba ne utječe na primjenu članka 62.

Članak 64.

Odredbe ove glave također se primjenjuju na trgovačka društva koja su pod nadzorom i isključivo u zajedničkom vlasništvu hrvatskih društava ili državljana i društava ili državljana Zajednice.

Članak 65.

1. Tretman najpovlaštenije države, dodijeljen u skladu s odredbama ove glave, neće se primjenjivati na porezne povlastice koje stranke pružaju ili će pružati u budućnosti na temelju sporazuma čija je svrha izbjeći dvostruko oporezivanje ili druge porezne dogovore.

2. Nijedna odredba ove glave neće se tumačiti kao sprječavanje stranaka da usvoje ili provedu bilo koju mjeru čiji je cilj sprječavanje izbjegavanja ili utaje poreza u skladu s poreznim odredbama sporazuma o izbjegavanju dvostrukoga oporezivanja i drugih poreznih dogovora ili domaćega fiskalnoga zakonodavstva.

3. Nijedna od odredaba ove glave neće se tumačiti kao sprječavanje država članica ili Hrvatske da u primjeni relevantnih odredaba svoga fiskalnoga zakonodavstva razlikuju porezne obveznike koji nisu u istoj situaciji, posebice s obzirom na njihovo prebivalište.

Članak 66.

1. Stranke će nastojati, gdje je god to moguće, izbjeći nametanje restriktivnih mjera, uključujući mjere koje se odnose na uvoz, radi bilance plaćanja. Stranka koja usvoji takve mjere dostavit će, što je prije moguće, drugoj stranci raspored njihova ukidanja.

2. Kada se jedna od više država članica ili Hrvatska nalaze u ozbiljnim teškoćama vezanim uz bilancu plaćanja ili im takve teškoće prijete, Zajednica ili Hrvatska, ovisno o situaciji, mogu u skladu s uvjetima utvrđenim u Sporazumu Svjetske trgovinske organizacije usvojiti restriktivne mjere, uključujući mjere koje se odnose na uvoz, koje će biti ograničenoga trajanja, a koje ne mogu prekoračiti ono što je strogo potrebno da bi se popravila bilanca plaćanja. Zajednica ili Hrvatska, ovisno o situaciji, o tome će smjesta obavijestiti drugu stranku.

3. Restriktivne se mjere neće primjenjivati na transfere koji se odnose na ulaganja, posebice ne na povrat uloženoga ili ponovno uloženoga iznosa, ili bilo kakvih prihoda koji iz njih proizlaze.

Članak 67.

Odredbe će se ove glave postupno prilagođavati, posebice u svjetlu zahtjeva koji proizlaze iz članka V. Općega sporazuma o trgovini uslugama.

Članak 68.

Odredbe ovoga Sporazuma ne dovode u pitanje primjenu bilo koje mjere koju je donijela jedna od stranaka, nužne radi sprječavanja izbjegavanja mjera koje se odnose na pristup trećih zemalja njezinu tržištu na temelju odredaba ovoga Sporazuma.

GLAVA VI.

USKLAĐIVANJE PRAVA, PROVEDBA PRAVA
I PRAVILA TRŽIŠNOGA NATJECANJA

Članak 69.

1. Stranke pridaju važnost usklađivanju postojećega hrvatskoga zakonodavstva sa zakonodavstvom Zajednice. Hrvatska će nastojati osigurati postupno usklađivanje postojećih zakona i budućega zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice (acquis).

2. Usklađivanje će započeti danom potpisivanja Sporazuma i postupno će se proširivati na sve elemente pravne stečevine Zajednice (acquis) iz ovoga Sporazuma do kraja razdoblja utvrđenoga u članku 5. Sporazuma. Usklađivanje će se, posebice u ranoj fazi, usredotočiti na temeljne dijelove pravne stečevine Zajednice (acquis) koji se odnose na unutarnje tržište i na druga područja vezana uz trgovinu, a na temelju programa o kojem se trebaju usuglasiti Komisija Europskih zajednica i Hrvatska. Hrvatska će u dogovoru s Komisijom Europskih zajednica definirati načine nadgledanja provedbe usklađivanja zakonodavstva i radnji koje treba poduzimati u svezi s njegovom provedbom.

Članak 70.

TRŽIŠNO NATJECANJE I OSTALE GOSPODARSKE ODREDBE

1. Sljedeće je nespojivo s ispravnom primjenom Sporazuma u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između Zajednice i Hrvatske:

(i) svi sporazumi između poduzetnika, odluke udruženja poduzetnika i usklađene prakse između poduzetnika, čiji je cilj ili učinak sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnoga natjecanja;

(ii) zlouporaba vladajućega položaja jednog ili više poduzetnika na teritoriju Zajednice ili Hrvatske u cjelini, ili u njihovim značajnim dijelovima;

(iii) svaka državna potpora koja narušava ili prijeti narušavanjem tržišnoga natjecanja davanjem prednosti nekim poduzetnicima ili nekim proizvodima.

2. Svako postupanje suprotno ovom članku ocjenjivat će se na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Zajednici, posebice članaka 81., 82., 86. i 87. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i instrumenata za tumačenje koje su usvojile institucije Zajednice.

3. Stranke će osigurati da operativno neovisnomu javnomu tijelu budu povjerene ovlasti nužne za potpunu primjenu stavka 1. (i) i (ii) ovoga članka glede privatnih i javnih poduzetnika i poduzetnika kojima su dodijeljena posebna prava.

4. Hrvatska će osnovati operativno neovisno tijelo kojemu će povjeriti ovlasti nužne za potpunu primjenu stavka 1. (iii) ovoga članka u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Sporazuma. To će tijelo, inter alia, biti ovlašteno odobravati programe državne potpore i pojedinačne potpore u skladu sa stavkom 2. ovoga članka i naređivati povrat državne potpore koja je nezakonito dodijeljena.

5. Svaka će stranka osigurati transparentnost na području državnih potpora, tako što će, inter alia, drugoj stranci dostavljati redoviti godišnji izvještaj ili drugi odgovarajući dokument, slijedeći metodologiju i prikaz koji je sadržan u pregledu državnih potpora Zajednice. Na zahtjev jedne od stranaka druga će stranka osigurati informacije o određenim pojedinačnim slučajevima javne potpore.

6. Hrvatska će izraditi sveobuhvatan popis programa potpore koji su uspostavljeni prije osnivanja tijela iz stavka 4. i takve će programe pomoći uskladiti s kriterijima iz stavka 2. u razdoblju ne dužem od četiri godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma.

7. (a) Radi primjene odredaba stavka 1. (iii) stranke prihvaćaju da će se prve četiri godine nakon stupanja na snagu ovoga Sporazuma svaka državna potpora koju dodjeljuje Hrvatska ocjenjivati, uzimajući u obzir činjenicu da se Hrvatska smatra područjem koje je istovjetno područjima Zajednice koja su opisana u članku 87. (3) (a) Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

(b) Unutar tri godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će Komisiji Europskih zajednica dostaviti svoje iznose BDP po glavi stanovnika koji su usklađeni na razini NUTS-a II. Tijelo iz stavka 4. i Komisija Europskih zajednica potom će zajedno ocijeniti podobnost hrvatskih regija i na temelju toga maksimalni iznos potpora kako bi se izradila karta regionalnih potpora na osnovi odgovarajućih smjernica Zajednice.

8. Glede proizvoda iz poglavlja II, glave IV:

– stavak 1. (iii) neće se primjenjivati;

– svako postupanje suprotno stavku 1. (i) ocjenjivat će se prema kriterijima koje je utvrdila Zajednica na temelju članaka 36. i 37. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i posebnih instrumenata Zajednice koji su usvojeni na toj osnovi.

9. Ako jedna od stranaka smatra da je određeno psotupanje nespojivo s uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, može poduzeti odgovarajuće mjere nakon konzultacija unutar Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje ili trideset radnih dana nakon što se obratila za konzultacije.

Ništa iz ovoga članka nije u suprotnosti i ne može na bilo koji način utjecati na protudampinške ili kompenzacijske mjere koje bilo koja stranka poduzima u skladu s odgovarajućim članicama Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994 i Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije o subvencijama i kompenzacijskim mjerama, ili s odgovarajućim domaćim zakonodavstvom.

Članak 71.

INTELEKTUALNO, INDUSTRIJSKO I TRGOVAČKO VLASNIŠTVO

1. Prema odredbama ovoga članka i Dodatka VIII. stranke potvrđuju važnost koju pridaju osiguranju odgovarajuće i učinkovite zaštite i provedbe prava intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva.

2. Hrvatska će poduzeti nužne mjere kako bi najkasnije tri godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma zajamčila razinu zaštite intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva koja je slična zaštiti koja postoji u Zajednici, uključujući učinkovita sredstva za provedbu tih prava.

3. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može odlučiti obvezati Hrvatsku na pristupanje određenim višestranim ugovorima u tom području.

4. Ako se pojave problemi u području intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva koji utječu na trgovinske uvjete, morat će se hitno priopćiti Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje, na zahtjev bilo koje od stranaka, radi postizanja obostrano zadovoljavajućih rješenja.

Članak 72.

JAVNE NABAVE

1. Stranke smatraju da je željeni cilj otvaranje pristupa nadmetanju za sklapanje ugovora o javnim nabavama na temelju nediskriminacije i uzajamnosti, posebice u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije.

2. Hrvatskim trgovačkim društvima, bez obzira na to jesu li osnovana u Zajednici ili nisu, od stupanja na snagu ovoga Sporazuma bit će omogućen pristup natječajima o javnim nabavama u Zajednici, prema pravilima o nabavama koja vrijede u Zajednici, pod uvjetima ne manje povoljnim od uvjeta koji se primjenjuju na društva Zajednice.

Gornje odredbe također će se primjenjivati na ugovore s područja komunalnih usluga nakon što hrvatska Vlada usvoji zakonodavstvo kojim se na to područje uvode pravila Zajednice. Zajednica će periodično provjeravati je li Hrvatska stvarno uvela takvo zakonodavstvo.

Trgovačkim društvima Zajednice koja nisu osnovana u Hrvatskoj omogućit će se pristup natječajima o javnim nabavama u Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, pod uvjetima ne manje povoljnim od uvjetima koji se primjenjuju na hrvatska društva, najkasnije tri godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma. Društva Zajednice osnovana u Hrvatskoj, prema odredbama poglavlja 2., glave V., imat će pristup natječajima o javnim nabavama pod uvjetima ne manje povoljnim od uvjeta koji se primjenjuju na hrvatska društva od stupanja na snagu ovoga Sporazuma.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje periodično će ispitivati mogućnost da Hrvatska svim društvima Zajednice omogući pristup najtečajima o javnim nabavama u Hrvatskoj.

3. Što se tiče poslovnoga nastana, djelovanja, pružanja usluga između Zajednice i Hrvatske te zapošljavanja i kretanja radne snage, što je povezano s izvršavanjem ugovora o javnim nabavama, primjenjuju se odredbe članaka 45. do 68.

Članak 73.

NORMIZACIJA, MJERITELJSTVO, OVLAŠĆIVANJE I OCJENA SUKLADNOSTI

1. Hrvatska će poduzeti potrebne mjere kako bi postupno postigla usklađenost s tehničkim propisima Zajednice i europskom normizacijom, mjeriteljstvom i ovlašćivanjem te postupcima za ocjenu sukladnosti.

2. U tu će svrhu stranke u ranoj fazi započeti:

– promicati uporabu tehničkih propisa Zajednice i europskih norma, te postupaka ispitivanja i ocjene sukladnosti;

– zaključivati, po potrebi, Europske protokole za ocjenu sukladnosti;

– poticati razvoj infrastrukture za kakvoću; normizaciju, mjeriteljstvo, ovlašćivanje i ocjenu sukladnosti;

– promicati sudjelovanje Hrvatske u radu specijaliziranih europskih organizacija, osobito u Europskom odboru za normizaciju, Europskom odboru za elektrotehničku normizaciju, Europskom institutu za telekomunikacijske norme, Europskoj suradnji na ovlašćivanju, u Europskoj suradnji u zakonskom mjeriteljstvu i u EUROMET–u.

Članak 74.

ZAŠTITA POTROŠAČA

Stranke će surađivati kako bi uskladile standarde za zaštitu potrošača u Hrvatskoj sa standardima u Zajednici. Učinkovita je zaštita potrošača nužna kako bi se osiguralo primjereno funkcioniranje tržišnoga gospodarstva. Ta će zaštita ovisiti o razvoju upravne infrastrukture radi osiguranja nadzora nad tržištem i provedbe zakona na tom području.

U tu će svrhu i u njihovu zajedničkom interesu stranke poticati i osigurati:

– usklađivanje zakonodavstva i prilagođavanje zaštite potrošača u Hrvatskoj zaštiti koja je na snazi u Zajednici;

– politiku aktivne zaštite potrošača, uključujući veću informiranost i razvoj neovisnih organizacija;

– učinkovitu pravnu zaštitu potrošača radi poboljšanja kakvoće potrošačke robe i održavanja odgovarajućih sigurnosnih standarda.

GLAVA VII.

PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI

UVOD

Članak 75.

JAČANJE INSTITUCIJA I VLADAVINE PRAVA

U suradnji na području pravosuđa i unutarnjih poslova stranke će posebnu važnost pridavati konsolidiranju vladavine prava i jačanju institucija na svim razinama u području uprave općenito, a posebice u provođenju prava i u pravosudnim mehanizmima.

Suradnja na području pravosuđa usredotočit će se posebice na neovisnost sudstva, poboljšanje njegove učinkovitosti i na izobrazbu pravne struke.

SURADNJA NA PODRUČJU KRETANJA OSOBA

Članak 76.

VIZE, GRANIČNA KONTROLA, AZIL I MIGRACIJE

1. Stranke će surađivati na područjima viza, granične kontrole, azila i migracija i utvrdit će okvire za suradnju u tim područjima, uključujući suradnju na regionalnoj razini.

2. Suradnja u pitanjima iz stavka 1. temeljit će se na međusobnim konzultacijama i uskoj koordinaciji između stranaka te bi trebala uključivati tehničku i upravnu pomoć u:

– razmjeni informacija o zakonodavstvu i praksi;

– izradi zakonodavstva;

– povećanju učinkovitosti institucija;

– izobrazbi osoblja;

– zaštiti putnih isprava i otkrivanju lažnih isprava.

3. Suradnja će se posebno usredotočiti:

– u području azila na izradu i primjenu nacionalnoga zakonodavstva kako bi se dostigli standardi iz Ženevske konvencije iz 1951. i Njujorškoga protokola iz 1967. radi osiguravanja poštovanja načela zabrane protjerivanja;

– u području legalnih migracija na pravila ulaska te na prava i status osoba kojima je odobren ulazak. U svezi s migracijama stranke su sporazumne osigurati pravedni tretman državljanima drugih zemalja koji zakonito prebivaju na njihovu teritoriju i promicati politiku integracije radi osiguravanja prava i obveza koji su usporedivi s pravima i obvezama koje imaju njihovi državljani.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može predložiti dodatna područja suradnje u skladu s ovim člankom.

Članak 77.

SPREČAVANJE I KONTROLA ILEGALNIH IMIGRACIJA; PONOVNI PRIHVAT (READMISIJA)

1. Stranke su suglasne surađivati radi sprečavanja i kontrole ilegalnih imigracija. U tu svrhu:

– Hrvatska je suglasna ponovno prihvatiti sve svoje državljane koji se ilegalno nalaze na teritoriju neke države članice na njezin zahtjev i bez dodatnih formalnosti;

– također, svaka je država članica Europske unije suglasna ponovno prihvatiti sve svoje državljane koji se ilegalno nalaze na teritoriju Hrvatske na njezin zahtjev i bez dodatnih formalnosti.

Države članice Europske unije i Hrvatska osigurat će svojim državljanima odgovarajuće osobne isprave te će im za to pružiti potrebnu upravnu podršku.

2. Stranke su suglasne da na zahtjev Hrvatska i Europska zajednica sklope sporazum koji će urediti posebne obveze Hrvatske i država članica Europske unije za ponovni prihvat, uključujući obvezu ponovnog prihvata državljana drugih zemalja i osoba bez državljanstva.

3. Do sklapanja sporazuma sa Zajednicom iz stavka 2. Hrvatska je suglasna sklopiti, na zahtjev neke države članice, dvostrane sporazume s pojedinim državama članicama Europske unije kojima se uređuju posebne obveze ponovnoga prihvata između Hrvatske i te države članice, uključujući obvezu ponovnoga prihvata državljana drugih zemalja i osoba bez državljanstva.

4. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ispitat će koji bi se dodatni zajednički napori mogli učiniti radi sprečavanja i kontrole ilegalnih imigracija, uključujući trgovinu ljudima.

SURADNJA U VEZI S PRANJEM NOVCA
I NEDOPUŠTENIM DROGAMA

Članak 78.

PRANJE NOVCA

1. Stranke su suglasne da je prijeko potrebno ulagati napore i surađivati kako bi spriječile uporabu svojih financijskih sustava za pranje prihoda stečenih od kaznenih djela općenito, a posebice od kaznenih djela vezanih uz drogu.

2. Suradnja na tom području može uključivati upravnu i tehničku pomoć radi razvoja provedbe propisa i omogućavanja učinkovita funkcioniranja odgovarajućih standarda i mehanizama za sprečavanje pranja novca istovjetnih onima koje je usvojila Zajednica i međunarodni forumi na ovom području.

Članak 79.

SURADNJA U VEZI S NEDOPUŠTENIM DROGAMA

1. Stranke će, u granicama svojih ovlasti i nadležnosti, surađivati kako bi osigurale uravnotežen i integriran pristup kontroli droga. Politika i aktivnosti kontrole droga bit će usmjerene na smanjivanje opskrbe, trgovine i potražnje za nedopuštenim drogama te na učinkovitiju kontrolu prekurzora.

2. Stranke će se dogovoriti o potrebnim metodama suradnje za postizanje tih ciljeva. Aktivnosti će se temeljiti na zajednički dogovorenim načelima u skladu sa strategijom EU za kontrolu droga.

Suradnja će se između stranaka sastojati od tehničke i upravne pomoći, posebice na ovim područjima:

– izradi nacionalnoga zakonodavstva i politika;

– osnivanju institucija i informativnih centara;

– izobrazbi osoblja;

– istraživanjima vezanim uz droge;

– sprečavanju zlouporabe prekurzora za nedopuštenu proizvodnju droga.

Stranke se mogu dogovoriti o uključivanju drugih područja.

SURADNJA U KAZNENIM PITANJIMA

Članak 80.

SpreČavanje i suzbijanje kriminala i drugih nezakonitih aktivnosti

1. Stranke su suglasne surađivati u suzbijanju i sprečavanju kaznenih i nezakonitih aktivnosti, organiziranih ili drugih, kao što su:

– trgovina ljudima;

– protuzakonite gospodarske aktivnosti, a posebice korupcija, krivotvorenje novca, nezakonite transakcije s robom, kao što je industrijski otpad, radioaktivni materijal i promet nezakonitim ili krivotvorenim proizvodima;

– nedopuštena trgovina drogom i psihotropnim tvarima;

– krijumčarenje;

– nedopuštena trgovina oružjem;

– terorizam.

Suradnja u navedenim pitanjima bit će predmetom konzultacija i bliske koordinacije između stranaka.

2. Tehnička i upravna pomoć na tom području može uključivati:

– izradu nacionalnoga zakonodavstva na području kaznenoga prava;

– povećanje učinkovitosti institucija zaduženih za suzbijanje i sprečavanje kriminala;

– izobrazbu osoblja i usavršavanje istražnih sredstava;

– utvrđivanje mjera za sprečavanje kriminala.

GLAVA VIII.

POLITIKE SURADNJE

Članak 81.

1. Zajednica i Hrvatska će uspostaviti tijesnu suradnju čiji je cilj doprinos razvoju i rastu Hrvatske. Takva će suradnja ojačati postojeće gospodarske veze na najširim mogućim temeljima u korist obiju stranaka.

2. Politike i druge mjere bit će oblikovane kako bi omogućile gospodarski i društveni razvoj Hrvatske. Te bi politike trebale osigurati da se i pitanja okoliša od samoga početka u potpunosti uključe i poveću sa zahtjevima za harmoničan društveni razvoj.

3. Politike će suradnje biti integrirane u regionalni okvir suradnje. Posebna će se pozornost posvetiti mjerama koje mogu poticati suradnju između Hrvatske i susjednih zemalja, uključujući države članice, čime će se pridonijeti regionalnoj stabilnosti. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može odrediti prioritete među politikama suradnje, opisanima u daljnjem tekstu, i unutar njih.

Članak 82.

GOSPODARSKA POLITIKA

1. Zajednica i Hrvatska će surađivati i na taj način olakšati gospodarsku reformu i poboljšati razumijevanje temeljnih čimbenika svojih gospodarstava i primjene gospodarske politike u tržišnim gospodarstvima.

2. S tim će ciljem Zajednica i Hrvatska surađivati radi:

– razmjene informacija o makroekonomskim rezultatima i izgledima te o razvojnim strategijama;

– zajedničke analize gospodarskih pitanja od zajedničkoga interesa, uključujući i oblikovanje gospodarske politike i instrumenata za njezinu provedbu;

– promicanja šire suradnje radi ubrzavanja pritjecanja tehnološkog znanja i iskustva (know-how) te pristupa novim tehnologijama.

3. Na zahtjev hrvatskih vlasti Zajednica može osigurati pomoć u pružanju potpore naporima Hrvatske prema postupnom usklađivanju njezinih politika s politikama Ekonomske i monetarne unije. Suradnja će na tom području uključivati neformalnu razmjenu informacija koje se tiču načela i funkcioniranja Ekonomske i monetarne unije i Europskog sustava središnjih banaka.

Članak 83.

SURADNJA U PODRUČJU STATISTIKE

1. Suradnja u području statistike bit će usmjerena na razvitak učinkovitoga i održivoga statističkoga sustava koji će biti u stanju pravodobno dati pouzdane, objektivne i točne podatke potrebne za planiranje i praćenje procesa tranzicije i reforme u Hrvatskoj. On će pomoći Državnom zavodu za statistiku Hrvatske da na bolji način udovolji potrebama svojih korisnika u javnoj upravi i u privatnim poduzećima. Statistički će sustav poštovati temeljna statistička načela koja su donijeli Ujedinjeni narodi i odredbe europskoga statističkog prava te će se razvijati prema pravnoj stečevini Zajednice (acquis).

2. U tu svrhu stranke mogu surađivati posebice:

– u promicanju razvoja učinkovite statističke službe u Hrvatskoj, koja se temelji na odgovarajućem institucionalnom okviru;

– u daljnjem usklađivanju s međunarodnim i europskim standardima i klasifikacijom kako bi se nacionalnom statističkom sustavu omogućilo usvajanje pravne stečevine Zajednice (acquis) na području statistike;

– u pružanju odgovarajućih društveno-gospodarskih podataka gospodarskim čimbenicima iz privatnoga i javnoga sektora i istraživačkoj zajednici;

– u pružanju podataka potrebnih za provođenje i praćenje gospodarske reforme;

– u osiguravanju tajnosti pojedinačnih podataka;

– u postupnom povećanju prikupljanja podataka i njihovu prijenosu u Europski statistički sustav.

3. Suradnja će na tom području uključiti posebice razmjenu informacija o metodama, prijenosu tehnološkog znanja i iskustva (know-how) te o izobrazbi.

Članak 84.

BANKARSTVO, OSIGURANJE I OSTALE FINANCIJSKE USLUGE

1. Stranke će surađivati u uspostavljanju i razvijanju odgovarajućega okvira za poticanje bankarskih, osiguravateljskih i financijskih usluga u Hrvatskoj.

Ta će se suradnja usredotočiti na:

– usvajanje zajedničkoga računovodstvenoga sustava koji odgovara europskim standardima;

– jačanje i restrukturiranje bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih sektora;

– poboljšanje nadzora i regulacije bankarskih i drugih financijskih usluga;

– razmjenu informacija, posebice u vezi s predloženim zakonodavstvom;

– pripremu prijevoda i pojmovnika.

2. Stranke će surađivati u razvijanju učinkovita sustava revizije u Hrvatskoj, slijedeći usklađene metode i postupke Zajednice.

Suradnja će se usredotočiti na:

– tehničku pomoć Državnomu uredu za reviziju u Hrvatskoj;

– osnivanje internih jedinica za reviziju u službenim agencijama;

– razmjenu informacija u svezi sa sustavima revizija;

– normizacija revizorske dokumentacije;

– programe izobrazbe i savjetovanja.

Članak 85.

POTICANJE I ZAŠTITA ULAGANJA

1. Cilj je suradnje između stranaka uspostava povoljne klime za domaća i strana privatna ulaganja.

2. Posebni će ciljevi suradnje biti:

– za Hrvatsku poboljšanje pravnoga okvira koji će pogodovati i štititi ulaganje;

– sklapanje, kada je to primjereno, dvostranih sporazuma o poticanju i zaštiti ulaganja s državama članicama;

– poboljšanje zaštite ulaganja.

Članak 86.

INDUSTRIJSKA SURADNJA

1. Cilj je suradnje promicanje modernizacije i restrukturiranja hrvatske industrije i pojedinih sektora, te industrijske suradnje između gospodarskih čimbenika obiju strana, posebice jačanja privatnoga sektora pod uvjetima koji jamče zaštitu okoliša.

2. Inicijative za industrijsku suradnju odražavat će prioritete koje su utvrdile obje stranke. One će uzeti u obzir regionalne aspekte industrijskoga razvoja, pri čemu će se, gdje je to bitno, promicati međudržavna partnerstva. Te će inicijative posebice nastojati uspostaviti odgovarajući okvir za poduzetništvo, poboljšati upravljanje tvrtkama i tehnološko znanje i iskustvo (know-how) te promicati tržište, tržišnu transparentnost i poslovno okruženje. Posebna će se pozornost posvetiti uspostavi učinkovitih aktivnosti u Hrvatskoj radi promicanja izvoza.

Članak 87.

MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

Stranke će težiti razvijanju i jačanju maloga i srednjega poduzetništva u privatnom sektoru, osnivanju novih poduzeća na područjima koja nude mogućnost za rast i suradnju među malim i srednjim poduzetnicima u Zajednici i Hrvatskoj.

Članak 88.

TURIZAM

1. Suradnja između stranaka u turizmu težit će omogućivanju i poticanju turizma i turističke djelatnosti prijenosom tehnološkog znanja i iskustva (know-how), te sudjelovanjem Hrvatske u važnim europskim turističkim organizacijama i proučavanjem mogućnosti zajedničkoga djelovanja.

2. Suradnja će posebno uključivati:

– razmjenu informacija o važnim pitanjima od zajedničkoga interesa koje imaju utjecaj na turistički sektor i na prijenos tehnološkog znanja i iskustva (know-how);

– poticanje razvoja infrastrukture koja će ubrzati ulaganja u turistički sektor;

– razmatranje regionalnih projekata u turizmu.

Članak 89.

CARINE

1. Stranke će surađivati kako bi zajamčile poštovanje svih odredaba koje su planirane za usvajanje na području trgovine i kako bi postigle usklađivanje carinskog sustava u Hrvatskoj sa sustavom u Zajednici, čime će se otvoriti put mjerama liberalizacije koje se predviđaju ovim Sporazumom.

2. Suradnja će posebice uključivati:

– mogućnost međusobnoga povezivanja tranzitnih sustava Zajednice i Hrvatske te uporabu Jedinstvene carinske deklaracije (JCD);

– poboljšanje i pojednostavljenje inspekcija i formalnosti oko prijevoza roba;

– razvoj prekogranične infrastrukture između stranaka:

– razvoj potpore za suradnju na području carina radi uvođenja modernih carinskih informacijskih sustava;

– razmjenu informacija uključujući informacije o metodama istrage;

– Kombiniranu nomenklaturu koju će Hrvatska usvojiti;

– izobrazbu carinskih službenika.

2. Ne dovodeći u pitanje daljnju suradnju koja je predviđena ovim Sporazumom, posebno članke 77., 78. i 79., međusobna pomoć upravnih carinskih tijela stranaka odvijat će se u skladu s odredbama Protokola 5.

Članak 90.

OPOREZIVANJE

Stranke će uspostaviti suradnju na području oporezivanja, uključujući mjere usmjerene na daljnju reformu fiskalnoga sustava i preustroj porezne uprave radi osiguranja učinkovitosti ubiranja poreza i borbe protiv poreznih prijevara.

Članak 91.

SURADNJA NA PODRUČJU SOCIJALNE POLITIKE

1. Na području zapošljavanja suradnja će se između stranaka osobito usredotočiti na unapređivanje službi za posredovanje u zapošljavanju i za profesionalnu orijentaciju osiguravanjem podrške i promicanjem lokalnoga razvoja kao pomoći restrukturiranju industrijskoga tržišta i tržišta radne snage.

To će uključivati i mjere, kao što su studije, razmjene stručnjaka te informatičke i obrazovne aktivnosti.

2. Na području socijalne sigurnosti stranke će težiti prilagodbi sustava socijalne sigurnosti u Hrvatskoj novim gospodarskim i socijalnim zahtjevima, ponajprije pružanjem usluga stručnjaka i organiziranjem informatičkih i obrazovnih aktivnosti.

3. Suradnja će između stranaka uključivati prilagodbu hrvatskoga zakonodavstva u pogledu radnih uvjeta i jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

4. Stranke će razvijati međusobnu suradnju na poboljšanju razine zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, uzimajući kao primjer razinu zaštite koja postoji u Zajednici.

Članak 92.

POLJOPRIVREDA I POLJOPRIVREDNO-INDUSTRIJSKI SEKTOR

Cilj je suradnje u ovom području modernizacija i restrukturiranje poljoprivrede i poljoprivredno-industrijskog sektora u skladu s pravilima i standardima Zajednice, te u upravljanju vodoprivredom, zatim ruralni razvoj, postupno usklađivanje veterinarskoga i fitosanitarnoga zakonodavstva s normama koje vrijede u Zajednici, te razvoj šumarstva u Hrvatskoj.

Članak 93.

RIBARSTVO

Zajednica i Hrvatska će ispitati mogućnost određivanja područja od zajedničkoga interesa u području ribarstva, koja bi po svojoj prirodi morala biti obostrano korisna.

Članak 94.

OBRAZOVANJE I IZOBRAZBA

1. Stranke će surađivati na podizanje razine općega obrazovanja i stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj.

2. Program Tempus će pridonijeti jačanju suradnje između stranaka na području obrazovanja i izobrazbe, promicanja demokracije, vladavine prava i gospodarske reforme.

3. Europska zaklada za izobrazbu također će pridonijeti unapređivanju obrazovnih struktura i aktivnosti u Hrvatskoj.

Članak 95.

KULTURNA SURADNJA

Stranke se obvezuju promicati kulturnu suradnju. Ta suradnja služi, inter alia, za povećanje uzajamnoga razumijevanja i poštovanja među pojedincima, zajednicama i narodima.

Članak 96.

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

Zajednica i Hrvatska će poduzeti potrebne mjere za poticanje uzajamne razmjene informacija. Prioritet će se dati programima čiji je cilj pružanje osnovnih informacija o Zajednici široj javnosti i informacija stručnim krugovima u Hrvatskoj o specijaliziranim područjima.

Članak 97.

SURADNJA NA AUDIOVIZUALNOM PODRUČJU

1. Stranke će surađivati na promicanju audiovizualne industrije u Europi i poticanju koprodukcije u kinematografiji i na televiziji.

2. Hrvatska će uskladiti svoju politiku reguliranja sadržajnih aspekata prekograničnoga radiotelevizijskoga emitiranja s politikom Zajednice, pridajući osobitu pozornost pitanjima koja se tiču stjecanja prava intelektualnoga vlasništva nad programima i satelitskim ili kablovskim emitiranjem, te će uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom Zajednice (acquis).

Članak 98.

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I SRODNE USLUGE

1. Stranke će osnažiti suradnju na području elektroničkih komunikacijskih infrastruktura, uključujući klasične telekomunikacijske mreže i relevantne elektroničke audiovizualne prijenosne mreže, te srodne usluge radi konačnoga usklađivanja Hrvatske s pravnom stečevinom Zajednice (acquis) nakon stupanja na snagu ovoga Sporazuma.

2. Ta će se suradnja usredotočiti na ova prioritetna područja:

– razvoj politike,

– pravne i regulatorne aspekte,

– izgradnju institucija koje su nužne za liberalizirano okruženje,

– modernizaciju hrvatske elektroničke infrastrukture i njezinu integraciju u europske i svjetske mreže, s naglaskom na poboljšanja na regionalnoj razini,

– međunarodnu suradnju,

– suradnju s europskim strukturama, osobito sa strukturama koje se bave normizacijom,

– koordiniranje stajališta u međunarodnim organizacijama i forumima.

Članak 99.

INFORMATIČKO DRUŠTVO

Stranke će osnažiti suradnju na daljnjem razvijanju informatičkoga društva u Hrvatskoj. Globalni će ciljevi biti priprema društva u cjelini za digitalno doba, privlačenje ulaganja i međusobno funkcioniranje mreža i usluga.

Hrvatske će vlasti, uz pomoć Zajednice, pažljivo ispitati sve političke obveze preuzete u Europskoj uniji radi usklađivanja svojih politika s politikama Unije.

Hrvatske će vlasti izraditi plan usvajanja zakonodavstva Zajednice na području informatičkoga društva.

Članak 100.

PROMET

1. Dodatno odredbama članka 58. i Protokola 6. ovoga Sporazuma, stranke će razvijati i pojačati suradnju na području prometa kako bi Hrvatskoj omogućile da:

– restrukturira i modernizira prometnu i pripadajuću infrastrukturu;

– poboljša kretanje putnika i roba te pristup tržištu prijevoznih usluga uklanjanjem upravnih, tehničkih i drugih prepreka;

– postigne operativne standarde koji su usporedivi sa standardima u Zajednici;

– razvije prometni sustav koji će biti spojiv i usklađen sa sustavom Zajednice;

– poboljša zaštitu okoliša u području prometa, smanji štetne učinke i zagađenje.

2. Suradnja će uključivati ova prioritetna područja:

– razvoj infrastrukture cesta, željeznica, zračnih luka, unutrašnjih plovnih putova, luka i ostalih glavnih pravaca od zajedničkog interesa, te transeuropskih i paneuropskih veza;

– upravljanje željeznicama i zračnim lukama, uključujući primjerenu suradnju između odgovarajućih državnih tijela;

– cestovni promet, uključujući cestovne poreze i pristojbe, te socijalne i ekološke aspekte;

– kombinirani željeznički i cestovni promet;

– usklađivanje stastitike o međunarodnom prometu;

– moderniziranje tehničke prometne opreme u skladu sa standardima Zajednice i pomoć pri dobivanju financiranja u tu svrhu, osobito za cestovno-željeznički promet, kombinirani promet i prekrcaj;

– promicanje zajedničkih tehnoloških i istraživačkih programa;

– usvajanje koordinirane prometne politike koja je sukladna politici koja se primjenjuje u Zajednici.

Članak 101.

ENERGETIKA

1. Suradnja će odražavati načela tržišne ekonomije i Ugovora o europskoj energetskoj povelji, te će se razvijati s ciljem postupne integracije europskih energetskih tržišta.

2. Suradnja će osobito uključivati sljedeće:

– stvaranje i planiranje energetske politike, uključujući modernizaciju infrastrukture, poboljšanje i diverzifikaciju opskrbe te poboljšanje pristupa energetskomu tržištu, uključujući olakšavanje provoza, prijenosa i distribucije te ponovnu uspostavu regionalno važnih električnih veza sa susjednim zemljama;

– menadžment i izobrazbu za energetski sektor, prijenos tehnologije i tehnološkog znanja i iskustva (know-how);

– promicanje štednje energije, učinkovitosti energije, obnovljive energije i proučavanje učinka proizvodnje i potrošnje energije na okoliš;

– stvaranje okvirnih uvjeta za restrukturiranje energetskih tvrtki i suradnju između poduzetnika u tom sektoru;

– razvoj regulatornoga okvira u energetici u skladu s pravnom stečevinom Zajednice (acquis).

Članak 102.

NUKLEARNA SIGURNOST

1. Stranke će surađivati na području nuklearne sigurnosti i zaštite. Suradnja bi mogla obuhvatiti ove teme:

– unapređivanje hrvatskoga zakonodavstva u području nuklearne sigurnosti i snaženje nadzornih tijela i njihovih resursa;

– zaštitu od radioaktivnoga zračenja, uključujući nadziranje okoliša zbog radioaktivnoga zračenja;

– postupanje s radioaktivnim otpadom i, ako je primjereno, stavljanje nuklearnih postrojenja izvan pogona;

– poticanje sporazuma između država članica Europske unije ili Euroatoma i Hrvatske o ranom obavješćivanju i razmjeni informacija u slučaju nuklearnih nesreća, o stanju pripravnosti u hitnim slučajevima, o prekograničnim seizmičkim istraživanjima, te o pitanjima nuklearne sigurnosti općenito, ako je primjereno;

– probleme vezane uz ciklus goriva;

– sigurno čuvanje nuklearnih tvari;

– snaženje nadzora i kontrole prijevoza materijala koji je osjetljiv na radioaktivno zagađenje;

– odgovornost treće strane u vezi s nuklearnim pitanjima.

Članak 103.

OKOLIŠ

1. Stranke će razvijati i osnažiti svoju suradnju na ključnoj zadaći borbe protiv uništavanja okoliša radi promicanja održivosti okoliša.

2. Suradnja bi se mogla usredotočiti na ove prioritete:

– kakvoću vode, uključujući obradu otpadnih voda osobito prekograničnih vodnih tokova;

– suzbijanje lokalnoga, regionalnoga i prekograničnoga zagađenja zraka i vode (uključujući pitku vodu);

– učinkovito praćenje razine zagađenja i emisija;

– razvoj strategija glede globalnih i klimatskih pitanja;

– učinkovitu, održivu i čistu proizvodnju i uporabu energije;

– klasifikaciju i sigurno rukovanje kemikalijama;

– sigurnost industrijskih postrojenja;

– smanjenje, recikliranje i sigurno odlaganje otpada i provedbu Bazelske konvencije o kontroli prekograničnih kretanja opasnih otpada i njihova odlaganja (Bazel, 1989.);

– utjecaj poljoprivrede na okoliš; eroziju tla i zagađenje tla poljoprivrednim kemikalijama;

– zaštitu flore i faune, uključujući šume, i očuvanje biološke raznovrsnosti;

– prostorno planiranje, uključujući graditeljstvo i urbanizam;

– uporabu gospodarskih i fiskalnih instrumenata za poboljšanje okoliša;

– provedbu procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene okoliša;

– kontinuirano usklađivanje zakona i propisa s normama Zajednice;

– međunarodne ugovore o okolišu kojima je Zajednica stranka;

– suradnju na regionalnoj i međunarodnoj razini;

– obrazovanje i informiranje o okolišu i održivom razvoju.

3. Na području zaštite od prirodnih katastrofa stranke će surađivati radi osiguranja zaštite ljudi, životinja, imovine i okoliša od katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem. U tu bi svrhu suradnja mogla obuhvaćati ova područja:

– razmjenu rezultata znanstvenih i istraživačkih razvojnih projekata;

– uzajamno i rano obavješćivanje te sustave upozorenja o pogibeljnim nepogodama i njihovim posljedicama;

– vježbe spašavanja i pomoći te sustave pomoći u slučaju nepogoda;

– razmjenu iskustava u vezi s oporavkom i obnovom nakon nepogode.

Članak 104.

SURADNJA NA ISTRAŽIVANJU I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU

1. Stranke će promicati dvostranu suradnju na civilnim znanstvenim istraživanjima i tehnološkom razvoju na temelju uzajamne koristi i, uzimajući u obzir raspoloživost izvora, odgovarajući pristup njihovim relevantnim programima, ovisno o postojanju odgovarajuće razine učinkovite zaštite prava intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva.

2. Suradnja će obuhvaćati:

– razmjenu znanstvenih i tehničkih informacija i organiziranje zajedničkih znanstvenih skupova;

– zajedničke aktivnosti na području istraživanja i tehnološkoga razvoja;

– aktivnosti u vezi s izobrazbom i programima pokretljivosti za znanstvenike, istraživače i tehničare koji su angažirani na istraživanjima i tehnološkom razvoju na objema stranama.

3. Takva će se suradnja provoditi prema konkretnim rješenjima, o kojima će se pregovarati i koja će biti utvrđena u skladu s postupcima koje usvoji svaka stranka, a koji će utvrđivati inter alia, odgovarajuće odredbe o pravima intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva.

Članak 105.

REGIONALNI I LOKALNI RAZVOJ

Stranke će jačati suradnju na regionalnom razvoju radi pridonošenja gospodarskomu razvoju i smanjenju regionalnih nejednakosti.

Posebna će se pozornost pridavati prekograničnoj, međudržavnoj i međuregionalnoj suradnji. U tu se svrhu može organizirati razmjena informacija i stručnjaka.

GLAVA IX.

FINANCIJSKA SURADNJA

Članak 106.

Radi postizanja ciljeva ovoga Sporazuma i u skladu s člancima 3., 107. i 109. Hrvatska može primiti od Zajednice financijsku pomoć u obliku potpore i zajmova, uključujući zajmove Europske investicijske banke.

Članak 107.

Financijska pomoć u obliku potpore bit će pokrivena operativnim mjerama koje su utvrđene u odgovarajućoj uredbi Vijeća unutar višegodišnjega indikativnoga okvira koji Zajednica utvrđuje nakon savjetovanja s Hrvatskom.

Cjelokupni ciljevi pomoći, u obliku izgradnje institucija i ulaganja, pridonosit će demokratskim, gospodarskim i institucionalnim reformama u Hrvatskoj, u skladu s procesom stabilizacije i pridruživanja. Financijska pomoć može obuhvatiti sva područja usklađivanja zakonodavstva i sve politike suradnje iz ovoga Sporazuma, uključujući pravosuđe i unutarnje poslove. Trebalo bi razmotriti potpunu provedbu projekata od zajedničkoga interesa koji se odnose na infrastrukturu i koji su utvrđeni u Protokolu 6.

Članak 108.

Na zahtjev Hrvatske i u slučaju posebne potrebe Zajednica bi mogla ispitati, u koordinaciji s međunarodnim financijskim institucijama, mogućnost da se iznimno odobri makrofinancijska pomoć pod određenim uvjetima, vodeći računa o raspoloživosti svih financijskih sredstava.

Članak 109.

Radi omogućavanja optimalne uporabe raspoloživih sredstava stranke će osigurati da doprinosi Zajednice budu ostvareni u uskoj koordinaciji s doprinosima iz drugih izvora, poput država članica, drugih zemalja i međunarodnih financijskih institucija.

U tu će svrhu stranke redovito razmjenjivati informacije o svim izvorima pomoći.

GLAVA X.

INSTITUCIONALNE, OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 110.

Ovime se osniva Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje, koje će nadzirati primjenu i provedbu ovoga Sporazuma. Ono će se sastajati na odgovarajućoj razini u redovitim razmacima i kada to okolnosti zahtijevaju. Razmatrat će sva važna pitanja koja se pojave u okviru ovoga Sporazuma i sva druga dvostrana ili međunarodna pitanja od obostranoga interesa.

Članak 111.

1. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje sastoji se od članova Vijeća Europske unije i članova Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, i članova hrvatske Vlade, s druge strane.

2. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje donosi svoja pravila postupka.

3. Članovi Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje mogu odrediti da budu zastupljeni u skladu s uvjetima utvrđenim u pravilima postupka Vijeća.

4. Vijećem za stabilizaciju i pridruživanje naizmjence predsjedaju predstavnik Europske zajednice i predstavnik Hrvatske u skladu s odredbama koje se utvrđuju u pravilima postupka Vijeća.

5. U pitanjima koja se nje tiču Europska investicijska banka sudjeluje u radu Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje u svojstvu promatrača.

Članak 112.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje je radi postizanja ciljeva ovoga Sporazuma ovlašteno donositi odluke unutar dosega ovoga Sporazuma, u slučajevima koji su u njemu utvrđeni. Donesene odluke obvezuju stranke, koje moraju poduzimati mjere nužne za provedbu tih odluka. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje također može davati odgovarajuće preporuke. Vijeće svoje odluke i preporuke sastavlja na temelju dogovora stranaka.

Članak 113.

Svaka stranka uputit će Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje bilo koji spor koji se odnosi na primjenu ili tumačenje ovoga Sporazuma. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može riješiti spor obvezujućom odlukom.

Članak 114.

1. Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje pomagat će u obavljanju njegovih dužnosti Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, koji je sastavljen od predstavnika Vijeća Europske unije i predstavnika Komisije Europskih zajednica s jedne strane, i predstavnika Hrvatske s druge strane.

2. U svojim pravilima postupka Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje utvrdit će dužnosti Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koje uključuju pripremu sastanaka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, te način na koji će Odbor djelovati.

3. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može prenijeti neke svoje ovlasti na Odbor za stabilizaciju i pridruživanje. U tom slučaju Odbor za stabilizaciju i pridruživanje donosi svoje odluke u skladu s uvjetima koji su utvrđeni u članku 112.

Članak 115.

Odbor za stabilizaciju i pridruživanje može osnivati pododbore.

Članak 116.

Ovime se osniva Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje. On će biti forum u kojem će se zastupnici Hrvatskoga sabora i Europskoga parlamenta sastajati i razmjenjivati gledišta. Sastajat će se u vremenskim razmacima koje sam utvrđuje.

Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje sastoji se od zastupnika Europskoga parlamenta s jedne, i zastupnika Hrvatskoga sabora s druge strane.

Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje donosi svoja pravila postupka.

Parlamentarnim odborom za stabilizaciju i pridruživanje naizmjence predsjedaju Europski parlament i Hrvatski sabor u skladu s odredbama koje se utvrđuju u njegovim pravilima postupka.

Članak 117.

Svaka stranka obvezuje se unutar dosega ovoga Sporazuma osigurati da fizičke i pravne osobe druge stranke imaju pristup bez diskriminacije u odnosu na vlastite državljane nadležnim sudovima i upravnim tijelima stranaka radi zaštite svojih osobnih i imovinskih prava.

Članak 118.

Ni jedna odredba ovoga Sporazuma ne sprečava stranku da poduzme mjere:

(a) koje smatra nužnima kako bi spriječila otkrivanje informacija suprotno njezinim bitnim sigurnosnim interesima;

(b) koje se odnose na proizvodnju ili trgovinu oružjem, streljivom ili ratnim materijalom, ili na istraživanje, razvoj ili proizvodnju koja je prijeko potrebna za obrambene svrhe, pod uvjetom da takve mjere ne narušavaju uvjete tržišnoga natjecanja u odnosu na proizvode koji nisu namijenjeni u izričito vojne svrhe;

(c) koje smatra bitnim za vlastitu sigurnost u slučaju ozbiljnih unutarnjih poremećaja koji utječu na očuvanje zakona i reda, u vrijeme rata ili ozbiljne međunarodne napetosti koja predstavlja ratnu prijetnju, ili radi ispunjavanja obveza koje je prihvatila da bi se očuvali mir i međunarodna sigurnost.

Članak 119.

1. Na područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom i bez utjecaja na posebne odredbe koje on sadrži:

– rješenja koje Hrvatska primijeni u odnosu na Zajednicu ne smiju dovesti ni do kakve diskriminacije između država članica, njihovih državljana ili trgovačkih društava;

– rješenja koje Zajednica primijeni u odnosu na Hrvatsku ne smiju dovesti ni do kakve diskriminacije između hrvatskih državljana ili trgovačkih društava.

2. Odredbe stavka 1. ne dovode u pitanje pravo stranaka da primijene relevantne odredbe svoga poreznoga zakonodavstva na porezne obveznike koji nisu u istovjetnoj situaciji u pogledu prebivališta.

Članak 120.

1. Stranke će poduzeti sve opće ili posebne mjere koje su potrebne za ispunjavanje svojih obveza prema ovomu Sporazumu. One će se pobrinuti da se postignu ciljevi utvrđeni ovim Sporazumom.

2. Ako jedna od stranaka smatra da je druga stranka propustila ispuniti neku obvezu iz ovoga Sporazuma, ona može poduzeti odgovarajuće mjere. Prije toga, osim u slučajevima od osobite žurnosti, dostavit će Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje sve relevantne informacije koje su potrebne za temeljito ispitivanje situacije radi pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo strankama.

3. Pri odabiru mjera prednost se mora dati onim mjerama koje najmanje narušavaju provedbu ovoga Sporazuma. O tim se mjerama odmah obavještava Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje i one će biti predmetom konzultacija unutar Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, ako to druga stranka zatraži.

Članak 121.

Stranke su suglasne da će se odmah savjetovati preko odgovarajućih kanala na zahtjev bilo koje od stranaka radi raspravljanja bilo kojega pitanja koje se tiče tumačenja ili provedbe ovoga Sporazuma i drugih relevantnih oblika odnosa između stranaka.

Odredbe ovoga članka ni na koji način ne utječu i ne dovode u pitanje članke 31., 38., 39. i 43.

Članak 122.

Sve dok se ne postignu jednaka prava pojedinaca i gospodarskih subjekata na temelju ovoga Sporazuma, ovaj Sporazum neće utjecati na prava koja su im osigurana postojećim sporazumima koji obvezuju jednu ili više država članica s jedne, i Hrvatsku s druge strane.

Članak 123.

Protokoli 1., 2., 3., 4., 5. i 6. i Dodaci I. do VIII. čine sastavni dio ovoga Sporazuma.

Članak 124.

Ovaj se Sporazum sklapa na neograničeno vrijeme.

Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum uz obavijest o tome drugoj stranci. Ovaj Sporazum prestaje šest mjeseci od dana takve obavijesti.

Članak 125.

U ovom Sporazumu pojam »stranke« znači Hrvatska s jedne, i Zajednica, ili njezine države članice, ili Zajednica i njezine države članice, u skladu s njihovim odnosnim ovlastima, s druge strane.

Članak 126.

Ovaj se Sporazum primjenjuje na teritoriju Hrvatske, s jedne strane, te na teritorijima na kojima se primjenjuju ugovori o osnivanju Europske zajednice, Europske zajednice za ugljen i čelik i Europske zajednice za atomsku energiju i pod uvjetima utvrđenim u tim ugovorima, s druge strane.

Članak 127.

Glavni tajnik Vijeća Europske unije bit će depozitar ovoga Sporazuma.

Članak 128.

Sporazum je sastavljen u dva primjerka na svakom od službenih jezika stranaka, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Članak 129.

Stranke će odobriti ovaj Sporazum u skladu sa svojim odgovarajućim postupcima.

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana drugoga mjeseca koji slijedi nakon dana kada su stranke jedna drugu obavijestile o okončanju postupaka koji su navedeni u prvom stavku.

Članak 130.

PRIVREMENI SPORAZUM

U slučaju da prije okončanja postupaka koji su potrebni za stupanje na snagu ovoga Sporazuma odredbe nekih dijelova ovoga Sporazuma, osobito one koje se odnose na slobodno kretanje roba i na relevantne odredbe o prometu, stupe na snagu na osnovi Privremenoga sporazuma između Hrvatske i Zajednice, stranke su suglasne da u takvim okolnostima, za potrebe odredaba glave IV., članaka 70.#clanak70 i 71.#clanak71 ovoga Sporazuma, Protokola 1. do 5. te odgovarajućih odredaba Protokola 6., izraz »dan stupanja na snagu ovog Sporazuma« znači dan stupanja na snagu relevantnoga Privremenoga sporazuma u odnosu na obveze sadržane u naprijed navedenim odredbama.

 

STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA, OF THE ONE PART, AND THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE OTHER PART

THE REPUBLIC OF CROATIA, hereinafter referred to as »Croatia«,

of the one part, and

THE KINGDOM OF BELGIUM,

THE KINGDOM OF DENMARK,

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE HELLENIC REPUBLIC,

THE KINGDOM OF SPAIN,

THE FRENCH REPUBLIC,

IRELAND,

THE ITALIAN REPUBLIC,

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,

THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE PORTUGUESE REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE KINGDOM OF SWEDEN,

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

Contracting Parties to the Treaty establishing the European Community, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community, the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and the Treaty on European Union,

hereinafter referred to as »Member States«, and

THE EUROPEAN COMMUNITY, THE EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY, THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY,

hereinafter referred to as the »Community«,

of the other part,

CONSIDERING the strong links between the Parties and the values that they share, their desire to strengthen those links and establish a close and lasting relationship based on reciprocity and mutual interest, which should allow Croatia to further strengthen and extend the relations with the Community,

CONSIDERING the importance of this Agreement, in the framework of the Stabilisation and Association process with the countries of south-eastrn Europe, in the establishment and consolidation of a stable European order based on cooperation, of which the European Union is a mainstay, as well as in the framework of the Stability Pact,

CONSIDERING the commitment of the Parties to contribute by all means to the political, economic and institutional stabilisation in Croatia as well as in the region, through the development of civic society and democratisation, institution building and public administration reform, enhanced trade and economic cooperation, wide-ranging cooperation, including in justice and home affairs, and the strengthening of national and regional security,

CONSIDERING the commitment of the Parties to increasing political and economic freedoms as the very basis of this Agreement, as well as their commitment to respect human rights and the rule of law, including the rights of persons belonging to national minorities, and democratic principles through a multiparty system with free and fair elections,

CONSIDERING that Croatia reaffirms its commitment to the right of return for all refugees and displaced persons and to the protection of their related rights,

CONSIDERING the commitment of the Parties to the full implementation of all principles and provisions of the UN Charter, of the OSCE, notably those of the Helsinki Final Act, the concluding documents of the Madrid and Vienna Conferences, the Charter of Paris for a New Europe, and of the Stability Pact for south-eastern Europe, as well as to compliance with the obligations under the Dayton/Paris and Erdut agreements, so as to contribute to regional stability and cooperation among the countries of the region,

CONSIDERING the commitment of the Parties to the principles of free market economy and the readiness of the Community to contribute to the economic reforms in Croatia,

CONSIDERING the commitment of the Parties to free trade, in compliance with the rights and obligations arising out of the WTO,

DESIROUS of establishing regular political dialogue on bilateral and international issues of mutual interest, including regional aspects, taking into account the Common Foreign and Security Policy of the European Union,

CONVINCED that the Stabilisation and Association Agreement will create a new climate for economic relations between them and above all for the development of trade and investment, factors crucial to economic restructuring and modernisation,

BEARING IN MIND the commitment by Croatia to approximate its legislation in the relevant sectors to that of the Community,

TAKING ACCOUNT of the Communityžs willingness to provide decisive support for the implementation of reform and reconstruction, and to use all available instruments of cooperation and technical, financial and economic assistance on a comprehensive indicative multiannual basis to this endeavour,

CONFIRMING that the provisions of this Agreement that fall within the scope of Part III, Title IV of the Treaty establishing the European Community bind the United Kingdom and Ireland as separate Contracting Parties, and not as a part of the European Community, until the United Kingdom or Ireland (as the case may be) notifies Croatia that it has become bound as part of the European Community in accordance with the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community. The same applies to Denmark, in accordance with the Protocol annexed to those Treaties on the position of Denmark,

RECALLING the Zagreb Summit, which called for further consolidation of relations between the countries of the Stabilisation and Association Process and the European Union as well as enhanced regional cooperation,

RECALLING the European Unionžs readiness to integrate to the fullest possible extent Croatia into the political and economic mainstream of Europe and its status as a potencial candidate for EU membership on the basis of the Treaty on European Union and fultilment of the criteria defined by the European Council in June 1993, subject to the successful implementation of this Agreement, notably regarding regional cooperation,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

1. An Association is hereby established between Croatia, of the one part, and the Community and its Member States, of the other part.

2. The aims of this Association are:

– to provide an appropriate framework for political dialogue, allowing the development of close political relations between the Parties;

– to support the efforts of Croatia to develop its economic and international cooperation, also through the approximation of its legislation to that of the Community;

– to support the efforts of Croatia to complete the transition into a market economy, to promote harmonious economic relations and develop gradually a free trade area between the Community and Croatia;

– to foster regional cooperation in all the fields covered by this Agreement.

TITLE I

GENERAL PRINCIPLES

Article 2

Respect for the democratic principles and human rights as proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and as defined in the Helsinki Final Act and the Charter of Paris for a New Europe, respect for international law principles and the rule of law as well as the principles of market economy as reflected in the Document of the CSCE Bonn Conference on Economic Cooperation, shall from the basis of the domestic and external policies of the Parties and constitute essential elements of this Agreement.

Article 3

International and regional peace and stability and the development of good neighbourly relations are central to the Stabilisation and Association Process referred to in the conclusions of the Council of the European Union on 21 June 1999. The conclusion and the implementation of this Agreement come within the framework of the conclusions of the Council of the European Union of 29 April 1997, and are based on the individual merits of Croatia.

Article 4

Croatia commits itself to continue and foster cooperation and good neighbourly relations with the other countries of the region including an appropriate level of mutual concessions concerning the movement of persons, goods, capital and services as well as the development of project of common interest, notably those related to refugee return and combating organised crime, corruption, money laundering, illegal migration and trafficking. This commitment constitutes a key factor in the development of the relations and cooperation between the Parties and thus contributes to regional stability.

Article 5

1. The Association shall be implemented progressively and shall be fully realised at the latest within six years after the entry into force of this Agreement.

2. The Stabilisation and Association Council established under Article 110 shall regularly review the application of this Agreement and the accomplishment by Croatia of legal, administrative, institutional and economic reforms in the light of the preamble and in accordance with the general principles laid down in this Agreement.

Article 6

The Agreement shall be fully compatible with the relevant WTO provisions, in particular Article XXIV of the GATT 1994 and Article V of the GATS.

TITLE II

POLITICAL DIALOGUE

Article 7

Political dialogue between the Parties shall be established within the context of this Agreement. It shall accompany and consolidate the rapprochement between Croatia and the European Union and contribute to the establishment of close links of solidarity and new forms of cooperation between the Parties.

The political dialogue is intended to promote in particular:

– Croatiažs full integration into the community of democratic nations and gradual rapprochement with the European Union;

– an increasing convergence of positions of the Parties on international issues, also through the exchange of information as appropriate, and, in particular, on those issues likely to have substantial effects on the Parties;

– regional cooperation and the development of good neighbourly relations;

– common views on security and stability in Europe, including cooperation in the areas covered by the Common Foreign and Security Policy of the European Union.

Article 8

1. Political dialogue shall take place within the Stabilisation and Association Council, which shall have general responsibility for any matter which the Parties might wish to put to it.

2. At the request of the Parties, political dialogue may also take place in the following formats:

– meetings, where necessary, of senior officials representing Croatia, on the one hand, and the Presidency of the Council of the European Union and the Commission, on the other;

– taking full advantage of all diplomatic channels between the Parties, including appropriate contacts in third countries and within the United Nations, the OSCE, the Council of Europe and other international fora;

– any other means which would make a useful contribution to consolidating, developing and stepping up this dialogue.

Article 9

Political dialogue at parliamentary level shall take place within the framework of the Stabilisation and Association Parliamentary Committee established under Article 116.

Article 10

Political dialogue may take place within a multilateral framework, and as a regional dialogue including other countries of the region.

TITLE II

REGIONAL COOPERATION

Article 11

In conformity with its commitment to peace and stability, and to the development of good neighbourly relations, Croatia will actively promote regional cooperation. The Community will also support projects having a regional or cross-border dimension through its technical assistance programmes.

Whenever Croatia envisages to reinforcing its cooperation with one of the countries mentioned in Articles 12 to 14 below, it shall inform and consult the Community and its Member States in accordance with the provisions laid down in Title X.

Article 12

COOPERATION WITH OTHER COUNTRIES HAVING SIGNED A STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT

After the signature of this Agreement, Croatia shall start negotiations with the country or the countries which have already signed a Stabilisation and Association Agreement with a view to concluding bilateral conventions on regional cooperation, the aim of which will be to enhance the scope of cooperation between the countries concerned.

The main elements of these conventions will be:

– political dialogue;

– the establishment of a free trade area between the parties, consistent with the relevant WTO provisions;

– mutual concessions concerning the movement of workers, establishment, supply of services, current payments and movement of capital as well as other policies related to the movement of persons at an equivalent level to that of this Agreement;

– provisions on cooperation in other fields whether or not covered by this Agreement, and notably the field of Justice and Home Affairs.

These conventions will contain provisions for the creation of the necessary institutional mechanisms, as appropriate.

These conventions shall be concluded within two years after the entry into force of this Agreement. Readiness by Croatia to conclude such conventions will be a condition for the further development of the relations between Crotia and the European Union.

Article 13

COOPERATION WITH OTHER COUNTRIES CONCERNED BY THE STABILISATSION AND ASSOCIATION PROCESS

Croatia shall engage in regional cooperation with the other countries concerned by the Stabilisation and Association Process in some or all the fields of cooperation covered by this Agreement and notably those of common interest. Such cooperation should be compatible with the principles and objectives of this Agreement.

Article 14

COOPERATION WITH COUNTRIES CANDIDATES FOR EU ACCESSION

Croatia may foster its cooperation and conclude a convention on regional cooperation with any country candidate for EU accession in any of the fields of cooperation covered by this Agreement. Such convention should aim gradually to align bilateral relations between Croatia and that country to the relevant part of the relations between the European Community and its Member States and that country.

TITLE IV

FREE MOVEMENT OF GOODS

Article 15

1. The Community and Croatia shall gradually establish a free trade area over a period lasting a maximum of six years starting from the entry into force of this Agreement in accordance with the provisions of this Agreement and in conformity with those of the GATT 1994 and the WTO. In so doing they shall take into account the specific requirements laid down hereinafter.

2. The Combined Nomenclature of goods shall be applied to the classification of goods in trade between the two Parties.

3. For each product the basic duty to which the successive reductions set out in the Agreement are to be applied shall be the duty actually applied erga omnes on the day preceding the signature of this Agreement or the duty bound in the WTO for the year 2002, whichever is the lowest.

4. If, after the signature of this Agreement, any tariff reduction is applied on an erga omnes basis, in particular reductions resulting from the tariff negotiations in the WTO, such reduced duties shall replace the basic duty referred to in paragraph 3 as from the date when such reductions are applied.

5. The Community and Croatia shall communicate to each other their respective basic duties.

CHAPTER I

INDUSTRIAL PRODUCTS

Article 16

1. The provisions of this Chapter shall apply to products originating in the Community or in Croatia listed in Chapters 25 to 97 of the Combined Nomenclature, with the exception of the products listed in Annex I. § I, (ii) of the Agreement on agriculture (GATT 1994).

2. The provisions of Articles 17 and 18 shall neither apply to textile products nor to steel products of Chapter 72 of the combined Nomenclature, as specified in Articles 22 and 23.

3. Trade between the parties in products covered by the Treaty establishing the European Atomic Energy Community shall be conducted in accordance with the provisions of that Treaty.

Article 17

1. Customs duties on imports into the Community of products originating in Croatia shall be abolished upon the entry into force of this Agreement.

2. Quantitative restrictions on imports into the Community and measures having equivalent effect shall be abolished on the date of entry into force of this Agreement with regard to products originating in Croatia.

Article 18

1. Customs duties on imports into Croatia of goods originating in the Community other than those listed in Annexes I and II shall be abolished upon the entry into force of this Agreement.

2. customs duties on imports into Croatia of goods originating in the Community which are listed in Annex I shall be progressively reduced in accordance with the following timetable:

– on the entry into force of the Agreement each duty shall be reduced to 60% of the basic duty

– on 1 January 2003 each duty shall be reduced to 30% of the basic duty;

– on 1 January 2004 the remaining duties shall be abolished.

3. Customs duties on imports into Croatia of goods originating in the Community which are listed in Annex II shall be progressively reduced and eliminated in accordance with the following timetable:

– on the entry into force of the Agreement each duty shall be reduced to 70% of the basic duty;

– on 1 January 2003 each duty shall be reduced to 50% of the basic duty;

– on 1 January 2004 each duty shall be reduced to 40% of the basic duty;

– on 1 January 2005 each duty shall be reduced to 30% of the basic duty;

– on 1 January 2006 each duty shalol be reduced to 15% of the basic duty;

– on 1 Januaary 2007 the remaining duties shall be abolished.

4. Quantitative restrictions on imports into Croatia of goods originating in the Community and measures having equivalent effect shall be abolished upon the date of entry into force of this Agreement.

Article 19

The Community and Croatia shall abolish upon the entry into force of this Agreement in trade between themselves any charges having an effect equivalent to customs duties on imports.

Article 20

1. The Community and Croatia shall abolish any customs duties on exports and charges having equivalent effect upon the entry into force of this Agreement.

2. The Community and Croatia shall abolish between themselves any quantitative restrictions on exports and measures having equivalent effect upon the entry into force of this Agreement.

Article 21

Croatia declares its readiness to reduce its customs duties in trade with the Community more rapidly than is provided for in Article 18, if its general economic situation and the situation of the economic sector concerned so permit.

The Stabilisation and Association Council shall make recommendations to this efect.

Article 22

Protocol 1 lays down the arrangements applicable to the textile products referred to therein.

Article 23

Protocol 2 lays down the arrangements applicable to the steel products of Chapter 72 of the Combined Nomenclature referred to therein.

CHAPTER II

AGRICULTURE AND FISHERIES

Article 24

DEFINITION

1. The provisions of this Chapter shall apply to trade in agricultural and fishery products originating in the Community or in Croatia.

2. The term »Agricultural and fishery products« refers to the products listed in Chapters 1 to 24 of the Combined Nomenclature and the products listed in Annex I, §I, (ii) of the Agreement on agriculture (GATT, 1994).

3. This definition includes fish and fisheries products covered by chapter 3, headings 1604 and 1605, and subheadings 0511 91, 2301 20 and ex 1902 20 (»stuffed pasta containing more than 20% by weigt of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates«).

Article 25

Protocol 3 lays down the trade arrangements for processed agricultural products which are listed therein.

Article 26

1. On the date of entry into force of this Agreement, the Community shall abolish all quantitative restrictions and measures having equivalent effect on imports of agricultural and fishery products originating in Croatia.

2. On the date of entry into force of this Agreement, Croatia shall abolish all quantitative restrictions and measures having equivalent effect on imports of agricultural and fishery products originating in the Community.

Article 27

AGRICULTURAL PRODUCTS

1. From the date of entry into force of this Agreement, the Community shall abolish the customs duties and charges having equivalent effect on imports of agricultural products originating in Croatia, other than those of heading Nos 0101, 0201, 0202 and 2204 of the Combined Nomenclature.

For the products covered Chapters 7 and 8 of the Combined Nomenclature, for which the Common Customs Tariff provides for the application of ad valorem customs duties and a specific customs duty, the elimination applies only to the ad valorem part of the duty.

2. From the date of entry into force of this Agreement, the Community shall fix the customs duties applicable to imports into the Community of »baby-beef« products defined in Annex III and originating in Croatia at 20% of the ad valorem duty and 20% of the specific duty as laid down in the Common Customs Tariff of the European Communities, within the limit of an annual tariff quota of 9 400 tonnes expressed in carcase weight.

3. (a) From the date of entry into force of this Agreement, Croatia shall:

(i) abolish the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Annex IV (a);

(ii) abolish the customs duties aplicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Annex IV (b) within the limits of tariff quotas indicated for each product in that Annex. The tariff quotas will be increased yearly by a quantity indicated for each product in that Annex.

(b) From the first year after the date of entry into force of this Agreement, Croatia shall

(i) abolish the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Annex IV (c).

(c) From the date of entry into force of this Agreement, Croatia shall

(i) abolish progressively the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Annex IV (d) within the limits of tariff quotas and in accordance with the timetable indicated for each product in that Annex.

(ii) reduce progressively to 50% of the MFN duty the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Annex IV (e) in accordance with the timetable indicated for each product in that Annex.

(iii) reduce progressively to 50% of the MFN duty the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Annex IV (f) within the limits of tariff quotas in accordance with the timetable indicated for each product in that Annex.

4. The trade arrangements to apply to wine and spirit products will be defined in an additional protocol on wine and spirits.

Article 28

FISHERIES PRODUCTS

1. From the entry into force of this Agreement, the Community shall totally eliminate customs duties on fish and fisheries products, other than those listed in Annex V (a), originating in Croatia. Products listed in Annex V (a) shall be subject to the provisions laid down therein.

2. From the entry into force of this Agreement, Croatia shall abolish all charges having an equivalent effect to a custom duty and totally eliminate customs duties on fish and fisheries products, other than those listed in Annex V (b), originating in the European Community. Products listed in Annex V (b) shall be subject to provisions laid down therein.

Article 29

Taking account of the volume of trade in agricultural and fishery products between the Parties, of their particular sensitivities, of the rules of the Community common policies and of the Croatian policies for agriculture and fisheries, of the role of agriculture and fisheries in Croatiažs economy and of the consequences of the multilateral trade negotiations under the WTO, the Community and Croatia shall examine in the Stabilisation and Association Council, no later than 1 July 2006 product by product and on an orderly and appropriate reciprocal basis, the opportunities for granting each other further concessions with a view to implementing greater liberalisation of the trade in agricultural and fishery products.

Article 30

The provisions of this Chapter shall in no way affect the application, on a unilateral basis, of more favourable measures by one or the other Party.

Article 31

Notwithstanding other provisions of this Agreement, and in particular Article 38, given the particular sensitivity of the agricultural and fisheries markets, if imports of products originating in one of the two Parties, which are the subject of concessions granted pursuant to Article 25, 27 and 28, cause serious disturbance to the markets or to their domestic regulatory mechanisms, in the other Party, both Parties shall enter into consultations immediately to find an appropriate solution. Pending such solution, the Party concerned may take the appropriate measures it deems necessary.

CHAPTER III

COMMON PROVISIONS

Article 32

The provisions of this Chapter shall apply to trade in all products between the Parties except where otherwise provided herein or in Protocols 1, 2 and 3.

Article 33

STANDSTILL

1. From the date of entry into force of this Agreement, no new customs duties on imports or exports or charges having equivalent effect shall be introduced, nor shall those already applied be increased, in trade between the Community and Croatia.

2. From the date of entry into force of this Agreement, no new quantitative restriction on imports or exports or measure having equivalent effect shall be introduced, nor shal those existing be made more restrictive, in trade between the Community and Croatia.

3. Without prejudice to the concessions granted under Article 26, the provisions of paragraphs 1 and 2 this Article shall not restrict in any way the pursuit of the respective agricultural policies of Croatia and the Community or the taking of any measures under those policies in so far as the import regime in the Annexes III, IV (a), (b), (c), (d), (e), (f) and V (a) and (b) is not affected.

Article 34

PROHIBITION OF FISCAL DISCRIMINATION

1. The Parties shall refrain from, and abolish where existing, any measure or practice of an internal fiscal nature establishing, whether directly or indirectly, discrimination between the products of one Party and like products originating in the territory of the other Party.

2. Products exported to the territory of one of the Parties may not benefit from repayment of internal indirect taxation in excess of the amount of indirect taxation imposed on them.

Article 35

The provisions concerning the abolition of customs duties on imports shall also apply to customs duties of a fiscal nature.

Article 36

CUSTOMS UNIONS, FREE TRADE AREAS, CROSS-BORDER ARRANGEMENTS

1. This Agreement shall not preclude the maintenance or establishment of customs unions, free trade areas or arrangements for frontier trade except in so far as they alter the trade arrangements provided for in this Agreement.

2. During the transitional periods specified in Article 18, this Agreement shall not affect the implementation of the specific preferential arrangements governing the movement of goods either laid down in frontier agreements previously concluded between one or more Member States and the Socialist Federa Republic of Yugoslavia and succeeded to by Croatia or resulting from the bilateral agreements specified in Title III concluded by Croatia in order to promote regional trade.

3. Consultations between the Parties shall take place within the Stabilisation and Association Council concerning the agreements described in paragraphs 1 and 2 of this Article and, where requested, on other major issues related to their respective trade policies towards third countries. In particular in the event of a third country acceding to the Community, such consultations shall take place so as to ensure that account is taken of the mutual interests of the Community and Croatia stated in this Agreement.

Article 37

DUMPING

1. If one of the Parties finds that dumping is taking place in trade with the other Party within the meaning of Article VI of the GATT 1994, it may take appropriate measures against this practice in accordance with the Agreement on implementation of Article VI of the GATT 1994 and its own related internal legislation.

2. As regards paragraph 1 of this Article, the Stabilisation and Association Council shall be informed of the dumping case as soon as the authorities of the importing Party have initated an investigation. When no end has been put to the dumping within the meaning of Article VI of the GATT or no other satisfactory solution has been reached within 30 days of the matter being referred to the Stabilisation and Association Council, the importing Party may adopt the appropriate measures.

Article 38

General safeguard clause

1. Where any product of one Party is being imported into the territory of the other Party in such increased quantities and unde such conditions as to cause or threaten to cause:

– serious injury to the domestic industry of like or directly competitive products in the territory of the importing Party; or

– serious disturbances in any sector of the economy or difficulties which could bring about serious deterioration in the economic situation of a region of the importing Party,

the importing Party may take appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in this Article.

2. The Community and Croatia shall only apply safeguard measures between themselves in accordance with the provisions of this Agreement. Such measures shall not exceed what is necessary to remedy the difficulties which have arisen, and should normally consist of the suspension of the further reduction of any applicable rate of duty provided for under this Agreement for the product concerned or the increase of the rate of duty for that product. Such measures shall contain clear elements progressively leading to their elimination at the end of the set period, at the latest. Measures shall not be taken for a period exceeeding one year. In very exceptional circumstances, measures may be taken up to a total maximum period of three years. No safeguard measure shall be applied to the import of a product that has previously been subject to such a measure for a period of, at least, three years since the expiry of the measure.

3. In the cases specified in this Article, before taking the measures provided for therein or, in the cases to which paragraph 4(b) applies, as soon as possible, the Community or Croatia, as the case may be, shall supply the Stabilisation and Association Council with all relevant information, with a view to seeking a solution acceptable to the two Parties.

4. For the implementation of the above paragraphs the following provisions shall apply:

(a) The difficulties arising from the situation referred to in this Article shall be referred for examination to the Stabilisation and Association Council, which may take any decisions needed to put an end to such difficulties.

If the Stabilisation and Association Council or the exporting Party has not taken a decision putting an end to the difficulties or no other satisfactory solution has been reached within 30 days of the matter being referred to the Stabilisation and Association Council, the importing Party may adopt the appropriate measures to remedy the problem in accordance with this Article. In the selection of safeguard measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of the arrangements established in this Agreement.

(b) Where exceptional and critical circumstances requiring immediate action make prior information or examination, as the case may be, impossible, the Party concerned may, in the situations specified in this Article, apply forth with precautionary measures necessary to deal with the situation and shall inform the other Party immediately thereof.

5. The safeguard measures shall be notified immediately to the Stabilisation and Association Council and shall be the subject of periodic consultations within that body, particularly with a view to establishing a timetable for their abolition as soon as circumstances permit.

6. In the event of the Community or Croatia subjecting imports of products liable to give rise to the difficulties referred to in this Article to an administrative procedure having at its purpose the rapid provisions of information on the trend of trade flows, it shall inform the other Party.

Article 39

SHORTAGE CLAUSE

1. Where compliance with the provisions of this Title leads to:

(a) a critical shortage, or threat thereof, of foodstuffs or other products essential to the exporting Party; or

(b) re-export to a third country of a product against which the exporting Party maintains quantitative export restrictions, export duties or measures or charges having equivalent effect, and where the situations referred to above give rise, or are likely to give rise to major difficulties for the exporting Party

that Party may take appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in this Article.

2. In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of the arrangements in this Agreement. Such measures shall not be applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination where the same conditions prevail, or a disguised restriction on trade and shall be eliminated when the conditions no longer justify their maintenance.

3. Before taking the measures provided for in paragraph 1 of this Article or, as soon as possible in cases to which paragraph 4 of this Article applies the Community or Croatia, as the case may be, shall supply the Stabilisation and Association Council with all relevant information, with a view to seeking a solution acceptable to the Parties. The Parties within the Stabilisation and Association Council may agree on any means needed to put an end to the difficulties. If no agreement is reached within 30 days of the matter being referred to the Stabilisation and Association Council, the exporting party may apply measures under this Article on the exportation of the product concerned.

4. Where exceptional and critical circumstances requiring immediate action make prior information or examination, as the case may be, impossible, the Community or Croatia, whichever is concerned, may apply forthwith the precautionary measures necessary to deal with the situation and shall inform the other Party immediately thereof.

5. Any measures applied pursuant to this Article shall be immediately notified to the Stabilisation and Association Council and shall be the subject of periodic consultations within that body, particularly with a view to establishing a timetable their elimination as soon as circumstances permit.

Article 40

STATE MONOPOLIES

Croatia shall progressively adjust any State monopolies of a commercial character so as to ensure that, by the end of the fourth year following the entry into force of this Agreement, no discrimination regarding the conditions under which goods are procured and marketed exists between nationals of the Member States and Croatia. The Stabilisation and Association Council shall be informed about the measures adopted to attain this objective.

Article 41

Protocol 4 lays down the rules of origin for the application of tariff preferences provided for in this Agreement.

Article 42

RESTRICTIONS AUTHORISED

This Agreement shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of health and life of humans, animals or plants; the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value or the protection of intellectual, industrial and commercial property, or rules relating to gold and silver. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between the Parties.

Article 43

Both Parties agree to cooperate to reduce the potential for fraud in the application of the trade provisions of this Agreement.

Notwithstanding other provisions of this Agreement, and in particular Articles 31, 38 and 89 and Protocol 4, where one Party finds that there is sufficient evidence of fraud such as a significant increase in trade of products by one Party to the other Party, beyond the level reflecting economic conditions such as normal production and export capacities, or failure to provide administrative cooperation as required for the verification of evidence of origin by the other Party, both Parties shall enter into consultations immediately to find an appropriate solution. Pending such solution, the Party concerned may take the appropriate measures it deems necessary. In the selection of the measures priority must be given to those which least disturb the functioning of the arrangements established in this Agreement.

Article 44

The application of this Agreement shall be without prejudice to the application of the provisions of Community law to the Canary Islands.

TITLE V

MOVEMENT OF WORKERS, ESTABLISHMENT, SUPPLY OF SERVICES, CAPITAL

CHAPTER I

MOVEMENT OF WORKERS

Article 45

1. Subject to the conditions and modalities applicable in each Member State:

– treatment accorded to workers who are Croatian nationals and who are legally employed in the territory of a Member State shall be free of any discrimination based on nationality, as regards working conditions, remuneration or dismissal, compared to its own nationals;

– the legally resident spouse and children of a worker legally employed in the territory of a Member State, with the exception of seasonal workers and of workers coming under bilateral agreements within the meaning of Article 46, unless otherwise provided by such agreements, shall have access to the labour market of that Member State, during the period of that workeržs authorised stay of employment.

2. Croatia shall, subject to the conditions and modalities in that country, accord the treatment referred to in paragraph 1 to workers who are nationals of a Member State and are legally employed in its territory as well as to their spouse and children who are legally resident in the said country.

Article 46

1. Taking into account the labour market situation in the Member States, subject to their legislation and to compliance with the rules in force in the Member States in the area of mobility of workers:

– the existing facilities of access to employment for Croatian workers accorded by Member States under bilateral agreements should be preserved and if possible improved;

– the other Member States shall examine the possibility of concluding similar agreements.

2. The Stabilisation and Association Council shall examine the granting of other improvements, including facilities for access to professional training, in accordance with the rules and procedures in force in the Member States, and taking into account the labour market situation in the Member States and in the Community.

Article 47

1. Rules shall be laid down for the coordination of social security systems for workers with Croatian nationality, legally employed in the territory of a Member State, and for the members of their families legally resident there. To that effect, a decision of the Stabilisation and Association Council, which should not affect any rights or obligations arising from bilateral agreements where the latter provide for more favourable treatment, shall put the following provisions in place:

– all periods of insurance, employment or residence completed by such workers in the various Member States shall be added together for the purpose of pensions and annuities in respect of old age, invalidity and death and for the purpose of medical care for such workers and such family members;

– any pensions or annuities in respect of old age, death, industrial accident or occupational disease, or of invalidity resulting therefrom, with the exception of non-contributory benefits, shall be freely transferable at the rate applied by virtue of the law of the debtor Member State or States;

– the workers in question shall receive family allowances for the members of their families as defined above.

2. Croatia shall accord to workers who are nationals of a Member State and legally employed in its territory, and to members of their families legally resident there, treatment similar to that specified in the second and third indents of paragraph 1.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT

Article 48

For the purposes of this Agreement:

(a) »Community company« or a »Croatian company« respectively shall mean a company set up in accordance with the laws of a Member State or of Croatia respectively and having its registered office or central administration or principal place of business in the territory of the Community or Croatia respectively.

However, should the company, set up in accordance with the laws of a Member State or of Croatia respectively, have only its registered office in the territory of the Community or of Croatia respectively, the company shall be considered a Community or a Croatian company respectively if its operations possess a real and continuous link with the economy of one of the Member States or of Croatian respectively;

(b) »Subsidiary« of a company shall mean a company which is effectively controlled by the first company;

(c) »Branch« of a company shall mean a place of business not having legal personality which has the appearance of permanency, such as the extension of a parent body, has a management and is materially equipped to negotiate business with third Parties so that the latter, although knowing that there will if necessary be a legal link with the parent body, the head office of which is abroad, do not have to deal directly with such parent body but may transact business at the place of business constituting the extension;

(d) »Establishment« shall mean:

(i) as regards nationals, the right to take up economic activities as self-employed persons, and to set up undertakings, in particular companies, which they effectively control. Self-employment and business undertakings by nationals shall not extend to seeking or taking employment in the labour market or confer a right of access to the labour market of another party. The provisions of this Chapter do not apply to those who are not exclusively self-employed;

(ii) as regards Community or Croatian companies, the right to take up economic activities by means of the setting up of subsidiaries and branches in Croatia or in the Community respectively;

(e) »Operations« shall mean the pursuit of economic activities;

(f) »Economic activities« shall in principle include activities of an industrial, commercial and professional character and activities of craftsmen;

(g) »Community national« and »Croatian national« shall mean respectively a natural person who is a national of one of the Member States or of Croatia;

(h) with regard to international maritime transport, including intermodal operations involving a sea leg, nationals of the Member States or of Croatia established outside the Community or Croatia respectively, and shipping companies established outside the Community or Croatia and controlled by nationals of a Member State or Croatian nationals respectively, shall also be beneficiaries of the provisions of this Chapter and Chapter III, if their vessels are registered in that Member State or in Croatia respectively, in accordance with their respective legislation.

(i) »Financial services« shall mean those activities described in Annex VI. The Stabilisation and Association Council may extend or modify the scope of that Annex.

Article 49

1. Croatia shall facilitate the setting-up of operations on its territory by Community companies and nationals. To that end, it shall grant, upon entry into force of this Agreement:

(i) as regards the establishment of Community companies treatment no less favourable than that accorded to its own companies or to any third country company, whichever is the better, and;

(ii) as regards the operation of subsidiaries and branches of Community companies in Croatia, once established, treatment no less favourable than that accorded to its own companies and branches or to any subsidiary and branch of any third country company, whichever is the better.

2. The Parties shall not adopt any new regulations or measures which introduce discrimination as regards the establishment of Community or Croatian companies on their territory or in respect of their operation, once established, by comparison with their own companies.

3. The Community and its Member States shall grant, from the entry into force of this Agreement:

(i) as regards the establishment of Croatian companies, treatment no less favourable than that accorded by Member States to their own companies or to any company of any third country, whichever is the better;

(ii) as regards the operation of subsidiaries and branches of Croatian companies, established in their territory, treatment no less favourable than that accorded by Member States to their own companies and branches, or to any subsidiary and branch of any third country company, established in their territory, whichever is the better.

4. Four years after the entry into force of this Agreement, the Stabilisation and Association Council will establish the modalities to extend the above provisions to the establishment of nationals of both Parties to the Agreement to take up economic activities as self-employed persons.

5. Notwithstanding the provisions of this Article:

(a) Subsidiaries and branches of Community companies shall have, from the entry into force of this Agreement, the right to use and rent real property in Croatia;

(b) Subsidiaries of Community companies shall also have the right to acquire and enjoy ownership rights over real property as Croatian companies and as regards public goods/goods of common interest, the same rights as enjoyed by Croatian companies, where these rights are necessary for the conduct of the economic activities for which they are established excluding natural resources, agricultural land, forests and forestry land. Four years after the entry into force of this Agreement the Stabilisation and Association Council shall establish the modalities for extending rights under this paragraph to the excluded sectors.

(c) Four years after the entry into force of this Agreement, the Stabilisation and Association Council shall examine the possibility of extending the rights under (b), including rights in the excluded sectors, to branches of Community companies.

Article 50

1. Subject to the provisions of Article 49, with the exception of financial services described in Annex VI, each Party may regulate the establishment and operation of companies and nationals on its territory, in so far as these regulations do not discriminate against companies and nationals of the other Party in comparison with its own companies and nationals.

2. In respect of financial services, notwithstanding any other provisions of this Agreement, a Party shall not be prevented from taking measures for prudential reasons, including for the protection of investors, depositors, policy holders or persons to whom a fiduciary duty is owned by a financial service supplier, of to ensure the integrity and stability of the financial system. Such measures shall not be used as a means of avoiding the Partyžs obligations under the Agreement.

3. Nothing in the Agreement shall be construed to require a Party to disclose information relating to the affairs and accounts of individual customers or any confidential or proprietary information in the possession of public entities.

Article 51

1. The provisions of this Chapter shall not apply to air transport services, inland waterways transport services and maritime cabotage services.

2. The Stabilisation and Association Council may make recommendations for improving establishment and operations in the areas covered by paragraph 1.

Article 52

1. The provisions of Articles 49 and 50 do not preclude the application by a Party of particular rules concerning the establishment and operation in its territory of branches of companies of another Party not incorporated in the territory of the first Party, which are justified by legal or technical differences between such branches as compared to branches of companies incorporated in its territory or, as regards financial services, for prudential reasons.

2. The difference in treatment shall not go beyond what is strictly necessary as a result of such legal or technical differences or, as regards financial services, for prudential reasons.

Article 53

In order to make it easier for Community nationals and Croatian nationals to take up and pursue regulated professional activities in Croatia and Community respectively, the Stabilisation and Association Council shall examine which steps are necessary for the mutual recognition of qualifications. It may take all necessary measures to that end.

Article 54

1. A Community company or a Croatian company established in the territory of Croatia or the Community respectively shall be entitled to employ, or have employed by one of its subsidiaries or branches, in accordance with the legislation in force in the host country of establishment, in the territory of Croatia and the Community respectively, employees who are nationals of the Member States and of Croatia respectively, provided that such employees are key personnel as defined in paragraph 2 and that they are employed exclusively by companies, subsidiaries or branches. The residence and work permits of such employees shall only cover the period of such employment.

2. Key personnel of the above mentioned companies, herein referred to as »organisations«, are »intra-corporate transferees« as defined in (c) of this paragraph in the following categories, provided that the organisation is a legal person and that the persons concerned have been employed by it or have been partners in it (other than as majority shareholders), for at least the year immediately preceding such movement:

(a) Persons working in a senior position with an organisation, who primarily direct the management of the establishment, receiving general supervision or direction principally from the board of directors or stockholders of the business or their equivalent including:

– directing the establishment of a department or sub-division of the establishment;

– supervising and controlling the work of other supervisory, professional or managerial employess;

– having the authority personally to recruit and dismiss or recommend recruiting, dismissing or other personnel actions;

(b) Persons working within an organisation who possess uncommon knowledge essential to the establishmentžs service, research equipment, techniques or management. The assessment of such knowledge may reflect, apart from knowledge specific to the establishment, a high level of qualification referring to a type of work or trade requiring specific technical knowledge, including membership of an accredited profession;

(c) An »intra-corporate transferee« is defined as a natural person working within an organisation in the territory of a Party, and being temporarily transferred in the context of pursuit of economic activities in the territory of the other Party; the organisation concerned must have its principal place of business in the territory of a Party and the transfer be to an establishment (branch, subsidiary) of that organisation, effectively pursuing like economic activities in the territory of the other Party.

3. The entry into and the temporary presence within the territory of the Community or Croatia of Croatian and Community nationals respectively shall be permitted, when these representatives of companies are persons working in a senior position, as defined in paragraph 2(a) above, within a company, and are responsible for the setting up of a Community subsidiary or branch of a Croatian company or of a Croatian subsidiary or branch of a Community company in a Member State or in Croatia respectively, when:

– those representatives are not engaged in making direct sales or supplying services, and

– the company has its principal place of business outside the Community or Croatia, respectively, and has no other representative, office, branch or subsidiary in that Member State or in Croatia respectively.

Article 55

During the first three years following the date of entry into force of this Agreement, Croatia may, on a transitional basis, introduce measures which derogate from the provisions of this Chapter as regards the establishment of Community companies and nationals of certain industries which:

– are undergoing restructuring, or are facing serious difficulties, particularly where these entail serious social problems in Croatia, or

– face the elimination or a drastic reduction of the total market share held by Croatian companies or nationals in a given sector or industry in Croatia, or

– are newly emerging industries in Croatia.

Such measures:

(i) shall cease to apply at the latest five years after the entry into force of this Agreement.

(ii) shall be reasonable and necessary in order to remedy the situation, and

(iii) shall not introduce discrimination concerning the activities of Community companies or nationals already established in Croatia at the time of introduction of a given measure, by comparison with Croatian companies or nationals.

While devising and applying such measures, Croatia shall grant preferential treatment wherever possible to Community companies and nationals, and in no case treatment less favourable than that accorded to companies or nationals from any third country. Prior to the adoption of these measures, Croatia shall consult the Stabilisation and Association Council and shall not put them into effect before a one month period has elapsed following the notification to the Stabilisation and Association Council of the concrete measures to be introduced by Croatia, except where the threat of irreparable damage requires the taking of urgent measures, in which case Croatia shall consult the Stabilisation and Association Council immediately after their adoption.

Upon the expiry of the third year following the entry into force of this Agreement Croatia may introduce or maintain such measures only with the authorisation of the Stabilisation and Association Council and under conditions determined by the latter.

CHAPTER III

SUPPLY OF SERVICES

Article 56

1. The Parties undertake in accordance with the following provisions to take the necessary steps to allow progressively the supply of services by Community or Croatian companies or nationals which are established in a Party other than that of the person for whom the services are intended.

2. In step with the liberalisation process mentioned in paragraph 1, the Parties shall permit the temporary movement of natural persons providing the service or who are employed by the service provider as key personnel as defined in Article 54, including natural persons who are representatives of a Community or Croatian company or national and are seeking temporary entry for the purpose of negotiating for the sale of services or entering into agreements to sell services for that service provider, where those representatives will not be engaged in making direct sales to the general public or in supplying services themselves.

3. As from four years after the entry into force of this Agreement, the Stabilisation and Association Council shall take the measures necessary to implement progressively the provisions of paragraph 1. Account shall be taken of the progress achieved by the Parties in the approximation of their laws.

Article 57

1. The Parties shall not take any measures or actions which render the conditions for the supply of services by Community and Croatian nationals or companies which are established in a Party other than that of the person for whom the services are intended significantly more restrictive as compared to the situation existing on the day preceding the day of entry into force of the Agreement.

2. If one Party is of the view that measures introduced by the other Party since the entry into force of the Agreement result in a situation which is significantly more restrictive in respect of supply of services as compared with the situation existing at the date of entry into force of the Agreement, such first Party may request the other party to enter into consultations.

Article 58

With regard to supply of transport services between the Community and Croatia, the following provisions shall apply:

1. With regard to inland transport, Protocol 6 lays down the rules applicable to the relationship between the Parties in order to ensure, in particular, unrestricted road transit traffic across Croatia and the Community as a whole, the effective application of the principle of non discrimination and progressive harmonisation of the Croatian transport legislation with that of the Community.

2. With regard to international maritime transport the Parties undertake to apply effectively the principle of unrestricted access to the market and traffic on a commercial basis.

(a) The above provision does not prejudice the rights and obligations under the United Nations Code of Conduct for Liner Conferences, as applied by one or the other Party to this Agreement. Non-conference liners will be free to operate in competition with a conference as long as they adhere to the principle of fair competition on a commercial basis;

(b) The Parties affirm their commitment to a freely competitive environment as being an essential feature of the dry and liquid bulk trade.

3. In applying the principles of paragraph 2, the Parties shall:

(a) not introduce cargo-sharing clauses in future bilateral agreements with third countries, other than in those exceptional circumstances where liner shipping companies from one or other Party to this Agreement would not otherwise have an effective opportunity to play for trade to and from the third country concerned;

(b) prohibit cargo-sharing arrangements in future bilateral agreements concerning dry and liquid bulk trade;

(c) abolish, upon the entry into force of this Agreement, all unilateral measures and administrative, technical and other obstacles that could have restrictive or discriminatory effects on the free supply of services in international maritime transport.

(d) Each Party shall grant, inter alia, no less favourable treatment for the ships operated by nationals or companies of the other Party than that accorded to a Partyžs own ships with regard to access to ports open to international trade, the use of infrustructure and auxiliary maritime services of the ports, as well as related fees and charges, customs facilities and the assignment of berths and facilities for loading and unloading.

4. With a view to ensuring a coordinated development and progressive liberalisation of transport between the Parties adapted to their reciprocal commerical needs, the conditions of mutual market access in air transport shall be dealt with by special agreements to be negotiated between the Parties after the entry into force of this Agreement.

5. Prior to the conclusion of the agreement referred to in paragraph 4, the Parties shall not take any measures or actions which are more restrictive or discriminatory as compared with the situation existing prior to the entry into force of this Agreement.

6. Croatia shall adapt its legislation, including administrative, technical and other rules, to that of the Community existing at any time in the field of air and inland transport insofar as it serves liberalisation purposes and mutual access to markets of the Parties and facilitates the movement of passengers and of goods.

7. In step with the common progress in the achievement of the objectives of this Chapter, the Stabilisation and Association Council shall examine ways of creating the conditions necessary for improving freedom to provide air and inland transport services.

CHAPTER IV

CURRENT PAYMENTS AND MOVEMENT OF CAPITAL

Article 59

The Parties undertake to authorise, in freely convertible currency, in accordance with the provisions of Article VIII of the Articles of the Agreement of the International Monetary Fund, any payments and transfers on the current account of balance of payments between the Community and Croatia.

Aricle 60

1. With regard to transactions on the capital and financial account of balance of payments, from the entry into force of the Agreement, the Parties shall ensure the free movement of capital relating to direct investments made in companies formed in accordance with the laws of the host country and investments made in accordance with the provisions of Chapter II of Title V, and the liquidation or repatriation of these investments and of any profit stemming therefrom.

2. With regard to transactions on the capital and fiancial account of balance of payments, from the entry into force of this Agreement, the Parties shall ensure the free movement of capital relating to credits related to commercial transactions or to the provision of services in which a resident of one of the Parties is participating, and to financial loans and credits, with maturity longer than a year.

As from the entry into force of this Agreement, Croatia shall authorise, by making full and expedient use of its existing procedures, the acquisition of real estate in Croatia by nationals of Member States of the European Union, except for areas and matters listed in Annex VII. Within four years from the entry into force of this Agreement, Croatia shall progressively adjust its legislation concerning the acquisition of real estate in Croatia by nationals of the Member States of the European Union to ensure the same treatment as compared to Croatian nationals. At the end of the fourth year after the entry into force of this Agreement, the Stabilisation and Association Council shall examine the modalities for extending these rights to the areas and matters listed in Annex VII.

The Parties shall also ensure, from the fourth year after the entry into force of this Agreement, free movement of capital relating to portfolio investment and financial loans and credits with maturity shorter than a year.

3. Without prejudice to paragraph 1, the Parties shall not introduce any new restrictions on the momvement of capital and current payments between residents of the Community and Croatia and shall not make the existing arangements more restrictive.

4. Without prejudice to the provisions of Article 59 and of this Article, where, in exceptional circumstances, movements of capital between the Community and Croatia cause, or theaten to cause, serious difficulties for the operation of exchange rate policy or monetary policy in the Community or Croatia, the Community and Croatia, respectively, may take sefeguard measures with regard to movements of capital between the Community and Croatia for a period not exceeding sic months if such measures are strictly necessary.

5. Nothing in the above provisions shall be taken to limit the rights of economic operators of the Parties from benefiting from any more favourable treatment that may be provided for in any existing bilateral or multilateral agreement involving Parties to this Agreement.

6. The Parties shall consult each other with a view to facilitating the movement of capital between the Community and Croatia in order to promote the objectives of this Agreement.

Article 61

1. During the first four years following the date of entry into force of this Agreement, the Parties shall take measures permitting the creation of the necessary conditions for the further gradual application of Community rules on the free movement of capital.

2. By the end of the fourth year following the date of entry into force of this Agreement, the Stabilisation and Association Council shall determine the modalities for full application of Community rules on the movement of capital.

CHAPTER V

GENERAL PROVISIONS

Article 62

1. The provisions of this Title shall be applied subject to limitations justified on grounds of public policy, public security or public health.

2. They shall not apply to activities that in the territory of either Party are connected, even occasionally, with the exercise of official authority.

Article 63

For the purpose of this Title, nothing in this Agreement shall prevent the Parties from applying their laws and regulations regarding entry and stay, employment, working conditions, estabilishment of natural persons and supply of services, provided that, in so doing, they do not apply them in such a manner as to nullify or impair the benefits accruing to any Party under the terms of a specific provision of this Agreement. This provision shall be without prejudice to the application of Article 62.

Article 64

Companies which are controlled and exclusively owned jointly by Croatian companies or nationals and Community companies or nationals shall also be covered by the provisions of this Title.

Article 65

1. The Most-Favoured-Nation tretment granted in accordance with the provisions of this Title shall not apply to the tax advantages that the Parties are providing or will provide in the future on the basis of agreements designed to avoid double taxation or other tax arrangements.

2. None of the provisions of this Title shall be construed to prevent the adoption or enforcement by the Parties of any measure aimed at preventing the avoidance or evasion of taxes pursuant to the tax provisions of agreements to avoid double taxation and other tax arrangements of domestic fiscal legislation.

3. None of the provisions of this Title shall be construed to prevent Member States or Croatia in applying the relevant provisions of their fiscal legislation, from distinguishing between taxpayers who are not in identical situations, in particular as regards their place of residence.

Article 66

1. The Parties shall endeavour wherever possible to avoid the imposition of restrictive measures, including measures relating to imports, for balance of payments purposes. A Party adopting such measures shall present as soon as possible to the other Party a timetable for their removal.

2. Where one or more Member States or Croatia is in serious balance of payments difficulties, or under imminent threat thereof, the Community or Croatia, as the case may be, may, in accordance with the conditions established under the WTO Agreement, adopt restictive measures, including measures relating to imports, which shall be of limited duration and may not go beyond what is strictly necessary to remedy the balance of payments situation. The Community or Croatia, as the case may be, shall inform the other Party forthwith.

3. Any restrictive measures shall not apply to transfers related to investment and in particular to the repatriation of amounts invested or reinvested or any kind of revenues stemming therefrom.

Article 67

The provisions of this Title shall be progresively adjusted, notably in the light of requirements arising from Article V of the General Agreement on Trade in Services (GATS).

Article 68

The provisions of this Agreement shall not prejudice the application by either Party of any measure necessary to prevent the circumvention of its measures concerning third-country access to its market through the provisions of this Agreement.

TITLE VI

APPROXIMATION OF LAWS, LAW ENFORCEMENT AND COMPETITION RULES

Article 69

1. The Parties recognise the importance of the approximation of Croatiažs existing legislation to that of the Community. Croatia shall endeavour to ensure that its existing laws future legislation will be gradually made compatible with the Community (acquis).

2. This approximation will start on the date of signing of the Agreement, and will gradually extend to all the elements of the Community acquis referred to in this Agreement by the end of the period defined in Article 5 of this Agreement. In particular, at an early stage, it will focus on fundamental elements of the Internal Market acquis as well as on other trade-related areas, on the basis of a programme to be agreed between the Commission of the European Communities and Croatia. Croatia will also define, in agreement with the Commission of the European Communities, the modalities for the monitoring of the implementation of approximation of legislation and law enforcement actions to be taken.

Article 70

COMPETITION AND OTHER ECONOMIC PROVISIONS

1. The following are incompatible with the proper functioning of the Agreement, in so far as they may affect trade between the Community and Croatia:

(i) all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices between undertakings which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition;

(ii) abuse by one or more undertakings of a dominant position in the territories of the Community or of Croatia as a whole or in a substantial part thereof;

(iii) any State aid which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or certain products.

2. Any practices contrary to this Article shall be assessed on the basis of criteria arising from the application of the competition rules applicable in the Community, in particular from Articles 81, 82, 86 and 87 of the Treaty establishing the European Community and interpretative instruments adopted by the Community institutions.

3. The Parties shall ensure that an operationally independent public body is entrusted with the powers necessary for the full application of paragraph 1 (i) and (ii) of this Article, regarding private and public undertakings and undertakings to which special rights have been granted.

4. Croatia shall establish an operationally independent authority which is entrusted with the powers necessary for the full application of paragraph 1 (iii) of this Article within one year from the date of entry into force of this Agreement. This authority shall have, inter alia, the powers to authorise State aid schemes and individual aid grants in conformity with paragraph 2 of this Article, as well as the powers to order the recovery of State aid that has been unlawfully granted.

5. Each Party shall ensure transparency in the area of State aid, inter alia by providing to the other Party a regular annual report, or equivalent, following the methodology and the presentation of ot the Community survey on State aid. Upon request by one Party, the other Party shall provide information on particular individual cases of public aid.

6. Croatia shall establish a comprehensive inventory of aid schemes instituted before the establishment of the authority referred to in paragraph 4 and shall align such aid schemes with the criteria referred to in paragraph 2 within a period of no more than four years from the entry into force of this Agreement.

7. (a) For the purposes of applying the provisions of paragraph 1 (iii), the Parties recognise that during the first four years after the entry into force of this Agreement, any public aid granted by Croatia shall be assessed taking into account the fact that Croatia shall be regarded as an area identical to those areas of the Community described in Article 87 (3) (a) of the Treaty establishing the European Community.

(b) Within three years form the entry into force of this Agreement, Croatia shall submit to the Commission of the European Communities its GDP per capita figures harmonised at NUTS II level. The authority referred to in paragraph 4 and the Commission of the European Communities shall then jointly evaluate the eligibility of the regions of Croatia as well as the maximum aid intensities in relation thereto in order to draw up the regional aid map on the basis of te relevant Community guidelines.

8. With regard to products referred to in Chapters II of Title IV:

– paragraph 1 (iii) shall not apply;

– any practices contrary to paragraph 1 (i) shall be assessed according to the criteria established by the Community on the basis of Articles 36 and 37 of the Treaty establishing the European Community and specific Community instruments adopted on this basis.

9. If one of the Parties considers that a particular practice is incompatible with the terms of paragraph 1 of this Article, it may take appropriate measures after consultation within the Stabilisation and Association Council or after thirty working days following referral for such consultation.

Nothing in this Article shall prejudice or affect in any the taking, by either Party, of antidumping or countervailing measures in accordance with the relevant Articles of GATT 1994 and WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures or related internal legislation.

Article 71

INTELLECTUAL, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY

1. Pursuant to the provisions of this Article and Annex VIII, the Parties, confirm the importance that they attach to ensure adequate and effective protection and enforcement of intellectual, industrial and commercial property rights.

2. Croatia shall take the necessary measures in order to guarantee no later than three years after entry into force of this Agreement a level of protection of intellectual, industrial and commercial property rights similar to that existing in the Community, including effective means of enforcing such rights.

3. The Stabilisation and Association Council may decide to oblige Croatia to accede to specific multilateral Conventions in this area.

4. If problems in the area of intellectual, industrial and commercial property affecting trading conditions occur, they shall be referred urgently to the Stabilisation and Association Council, at the request of either Party, with a view to reaching mutually satisfactory solutions.

Article 72

PUBLIC CONTRACTS

1. The Parties consider the opening-up of the award of public contracts on the basis of non-discrimination and reciprocity, in particular in the WTO context, to be a desirable objective.

2. Croatian companies, whether established or not in the Community, shall be granted access to contract award procedures in the Community pursuant to Community procurement rules under treatment no less favourable than that accorded to Community companies as from the entry into force of this Agreement.

The above provisions will also apply to contracts in the utilities sector once the government of Croatia has adopted the legislation introducing the Community rules in this area. The Community shall examine periodically whether Croatia has indeed introduced such legislation.

Community companies not established in Croatia shall be granted access to contract award procedures in Croatia pursuant to the Law on Public Procurement under treatment no less favourable than that accorded to Croatia companies at the latest three years after the entry into force of this Agreement. Community companies established in Croatia under the provisions of Chapter II of Title V shall have upon entry into force of this Agreement access to contract award procedures under treatment no less favourable than that accorded to Croatian companies.

The Stabilisation and Association Council shal periodically examine the possibility for Croatia to introduce access to award procedures in Croatia for all Community companies.

3. As regards establishment, operations, supply of services between the Community and Croatia, and also employment and movement of labour linked to the fulfilment of public contracts, the provisions of Articles 45 to 68 are applicable.

Article 73

STANDARDISATION, METROLOGY, ACCREDITATION AND CONFORMITY ASSESSMENT

1. Croatia shall take the necessary measures in order to gradually achieve conformity with Community technical regulations and European standardisation, metrology, accreditation and conformity assessment procedures.

2. To this end, the Parties shall start at an early stage to:

– promote the use of Community technical regulations and European standards, tests and conformity assessment procedures;

– conclude, where appropriate, European Conformity Assessment Protocols;

– foster the development of the quality infrastructure: standardisation, metrology, accreditation and conformity assessment;

– promote the participation of Croatia in the work of specialised European organisations, in particular CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET.

Article 74

CONSUMER PROTECTION

The Parties will cooperate in order to align the standards of consumer protection in Croatia on those of the Community. Effective consumer protection is necessary in order to ensure that the market economy functions properly, and this protection will depend on the development of an administrative infrastructure in order to ensure maret surveillance nad law enforcement in this field.

To that end, and in view of their common interests, the Parties will encourage and ensure:

– the harmonisation of legislation and the alignment of consumer protection in Croatia on that in force in the Community;

– a policy of active consumer protection including the increase of information and development of independent organisations;

– effective legal protection for consumers in order to improve the quality of consumer goods and maintain appropriate safety standards.

TITLE VII

JUSTICE AND HOME AFFAIRS

INTRODUCTION

Article 75

REINFORCEMENT OF INSTITUTIONS AND RULE OF LAW

In their cooperation in justice and home affairs the Parties will attach particular importance to the consolidation of the rule of law and the reinforcement of institutions at all levels in the areas of administration in general, and law enforcement and the machinery of justice in particulr.

Cooperation in the field of justice will focus in particular on the independence of the judiciary, the improvement of its effectiveness and the training of the legal professions.

COOPERATION IN THE AREA OF MOVEMENT OF PERSONS

Article 76

VISA, BORDER CONTROL, ASYLUM AND MIGRATION

1. The Parties shall cooperate in the areas of visa, border control, asylum and migration and will set up a framework for cooperation, including at a regional level, in these fields.

2. Cooperation in the matters referred to in paragraph 1 shall be based on mutual consultations and close coordination between the Parties and should include technical and administrative assistance for:

– the exchange of information on legislation and practices;

– the drafting of legislation;

– enhancing the efficiency of the institutions;

– the training of staff;

– the security of the travel documents and detection of false documents.

3. Cooperation will focus in particular:

– in the area of asylum on the development and implementation of national legislation to meet the standards of the 1951 Geneva Convention and the 1967 New York Protocol thereby to ensure that the principle of non-refoulement is respected.

– in the field of legal migration, on admission rules and rights and status of the persons admitted. In relation to migration, the Parties agree to the fair treatment of nationals of other countries who reside legally on their territories and to promote an integration policy aiming at granting them rights and obligations comparable to those of their citizens.

The Stabilisation and Association Council can recommend additional subjects for cooperation under this article.

Article 77

PREVENTION AND CONTROL OF ILLEGAL IMMIGRATION; READMISSION

1. The Parties agree to cooperate in order to prevent and control illegal immigration. To this end:

– Croatia agrees to readmit any of its nationals illegally present on the territory of a Member State, upon request by the latter and without further formalities;

– and each Member State of the European Union agrees to readmit any of its nationals illegally present on the territory of Croatia, upon request by the latter and without further formalities.

The Member States of the European Union and Croatia will provide their nationals with appropriate identity documents and will extend to them the administrative facilities necessary for such purposes.

2. The Parties agree to conclude, upon request, an agreement between Croatia and the European Community regulating the specific obligations for Croatia and for the Member States of the European Union for readmission, including an obligation for the readmission of nationals of other countries and stateless persons.

3. Pending the conclusion of the agreement with the Community referred to in paragraph 2, Croatia agrees to conclude, upon request of a Member State, bilateral agreements with individual Member States of the European Union regulating the specific obligations for readmission between Croatia and the Member State concerned, including an obligation for the readmission of nationals of other countries and stateless persons.

4. The Stabilisation and Association Council shall examine what other joint efforts can be made to prevent and control illegal immigration, including the trafficking in human beings.

COOPERATION ON MONEY LAUNDERING
AND ILLICIT DRUGS

Article 78

MONEY LAUNDERING

1. The Parties agree on the necessity of making every effort and cooperating in order to prevent the use of their financial systems for laundering of proceeds from criminal activities in general and drug offences in particular.

2. Cooperation in this area may include administrative and technical assistance with the purpose of developing the implementation of regulations and efficient functioning of the suitable standards and mechanisms to combat money laundering equivalent to those adopted by the Community and international fora in this field.

Article 79

COOPERATION ON ILLICIT DRUGS

1. Within their respective powers and competencies, the Parties shall cooperate to ensure a balanced and integrated approach towards drug control. Drug control policies and actions shall be aimed at reducing the supply of, trafficking in and the demand for illicit drugs as well as at a more effective control of precursors.

2. The parties shall agree on the necessary methods of cooperation to attain these objectives. Actions shall be based on commonly agreed principles along the lines of the EU Drug Control Strategy.

The cooperation between the Parties shall comprise technical and administrative assistance in particular in the following areas:

– drafting of national legislation and policies;

– establishhment of institutions and information centres;

– training of personnel;

– drug related research;

– and the prevention of diversion of precursors used for the illicit manufacture of drugs.

The Parties may agree to include other areas.

COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS

Article 80

Preventing and combating crime and other illegal activities

1. The Parties agree to cooperate on fighting and preventing criminal and illegal activities, organised or otherwise, such as:

– trafficking in human beings;

– illegal economic activities, and in particular corruption, counterfeiting of currencies, illegal transaction on products such as industrial waste, radioactive material and transactions involving illegal or counterfeit products;

– illicit trafficking in drugs and psychotropic substances;

– smuggling;

– illicit arms trafficking;

– terrorism.

Cooperation in the above matters will be the subject of consultations and close coordination between the Parties.

2. The technical and administrative assistance in this field may include:

– the drafting of national legislation in the field of criminal law;

– enhancing the efficiency of the institutions charged with fighting and preventing crime;

– staff training and the development of investigative facilities;

– the formulation of measures to prevent crime.

TITLE VIII

COOPERATION POLICIES

Article 81

1. The Community and Croatia shall establish a close cooperation aimed at contributing to the development and growth potential of Croatia. Such cooperation shall strengthen existing economic links on the widest possible foundation, to the benefit of both Parties.

2. Policies and other measures will be designed to bring about the economic and social development of Croatia. These policies should ensure that environmental considerations are also fully incorporated from the outset and that they are linked to the requirements of harmonious social development.

3. Cooperation policies shall be integrated into a regional framework of cooperation. Special attention will have to be devoted to measures that can foster cooperation between Croatia and its neighbouring countries including Member States, thus contributing to regional stability. The Stabilisation and Association Council may define priorities between and within the cooperation policies described hereinafter.

Article 82

ECONOMIC POLICY

1. The Community and Croatia shall facilitate the process of economic reform by cooperating to improve understanding of the fundamentals of their respective economies and implementing economic policy in market economies.

2. To these ends the Community and Croatia shall cooperate to:

– exchange information on macroeconomic performance and prospects and on strategies for development;

– analyse jointly economic issues of mutual interest, including the framing of economic policy and the instruments for implementing it.

– promote wider cooperation with the aim of speeding up the inflow of know-how and access to new technologies.

3. At the request of Croatian authorities, the Community may provide assistance designed to support the efforts od Croatia towards the gradual approximation of its policies towards those of the Economic and Monetary Union. Cooperation in this area will include informal exchange of information concerning the principles and the functioning of the Economic and Monetary Union and the European System of Central Banks.

Article 83

STATISTICAL COOPERATION

1. Cooperation in the area of statistics shall aim at the development of an efficient and sustainable statistical system capable of providing in due time reliable, objective and accurate data needed to plan and monitor the process of transition and reform in Croatia. It shall enable the Central Bureau for Statistics of Croatia to meet better the needs of its customers, both public administration and private businesses. The statistical system shall respect the fundamental principles of statistics issued by the United Nations and the stipulations of the European Statistical law and develop towards the Community acquis.

2. To this end the Parties may cooperate in particular:

– to promote the development of an efficient statistical service in Croatia based on an appropriate institutional framework;

– to pursue harmonisation with international and European standards and classification in order to enable the national statistical system to adopt the Community acquis in statistics;

– to provide private and public sector economic operators and research community with the appropriate socio-economic data;

– to provide data needed to maintain and monitor economic reform;

– to ensure the confidentiality of individual data;

– to progressively increase data collection and transmission to the European Statistical System.

3. Cooperation in this field shall include, in particular, exchange of information on methods, transfer of (know-how) and training.

Article 84

BANKING, INSURANCE AND OTHER FINANCIAL SERVICES

1. The Parties shall cooperate with the aim of establishing and developing a suitable framework for the encouragement of the banking, insurance and financial services sectors in Croatia.

Cooperation shall focus on:

– the adoption of a common accounting system compatible with European standards;

– the strengthening and restructuring of the banking, insurance and other financial sectors;

– the improvement of supervision and regulation of banking and other financial services;

– the exchange of information in particular in respect of proposed legislation;

– the preparation of translations and terminology glossaries.

2. The Parties shall cooperate with the aim of developing efficient audit systems in Croatia following the harmonised Community methods and procedures.

Cooperation shall focus on:

– technical assistance to the State Auditing Office in Croatia;

– the establishment of internal audit units in official agencies;

– the exchange of information with regard to auditing systems;

– the standardisation of audit documentation;

– training and advisory operations.

Article 85

INVESTMENT PROMOTION AND PROTECTION

1. Cooperation between the Parties shall be aimed at establishing a favourable climate for private investment, both domestic and foreign.

2. The particular aims of cooperation shall be:

– for Croatia to improve a legal framework which favours and protects investment;

– the conclusion, where appropriate, with Member States of bilateral agreements, for the promotion and protection of investment;

– the improvement of investment protection.

Article 86

INDUSTRIAL COOPERATION

1. Cooperation shall be aimed at promoting the modernisation and restructuring of the Croatian industry and individual sectors, as well as industrial cooperation between economic operators of both sides, with the particular objective of strengthening the private sector under conditions that ensure that the environment is protected.

2. Industrial cooperation initiatives will reflect the priorities determined by both Parties. They will take into account the regional aspects of industrial development, promoting transnational partnerships when relevant. The initiatives should seek in particular to establish a suitable framework for undertakings, to improve management, know-how and to promote markets, market transparency and the business environment. Special attention shall be devoted to the establishment of efficient export promotion activities in Croatia.

Article 87

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

The Parties shall aim to develop and strengthen private sector small and medium-sized enterprises (SMEs), the establishment of new undertakings in areas offering potential for growth and the cooperation between SMEs in the Community and in Croatia.

Article 88

TOURISM

1. Cooperation between the Parties in the field of tourism will be aimed at facilitating and encouraging tourism and tourist trade through transfer of know-how, participation of Croatia in important European tourism organisations and studying the opportunities for joint operations.

2. Cooperation shall include the following in particular:

– exchanging information on major issues of mutual interest affecting the tourism sector and transferring of know-how;

– encouraging the development of infrastructure conducive to investment in the tourism sector;

– examining regional tourist projects.

Article 89

CUSTOMS

1. The Parties shall cooperate to guarantee compliance with all the provisions scheduled for adoption in the area of trade and to achieve the approximation of the customs system of Croatia to that of the Community, thus helping to pave the may for liberalisation measures planned under this Agreement.

2. Cooperation shall include the following in particular:

– the possibility of interconnection between the transit systems of the Community and Croatia, as well as the use of the Single Administrative Document (SAD);

– the improvement and simplification of inspections and formalities in respect of the carriage of goods;

– the development of cross-border infrastructure between the Parties;

– the development of customs cooperation support for introduction of modern customs information systems;

– the exchange of information including on the methods of investigation;

– the adoption by Croatia of the Combined Nomenclature;

– training of customs officers.

3. Without prejudice to further cooperation provided for in this Agreement, and in particular Articles 77, 78 and 80, mutual assistance between administrative authorities in customs matters of the Parties shall take place in accordance with the provisions of Protocol 5.

Article 90

TAXATION

The Parties will establish cooperation in the field of taxation including measures aiming at the further reform of the fiscal system and the restructurinf of tax administration with a view to ensuring effectiveness of tax collection and the fight against fiscal fraud.

Article 91

SOCIAL COOPERATION

1. With regard to employment, cooperation between the Parties shall focus notably on upgrading job-finding and careers advice services, providing back-up measures and promoting local development to assist industrial and labour market restructuring.

It shall also include measures such as studies, the secondment of experts and information and training operations.

2. With regard to social security, cooperation between the Parties shall seek to adapt the social security system of Croatia to the new economic and social requirements, notably by providing the services of experts and organising information and training activities.

3. Cooperation between the Parties will involve the adjustment of the Croatia legislation concerning working conditions and equal opportunities for women and men.

4. The Parties shall develop cooperation between them with the aim of improving the level of protection of the health and safety of workers, taking as a reference the level of protection existing in the Community.

Article 92

AGRICULTURE, AND THE AGRO-INDUSTRIAL SECTOR

Cooperation in this fields shall have as its aim the modernisation and restructuring of agriculture and the agro-industrial sector consistent with the Community rules and standards, the water management, the rural development, the gradual harmonisation of the veterinary and phytosanitary legislation with Community standards and the development of the forestry sector in Croatia.

Article 93

FISHERIES

The Community and Croatia shall explore the possibility of identifying areas of common interest in the fisheries sector, which by their nature would have to be mutually beneficial.

Article 94

EDUCATION AND TRAINING

1. The Parties hall cooperate with the aim of raising the level of general education and professional qualifications in Croatia.

2. The Tempus programme will contribute to strengthening cooperation between the Parties in the field of education and training, promoting democracy, the rule of law and economic reform.

3. The European Training Foundation will also contribute to the upgrading of training structures and activities in Croatia.

Article 95

CULTURAL COOPERATION

The Parties undertake to promote cultural cooperation. This cooperation serves inter alia to raise mutual understanding and esteem between individuals, communities and peoples.

Article 96

INFORMATION AND COMMUNICATION

The Community and Croatia will take the measures necessary to stimulate the mutual exchange of information. Priority will be given to programmes aimed at providing the general public with basic information about the Community and professional circles in Croatia with more specialised information.

Article 97

COOPERATION IN THE AUDIO-VISUAL FIELD

1. The Parties shall cooperate to promote the audio-visual industry in Europe and encourage co-production in the fields of cinema and television.

2. Croatia will align its policies on the regulation of content aspects of cross-border broadcasting, paying particular attention to matters relating to the acquisition of intellectual property rights for programmes and broadcast by satellite or cable, with those of the Community, and will harmonise its legislation with the Community acquis.

Article 98

ELECTRONIC COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE AND ASSOCIATED SERVICES

1. The Parties will strengthen cooperation in the area of electronic communications infrastructures, including classical telecommunications networks and relevant electronic audio-visual transport networks, and associated services, with the objective of ultimate alignment with the Community acquis by Croatia as from the entry into force of the Agreement.

2. The abovementioned cooperation will focus on the following priority areas:

– policy development;

– legal and regulatory aspects;

– institution building required for a liberalised environment;

– modernisation on Croatiažs electronic infrastructure and its integration into European and world networks, with a focus on improvements at a regional level;

– international cooperation;

– cooperation within European structures especially those involved in standardisation;

– coordinating positions in international organisations and fora.

Article 99

INFORMATION SOCIETY

The Parties will strengthen cooperation with the objective of further developing the Information Society in Croatia. Global objectives will be preparing society as a whole for the digital age, attracting investments and interoperability of networks and services.

The Croatian authorities, with the assistance of the Community, will review carefully any political commitment undertaken in the Eropean Union with the objective of aligning its own policies on those of the Union.

The Croatian authorities will establish a plan for the adoption of Community legislation in the area of the Information Society.

Article 100

TRANSPORT

1. In addition to the provisions of Article 58 and Protocol 6 of this Agreement, the Parties shall develop and step up cooperation in the field of transport in order to enable Croatia to:

– restructure and modernise transport and related infrastructure;

– improve movement of passengers and goods and access to the trasport market, by the removing of administrative, technical and other barriers;

– achieve operating standards comparable to those in the Community;

– develop a transport system compatible and aligned on the Community system;

– improve the protection of environment in transport, reduction of harmful effects and pollution.

2. Cooperation shall include the following priority areas:

– the development of road, rail, airport, inland waterways and port infrastructure and other major routes of common interest and Trans-European and Pan-European links;

– the management of railways and airports, including appropriate cooperation between the relevant national authorities;

– road transport, including road taxes and charges and social and environmental aspects;

– combined rail and road transport;

– the harmonisation of international transport statistics;

– the modernisation of technical transport equipment in line with Community standards, and assistance in acquiring financing to that end, particularly as regards road-rail transport, multimodal transport and transhipment;

– the promotion of joint technological and research programmes;

– the adoption of coordinated transport policies that are compatible with those aplied in the Community.

Article 101

ENERGY

1. Cooperation will reflect the principles of the market economy and the European Energy Charter Treaty, and will develop with a view to the gradual integration of Europežs energy markets.

2. Cooperation shall include the following in particular:

– the formulation and planning of energy policy, including modernisation of infrastructure, improvement and diversification of supply and improvement of access to the energy market, including facilitation of transit, transmission and distribution and the restoration of electricity interconnections of regional importance with neighbouring countries;

– the management and training for the energy sector and transfer of technology and know-how; the promotion of energy saving, energy efficiency, renewable energy and studying of the environmental impact of energy production and consumption;

– the formulation of framework conditions for restructuring of energy companies and coperation between undertakings in this sector;

– the development of regulatory framework in the fied of energy in line with the Community acquis.

Article 102

NUCLEAR SAFETY

1. The Parties will cooperate in the field of nuclear safety and safeguards. Cooperation could cover the following topics:

– upgrading the Croatian laws and regulations on nuclear safety and strengthening the supervisory authorities and their resources;

– radiation protection, including environmental radiation monitoring;

– radioactive waste management and, as appropriate, decommissioning of nuclear facilities;

– encouraging the promotion of Agreements between the EU Member States or Euratom and Croatia on early notification and exchange of information in cases of nuclear accidents and on emergency preparedness as well as cross-border seismic research and on nuclears safety issues generally, if appropriate;

– fuel cycle problems;

– safeguarding of nuclear materials

Article 103

ENVIRONMENT

1. The Parties shall develop and strengthen their cooperation in the vital task of combating environmental degradation, with the view to promoting environmental sustainability.

2. Coopertion could centre on the following priorities:

– water quality, including waste water treatment particularly of transboundary watercourses;

– combating local, regional and transboundary air and water (including drinking water) pollution;

– effective monitoring of pollution levels and emissions;

– development of strategies with regard to global and climate issues;

– efficient, sustainable and clean production and use of energy;

– classification and safe handling of chemicals;

– safety of industrial plants;

– waste reduction, recycling and safe disposal, and the implementation of the Basle Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basle, 1989);

– the environmental impact of agriculture; soil erosion and pollution by agricultural chemicals;

– the protection of the flora and fauna, including forests, and the conservation of biodiversity;

– town and country planning, including construction and urban planning;

– the use of economic and fiscal instruments to improve the environment;

– the execution of environmental impact assessment and strategic environmental assessment;

– continuous approximation of laws and regulations to Community standards;

– international Conventions in the area of environment to which the Community is a Party;

– cooperation at regional and international level;

– education and information on environmental issues and sustainable development.

3. In the field of protection against natural disasters, the Parties will cooperate to ensure the protection of people, animals, property and environment against man-made disasters. To this end the cooperation could include the following areas:

– the exchange of the outcome of scientific and research development projects;

– mutual and early notification and warining systems on hazards, disasters and their consequences;

– rescue and relief exercises and assistance systems in case of disasters;

– exchange of experience in rehabilitation and reconstruction after disaster.

Article 104

COOPERATION IN RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

1. The Parties shall promote bilateral cooperation in civil scientific research and technological development (RTD) on the basis of mutual benefit and, taking into account the availability of resources, adequate access to their respective programmes, subject to appropriate levels of effective protection of intellectual, industrial and commercial property rights (IPR).

2. This cooperation shall cover:

– the exchange of scientific and technical information and the organisation of joint scientific meetings;

– joint RTD activities;

– training activities and mobility programmes for scientists, researchers and technicians engaged in RTD in both sides.

3. Such cooperation shall be implemented according to specific arrangements to be negotiated and concluded in accordance with the procedures adopted by each Party, and which shall set out, inter alia, appropriate IPR provisions.

Article 105

REGIONAL AND LOCAL DEVELOPMENT

The Parties will strengthen regional development cooperation, with the objective of contributing to economic development and reducing regional imbalances.

Specific attention will be given to cross-border, transnational and interregional cooperations. To this end, the exchange of information and experts may be undertaken.

TITLE IX

FINANCIAL COOPERATION

Article 106

In order to achieve the objectives of this agreement and in accordance with Articles 3, 107 and 109 Croatia may receive financial assistance from the Community in the forms of grants and loans, including loans from the European Investment Bank.

Article 107

Financial assistance, in the form of grants, shall be covered by the operation measures provided for in the relevant Council Regulation within a multi-annual indicative framework established by the Community following consultations with Croatia.

The overall objectives of the assistance, in the form of institution-building and investment, shall contribute to the democratic, economic and institutional reforms of Croatia, in line with the Stabilisation and Association process. Financial assistance may cover all areas of harmonisation of legislation and all cooperation policies of this agreement, including Justice and Home Affairs.

Consideration should be given to the full implementation of the infrastructure projects of common interest identified in the Protocol 6.

Article 108

Al the request of Croatia and in case of special need, the Community could examine in coordination with international financial institutions, the possibility of granting on an exceptional basis macro-financial assistance subject to certain conditions and taking into account the availability of all financial resources.

Article 109

In order to permit optimum use of the resources available, the Parties shall ensure that Community contributions are made in close coordination with those from other sources such as the Member States, other countries and international financial institutions.

To this effect, information on all sources of assistance shall be exchanged regularly between the Parties.

TITLE X

INSTITUTIONAL, GENERAL AND FINAL PROVISIONS

Article 110

A Stabilisation and Association Council is hereby established which shall supervise the application and implementation of this Agreement. It shall meet at an appropriate level at regular intervals and when circumstances require. It shall examine any major issues arising within the framework of this Agreement and any other bilateral or international issues of mutual interest.

Article 111

1. The Stabilisation and Association Council shall consist of the members of the Council of the European Union and members of the Commission of the European Communities, on the one hand, and of members of the Government of Croatia, on the other.

2. The Stabilisation and Association Council shall establish its rules of procedure.

3. The members of the Stabilisation and Association Council may arrange to be represented, in accordance with the conditions to be laid down in its rules of procedure.

4. The Stabilisation and Association Council shall be chaired in turn by a representative of the European Community and a representative of Croatia, in accordance with the provisions to be laid down in its rules of procedure.

5. In matters that concern it, the European Investment Bank shall take part, as an observer, in the work of the Stabilisation and Association Council.

Article 112

The Stabilisation and Association Council shall, for the purpose of attaining the objectives of this Agreement, have takve power to take decisions within the scope of the Agreement in the cases provided for therein. The decisions taken shall be binding on the Parties, which shall take the measures necessary to implement the decisions taken. The Stabilisation and Association Council may also make appropriate recommendations. It shall draw up its decisions and recommendations by agrement between the Parties.

Article 113

Each Party shall refer to the Stabilisation and Association Council any dispute relating to the application or interpretation of this Atreement. The Stabilisation and Association Council may settle the dispute by means of a binding decision.

Article 114

1. The Stabilisation and Association Council shall be assisted in the performance of its duties by a Stabilisation and Association Committee, composed of representatives of the Council of the European Union and of representatives of the Commission of the European Communities, on the one hand, and of representatives of Croatia on the other.

2. In its rules of procedure the Stabilisation and Association Council shall determine the duties of the Stabilisation and Association Committee, which shall include the preparation of meetings of the Stabilisation and Association Council, and shall determine how the Committee shall function.

3. The Stabilisation and Association Council may delegate to the Stabilisation and Association Committee any of its powers. In this event the Stabilisation and Association Committee shall take its decisions in accordance with the conditions laid down in Article 112.

Article 115

The Stabilisation and Association Committee may create subcommittees.

Article 16

A Stabilisation and Association Parliamentary Committee is hereby estabilished. It shall be a forum for Members of Coatian Parliament and the European Parliament to meet and exchange views. It shall meet at intervals that it shall itself determine.

The Stabilisation and Association Parliamentary Committee shall consist of members of the European Parliament, on the one hand, and of Members of the Parliament of Croatia, on the other.

The Stabilisation and Association Parliamentary Committee shall establish its rules of procedure.

The Stabilisation and Association Parliamentary Committee shall be chaired in turn by the European Parliament and the Parliament of Croatia, in accordance with the provisions to be laid down in its rules of procedure.

Article 117

Within the scope of this Agreement, each Party undertakes to ensure that natural and legal persons of the other Party have access free of discrimination in relation to tis own nationals to the competetnt courts and adminsitrative organs of the Parties to defend their individual rights and their property rights.

Article 118

Nothing in this Agreement shall prevent a Party from taking any measures:

(a) which it considers necessary to prevent the disclosure of information contrary to its essential security interests;

(b) which relate to the production of, or trade in, arms, munitions or war materials or to research, development or production indispensable for defence purposes, provided that such measures do not impair the conditions of competition in respect of products not intended for specifically military purposes;

(c) which it considers essential to its own security in the event of serious internal disturbances affecting the maintenance of law and order, in time of war or serious international tension constituting threat of war or in order to carry out obligations it has accepted for the purpose of maintaining peace and international security.

Article 119

1. In the fields covered by this Agreement dand without prejudice to any special provisions contained therein:

– the arangements applied by Croatia in respect of the Community shall not give rise to any discrimination between dthe Member States, their nationals, companies of firms;

– the arangements applied by the Community in respect of Croatia shall not give rise to any discrimination between Croatian nationals, companies of firms.

2. The provisions of paragraph 1 shal be without prejudice to the right of the Parties to apply the relevant provisions of their fiscal legislation to taxpayers who are not in identical situations as regards their place of residence.

Article 120

1. The Parties shall take any general or specific measures required to fulfil their obligations under this Agreement. They shall see to it that the objectives set out in this Agreement are attained.

2. If either Party considers that the other Party has failed to fulfil an obligation under this Agreement, it may take, appropriate measures. Before so doing, except in cases of special urgency, it shall supply the Stabilisation and Association Council with all relevant information required for a thorough examination of the situation with a view to seeking a solution acceptable to the Parties.

3. In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of this Agreement. These measures shall be notified immediately to the Stabilisation and Association Council and shall be the subject of consultations within the Stabilisation and Association Council if the other Party so requests.

Article 121

The Parties agree to consult promptly through appropriate channels at the request of either Party to discuss any matter concerning the interpretation or implementation of this Agreement and other relevant aspects of the realtions between the Parties.

The provisions of this Article shall in no way affect and are without prejudice to Articles 31, 38, 39 and 43.

Article 122

This Agreement shall not, until equivalent rights for individuals and economic operators have been achieved under this Agreement, affect rights ensured to them through existing agreements binding one or more Member States, on the one hand, and Croatia, on the other.

Article 123

Protocols 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and Annexes I to VIII shall form an integral part of this Agreement.

Article 124

This Agrement is concluded for an unlimited period.

Either Party may denounce this Agreement by notifying the other Party. This Agreement shall terminate six months after the date of such notification.

Article 125

For the purposes of this Agreement, the term »Parties« shall mean Croatia, of the one part, and the Community, or its Member States, or the Community and its Member States, in accordance with their respective powers, of the other part.

Article 126

This Agreement shall apply, on the one hand, to the territory of Croatia, and to the territories in which the Treaties establishing the European Community, the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community are applied and under the conditions laid down in those Treaties, on the other.

Article 127

The Secretary General of the Council of the European Union shall be the depository of the Agreement.

Article 128

This Agreements is drawn up in duplicate in each of the official languages of the Parties, each of these texts being equally authentic.

Article 129

The Parties shall approve this Agreement in accordance with their own procedures.

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Parties notify each other that the procedures referred to in the first paragraph have been completed.

Article 130

INTERIM AGREEMENT

In the event that, pending the completion of the procedures necessary for the entry into force of this Agreement, the provisions of certain parts of this Agreement, in particular those relating to the free movement of goods as well as the relevant provisions on Transport, are put into effect by means of an Interim Agreement between Croatia and the Community, the Parties agree that, in such circumstances for the purpose of the provisions of Title IV, Articles 70 and 71 of this Agreement, Protocols 1 do 5 and relevant provisions of Protocol 6 hereto, the terms »date of entry into force of this Agreement« mean the date of entry into force of the relevant Interim Agreement in relation to obligations contained in the abovementioned provisions.

 

Sastavljeno u Luksemburgu, dana dvadeset devetoga listopada godine dvije tisuće prve.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de octubre del dos mil uno.

Udfćdiget i Luxembourg den niogtyvende oktober to tusind og en.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundeins.

˘Egine sto Louxembonrgo, spV eikosi ennea Oktwbriou duo ciliaeV ena.

Done at Luxembourg on the twenty-ninth day of October in the year two thousand and one.

Fait - Luxembourg, le vingt-neuf octobre deux mille un.

Fatto a Lussembourgo, addž ventinove ottobre duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste oktober tweeduizendeneen.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Outubro de dois mil e um.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde oktober tjugohundraett.

 

Za Republiku Hrvatsku

Ivica RAČAN

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté francaise, la Communanté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diesé Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Louis MICHEL

Pĺ Kongeriget Danmarks vegne

Mogens LYKKETOFT

Für die Bundesrepublik Deutschland

Joschka FISCHER

Gia thv Ellhvikh Dhmokatia

George PAPANDREOU

Por el Reino de Espańa

Josep PIQUE I CAMPS

Pour la République française

Hubert VEDRINE

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Tom KITT

Per la Repubblica italiana

Umberto VATTANI

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Lydie POLFER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Jozias VAN AARTSEN

Für die Republik Österreich

Benita FERRERO-WALDNER

Pela República Portuguesa

Jaime GAMA

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Erkki TUOMIOJA

För Konungariket Sverige

Anna LINDH

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Jack STRAW

Por las Comunidades Europeas

For De Europćiske Fćllesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Louis MICHEL

Fort the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunit- europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

For Europeiska gemenskaperna

Christopher PATTEN

 

LIST OF ANNEXES

Annex I Croatian Tariff concession for Community industrial products referred to in Article 18(2)

Annex II Croatian Tariff concession for Community industrial products referred to in Article 18(3)

Annex III Definition of »Baby beef« products referred to in Article 27(2)

Annex IV(a) Croatian Tariff concession for agricultural products (duty-free for unlimited quantities at the date of entering into force of the Agreement) referred to in Article 27(3)(a)(i)

Annex IV(b) Croatian Tariff concession for agricultural products (duty-free within quota at the entering into force of the Agreement) referred to in Article 27(3)(a)(ii)

Annex IV(c) Croatian Tariff concession for agricultural products (duty-free for unlimited quantities one year after entering into force of the Agreement) referred to in Article 27(3)(b)(i)

Annex IV(d) Croatian Tariff concession for agricultural products (progressive elimination of MFN duties within tariff quotas) referred to in Article 27(3)(c)(i)

Annex IV(e) Croatian Tariff concession for agricultural products (progressive reduction of MFN duties for unlimited quantities) referred to in Article 27(3)(c)(ii)

Annex IV(f) Croatian Tariff concession for agricultural products (progressive reduction of MFN duties within quotas) referred to in Article 27(3)(c)(iii)

Annex V(a) Products referred to in Article 28(1)

Annex V(b) Products referred to in Article 28(2)

Annex VI Establishment: »Financial services« referred to in Article 50

Annex VII Acquisition of real property – List of exceptions referred to in Article 60(2)

Annex VIII Intellectual, Industrial and Commercial property rights referred to in Article 71

 

ANNEX I

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR COMMUNITY INDUSTRIAL PRODUCTS
referred to in Article 18(2)

Duty rates will be reduced as follows:

– on the date of entry into force of the Agreement, duty shall be reduced to 60% of the basic duty

– on 1 January 2003, duty shall be reduced to 30% of the basic duty

– on 1 January 2004, the remaining duties shall be abolished

 

HS 6+ Description

25.01 Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti caking or free-flowing agents; sea water

2501.001 - - - Table salt and salt for good industry

2501.002 - - - Salt for other industry

2501.009 - - - Other

25.15 Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2,5 or more and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of rectangular (including square) shape

2515.1 Marble and travertine

2515.11 - - Crude or roughly trimmed

2515.12 - - Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape

2515.20 - Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster

27.10 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals other than crude; preparations not elsewhere specified or included containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations

2710.001 - - - Motor petrol and other light oils

2710.0014 - - - - Special petrols (extractable and other)

2710.0015 - - - - White spirit

2710.0017 - - - - Spirit type jet fuel

2710.002 - - - Kerosene and other medium oils

2710.0021 - - - - Kerosene

2710.0022 - - - - Kerosene type jet fuel

2710.0023 - - - - Alpha and normal olefins (mixtures), normal paraffins (C10–C13)

2710.003 - - - Heavy oils except waste and intended for further manufacturing

2710.0033 - - - Light, medium, heavy and extra heavy fuel oils with low sulphur content

2710.0034 - - - Other light, medium, heavy and extra heavy fuel oil

2710.0035 - - - - Base oils

2710.0039 - - - - Other heavy oils and products based on heavy oils

27.11 Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons

2711.1 Liquefied

2711.12 - - Propane

2711.13 - - Butanes

2711.19 - - Other

2711.191 - - - Mixtures of propane and butane

2711.199 - - - Other

2711.29 - - Other

27.12 Petroleum jelly; paraffin wax, micro-crystalline petrolum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured

2712.10 - Petroleum jelly

2712.20 - Paraffin wax containing by weight less than 0,75% of oil

27.13 Petroleum coke, petrolum bitumen and other residues of petrolum oils or of oils obtained from bituminous minerals

2713.20 - Petroleum bitumen

27.15 Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petrolum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)

2715.009 - - - Other

2803.00 Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included)

2803.001 - - - Carbon black

28.06 Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid

2806.10 Hydrogen chloride (hydrochloric acid)

2806.101 - - - Pro analysis

2808.00 Nitric acid; sulphonitric acids

2808.002 - - - Other nitric acid

28.14 Ammonia, anhydrous or in aqueous solution

2814.20 - - - Ammonia in aqueous solution

2814.201 - - - Pro analysis

28.15 Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium

2815.11 - - Solid

2815.111 - - - Granulated, pro analysis

2815.20 Potassium hydroxide (caustic potash)

2815.201 - - - Granulated, pro analysis

29.02 Cyclic hydrocarbons

2902.4 - Xylenes

2902.41 - - o-Xylene

2902.411 - - - Pro analysis

2902.42 - - m-Xylene

2902.421 - - - Pro analysis

2902.43 - - p-Xylene

2902.431 - - - Pro analysis

2902.44 - - Mixed Xylene isomers

2902.441 - - - Pro analysis

29.05 Acyclic alcohol and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivates

2905.1 - Saturated monohydric alcohols

2905.11 - - Methanol (methyl alcohol)

2905.111 - - - Pro analysis

2905.12 Propane 1 ol (propyl alcohol) and propane 2 ol (isopropyl alcohol)

2905.121 - - - Pro analysis

29.14 Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrostated derivates

2914.1 - Acyclic ketones without other oxygen function

2914.11 - - Acetone

2914.111 - - - Pro analysis

29.15 Saturated acyclic monocarboxylic acidis and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivates

2915.3 - Esters of acetic acid

2915.311 - - - Pro analysis

29.33 Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only

2933.6 - Compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated) in the structure

2933.691 - - - Atrazine

30.02 Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products

3002.30 - Vaccines for veterinary medicine

30.03 Medicaments (excluding goods of heading No 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of two or more consistuents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms of packings for retail sale

3003.90 - Other

3003.909 - - - Other

30.04 Medicaments (excluding goods of heading No 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

3004.10 - - Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives

3004.101 - - - Ready medicaments for retail sale

3004.20 - - Containing other antibiotics

3004.201 - - - Ready medicaments for retail sale

3004.3 - - Containing hormones or other products of heading No 29.37 but not containing antibiotics

3004.31 - - Containing insulin

3004.311 - - - Ready medicaments for retail sale

3004.32 - - Containing adrenal cortical hormones

3004.321 - - - Ready medicaments for retail sale

3004.39 - - Other

3004.391 - - - Ready medicaments for retail sale

3004.40 - - Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones, other products of heading No 29.37 or antibiotics

3004.401 - - - Ready medicaments for retail sale

3004.50 - - Other medicaments containing vitamins or other products of heading No 29.36

3004.501 - - - Ready medicaments for retail sale

3004.90 - - Other

3004.902 - - - Ready medicaments for retail sale

3004.909 - - - Other

30.06 Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter

3006.50 - First-aid boxes and kits

32.07 Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar preparations, of a kind used in the ceramic, enameleing or glass industry, glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes

3207.10 - Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations

3207.20 - Vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips) and similar preparations

3207.30 - Liquid lusters and similar preparations

3207.40 - Glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes

32.08 Paints and varnishes (including elements and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in Note 4 to this Chapter

3208.10 - Based on polyesters

3208.20 - Based on acrylic or vinyl polymers

32.09 Paints and varnishes (including elements and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium

3209.10 - Based on acrylic or vinyl polymers

3209.90 - Other

32.14 Glaziersž putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; paintersž fillings; non-refractory surfacing preparations for facades, indoor walls, floors, ceilings or the like

3214.10 - Glaziersž putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; paintersž fillings

3214.90 - Other

32.15 Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid

3215.1 - - Printing ink

3215.11 - - Black

3215.19 - - - Other

33.04 Beauty or make-up preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations

3304.99 - - - Other

3304.999 - - - For retail sale

33.07 Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilators and other perfurmery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included, prepared room deodorizers, whether or not perfumed or having disinfectant properties

3307.90 - - - Other

3307.909 - - - For retail sale

34.05 Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coach-work, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, non woven, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations) excluding waxes of heading No 34.04

3405.10 - Polishes, creams and similar preparations for footwear or leather

3405.20 - Polishes, creams and similar preparations for the maintenance of wooden furniture, floors or other woodwork

3405.30 - Polishes and similar preparations for coachwork, other than metal polishes

3405.30 - Scouring pastes and powders and other scouring preparations

3405.90 - Other

3406.00 Candles, tapers and the like

3605.00 Matches, other than pyrotechnic articles of heading No 36.04

37.01 Photographic plates and film in the flat, sensitized, unexposed of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, senisitised, unexposed, whether or not in packs

3701.10 - For X-ray

3814.00 Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers

3820.00 Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids

3905 Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms; other polymers in primary forms

3905.1 - Polyvinyl acetate

3905.12 - - In aqueous dispersion

3905.19 - - Other

39.19 Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shape, of plastics, whether or not in rolls

3919.90 - Other

39.20 Other plates, sheet, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials

3920.10 - - Of polymers of ethylene

3920.101 - - - Foil 12 micron thick in rolls 50 to 90 mm wide

39.23 Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics, stoppers, lids, caps and other closures, of plastics

3923.2 - Sacks and bags (including cones)

3923.21 - - Of polymers of ethylene

3923.29 - - Of other plastics

3923.40 - Spools, cops, bobbins and similar supports

39.23.90 - Other

3923.901 - - - Casks and tanks

3923.909 - - - Other

39.24 Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles of plastic

3924.10 - Tableware and kitchenware

3924.90 - Other

39.25 Buildersž ware of plastic, not elsewhere specified or included

3925.10 - Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding 300 l

3925.20 - Doors, windows and their frames and threshods for doors

3925.30 - Shutters, blinds (including Venetian blinds) and similar articles and parts thereof

3925.90 - Other

40.09 Tubes, pipes and hoses, of vulcanized rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges)

4009.10 - Not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings

4009.20 - Reinforced or otherwise combined only with metal, without fittings

4009.40 - Reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings

4009.50 - With fittings

4009.509 - - - Other

42.02 Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive cases, brief cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers, travelling-bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette cases, tobacco-pouches, tooll bags, sports bags, bottle cases, jewelry boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanized fibre or of paperboard or wholly or mainly covered with such materials or with paper

4202.1 Trunks, suit cases, vanity cases, executive cases, brief cases, school satchels and similar containers

4202.11 - - With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather

4202.12 - - - With outer surface of plastics or of textile materials

4202.19 - - - Other

4202.2 Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle

4202.21 - - With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather

4202.22 - - With outer surface of plastic sheeting or of textile materials

4202.29 - - Other

4202.3 - - Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag

4202.31 - - With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather

4202.32 - - With outer surface of plastic sheeting or of textile materials

4202.39 - - Other

4202.9 - - Other

4202.91 - - With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather

4202.92 - - With outer surface of plastic sheeting or of textile materials

4202.99 - - Other

43.02 Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of heading No 43.03

4302.1 - Whole skins, with or without head, tail or paws, not assembled

4302.11 - - Of mink

4302.12 - - Of rabbit or hare

4302.13 - - Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb, whole, with or without head, tail or paws

4302.19 - - Other

4302.20 - Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled

4302.30 - Whole skins and pieces or cuttings thereof, assembled

4304.00 Artificial fur and articles thereof

4304.009 - - - Articles of artificial fur

44.06 Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood

4406.10 - - Not impregnated

4406.101 - - - Of oak

4406.102 - - - Of beech

4406.109 - - - Other

4406.90 - Other

4406.901 - - - Of oak

4406.902 - - - Of beech

4406.909 - - - Other

44.18 Buildersž joinery and carpentry of wood including cellular wood panels assembled parquet panels, shingles and shakes

4418.10 - Windows, French-windows and their frames

4418.20 - Doors and their frames and thresholds

4418.30 - Parquet panels

48.05 Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets not further worked or processed that are specified in Note 2 to this Chapter

4805.10 - Semi-chemical fluting paper (corrugating medium)

48.11 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or sheets, other than goods of the kind described in heading No 48.03, 48.09 or 48.10

4811.2 - Gummed or adhesive paper and paperboard

4811.29 - - Other

4811.299 - - - Other

48.14 Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper; vindow transparencies of paper

4814.10 - »Ingrain« paper

4814.20 - Wallpaper and similar wall covering, consisting of paper coated or covered, on the face side, with a grained, embossed, coloured, design-printed or otherwise decorated layer of plastics

4814.30 - Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper covered, on the face side, with plaiting material, whether or not bound together in parallel strands or woven

4814.90 - Other

4817.10 - Envelopes

4817.20 - Letter cards, plain postcards and correspondence cards

4817.30 - Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery

48.19 Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or web of cellulose fibres, box files, letter trays, and similar articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or the like

4819.10 - Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard

4819.20 - Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard

4819.209 - - - Other

4819.30 - Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more

4819.40 - Other sacks and bags, including cones

4819.50 - Other packing containers, including record sleeves

4819.501 - - - Cylindrical boxes made of two or more materials

4819.60 - Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, of a kind used in offices, shops or the like

48.20 Registers, account books, note books, oder books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting-pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; albums for stamps or for collections and book covers, of paper or paperboard

4820.10 - Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles

4820.20 - Exercise books

4820.3 -Binders (other than book covers), folders and file covers

4820.40 - Manifold business forms and interleaved carbon sets

4820.50 -Albums for samples or for collections

4820.90 Other

4820.901 - - - business forms

4820.909 - - - Other

48.21 Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed

4821.10 - Printed

4821.90 - Other

48.23 Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

4823.1 Gummed or adhesive paper, in strips or rolls

4823.11 - - Self-Adhesive

4823.19 - - Other

4823.40 - Rolls, sheets and dials, printed for self-recording apparatus

4823.5 Other paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes

4823.51 - - Printed, embossed or perforated

4823.59 - - Other

4823.60 - Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or paperboard

4823.70 – Moulded or pressed articles of paper pulp

4823.90 - Other

4823.909 - - - Other

64.02 Other fottwear with outer soles and uppers of rubber or plastics

6402.1 - Sports footwear

6402.19 - - Other

6402.20 - Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs

6402.30 - Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap

6402.9 - Other footwear

6402.91 - - Covering the ankle

6402.99 - - Other

64.03 Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather

6403.1 Sports footwear

6403.19 - - Other

6403.20 - Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe

6403.30 - Footwear made on a base or platform of wood, not having an inner sole or a protective metal toe-cap

6403.40 - Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap

6403.5 - Other footwear with outer soles of leather

6403.51 - - Covering the ankle

6403.59 - - Other

6403.9 - Other footwear

6403.91 - - Covering the ankle

6403.99 - - Other

64.05 Other footwear

6405.10 - With uppers of leather or composition leather

6405.20 - With uppers of textile materials

6504.00 - Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed

65.05 Hats and other headgear, knitted or crocheted, made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed

6505.10 - Hair-nets

6505.90 - Other

65.06 Other headger, whether or not lined or trimmed

6506.10 - Protective headgear (helmets)

6506.9 - Other

6506.91 - - Of rubber or of plastics

6506.92 - - Of fur

6506.99 - - Of other materials

6507.00 Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear

66.01 Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)

6601.10 - Garden umbrellas and sun umbrellas

6601.9 - Other

6601.91 - - Telescopes

6601.99 - - Other

6602.00 Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like

66.03 Parts, trimmings and accessories of articles other heading No 66.01 or 66.02

6603.10 - Handles and knobs

6603.20 - Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks)

6603.90 - Other

68.02 Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading No 68.01; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a back; artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone (including slate)

6802.2 - Other monumental or building stone and articles thereof simply cut or sawn with a flat or even surface

6802.21 - - Marble, travertine and alabaster

6802.22 - - Other limestone

6802.29 - - Other stone

6802.9 - Other

6802.91 - - Marble, travertine and alabaster

6802.92 - - Other limestone

6802.99 - - Other stone

68.04 Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing stones and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives or of ceramics with or without parts of other materials

6804.2 Other

6804.22 - - Of other agglomerated abrasives or of ceramics

6804.30 - Hand sharpening or polishing stones

6804.309 - - - Of artificial materials

68.05 Natural, of artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made up

6805.10 - On a base of textile material

6805.20 - On a base of paper or of paperboard

6805.30 - On a base of other materials

68.06 Slag wool, rock wool and similar mineral wool; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulting, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of heading No 68.11 or 68.12 or of Chapter 69

6806.10 - Slag wool, rock wool and similar mineral wool (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls

68.07 Articles of asphalt or of similar material (for example, petrolum bitumen or coal tar pitch)

6807.10 - In rolls

6807.90 - Other

6807.909 - - Other

6808.00 Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders

68.09 Articles of plaster or of compositions based on plaster

6809.1 - Boards, sheets, panels, tiles and similar articles not ornamented

6809.11 - - Faced or reinforced with paper or paperboard only

6809.19 - - Other

6809.90 - Other articles

68.12 Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or asbestos (for example, thread, woven fabric; clothing, headgear, footwear, gaskets) whether or not reinforced other than goods of heading No 68.11 or 68.13

6812.10 - Fabricated asbestos fibres; Mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate

6812.20 - Yam

6812.30 - Cords and string, whether or not plaited

6812.40 - Fabricated or knitted material

6812.50 - Clothing, clothing accessories, footwear and headgear

6812.60 - Paper, millboard and felt

6812.70 - Compressed asbestos fibres jointing, in sheets or rolls

6812.90 - Other

6812.909 - - - Other

68.13 Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textile or other materials

6813.10 - Sheets and pads for brakes

6813.109 - - - Other

6813.90 - Other

6813.909 - - - Other

69.04 Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like

6904.10 - Building bricks

6904.101 - - - Solid, 250 x 120 x 65 dimensions

6904.102 - - - Grate bricks, 250 x 120 x 65 dimensions

6904.103 - - - Blocks, 290 x 190 x 190 dimensions

6904.104 - - - Blocks, 250 x 190 x 190 dimensions

6904.105 - - - Blocks, 250 x 250 x 140 dimensions

6904.109 - - - Other

6904.90 - Other

6904.901 - - - Ceiling filler tiles, 250 x 380 x 140 dimensions

6904.902 - - - Ceiling filler tiles, 390 x 100 x 160 dimensions

6904.903 - - - Support tiles, 250 x 120 x 40 dimensions

6904.909 - - - Other

69.05 Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods

6905.10 - Roofing tiles

6905.101 - - - Pressed tiles, 350 x 200 dimensions

6905.102 - - - Pressed interlocking tiles, 340 x 200 dimensions

6905.103 - - - Plain tiles, 380 x 180 dimensions

6905.104 - - - Mediterranean tiles, 375 x 200 dimensions

6905.109 - - - Other

6905.90 - Other

69.10 Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures

6910.10 - Of porcelain or china

6910.90 - Other

70.05 Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked

7005.30 - Wired glass

70.17 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated

7017.10 - Of fused quartz or other fused silica

7017.109 - - - Other

7017.20 - Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 x 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 C to 300 C

7017.90 - Other

73.06 Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel

7306.20 - Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas

7306.202 - - - Tubing of an external diameter less than 3 1/2"

7306.209 - - - Other

7306.50 - Other, welded, of circular cross-section, of other alloy steel

7306.509 - - - Other

7306.90 - Other

73.08 Structures (excluding prefabricated buildings of heading No 94.06) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frame-works, doors and windows and their frames, and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures of iron or steel

7308.10 - Bridges and bridge sections

7308.20 - Towers and lattice masts

7308.40 - Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pitpropping

7308.409 - - - Other

7309.00 Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

7309.001 - - - Reservoirs for the transport of goods

7309.009 - - - Other

7311.00 Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel

7311.009 - - - Other

73.12 Stranded wire, ropes cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated

7312.10 - Stranded wire, ropes and cables

7312.109 - - - Other

7312.1099 - - - Other

7312.90 - Other

7312.909 - - - Other

7313.00 Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel

73.14 Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel

7314.4 - Other cloth, grill, netting and fencing

7314.41 - - Plated or coated with zinc

7314.42 - - Coated with plastics

7314.49 - - Other

73.15 Chain and parts thereof, of iron or steel

7315.1 - Articulated link chain and parts thereof

7315.11 - - Roller chain

7315.12 - - Other chain

7315.19 - - Parts

7315.20 - Skid chain

7315.8 - Other chain

7315.81 - - Stud-link

7315.82 - - Other, welded link

7315.89 - - Other

7315.90 - Other parts

7316.00 Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel

73.17 Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading No 8305) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper

7317.001 - - - For rails

7317.002 - - - For tacks

73.18 Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel

7318.1 - Threaded articles

7318.11 - - Coach screws

7318.12 - - Other wood screws

7318.13 - - Screw hooks and screw rings

7318.14 - - Self-tapping screws

7318.19 - - Other

7318.2 - Non-threaded articles

7318.21 - - Spring washers and other lock washers

7318.23 - - Rivets

7318.24 - - Cotters and cotter-pins

7318.29 - - Other

73.21 Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel

7321.11 - - For gas fuel or for both gas and other fuels

7321.13 - - for solid fuel

73.23 Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or steel; iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel

7323.10 - Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like

7323.9 - Other

7323.93 - - Of stainless steel

7323.931 - - - Vessels

7323.939 - - - Other

73.26 Other articles of iron or steel

7326.1 - Forged or stamped, but not further worked

7326.19 - - Other

7326.20 - Articles of iron or steel wire

7326.209 - - - Other

7326.90 - Other

7326.909 - - Other

76.10 Aluminum structures (excluding prefabricated buildings of heading No 94.06) and parts of structures (for example, bridges and bridges section, towers, lattice masts, roofs, roofing framework, doors and windows and their frames and thresholds for doors, balustrades, pillars and columns), aluminum plates, rods, profiles, tubes and the like, prepared for use in structures

7610.10 - Doors, windows and their frames and thresholds for doors

7610.109 - - Other

7610.90 - Other

7610.901 - - - Elements prepared for use in structures

7610.909 - - - Other

7611.00 Aluminum reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 3001, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

7611.001 - - - Lined or heat-insulated

7611.009 - - - Other

76.14 Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of aluminum, not electrically insulated

7614.10 - With steel core

7614.90 - Other

8304.00 Filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office furniture of heading No 94.03

83.09 Stoppers, caps and lids (including crown corks screw caps and pouring stoppers), capsules for bottles; threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal

8309.90 - Other

8309.902 - - - Seals, not further worked

8309.903 - - - Seals, worked

8309.909 - - - Other

84.02 Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers

8402.1 - Steam or other vapour generating boilers

8402.11 - - Watertube boilers with a steam production exceeding 45 t per hour

8402.111 - - - Main shipžs steam boilers

8402.112 - - - Other, with a steam production not exceeding 300 tonnes per hour

8402.119 - - - Other, with a steam production exceeding 300 tonnes per hour

8402.12 - - Watertube boilers with a steam production not exceeding 45 t per hour

8402.121 - - - Main shipžs steam boilers

8402.129 - - - Other

8402.19 - - Other vapour generating boilers, including hybrid boilers

8402.191 - - - Main shipžs steam boilers

8402.192 - - - Firetube boilers

8402.193 - - - Hot-oil boilers

8402.199 - - - Other

8402.20 - Super-heated water boilers

8402.201 - - - Fired with chopped wood

84.03 Central heating boilers other than those of heading No 84.02

8403.90 -Parts

84.04 Auxiliary plant for use with boilers of heading No 84.02 or 84.03 (for example, economizers, super-heaters, soot removers, gas recoverers), condensers for steam or the vapour power units

8404.90 -Parts

84.06 Steam turbines and other vapour turbines

8406.90 - Parts

84.16 Furnace burners for liquid fuel, for pulverized solid fuel or for gas; mechanical stokers; including their mechanical grates, mechanical ash discharges and similar appliances

8416.20 - Other furnace burners, including combination burners

8416.209 - - - Other

84.18 Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other, heat pumps other than air conditioning machines or heading No 84.15

8418.2 - Refrigerators, household type

8418.21 - - Compression-type

8418.22 - - Absorption-type, electrical

8418.29 - - Other

8418.50 - Other refrigerating or freezing chests, cabinets, display counters, show-cases and similar refrigerating or freezing furniture

84.19 Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated, for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilizing, pasteurizing, steaming, drying, evapourating, vapourizing, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non electric

8419.1 Instantaneous or storage water heaters, non-electric

8419.111 - - - For domestic use

8419.119 - - - Other

8419.191 - - - For domestic use

8419.199 - - - Other

8419.40 - Distilling or rectifying plant

8419.401 - - - Fractionating columns for oxygen production

8419.409 - - - Other

8419.8 - Other machinery, plant and equipment

8419.81 - - For making hot drinks or for cooking or heating food

8419.819 - - - Other

8419.89 - - Other

8419.899 - - - Other

8419.8999 - - - Other

84.20 Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders thereof

8420.10 - Calendering or other rolling machines

8420.101 - - - Ironing machines

8420.1011 - - - - For domestic use

84.21 Centrifuges, including centrifugal dryers, filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases

8421.1 - - Centrifuge, including centrifugal dryers

8421.121 - - - For domestic use

8421.2 - Filtering or purifying machinery and apparatus for liquids

8421.29 - - Other

8421.299 - - - Other

8421.3 - Filtering or purifying machinery and apparatus for gases

8421.31 - - Intake air filters for internal combustion engines

8421.319 - Other

8421.39 - - Other

8421.399 - - - Other

8421.9 - Parts

8421.91 - - Of centrifuges, including centrifugal dryers

8421.919 - - Of centrifuges, including centrifugal dryers

84.23 Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds

8423.30 - Constant weight scales and scales for discharging a predetermined weight of material into a bag or container, including hopper scales

8423.8 - Other weighing machinery

8423.81 - - Having a maximum weighing capacity not exceeding 30 kg

8423.82 - - Having a maximum weighing capacity exceeding 30 kg but not exceeding 5 000 kg

8423.829 - - - Other

8423.89 - - Other

8423.891 - - - Weighbridges (railway or for trucks and vans)

8423.899 - - - Other

84.24 Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines

8424.10 - Fire extinguishers, whether or not charged

8424.109 - - - Other

8424.8 - Other appliances

8424.81 - - Agricultural or horticultural

8424.819 - - - Other

84.27 Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment

8427.20 - Other self-propelled trucks

8427.209 - - - Other

8427.90 - Other trucks

84.28 Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)

8428.20 - Pneumatic elevators and conveyors

8428.209 - - - Other

8428.3 - Other continuous-action elevators and conveyors for goods or materials

8428.39 - - Other

84.28.399 - - - Other

84.32 Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers

8432.10 - Ploughs

8432.2 Harrows, scarifiers, cultivators, weeders and hoes

8432.21 - - DISC harrows

8432.29 - - Other

8432.30 - Seeds, planters and transplanters

8432.301 - - - Forest seedling planters

8432.309 - - - Other

8432.40 - Manure spreaders and fertilizer distributors

8432.80 - Other machinery

84.33 Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading No 84.37

8433.1 - Mowers for lawns, parks or sports-grounds

8433.11 - - Powered, with the cutting device rotating in a horizontal plane

8433.19 - - Other

8433.20 - Other mowers, including cutter bars for tractor mounting

84.38 Machinery not specified or included elsewhere in this Chapter, for industrial preparation on manufacture of food drink, other than machinery for the extraction or preparation animal or fixed vegetable fats or oils

8438.50 - Machinery for the preparation of meat or poultry

8438.60 - Machinery for the preparation of fruits, nuts or vegetables

84.52 Sewing machines, other than book-sewing machines of heading No 84.40; furniture; bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles

8452.10 - Sewing machines of the household type

84.57 Machining centres, unit construction machines (single station) and multi-station transfer machines, for working metal

8457.20 - Unit construction machines (single station)

8457.30 - Multi-station transfer machines

84.58 Lathes (including turning centers) for removing metal

8458.1 - Horizontal lathes

8458.19 - - Other

84.59 Machine tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading No 84.58

8459.2 - Other drilling machines

8459.29 Other

8459.299 - - - Other

8459.6 - Other milling machines

8459.61 - - Numerically controlled

8459.619- - - Other

8459.69 - - Other

8459.699 - - - Other

84.60 Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing meachines of heading No 84.61

8460.2 Other grinding machines, in which the positioning in any one axis can be set up to an accuracy of at least 0,01 mm

8460.29 - - Other

8460.292 - - - For crank shafts

8460.3 - Sharpening (tool or cutter grinding) machines

8460.39 - - Other

84.61 Machine tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine-tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included

8461.50 - Sawing or cutting-off machines

84.81 Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shell, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves

8481.10 Pressure-reducing valves

8481.109 - - - Other

8481.30 - Check valves

8481.309 - - - Other

8481.40 - Safety or relief valves

8481.409 - - - Other

8481.80 - Other appliances

8481.801 - - - Regulating valves electromechanically or pneumatically powered

8481.806 - - - Fixtures for single pipe and double pipe central heating with nominal size 3/8" and more, but not exceeding 3/4"

85.01 Electric motors and generators (excluding generating sets)

8501.3 - Other DC motors; DC generators

8501.31 - - Of an output not exceeding 750 W

8501.319 - - - Other

8501.33 - - Of an output exceeding 75 kW but not exceeding 375 kW

8501.339 - - - Other

8501.40 - Other AC motors, single-phase

8501.409 - - Other

8501.4099 - - - Other

8501.5 - Other AC motors, multi-phase

8501.51 - Of an output not exceeding 750 W

8501.519 - - - Other

8501.5199 - - - Other

8501.52 - - Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW

8501.529 - - - Other

8501.5299 - - - Other

85.02 Electric generating sets and rotary converters

8502.1 - Generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

8502.11 - - Of an output not exceeding 75 kVA

8502.119 - - - Other

8502.12 - - Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA

8502.129 - - - Other

8502.13 - - Of an output exceeding 375 kVA

8502.139 - - - Other

8502.20 - Generating sets with spark-ignition internal combustion piston engines

8502.209 - - - Other

8502.3 - Other generating sets

8502.39 - Other

8502.391 - - - DC

8502.3919 - - - Other

8502.399 - - - AC

8502.3999 - - - Other

8502.40 - Electric rotary converters

8502.409 - - - Other

85.04 Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors

8504.10 - Ballasts for discharge lamps or tubes

8504.109 - - - Other

8504.3 - Other transformers

8504.34 - - Having a power handling capacity exceeding 500 kVA

8504.349 - - - Other

8504.40 - Static converters

8504.409 - - - Other

85.05 Electro-magnets; permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetization; electro-magnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electro-magnetic coupling, clutches and brakes; electro-magnetic lifting heads

8505.20 - Electro-magnetic couplings, clutches and brakes

85.30 Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields (other than those of heading No 86.08)

8530.10 - Equipment for railways or tramways

8530.80 - Other equipment

85.39 Electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps; acr-lamps

8539.2 - Other filament lamps, exluding ultra-violet or infra-red lamps

8539.29 - - Other

85.44 Insulated (including enamelled or anodized) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibres cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electrical conductors or fitted with electric conductors or fitted with connectors

8544.1 - Winding wire

8544.111 - - - With a diameter not exceeding 2,50 mm

8544.20 - Co-axial cable and other co-axial electric conductors

86.01 Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators

8601.10 - Powered from an external source of electricity or by electric accumulators

8601.102 - - - For ordinary gauge tracks

8601.109 - - - Other

86.02 Other rail locomotives; locomotive tenders

8602.10 - Diesel-electric locomotives

8602.90 - Other

8602.901 - - - Ex-proof diesel-mechanical

8602.902 - - - Diesel-hydraulic

8602.909 - - - Other

86.03 Self-propelled railway or tramway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading No 86.04

8603.10 - Powered from an external source of electricity

8603.101 - - - Tramway rail-cars for passengers

8603.102 - - - Passenger motor units

8603.103 - - - Passenger motors cars

8603.109 - - - Other

8603.90 - Other

8603.901 - - - Passenger motors units

8603.902 - - - Passenger motors cars

8603.909 - - - Other

8605.00 Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled: luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self propelled (excluding those of heading No 86.04)

8605.001 - - - Ambulances

8605.002 - - - Railway: passenger and post-office coaches, luggage vans and official coaches

8605.009 - - - Other

86.06 Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled

8606.10 - Tank wagons and the like

8606.20 - Insulated or refrigerated vans and wagons, other than those of subheading No 8606.10

8606.30 - Self-discharging vans and wagons, other than those of subheading No 8606.10 or 8606.20

8606.9 - Other

8606.91 - - Covered and closed

8606.911 - - - For transport of live fish

9606.919 - - - Other

8606.92 - - Open, with non-removable sides of a height exceeding 60 cm

8606.99 - - Other

8606.991 - - - Tramway vans and wagons

8606.999 - - - Other

86.07 Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock

8607.1 - Bogies, bissel-bogies, axles and wheels and parts thereof

8607.11 - - Driving bogies and bissel-bogies

8607.12 - - Other bogies and bissel-bogies

8607.30 - Hooks and other coupling devices, buffers, and parts thereof

8609.00 Containers (including containers for the transport of fluids) specially designed and equipped for carriage by one or more modes of transport

8609.009 - - - Other

87.01 Tractors (other than tractors of heading No 87.09)

8701.20 - Road tractors for semi trailers

8701.202 - - - Used, of an engine power not exceeding 300 kW

8701.204 - - - Used, of an engine power exceeding 300 kW

87.02 Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver

8702.10 - With compression ignition internal combustion piston engine (diesel or semi diesel)

8702.101 - - - Motor buses and coaches, new

8702.102 - - - Motor buses and coaches, used

8702.90 - - Other

8702.901 - - - Other motor buses and coaches, new

8702.902 - - - Other motor buses and coaches, used

8702.903 - - - Trolleybuses

8702.909 - - - Other

87.03 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those heading No 87.02) including station wagons and racing cars

8703.2 - Other vehicles, with spark ignition internal combustion reciprocating piston engine

8703.21 - - Of a cylinder capacity not exceeding 1 000 cmł

8703.212 - - - Motor cars, used

8703.219 - - - Other, used

8703.22 - - Of a cylinder capacity exceeding 1 000 cmł but not exceeding 1 500 cmł

8703.222 - - - Motor cars, used

8703.229 - - - Other, used

8703.23 - - Of a cylinder capacity exceeding 1 500 cmł but not exceeding 3 000 cmł

8703.232 - - - Motor cars, used

8703.235 - - - On-road/off-road, used

8703.239 - - - Other, used

8703.24 - - Of cylinder capacity exceeding 3 000 cmł

8703.242 - - - Motor cars, used

8703.245 - - - On-road/off-road, used

8703.249 - - - Other, used

8703.3 - Other vehicles with compression ignition internal combustion piston engine (diesel or semi diesel)

8703.31 - - Of a cylinder capacity not exceeding 1 500 cmł

8703.312 - - - Motor cars, used

8703.319 - - - Other, used

8703.32 - - Of a cylinder capacity exceeding 1 500 cmł but not exceeding 2 500 cmł

8703.322 - - - Motor cars, used

8703.325 - - - On-road/off-road, used

8703.329 - - - Other, used

8703.33 - Of a cylinder capacity exceeding 2 500 cmł

8703.332 - - - Motor cars, used

8703.335 - - - On-road/off-road, used

8703.339 - - - Other, used

8703.90 - Other

8703.902 - - - Motor cars, used

8703.909 - - - Other, used

87.04 Motor vehicles for the transport of goods

8704.2 - Other vehicles with compression ignition internal combustion piston engine (diesel or semi diesel)

8704.23 - - Of a gross vehicle weight exceeding 20 tonnes

8704.231 - - - Tankers

8706.00 Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings No 87.01 to 87.05

8706.002 - - - For tractors

87.07 Bodies (including cabs) fot the motor vehicles of headings No 87.01 to 87.05

8707.10 - For the vehicles of heading No 87.03

8707.90 - Other

8707.901 - - - For motor buses and trolleybuses

8707.902 - - - Closed aluminum bodies for lorries

8707.909 - - - Other

87.08 Parts and accessories for the motor vehicles of headings No 87.01 to 87.05

8708.10 - Bumpers and parts thereof

8708.2 - Other parts and accesories of bodies (including cabs)

8708.291 - - - Aluminum sideboards for lorry bodies

8708.3 - Brakes and servo-brakes and parts thereof

8708.39 - - Other

8708.9 - Other parts and accessories

8708.92 - - Silencers and exhaust pipes

8708.93 - - Clutches and parts thereof

8708.99 - - Other

8708.991 - - - Joints, buckles and support guides except universal joints

8708.992 - - - Other parts, worked

8708.999 - - - Other parts, not further worked

87.11 Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars

8711.10 - With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity not exceeding 50 cmł

8711.20 With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 50 cmł but not exceeding 250 cmł

8711.201 - - - New

8711.209 - - - Used

8711.30 With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 250 cmł but not exceeding 500 cmł

8711.301 - - - New

8711.309 - - - Used

8711.40 With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 500 cmł but not exceeding 800 cmł

8711.401 - - - New

8711.409 - - - Used

8711.50 With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 800 cmł

8711.509 - - - Used

8711.90 - Other

8711.901 - - - Side-cars

8711.909 - - - Other

87.14 Parts and accessories of vehicles of heading No. 87.11 to 87.13

8714.1 - Of motorcycles (including mopeds)

8714.11 - - Saddles

87.14.9 - Other

8714.92 - - Wheel rims and spokes

8714.93 - - Hubs, other than coaster braking hubs and hub brakes, and free-wheel sprocket-wheels

8714.94 - - Brakes, including coaster braking hubs and hub brakes, and parts thereof

8714.95 - - Saddles

87.16 Trailers and semi-trailers, other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof

8716.20 - Self-loading or self-unloading trailers and semi-trailers for agricultural purposes

8716.209 - - - Other

8716.3 - Other trailers and semi-trailers for the transport of goods

8716.31 - - Tanker trailers and tanker semi-trailers

8716.311 - - - For liquefied gases

8716.40 - Other trailers ad semi-trailers

8716.80 - Other vehicles

89.03 Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and canoes

8903.10 - Inflatable

8903.9 - Other

8903.92 - - Motorboats, other than outboard motorboats

8903.99 - - Other

94.01 Seats (other than those of heading No 94.02) whether or not convertible into beds, and parts thereof

9401.30 - Swivel seats with variable height adjustment

9401.90 - Parts

9401.902 - - - Of metals, excluding shock-absorbers

9401.903 - - - Shock-absorbers

9401.904 - - - Of plastics

94.04 Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastic, whether or not covered

9404.10 - Mattress supports

9404.2 - Mattress

9404.21 - - Of cellular rubber or plastics, whether or not covered

9404.29 - - Of other materials

9404.30 - Sleeping bags

9404.90 - Other

9406.00 Prefabricated buildings

9406.001 - - - Of plastics

9406.002 - - - Of cement, of concrete or of artificial stone

9406.004 - - - Of steel

9406.005 - - - Of wood

9406.009 - - - Other

9602.00 Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials, moulded or carved articles of wax, of stearin of natural of natural gums or natural resins or of modeling pastes, and other moulded or carved articles, not elsewhere specified or included; worked, unhardened gelatin (except gelatin of heading No 35.03) and articles of unhardened gelatin

9602.001 - - - Gelatin capsules for pharmaceutical purposes

9602.002 - - - Worked vegetable or mineral materials and articles of these materials

9602.009 - - - Other

96.06 Buttons, press-fasteners, snap fasteners and press-studs button moulds and other parts of these articles; button blanks

9606.10 - Press-fasteners, snap-fasteners and press-studs and parts therefor

9606.2 - Buttons

9606.21 - - Of plastics, not covered with textile material

9606.22 - - Of base metal, not covered with textile material

9606.29 - - Other

9606.30 - Button moulds and other parts of buttons; button blanks

96.07 Slide fasteners and parts thereof

9607.1 - Slide fasteners

9607.11 - - Fitted with chain scoops of base metal

9607.19 - - Other

9607.20 - Parts

96.08 Ball point pens; felt pens, tipped and other porous-tipped pens and markers; fountains pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylos; propelling or sliding pencils; pen-holders, pencil-holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing other than those of heading No 96.09

9608.10 - Ball point pens

9608.20 - Felt tipped and other porous-tipped pens and markers

9608.209 - - - Other

9608.3 - Fountain pens, stylograph pens and other pens

9608.31 - - Indian ink drawing pens

9608.39 - - Other

9608.40 - Propelling or sliding pencils

9608.50 - Sets of articles from two or more of the foregoing subheadings

9608.60 - Reffills for ball point pens, comprising the ball point and ink-reservoir

9608.9 - Other

9608.91 - - Pen nibs and nib points

9608.911 - - - Golden en nibs for writing

9608.912 - - - Other pen nibs for writing

9608.913 - - - Pen nibs for drawing

9608.919 - - - Nib points

9608.99 - - Other

9608.992 - - - Refills for felt tipped pens

9608.999 - - - Other

96.09 Pencils (other than pencils of heading No 96.08), crayons, pencil leads, pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks and tailors chalks

9609.10 - Pencils and crayons, with leads encased in a rigid sheath

9609.20 - Pencil leads, black or coloured

9609.90 - Other

ANNEX II

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR COMMUNITY INDUSTRIAL PRODUCTS referred to in Article 18(3)

Duty rates will be reduced as follows:

– on the date of entry into force of the Agreement, duty shall be reduced to 70% of the basic duty

– on 1 January 2003, duty shall be reduced to 50% of the basic duty

– on 1 January 2004, duty shall be reduced to 40% of the basic duty

– on 1 January 2005, duty shall be reduced to 30% of the basic duty

– on 1 January 2006, duty shall be reduced to 15% of the basic duty

– on 1 January 2007, the remaining duties shall be abolished

HS 6+ Description

25.22 Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading No 28.25

2522.10 - Quicklime

2522.20 - Slaked lime

2522.30 - Hydraulic lime

25.23 Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cement, whether or not coloured or in the form of clinkers

2523.10 - Cement clinkers

2523.109 - - - Other

2523.2 - Portland cement

2523.29 - - - Other

2523.292 - - - Portland cement with additions

2523.294 - - - Sulphate resistant cement

2523.295 - - - Cement with low temperature of hydration

2523.296 - - - Metallurgical cement and cement for blast furnaces

2523.299 - - - Other

2523.30 - Aluminous cement

2523.301 - - - Aluminous cement with content Al203 not exceeding 50%

2523.90 - Other hydraulic cements

2710.00 - Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals other than crude; preparations not elsewhere specified or included containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, there oils being the basic constituents of the preparations

2710.001 - - - Motor petrol and other light oils

2710.0012 - - - - Leadless motor petrol

2710.0013 - - - - Other motor petrols

2710.0019 - - - - Other light oils and products based on light oils

2710.002 - - - Kerosene and other medium oils

2710.0024 - - - - Other petroleum

2710.0029 - - - - Other medium oils and preparations on the basis of those oils

2710.003 - - - Heavy oils except waste and intended for further manufacturing

2710.0031 - - - Gas oils

2710.0032 - - - - Extra light and light special fuel oil

2710.099 - - - Other

2710.0099 - - - Waste oils

2807.00 Sulphuric acid; oleum

2807.001 - - - Sulphuric acid, pro analysis

2808.00 Nitric acid; sulphonitric acids

2808.001 - - - Nitric acid, pro analysis

31.02 Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous

3102.90 - Other, including mixtures not specified in the foregoing subheadings

31.05 Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers, goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg

3105.10 - Goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg

32.06 Other colouring matter; preparations as specified in Note 3 to this Chapter, other than those of heading No 32.03, 32.04 or 32.05; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or not chemically defined

3206.20 - Pigments and preparations based on titanium dioxide

3206.201 - - - Chromium greens

3206.202 - - - Zinc yellows (zinc chromate)

3206.209 - - - Other

3206.4 - Other colouring matter and other preparations

3206.49 - - Other

3206.492 - - - Concentrated dispersions of pigments

3206.494 - - - Based on carbon black

33.04 Beauty or make-up preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations

3304.10 - - Lip make up preparations

3304.109 - - - For retail sale

3304.20 - - Eye make-up preparations

3304.209 - - - For retail sale

3304.30 - - Manicure or pedicure preparations

3304.309 - - - For retail sale

33.05 Preparations for use on the hair

3305.10 - - Shampoos

3305.109 - - - For retail sale

3305.20 - - Preparations for permanent waving or straightening

3305.209 - - - For retail sale

3305.30 - - Hair lacquers

3305.309 - - - For retail sale

3305.90 - - Other

3305.909 - - - For retail sale

33.06 Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages

3306.10 - - Dentifrices

3306.109 - - - For retail sale

3306.90 - - Other

3306.909 - - - For retail sale

33.07 Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilators and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included, prepared room deodorizers, whether or not perfumed or having disinfectant properties

3307.10 Pre-shave, shaving or after-shave preparations

3307.109 - - - For retail sale

3307.20 - - Personal deodorants and antiperspirants

3307.209 - - - For retail sale

3307.30 - - Perfumed bathsalts and other bath preparations

3307.309 - - - For retail sale

3307.4 Preparations for perfuming or deodorizing rooms, including odoriferous preparations used during religious rites

3307.49 - - Other

3307.499 - - - For retail sale

34.02 Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, where or not containing soap, other than those of heading No 34.01

3402.1 - - Organic surface-active agents whether or not put up for retail sale

3402.11 - - Anionic

3402.111 - - - Alkylarylsulphonates

3402.112 - - - Polyglycol ether lauryl alcohol sulphonate

3402.20 - - Preparations put up for retail sale

3402.201 - - - In powder for washing

3402.209 - - - Other

3402.90 - Other

3402.901 - - - In powder for washing

38.08 Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers)

3808.20 - Fungicides

3808.209 - - - Other fungicides, except for plant protection

39.17 Tubes, pipes and hoses, and fittings thereof (for example, joints, elbows, flanges) of plastics

3917.2 - Tubes, pipes and hoses, rigid

3917.21 - - Of polymers of ethylene

3917.211 - - - For submarine water line

3917.219 - - - Other

3917.2199 - - - Other

3917.22 - - Of polymers of propylene

3917.229 - - - Other

3917.23 - - Of polymers of vinyl chloride

3917.239 - - - Other

3917.29 - - Of other plastics

3917.299 - - - Other

3917.31 - - Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27.6 MPa

3917.319 - - - Other

3917.32 - - Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings

3917.329 - - Other

3917.33 - - Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings

3917.339 - - - Other

3917.39 - - Other

3917.399 - - - Other

3917.40 - Fittings

3917.409 - - - Other

39.18 Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in Note 9 to this Chapter

3918.10 - Of polymers of vinyl chloride

3918.90 - Of other plastics

39.19 Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls

3919.10 1-In rolls of a width not exceeding 20 cm

3919.10 - - - Of polypropylene

3919.102 - - - Of polyvinyl chloride

3919.103 - - - Of polyvethylene

3919.109 - - - Other

39.20 Other plates, sheet, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials

3920.10 - Of polymers of ethylene

3920.109 - - - Other

3920.30 - Of polymers of styrene

3920.4 - Of polymers of vinyl chloride

3920.42 - - Flexible

40.12 Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, interchangeable tyre treads and tyre flaps, of rubber

4012.10- Retreaded tyres

4012.109 - - - Other

4012.20 - Used pneumatic tyres

4012.209 - - - Other

4012.90 - Other

4012.909 - - - Other

44.09 Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges of faces, whether or not planed, sanded or finger-jointed

4409.20 - Non-coniferous

4409.202 - - - Of other wood

4409.203 - - - Parquet flooring of beech

4409.204 - - - Parquet flooring of other deciduous

4409.209 - - - Other

48.05 Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets not further worked or processed that are specified in Note 2 to this Chapter

4805.2 - Multi-ply paper and paperboard

4805.29 - - Other

4805.291 - - - Testilner-brown

4805.299 - - - Other

4805.30 - Sulphite wrapping paper

4805.60 - Other paper and paperboard, weighing 150g/m˛ or less

4805.601 - - - Fluting from wastepaper

4806.609 - - - Other

4806.6091 - - - Common wrapping paper

4805.6099 - - - Other

4805.70 - Other paper and paperboard, weighing more than 150 g/m, but less than 225 g/m

48.08 Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper of the kind described in heading No 48.03

4808.10 - Corrugated paper and paperboard, whether or not perforated

64.01 Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes

6401.10 - Footwear, incorporating a protective metal toe-cap

6401.9 - Other footwear

6401.91 - - Covering the knee

6401.92 - - Covering the ankle but not covering the knee

6401.99 - - Other

64.05 Other footwear

6405.90 - Other

68.10 Articles of cement, of concrete or of artificial stone whether or not reinforced

6810.1 - Tiles, flagstones, bricks and similar articles

6810.11 - - Blocks and bricks for building

6810.19 - - Other

6810.9 - Other articles

6810.91 - - Prefabricated structural components for building or civil engineering

6810.99 - Other

68.11 Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like

6811.10 - Wavy flagstones

6811.20 - Other sheets, panels, tiles and similar articles

6811.30 - Tubes, pipes and tube or pipe fittings

6811.90 - Other articles

69.08 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing

6908.10 - Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm

70.03 Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked

7003.1 - Non-wired sheets

7003.12 - - Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer

7003.19 - - Other

7003.199 - - - Other

7003.20 - Wired sheets

7003.30 - Profiles

70.07 Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass

7007.1 - Toughened (tempered) safety glass

7007.11 - - Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels

7007.19 - Other

7007.2 - Laminated safety glass

7007.21 - - Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels

7007.219 - - - Other

7007.29 - - Other

70.10 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass stoppers, lids and other closures, of glass

7010.10 - Ampoules

7010.20 - Stoppers, lids and other closures

7010.9 - Other, of a capacity

7010.91 - - Exceeding 1 l

7010.92 - - Exceeding 0,33 l but not exceeding 1 l

73.02 Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialized for jointing or fixing rails

7302.40 - Fish-plates and sole plates

7302.90 - Other

73.04 Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron)

7304.10 - Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines

7304.2 - Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in drilling for oil or gas

7304.29 - - Other

7304.292 - - - Casing of other steels of an external diameter less than 16"

7304.295 - - - Other tubing of other steels

7304.299 - - - Other

7304.3 - Other, of circular cross section, of iron or non alloy steel

7403.31 - - Cold drawn or cold rolled (cold reduced)

7304.319 - - - Other

7304.3199 - - - Other

7304.39 - - Other

7304.399 - - - Other

73.06 Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel

7306.10 - Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines

7306.20 - Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas

7306.201 - - - Casing or an external diameter not exceeding 16”

7306.30 - Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel

7306.309 - - - Other

7306.60 - Other, welded, of non-circular cross-section

7306.601 - - - Of iron and steel of square or rectangular cross-section not exceeding 280 mm

7306.6019 - - - Other

73.10 Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of capacity not exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

7310.10 - Of a capacity of 40 l or more

7310.2 Of a capacity of less than 50 l

7310.21 - - Cans which are to be closed by soldering or crimping

7310.29 - - Other

7310.299 - - - Other

73.14 Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel

7314.20 - Grill, netting and fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or more and having a mesh size of 100 cm˛ or more

73.21 Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel

7321.1 - Cooking appliances and plate warmers

7321.12 - - For liquid fuel

7321.8 - Other appliances

7321.81 - - For gas fuel or for both gas and other fuels

7321.82 - - For liquid fuel

7321.83 - - For solid fuel

7321.90 - Parts

73.22 Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot air distributors (including distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel

7322.1 Radiators and parts thereof

7322.11 - - Of cast iron

7322.19 - - Other

7322.90 - Other

7322.909 - - - Other

76.04 Aluminum bars, rods and profiles

7604.10 - Of aluminum, not alloyed

7604.2 - Of aluminum alloys

7604.21 - - Hollow profiles

7604.211 - - - Surface protected (painted, varnished or coated with plastics)

7604.219 - - - Other

7604.29 - - Other

76.05 Aluminum wire

7605.1 - Of aluminum, not alloyed

7605.11 - - Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 7 mm

7605.119 - - - Other

7605.19 - - Other

76.06 Aluminum plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,2 mm

7606.1 - Rectangular (including square)

7606.11 - - Of aluminum, not alloyed

7606.119 - - - Other

7606.12 - - Of aluminum alloys

7606.122 - - - Aluminum sheets surface worked (painted, varnished or coated with plastics)

7606.129 - - - Other

7606.9 - Other

7606.91 - - Of aluminum, not alloyed

7606.92 - - Of aluminum alloys

76.07 Aluminum foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0,2 mm

7607.1 - Nor backed

7607.19 - - Other

7607.199 - - - Other

7607.20 - Backed

7607.209 - - - Other

76.08 Aluminum tubes and pipes

7608.10 - Of aluminum, not alloyed

7608.109 - - - Other

7608.20 - Of aluminum alloys

7608.209 - - Other

7609.00 -Aluminum tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)

76.16 Other articles of aluminum

7616.9 Other

7616.99 - - Other

7616.991 - - - Radiators

7616.999 - - - Other

82.15 Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware

8215.10 - Sets of assorted articles containing at least one article plated with precious metal

8215.20 - Other sets of assorted articles

8215.9 - Other

8215.91 - - Plated with precious metal

8215.99 — Other

83.09 Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers), capsules for bottles; threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal

8309.10 - Crown corks

8309.90 - Other

8309.901 - - - Screw caps

83.11 Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products of base metal or of metal carbides, coated or cored with flux material, of a kind used for soldering, brazing, welding or deposition of metal or of metal carbides; wire and rods, of agglomerated base metal powder, used for metal spraying

8311.10 - Coated electrodes of base metal, for electric arc-welding

8311.20 - Cored wire of base metal, for electric arc-welding

8311.30 - Coated rods and cored wire, of base metal, for soldering, brazing or welding by flame

8311.90 - Other, including parts

84.03 Central heating boilers other than those of heading No 84.02

8403.10 - Boilers

8403.101 - - - Using gas or gas and other fuel

8403.102 - - - Using liquid fuel

8403.103 - - - Using solid fuel

8403.109 - - - Other

84.04 Auxiliary plant for use with boilers of heading No 84.02 or 84.03 (for example, economizers, super-heaters, soot removers, gas recoverers), condensers for steam or the vapour power units

8404.10 - Auxiliary plant for use with boilers of heading No 84.02 or 84.03

8404.101 - - - For use with boilers of heading No 8402

8404.109 - - - Four use with boilers of heading No 8403

8404.20 - Condensers for steam or other vapour power units

84.06 Steam turbines and other vapour turbines

8406.10 - Turbines for marine propulsion

8406.101 - - - Condensation turbines of a minimum output of 6 000 kW

8406.109 - - - Other

8406.8 - Other turbines

8406.81 Of an output exceeding 40 MW

8406.811 - - - For driving of electric generators of a minimum output of 200 000 kW in power stations or in heat and power stations

8406.819 - - - Other

8406.82 - - - Of an output not exceeding 40 MW

8406.821 - - - Condensation turbines of a minimum output of 6 000 kW

8406.829 - - - Other

84.08 Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

8408.10 - Marine propulsion engines

8408.102 - - - With a engine power exceeding 150 kW but not exceeding 400 kW

8408.109 - - - Other

84.13 Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device, liquid elevators

8413.11 - - Pumps for dispensing fuel or lubricants, of the type used in filling-stations or in garages

8413.30 - Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion piston engines

8413.309 - - - Other

8413.60 - - - Other rotary positive displacement

8413.601 - - - Helicoidal monopumps for aggressive chemical materials

8413.602 - - - Gear pumps for dosing of polymer materials for extruding of man-made textile monofilaments, for aggressive materials

8413.603 - - - Gear pumps for hydraulic fluid power

8413.6039 - - - Other

8413.604 - Screw pumps

8413.6049 - - - Other

8413.605 - - - Vane pumps

8413.6059 - - - Other

8413.609 - - - Other

8413.6099 - - - Other

8413.70 - - - Other centrifugal pumps

8413.701 - - - Multistage mud pumps for oil and gas wells

84.14 Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans, ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters

8414.20 - Hand or foot-operated air pumps

8414.209 - - - Other

84.16 Furnace burners for liquid fuel, for pulverized solid fuel or for gas; mechanical stokers; including their mechanical grates, mechanical ash discharges and similar appliances

8416.10 - Furnace burners for liquid fuel

8416.101 - - - With capacity not exceeding 2 kg per hour

8416.102 - - - With capacity exceeding 300 kg per hour

8416.109 - - - Other

8416.20 - - - Other furnace burners, including combination burners

8416.201 - - - With capacity not exceeding 84 MJ per hour

8416.202 - - - For solid fuels

8416.30 - - Mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances

8416.301 - - - Mechanical ash dischargers

8416.309 - - - Other

8416.90 - Parts

84.24 Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines

8424.20 - Spray guns and similar appliances

8424.30 - Steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines

8424.8 - Other appliances

8424.81 - Agricultural or horticultural

8424.811 - - - Sprayers for vineyards

8424.813 - - - Other atomizers not exceeding 400 l

84.26 Shipžs derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works truck fitted with a crane

8426.1 - Overhead travelling cranes, transporter cranes, gantry cranes, bridge cranes, mobile lifting frames and straddle carriers

8426.11 - - Overhead travelling cranes on fixed support

8426.111 - - - For melting plants

8426.119 - - - Other

8426.20 - Tower cranes

8426.209 - - - Other

8426.9 - Other machinery

8426.91 - - Designed for mounting on road vehicles

8426.99 - - - Other

8426.999 - - - Other

84.28 Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)

8428.10 - Lifts and skip hoists

8428.103 - - - Other passenger or good lifts for housing, business and industrial buildings and for hospitals

8428.3 - Other continuous-action elevators and conveyors for goods or materials

8428.33 - - Other, belt type

8428.339 - - - Other

8428.40 - Escalators and moving walkways

8428.90 - Other machinery

8428.901 - - - Handling machinery for industry, of bricks and roofing tiles

8428.909 - - - Other

8428.9099 - - - Other

84.29 Self-propelled bulldozers, angledozers, grades, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers

8429.5 - Mechanical shovels, excavators and shovel loaders

8429.51 - - Front-end shovel loaders

8429.512 - - - On wheels, with a engine power not exceeding 184 kW

84.33 Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading No 84.37

8433.5 - Other harvesting machinery, threshing machinery

8433.51 - Combine harvester-threshers

8433.511 - - For grain and maize

8433.5112 - - - - With engine power exceeding 45 kW but not exceeding 167 kW

84.58 Lathes (including turning centres) for removing metal

8458.1 - Horizontal lathes

8458.11 - - Numerically controlled

84.59 Machine tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading No 84.58

8459.10 - Way-type unit head machines

8459.5 - Milling machines, knee-type

8459.51 - - Numerically controlled

84.60 Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading No 84.61

8460.2 Other grinding machines in which the positioning in any one axis can be set up to an accuracy of at least 0,01 mm

8460.29 - Other

8460.291 - - - For ball or roller bearing parts

84.81 Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shell, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves

8481.10 - Pressure-reducing valves

8481.101 - - - Pressure-regulating valves for compressed gas cylinders

8481.30 - Check valves

8481.301 - - - Vacuum baskets with valve

8481.40 - Safety or relief valves

8481.401 - - - With normal size of 15 mm and more but not exceeding 1 200 mm and with pressure rating not exceeding 16 Mpa

8481.80 - Other appliances

8481.802 - - - Gate valves and butterfly valves with nominal size 25 mm and more but not exceeding 1 200 mm and with pressure rating »not exceeding 4 Mpa; forged gate valves with nominal size 1/2" and more but not exceeding 2" and with pressure-rating« not exceeding 16 Mpa

8481.803 - - - Shut-off valves with nominal size 8 mm and more but not exceeding 400 mm and with pressure rating not exceeding 4 Mpa; »forged shut-off valves with nominal size 1/2" and more but not exceeding 2 »and with pressure rating not exceeding 16« MPa; shut-off

8481.804 - - - Ball taps with nominal size 8 mm and more but not exceeding 700 mm and with pressure rating not exceeding 10 Mpa

8481.805 - - - Underground and surface hydrants, valves and drilling saddles for household connections, air inlet-relief valves (with two balls), inlet strainers with valve ball bearings

85.01 Electric motors and generators (excluding generating sets)

8501.3 - Other DC motors; DC generators

8501.32 - - Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW

8501.329 - - - Other

8501.34 - - Of an output exceeding 375 kW

8501.349 - - - Other

8501.40 - Other AC motors, single phase

8501.4099 - - - Other

8501.5 - Other AC motors, multi-phase

8501.51 - Of an output not exceeding 750 W

8501.511 - - - Motors with reduction gear for doors opening and closing

8501.53 - - Of an output exceeding 75 kW

8501.539 - - - Other

8501.6 - AC generators (alternators)

8501.61 - - Of an output not exceeding 75 kVA

8501.619 - - - Other

8501.62 - - Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA

8501.629 - - - Other

8501.63 - - Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA

8501.639 - - - Other

8501.64 - - Of an output exceeding 750 kVA

85.04 Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors

8504.2 - Liquid dielectric transformers

8504.21 - - Having a power handling capacity not exceeding 650 kVA

8504.211 - - - Measuring transformers

8504.219 - - - Other

8504.22 - - Having a power handling capacity exceeding 650 kVA but not exceeding 10 000 kVA

8504.23 - - Having a power handling capacity exceeding 10 000 kVA

8504.3 - Other transformers

8504.32 - - Having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 16 kVA

8504.329 - - - Other

8504.33 - Having a power handling capacity exceeding 16 kVA but not exceeding 500 kVA

8504.331 - - - Of a capacity exceeding 20 kVA, for electric ovens for metal ore smelting

8504.339 - - - Other

8504.3399 - - - Other

8504.34 - Having a power handling capacity exceeding 500 kVA

8504.341 - - - For electric ovens for ore smelting

8504.50 - Other inductors

8504.509 - - - Other

85.16 Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermis hair dressing apparatus (for example hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic purposes; electric heating resistors, other than those of heading No 85.45

8516.10 - Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters

8516.2 - Electric space heating apparatus and electric soil heating apparatus

8516.29 - - Other

8516.80 - Electric heating resistors

8516.809 - - - Other

85.25 Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras; still image video cameras and other video camera recorders

8525.10 - Transmission apparatus

8525.101 - - - For radio-broadcasting

85.35 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightining arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs, junctions boxes) for a voltage exceeding 1 000 volts

8535.2 - Automatic circuit breakers

8535.21 - - For a voltage of less than 72,5 kV

8535.29 - - Other

8535.30 - Isolating switches and make-and-break switches

8535.301 - - - Isolating switches

8535.309 - - - Make-and-break switches

85.36 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders, junction boxes), for a voltage not exceeding 1 000 volts

8536.10 - Fuses

8536.20 - Automatic circuit breakers

8536.30 - Other apparatus for protecting electrical circuits

8536.4 - Relays

8536.49 - - Other

8536.50 - Other switches

8536.509 - - - Other

8536.6 - Lamp-holders, plugs and sockets

8536.69 - - Other

8536.699 - - - Other

85.37 Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases equipped with two or more apparatus of heading No 85.35 or 85.36, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading No 85.17

8537.10 - For a voltage not exceeding 1 000 V

8537.20 - For a voltage exceeding 1 000 V

85.38 Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading No 85.35, 85.36 or 85.37

8538.10 - Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases for the goods of heading No 85.37, not equipped with their apparatus

85.39 Electric filament of discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps: arc-lamps

8539.2 - Other filament lamps, excluding ultra-violet of infra-red lamps

8539.22 - - Other, of a power not exceeding 200 W and for a voltage exceeding 100 V

8539.3 - Discharge lamps, other than ultra-violet lamps

8539.32 - - Mercury or sodium vapour lamps, metal halide lamps

8539.39 - - Other

85.44 Insulated (including enameled or anodized) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not a assembled with electrical conductors or fitted with electric conductors or fitted with connectors

8544.4 - Other electric conductors, for a voltage not exceeding 80V

8544.41 - - Fitted with connectors

8544.419 - - - Other

8544.49 - - Other

8544.491 - - - Insulated with paper

8544.4919 - - - Other

8544.492 - - - Insulated with plastics

8544.4929 - - - Other

8544.499 - - - Insulated with other materials

8544.4999 - - - Other

8544.5 - Other electric conductors, for a voltage exceeding 80 V but not exceeding 1000 V

8544.51 - - Fitted with connectors

8544.519 - - - Other

8544.59 - - - Other

8544.591 - - - Insulated with paper

8544.592 - - - Insulated with plastics

8544.593 - - - Insulated with rubber

8544.599 - - - Insulated with other materials

8544.60 - - Other electric conductors, for a voltage exceeding 1000 V

8544.602 - - - Other insulated with plastics

8544.603 - - - Other insulated with rubber

8544.604 - - - Other insulated with paper

8544.609 - - - Other insulated with other materials

85.45 Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes

8545.20 - Brushes

85.48 Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter

8548.10 Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators

8548.109 - - - Other

87.01 Tractors (other than tractors of heading No 87.09)

8701.10 - Pedestrian controlled tractors

8701.101 - - - Of an engine power not exceeding 10 kW

8701.102. - - - Of an engine power exceeding 10 kW

8701.90 - Other

8701.901 - - - Agricultural, of an engine power not exceeding 50 kW

8701.902 - - Agricultural, of an engine power exceeding 50 kW, but not exceeding 110 kW

8701.9021 - - - Aged more than 5 years

8701.9029 - - - Other

87.09 Works trucks, self propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouse, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles

8709.1 - Vehicles

8709.11 - - Electrical

90.17 Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs; protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators) instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, calipers), not specified or included elsewhere in this Chapter

9017.30 - Micrometers, calipers and geuges

9017.302 - - - Calipers

90.28 Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters thereof

9028.20 - Liquid meters

9028.201 - - - For fuels

9028.202 - - - For water

9028.209 - - - Other

9028.30 - Electricity meters

9028.309 - - - Other

94.01 Seats (other than those of heading No 94.02) whether or not convertible into beds, and parts thereof

9401.40 - Seats other than garden seats or camping equipment, convertible into beds

9401.50 - Seats of cane, osier, bamboo or similar materials

9401.6 - Other seats, with wooden frames

9401.61 - - Upholstered

9401.611 - - - Of bentwood

9401.619 - - - Other

9401.69 - - Other

9401.691 - - - Of bentwood

9401.699 - - - Other

9401.7 - Other seats, with metal frames

9401.71 - - Upholstered

9401.79 - - Other

9401.80. Other seats

9401.90 - Parts

9401.901 - - - Of wood

9401.909 - - - Of other materials

94.03 Other furniture and parts thereof

9403.10 - Metal furniture of a kind used in offices

9403.20 - Other metal furniture

9403.209 - - - Other

9403.30 - Wooden furniture of a kind used in offices

9403.40 - Wooden furniture of a kind used in the kitchen

9403.50 - Wooden furniture of a kind used in the bedroom

9403.60 - Other wooden furniture

9403.70 - Furniture of plastics

9403.709 - - - Other

9403.80 - Furniture of other materials, including cane, osier, bamboo or similar materials

9403.90 - Parts

9403.901 - - - Of wood

9403.902 - - - Of metals

9403.903 - - - Of plastics

9403.909 - - - Of other materials

ANNEX III

DEFINITION OF (BABY BEEF) PRODUCTS referred to in Article 27(2)

Notwithstanding the rules for the interpretation of the Combined Nomenclature, the wording for the description of the products is to be considered as having no more than an indicative value, the preferential scheme being determined, within the context of this Annex, by the coverage of the CN codes. Where ex CN codes are indicated, the preferential scheme is to be determined by application of the CN code and corresponding description taken rogether.

CN Code Taric          Description

sub-

division

Live bovine animals:

- Other:

- - Domestic species:

- - - Of a weight exceeding 300 kg:

- - - Heifers (female bovines that have never calved):

ex 0102 90 51 - - - For slaughter:

10 - Not yet having any permanent teeth, of a weight of 320 kg or more but not exceeding 470 kg1

ex 0102 90 59 - - - Other:

11 - Not yet having any permanent teeth,

of a weight of 320 kg or more but not

21 exceeding 470 kg1

31

91

- - - - Other:

ex 0102 90 71 - - - - - For slaughter:

10 - Bulls and steers not yet having permanent teeth, of a weight of 350 kg or more but not exceeding 500 kg1

ex 0102 90 79 - - - - - Other:

21 - Bulls and steers not yet having permanent teeth, of a weight of

91 350 kg or more but not exceeding 500 kg1

Meat of bovine animals, fresh or chilled

ex 0201 10 00 - Carcases and half-carcases:

91 - Carcases of a weight of 180 kg or more but not exceeding 300 kg, and half carcases of a weight of 90 kg or more but not exceeding 150 kg, with a low degree of ossification of the cartilages (in particular those of the symphysis pubis nad the vertebral apophyses), the meat of which is a light pink colour and the fat of which, of extremely fine texture, is white to light yellow in colour1

- Other cuts with bone in:

ex 0201 20 20 - - »Compensated« quarters:

91 - »Compensated« quarters of a weight of 90 kg or more but not exceeding 150 kg, with a low degree of ossification of the cartilages (in particular those of the symphsis pubis and the vertebral apopyses), the meat of which is a light pink colour and the fat of which, of extremely fine texture, is white to light yellow in colour1

ex 0201 20 30 - - Unseparated or separated forequarters:

91 - Separated forequarters, of a weight of 45 kg or more but not exceeding 75 kg, with a low degree of ossification of the cartilages (in particular those of the vertebral apophyses), the meat of which is a light pink colour and the fat of which, of extremely fine texture, is white to light yellow in colour1

ex 0201 20 50 - - Unseparated or separated hindquarters:

91 - Separated hindquarters of a wieght of 45 kg or more but not exceeding 75 kg (but 38 kg or more and not exceeding 68 kg in the case of »Pistola« cuts), with a low degree of ossification of the cartilages (in particular those of the vertebral apophyses), the meat of which is a light pink colour and the fat of which, of extremely fine texture, is white to light yellow in colour1

ANNEX IV (a)

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS

(Duty-free for unlimited quantities at the ate of entering into force of the Agreement)
referred to in Article 27(3)(a)(i)

Croatian Description

Tariff

code

01051912 - - - Ducklings

01051922 - - - Goslings

0105193 - - - Guinera fowls

0106007 - - - Bee swarms and queen bees

020500 Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

040700 Birdsž eggs, in shell, fresh, preserved or cooked

04070059 - - - Duck eggs, other

041000 Edible products of animal origin not elsewhere specified or included

050400 Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled frozen, salted, in brine, dried or smoked

0604 Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

0801 Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled

080300 Bananas, including plantains, fresh or dried

080410 - Dates

080430 - Pineapples

080530 - Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia)

080540 - Grapefruit

080590 - Other

080620 - Dried

080720 - Papaws (papayas)

081400 Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulpur water or in other preservative solutions

09011 - Coffee, not roasted

0902 Tea, whether or not flavoured

0904 Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta

090500 Vanilla

0906 Cinnamon and cinnamon – tree flowers

090700 Cloves (whole fruit, cloves and stems)

0908 Nutmeg, mace and cardamoms

0909 Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries

0910 Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices

100110 - Durum wheat

1002001 - - - Rye for sowing

1003001 - - - Barley for sowing

1004001 - - - Oats for sowing

100510 - Maize (corn) seed

1006 Rice

100700 Grain sorghum

1008 Buckwheat, millet and canary seed; other cereals

1106 Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading No 07.13, of sago or of roots or tubers of heading No 07.14 or of the products of Chapter 8

1108 Starches; inulin

110900 Wheat gluten, whether or not dried

1210 Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin

1211 Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered

121210 - Locust beans, inlcuding locust bean seeds

121230 - Apricot, peach or plum stones and kernels

121299 - - Other

121300 Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets

1214 Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets

1301 Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams)

1302 Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products

1501001 - - - Pig grease for technical purposes (not suitable for human consumption)

1501003 - - - Poultry grease for technical purposes

1501004 - - - Edible poultry fat

1501009 - - - Other

150200 Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading No 15.03

150300 Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared

1504 Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified

151610 - Animal fats and oils and their fractions

17021 - Lactose and lactose syrup

170260 - Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50% by weight of fructose

170310 - Cane molasses

200320 - Truffles

200911 - - Frozen orange juice

2009191 - - - Concentrated orange juice

2009201 - - - Concentrated grapefruit juice

2009301 - - - Concentrated juice of any other single citrus fruit

2009401 - - Concentrated pineapple juice

2009701 - - - Concentrated apple juice

2009801 - - - Concentrated carrot juice

2009802 - - - Concentrated juice of other fruit and vegetable

2009901 - - Concentrated mixtures of juices

2301 Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves

230210 - Of maize (corn)

230220 - Of rice

230240 - Of other cereals

230310 - Residues of starch manufacture and similar residues

230500 Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil

230670 - Of maize (corn) germ

230700 Wine lees; argol

2308 Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included

230910 - Dog or cat food, put up for retail sale

ANNEX IV (b)

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
(Duty-free within quota at the entering into force
of the Agreement) referred to in Article 27(3)(a)(ii)

Croatian Tariff Yearly

tariff       Description Quota increase

code in tonnes in tonnes

0204 Meat of sheep or goats,

fresh, chilled or frozen 100 5

0207 Meat and edible offal, of the
poultry of heading No 01.05,

fresh, chilled or frozen 550 30

0805 10 Oranges 25 000 1 250

0809 10 Apricots 1 000 50

0810 10 Strawberries 200 10

1002 00 9 Rye 500 100

1206 009 Sunflower seeds, whether or
not broken 100 5

1507 Soya-bean oil and its fractions,
whether or not rafined, but
not chemically modified 200 10

2004 90 - Other vegetables and
mixtures of vegetables 100 5

2009 80 9 - Juices of any other single
fruit or vegetable 300 15

 

ANNEX IV (c)

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
(Duty free for unlimited quantities one year after entering into force of the Agreement)
referred to in Article 27(3)(b)(i)

Croatian

Tariff               Description

code

0206 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

0208 Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen

04070069 - - - Goose eggs, other

0407009 - - - Other eggs

0714 Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith

0802 Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled

0811 Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

0812 Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

0813 Fruit, dried, other than that of headings Nos 08.01 to 08.06; mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter

1209 Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing

160300 Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

200310 - Mushrooms

200560 - Asparagus

200791 - - Citrus fruit

200819 - - Other, including mixtures

200820 - Pineapples

200830 - Citrus fruit

200880 - Strawberries

2008991 - - - Bananas and coconuts

230320 - Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture

230330 - Brewing or distilling dregs and waste

230400 Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil

230640 - Of rape or colza seeds

 

ANNEX IV (d)

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
(progressive elimination of MFN duties within tariff quotas) referred to in Article 27(3)(c)(i)

Customs duties for the commodities listed in this annex shall be reduced and eliminated in accordance with the following timetable:

– on the entry into force of the Agreement each duty shall be reduced to 80% of the basic duty;

– on 1 January 2003 each duty shall be reduced to 60% of the basic duty;

– on 1 January 2004 each duty shall be reduced to 40% of the basic duty;

– on 1 January 2005 each duty shall be reduced to 20% of the basic duty;

– on 1 January 2006 the remaining duties shall be abolished.

Croatian Tariff Yearly

Tariff       Description Quota increase

code in tonnes in tonnes

0103 9 Live swine 500 25

0210 Meat and edible meat offal,
salted, in brine, dried or
smoked; edible flours and
meals of meat or meat offal 300 15

0401 Milk and cream, not
concentrated nor containing
added sugar or other
sweetening matter 3 000 150

0402 Milk and cream,
concentrated or containing
added sugar or other
sweetening matter 14 000 700

0405 10 Butter 200 10

0702 Tomatoes, fresh or chilled 7 500 375

0703 20 Garlic 1000 50

0805 20 - Mandarins (including
tangerines and satsumas);
clementines, wilkings and
similar citrus hybrids 2 400 120

0806 10 Table grapes 8 000 400

1509 Olive oil 350 20

1602 41 to Prepared or preserved

1602 49 meat of swine 300 15

1701 Cane or beet sugar and
chemicaly pure sucrose, in
solid form 5 700 285

2002 Tomates prepared or
preserved otherwise than by
vinegar or acetic acid 4 800 240

2009 19 9 - Orange juice: other 1 800 90

 

ANNEX IV (e)

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS

(Progressive reduction of MFN duties for
unlimited quantities) referred to in Article 27(3)(c)(ii)

Customs duties for the commodities listed in this annex shall be reduced in accordance with the following timatable:

– on the entry into force of the Agreement each duty shall be reduced to 90% of the basic duty;

– on 1 January 2003 each duty shall be reduced to 80% of the basic duty;

– on 1 January 2004 each duty shall be reduced to 70% of the basic duty;

– on 1 January 2005 each duty shall be reduced to 60% of the basic, duty;

– on 1 January 2006 each duty shall be reduced to 50% of the basic duty.

Croatian

Tariff               Description

code

0104 Live sheep and goats

0105 Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls

010512 - - Turkeys

010592 - - Fowls of the species Gallus domesticus, weighing not more than 2 000 g

0105922 - - - Other

0209 Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked

0404 Whey, whether or not concentrated or containing added sugar of other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included

040700 Birdsžeggs, in shell, fresh, preserved or cooked

0407004 - - - Turkey eggs

0601 Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading No 12.12

0602 Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn

0603 Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared

0708 Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled

0710 Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen

0711 Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

0712 Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared

0713 Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split

0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffe substitutes containing coffee in any proportion

09012 - Coffee, roasted

100300 Barley

1003002 - - - Brewing

100400 Oats

1004009 - - - Other

1005 Maize (corn)

100590 - Other

1104 Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading No 10.06; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground

1105 Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes

170230 - Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state less than 20% by weight of fructose

170240 - Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than 50% by weight of fructose

2005 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading No 20.06

200540 - Peas (pisum sativum)

200551 - - Beans, shelled

2008 Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included

200850 - Apricots

200870 - Peaches

2009 Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

200940 - Pineapple juice

2009409 - - - Other

200960 - Grape juice (including grape must)

2206 Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

2302 Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants

230230 - Of wheat

2306 Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading No 23.04 or 23.05

230690 - Other

2309 Preparations of a kind used in animal feeding

230990 - Other

 

ANNEX IV (f)

CROATIAN TARIFF CONCESSION FOR AGRICULTURAL PRODUCTS
(Progressive reduction of MFN duties within quota) referred to in Article 27(3)(c)(iii)

Customs duties for the commodities listed in this annex shall be reduced in accordance with the following timetable:

– on the entry into force of the Agreement each duty shall be reduced to 90% of the basic duty;

– on 1 January 2003 each duty shall be reduced to 80% of the basic duty;

– on 1 January 2004 each duty shall be reduced to 70% of the basic duty;

– on 1 January 2005 each duty shall be reduced to 60% of the basic duty;

– on 1 January 2006 each duty shall be reduced to 50% of the basic duty.

Croatian Tariff Yearly

tariff       Discription Quota increase

code in tonnes in tonnes

0102 90 Live bovine animals 200 10

0202 Meat of bovine animals,
frozen 3 000 150

0203 Meat of swine, fresh,
chilled or frozen 7 300 365

0406 Cheese and curd 2 000 100

0701 Potatoes, fresh or chilled 12 000 600

0703 10 Onions and shallots 10 000 500

0703 90 Leeks and other alliaceous
vegetables

0807 1 - Melons (including
watermelons) 5 500 275

0808 10 Fresh apples 5 400 300

1101 Wheat or meslin flour 900 45

1103 Cereal groats, meal and
pellets 7 800 390

1107 Malt, whether or not roasted 15 000 750

1601 00 Sausages and similar
products 1 800 90

1602 10 to
1602 39 Prepared or preserved meat,
meat offal or blood, other 500
1602 50 to than of swine
1602 90

2401 Unmanufactured tobacco;
tobacco refuse 200 10

 

ANNEX V (a)

PRODUCTS REFERRED TO IN ARTICLE 28(1)

Imports into the European Community of the following products originating in Croatia shall be subject to the concessions set out below:

Year 1 Year 2 Year 3 and

CN Code       Description (duty %) (duty %) following years

(duty %)

0301 91 10 Trout (Salmo trutta, TQ: 30 t TQ: 30 t TQ: 30 t

0301 91 90 Oncorhynchus mykiss, at 0% at 0% at 0%

0302 11 10 Oncorhynchus clarki, Over the Over the Over the

0302 11 90 Oncorhynchus aguabonita, TQ: TQ: TQ:

0303 21 10 Oncorhynchus gilae, 90% of 80% of 70% of

0303 21 90 Oncorhynchus apache and MFN duty MFN duty MFN duty

0304 10 11 Oncorhynchus chrysogaster):

ex 0304 10 19 live; fresh or chilled; frozen;

ex 0304 10 91 dried, salted or in brine, smoked;

0304 20 11 fillets and other fish meat;

ex 0304 20 19 flours, meals and pellets, fit for

ex 0304 90 10 human consumption

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Year 1 Year 2 Year 3 and

CN Code       Description (duty %) (duty %) following years

(duty %)

0301 93 00 Carp: live, fresh or chilled; TQ: 210 t TQ: 210 t TQ: 210 t

0302 69 11 frozen; dried, salted or in brine, at 0% at 0% at 0%

0303 79 11 smoked; fillets and other fish Over the Over the Over the

ex 0304 10 19 meat; flours, meals and pellets, TQ: TQ: TQ:

ex 0304 10 91 fit for human consumption 90% of 80% of 70% of

ex 0304 20 19 MFN duty MFN duty MFN duty

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

 

Year 1 Year 2 Year 3 and

CN Code       Description (duty %) (duty %) following years

(duty %)

ex 0301 99 90 Sea bream (Dentex dentex and TQ: 37 t TQ: 35 t TQ: 37 t

0302 69 61 Pagellus spp.): live; fresh or at 0% at 0% at 0%

0303 79 71 chilled; frozen; dried, salted or Over the Over the Over the

ex 0304 10 38 in brine, smoked; fillets and TQ: TQ: TQ:

ex 0304 10 98 other fish meat; flours, meals 80% of 55% of 30% of

ex 0304 20 95 and pellets, fit for human MFN duty MFN duty MFN duty

ex 0304 90 97 consumption

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

 

Year 1 Year 2 Year 3 and

CN Code Description (duty %) (duty %) following years

(duty %)

ex 0301 99 90 Sea bass (Dicentrarchus labrax): TQ: 550 t Tq: 550 t TQ: 550 t

0302 69 94 live; fresh or chilled; frozen; at 0% at 0% at 0%

ex 0303 77 00 dried, salted or in brine, smoked; Over the Over the Over the

ex 0304 10 38 fillets and other fish meat; TQ: TQ: TQ:

ex 0304 10 98 flours, meals and pellets, fit for 80% of 55% of 30% of

ex 0304 20 95 human consumption MFN duty MFN duty MFN duty

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

 

CN Code Description Quota Volume Rate

per year of duty

1604 13 11 Prepared or preserved sardines 180 6%

1604 13 19 tonnes

ex 1604 20 50

1604 16 00 Prepared or preserved anchovies 40 12,5%

1604 20 40 tonnes

Over the quota volume, the full MFN rate of duty is applicable.

 

Duties of all products of HS position 1604 except prepared or preserved sardines and anchovies will be reduced, according to the following timetable, to the following levels:

Year Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 and

(duty %) (duty %) (duty %) following years

duty %)

Duty 80% of MFN 70% of MFN 60% of MFN 50% of MFN

 

ANNEX V (b)

PRODUCTS REFFERRED TO IN ARTICLE 28(2)

Imports into Croatia of the following products originating in the European Community shall be subject to the concessions set out below:

Year 1 Year 2 Year 3 and

CN Code       Description (duty %) (duty %) following years

(duty %)

0301 91 10 Trout (Salmo trutta, TQ: 25 t TQ: 25 t TQ: 25 t

0301 91 90 Oncorhynchus mykiss, at 0% at 0% at 0%

0302 11 10 Oncorhynchus clarki, Over the Over the Over the

0302 11 90 Oncorhynchus aguabonita, TQ: TQ: TQ:

0303 21 10 Oncorhynchus gilae, 90% of 80% of 70% of

0303 21 90 Oncorhynchus apache and MFN duty MFN duty MFN duty

0304 10 11 Oncorhynchus chrysogaster):

ex 0304 10 19 live; fresh or chilled; frozen;

ex 0304 10 91 died, salted or in brine, smoked;

0304 20 11 fillets and other fish meat;

ex 0304 20 19 flours, meals and pellets, fit for

ex 0304 90 10 human consumption

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Year 1 Year 2 Year 3 and

CN Code       Description (duty %) (duty %) following years

(duty %)

0301 93 00 Carp: live, fresh or chilled; TQ: 30 t TQ: 30 t TQ: 30 t

0302 69 11 frozen; dried, salted or in brine, at 0% at 0% at 0%

0303 79 11 smoked; fillets and other fish Over the Over the Over the

ex 0304 10 19 meat; flours, meals and pellets, TQ: TQ: TQ:

ex 0304 10 91 fit for human consumption 90% of 80% of 70% of

ex 0304 20 19 MFN duty MFN duty MFN duty

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

 

Year 1 Year 2 Year 3 and

CN Code       Description (duty %) (duty %) following years

(duty %)

ex 0301 99 90 Sea bream (Dentex dentex and TQ:35 t TQ:35 t TQ:35 t

0302 69 61 Pagellus spp.): live; fresh or at 0% at 0% at 0%

0303 79 71 chilled; frozen; dried, salted or Over the Over the Over the

ex 0304 10 38 in brine, smoked; fillets and TQ: TQ: TQ:

ex 0304 10 98 other fish meat; fllurs, meals 80% of 55% of 30% of

ex 0304 20 95 and pellets, fit for human MFN duty MFN duty MFN duty

ex 0304 90 97 consumption

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

 

Year 1 Year 2 Year 3 and

CN Code       Description (duty %) (duty %) following years

(duty %)

ex 0301 99 90 Sea bass (Dicentrachus labrax) TQ: 60 t TQ: 60 t TQ: 60 t

0302 69 94 live; fresh or chilled; frozen; at 0% at 0% at 0%

ex 0303 77 00 dried, salted or in brine, smoked; Over the Over the Over the

ex 0304 10 38 fillets and other fish meat; TQ: TQ: TQ:

ex 0304 10 98 flours, meals and pellets, fit for 80% of 55% of 30% of

ex 0304 20 95 human consumption MFN duty MFN duty MFN duty

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

 

CN Code Description Quota Volume per year Rate of duty

1604 13 11 Prepared or preserved sardines 70 tonnes 12,5%

1604 13 19

ex 1604 20 50

1604 16 00 Prepared or preserved anchovies 25 tonnes 10,5%

1604 20 40

Over the quota volume, the full MFN rate of duty is applicable.

 

Duties of all products of HS position 1604 except prepared or preserved sardines and anchovies will be reduced, according to the following timetable, to the following levels:

Year Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 and

(duty %) (duty %) (duty %) following years

(duty %)

Duty 80% of MFN 70% of MFN 60% of MFN 50% of MFN

 

ANNEX VI

ESTABLISHMENT: FINANCIAL SERVICES
referred to in Article 50

1. Financial Services: Definitions

A financial service is any service of a financial nature offered by a financial service provider of a Party.

Financial services include the following activities:

A. All Insurance and insurance-related services:

1. direct insurance (including co-insurance):

(i) life;

(ii) non-life;

2. reinsurance and retrocession;

3. insurance inter mediation, such as brokerage and agency;

4. services auxiliary to insurance, such as consultancy, actuarial, risk assessment and claim settlement services.

B. Banking and other financial services (excluding insurance):

1. acceptance of deposits and other repayable funds from the public;

2. lending of all types, including, inter alia, consumer-credit, mortgage credit, factoring and financing of commercial transaction;

3. financial leasing;

4. all payment and money transmission services, including credit, charge and debit cards, travellers cheques and bankers draft;

5. guarantees and commitments;

6. trading for own account or for account of customers, whether on a exchange, in an over-the-counter market or otherwise, the following;

(a) money market instruments (cheques, bills, certificates of deposits, etc.),

(b) foreign exchange,

(c) derivative products including, but not limited to, futures and options,

(d) exchange rates and interest rate instruments, including products such as swaps, forward rate agreements, etc.,

(e) transferable securities,

(f) other negotiable instruments and financial assets, including bullion;

7. participation in issues of all kinds of securities, including underwriting and placement as agent (whether publicly or privately) and provision of services related to such issues;

8. money broking;

9. asset management, such as cash or portfolio management, all forms of collective investment management, pension-fund management, custodial, depository and trust services;

10. settlement and clearing services for financial assets, including securities, derivative products, and other negotiable instruments;

11. provision and transfer of financial information, and financial data processing and related software by providers of other financial services.

12. advisory, intermediation and other auxiliary financial services on all the activities listed in points 1 to 11 above, including credit reference and analysis, investment and portfolio research and advice, advice on acquisitions and on corporate restructuring and strategy;

The following activities are excluded from the definition of financial services:

(a) activities carried out by central banks or bay any other public institution in pursuit of monetary and exchange rate policies;

(b) activities conducted by central banks, government agencies or departments, or public institutions, for the account or with the guarantee of the government, except when those activities may be carried out by financial service providers in competition with such public entities;

(c) activities forming part of a statutory system of social security or public retirement plans, except when those activities may be carried by financial service providers in competition with public entities or private institutions.

ANNEX VII

ACQUISITION OF REAL PROPERTY BY EU NATIONALS

List of exceptions referred to in Article 60(2)

Excluded sector

– Agricultural land as defined by the Agricultural Land Act (Narodne novine (Official Gazette) No54/94, consolidated text, 48/95, 19/98 and 105/99)

– Areas protected under the Environmental Protection Act (Narodne novine (Official Gazette) No 30/94).

ANNEX VIII

INTELLECTUAL, INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL PROPERTY RIGHTS
referred to in article 71

1. The Parties confirm the importance they attach to the obligations arising from the following Multilateral Conventions:

– International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (Rome, 1961);

– Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Act, 1967 and amended in 1979);

– Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks (Stockholm Act, 1967 and amended in 1979);

– Patent Cooperation Treaty (Washington, 1970, amended in 1979 and modified in 1984);

– Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorised Duplications of their Phonograms (Geneva 1971);

– Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971);

– Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the purposes of the Registration of Marks (Geneva, 1977 and amended in 1979);

– WIPO Copyright Treaty (Geneva, 1996);

– WIPO Performances and Phonograms Treaty (Geneva, 1996).

2. From the entry into force of this Agreement, the Parties shall grant, in accordance with the TRIPS agreement, to each others companies and nationals, in respect of the recognition and protection of intellectual, industrial and commercial property, treatment no less favourable than that granted by them to any third country under bilateral agreements.

LIST OF PROTOCOLS

Protocol 1 on textile and clothing products

Protocol 2 on steel products

Protocol 3 on trade between the Community and Croatia in processed agricultural products

Protocol 4 concerning the definition of the concept of »originating products« and methods of administrative cooperation

Protocol 5 on mutual administrative assistance in customs matters

Protocol 6 on land transport

PROTOCOL 1

ON TEXTILE AND CLOTHING PRODUCTS

Article 1

This Protocol applies to the textile and clothing products (hereinafter »textile products«) listed in Section XI (Chapter 50 to 63) of the Combined nomenclature of the Community.

Article 2

1. Textile products falling within Section XI (Chapter 50 to 63) of the Combined nomenclature and originating in Croatia as defined in Protocol 4 of this Agreement will enter into the Community free of Customs duties on the date of entry into force of this Agreement.

2. The duties applied to direct imports into Croatia of textile products falling within Section XI (Chapter 50 to 63) of the Combined nomenclature and originating in the Community as defined in Protocol 4 of the Agreement, shall be abolished on the date of entry into force of Agreement except for products listed in Annex I and II to this Protocol for which the rates of duties shall be progressively reduced as provided therein.

3. Subject to this Protocol, the provisions of the Agreement and in particular Articles 19 and 20 of the Agreement shall apply to trade in textile products between the parties.

Article 3

The double-checking arrangements and other related issues regarding exports of textile products originating in Croatia to the Community and originating in the Community to Croatia are stipulated in the Agreement between the European Community and the Republic of Croatia on trade in textile products initialled on 8 November 2000 and applied since 1 January 2001.

Article 4

From the entry into force of this Agreement, no new quantitative restrictions or measures of equivalent effect shall be imposed except as provided for under the above Agreement and its Protocols.

ANNEX I

Duty rates will be reduced as follows:

– On the entry into force of the Agreement, duty shall be reduced to 60% of the basic duty

– On 1 January 2003, duty shall be reduced to 30% of the basic duty

– On 1 Januar 2004 the remaining duties shall be abolished

HS 6+ Description

51.11 Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair

5111.20 - Other, mixed mainly or solely with man-made filaments

52.07 Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale

5207.10 - Containing 85% or more by weight of cotton

5207.101 - - - Non-mercerized

5207.109 - - - Mercerized

52.08 Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m˛.

5208.3 - Dyed:

5208.31 - - Plain weave, weighing not more than 100 g/m˛

5208.32 - - Plain weave, weighing more than 100 g/m˛

5208.39 - - Other fabrics

5208.5 - Printed:

5208.51 -- Plain weave, weighing not more than 100 g/m˛

5208.52 -- Plain weave, weighing more than 100 g/m˛

5208.53 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill

52.09 Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 200 g/m˛.

5209.2 - Bleached:

5209.22 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill

5209.29 - - Other fabrics

5209.3 - Dyed:

5209.39 - - Other fabrics

5209.4 - Of yarns of different colours

5209.49 - - Other fabrics

5209.5 - Printed:

5209.59 - - Other fabrics

52.10 Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m˛.

5210.2 - Bleached:

5210.29 - - Other fabrics

5210.3 - Dyed:

5210.39 - - Other fabrics

5210.5 - Printed:

5210.59 - - Other fabrics

54.02 Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex.

5402.3 - Textured yarn

5402.33 - - Of polyesters

5402.339 - - - measuring per single yarn more than 50 tex

55.14 Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m˛.

5514.1 - Unbleached or bleached:

5514.12 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres

5514.2 - Dyed:

5514.21 - - Of polyester staple fibres, plain weave

5514.22 - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres

5514.29 - - Other woven fabrics

55.15 Other woven fabrics of synthetic staple fibres

5515.1 - Of polyester staple fibres

5515.11 - - Mixed mainly or solely with viscose rayon staple fibres

5515.12 - - Mixed mainly or solely with man-made filaments

5515.13 - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair

5515.19 - - Other

55.16 Woven fabrics of artificial staple fibres

5516.1 - Containing 85% or more by weight of artificial staple fibres

5516.11 - - Unbleached or bleached

5516.12 - - Dyed

5516.13 - - Of yarns of different colors

5516.2 - Containing less than 85% by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with man-made filaments:

5516.21 - - Unbleached or bleached

5516.22 - - Dyed

5516.23 - - Of yarns of different colors

5516.24 - - Printed

5516.3 - Containing less than 85% by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair:

5516.31 - - Unbleached or bleached

5516.32 - - Dyed

5516.33 - - Of yarns of different colours

5516.34 - - Printed

56.01 Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps.

5601.2 - Wadding; other articles of wadding:

5601.21 - - Of cotton

5601.211 - - - Wadding

5601.219 - - - Articles of wadding

56.03 Non-wovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated

5603.1 - Of man-made filaments

5603.13 - - Weighing more than 70 g/m˛ but not more than 150 g/m˛

5603.14 - - Weighing more than 150 g/m˛

5603.9 - Other:

5603.93 - - Weighing more than 70 g/m˛ but not more than 150 g/m˛

5603.94 - - Weighing more than 150 g/m˛

57.01 Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made up

5701.90 - Of other textile materials

57.03 Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up

5703.20 - Of nylon or other polyamides

5703.30 - Of other man-made textile materials

5703.90 - Of other textile materials

5705.00 Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up

58.03 Gauze, other than narrow fabrics of heading No 58.06

5803.10 - Of cotton

58.07 Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered.

5807.90 - Other

59.03 Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading No 59.02.

5903.10 - With polyvinyl chloride

5903.20 - With polyurethane

5903.90 - Other

59.06 Rubberised textile fabrics, other than those of heading No 59.02.

5906.10 - Adhesive tape of a width not exceeding 20 cm

5906.9 - Other:

5906.91 - - Knitted or crocheted

5906.99 - - Other

5909.00 Textile hosepiping and similar textile tubing, with or without lining, armour or a accessories of other materials.

5909.001 - - - Fire hosepiping and tubing

5909.009 - - - Other

61.03 Menžs or boysž suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted.

6103.1 - Suits:

6103.11 - - Of wool or fine animal hair

6103.12 - - Of synthetic fibres

6103.19 - - Of other textile materials

6103.2 - Ensembles:

6103.21 - - Of wool or fine animal hair

6103.22 - - Of cotton

6103.23 - - Of synthetic fibres

6103.29 - - Of other textile materials

6103.3 - Jackets and blazers:

6103.31 - - Of wool or fine animal hair

6103.32 - - Of cotton

6103.33 - - Of synthetic fibres

6103.39 - - Of other textile materials

6103.4 - Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts:

6103.41 - - of wool or fine animal hair

6103.42 - - Of cotton

6103.43 - - Of synthetic fibres

6103.49 - - Of other textile materials

63.01 Blankets and travelling rugs

6301.20 - Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of wool or of fine animal hair

6301.30 - Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of cotton

6301.40 - Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of synthetic fibres

6301.90 - Other blankets and travelling rugs

63.02 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen.

6302.10 - Bed linen, knitted or crocheted

6302.2 - Other bed linen, printed:

6302.21 - - Of cotton

6302.22 - - Of man-made fibres

6302.29 - - Of other textile materials

6302.3 - Other bed linen:

6302.31 - - Of cotton

6302.319 - - - Other

6302.39 - - Of other textile materials

6302.40 - Table linen, knitted or crocheted

6302.5 - Other table linen:

6302.51 - - Of cotton

6302.59 - - Of other textile materials

ANNEX II

Duty rates will be reduced as follows:

– on the date of entry into force of the Agreement, duty shall be reduced to 65% of the basic duty

– on 1 January 2003, duty shall be reduced to 50% of the basic duty

– on 1 January 2004, duty shall be reduced to 35% of the basic duty

– on 1 January 2005, duty shall be reduced to 20% of the basic duty

– on 1 January 2006, the remaining duties shall be abolished

HS 6+ Description

51.09 Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale

5109.10 - Containing 85% or more by weight of wool or of fine animal hair

5109.90 - Other

61.04 Womenžs or girlsž suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted

6104.3 - Jackets and blazers:

6104.32 - - Of cotton

6104.33 - - Of synthetic fibres

6104.39 - - Of other textile materials

6104.4 - Dresses:

6104.41 - - Of wool or fine animal hair

6104.42 - - Of cotton

6104.43 - - Of synthetic fibres

6104.44 - - Of artificial fibres

6104.49 - - Of other textile materials

6104.5 - Skirts and divided skirts:

6104.51 - - Of wool or fine animal hair

6104.52 - - Of cotton

6104.53 - - Of synthetic fibres

6104.59 - - Of other textile materials

6104.6 - Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts:

6104.62 - - Of cotton

6104.63 - - Of synthetic fibres

6104.69 - - Of other textile materials

61.05 Menžs or boysž shirts, knitted or crocheted

6105.10 - Of cotton

6105.20 - Of man-made fibres

6105.90 - Of other textile materials

61.06 Womenžs or girlsž blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted

6106.10 - Of cotton

6106.20 - Of man-made fibres

6106.90 - Of other textile materials

61.07 Menžs or boysž underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted

6107.1 - Underpants and briefs:

6107.11 - - Of cotton

6107.12 - - Of man-made fibres

6107.19 - - Of other textile materials

6107.2 - Nightshirts and pyjamas:

6107.21 - - Of cotton

6107.22 - - Of man-made fibres

6107.29 - - Of other textile materials

6107.9 - Other:

6107.91 - - Of cotton

6107.92 - - Of man-made fibres

6107.99 - - Of other textile materials

61.08 Womenžs or girlsž slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted

6108.2 - Briefs and panties:

6108.21 - - Of cotton

6108.22 - - Of man-made fibres

6108.29 - - Of other textile materials

6108.3 - Nightdresses and pyjamas:

6108.31 - - Of cotton

6108.32 - - Of man-made fibres

6108.39 - - Of other textile materials

6108.9 - Other:

6108.91 - - Of cotton

6108.92 - - Of man-made fibres

6108.99 - - Of other textile materials

61.09 T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted.

6109.10 - Of cotton

6109.90 - Of other textile materials

61.10 Jerseys, pullovers, cardigans, waist-coats and similar articles, knitted or crocheted

6110.10 - Of wool or fine animal hair

6110.20 - Of cotton

6110.30 - Of man-made fibres

6110.90 - Of other textile materials

62.03 Menžs or boysž suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)

6203.1 - Suits:

6203.11 - - Of wool or fine animal hair

6203.12 - - Of sinthetic fibres

6203.129 - - - Other

6203.19 - - Of other textile materials

6203.192 - - - Other, of cotton

6203.199 - - - Other

6203.2 - Ensembles:

6203.21 - - Of wool or fine animal hair

6203.22 - - Of cotton

6203.229 - - - Other

6203.23 - - Of synthetic fibres

6203.239 - - - Other

6203.29 - - Of other textile materials

6203.299 - - - Other

6203.3 - Jackets and blazers

6203.32 - - Of cotton

6203.329 - - - Other

6203.33 - - Of synthetic fibres

6203.339 - - - Other

6203.39 - - Of other textile materials

6203.399 - - - Other

6203.4 - Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts

6203.42 - - Of cotton

6203.429 - - - Other

6203.43 - - Of synthetic fibres

6203.439 - - - Other

6203.49 - - Of other textile materials

6203.499 - - - Other

62.04 Womenžs or girlžs suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)

6204.1 - Suits:

6204.12 - - Of cotton

6204.13 -- Of synthetic fibres

6204.19 - - Of other textile materials

6204.2 - Ensembles:

6204.22 - - Of cotton

6204.229 - - - Other

6204.23 - - Of synthetic fibres

6204.239 - - - Other

6204.29 - - Of other textile materials

6204.299 - - - Other

6204.3 - Jackets and blazers:

6204.32 - - Of cotton

6204.329 - - - Other

6204.33 - - Of synthetic fibres

6204.339 - - - Other

6204.39 - - Of other textile materials

6204.399 - - - Other

6204.4 - Dresses:

6204.42 -- Of cotton

6204.43 - - Of synthetic fibres

6204.44 - - Of artificial fibres

6204.49 - - Of other textile materials

6204.5 - - Skirts and divided skirts:

6204.52 - - Of cotton

6204.53 - - Of synthetic fibres

6204.59 - - Of other textile materials

6204.6 - Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts:

6204.61 - - Of wool or fine animal hair

6204.62 - - Of cotton

6204.629 - - - Other

6204.63 - - Of synthetic fibres

6204.639 - - - Other

6204.69 - - Of other textile materials

6204.699 - - - Other

62.05 Menžs boysž shirts

6205.10 - Of wool or fine animal hair

6205.20 - Of cotton

6205.30 - Of man-made fibres

6205.90 - Of other textile materials

62.06 Womenžs or girlsž blouses, shirts and shirt-blouses

6206.30 - Of cotton

6206.40 - Of man-made fibres

6206.90 - Of other textile materials

6309.00 Worn clothing and other worn articles

PROTOCOL 2

ON STEEL PRODUCTS

Article 1

This Protocol shall apply to the products listed in Chapters 72 of the Common Customs Tariff. It shall also apply to other finished steel products that may originate in future in Croatia under the above chapter.

Article 2

Customs duties on imports applicable in the Community on steel products originating in Croatia shall be abolished on the date of entry into force of the Agreement.

Article 3

1. Customs duties applicable in Croatia on imports of steel products originating in the Community other than those listed in Annex I shall be abolished at the entry into force of the Agreement.

2. Customs duties applicable in Croatia on imports of steel products listed in Annex I, shall be progressively abolished in accordance with the following timetable:

– on the date of entry into force of the Agreement, duty shall be reduced to 65% of the basic duty

– on 1 January 2003, duty shall be reduced to 50% of the basic duty

– on 1 January 2004, duty shall be reduced to 35% the basic duty

– on 1 January 2005, duty shall be reduced to 20% of the basic duty

– on 1 January 2006, the remaining duties shall be abolished.

Article 4

1. Quantitative restrictions on imports into the Community of steel products originating in Croatia as well as measures having equivalent effect shall be abolished on the date of entry into force of the Agreement.

2. Quantitative restrictions on imports into Croatia of steel products originating in the Community, as well as measures having equivalent effect, shall be abolished on the date of entry into force of the Agreement.

Article 5

1. In view of the disciplines stipulated by Article 70 of the Agreement, the Parties recognise the need and urgency that each Party addresses promptly and structural weaknesses of its steel sector to ensure the global competitiveness of its industry. Croatia shall therefore establish within two years the necessary restructuring and conversion programme for its steel industry to achieve viability of this sector under normal market conditions. Upon request, the Community shall provide Croatia with the appropriate technical advice to achieve this objective.

2. Further to the disciplines stipulated by Article 70 of the Agreement, any practices contrary to this Article shall be assessed on the basis of specific criteria arising from the application of the State aid disciplines of the Community, including secondary legislation, and including any specific rules on State aid control applicable to the steel sector after the expiry of the ECSC Treaty.

3. For the purposes of applying the provisions of paragraph 1(iii) of Article 70 of the Agreement with regard to steel products, the Community recognises that during five years after the entry into force of the Agreement Croatia may exceptionally grant State aid for restructuring purposes provided that:

– it leads to the viability of the benefiting firms under normal market conditions at the end of the restructuring period, and

– the amount and intensity of such aid are strictly limited to what is absolutely necessary in order to restore such viability and are progressively reduced, and

– the restructuring programme is linked to a global rationalisation and reduction of capacity in Croatia.

4. Each Party shall ensure full transparency with respect to the implementation of the necessary restructuring and conversion programme by a full and continuous exchange of information to the other Party, including details on the restructuring plan as well as amount, intensity and purpose for any State aid granted on the basis of paragraphs 2 and 3 of this Article.

5. The Stabilisation and Association Council shall monitor the implementation of the requirements set out in paragraphs 1 to 4 above.

6. If one of the Parties considers that a particular practice of the other Party is incompatible with the terms of this article, and if that practice causes or threatens to cause prejudice to the interests of the first Party or material injury to its domestic industry, this Party may take appropriate measures after consultation within the contact group referred to in Article 7 or after thirty working days following referral for such consultation.

Article 6

The provisions of Articles 19, 20 and 21 of the Agreement shall apply to trade between the Parties in steel products.

Article 7

The Parties agree that for the purpose of following and reviewing the proper implementation of this Protocol, a Contact Group shall be created in accordance with Article 115 of the Agreement.

ANNEX I

HS 6+ Description

72.13 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, or iron or non-alloy steel

7213.10 - Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process

7213.101 - - Of a diameter measuring 8 mm and more, but not exceeding 14 mm

7213.109 - - - Other

7213.9 - Other:

7213.91 - - Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter

7213.912 - - - Other, of a diameter measuring 8 mm and more

72.14 Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling

7214.20 - Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling

7214.201 - - - Of a diameter measuring 8 mm and more, but not exceeding 25 mm

7214.9 - Other

7214.99 - - Other

7214.991 - - - Of circular cross-section with a diameter measuring 8 mm and more, but not exceeding 25 mm

72.17 Wire of iron or non-alloy steel

7217.10 - Not plated or coated, whether or not polished

7217.109 - - - Other

PROTOCOL 3

ON TRADE BETWEEN THE COMMUNITY AND CROATIA IN PROCESSED
AGRICULTURAL PRODUCTS

Article 1

1. The Community and Croatia apply to processed agricultural products the duties, listed in Annex I and Annex II respectively in accordance with the conditions mentioned therein, whether limited by quota or not.

2. The Stabilisation and Association Council shall decide on:

– extensions of the list of processed agricultural products under this Protocol,

– amendments to the duties referred to in Annexes I and II,

– increases in or the abolition of tariff quotas.

3. The Stabilisation and Association Council may replace the duties established by this Protocol by a regime established on the basis of the respective market prices of the Community and Croatia of agricultural products actually used in the manufacture of processed agricultural products subject to this Protocol.

Article 2

The duties applied pursuant to Article 1 may be reduced by decision of the Stabilisation and Association Council:

– when in trade between the Community and Croatia the duties applied to the basic products are reduced, or

– in response to reductions resulting from mutual concessions relating to processed agricultural products.

Article 3

The Community and Croatia shall inform each other of the administrative arrangements adopted for the products covered by this Protocol. These arrangements should ensure equal treatment for all interested parties and should be as simple and flexible as possible.

ANNEX I

Duties applicable upon imports into
the Community of goods originating in Croatia

Duties are set to zero for imports into the Community of processed agricultural products originating in Croatia as listed hereafter.

CN Code Description

  (1) (2)

0403 Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa:

0403 10 - Yoghurt:

0403 10 51 to - - Flavoured or containing added ruit, nuts or cocoa:

0403 10 99

0403 90 - Other

0403 90 71 to - - Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

0403 90 99

0405 Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads:

0405 20 - Dairy spreads:

0405 20 10 - - Of a fat content, by weight, of 39% or more but less than 60%

0405 20 30 - - Of a fat content, by weight, of 60% or more but not exceeding 75%

0509 00 Natural sponges of animal origin:

0509 00 90 - Other

0710 Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen:

0710 40 00 - Sweet corn

0711 Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsiuitable in that state for immediate consumption:

0711 90 - Other vegetables; mixtures of vegetables:

- - Vegetables

0711 90 30 - - - Sweet corn

1302 Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:

- Vegetable saps and extracts:

1302 12 00 - - Of liquorice

1302 13 00 - - Of hops

1302 20 - Pectic substances, pectinates and pectates:

1302 20 10 - Dry

1302 20 90 - Other

1505 Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin):

1505 10 00 - Wool grease, crude

1516 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinized, whether or not refined, but not further propared:

1516 20 - Vegetable fats and oils and their fractions:

1516 20 10 - - Hydrogenated castor oil, so called »opal-wax«

1517 Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of defferent fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading No 1516:

1517 10 - Margarine, excluding liquid margarine:

1517 10 10 - - Containing more than 10% but not more than 15% by weight of milk fats

1517 90 - Other:

1517 90 10 - - Containing more than 10% but not more than 15% by weight of milk fats

- - Other:

1517 90 93 - - - Edible mixtures or preparations of a kind used as mould release preparations

1518 00 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading No 1516; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, not elsewhere specified or included:

1518 00 10 - Linoxyn

- Other:

1518 00 91 - - Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidized, dehydrated, sulphurized, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading No1516

- - Other:

1518 00 95 - - - Inedible mixtures or preparations of animal or of animal and vegetable fats and oils and their fractions

1518 00 99 - - - Other

1521 Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured:

1521 90 - Other:

- - Beeswax and other insect waxes, whether or not refined or coloured

1521 90 99 - - - Other

1522 00 Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes:

1522 00 10 - Degras

1702 Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

1702 50 00 - Chemically pure fructose

1702 90 - Other, including invert sugar:

1702 90 10 - - Chemically pure maltose

1704 Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa

1803 Cocoa paste, whether or not defatted

1804 00 00 Cocoa butter, fat and oil

1805 00 00 Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter

1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa

1901 Malt extract; foo preparations of flour, meal, strach or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of heading Nos 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included

1902 Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared:

- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared:

1902 11 00 - - Containing eggs

1902 19 - - Other

1902 20 - Stuffed pasta whether or not cooked or otherwise prepared:

- - Other:

1902 20 91 - - Cooked

1902 20 99 - - - Other

1902 30 - Other pasta

1902 40 - Couscous

1903 00 00 Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms

1904 Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, cornflakes); cereals (other than maize (corn)), in grain form, or in the form of flakes or other worked grains (except flour and meal), pre-cooked, or otherwise prepared, not elsewhere specified or included

1905 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakersž wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

2001 Vegetables, fruits, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid:

2001 90 - Other:

20001 90 30 - - Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40 - - Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5% or more by weight of starch

2001 90 60 - - Palm hearts

2004 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading No 2006:

2004 10 - Potatoes:

- - Other:

2004 10 91 - - - In the form of flour, meal or flakes

2004 90 - Other vegetables and mixtures of vegetables:

2004 90 10 - - Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

2005 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading No 2006:

2005 20 - Potatoes:

2005 20 10 - - In the form of flour, meal or flakes

2005 80 00 - Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

2008 Fruits, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included:

- Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together:

2008 11 - - Ground-nuts:

2008 11 10 - - - Peanut butter

- Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19:

1008 91 00 - - Palm hearts

2008 99 - - Other:

- - - Not containing added spirit:

- - - - Not containing added sugar:

2008 99 85 - - - - - Maize (corn), other than sweet corn (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91 - - - - - Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants, containing 5% or more by weight of starch

2101 Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté, and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof

2102 Yeasts (active or inactive), other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading No 3002), prepared baking powders:

2102 10 - Active yeasts

2102 20 - Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead:

- - Inactive yeasts:

2102 20 11 - - In tablet, cube or similar form, or in immediate packings of a net content not excceding 1 kg.

2102 20 19 - - - Other

2102 30 00 - Prepared baking powders

2103 Sauces and preparations therefor, mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

2103 10 00 - Soya sauce

2103 20 00 - Tomato ketchup and other tomato sauces

2103 30 - Mustard flour and meal and prepared mustard:

2103 30 90 - - Prepared mustard

2103 90 - - Other:

2103 90 90 - - Other

2104 Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations

2105 00 Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa

2106 Food preparations not elsewhere specified or included:

2106 10 - Protein concentrates and textured protein substances

2106 90 - Other:

2106 90 10 - - Cheese fondues

2106 90 20 - - Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages

- - Other:

2106 90 92 - - - Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1.5% milk fat, 5% sucrose or isoglucose, 5% glucose or starch

2106 90 98 - - - Other

2202 Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading No 2009

2203 00 Beer made from malt

2205 Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

2207 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strenght by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

2208 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic stength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages:

2208 40 - Rum and taffia

2208 90 - Other:

2208 90 91 - - Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic stren-

to gty by volume of less than

2208 90 99 80% volume

 

2402 Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes

2403 Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; »homogenized« or »reconstituted« tobacco; tobacco extracts and essences

2905 Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Other polyhydric alcohols:

2905 43 00 - - Mannitol

2905 44 - - D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00 - - Glycerol

3301 Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils:

3301 90 - Other:

3301 90 21 - - - Of liquorice and hops

3302 Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as a raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages:

3302 10 - Of a kind used in the food or drink industries

- - Of the type used in the drink industries:

- - - Preparations containing all flavouring agents characterising a beverage:

3302 10 10 - - - - Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0,5%

- - - - Other:

3302 10 21 - - - - Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose, or starch or containing, by weight, less than 1,5% milkfat, 5% sucrose or isoglucose, 5% glucose or starch

3302 10 29 - - - - - Other

3501 Casein, caseinates and other casein derivates; casein glues:

3501 10 - Casein:

3501 10 50 - - For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs or fooder

3501 10 90 - - Other

3501 90 - Other:

3501 90 90 - - Other

3505 Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinized or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:

3505 10 - Dextrins and other modified starches:

3505 10 10 - - Dextrins

- - Other modified starches:

3505 10 90 - - - Other

3505 20 - Glues

3809 Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing of fixing of dyestuffs an other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included:

3809 10 - With a basis of amylaceous substances

3823 Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols:

– Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining

3823 11 00 - - Stearic acid

3823 12 00 - - Oleic acid

3823 13 00 - - Tall oil fatty acids

3823 19 - - Other

3823 70 00 - - Industrial fatty alcohols

3824 Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included; residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included:

3824 60 - Sorbitol other than that of subheading 2905 44

  

ANNEX II

List 1: Goods originating in the Community for which Croatia will eliminate duties
(immediately or gradually)

CN Code Description Rate of duty (% of MFN)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

0501 00 00 Human hair, unworked, whether or not washed 0

or scoured; waste of human hair

0502 Pigsž, hogsž or boarsž bristles and hair; badger hair and other 0

brush making hair; waste of such bristles or hair

0503 00 00 Horsehair and horsehair waste, whether or not 0

put up as a layer with or without supporting material

0505 Skins and other parts of birds, with their feathers or down, 0

feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges)

and down, not further worked than cleaned, disifected or treated for

preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers

0506 Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared 0

(but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder

and waste of these products

0507 Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, 0

hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared

but not cut to shape; powder and waste of these products

0508 00 00 Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not 0

otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms

and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape,

powder and waste thereof

0509 00 Natural sponges of animal origin 0

0510 00 00 Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether 0

or not dried; glands and other animal products used in the

preparation of pharmaceutical products, fresh chilled, frozen or

otherwise provisionally

0710 Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water),

frozen:

0710 40 00 - Sweet corn 0

0711 Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur

dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative

solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption:

0711 90 - Other vegetables; mixtures of vegetables:

- - Vegetables

0711 90 30 - - - Sweet corn 0

0903 00 00 Maté 0

1212 Locust beans, seawees and other algae, sugar beet and sugar cane,

fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones

and kernels and other vegetable products (including unroasted

chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind

used primarily for human consumption, not elsewhere specified

or included:

1212 20 00 - Seaweeds and other algae 0

1302 Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and

pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether

or not modified, derived from vegetable products:

- Vegetable saps and extracts: 0

1302 13 00 - - Of hops

1302 12 00 - - Of liquorice 0

1302 14 00 - - Of pyrethrum or of the roots of plants containing rotenone 0

1302 19 - - Other:

1302 19 30 - - - Intermixtures of vegetable extracts, for the 0

manufacture of beverages or of food preparations

- - - Other:

1302 19 91 - - - Medicinal 0

1302 20 - Pectic substances, pectinates and pectate 0

- Mucilages and thickeners, whether or not

modified, derived from vegetable products:

1302 31 00 - - Agar-agar 0

1302 32 - - Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from

locust beans, locust bean seeds or sugar seeds:

1302 32 10 - - - Of locust beans or locust bean seeds 0

1401 Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for 0

example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned,

bleached or dyed cereal straw, and lime bark)

1402 Vegetable materials of a kind used primarily as stuffing or as

padding (for example, kapok, vegetable hair and

eel-grass), whether of not put up as a layer with or without

supporting material

1403 Vegetable materials of a kind used primarily in 0

brooms or in brushes (for example, broomcorn

piassava, couch-grass and istle), whether or not in hanks

or bundles

1404 Vegetable products not elsewhere specified or included 0

1505 Wool grease and fatty substances derived 0

therefrom (indluding lanolin)

1506 00 00 Other animal fats and oils and their fractions, 0

whether or not refined, but not chemically modified

1515 Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil)

and their fractions, whether or not refined, but not chemically

modified:

1515 60 00 - Jojoba oil and its fractions 0

1516 Animal or vegetable fats and oils and their fractions,

partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified

or elaidinized, whether or not refined, but not further

prepared:

1516 20 - Vegetable fats and oils and their fractions:

1516 20 10 - - Hydrogenated castor oil, so called »opal-wax« 0

1518 00 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled,

oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by

heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically

modified, excluding those of heading No 1516; inedible

mixtures or preparations of animal or

vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils

of this chapter, not elsewhere specified or included:

1518 00 10 - Linoxyn 0

- Fixed vegetable oils, fluid, mixed, for technical or industrial uses

other than the manufacture of foodstuffs for human consumption

1518 00 91 to - Other 0

1520 00 00 Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes 0

1521 Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other 0

insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured

1522 00 Degras; residues resulting from the treatment

of fatty substances or animal or vegetable waxes:

1522 00 10 - Degras 0

1702 Other sugars, including chemically pure lactose, maltose,

glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing

added flavouring or colouring matter; artificial honey,

whether or not mixed with natural honey; caramel:

1702 50 00 – Chemically pure fructose 0

1702 90 - Other, including invert sugar:

1702 90 10 - - Chemically pure maltose 0

1704 Sugar confectionery (including white chocolate), not

containin cocoa:

170410 - Chewing gum, whether or not sugar-coated 0

1803 Cocoa paste, whether of not defatted 0

1804 00 00 Cocoa butter, fat and oil 0

1805 00 00 Cocoa powder, not containing adedd sugar or 0

other sweetening matter

1901 Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt

extract, not containing cocoa or containing less than 40% by

weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not

elsewhere specified or included; food preparations of goods

of heading Nos 0401 to 0404, not containing cocoa or

containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a

totally defatted basis, not elsewhere specified or included:

1901 10 00 - Preparations for infant use, put up for retail sale 0

1901 20 00 - Mixes and doughs for the preparation of 0

bakersž wares of heading No 1905

1901 90 - Other 80 60 40 30 15 0

1902 Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other

substances), or otherwise prepared such as spaghetti, macaroni,

noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous,

whether or not prepared:

1902 11 00 - - Containing eggs 80 60 40 30 0

1902 19 - - Other 80 60 40 30 0

1902 20 - Stuffed pasta whether or not cooked or otherwise prepared:

- - Other:

1902 20 91 - - - Cooked 80 60 40 30 0

1902 20 99 - - - Other 80 60 40 30 0

1902 30 - Other pasta 80 60 40 30 0

1902 40 - Couscous 80 60 40 30 15 0

1903 00 00 Tapioca and substitutes therefor prepared from 0

starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms

1904 Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals 0

or cereal products for example, cornflakes); cereals (other than

maize (corn)), in grain form, or in the form of flakes or other

worked grains (except flour and meal), pre-cooked, or otherwise

prepared, not elsewhere specified or included

2001 Vegetables, fruits, nuts and other edible parts

of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid:

2001 90 - Other:

2001 90 30 - - Sweet corn (Zea mays var. saccharata) 0

2001 90 40 - - Yams, sweet potatoes and similar edible parts 0

of plants containing 5% or more by weight of starch

2001 90 60 - - Palm hearts 0

2004 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar

or acetic acid, frozen, other than products of heading

No 2006:

2004 10 - Potatoes:

- - Other:

2004 10 91 - - In the form of flour, meal or flakes 0

2004 90 - Other vegetables and mixtures of evgetables:

2004 90 10 - - Sweet corn (Zea mays var. saccharata) 0

2005 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar

or acetic acid, not frozen, other than products of heading

No 2006:

2005 20 - Potatoes:

2005 20 10 In the form of flour, meal or flakes 0

2005 80 00 - Sweet corn (Zea mays var. saccharata) 0

2008 Fruits, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared

or preserved, whether or not containing added sugar or other

sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or

included:

- Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or

or mixed together:

2008 11 - - Ground-nuts:

2008 11 10 - - - Peanut butter 0

- Other, including mixtures other than those of

subheading 2008 19:

2008 91 00 - - Palm heats 0

2008 99 - - Other:

- - - Not containing added spirit:

- - - - Not containing added sugar:

2008 99 85 - - - - - Maize (corn), other than sweet corn 0

(Zea mays var. saccharata)

2008 99 91 - - - - - Yams, sweet potatoes and similar edible 0

parts of plants, containing 5% or more by weight of starch

2101 Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté, and 0

preparations with a basis of these products or with a basis of

coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee

substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof

2102 Yeasts (active or inactive); other single-cell 80 60 40 30 15 0

micro-organisms, dead (but not including

vaccines of heading No 3002); prepared baking powders

2103 Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed

seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

2103 10 00 - Soya sauce 0

2103 20 00 - Tomato ketchup and other tomato sauces 0

2103 30 - Mustard flour and meal and prepared mustard 0

2103 90 - - Other:

2103 90 10 - - Mango chutney, liquid 0

2103 90 30 - - Aromatic bitters of an alcoholic strength by volume of 80 60 40 30 15 0

44,2 to 49,2% vol containing from 1,5 to 6% by weight of

gentian, spices and various ingredients and from 4 to 10% of

sugar, in containers holding 0,5 litre or less

2103 90 90 - - Other 80 60 40 30 15 0

2104 Soups and broths and preparations therefor; 80 60 40 30 15 0

homogenised composite food preparations

2106 Food preparations not elsewhere specified or included:

2106 10 - Protein concentrates and textured protein substances 0

2106 90 - Other:

2106 90 10 - - Cheese fondues 0

2106 90 20 - - Compound alcoholic preparations, other than those based on 0

odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of

beverages

- - Other:

2106 90 92 - - - Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch 0

or containing, by weight, less than 1,5% milk fat, 5% sucrose or

isoglucose, 5% glucose or starch

2106 90 98 - - - Other 80 60 40 30 15 0

2201 Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated

waters, not containingadded sugar or other sweetening matter nor

flavoured; ice and snow:

2201 90 00 - Other 0

2203 00 Beer made from malt 80 65 50 0

2207 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strenght by volume of 80 65 50 0

80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured,

of any strength

2208 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of

less than 80% vol; spirits, liqueres and other spirituous bevarages:

2208 20 - Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc 80 65 50 0

2208 30 - Whiskies 80 50 0

2208 40 - Rum and taffia 80 65 50 0

2208 50 - Gin and Geneva 80 65 50 0

2208 60 - Vodka 80 65 50 0

2208 70 - Liqueres and cordials 80 65 50 0

2208 90 - Other:

2208 90 11 to - - Arrack 80 65 50 0

2208 90 19

- - Pear or cherry spirit (excluding liqueurs) excluding

plum-brandy (Slivovitz), in containers holding:

ex 2208 90 33 - - 2 litres or less: 80 65 50 0

ex 2208 90 38 - - - More than 2 litres: 80 65 50 0

2208 90 41 to - - Other spirits and other spiritous beverages 80 65 50 0

2208 90 78

2208 90 91 to - - Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic 80 65 50 0

2208 90 99 strength by volume of less than 80% volume

2402 Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or

tobacco substitutes:

2402 10 00 - Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco 0

2403 Other manufactured tobacco and manufactured tobacco

substitutes; »homogenised« or »reconstituted« tobacco; tobacco

extracts and essences:

- Other:

2403 91 00 - - »Homogenized« or »reconstituted« tobacco 0

2403 99 - - Other 0

2905 Acyclic alcohols and their halogeneted, sulphonated, nitrated

or nitrosated derivatives:

- Other polyhydric alcohols:

2905 43 00 - - Mannitol 0

2905 44 - - D-glucitol (sorbitol) 0

2905 45 00 - - Glycerol 0

3301 Essential oils (terpeneless or not), including concretes and

absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential

oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by

enfleurage or maceration; terpenic by products of the deterpenation

of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of

essential oils:

3301 90 - Other:

- - Extracted oleoresins:

3301 90 21 - - - Of liquorice and hops 0

3301 90 30 - - - Other 0

3302 Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including

alcoholic solutions) with a basis of one or more of these

substances, of a kind used as a raw materials in industry;

other preparations based on odoriferous substances,

of a kind used for the manufacture of beverages:

3302 10 - Of a kind used in the food or drink industries

- - Of the type used in the drink industries:

- - - Preparations containing all flavouring agents

characterising a beverage:

3302 10 10 - - - - Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0,5% 0

- - - - Other:

3302 10 21 - - - - - Containing no milkfats, sucrose isoglucose, glucose, 0

or starch or containing, by weight, less than 1,5% milkfat,

5% sucrose or isoglucose, 5% glucose or starch

3302 10 29 - - - - - Other 0

3501 Casein, caseinates and other casein derivates; casein glues:

3501 10 - Casein 0

3501 90 - Other:

3501 90 90 - - Other 0

3505 Dextrins and other modified starches (for example,

pregelatinized or esterified starches); glues based on starches,

or on dextrins or other modified starches:

3505 10 - Dextrins and other modified starches:

3505 10 10 - - Dextrins 0

- - Other modified starches:

3505 10 90 - - - Other 0

3505 20 - Glues 0

3809 Finishing agents, dry carriers to accelerate the dyeing or fixing

of dyestuffs and other products and prepartions (for example,

dressing and mordants), of a kind used in the textile, paper,

leather or like industries, not elsewhere specified or included:

3809 10 - With a basis of amylaceous substances 0

3823 Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining;

industrial fatty alcohols:

- Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining

3823 11 00 - - Stearic acid 0

3823 12 00 - - Oleic acid 0

3823 13 00 - - Tall oil fatty acids 0

3823 19 - - Other 0

3823 70 00 - Industrial fatty alcohols 0

3824 Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical

products and preparations of the chemical or allied industries

(including those consisting of mixtures of natural products),

not elsewhere specified or included; residual products of the

chemical or allied industries, not elsewhere specified or included:

3824 60 - Sorbitol other than that of subheading 2905 44 0

List 2: Quotas and duties applicable upon import into Croatia of goods originating in the Community

Note: The products listed in this Table shall benefit from a zero-duty tariff within the tariff quotas set out below. The volume of these quotas will be increased annually in the years 2003, 2004, 2005 and 2006 by 10% of the volume for 2002. The applicable duty for quantities exceeding these volumes will be reduced in the years 2002, 2003, 2004, 2005 and 2006 to 90%, 80%, 70%, 60% and 50% of the MFN duty rate.

CD code Description Quota for 2002

(1) (2) (3)

0403 Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified
milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other
sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa: 1 600 tonnes

0403 10 - Yoghurt:

0403 10 51 to - - Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

0403 10 99

0403 90 - Other:

0403 90 71 to - - Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

0403 90 99

0405 Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads: 40 tonnes

0405 20 - Dairy spreads:

0405 20 10 - - Of a fat content, by weight, of 39% or more but less than 60%

0405 20 30 - - Of a fat content, by weight, of 60% or more but not exceeding 75%

1517 Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of
fractions of different fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils or their
fractions of heading No 1516: 500 tonnes

1517 10 - Margarine, excluding liquid margarine:

1517 10 10 - - Containing more than 10% but not more than 15% by weight of milk fats

1517 90 - Other:

1517 90 10 - - Containing more than 10% but not more than 15% by weight of milk fats

- - Other

1517 90 93 - - - Edible mixtures or preparations of a kind used as mould release preparations

2201 Waters, including natural or artifical mineral waters and aerated waters, not containing
added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow: 3 500 tonnes

2201 10 - Mineral waters and aerated waters

2205 Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances 300 hl

2208 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol;
spirits, liqueurs and other spirituous beverages: 50 hl

ex 2208 90 33 - - - - plum-brandy (Slivovitz)

ex 2208 90 38

2402 Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or tobacco substitutes: 25 tonnes

2402 20 - Cigarettes containing tobacco

2402 90 00 - Other

2403 Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; »homogenised«
or »reconstituted« tobacco; tobacco extracts and essences: 30 tonnes

2403 10 - Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion

List 3: Quotas and duties applicable upon import into Croatia of goods originating in the Community

Note: The products listed in this Table shall be subject to concessions set out below. The volume of the tariff quotas will be increased annually in the years 2003, 2004, 2005 and 2006 by 10% of the volume for 2002. The applicable duty for quantities exceeding these volumes will be reduced in the years 2002, 2003, 2004, 2005 and 2006 to 90%, 80% 65%, 55% and 40% of the MFN duty rate.

Quota for Applicable duty

 CN Code Description 2002 within quota (% of MFN)

(tonnes) 2002 2003 2004

    (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1704 Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa:

1704 90 - Other   500 50 0 0

1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa 1 400 45 22.5 0

1905 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakersž wares, whether or not 1 600 45 22.5 0

containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind

suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

2105 00 Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa   700 45 22.5 0

2202 Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added 9 000 50 25 0

sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic

beverages, not including fruit or vegetable juices of heading No 2009

 

PROTOCOL 4.

CONCERNING THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF ORIGINATING PRODUCTS AND METHODS OF ADMINISTRATIVE COOPERATION

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Protocol:

(a) »manufacture« means any kind of working or processing including assembly or specific operations;

(b) »material« means any ingredient, raw material, component or part, etc., used in the manufacture of the product;

(c) »product« means the product being manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation;

(d) »goods« means both materials and products;

(e) »customs value« means the value as determined in accordance with the 1994 Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade (WTO Agreement on customs valuation);

(f) »ex-works price« means the price paid for the product ex works to the manufacturer in the Community or in Croatia in whose undertaking the last working or processing is carried out, provided the price includes the value of all the materials used, minus any internal taxes which are, or may be, repaid when the product obtained is exported;

(g) »value of materials« means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be acsertained; the first ascertainable price paid for the materials in the Community or in Croatia;

(h) »value of originating materials« means the value of such materials as defined in subparagraph(g) applied mutatis mutandis;

(i) »added value« shall be taken to be the ex-works price minus the customs value of each of the materials incorporated which originate in the other Contracting Party or, where the customs value is not known or cannot be ascertained, the first ascertainable price for the materials in the Community or Croatia;

(j) »chapters« and »headings« mean the chapters and the headings (four-digit codes) used in the nomenclature which makes up the Harmonised Commodity Description and Coding System, referred to in this Protocol as »the Harmonised System« or »HS«;

(k) »classified« refers to the classification of a product or material under a particular heading;

(l) »consignment« means products which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the abscence of such a document, by a single invoice;

(m) »territories« includes territorial waters.

TITLE II

DEFINITION OF THE CONCEPT OF »ORIGINATING PRODUCTS«

Article 2

GENERAL REQUIREMENTS

1. For the purpose of implementing this Agreement, the following products shall be considered as originating in the Community:

(a) products wholly obtained in the Community within the meaning of Article 5 of this Protocol;

(b) products obtained in the Community incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in the Community within the meaning of Article 6 of this Protocol;

2. For the purpose of implementing this Agreement, the following products shall be considered as originating in Croatia:

(a) products wholly obtained in Croatia within the meaning of Article 5 of this Protocol;

(b) products obtained in Croatia incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in Croatia within the meaning of Article 6 of this Protocol.

Article 3

BILATERAL CUMULATION IN THE COMMUNITY

Materials originating in Croatia shall be considered as materials originating in the Community when incorporated into a product obtained there. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing, provided they have undergone working or processing going beyond the operations referred to in Article 7(1).

Article 4

BILATERAL CUMULATION IN CROATIA

Materials originating in the Community shall be considered as materials originating in Croatia when incorporated into a product obtained there. Is shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing, provided they have undergone working or processing going beyond the operations referred to in Article 7(1).

Article 5

WHOLLY OBTAINED PRODUCTS

1. The following shall be considered as wholly obtained in the Community or in Croatia:

(a) mineral products extraced from their soil or from their seabed;

(b) vegetable products harvested there;

(c) live animals born and raised there;

(d) products from live animals raised there;

(e) products obtained by hunting or fishing conducted there;

(f) products of sea fishing and other products taken from the sea outside the territorial waters of the Community or Croatia by their vessels;

(g) products made aboard their factory ships exclusively from products referred to in subparagraph (f);

(h) used articles collected there fit only for the recovery of raw materials, including used tyres fit only for retreading or for use as waste;

(i) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;

(j) products extracted from marine soil or subsoil outside their territorial waters provided that they have sole rights to work that soil or subsoil;

(k) goods produced there exclusively from the products specified in subparagraphs (a) to (j).

2. The terms »their vessels« and »their factory ships« in paragraph 1(f) and (g) shall apply only to vessels and factory ships:

(a) which are registered or recorded in a Member State or in Croatia;

(b) which sail under the flag of a Member State or of Croatia;

(c) which are owned to an extent of at least 50 per cent by nationals of Member Stated or of Croatia, or by a company with its head office in one of these States, of which the manager or managers, Chairman of the Board of Directors or the Supervisory Board, and the majority of the members of such boards are nationals of Member States or of Croatia and of which, in addition, in the case of partnerships or limited companies, at least half the capital belongs to those States or to public bodies or nationals of the said States;

(d) of which the master and officers are nationals of Member States or Croatia;

and

(e) of which at least 75 per cent of the crew are nationals of Member States or Croatia.

Article 6.

SUFFICIENTLY WORKED OR PROCESSED PRODUCTS

1. For the purposes of Article 2, products which are not wholly obtained are considered to be sufficiently worked or processed when the conditions set out in the list in Annex II are fulfilled.

The conditions referred to above indicate, for all products covered by the Agreement, the working or processing which must be carried out on non-originating materials used in manufacturing and apply only in relation to such materials. Accordingly, it follows that if a product, which has acquired originating status by fulfilling the conditions set out in the list is used in the manufacture of another product, the conditions applicable to the product in which it is incorporated do not apply to it, and no account shall be taken of the non-originating materials which way have been used in its manufacture.

2. Notwithstanding paragraph 1, non-originating materials which, according to the conditions set out in the list, should not be used in the manufacture of a product may nevertheless by used, provided that:

(a) their total value does not exceed 10 per cent of the ex-works price of the product;

(b) any of ht epercentages given in the list for the maximum value of non-originating materials are not exceeded through the application of this paragraph.

This paragraph shall not apply to products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonised System.

3. Paragraphs 1 and 2 shall apply except as provided in Article 7

Article 7

INSUFFICIENT WORKING OR PROCESSING OPERATIONS

1. Without prejudice to paragraph 2, the following operations shall be consdered as insufficient working or processing to confer the status of originating products, whether or not the requirements of Article 6 are satisfied:

(a) preserving operations to ensure that the products remain in good condition during transport and storage;

(b) breaking-up and assembly of packages;

(c) washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;

(d) ironing or pressing of textiles;

(e) simple painting and polishing operations;

(f) husking, partial or total bleaching, polishing, and glazing of creals and rice;

(g) operations to colour sugar or form sugar lumps;

(h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables;

(i) shapening, simple grinding or simple cutting;

(j) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching; (including the making-up of sets of articles);

(k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other simple packaging operations;

(l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their packaging;

(m) simple mixing of products, whether or not of different kinds,

(n) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or disassembly of products into parts;

(o) a combination of two or more operations specified in subparagraphs (a) to (n);

(p) slaughter of animals.

2. All operations carried out either in the Community or in Croatia on a given product shall be considered together when determining whether the working or processing undergone by that product is to be regarded as insufficient within the meaning of paragraph 1.

Article 8

UNIT OF QUALIFICATION

1. The unit of qualification for the application of the provisions of this Protocol shall be the particular product which is considered as the basic unit when determining classification using the nomenclature of the Harmonised System.

Accordingly, it follows that:

(a) when a product composed of a group or assembly of articles is classified under the terms of the Harmonised System in a single heading, the whole constitutes the unit of qualification;

(b) when a consignment consists of a number of identical products classified under the same heading of the Harmonised System, each product must be taken individually when applying the provisions of this Protocol.

2. Where, under General Rule 5 of the Harmonised System, packaging is included with the product for classification purposes, it shall be included for the purposes of determining origin.

Article 9

ACCESSORIES, SPARE PARTS AND TOOLS

Accessories, spare parts and tools dispatched with a place of equipment, machine, apparatus or vehicle, which are part of the normal equipment and included in the price therof or which are not separately invoiced, shall be regarded as one with the piece of equipment, machine, apparatus or vehicle in question.

Article 10

SETS

Sets, as defined in General Rule 3 of the Harmonised System, shall be regarded is originating when all component products are originating. Nevertheless, when a set is composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall be regarded as originating, provided that the value of the non-originating products does not exceed 15 per cent of the ex-works price of the set.

Article 11

NEUTRAL ELEMENTS

In order to determine whether a product originates, it shall not be necessary to determine the origin of the following which might be used in its manufacture:

(a) energy and fuel;

(b) plant and equipment;

(c) machines and tools;

(d) goods which do not enter and which are not intended to enter into the final composition of the product.

TITLE III
TERRITORIAL REQUIREMENTS

Article 12

PRINCIPLE OF TERRITORIALITY

1. The conditions for acquiring originating status set out in Title II must continue to be fulfilled at all times in the Community or in Croatia.

2. If originating goods exported from the Community or from Croatia to another country are returned, they must be considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

(a) the returning goods are the same as those that were exported;

and

(b) they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being exported.

3. The acquisition of originating status in accordance with the conditions set out in Title II shall not be affected by working or processing done outside the Community or Croatia on materials exported from the Community of Croatia and subsequently reimported there, provided:

(a) the said materials are wholly obtained in the Community or Croatia or have undergone working or processing beyond the insufficient operations listed in Article 7 prior to being exported; and

(b) it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

(i) the reimported goods have been obtained by working or processing the exported materials;

and

(ii) the total added value acquired outside the Community or Croatia by applying the provisions of this Article does not exceed 10% of the ex-works price of the end product for which originating status is claimed.

4. For the purposes of paragraph 3, the conditions for acquiring originating status set out in Title II shall not apply to working or processing done outside the Community or Croatia. But where, in the list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the non-originating materials incorporated is applied in determining the originating status of the end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the territory of the party concerned, taken together with the total added value acquired outside the Community or Croatia by applying the provisions of this Article, shall not exceed the stated percentage.

5. For the purposes of applying the provisions of paragraph 3 and 4, »total added value« shall be taken to mean all costs arising outside the Community or Croatia, including the value of the materials incorporated there.

6. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products which do not fulfil the conditions set out in the list in Annex II and which can be considered sufficiently worked or processed only if the general values fixed in Article 6(2) are applied.

7. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products coming under Chapters 50 to 63 of the Harmonised System.

8. Any working or processing of the kind covered by the provisions of this Article and done outside the Community or Croatia shall be done under the outward processing arrangements, or similar arrangements.

Article 13

DIRECT TRANSPORT

1. The preferential treatment provided for under the Agreement applies only to products, satisfying the requirements of this Protocol, which are transported directly between the Community and Croatia. However, products constituting one single consignment may be transported through other territories with, should the occasion arise, trans-shipment or temporary warehousing in such territories, provided that they remain under the surveillance of the customs authorities in the country of transit or warehousing and do not undergo operations other than unloading, reloading or any operation designed to preserve them in good condition.

Originating products may be transported by pipeline across territory other than that of the Community or Croatia.

2. Evidence that the conditions set out in paragraph 1 have been fulfilled shall be supplied to the customs authorities of the importing country by the production of:

(a) a single transport document covering the passage from the exporting country through the country of transit; or

(b) a certificate issued by the customs authorities of the country of transit:

(i) giving an exact description of the products;

(ii) stating the dates of unloading and reloading of the products and, where applicable, the names of the ships, or the other means of transport used;

and

(iii) certifying the conditions under which the products remained in the transit country;

or

(c) failing these, any substantiating documents.

Article 14

EXHIBITIONS

1. Originating products, sent for exhibition in a country other than the Community or Croatia shall benefit on importation from the provisions of the Agreement provided it is shown to the satisfaction of the customs authorities that:

(a) an exporter has consigned these products from the Community or Croatia to the country in which the exhibition is held and has exhibited them there;

(b) the products have been sold or otherwise disposed of by that exporter to a person in the Community or Croatia;

(c) the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibition;

and

(d) the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose other than demonstration at the exhibition.

2. A proof of origin must be issued or made out in accordance with the provisions of Title V and submitted to the customs authorities of the importing country in the normal manner. The name and address of the exhibition must be indicated thereon. Where necessary, additional documentary evidence of the conditions under which they have been exhibited may be required.

3. Paragraph I shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control.

TITLE IV

DRAWBACK OR EXEMPTION

Article 15

PROHIBITION OF DRAWBACK OF, OR EXEMPTION FROM, CUSTOMS DUTIES

1. Non-originating materials used in the manufacture of products originating in the Community or in Croatia, for which a proof of origin is issued or made out in accordance with the provisions of Title V shall not be subject in the Community or in Croatia to drawback of, or exemption from, customs duties of whatever kind.

2. The prohibition in paragraph 1 shall apply to any arrangement for refund, remission or non-payment, partial or complete, of customs duties or charges having an equivalent effect, applicable in the Community or in Croatia to materials used in the manufacture where such refund, remission or non-payment applies, expressly or in effect, when products obtained from the said materials are exported and not when they are retained for home use there.

3. The exporter of products covered by a proof of origin shall be prepared to submit at any time, upon request from the customs authorities, all appropriate documents proving that no drawback has been obtained in respect of the non-originating materials used in the manufacture of the products concerned and that all customs duties or charges having equivalent effect applicable to such materials have actually been paid.

4. The provisions of paragraphs 1 to 3 shall also apply in respect of packaging within the meaning of Article 8(2), accessories, spare parts and tools within the meaning of Article 9 and products in a set within the meaning of Article 10 when such items are non-originating.

5. The provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply only in respect of materials which are of the kind to which the Agreement applies. Furthermore, they shall not preclude the application of an export refund system for agricultural products, applicable upon export in accordance with the provisions of the Agreement.

6. Notwithstanding paragraph 1, Croatia may apply arrangements for drawback of, or exemption from, customs duties or charges having an equivalent effect, applicable to materials used in the manufacture of originating products, subject to the following provisions:

(a) a 5 per cent rate of customs charge shall be retained in respect of products falling within Chapters 25 to 49 and 64 to 97 of the Harmonised System, or such lower rate as is in force in Croatia;

(b) a 10 per cent rate of customs charge shall be retained in respect of products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonised System, or such lower rate as is in force in Croatia.

7. The provisions of this Article shall apply from 1 January 2003. The provisions of paragraph 6 shall apply until 31 December 2005 and may be reviewed by common accord.

TITLE V

PROOF OF ORIGIN

Article 16

GENERAL REQUIREMENTS

1. Products originating in the Community shall, on importation into Croatia and products originating in Croatia shall, on importation into the Community benefit from this Agreement upon submission of either:

(a) a movement certificate EUR. 1, a specimen of which appears in Annex III;

or

(b) in the cases specified in Article 21.1, a declaration, the text of which appears in Annex V, given by the exporter on an invoice, a delivery note or other commercial document which describes the products concerned in sufficient detail to enable them to be identified (hereinafter referred to as the »invoice declaration«).

2. Notwithstanding paragraph1, originating products within the meaning of this Protocol shall, in the cases specified in Article 26, benefit from this Agreement without it being necessary to submit any of the documents referred to above.

Article 17

PROCEDURE FOR THE ISSUE OF A MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

1. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of the exporting country on application having been made in writing by the exporter or, under the exporteržs responsibility, by his authorised representative.

2. For this purpose, the exporter or his authorised representative shall fill out both the movement certificate EUR.1 and the application form, specimens of which appear in Annex III. These forms shall be completed in one of the languages in which this Agreement is drawn up and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If they are hand-written, they shall be completed in ink in printed characters. The description of the products must be given in the box reserved for this purpose without leaving any blank lines. Where the box is not completely filled, a horizontal line must be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.

3. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country where the movement certificate EUR.1 is issued, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

4. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of a Member State or Croatia if the products concerned can be considered as products originating in the Community or in Croatia and fulfil the other requirements of this Protocol.

5 .The issuing customs authorities shall take any steps necessary to verify the originating status of the products and the fulfilment of the requirements of this Protocol. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporteržs accounts or any other check considered appropriate. The issuing customs authorities shall also ensure that the forms referred to in paragraph 2 are duly completed. In particular, they shall check whether the space reserved for the description of the products has been completed in such a manner as to exclude all possibility of fraudulent additions.

6. The date of issue of the movement certificate EUR.1 shall ge indicated in Box 11 of the certificate.

7. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities and made, available to the exporter as soon as actual exportation has been effected or ensured.

Article 18

MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1 ISSUED RETROSPECTIVELY

1. Notwithstanding Article 17(7), a movement certificate EUR.1 may exceptionally be issued after exportation of the products to which it relates if:

(a) it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances;

or

(b) it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorites that a movement certificate EUR.1 was issued but was not accepted at importation for technical reasons.

2. For the implementation of paragraph 1, the exporter must indicate in his application the place and date of exportation of the products to which the movement certificate EUR.1 relates, and state the reasons for his request.

3. The customs authorities may issue a movement certificate EUR.1 retrospectively only after verifying that the information supplied in the exporteržs application agrees with that in the corresponding file.

4. Movement certificates EUR.1 issued retrospectively must be endorsed with one of the following phrases:

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«, »DELIVRE A POSTERIORI«,

»RILASCIATO A POSTERIORI«, »AFGEGEVEN A POSTERIORI«, »EMITIDO A POSTERIORI« ANNETTU JÄLKIKÄTEEN,

»ISSUED RETROSPECTIVELY«, »UDSTEDT EFTERFŘLGENDE«,

»EKLOQEN EK TWN YSTEPWN«, »EXPEDIDO A POSTERIORI«,

»EMITIDO A POSTERIORI«, »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«,

»UTFÄRDAT I EFTERHAND«, »NAKNADNO IZDANO«.

5. The endorsement referred to in paragraph 4 shall be inserted in the »Remarks« box of the movement certificate EUR.1.

Article 19

ISSUE OF A DUPLICATE MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

1. In the event of theft, loss or destruction of a movement certificate EUR.1, the exporter may apply to the customs authorities which issued it for a duplicate made out on the basis of the export documents in their possession.

2. The duplicate issued in this way must be endorsed with one of the folowing words:

»DUPLIKAT«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO«, »DUPLICAAT«, »DUPLICATE«, »ANTIGPAŘO«, »DUPLICADO«, »SEGUNDA VIA«, »KAKSOISKAPPALE«.

3. The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in the »Remarks« box of the duplicate movement certificate EUR.1.

4. The duplicate, which must bear the date of issue of the original movement certificate EUR.1, shall take effect as from theat date.

Article 20

ISSUE OF MOVEMENT CERTIFICATES EUR.1 ON THE BASIS OF A PROOF OF ORIGIN ISSUED OR MADE OUT PREVIOUSLY

When originating products are placed under the control of a customs office in the Community or in Croatia, it shall be possible to replace the original proof of origin by one or more movement certificates EUR.1 for the purpose of sending all or some of these products elsewhere within the Community or in Croatia. The replecament movement certificate(s) EUR.1 shall be issued by the customs office under whose control the products are placed.

Article 21

Conditions for making out an invoice declaration

1. An invoice declaration as referred to in Article 16.1 (b) may be made out:

(a) by an approved exporter within the meaning of Article 22,

or

(b) by any exporter for any consignment consisting of one or more packages containing originating products whose total value does not exceed EUR 6 000.

2. An invoice declaration may be made out if the products concerned can be considered as products originating in the Community or in Croatia and fulfil the other requirements of this Protocol.

3. The exporter making out an invoice declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

4. An invoice declaration shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the delivery note or another commercial document, the declaration, the text of which appears in Annex IV, using one of the linguistic versions set out in the Annex and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If the declaration is hand-written, it shall be written in ink in printed characters.

5. Invoice declarations shall bear the original signature of the exporter in manuscript. However, an approved exporter within the meaning of Article 22 shall not be required to sign such declarations provided that he gives the customs authorities of the exporting country a written undertaking that he accepts full responsibility for any invoice declaration which identifies him as if it had been signed in manuscript by him.

6. An invoice declaration may be made out by the exporter when the products which it relates are exported, or after exportation on condition that it is presented in the importing country no longer than two years after the importation of the products to which it relates.

Article 22

APPROVED EXPORTER

1. The customs authorities of the exporting country may authorise any exporter (hereinafter referred to as »approved exporter«) who makes frequent shipments of products under this Agreement to make out invoice declarations irrespective of the value of the products concerned. An exporter seeking such authorisation must offer to the satisfaction of the customs authorities all guarantees necessary to verify the originating status of the products as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

2. The customs authorities may grant the status of approved exporter subject to any conditions which they consider appropriate.

3. The customs authorities shall grant to the approved exporter a customs authorisation number which shall appear on the invoice declaration.

4. The customs authorities shall monitor the use of the authorisation by the approved exporter.

5. The customs authorities may withdraw the authorisation at any time. They shall do so where the approved exporter no longer offers the guarantees referred to in paragraph 1, does not fulfil the conditions referred to in paragraph 2 or otherwise makes an incorrect use of the authorisation.

Article 23

VALIDITY OF PROOF OF ORIGIN

1. A proof of origin shall be valid for four months from the date of issue in the exporting country, and must be submitted within the said period to the customs authorities of the importing country.

2. Proofs of origin which are submitted to the customs authorities of the importing country after the final date for presentation specified in paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying preferential teatment, where the failure to submit these documents by the final date set is due to exceptional circumstances.

3. In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing country may accept the proofs of origin where the products have been submitted before the said final date.

Article 24

SUBMISSION OF PROOF OF ORIGIN

Proofs of origin shall be submitted to the customs authorities of the importing country in accordance with the procedures applicable in that country. The said authorities may require a translation of a proof of origin and may also require the import declaration to be accompanied by a statement from the importer to the effect that the products meet the conditions required for the implementation of the Agreement.

Article 25

IMPORTATION BY INSTALMENTS

Where, at the request of the importer and on the conditions laid down by the customs authorities of the importing country, dismantled or non-assembled products within the meaning of General Rule 2(a) of the Harmonised System falling within Sections XVI and XVII or heading Nos 7308 and 9406 of the Harmonised System are imported by instalments, a single proof of origin for such products shall be submitted to the customs authorities upon importation of the first instalment.

Article 26

EXEMPTIONS FROM PROOF OF ORIGIN

1. Products sent as small packages from private persons to private persons or forming part of travellersž personal luggage shall be admitted as originating products without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and have been declared as meeting the requirements of this Protocol and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration. In the case of products sent by post, this declaration can be made on the customs declaration CN22/CN23 or on a sheet of paper annexed to that document.

2. Imports which are occasional and consist solely of products for the personal use of the recipients or travellers or their families shall not be considered as imports by way of trade if it is evident from the nature and quantity of the products that no commercial purpose is in view.

3. Furthermore, the total value of these products shall not exceed EUR 500 in the case of small packages or EUR 1 200 in the case of products forming part of travellersž personal luggage.

Article 27

SUPPORTING DOCUMENTS

The documents referred to in Articles 17(3) and 21(3) used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an invoice declaration can be considered as products originating in the Community or in Croatia an fulfil the other requirements of this Protocol may consist inter alia of the following:

(a) direct evidence of the processes carried out by the exporter or supplier to obtain the goods concerned, contained for example in his accounts or internal bookkeeping;

(b) documents proving the originating status of materials used, issued or made out in the Community or in Croatia where these documents are used in accordance with domestic law;

(c) dokuments proving the working or processing of materials in the Community or in Croatia, issued or made out in the Community or in Croatia, where these documents are used in accordance with domestic law;

(d) movement certificates EUR.1 or invoice declarations proving the originating status of materials used, issued or made out in the Community or in Croatia in accordance with this Protocol.

Article 28

PRESERVATION OF PROOF OF ORIGIN AND SUPPORTING DOCUMENTS

1. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three years the documents referred to in Article 17(3).

2. The exporter making out an invoice declaration shall keep for at least three years a copy of this invoice declaration as well as the documents referred to in Article 21(3).

3. The customs authorities of the exporting country issuing a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three years the application form referred to in Article 17(2).

4. The customs authorities of the importing country shall keep for at least three years the movement certificates EUR.1 and the invoice declarations submitted to them.

Article 29

DISCREPANCIES AND FORMAL ERRORS

1. The discovery of slight discrepancies between the statements made in the proof of origin and those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto render the proof of origin null and void if it is duly established that this document does correspond to the products submitted.

2. Obvious formal errors such as typing errors on a proof of origin should not cause this document to be rejected if these errors are not such as to create doubts concerning the correctness of the statements made in this document.

Article 30

AMOUNTS EXPRESSED IN EURO

1. For the application of the provisions of Article 21(1)(b) and Article 26(3) in cases where products are invoiced in a currency other than euro, amounts in the nacional currencies of the Member States or Croatia equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed annually by each of the countries concerned.

2. A consignment shall benefit from the provisions of Article 21(1)(b) or Article 26(3) by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the Community or Croatia.

3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October. The amounts shall be communicated to the Commission of the European Communities by 15 October and shall apply from 1 January the following year. The Commission of the European Communities shall notify Croatia of the relevant amounts.

4. Croatia may round up or down the amount resulting from the conversion into its national currency of an amount expressed in euro. The rounded-off amount may not differ from the amount resulting from the conversion by more than 5 per cent. Croatia may retain unchanged its national currency equivalent of an amount expressed in euro if, at the time of the annual adjustment provided for in paragraph 3, the conversion of that amount, prior to any rounding-off, results in an increase of less that 15 per cent in the national currency equivalent. The national currency equivalent may be retained unchanged if the conversion would result in a decrease in that quivalent value.

5. The amounts expressed in euro shall be reviewed by the Stabilisation and Association Committee at the request of the Community or Croatia. When carrying out this review, the Stabilisation and Association Committee shall consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.

TITLE VI

ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE COOPERATION

Article 31

MUTUAL ASSISTANCE

1. The customs authorities of the Member States and of Croatia shall provide each other, through the Commission of the European Communities, with specimen impressions of stamps used in their customs offices for the issue of movement certificates EUR.1 and with the addresses of the customs authorities responsible for verifying those certificates and invoice declarations.

2. In order to ensure the proper application of this Protocol, the Community and Croatia shall assist each other, through the competent customs administrations, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1 or the invoice declarations and the correctness of the information given in these documents.

Article 32

VERIFICATION OF PROOFS OF ORIGIN

1. Subsequent verifications of proofs or origin shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubts as to the authenticity of such documents, the originating status of the products concerned or the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.1 and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the enquiry. Any documents and information obtained suggesting that the information given on the proof or origin is incorrect shall be forwarded in support of the request for verification.

3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the exporting country. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporteržs accounts or any other check considered appropriate.

4. If the customs authorities of the importing country decide to suspend the granting of preferential treatment to the products concerned while awaiting the results of the verification, release of the products shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged necessary.

5. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results of this verification as soon as possible. These results must indicate clearly whether the documents are authentic and whether the products concerned can be considered as products originating in the Community or in Croatia and fulfil the other requirements of this Protocol. Where the cumulation provisions in accordance with Article 3 and 4 of this Protocol were applied and in connection with Article 17(3), the reply shall include a copy (copies) of the movement certificate(s) or invoice declaration(s) relied upon.

6. If in cases of reasonable doubt there is no reply within ten months of the date of the verification request or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the document in question or the real origin of the products, the requesting customs authorities shall, except in exceptional circumstances, refuse entitlement to the preferences.

Article 33

DISPUTE SETTLEMENT

Where disputes arise in relation to the verification procedures of Article 32 which cannot be settled between the customs authorities requesting a verification and the customs authorities responsible for carrying out this verification or where they raise a question as to the interpretation of this Protocol, they shall be submitted to the Stabilisation and Association Committee.

In all cases the settlement of disputes between the importer and the customs authorities of the importing country shall be under the legislation of the said country.

Article 34

PENALTIES

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.

Article 35

FREE ZONES

1. The Community and Croatia shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.

2. By means of an exemption to the provisions contained in paragraph 1, when products originating in the Community or in Croatia are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new EUR.1 certificate at the exporteržs request, if the treatment or processing undergone is in conformity with the provisions of this Protocol.

TITLE VII

CEUTA AND MELILLA

Article 36

APPLICATION OF THE PROTOCOL

1. The term »Community« used in Article 2 does not cover Ceuta and Melilla.

2. Products originating in Croatia, when imported into Ceuta or Melilla, shall enjoy in all respects the same customs regime as that which is applied to products originating in the customs territory of the Community under Protocol 2 of the Act of Accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic to the European Communities. Croatia shall grant to imports of products covered by the Agreement and originating in Ceuta and Melilla the same customs regime as that which is granted to products imported from and originating in the Community.

3. For the purpose of the application of paragraph 2 coancerning products originating in Ceuta and Melilla, this Protocol shall apply mutatis mutandis subject to the special conditions set out in Article 37.

Article 37

Special conditions

1. Providing they have been transported directly in accordance with the provisions of Article 13, the following shall be considered as:

(1) products originating in Ceuta and Melilla:

(a) products wholly obtained in Ceuta and Melilla;

(b) products obtained in Ceuta and Melilla in the manufacture of which products other than those referred to in (a) are used, provided that:

(j) the said products have undergone sufficient working or processing within the meaning of Article 6 of this Protocol; or that

(ii) those products are originating in Croatia or the Community within the meaning of this Protocol, provided that they have been submitted to working or processing which goes beyond the insufficient working or processing referred to in Article 7(1).

(2) products originating in Croatia:

(a) products wholly obtained in Croatia;

(b) products obtained in Croatia, in the manufacture of which products other than those referred to in (a) are used, provided that:

(i) the said products have undergone sufficient working or processing within the meaning of Article 6 of this Protocol;

or that

(ii) those products are originating in Ceuta and Melilla or the Community within the meaning of this Protocol, provided that they have been submitted to working or processing which goes beyond the insufficient working or processing referred to in Article 7(1)

2. Ceuta and Melilla shall be considered as a single territory.

3. The exporter or his authorised representative shall enter »Croatia« and »Ceuta and Melilla« in Box 2 of movement certificates EUR.1 or on invoice declarations. In addition, in the case of products originating in Ceuta and Melilla, this shall be indicated in Box 4 of movement certificates EUR.1 or on invoice declarations.

4. The Spanish customs authorities shall be responsible for the application of this Protocol in Ceuta and Melilla.

TITLE VIII

FINAL PROVISIONS

Article 38

AMENDMENTS TO THE PROTOCOL

The Stabilisation and Association Council may decide to amend the provisions of this Protocol.

ANNEX I

introductory notes to the list in annex ii

Note 1:

The list sets out the conditions required for all products to be considered as sufficiently worked or processed within the meaning of Article 6.

Note 2:

2.1. The first two columns in the list describe the product obtained. The first column gives the heading number or Chapter number used in the Harmonised System and the second column gives the description of goods used in that system for that heading or Chapter. For each entry in the first two columns a rule is specified in column 3 or 4. Where, in some cases, the entry in the first column is preceded by an »ex«, this signifies that the rules in column 3 or 4 apply only to the part of that heading as described in column 2.

2.2. Where several heading numbers are grouped together in column 1 or a Chapter number is given and the description of products in column 2 is therefore given in general terms, the adjecent rules in column 3 or 4 apply to all products which, under the Harmonised System, are classified in headings of the Chapter or in any of the headings grouped together in column 1.

2.3. Where there are different rules in the list applying to different products within a heading, each indent contains the description of that part of the heading covered by the adjacent rules in column 3 or 4.

2.4. Where, for an entry in the first two columns, a rule is specified in both columns 3 and 4, the exporter may opt, as an alternative, to apply either the rule set out in column 3 or that set out in column 4. If no origin rule is given in column 4, the rule set out in column 3 has to be applied.

Note 3:

3.1. The provisions of Article 6, concerning products having acquired originating status which are used in the manufacture of other products, shall apply, regardless of whether this status has been acquired inside the factory where these products are used or in another factory in Croatia or in the Community.

Example:

An engine of heading No 8407, for which the rule states that the value of the non-originating materials which may be incorporated may not exceed 40% of the ex-works price, is made from »other alloy steel roughly shaped by forging« of heading No ex 7224.

If this forging has been forged in Croatia from a non-originating ingot, it has already acquired originating status by virtue of the rule for heading No ex 7224 in the list. The forging can then count as originating in the value-calculation for the engine, regardless of whether it was produced in the same factory or in another factory in Croatia. The value of the non-originating ingot is thus not taken into account when adding up the value of the non-originating materials used.

3.2. The rule in the list represents the minimum amount of working or processing required, and the carrying-out of more working or processing also confers originating status; conversely, the carrying-out of less working or processing cannot confer originating status. Thus, if a rule provides that non-originating material, at a certain level of manufacture, may be used, the use of such material at an earlier stage of manufacture is allowed, and the use of such material at a later stage is not.

3.3. Without prejudice to Note 3.2, where a rule states that »materials of any heading« may be used, materials of the same heading as the product may also be used, subject, however, to any specific limitations which may also be contained in the rule. However, the expression »manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No...« means that only materials classified in the same heading as the product and of a different description than that of the product as given in column 2 of the list may be used.

3.4 When a rule in the list specifies that a product may be manufactured from more than one material, this means that one or more materials may be used. It does not require that all be used.

Example:

The rule for fabrics of headings No 5208 to 5212 provides that natural fibres may be used and that chemical materials, among other materials, may also be used. This does not mean that both have to be used; it is possible to use one or the other, or both.

3.5. Where a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a particular material, the condition obviously does not prevent the use of other materials which, because of their inherent nature, cannot satisfy the rule. (See also Note 6.2 below in relation to textiles).

Example:

The rule for prepared foods of heading No 1904, which specifically excludes the use of cereals and their derivatives, does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other additives which are not products from cereals.

However, this does not apply to products which, although they cannot be manufactured from the particular materials specified in the list, can be produced from a material of the same nature at an earlier stage of manufacture.

Example:

In the case of an article of apparel of ex Chapter 62 made from non-woven materials, if the use of only non-originating yarn is allowed for this class of article, it is not possible to start from non-woven cloth – even if non-woven cloths cannot normally be made from yarn. In such cases, the starting material would normally be at the stage before yarn –that is, the fibre stage.

3.6. Where, in a rule in the list, two percentages are given for the maximum value of non-originating materials that can be used, then these percentages may not be added together. In other words, the maximum value of all the non-originating materials used may never exceed the higher of the percentages given. Furthermore, the individual percentages must be exceeded, in relation to the particular materials to which they apply.

Note 4:

4.1. The term »natural fibres« is used in the list to refer to fibres other than artificial or synthetic fibres. It is restricted to the stages before spinning takes place, including waste, and, unless specified, includes fibres which have been carded, combed or otherwise processed, but not spun.

4.2. The term »natural fibres« includes horsehair of heading No 0503, silk of headings No 5002 and 5003, as well as wool-fibres and fine or coarse animal hair of headings No 5101 to 5105, cotton fibres of headings No 5201 to 5203, and other vegetable fibres of headings No 5301 to 5305.

4.3. The terms »textile pulp«, »chemical materials« and »paper-making materials« are used in the list to describe the materials, not classified in Chapters 50 to 63, which can be used to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yarns.

4.4. The term »man-made staple fibres« is used in the list to refer to synthetic or artificial filament tow, staple fibres or waste, of headings No 5501 to 5507.

Note 5:

5.1. Where, for a given product in the list, reference is made to this Note, the conditions set out in column 3 shall not be applied to any basic textile materials used in the manufacture of this product and which, taken together, represent 10% or less of the total weight of all the basic textile materials used. (See also Notes 5.3 and 5.4 below.)

5.2. However, the tolerance mentioned in Note 5.1 may be applied only to mixed products which have been made from two or more basic textile materials.

The following are the basic textile materials:

– silk,

– wool,

– coarse animal hair,

– fine animal hair,

– horsehair,

– cotton,

– paper-making materials and paper,

– flax,

– true hemp,

– jute and other textile bast fibres,

– sisal and other textile fibres of the genus Agave,

– coconut, abaca, ramie and other vegetable textile fibres,

– synthetic man-made filaments,

– artificial man-made filaments,

– current-conducting filaments,

– synthetic man-made staple fibres of polypropylene,

– synthetic man-made staple fibres of polyester,

– synthetic man-made staple fibres to polyamide,

– synthetic man-made staple fibres of polyacrylonitrile,

– synthetic man-made staple fibres of polyimide,

– synthetic man-made staple fibres of polytetrafluoroethylene,

– synthetic man-made staple fibres of polyphenylene sulphide,

– synthetic man-made staple fibres of polyvinyl chloride,

– other synthetic man-made staple fibres,

– artificial man-made staple fibres of viscose,

– other artificial man-made staple fibres,

– yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped,

– yarn made dof polyurethane segmented with flexible segments of polyester, whether or not gimped,

– products of heading No 5605 (metallised yarn) incorporating strip consisting of a core aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film,

– other products of heading No 5605.

Example:

A yarn, of heading No 5205, made from cotton fibres of heading No 5203 and synthetic staple fibres of heading No 5506, is a mixed yarn. Therefore, non-originating synthetic staple fibres which do not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp) may be used up to a weight of 10% of the yarn.

Example:

A woollen fabric, of heading No 5112, made from woollen yarn of heading No 5107 and synthetic yarn of staple fibres of heading No 5509, is a mixed fabric. Therefore, synthetic yarn which does not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp), or wooollen yarn which does not satisfy the origin-rules (which require manufacture from natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinuing), or a combination of the two, may be used provided their total weight does not exceed 10% of the weight of the fabric.

Example:

Tufted textile fabric, of heading No 5802, made from cotton yarn of heading No 5205 and cotton fabric of heading No 5210, is a only mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric made from yarns classified in two separate headings, or if the cotton yarns used are themselves mixtures.

Example:

If the tufted fabric concerned had been made from cotton yarn of heading No 5205 and synthetic fabric of heading No 5407, then, obviously, the yarns used are two separate basic textile materials and the tufted textile fabric is, accordingly, a mixed product.

5.3. In the case of products incorporating »yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped«, this tolerance is 20% in respect of this yarn.

5.4. In the case of products incorporating »strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of an adhesive between two layers of plastic film«, this tolerance is 30% in respect of this strip.

Note 6:

6.1. Where, in the list, reference is made to this Note, textile materials (with the exception of linings and interlinings), which do not satisfy the rule set out in the list in column 3 for the made-up product concerned, may be used, provided that they are classified in a heading other than that of the product and that their value does not exceed 8% the ex-works price of the product.

6.2. Without prejudice to Note 6.3, materials, which are not classified within Chapters 50 to 63, may be used freely in the manufacture of textile products, whether or not they contain textiles.

Example:

If a rule in the list provides that, for a particular textile item (such as trousers), yarn must be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because buttons are not clasified within Chapters 50 to 63. For the same reason, it does not prevent the use of slide-fasteners, even though slide-fasteners normally contain textiles.

6.3. Where a percentage-rule applies, the value of materials which are not classified within Chapters 50 to 63 must be taken into account when calculating the value of the non-originating materials incorporated.

Note 7:

7.1. For the purposes of headings No ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, the »specific processes« are the following:

(a) vacuum-distillation;

(b) redistillation by a very thorough fractionation-process;1

(c) cracking;

(d) reforming;

(e) extraction by means of selective solvents;

(f) the process comprising all of the following operations; processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally-active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

(g) polymerisation;

(h) alkylation;

(i) isomerisation.

7.2. For the purposes of headings No 2710, 2711 and 2712, the »specific processes« are the following:

(a) vacuum-distillation;

(b) redistillation by a very thorough fractionation-process T1;

(c) cracking;

(d) reforming;

(e) extraction by means of selective solvents;

(f) the process comprising all of the following operations; processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally-active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

(g) polymerisation;

(h) alkylation;

(ij) isomerisation;

(k) in respect of heavy oils heading No ex 2710 only, desulphurisation with hydrogen, resulting in a reduction of at least 85% of the sulphur-content of the products processed (ASTM D 1266-59 T method);

(l) in respect of products of heading No 2710 only, deparaffining by a process other than filtering;

(m) in respect of heavy oils of heading No ex 2710 only, treatment with hydrogen, at a pressure of more than 20 bar and a temperature of more than 2500C, with the use of a catalyst, other than to effect desulphurization, when the hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction. The further treatment with hydrogen, of lubricating oils of heading No ex 2710 (e. g. hydrofinishing or decolourisation), in order, more especially, to improve colour or stability shall not, however, be deemed to be a specific process;

(n) in respect of fuel oils of heading No ex 2710 only, atmospheric distillation, on condition that less than 30% of these products distils, by volume, including losses, at 3000C, by the ASTM D 86 method;

(o) in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils of heading No ex 2710 only, treatment by means of a high-frequency electrical brush-discharge.

7.3. For the purposes of headings No ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, simple operations, such as cleaning, decanting, desalting, water-separation, filtering, colouring, marking, obtaining a sulphur-content as a result of mixing products with different sulphur-contents, or any combination of these operations or like operations, do not confer origin.

 

LIST OF WORKING OR PROCESSING REQUUIRED TO BE CARRIED OUT ON NON-ORIGINATING MATERIALS IN ORDER THAT THE PRODUCT MANUFACTURED CAN OBTAIN ORIGINATING STATUS

  

Chapter 1 Live animals All the animals of Chapter 1

used must be wholly obtained

Chapter 2 Meat and edible meat Manufacture in which all

offal the materials of

Chapters 1 and 2 used

must be wholly obtained

Chapter 3 Fish and crustaceans, Manufacture in which all

molluscs and other the materials of Chapter 3

aquatic invertebrates used must be wholly obtained

ex Chapter 4 Dairy produce; birds’ Manufacture in which all

eggs; natural honey; the materials of Chapter 4

edible products of used must be wholly

animal origin, not elsewhere obtained

specified or included; except for:

0403 Buttermilk, curdled Manufacture in which:

milk and cream, – all the materials of

yoghurt, kephir and Chapter 4 used must be

other fermented or wholly obtained;

acidified milk and – any fruit juice (except

cream, whether or not those of pineapple, lime

concentrated or containing or grapefruit) of heading

added sugar or other No 2009 used must

sweetening matter or already be originating;

flavoured or – the value of any

containing added materials of Chapter 17

fruit, nuts or cocoa used does not exceed 30% of the

ex-works price of the product

ex Chapter 5 Products of animal Manufacture in which all

origin, not elsewhere the materials of Chapter 5

specified or included; used must be wholly

except for: obtained

ex 0502 Prepared pigs’, hogs’ Cleaning, disinfecting,

or boars’ bristles and sorting and straightening

hair of bristles and hair

Chapter 6 Live trees and other Manufacture in which:

plants; bulbs, roots – all the materials of

and the like; cut Chapter 6 used must be

flowers and wholly obtained;

ornamental foliage – the value of all the

materials used does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

Chapter 7 Edible vegetables Manufacture in which all

and certain roots and the materials of Chapter 7

tubers used must be wholly

obtained

Chaper 8 Edible fruit and nuts; Manufacture in which:

peel of citrus frutis or – all the fruit and nuts

melons used must be wholly

obtained;

– the value of any

materials of Chapter 17

used does not exceed

30% of the value of the

ex-works price of the

product

ex Chapter 9 Coffee, tea, maté and Manufacture in which all

spices; except for: the materials of Chapter 9

used must be wholly

obtained

0901 Coffee, whether or not roasted Manufacture from

or decaffeinated; coffee husks and materials of any heading

skins; coffee substitutes containing

coffee in any proportion

0902 Tea, whether or not Manufacture from

flavoured materials of any heading

ex 0910 Mixtures of spices Manufacture from

materials of any heading

Chapter 10 Cereals Manufacture in which all

the materials of

Chapter 10 used must be

wholly obtained

ex Chapter 11 Products of the Manufacture in which all

milling industry; the cereals, edible

malt; straches; inulin; vegetables, roots and

wheat gluten; except tubers of heading

for: No 0714 or fruit used

must be wholly obtained

ex 1106 Flour, meal and powder of the dried, Drying and milling of

shelled leguminous vegetables leguminous vegetables of

of heading No 0713 heading No 0708

Chapter 12 Oil seeds and Manufacture in which all

oleaginous fruits; miscellaneous the materials of

grains, seeds and fruit; industrial or Chapter 12 used must be

medicinal plants; straw and fodder wholly obtained

1301 Lac; natural gums, Manufacture in which the

resins, gum-resins value of any materials of

and oleoresins (for heading No 1301 used

example, balsams) may not exceed 50% of

the ex-works price of the product

1302 Vegetable saps and extracts; pectic

substances, pectinates and pectates;

agar-agar and other mucilages and

thickeners, whether or not modified,

derived from vegetable products:

– Mucilages and thickeners, modified, Manufacture from non-modified

derived from vegetable products mucilages and thickeners

– Other Manufacture in which the

value of all the materials used does

not exceed 50% of the ex-works

price of the product

Chapter 14 Vegetable plaiting Manufacture in which all

materials; vegetable the materials of

products not Chapter 14 used must be

elsewhere specified or included wholly obtained

ex Chapter 15 Animal or vegetable Manufacture in which all

fats and oils and their the materials used are

cleavage products; classified within a

prepared edible fats; animal or heading other than that of

vegetable waxes; except for: the product

1501 Pig fat (including lard) and poultry fat,

other than that of

heading No 0209 or 1503:

– Fats from bones or Manufacture from materials of any

waste heading except those of heading

No 0203, 02065 or 0207 or

bones of heading No 0506

– Other Manufacture from meat or edible offal

of swine of heading No 0203 or 0206

or of meat and edible

offal of poultry of heading No 0207

1502 Fats of bovine animals, sheep or goats,

other than those of heading No 1503

– Fats from bones or Manufacture from materials of any

waste heading except those of heading

No 0201, 0202, 0204 or 0206 or bones

of heading No 0506

– Other Manufacture in which all

the materials of Chapter 2

used must be wholly obtained

1504 Fats and oils and their fractions, of fish

or marine mammals, whether or not

rafined, but not chemically modified:

– Solid fractions Manufacture from materials of any

heading including other materials

of heading No 1504

– Other Manufacture in which all the materials

of Chapters 2 and 3 used

must be wholly obtained

ex 1505 Refined lanolin Manufacture from crude

wool grease of heading No 1505

1506 Other animal fats and

oils and their fractions, whetasher or

not refined, but not chemically modified:

– Solid fractions Manufacture from

materials of any heading

including other materials

of heading No 1506

– Other Manufacture in which all

the materials of Chapter 2

used must be wholly obtained

1507 to 1515 Vegetable oils and their fractions:

– Soya, ground nut, Manufacture in which all

palm, copra, palm the materials used are

kernel, babassu, classified within a

tung and oiticica heading other than that of

oil, myrtle wax and the product

Japan wax, fractions of jojoba

oil and oils for technical or

industrial uses other than the

manufacture of foodstuffs for

human consumption

– Solid fractions, Manufacture from other

except for that of materials of heading

jojoba oil Nos 1507 to 1515

– Other Manufacture in which all

the vegetable materials

used must be wholly

obtained

1516 Animal or vegetable Manufacture in which:

fats and oils and their – all the materials of

fractions, partly or Chapter 2 used must be

wholly wholly obtained;

hydrogenated, – all the vegetable

inter-esterified, materials used must be

re-esterified or wholly obtained.

elaidinised, whether However, materials of

or not refined, but heading Nos 1507,

not further prepared 1508, 1511 and 1513 may be used

1517 Margarine; edible mixtures or Manufacture in which:

preparations of animal or vegetable – all the materials of Chapter 2 and

fats or oils or of fractions of different 4 used must be wholly obtained;

fats or oils of this – all the vegetable materials used

Chapter, other than edible fats or must be wholly obtained. However,

oils or their fractions of materials of heading Nos 1507,

heading No 1516 1508, 1511 and 1513 may be used

Chapter 16 Preparations of meat Manufacture from

of fish or of animals of Chapter 1. All

crustaceans, molluscs the materials of Chapter 3

or other aquatic invertebrates used must be wholly obtained

ex Chapter 17 Sugars and sugar Manufacture in which all the materials

confectionery; except used are classified within a

for: heading other than that of the product

ex 1701 Cane or beet sugar Manufacture in which the

and chemically pure value of any materials of

sucrose, in solid Chapter 17 used does not

form, containing exceed 30% of the

added flavouring or ex-works price of the

colouring mater product

1702 Other sugars, including chemically

pure lactose, maltose, glucose and

fructose, in solid form; sugar

syrups not containing added flavouring

or colouring matter; artificial honey,

whether or not mixed

with natural honey; caramel:

– Chemically-pure Manufacture from

maltose and materials of any heading

fructose including other materials

of heading No 1702

– Other sugars in Manufacture in which the

solid form, value of any materials of

containing added Chapter 17 used does not

flavouring or exceed 30% of the

colouring matter ex-works price of the product

– Other Manufacture in which all

the materials used must

already be originating

ex 1703 Molasses resulting Manufacture in which the

from the extraction value of any materials of

or refining of sugar, Chapter 17 used does not

containing added exceed 30% of the

flavouring or ex-works price of the

colouring matter product

1704 Sugar confectionery Manufacture in which:

(including white – all the materials used

chocolate), not are classified within a

containing cocoa heading other than that of the product;

– the value of any

materials of Chapter 17 used does

not exceed 30% of the ex-works

price of the product

Chapter 18 Cocoa and cocoa Manufacture in which:

preparations – all the materials used

are classified within a heading other

than that of the product;

– the value of any materials

of Chapter 17 used does not

exceed 30% of the ex-works price

of the product

1901 Malt extract; food

preparations of flour,

meal, starch or malt

extract, not containing cocoa or

containing less than 40% by weight

of cocoa calculated on a

totally defatted basis, not elsewhere

specified or included, food

preparations of goods of heading

Nos 0401 to 0404, not containing

cocoa or containing less than 5%

by weight of cocoa calculated

on a totally defatted basis,

not elsewhere specified or included:

– Malt extract Manufacture from cereals

of Chapter 10

– Other Manufacture in which:

– all the materials used

are classified within a

heading other than that

of the product;

– the value of the materials of

Chapter 17 used does not exceed

30% of the ex-works

price of the product

1902 Pasta, whether or not

cooked or stuffed

(with meat or other substances) or

otherwise prepared, such as spaghetti,

macaroni, noodles, lasagne, gnocchi,

ravioli, cannelloni; couscous,

whether or not prepared:

– Containing 20% or Manufacture in which all

less by weight of the cereals and

meat, meat offal, derivatives (except

fish, crustaceans or durum wheat and its

molluscs derivatives) used must be

wholly obtained

– Containing more Manufacture in which:

than 20% by weight – all cereals and

of meat, meat offal, derivatives (except

fish, crustaceans or durum wheat and its

molluscs derivatives) used must

be wholly obtained;

– all the materials of

Chapters 2 and 3 used

must be wholly obtained

1903 Tapioca and substitutes therefor Manufacture from

prepared from starch in the form materials of any heading

of flakes grains, pearls, except potato starch of

siftings or similar forms heading No 1108

1904 Prepared foods Manufacture:

obtained by the – from materials not

swelling or roasting classified within

of cereals or cereal heading No 1806;

products (for – in which all the cereals

example, corn and flour (except durum

flakes); cereals (other wheat and its

than maize (corn)) in derivatives, and Zea

grain form, or in the indurata maize) used

form of flakes or must be wholly

other worked grains obtained1; – in which the

(except flour and value of any materials

meal), pre-cooked, or of Chapter 17 used does

otherwise prepared, not elsewhere not exceed 30% of the

specified or included ex-works price of the product

1905 Bread, pastry, cakes, biscuits and other Manufacture from

bakers’ wares, whether or not materials of any heading

containing cocoa; communion wafers, except those of

empty cachets of a kind suitable for Chapter 11

pharmaceutical use, sealing wafers,

rice paper and similar products

ex Chapter 20 Preparations of Manufacture in which all

vegetables, fruit, nuts the fruit, nuts or vegetables

or other parts of plants; except for: used must be wholly obtained

ex 2001 Yams, sweet potatoes and similar Manufacture in which all

edible parts of plants containing 5% or the materials used are

more by weight of starch, classified within a

prepared or preserved by vinegar heading other than that of

or acetic acid the product

ex 2004 and Potatoes in the form Manufacture in which all

ex 2005 of flour, meal or the materials used are

flakes, prepared or classified within a

preserved otherwise heading other than that of

than by vinegar of acetic acid the product

2006 Vegetables, fruit, Manufacture in which the

nuts, fruit-peel and value of any materials of

other parts of plants, Chapter 17 used does not

preserved by sugar exceed 30% of the

(drained, glacé crystallized) ex-works price of the product

2007 Jams, fruit jellies, Manufacture in which:

marmalades, fruit or – all the materials used

nut purée and fruit or are classified within a heading other

nut pastes, being than that of the product;

cooked preparations, whether or not – the value of any

containing added materials of Chapter 17

sugar or other used does not exceed 30% of the

sweetening matter ex-works price of the product

ex 2008 – Nuts, not containing Manufacture in which the

added sugar of value of the originating

spirits nuts and oil seeds of heading

Nos 0801, 0802 and 1202 to

1207 used exceeds 60% of the

ex-works price of the product

– Peanut butter; mixtures based on Manufacture in which all the materials

cereals; palm hearts; maize (corn) used are classified within a

heading other than that of the product

– Other except for Manufacture in which:

fruit and nuts – all the materials used are

cooked otherwise classified within a heading other

than by steaming or than that of the product;

boiling in water, not containing added – the value of any materials of

sugar, frozen Chapter 17 used does not exceed 30%

of the ex-works price of the product

2009 Fruit juices Manufacture in which:

(including grape – all the materials used

must) and vegetable are classified within a

juices, unfermented heading other than that

and not containing of the product;

added spirit, whether – the value of any

or not containing materials of Chapter 17

added sugar or other used does not exceed 30% of

sweetening matter the ex-works price of the product

ex Chapter 21 Miscellaneous edible Manufacture in which all the materials

preparations; except used are classified within a

for: heading other than that of the product

2101 Extracts, essences and concentrates, of Manufacture in which:

coffee, tea or malé and preparations – all the materials used

with a basis of these products or with a are classified within a

basis of coffee, tea or maté; roasted heading other than that

chicory and other roasted coffee of the product;

substitutes, and extracts, essences and – all the chicory used

concentrates thereof must be wholly obtained

2103 Sauces and preparations therefor;

mixed condiments and mixed

seasonings; mustard flour and meal and

prepared mustard:

– Sauces and Manufacture ih which all

preparations the materials used are

therefor; mixed classified within a

condiments and heading other than that of

mixed seasonings the product. However,

mustard flour or meal or

prepared mustard may be used

– Mustard flour and Manufacture from

meal and prepared materials of any heading

mustard

ex 2104 Soups and broths and Manufacture from

preparations therefor materials of any heading

except prepared or

preserved vegetables of

heading Nos 2002

to 2005

2106 Food preparations Manufacture in which:

not elsewhere – all the materials used

specified or included arce classified within a

heading other than that

of the product;

– the value of the

materials of Chapter 17

used does not exceed

30% of the ex-works

price of the product

ex Chapter 22 Beverages, spiritis Manufacture in which:

and vinegar, except – all the materials used are

for: classified within a heading other

than that of the product;

– all the grapes or any material

derived from grapes used must be

wholly obtained

2202 Waters, including Manufacture in which:

mineral waters and – all the materials used

aerated waters, are classified within a heading

containing added other than that of the product;

sugar or other – the value of any materials

sweetening matter or of Chapter 17 used does not exceed

flavoured, and other 30% of the ex-works

non-alcoholic price of the product;

beverages, not – any fruit juice used (except

including fruit or for pineapple, lime and grapefruit

vegetable juices of heading No 2009 juices) must already be originating

2207 Undenatured ethyl Manufacture:

alcohol of an – from materials not classified

alcoholic strength by within headings Nos 2207 or 2208,

volume of 80% vol – in which all the grapes or any

or higher; ethyl material derived from grapes used

alcohol and other must be wholly obtained or if all the

spirits, denatured, of other materials used are already

any strength originating, arrack maybe used up

to a limit of 5% by volume

2208 Undenatured ethyl Manufacture:

alcohol of an – from materials not

alcoholic strength by classified within

volume of less than headings Nos 2207

80% vol; spirits, or 2208,

liqueurs and other – in which all the grapes or any

spirituous beverages material derived from grapes used must

be wholly obtained or if all the other

materials used are already originating,

arrack may be used up to a limit of

5% by volume

ex Chapter 23 Residues and waste Manufacture in which all

from the food the materials used are

industries; prepared classified within a

animal fodder; heading other than that of

except for: the product

ex 2301 Whale meal; flours, meals and Manufacture in which all

pellets of fish or of crustaceans, the materials of

molluscs or ther aquatic invertebrates, Chapters 2 and 3 used

unfit for human consumption must be wholly obtained

ex 2303 Residues from the manufacture of Manufacture in which all

starch from maize (excluding the maize used must be

concentrated steeping liquors), of wholly obtained

a protein content, calculated on the dry

product, exceeding

40% by weight

ex 2306 Oil cake and other Manufacture in which all

solid residues the olives used must be

resulting from the wholly obtained

extraction of olive

oil, containing more

than 3% of olive oil

2309 Preparations of a Manufacture in which:

kind used in animal – all the cereals, sugar of meat or milk

feeding used must already be originating;

– all the materials of Chapter 3 used

must bewholly obtained

ex Chapter 24 Tobacco and Manufacture in which all

manufactured the materials of

tobacco substitutes; Chapter 24 used must be

except for: wholly obtained

2402 Cigars, cheroots, Manufacture in which at least the

cigarillos and 70% by weight of unmanufactured

cigarettes, of tobacco tobacco or tobacco refuse of heading

or of tobacco No 2401 used must already be

substitutes originating

ex 2403 Smoking tobacco Manufacture in which at least 70%

by weight of the unmanufactured

tobacco or tobacco refuse of heading No

2401 used must already be originating

ex Chapter 25 Salt; sulphur; earths Manufacture in which all

and stone; plastering the materials used are

materials, lime and classified within a heading

cement; except for: other than that of the product

ex 2504 Natural crystalline Enriching of the carbon

graphite, with content, purifying and

enriched carbon grinding of crude

content, purified and ground crystalline graphite

ex 2515 Marble, merely cut, by sawing or Cutting, by sawing or

otherwise, into blocks or slabs of a otherwise, of marble

rectangular (including square) shape, (even if already sawn) of

of a thickness not exceeding 25 cm a thickness exceeding 25 cm

ex 2516 Granite, porphyry, basalt, sandstone Cutting, by sawing or

and other monumental or building stone, otherwise, of stone (even

merely cut, by sawing or otherwise, if already sawn) of a

into blocks or slabs of a rectangular thickness exceeding 25 cm

(including square) shape, of a thickness

not exceeding 25 cm

ex 2518 Calcined dolomite Calcination of dolomite not calcined

ex 2519 Crushed natural Manufacture in which all

magnesium the materials used are

carbonate classified within a

(magnesite), in heading other than that of

hermetically-sealed the product. However,

containers, and natural magnesium

magnesium oxide, carbonate (magnesite)

whether or not pure, may be used

other than fused

magnesia or

dead-burned

(sintered) magnesia

ex 2520 Plasters specialy Manufacture in which the

prepared for dentistry value of all the materials

used does not exceed

50% of the ex-works

price of the product

ex 2524 Natural asbestos Manufacture from

fibres asbestos concentrate

ex 2525 Mica powder Grinding of mica or mica waste

ex 2530 Earth colours, Calcination or grinding of

calcined or powdered earth colours

Chapter 26 Ores, slag and ash Manufacture in which all

the materials used are

classified within a

heading other than that of the product

ex Chapter27 Mineral fuels, mineral oils Manufacture in which all

and products of their the materials used are

distilation; bituminous classified within a

substances; mineral waxes; heading other than that of

except for: the product

ex 2707 Oils in which the weight of the Operations of refining

aromatic constituents exceeds that of the and/or one or more

non-aromatic constituents, being specific process(es)1

oils similar to mineral oils obtained or

by distillation of high temperature coal Other operations in which all the

tar, of which more than 65% by volume materials usred are classified within

distils at a temperature of up to a heading other than that of the product.

2500C (including mixtures of However, materials classified within

petroleum spirit and benzole), for use as the same heading may be used provided

power or heating fuels their value does not exceed 50% of the

ex-works price of the product

ex 2709 Crude oils obtained Destructive distillation of

from bituminous minerals bituminous materials

2710 Petroleum oils and Operations of refining

oils obtained from and/or one or more

bituminous materials, specific process(es)2

other than crude; preparations not or

elsewhere specified Other operations in which

or included, all the materials used are

containing by weight classified within a

70% or more of heading other than that of

petroleum oils or of the product. However,

oils obtained from materials classified

bituminous materials, within the same heading

these oils being the may be used provided

basic constituents of their value does not

the preparations exceed 50% of the

ex-works price of the

product

2711 Petroleum gases and Operations of refining

other gaseous and/or one or more

hydrocarbons specific process(es)1

or

Other operations in which

all the materials used are

classified within a heading

other than that of the product.

However, materials classified

within the same heading

may be used provided

their value does not

exceed 50% of the ex-works

price of the product

2712 Petroleum jelly; Operations of refining

paraffin wax, and/or one or more

microcrystalline specific (process(es)2

petroleum wax, slack wax, ozokerite, or

lignite wax, peat Other operations in which

wax, other mineral all the materials used are

waxes, and similar classified within a

products obtained by heading other than that of

synthesis or by other the product. However,

processes, whether or materials classified

not coloured within the same heading may be used

provided their value does not exceed

50% of the ex-works price of the

product

2713 Petroleum coke, Opeations of refining

petroleum bitumen and/or one or more

and other residues of petroleum specific process(es)1

oils or of oils obtained from or

bituminous materials Other operations in which all the

materials used are classified within a

heading other than that of the product.

However, materials classified

within the same heading may be used

provided their value does not exceed

50% of the ex-works price of the

product

2714 Bitumen and asphalt, Operations of refining

natural; bituminous and/or one or more

or oil shale and tar specific process(es)2

sands; asphaltites und or

asphaltic rocks Other operations in which all the

materials used are classified within a

heading other than that of the product.

However, materials classified

within the same heading may be used

provided their value does not exceed

50% of the ex-works price of the product

2715 Bituminous mixtures Operations of refining

based on natural and/or one or more

asphalt, on natural specific process(es)1

bitumen, on or

petroleum bitumen, Other operations in which

on mineral tar or on all the materials used are

mineral tar pitch (for classified within a

example, bituminous heading other than that of the product.

mastics, cut-backs, However, materials classified

within the same heading may be used

provided their value does not exceed

50% of the ex-works price of the poduct

ex Chapter 28 Inorganic chemicals; Manufacture in which all Manufacture in which the

organic or inorganic the materials used are value of all the materials

compounds of classified within a used does not exceed 40%

precious metals, of heading other than that of of the ex-works price of

rare-earth metals, of the product. However, the product

radioactive elements materials classified

or of isotopes; except within the same heading

for: may be used provided their value

does not exceed 20% of the

ex-works price of the

product

ex 2805 »Mischmetall« Manufacture by

electrolytic or thermal

treatment in which the

value of all the materials

used does not exceed

50% of the ex-works

price of the product

ex 2811 Sulphur trioxide Manufacture from Manufacture in which the

sulphur dioxide value of all the materials

used does not exceed 40%

of the ex-works price of

the product

ex 2833 Aluminium sulphate Manufacture ih which the

value of all the materials

used does not exceed

50% of the ex-works

price of the product

ex 2840 Sodium perborate Manufacture from Manufacture ih which the

disodium tetraborate value of all the materials

pentahydrate used does not exceed 40%

of the ex-works price of the product

ex Chapter 29 Organic chemicals; Manufacture in which all Manufacture in which the

except for: the materials used are value of all the materials

classified within a used does not exceed 40%

heading other than that of of the ex-works price of

the product. However, the product

materials classified within the same

heading may be used provided

their value does not exceed 20% of the

ex-works price of the product

ex 2901 Acyclic Operations of refining

hydrocarbons for use and/or one or more

as power or heating specific process(es)1

fules or

Other operations in which

all the materials used are

classified within a heading other than

that of the product. However,

materials classified within the same

heading may be used provided

their value does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

ex 2902 Cyclanes and Operations of refining

cyclenes (other than and/or one or more

azulenes), benzene, specific process(es)1

toluene, xylenes, for or

use as power or Other operations in which

heating fuels all the materials used are

classified within a

heading other than that of

the product. However,

materials classified

within the same heading

may be used, provided

their value does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

ex 2905 Metal alcoholates of Manufacture from Manufacture in which the

alcohols of this materials of any heading, value of all the materials

heading and of including other materials used does not exceed 40%

ethanol of heading No 2905. of the ex-works price of the product

However, metal alcoholates of this

heading may be used, provided their

value does not exceed 20% of the

ex-works price of the product

2915 Saturated acyclic Manufacture from Manufacture in which the

monocarbooxylic materials of any heading. value of all the materials

acids and their However, the value of all used does not exceed 40%

anhydrides, halides, the materials of heading of the ex-works price of

peroxides and peroxyacids; Nos 2915 and 2916 used the product

their halogenated, sulphonated, may not exceed 20% of

nitrated or nitrosated derivatives the ex-works price of the product

ex 2932 – Internal ethers and Manufacture from Manufacture in which the

their halogenated, materials of any heading. However, value of all the materials

sulphonated, the value of all the materials of heading used does not exceed 40%

nitrated or nitrosated derivatives No 2909 used may not exceed 20% of of the ex-works price of the product

the ex-works price of the product

– Cyclic acetals and Manufacture from Manufacture in which the

internal hemiacetals materials of any heading. value of all the materials

and their used does not exceed 40%

halogenated, of the ex-works price of

sulphonated, the product

nitrated or

nitrosated

derivatives

2933 Heterocyclic Manufacture from Manufacture in which the

compounds with materials of any heading. value of all the materials

nitrogen However, the value of all used does not exceed 40%

hetero-atom(s) only the materials of headings of the ex-works price of

No 2932 and 2933 used the product

may not exceed 20% of

the ex-works price of the product

2934 Nucleic acids and Manufacture from Manufacture in which the

their salts; other materials of any heading. value of all the materials

heterocyclic However, the value of all used does not exceed 40%

compounds the materials of headings of the ex-works price of

Nos 2932, 2933 and 2934 the product

used may not exceed 20% of the

ex-works price of the product

ex Chapter 30 Pharmaceutical Manufacture in which all

products; except for: the materials used are

classified within a heading other than

that of the product. However,

materials classified within the same

heading may be used provided

their value does not

exceed 20% of the

ex-works price of the product

3002 Human blood; animal blood prepared for

therapeutic, prophylactic or diagnostic

uses; antisera and other blood fractions

and medified immunological products,

whether or not obtained by means of

biotehnological processes; vaccines,

toxins, cultures of micro-organisms

(excluding yeasts) and similar products:

– Products consisting Manufacture from

of two or more materials of any heading,

constituents which including other materials

have been mixed of heading No 3002. The

together for materials of this

therapeutic or description may also be

prophylactic uses or used, provided their value

unmixed products does not exceed 20% of

for these uses, put the ex-works price of the

up in measured doses product

or in forms or packings for retail sale

– Other

— Human blood Manufacture from

materials of any heading,

including other materials

of heading No 3002. The

materials of this

description may also be

used, provided their value

does not exceed 20% of

the ex-works price of the product

– Animal blood Manufacture from

prepared for materials of any heading,

therapeutic or including other materials

prophylactic uses of heading No 3002. The

materials of this

description may also be

used, provided their value

does not exceed 20% of

the ex-works price of the product

– Blood fractions Manufacture from

other than antisera, materials of any heading,

haemoglobin, including other materials

blood globulins of heading No 3002. The

and serum materials of this

globulins description may also be

used, provided their value

does not exceed 20% of

the ex-works price of the product

– Haemoglobin, Manufacture from

blood globulins materials of any heading,

and serum including other materials

globulins of heading No 3002. The

materials of this

description may also be

used, provided their value

does not exceed 20% of

the ex-works price of the product

– Other Manufacture from

materials of any heading,

including other materials

of heading No 3002. The

materials of this

description may also be

used, provided their value

does not exceed 20% of

the ex-works price of the product

3003 and 3004 Medicaments (excluding

goods of heading No 3002,

3005 or 3006):

– Obtained from Manufacture in which all

amikacin of heading the materials used are

No 2941 classified within a heading other

than that of the product. However,

materials of heading No 3003 or 3004

may be used provided their value,

taken together, does not exceed 20%

of the ex works price of the product

– Other Manufacture in which:

– all the materials used

are classified within a

heading other than that

of the product.

However, materials of

heading No 3003

or 3004 may be used

provided their value,

taken together, does not

exceed 20% of the

ex-works price of the product;

– the value of all the materials used

does not exceed 50% of the

ex-works price of the

product

ex Chapter 31 Fertilizers, except Manufacture in which all Manufacture in which the

for: the materials used are value of all the materials

classified within a used does not exceed 40%

heading other than that of of the ex-works price of

the product. However, the product

materials classified

within the same heading

may be used provided

their value does not

exceed 20% of the

ex-works price of the product

ex 3105 Mineral or chemical Manufacture in which: Manufacture in which the

fertilizers containing – all the materials used value of all the materials

two or three of the are classified within a used does not exceed 40%

fertilizing elements heading other than that of the ex-works price of

nitrogen, of the product. the product

phosphorous and However, materials

potassium; other classified within the

fertilizers; goods of same heading may be

this Chapter, in used provided their

tablets or similar value does not exceed

forms or in packages 20% of the ex-works

of a gross weight not price of the product;

exceeding 10 kg, – the value of all the

except for: materials used does not

– sodium nitrate exceed 50% of the

– calcium cyanamide ex-works price of the

– potassium sulphate product

– magnesium

– potassium sulphate

ex Chapter 32 Tanning or dyeing Manufacture in which all Manufecture in which the

extracts; tannins and the materials used are value of all the materials

their derivatives; classified within a used does not exceed 40%

dyes, pigments and heading other than that of of the ex-works price of

other colouring the product. However, the product

matter; paints and materials classified within

varnishes; putty and the same heading may be used provided

other mastics; inks; except for: their value does not exceed 20% of the

ex-works price of the product

ex 3201 Tannins and their Manufacture from Manufacture in which the

salts, ethers, esters tanning extracts of value of all the materials

and other derivatives vegetable origin used does not exceed 40%

of the ex-works price of the product

3205 Colour lakes; Manufacture from Manufacture in which the

preparations as materials of any heading, value of all the materials

specified in Note 3 to except headings used does not exceed 40%

this Chapter based on Nos 3203, 3204 of the ex-works price of

colour lakes1 and 3205. However, the product

materials from heading No 3205 may

be used provided their value does

not exceed 20% of the

ex-works price of the product

ex Chapter 33 Exxential oils and Manufacture in which all Manufacture in which the

resinoids; perfumery the materials used are value of all the materials

cosmetic or toilet classified within a used does not exceed 40%

preparations; except heading other than that of of the ex-works price of

for: the product. However, the product

materials classified

within the same heading

may be used provided

their value does not

exceed 20% of the

ex-works price of the product

3301 Essential oils Manufacture from Manufacture in which the

(terpeneless or not), materials of any heading, value of all the materials

including concretes including materials of a used does not exceed 40%

and absolutes; different »group«2 in this of the ex-works price of

resinoids; extracted heading. However, the product

oleoresins; materials of the same

concentrates of group may be used,

essential oils in fats, in fixed oils, in provided their value does

waxes or the like, obtained by not exceed 20% of the

enfleurage or maceration; terpenic ex-works price of the product

by-products of the deterpenation of

essential oils; aqueous distillates and

aqueous solutions of essential oils

ex Chapter 34 Soap, organic Manufacture in which all Manufacture in which the

surface-active agents, the materials used are value of all the materials

washing classified within a used does not exceed 40%

preparations, heading other than that of of the ex-works price of

lubricating the product. However, the product

preparations, materials classified

artificial waxes, within the same heading

prepared waxes, may be used provided

polishing or scouring their value does not

preparations, candles exceed 20% of the

and similar articles, ex-works price of the

modelling pastes, »dental waxes« and product

dental preparations

with a basis of plaster; except for:

ex 3403 Lubricating Operations of refining

preparations and/or one or more

containing less than specific (process(es)1

70% by weight of or

petroleum oils or oils Other operations in which

obtained from all the materials used are

bituminous minerals classified within a

heading other than that of the product.

However, materials classified

within the same heading may be used

provided their value does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

3404 Artificial waxes and

prepared waxes:

– With a basis of Manufacture in which all

paraffin, petroleum the materials used are

waxes, waxes classified within a

obtained from heading other than that of

bituminous the product. However,

minerals, slack wax materials classified

or scale wax within the same heading

may be used provided

their value does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

- Other Manufacture from Manufacture in wich the

materials of any heading, value of all the materials

except: used does not exceed 40%

- hydrogenated oils of the ex-works price of

having the character of the product

waxes of heading No 1516;

- fatty acids not chemically defined or

industrial fatty alcohols having the

character of waxes of heading No 3823;

- materials of heading No 3404

However, these materials may be used

provided their value does not exceed

20% of the ex-works price of the product

ex Chapter 35 Albuminoidal Manufacture in which all Manufacture in which the

substances; modified the materials used are value of all the materials

starches; glues; classified within a used does not exceed 40%

enzymes; except for: heading other than that of of the ex-works price of

the product. However, the product

materials classified

within the same heading

may be used provided

their value does not

exceed 20% of the

ex-works price of the product

3505 Dextrins and other

modified starches

(for example,

pregelatinised or

esterified starches);

glues based on starches, or on

dextrins or other modified starches:

- Starch ethers and Manufacture from Manufacture in which the

esters materials of any heading, value of all the materials

including other materials used does not exceed 40%

of heading No 3505 of the ex-works price of the product

– Other Manufacture from Manufacture in which the

materials of any heading, value of all the materials

except those of heading used does not exceed 40%

No 1108 of the ex-works price of the product

ex 3507 Prepared enzymes Manufacture in which the

not elsewhere value of all the materials

specified or included used does not exceed 50% of the

ex-works price of the product

Chapter 36 Explosives; Manufacture in which all Manufacture in which the

pyrotechnic the materials used are value of all the materials

products; matches; classified within a used does not exceed 40%

pyrophoric alloys; heading other than that of of the ex-works price of

certain combustible the product. However, the product

preparations materials classified within the same

heading may be used provided

their value does not exceed 20% of the

ex-works price of the product

ex Chapter 37 Photographic or Manufacture in which all Manufacture in which the

cinematographic the materials used are value of all the materials

goods; except for: classified within a used does not exceed 40%

heading other than that of of the ex-works price of

the product. However, the product

materials classified within the same

heading may be used provided

their value does not exceed 20% of the

ex-works price of the product

3701 Photographic plates

and film in the flat,

sensitized,

unexposed, of any

material other than

paper, paperboard or

textiles; instant print

film in the flat,

sensitized,

unexposed, whether

or not in packs:

- Instant print film Manufacture in which all Manufacture in which the

for colour the materials used are value of all the materials

photography, in classified within a used does not exceed 40%

packs heading other than of the ex-works price of

heading No 3701 the product

or 3702. However, materials from

heading No 3702 may be used

provided their value does not exceed

30% of the ex-works price of the product

- Other Manufacture in which all Manufacture in which the

the materials used are value of all the materials

classified within a used does not exceed 40%

heading other than of the ex-works price of

heading No 3701 or 3702. However, the product

materials from heading Nos 3701 and

3702 may be used provided their value,

taken together, does not exceed 20% of

the ex-works price of the product

3702 Photographic film in Manufacture in which all Manufacture in which the

rolls, sensitized, the materials used are value of all the materials

unexposed, of any classified within a used does not exceed 40%

material other than paper, heading other than of the ex-works price of

paperboard or textiles; instant print heading No 3701 or 3702 the product

film in rolls, sensitized, unexposed

3704 Photographic plates, Manufacture in which all Manufacture in which the

film paper, the materials used are value of all the materials

paperboard and classified within a used does not exceed 40%

textiles, exposed but heading other than of the ex-works price of

not developed heading Nos 3701 to 3704 the product

ex Chapter 38 Miscellaneous Manufacture in which all Manufacture in which the

chemical products; the materials used are value of all the materials

except. for: classified within a used does not exceed 40%

heading other than that of of the ex-works price of

the product. However, the product

materials classified within the same

heading may be used provided

their value does not exceed 20% of the

ex-works price of the product

ex 3801 - Colloidal graphite Manufacture in which the

in suspension in oil value of all the materials

and semi-colloidal used does not exceed

graphite; 50% of the ex-works

carbonaceous pastes price of the product

for electrodes

- Graphite in paste Manufacture in which the Manufacture in which the

form, being a value of all the materials value of all the materials

mixture of more of heading No 3403 used used does not exceed 40%

than 30% by weight does not exceed 20% of of the ex-works price of

of graphite with the ex-works price of the the product

mineral oils product

ex 3803 Refined tall oil Refining of crude tall oil Manufacture in which the

value of all the materials

used does not exceed 40%

of the ex-works price of the product

ex 3805 Spirits of sulphate Purification by Manufacture in which the

turpentine, purified distillation or refining of value of all the materials

raw spirits of sulphate used does not exceed 40%

turpentine of the ex-works price of

the product

ex 3806 Ester gums Manufacture from resin Manufacture in which the

acids value of all the materials

used does not exceed 40%

of the ex-works price of the product

ex 3807 Wood pitch (wood Distillation of wood tar Manufacture in which the

tar ptich) value of all the materials

used does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

3808 Insecticides, Manufacture in which the

rodenticides, value of all the materials

fungicides, herbicides, anti-sprouting used does not exceed

products and plant-growth 50% of the ex-works

regulators, disinfectants and price of the products

similar products, put up in forms or

packings for retail sale or as

preparations or articles (for example,

sulphur-treated bands, wicks and

candles, and fly-papers)

3809 Finishing agents, dye Manufacture in which the

carriers to accelerate value of all the materials

the deyeing or fixing used does not exceed

of dyestuffs and other products and 50% of the ex-works

preparations (for example, dressings price of the products

and mordants), of a kind used in the

textile, paper, leather or like industries,

not elsewhere specified or included

3810 Pickling preparations Manufacture in which the

for metal surfaces; value of all the materials

fluxes and other used does not exceed

auxiliary preparations for 50% of the ex-works

soldering, brazing or welding; price of the products

soldering, brazing or welding

powders and pastes consisting

of metal and other materials;

preparations of a kind used as

cores or coatings for welding

electrodes or rods

3811 Anti-knock preparations,

oxidations inhibitors,

gum inhibitors, viscosity

improvers anti-corrosive

preparations and other prepared

additives, for mineral oils (including

gasoline) or for other liquids used

for the same purposes as

mineral oils:

– Prepared additives Manufacture in which the

for lubricating oil, value of all the materials

containing of heading No 3811 used

petroleum oils or does not exceed 50% of

oils obtained from the ex-works price of the

bituminous minerals products

– Other Manufacture in which the

value of all the materials

used does not exceed

50% of the ex-works

price of the products

3812 Prepared rubber Manufacture in which the

accelerators; value of all the materials

compound plasticiers for used does not exceed

rubber or plastics, not elsewhere 50% of the ex-works

specified or included; price of the products

anti-oxidizing preparations and

other compound stabilizers

for rubber or plastics

3813 Preparations and Manufacture in which the

charges for value of all the materials

fire-extinguishers; used does not exceed

charged 50% of the ex-works

fire-extinguishing price of the products

grenades

3814 Organic composite Manufacture in which the

solvents and value of all the materials

thinners, not used does not exceed

elsewhere specified 50% of the ex-works

or included; prepared price of the products

paint or varnish

3818 Chemical elements removers Manufacture in which the

doped for use in value of all the materials

electronics, in the used does not exceed

form of discs, wafers 50% of the ex-works

or similar forms; chemical compounds price of the products

doped for use in electronics

3819 Hydraulic brake Manufacture in which the

fluids and other value of all the materials

prepared liquids for used does not exceed

hydraulic transmission, not 50% of the ex-works

containing or containing less than price of the products

70% by weight or petroleum oils

or oils obtained from

bituminous minerals

3820 Anti-freezing Manufacture in which the

preparations and value of all the materials

prepared de-icing used does not exceed

fluids 50% of the ex-works

price of the products

3822 Diagnostic or Manufacture in which the

laboratory reagents value of all the materials

on a backing and used does not exceed

prepared diagnostic 50% of the ex-works

or laboratory price of the products

reagents, whether or not on a backing,

other than those of

heading No 3002 or 3006

3823 Industrial monocarboxylic fatty

acids; acid oils from

refining; industrial fatty alcohols:

– Industrial Manufacture in which all

monocarboxylic the materials used are

fatty acids, acid oils clasified within a

from refining heading other than that of

the product

– Industrial fatty Manufacture from

alcohols materials of any heading

including other materials

of heading No 3823

3824 Prepared binders for

foundry moulds or cores; chemical

products and preparations of the

chemical or allied industries

(including those consisting of

mixtures of natural

products), not elsewhere specified

or included; residual products of the

chemical or allied industries, not

elsewhere specified or included:

– The following of Manufacture in which all Manufacture in which the

this heading the materials used are value of all the materials

– Prepared binders classified within a used does not exceed 40%

for foundry moulds heading other than that of of the ex-works price of

or cores based on the product. However, the product

natural resinous materials classified

products within the same heading

– Naphthenic acids, may be used provided

their water their value does not

insoluble salts and exceed 20% of the

their esters ex-works price of the product

– Sorbitol other than that of heading

No 2905

– Petroleum sulphonates,

excluding petroleum

sulphonates of alkali metals, of

ammonium or of ethanolamines;

thiophenated sulphonic acids of

oils obtained from bituminous

minerals, and their salts

– Ion exchangers

– Getters for vacuum tubes

– Alkaline iron oxide for the

purification of gas

– Ammoniacal gas liquors and spent

oxide produced in coal gas purification

– Sulphonaphthenic acids, their water

insoluble salts and their esters

– Fusel oil and Dippel’s oil

– Mixtures of salts having different

anions

– Copying pastes with a basis of gelatin,

whether or not on a paper or textile

backing

– Other Manufacture in which the

value of all the materials

used does not exceed 50% of the

ex-work price of the products

3901 to 3915 Plastics in primary forms, waste, parings

and scrap, of plastic; except for heading

Nos es 3907 and 3912 for which

the rules are set out below:

– Addition homopolymerization Manufacture in which: Manufacture in which the

products in which a single monomer – the value of all the materials value of all the materials

contributes more than 99% by weight used does not exceed 50% of the used does not exceed 25%

to the total polymer content ex-works price of the product; of the ex-works price of the product

– the value of any materials of

Chapter 39 used does not exceed 20%

of the ex-works price of the product1

– Other Manufacture in which the Manufacture in which the

value of the materials of value of all the materials

Chapter 39 used does not used does not exceed 25%

exceed 20% of the of the ex-works price of

ex-works price of the product2 the product

ex 3907 – Copolymer, made Manufacture in which all

from polycarbonate the materials used are

and classified within a

acrylonitrile-butadie heading other than that of

ne-styrene the product. However,

copolymer (ABS) materials classified within the same

heading may be used provided

their value does not exceed 50% of the

ex-works price of the product3

– Polyester Manufacture in which the value of any

materials of Chapter 39 usred does not

exceed 20% of the ex-works price of the

product and/or manufacture from

polycarbonate of

tetrabromo-(bisphenol A)

3912 Cellulose and its Manufacture in which the

chemical derivatives, vlaue of any materials

not elsewhere classified in the same

specified or included, heading as the product

in primary forms does not exceed 20% of

the ex-works price of the product

3916 to 3921 Semi-manufactures

and articles of plastics; except for

headings Nos ex 3916, ex 3917,

ex 3920 and ex 3921, for which

the rules are set out below:

– Flat products, Manufacture in which the Manufacture in which the

further worked than value of any materials of value of all the materials

only Chapter 39 used does not used does not exceed 25%

surface-worked or exceed 50% of the of the ex-works price of

cut into forms other ex-works price of the the product

than rectangular product

(including square);

other products,

further worked than only

surface-worked

– Other:

– Addition Manufacture in which: Manufacture in which the

homopolymerizati – the value of all the value of all the materials

on products in materials used does not used does not exceed 25%

which a single exceed 50% of the of the ex-works price of

monomer ex-works price of the the product

contributes more product;

than 99% by – the value of any

polymer content materials of Chapter 39

weight to the total used does not exceed

20% of the ex-works

price of the product1

– Other Manufacture in which the Manufacture in which the

value of any materials of value of all the materials

Chapter 39 used does not used does not exceed 25%

exceed 20% of the of the ex-works price of

ex-works price of the the product

product1

ex 3916 and Profile shapes and Manufacture in which: Manufacture in which the

ex 3917 tubes – the value of all the value of all the materials

materials used does not used does not exceed 25%

exceed 50% of the of the ex-works price of

ex-works price of the the prodcut

product;

– the value of any

materials classified

within the same heading

as the product does not

exceed 20% of the

ex-works price of the product

ex 3920 – Ionomer sheet or Manufacture from a Manufacture in which the

film thermoplastic partial salt value of all the materials

which is a copolymer of used does not exceed 25%

ethylene and metacrylic of the ex-works price of

acid partly neutralized the product

with metal ions, mainly

zinc and sodium

– Sheets of Manufacture in which the

regenerated value of any materials

cellulose, classified in the same

polyamides or heading as the product

polyethylene does not exceed 20% of

the ex-works price of the product

ex 3921 Foils of plastic, Manufacture from highly Manufacture in which the

metallized transparent polyester foils value of all the materials

with a thickness of less used does not exceed 25%

than 23 micron2 of the ex-works price of product

3922 to 3926 Articles of plastics Manufacture in which the value of all

the materials used does not exceed

50% of the ex-works price of the product

ex Chapter 40 Rubber and articles Manufacture in which all

thereof; except for: the materials used are classified within a

heading other than that of the product

ex 4001 Laminated slabs of Lamination of sheets of

crepe rubber for natural rubber

shoes

4005 Compounded rubber, Manufacture in which the

unvulcanised, in value of all the materials

primary forms or in used, except natural

plates, sheets or strip rubber, does not exceed

50% of the ex-works

price of the product

4012 Retreaded or used pneumatic tyres of

rubber; solid or cushion tyres,

interchangeable tyre

treads and tyre flaps, of rubber:

– Retreaded pneumatic, solid or Retreading of used tyres

cushion tyres, of rubber

– Other Manufacture from

materials of any heading,

except those of heading

No 4011 or 4012

ex 4017 Articles of hard rubber Manufacture from hard rubber

ex Chapter 41 Raw hides and skins Manufacture in which all

(other than furskins) the materials used are

and leather, except classified within a

for: heading other than that of the product

ex 4102 Raw skins of sheep Removal of wool from

or lambs, without sheep or lamb skins, with

wool on wool on

4104 do 4107 Leather, without hair Retanning of pre-tanned

or wool, other than leather

leather of heading or

Nos 4108 or 4109 Manufacture in which all the materials

used are classified within a

heading other than that of the product

4109 Patent leather and Manufacture from leather

patent laminated of heading Nos 4104

leather, metalised to 4107 provided its

leather value does not exceed

50% of the ex-works

price of the product

Chapter 42 Articles of leather; Manufacture in which all

saddlery and harness; the materials used are

travel goods, classified within a

handbags and similar heading other than that of

containers; articles of the product

animal gut (other than silk worm gut)

ex Chapter 43 Furskins and Manufacture in which all

artificial fur; the materials used are

manufactures classified within a

thereof; except for: heading other than that of the product

ex 4302 Tranned or dressed

furskins, assembled:

– Plates, crosses and Bleaching or dyeing, in

similar forms addition to cutting and assembly of

non-assembled tanned or dressed furskins

- Other Manufacture from non-assembled,

tanned or dressed furskins

4303 Articles of apparel, Manufacture from

clothing accessories non-assembled tanned or

and other articles of dressed furskins of

furskin heading No 4302

ex Chapter 44 Wood and articles or Manufacture in which all

wood; wood the materials used are

charcoal; except for: classified within a

heading other than that of

the product

ex 4403 Wood roughly Manufactures from wood

squared in the rough, whether or

not stripped of its bark or

merely roughed down

ex 4407 Wood sawn or Planing, sanding or

chipped lengthwise, finger-jointing

sliced or peeled, of a thickness exceeding

6 mm, planed, sanded or finger-jointed

ex 4408 Veneer sheets and Splicing, planing,

sheets for plywood, sanding or finger-jointing

of a thickness not exceeding 6 mm,

spliced, and other wood sawn lengthwise,

sliced or peeled of a thickness

not exceeding 6 mm,

planed, sanded or finger-jointed

ex 4409 Wood continuously shaped along any of

its edges or faces, whether or not

planed, sanded or finger-jointed:

– Sanded or Sanding or

finger-jointed finger-jointing

–Beadings and Beading or moulding

mouldings

ex 4410 to Beadings and Beading or moulding

ex 4413 mouldings, including

moulded skirting and

other moulded

boards

ex 4415 Packing cases, boxes, Manufacture from boards

crates, drums and not cut to size

similar packings, of wood

ex 4416 Casks, barrels, vats, Manufacture from riven

tubs and other staves, not further

coopers’ products and worked than sawn on the

parts thereof, of wood two principal surfaces

ex 4418 – Builders’ joinery Manufacture in which all

and carpentry of the materials used are

wood classified within a heading other than

that of the product. However,

cellular woods panels,

shingles and shakes may be used

– Beadings and mouldings Beading or moulding

ex 4421 Match splints; Manufacture from wood

wooden pegs or pins of any heading except

for footwear drawn wood of heading No 4409

wx Chapter 45 Cork and articles of Manufacture in which all

cork; except for: the materials used are classified within a

heading other than that of the product

4503 Articles of natural Manufacture from cork of

cork heading No 4501

Chapter 46 Manufactures of Manufacture in which all

straw, of esparto or the materials used are

of other plaiting classified within a

materials; heading other than that of

basketware and wickerwork the product

Chapter 47 Pulp of wood or of Manufacture in which all

other fibrous the materials used are

cellulosic material; classified within a

recovered (waste and heading other than that of

scrap) paper or paperboard the product

ex Chapter 48 Paper and Manufacture in which all

paperboard; articles the materials used are

of paper pulp, of classified within a

paper or of heading other than that of

paperboard; except for: the product

ex 4811 Paper and Manufacture from

paperboard, ruled, paper-making materials

lined or squared only of Chapter 47

4816 Carbon paper, Manufacture from

self-copy paper and paper-making materials

other copying or transfer papers (other of Chapter 47

than those of heading No 4809),

duplicator stencils and offset plates, of

paper, whether or not put up in boxes

4817 Envelopes, letter Manufacture in which:

cards, plain postcards – all the materials used

and correspondence are classified within a

cards, of paper or heading other than that

paperboard; boxes, of the product;

pouches, wallets and

writing – the value of all the

compendiums, of materials used does not

paper or paperboard exceed 50% of the

containing an ex-works price of the

assortiment of paper product

stationery

ex 4818 Toilet paper Manufacture from

paper-making material of Chapter 47

ex 4819 Cartons, boxes, Manufacture in which:

cases, bags and other – all the materials used

packing containers, are classified within a

of paper, paperboard, heading other than that

cellulose wadding or of the product;

webs of cellulose fibres – the value of all the

materials used does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

ex 4820 Letter pads Manufacture in which the

value of all the materials

used does not exceed

50% of the ex-works

price of the product

ex 4823 Other paper, Manufacture from

paperboard, cellulose paper-making materials

wadding and webs of cellulose of Chapter 47

fibres, cut to size or shape

ex Chapter 49 Printed books, Manufacture in which all

newspapers, pictures the materials used are

and other products of classified within a

the printing industry; heading other than that of

manuscripts, the product

typescripts and plans; except for:

4909 Printed or illustrated Manufacture from

postcards; printed materials not classified

cards bearing within heading No 4909

personal greetings, or 4911

messages or announcements,

whether or not illustrated, with or

without envelopes or trimmings

4910 Calendars of any kind, printed,

including calendar blocks:

– Calendars of the Manufacture in which:

»perpetual« type or – all the materials used

with replaceable are classified within a

blocks mounted on heading other than that

bases other than of the product;

paper or paperboard

– the value of all the

materials used does not

exceed 50% of the

ex-works price of the

product

– Other Manufacture from

materials not classified in

heading No 4909 or 4911

ex Chapter 50 Silk; except for: Manufacture in which all

the materials used are

classified within a heading other

than that ot the product

ex 5003 Silk waste (including Carding or combing of

cocoons unsuitable silk waste

for reeling, yarn

waste and garnetted

stock), carded or

combed

5004 to Silk yarn and yarn Manufacture from1:

ex 5006 spun from silk waste – raw silk or silk waste

carded or combed or

otherwise prepared for

spinning,

– other natural fibres not

carded or combed or

otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or

textile pulp, or

– paper-making materials

5007 Woven fabrics of silk

or of silk waste:

– Incorporating Manufacture from single

rubber thread yarn2

– Other Manufacture from1:

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise prepared for

spinning,

– chemical materials or

textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by

at least two preparatory

or finishing operations

(such as scouring,

bleaching, mercerising,

heat setting, raising,

calendering, shrink

resistence processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where the value of the

unprinted fabric used

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the product

ex Chapter 51 Wool, fine or coarse Manufacture in which all

animal hair; the materials used are

horsehair yarn and classified within a

woven fabric; except heading other than that of

for: the product

5106 to 5110 Yarn of wool, of fine Manufacture from2:

or coarse animal hair – raw silk or silk waste

or of horsehair carded or combed or

otherwise prepared for

spinning,

– natural fibres not carded

or combed or otherwise

prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5111 to 5113 Woven fabrics of wool, of fine

or coarse animal hair

or of horsehair:

– Incorporating Manufacture from single

rubber thread yarn1

– Other Manufacture from2:

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise prepared for

spinning,

– chemical materials or

textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by

at least two preparatory

or finishing operations

(such as scouring,

bleaching, mercerising,

heat setting, raising,

calendering, shrink

resistance processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where teh value of the

unprinted fabric used

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the product

ex Chapter 52 Cotton; except for: Manufacture in which all

the materials used are

classified within a

heading other than that of the product

5204 to 5207 Yarn and thread of Manufacture from 1:

cotton – raw silk or silk waste

carded or combed or

otherwise prepared for

spinning,

– natural fibres not carded

or combed or otherwise

prepared for spinning,

– chemical materials or

textile pulp, or

– paper-making materials

5208 to 5212 Woven fabrics of cotton:

– Incoporating Manufacture from single

rubber thread yarn2

– Other Manufacture from3:

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or

textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by

at least two preparatory

or finishing operations

(such as scouring,

bleaching, mercerising,

heat setting, raising,

calendering, shrink

resistance processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where teh value of the

unprinted fabric used

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the

product

ex Capter 53 Other vegetable Manufacture in which all

textile fibres; paper the materials used are

yarn and woven classified within a

fabrics of paper yarn; heading other than that of

except for: the product

5306 to 5308 Yarn of other Manufacture from1:

vegetable textile – raw silk or silk waste

fibres; paper yarn carded or combed or

otherwise prepared for spinning,

– natural fibres not carded

or combed or otherwise

prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5309 to 5311 Woven fabrics of

other vegetable

textile fibres; woven

fabrics of paper yarn:

– Incorporating Manufacture from single

rubber thread yarn2

– Other Manufacture from3:

– coir yarn,

– jute yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by

at least two preparatory

or finishing operations (such as

scouring, bleaching, mercerising,

heat setting, raising, calendering,

shrink resistance processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where the value of the

unprinted fabric usred

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the product

5401 to 5406 Yarn, monofilament Manufacture from1:

and thread of – raw silk or silk waste

man-made filaments carded or combed or

otherwise prepared for spinning,

– natural fibres not carded

or combed or otherwise

prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper-making materials

5407 and 5408 Woven fabrics of

man-made filament

yarn:

– Incorporating Manufacture from single

rubber thread yarn1

– Other Manufacture from2:

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise prepared for spining,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by

at least two preparatory

or finishing operations

(such as scouring,

bleaching, mercerising,

heat setting, raising, calendering, shrink

resistance processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where the value of the

unprinted fabric used

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the product

5501 to 5507 Man-made staple Manufacture from

fibres chemical materials or

textile pulp

5508 to 5511 Yarn and sewing Manufacture from3:

thread of man-made – raw silk or silk waste

staple fibres carded or combed or

othwise prepared for spinning,

– natural fibres not carded

or combed or otherwise

prepared for spinning,

– chemical materials or

textile pulp, or

– paper-making materials

5512 to 5516 Woven fabrics of

man-made staple

fibres:

– Incorporating Manufacture from single

rubber thread yarn1

– Other Manufacture from2:

– coir yarn,

– natural fibres,

– man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise prepared for spinning,

– chemical materials or textile pulp, or

– paper

or

Printing accompanied by

at least two preparatory

or finishing operations

(such as scouring,

bleaching, mercerising,

heat setting, raising,

calendering, shrink

resistance processing,

permanent finishing,

decatsing, impregnating,

mending and burling)

where the value of the

unprinted fabric used

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the product

ex Chapter 56 Wadding, felt and Manufacture from3:

non-wovens; special – coir yarn,

yarns; twine, – natural fibres,

cordage, ropes and – chemical materials or

cables and articles textile pulp, or

therof; except for: – paper making materials

5602 Felt, whether or not

impregnated, coated,

covered or laminated:

– Needleloom felt Manufacture from1:

– natural fibres,

– chemical materials or textile pulp

However:

– polypropylene filament

of heading No 5402,

– polypropylene fibres of

heading No 5503 or 5506

or

– polypropylene filament

tow of heading No 5501

of which the denomination in all cases

of a single filament or fibre is less than

9 decitex, may be used

provided their value does

not exceed 40% of the

ex-works price of the product

– Other Manufacture from2:

– natural fibres,

– man-made staple fibres

made from casein, or

– chemical materials or textile pulp

5604 Rubber thread and

cord, textile covered;

textile yarn, and strip and the like of

heading No 5404 or 5405,

impregnated, coated,

covered or sheathed

with rubber or plastics:

– Rubber thread and Manufacture from rubber

cord, textile thread or cord, not textile

covered covered

– Other Manufacture from1:

– natural fibres not carded

or combed or otherwise

processed for spinning,

– chemical materials or

textile pulp, or

– paper-making materials

5605 Metallised yarn, Manufacture from2:

whether or not – natural fibres,

gimped, being textile – man-made staple fibres

yarn, or strip of the not carded or combed or

like of heading otherwise processed for

No 5404 or 5405, spinning,

combined with metal – chemical materials or

in the form of thread, textile pulp, or

strip or powder or – paper-making materials

covered with metal

5606 Gimped yarn, and Manufacture from3:

strip and the like of – natural fibres,

heading No 5404 – man-made staple fibres

or 5405, gimped not carded or combed or

(other than those of otherwise processed for

heading No 5605 and spinning,

gimped horsehair – chemical materials or

yarn); chenille yarn textile pulp, or

(including flock – paper-making materials

chenille yarn); loop wale-yarn

Chapter 57 Carpets and other

textile floor coverings:

- Of needleloom felt Manufacture from1:

- natural fibres, or

- chemical materials or textile pulp

However:

- polypropylene filament

of heading No 5402,

- polypropylene fibres of

heading No 5503 or 5506

or

- polypropylene filament

tow of heading

No 5501,

of which the denomination in all

cases of a single filament or fibre is less

than 9 decitex, may be used provided

their value does not exceed

40% of the ex-works

price of the product

Jute fabric may be used as a backing

- Of other felt Manufacture2 from:

- natural fibres not carded

or combed or otherwise

processed for spinning,

or

- chemical materials or textile pulp

- Other Manufacture from1:

- coir yarn or jute yarn,

- synthetic or artificial filament yarn,

- natural fibres, or

- man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise processed for

spinning

Jute fabric may be used as a backing

ex Chapter 58 Special woven

fabrics; tufted textile

fabrics; lace;

tapestries;trimmings;

embroidery; except

for:

- Combined with Manufacture from single

rubber thread yarn2

- Other Manufacture from3:

- natural fibres,

- man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise processed for

spinning, or

- chemical materials or

textile pulp,

or

Printing accompanied by

at least two preparatory

or finishing operations

(such as scouring,

bleaching, mercerising,

heat setting, raising,

calendering, shrink

resistance processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where the value of the

unprinted fabric used

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the

product

5805 Hand-woven Manufacture in which all

tapestries of the the materials used are

types Gobelins, classified within a

Flanders, Aubusson, heading other than that of

Beauvais and the the product

like, and needle-worked

tapestries (for

example, petit point,

cross stitch), whether

or not made up

5810 Embroidery in the Manufacture in which:

piece, in strips or in - all the materials used

motifs are classified within a

heading other than that

of the product;

- the value of all the

materials used does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

5901 Textile fabrics coated Manufacture from yarn

with gum or amylaceous

substances, of a kind

used for the outer

covers of books or

the like; tracing

cloth; prepared

painting canvas;

buckram and similar

stiffened textile

fabrics of a kind used

for hat foundations

5902 Tyre cord fabric of

high tenacity yarn of

nylon or other polyamides,

polyesters or viscose rayon:

- Containing not Manufacture from yarn

more than 90% by

weight of textile

materials

- Other Manufacture from

chemical materials or

textile pulp

5903 Textile fabrics Manufacture from yarn

impregnated, coated, or

covered or laminated Printing accompanied by

with plastics, other at least two preparatory

than those of heading or finishing operations

No 5902 (such as scouring,

bleaching, mercerising,

heat setting, rasing,

calendering, shrink

resistance processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where the value of the

unprinted fabric used

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the product

5904 Linoleum, whether Manufacture from yarn1

or note cut to shape;

floor coverings

consisting of a

coating or covering

applied on a textile

backing, whether or

not cut to shape

5905 Textile wall

coverings:

- Impregnated, Manufacture from yarn

coated, covered or

laminated with

rubber, plastics or

other materials

- Other Manufacture from2:

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise processed for

spinning, or

- chemical materials or

textile pulp,

or

Printing accompanied by

at least two preparatory

or finishing operations

(such as scouring,

bleaching, mercerising,

heat setting, raising,

calendering, shrink

resistance processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where the value of the

unprinted fabric used

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the product

5906 Rubberized textile

fabrics, other than

those of heading No 5902:

- Knitted or Manufacture from1:

crocheted fabrics - natural fibres,

- man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise processed for

spinning, or

- chemical materials or textile pulp

- Other fabrics made Manufacture from

of synthetic chemical materials

filament yarn,

containing more

than 90% by weight

of textile materials

- Other Manufacture from yarn

5907 Textile fabrics Manufacture from yarn

otherwise or

impregnated, coated Printing accompanied by

or covered; painted at least two preparatory

canvas being or finishing operations

theatrical scenery, (such as scouring,

studio back-cloths or bleaching, mercerising,

the like heat setting, rasing,

calendering, shrink

resistance processing,

permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling)

where the value of the

unprinted fabric used

does not exceed 47,5% of

the ex-works price of the product

5908 Textile wicks, woven, plaited or

knitted, for lams, stoves, lighters,

candles or the like; incandescent gas

mantles and tubular knitted gas mantle

fabric therefor, whether or not

impregnated:

- Incandescent gas Manufacture from tubular

mantles, impregnated knitted gas mantle fabric

- Other Manufacture in which all

the materials used are classified within a

heading other than that of the product

5909 to 5911 Textile articles of a

kind suitable for

industrial use:

- Polishing discs or Manufacture from yarn or waste

rings other than of fabrics or rags of heading

felt of heading No 6310

No 5911

- Woven fabrics, of a Manufacture from1:

kind commonly used in - coir yarn,

papermaking or - the following materials

other technical uses, - - yarn of

felted or not, polytetrafluoro-ethylene2,

whether or not - - yarn, multiple, of polyamide,

impregnated or coated impregnated or

coated, tubular or covered with a phenolic resin,

endless with single

or multiple warp - - yarn of synthetic textile fibres

and/or weft, or flat of aromatic polyamides,

woven with obtained by polycondensation

multiple warp of m-phenylenediamine and

and/or weft of heading No 5911 isophthalic acid,

- monofil of polytetrafluoro-ethylene3,

- - yarn of synthetic textile fibres

of poly-p-phenylene terephthalamide,

- - glass fibre yarn, coated with

phenol resin and gimped with

acrylic yarn4

- - copolyester monofilaments of a

polyester and a resin of terephthalic acid

and 1,4-cyclohexanedietha

nol and isophthalic acid,

- - atural fibres,

- - man-made staple fibres not carded or

combed or otherwise processed

for spinning, or

- chemical materials or textile pulp

- Other Manufacture from1:

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres not carded or

combed or otherwise processed for

spinning, or

- chemical materials or textile pulp

Chapter 60 Knitted or crocheted Manufacture from2:

fabrics - natural fibres,

- man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise processed for

spinning, or

- chemical materials or testile pulp

Chapter 61 Articles of apparel and clothing

accessories, knitted or crocheted:

- Obtained by sewing together or Manufacture from yarn1 2

otherwise assembling, two or

more pieces of knitted or crocheted

fabric which have been either cut to

form or obtained directly to form

- Other Manufacture from3:

- natural fibres,

- man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise processed for

spinning, or

- chemical materials or textile pulp

ex Chapter 62 Articles of apparel and clothing Manufacture from yarn 4 5

accessories, not knitted or crocheted;

except for:

ex 6202, Women’s girls’ and Manufacture from yarn6

ex 6204, babies’ clothing and or

ex 6206, clothing accessories

ex6209 and for babies, Manufacture from

ex 6211 embroidered unembroidered fabric

provided the value of the

unembroidered fabric

used does not exceed

40% of the ex-works

price of the product7

ex 6210 and Fire-resistant Manufacture from yarn1

ex 6216 equipment of fabric or

covered with foil of Manufacture from

aluminized polyester uncoated fabric provided

the value of the uncoated

fabric used does not exceed 40% of the

ex-works price of the product2

6213 and 6214 Handkerchiefs,

shawls, scarves,

mufflers, mantillas

veils and the like:

– Embroidered Manufacture from

unbleached single yarn3 4

or

Manufacture from unembroidered fabric

provided the value of the

unembroidered fabric used does not

exceed 40% of the ex-works

price of the product5

– Other Manufacture from

unbleached single yarn6 7

or

Making up followed by

printing accompanied by

at least two preparatory

of finishing operations (such as scouring,

bleaching, mercerising,

heat setting, raising, calendering, shrink

resistance processing, permanent finishing,

decatising, impregnating,

mending and burling) where the value

of the unprinted goods of

heading Nos 6213

and 6214 used does not

exceed 47,5% of the

ex-works price of the product

6217 Other made up

clothing accessories;

parts of garments or

of clothing accessories, other

than those of heading No 6212:

– Embroidered Manufacture from yarn1

or

Manufacture from

unembroidered fabric

provided the value of the

unembroidered fabric

used does not exceed

40% of the ex-works

price of the product2

– Fire-resistant Manufacture from yarn3

equipment of fabric or

covered with foil of Manufacture from

aluminized uncoated fabric provided

polyester the value of the uncoated

fabric used does not exceed 40% of the

ex-works price of the product4

– Interlinings for Manufacture in which:

collars and cuffs – all the materials used

cut out are classified within a heading other

than that of the product;

– the value of all the materials used

does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

– Other Manufacture from yarn1

ex Chapter 63 Other made-up Manufacture in which all

textile articles; sets; the materials used are

worn clothing and classified within a

worn textile articles; heading other than that of

rags; except for: the product

6301 to 6304 Blankets, travelling rugs, bed linen etc.;

curtains etc.; other furnishing articles

– Of felt, of Manufacture from2:

nonwovens – natural fibres, or

– chemical materials or textile pulp

– Other

– Embroidered Manufacture from unbleached single

yarn3 4 or Manufacture from

unembroidered fabric (other than knitted

or crocheted) provided the value of the

unembroidered fabric used does not

exceed 40% of the ex-works

price of the product

– Other Manufacture from

unbleached single yarn1 2

6305 Sacks and bags, of a Manufacture from3:

kind used for the – natural fibres,

packing of goods – man-made staple fibres

not carded or combed or

otherwise processed for

spinning, or

– chemical materials or textile pulp

6306 Tarpaulins, awnings

and sunblinds; tents;

sails for boats,

sailboards or

landcraft; campin of goods:

– Of nonwovens Manufacture from4 5:

– natural fibres, or

– chemical materials or textile pulp

– Other Manufacture from

unbleached single yarn6 7

6307 Other made-up Manufacture in which the

articles, including value of all the materials

dress patterns used does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

6308 Sets consisting of Each item in the set must

woven fabric and satisfy the rule which

yarn, whether or not would apply to it if it

with accessories, for were not included in the

making up into rugs, set. However,

tapestries, non-originating articles

embroidered table may be incorporated

cloths or serviettes provided their total value

or similar textile does not exceed 15% of

articles, put up in the ex-works price of the

packings for retail sale set

ex Chapter 64 Footwear, gaiters and Manufacture from

the like; except for: materials of any heading except for as

semblies of uppers affixed to inner

soles or to other sole components of

heading No 6406

6406 Parts of footwear Manufacture in which all

(including uppers the materials used are

whether or not classified within a

attached to soles heading other than that of

other than outer soles); removable the product

in-soles, heel cushions and similar

articles; gaiters, leggings and similar

articles, and parts thereof

ex Chapter 65 Headgear and parts Manufacture in which all

thereof, except for: the materials used are classified within a

heading other than that of the product

6503 Felt hats and other Manufacture from yarn or

felt headgear, made textile fibres1

from the hat bodies,

hoods or plateaux of

heading No 6501,

whether or not lined or trimmed

6505 Hats and other Manufacture from yarn or

headgear, knitted or textile fibres1

crocheted, or made up from lace, felt or

other textile fabric, in

the piece (but not in

strips), whether or

not lined or trimmed;

hair-nets of any

material, whether or

not lined or trimmed

ex Chapter 66 Umbrellas, sun Manufacture in which all

umbrellas, the materials used are

walking-sticks, classified within a

seat-sticks, whips, riding-crops, and heading other than that of

parts thereof; except for: the product

6601 Umbrellas and sun Manufacture in which the

umbrellas (including value of all the materials

walking-stick used does not exceed

umbrellas, garden 50% of the ex-works

umbrellas and similar umbrellas) price of the product

Chapter 67 Prepared feathers and Manufacture in which all

down and articles the materials used are

made of feathers or classified within a

of down; artificial heading other than that of

flowers; articles of human hair the product

ex Chapter 68 Articles of stone, Manufacture in which all

plaster, cement, the materials used are

asbestos, mica or classified within a

similar materials; heading other than that of

except for: the product

ex 6803 Articles of slate or of Manufacture from

agglomerated slate worked slate

ex 6812 Articles of asbestos; Manufacture from

articles of mixtures with a basis of materials of any heading

asbestos or of mixture with a basis

of asbestos and magnesium carbonate

ex 6814 Articles of mica, Manufacture from

including worked mica (including

agglomerated or agglomerated or

reconstituted mica, reconstituted mica)

on a support of paper, paperboard or

other materials

Chapter 69 Ceramic products Manufacture in which all

the materials used are classified within a

heading other than that of the product

ex Chapter 70 Glass and glassware; Manufacture in which all

except for: the materials used are classified within a

heading other than that of

the product

ex 7003, Glass with a Manufacture from

ex 7004 and non-reflecting layer materials of heading

ex 7005 No 7001

7006 Glass of heading

No 7003, 7004 or 7005, bent,

edge-worked, engraved, drilled,

enamelled or otherwise worked,

but not framed or fitted with other

materials:

- Glass-plate Manufacture from

substrates, coated non-coated glass-plate

with a dielectric substrate of heading

thin film, and of a semiconductor No 7006

grade in accordance with

SEMII-standards1

- Other Manufacture from

materials of heading

No 7001

7007 Safety glass, Manufacture from

consisting of materials of heading

toughened No 7001

(tempered) or laminated glass

7008 Multiple-walled Manufacture from

insulating units of materials of heading

glass No 7001

7009 Glass mirrors, Manufacture from

whether or not materials of heading

framed, including No 7001

rear-view mirrors

7010 Carboys, bottles, Manufacture in which all

flasks, jars, pots, the materials used are

phials, ampoules and classified within a

other containers, of heading other than that of

glass, of a kind used the product

for the conveyance or

or packing of goods; Cutting of glassware,

preserving jars of provided the value of the

glass; stoppers, lids uncut glassware does not

and other closures, of exceed 50% of the

glass ex-works price of the product

7013 Glassware of a kind Manufacture in which all

used for table, the materials used are

kitchen, toilet, office, classified within a

indoor decoration or heading other than that of

similar purposes the product

(other than that of or

heading No 7010 Cutting of glassware,

or 7018) provided the value of the

uncut glassware does not

exceed 50% of the ex-works price of the

product or Hand-decoration (with

the exception of silk-screen printing) of

hand-blown glassware,

provided the value of the

hand-blown glassware

does not exceed 50% of

the ex-works price of the product

ex 7019 Articles (other than Manufacture from:

yarn) of glass fibres - uncoloured slivers, rovings, yarn or

chopped strands, or

- glass wool

ex Chapter 71 Natural or cultured Manufacture in which all

pearls, precious or the materials used are

semi-precious stones, classified within a

precious metals, heading other that that of

metals clad with the product

precious metal, and articles thereof;

imitation jewellery; coin; except for:

ex 7101 Natural or cultured Manufacture in which the

pearls, graded and value of all the materials

temporarily strung used does not exceed

for convenience of 50% of the ex-works

transport price of the product

ex 7102, Worked precious or Manufacture from

ex 7103 and semi-precious stones unworked precious or

ex 7104 (natural, synthetic or semi-precious stones

reconstructed)

7106, 7108 and Precious metals:

7110

-Unwrought Manufacture from materials not classified

within heading No 7106,

7108 or 7110 or

Electrolytic, thermal or chemical

separation of precious metals of

heading No 7106, 7108 or 7110 or

Alloying of precious metals of heading

No 7106, 7108 or 7110

with each other or with base metals

- Semi-manufactured Manufacture from

or in powder from unwrought precious metals

ex 7107, Metals clad with Manufacture from metals

ex 7109 and ex precious metals, clad with precious

7111 semi-manufactured metals, unwrought

7116 Articles of natural or Manufacture in which the

cultured pearls, value of all the materials

precious or used does not exceed

semi-precious stones 50% of the ex-works

(natural, synthetic or price of the product

reconstructed)

7117 Imitation jewellery Manufacture in which all

the materials used are classified within a

heading other than that of

the product or

Manufacture from base

metal parts, not plated or

covered with precious

metals, provided the

value of all the materials

used does not exceed 50% of the

ex-works price of the product

ex Chapter 72 Iron and steel; except Manufacture in which all

for: the materials used are

classified within a

heading other than that of

the product

7207 Semi-finished Manufacture from

products of iron or materials of heading

non-alloy steel No 7201, 7202, 7203,

7204 or 7205

7208 to 7216 Flat-rolled products, Manufacture from ingots

bars and rods, angles, or other primary forms of

shapes and sections heading No 7206

of iron or non-alloy steel

7217 Wire of iron or Manufacture from

non-alloy steel semi-finished materials

of heading No 7207

ex 7218, 7219 Semi-finished Manufacture from ingots

to 7222 products, flat-rolled or other primary forms of

products, bars and heading No 7218

rods, angles, shapes

and sections of

stainless steel

7223 Wire of stainless Manufacture from

steel semi-finished materials

of heading No 7218

ex 7224, 7225 Semi-finished Manufacture from ingots

to 7228 products, flat-rolled or other primary forms of

products, hot-rolled heading No 7206, 7218

bars and rods, in or 7224

irregularly wound coils; angles, shapes

and sections, of other alloy steel; hollow

drill bars and rods, of alloy or non-alloy

steel

7229 Wire of other alloy Manufacture from semi-finished

steel materials of heading No 7224

ex Chapter 73 Articles of iron or Manufacture in which all

steel; except for: the materials used are classified within a

heading other than that of

the product

ex 7301 Sheet piling Manufacture from

materials of heading No 7206

7302 Railway or tramway Manufacture from

track construction materials of heading

material of iron or No 7206

steel, the following: rails, checkrails and

rack-rails, switch blades, crossing

frogs, point rods and other crossing

pieces, sleepers (cross-ties),

fish-plates, chairs, chair wedges, sole

pates (base plates), rail clips, bedplates,

ties and other material specialised

for jointing or fixing rails

7304, 7305 Tubes, pipes and Manufacture from

and 7306 hollow profiles, of materials of heading

iron (other than cast No 7206, 7207, 7218

iron) or steel or 7224

ex 7307 Tube or pipe fittings Turning, drilling,

of stainless steel reaming, threading,

(ISO No deburring and

X5CrNiMo 1712), sandblasting of forged

consisting of several blanks the value of which

parts does not exceed 35% of

the ex-works price of the product

7308 Structures (excluding Manufacture in which all

prefabricated the materials used are

buildings of heading classified within a

No 9406) and parts heading other than that of

of structures (for the product. However,

example, bridges and welded angles, shapes

bridge-sections, and sections of heading

lock-gates, towers, No 7301 may not be used

lattice mast roofs, roofing

frameworks, doors and windows

and their frames and thresholds

for doors, shutters, balustrades,

pillars and columns),

of iron or steel; plates, rods, angles,

shapes, sections, tubes

and the like, prepared for

use in structures, of iron or steel

ex 7315 Skid chain Manufacture in which the

value of all the materials

of heading No 7315 used

does not exceed 50% of

the ex-works price of the product

ex Chapter 74 Copper and articles Manufacture in which:

thereof; except for: - all the materials used are classified

within a heading other than that

of the product;

- the value of all the materials used

does not exceed 50% of the

ex-works price of the product

7401 Copper mattes; Manufacture in which all

cement copper the materials used are

(precipitated copper) classified within a

heading other than that of the product

7402 Unrefined copper; Manufacture in which all

copper anodes for the materials used are

electrolytic refining classified within a

heading other than that of the product

7403 Refined copper and

copper alloys, unwrought:

- Refined copper Manufacture in which all

the materials used are classified within a

heading other than that of the product

- Copper alloys and Manufacture from refined

refined copper copper, unwrought, or

containing other waste and scrap of copper

elements

7404 Copper waste and Manufacture in which all

scrap the materials used are classified within a

heading other than that of the product

7405 Master alloys of Manufasture in which all

copper the materials used are classified within a

heading other than that of the product

ex Chapter 75 Nickel and articles Manufacture in which:

thereof; except for: - all the materials used are classified

within a heading other than that

of the product;

- the value of all the

materials used does not

exceed 50% of the

ex works price of the product

7501 to 7503 Nickel mattes, nickel Manufacture in which all

oxide sinters and the materials used are

other intermediate classified within a

products of nickel heading other than that of

metallurgy; the product

unwrought nickel;

nickel waste and scrap

ex Chapter 76 Aluminium and Manufacture in which:

articles thereof; - all the materials used

except for: are classified within a

heading other than that

of the product;

- the value of all the

materials used does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

7601 Unwrought Manufacture in which:

aluminium - all the materials used

are classified within a

heading other than that

of the product; and

- the value of all the

materials used does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

or

Manufacture by thermal

or electrolytic treatment

from unalloyed

aluminium or waste and

scrap of aluminium

7602 Aluminium waste or Manufacture in which all

scrap the materials used are

classified within a

heading other than that of the product

ex 7616 Aluminium articles Manufacture in which:

other than gauze, - all the materials used

cloth, grill, netting, are classified within a

fencing, reinforcing heading other than that

fabric and similar of the product.

materials (including However, gauze, cloth,

endless bands) of grill, netting, fencing,

aluminium wire, and reinforcing fabric and

expanded metal of similar materials

aluminium (including endless

bands) of aluminium

wire, or expanded metal

of aluminium may be

used;

- the value of all the

materials used does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

Chapter 77 Reserved for possible

future use in the HS

ex Chapter 78 Lead and articles Manufacture in which:

thereof; except for: – all the materials used

are classified within a

heading other than that

of the product;

– the value of all the

materials used does not

exceed 50% of the

ex-works price of the

product

7801 Unwrought lead:

– Refined lead Manufacture from

»bullion« on »work« lead

– Other Manufacture in which all

the materials used are

classified within a

heading other than that of

the product. However,

waste and scrap of

heading No 7802 may not

be used

7802 Lead waste and scrap Manufacture in which all

the materials used are

classified within a

heading other than that of the product

ex Chapter 79 Zinc and articles Manufacture in which:

thereof; except for: – all the materials used

are classified within a

heading other than that of the product;

– the value of all the

materials used does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

7901 Unwrought zinc Manufacture in which all

the materials used are

classified within a

heading other than that of

the product. However,

waste and scrap of

heading No 7902 may not be used

7902 Zine waste and scrap Manufacture in which all

the materials used are

classified within a

heading other than that of the product

ex Chapter 80 Tin and articles Manufacture in which:

thereof; except for: – all the materials used

are classified within a

heading other than that

of the product;

– the value of all the

materials used does not

exceed 50% of the

ex-works price of the product

8001 Unwrought tin Manufacture in which all

the materials used are

classified within a

heading other than that of

the product. However,

waste and scrap of

heading No 8002 may not

be used

8002 and 8007 Tin waste and scrap; Manufacture in which all

other articles of tin the materials used are

classified within a

heading other than that of the product

Chapter 81 Other base metals:;

cermets; articles

thereof:

– Other base metals, Manufacture in which the

wrought; articles value of all the materials

thereof classified within the same

heading as the product

used does not exceed

50% of the ex-works

price of the product

– Other Manufacture in which all

the materials used are

classified within a

heading other than that of the product

ex Chapter 82 Tools, implements, Manufacture in which all

cutlery, spoons and the materials used are

forks, of base metal; classified within a

parts thereof of base heading other than that of

metal; except for: the product

8206 Tools of two or more Manufacture in which all

of the heading the materials used are

Nos 8202 to 8205 classified within a

put up in sets for heading other than

retail sale heading Nos 8202 to 8205. However,

tools of heading Nos 8202

to 8205 may be incorporated into the set

provided their value does not exceed

15% of the ex-works price of the set

8207 Interchangeable tools Manufacture in which:

for hand tools, – all the materials used

whether or not are classified within a

power-operated, or heading other than that

for machine-tools of the product;

(for example, for – the value of all the

pressing, stamping, materials used does not

punching, tapping, exceed 40% of the

threading, drilling, ex-works price of the

boring, broaching, product

milling, turnig, of screwdriving),

including dies for drawing or extruding

metal, and rock drilling or earth

boring tools

8208 Knives and cutting Manufacture in which:

blades, for machines – all the materials used

or for mechanical are classified within a

appliances heading other than that

of the product;

– the value of all the

materials used does not

exceed 40% of the

ex-works price of the product

ex 8211 Knives with cutting Manufacture in which all

blades, serrated or the materials used are

not (including classified within a

pruning knives), heading other than that of

other than knives of the product. However,

heading No 8208 knife blades and handles

of base metal may be used

8214 Other articles of Manufacture in which all

cutlery (for example, the materials used are

hair clippers, classified within a

butchers’ or kitchen heading other than that of

cleavers, choppers the product. However,

and mincing knives, handles of base metal

paper knives); may be used

manicure or pedicure

sets and instruments

(including nail files)

8215 Spoons, forks, ladles, Manufacture in which all

skimmers, the materials used are

cake-serves, classified within a

fish-knives, heading other than that of

butter-knives, sugar the product. However,

tongs and similar handles of base metal

kitchen or tableware may be used

ex Chapter 83 Miscellaneous Manufacture in which all

articles of base the materials used are

metal; except for: classified within a

heading other than that of the product

ex 8302 Other mountings, Manufacture in which all

fittings and similar the materials used are

articles suitable for classified within a heading other than

buildings, and automatic door closers that of the product. However,

the other materials of heading No 8302

may be used provided their value

does not exceed 20% of

the ex-works price of the product

ex 8306 Statuettes and other Manufacture in which all

ornaments, of base the materials used are

metal classified within a heading other than

that of the product. However,

the other materials of heading No 8306

may be used provided their value

does not exceed 30% of

the ex-works price of the product

ex Chapter 84 Nuclear reactors, Manufacture in which: Manufacture in which the

boilers, machinery – all the materials used value of all the materials

and mechanical are classified within a used does not exceed 30%

appliances; parts thereof; except for: heading other than that of the product; of the ex-works price of the product

– the value of all the materials used

does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

ex 8401 Nuclear fuel Manufacture in which all Manufacture in which the

elements the materials used are value of all the materials

classified within a used does not exceed 30%

heading other than that of of the ex-works price of

the product1 the product

8402 Steam or other Manufacture in which: Manufacture in which the

vapour generating – all the materials used value of all the materials

boilers (other than are classified within a used does not exceed 25%

central heating hot heading other than that of the ex-works price of

water boilers capable of the product; the product

also of producing – the value of all the

low pressure steam); materials used does not

super-heated water exceed 40% of the

boilers ex-works price of the product

8403 and Central heating Manufacture in which all Manufacture in which the

ex 8404 boilers other than the materials used are value of all the materials

those of heading classified within a used does not exceed 40%

No 8402 and heading other than of the ex-works price of

auxiliary plant for central heating boilers heading No 8403 or 8404 the product

8406 Steam turbines and Manufacture in which the

other vapour turbines value of all the materials used does not

exceed 40% of the ex-works

price of the product

8407 Spark-ignition Manufacture in which the

reciprocating or value of all the materials

rotary internal used does not exceed

combustion piston engines 40% of the ex-works price of the product

8408 Compression- Manufacture in which the

ignition internal value of all the materials

combustion piston used does not exceed

engines (diesel or 40% of the ex-works

semi-diesel engines) price of the product

8409 Parts suitable for use Manufacture in which the

solely or principally value of all the materials

with the engines of used does not exceed

heading No 8407 40% of the ex-works

of 8408 price of the product

8411 Turbo-jets, Manufacture in which: Manufacture in which the

turbo-propellers and – all the materials used value of all the materials

other gas turbines are classified within a used does not exceed 25%

heading other than that of the ex-works price of

of the product; the product

– the value of all the

materials used does not exceed 40% of

the ex-works price of the product

8412 Other engines and Manufacture in which the

motors value of all the materials

used does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

ex 8413 Rotary positive Manufacture in which: Manufacture in which the

displacement pumps – all the materials used value of all the materials

are classified within a used does not exceed 25%

heading other than that of the ex-works price of

of the product; the product

– the value of all the materials used

does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

ex 8414 Industrial fans, Manufacture in which: Manufacture in which the

blowers and the like – all the materials used value of all the materials

are classified within a used does not exceed 25%

heading other than that of the ex-works price of

of the product; the product

– the value of all the materials used

does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

8415 Air conditioning Manufacture in which the

machines. value of all the materials,

comprising a used does not exceed

motor-driven fan and 40% of the ex-works

elements for price of the product

changing the temperature and

humidity, including those machines in

which the humidity cannot be separately

regulated

8418 Refrigerators, Manufacture in which: Manufacture in which the

freezers and other – all the materials used value of all the materials

refrigerating or are classified within a used does not exceed 25%

freezing equipment, heading other than that of the ex-works price of

electric or other; heat of the product; the product

pumps other than air – the value of all the

conditioning materials used does not

machines of heading exceed 40% of the

No 8415 ex-works price of the product;

– the value of all the non-originating

materials used does not exceed the value

of the originating materials used

ex 8419 Machines for wood, Manufacture: Manufacture in which the

paper pulp and – in which the value of all value of all the materials

paperboard industries the materials used does used does not exceed 30%

not exceed 40% of the of the ex-works price of

ex-works price of the product; the product

– where, within the above

limit, the materials classified within the

same heading as the product are only

used up to a value 25% of the

ex-works price of the product

8420 Calendering or other Manufacture: Manufacture in which the

rolling machines, – in which the value of all value of all the materials

other than for metals the materials used does used does not exceed 30%

or glass, and not exceed 40% of the of the ex-works price of

cylinders therefor ex-works price of the product; the product

– where, within the above

limit, the materials classified within the

same heading as the product are only

used up to a value of 25% of the

ex-works price of the product

8423 Weighing machinery Manufacture in which: Manufacture in which the

(excluding balances – all the materials used value of all the materials

of a sensitivity of are classified within a used does not exceed 25%

5 cg or better), heading other than that of the ex-works price of

including weight of the product; the product

operated counting or – the value of all the

checking machines; materials used does not

weighing machine exceed 40% of the

weights of all kinds ex-works price of the product

8425 to 8428 Lifting, handling, Manufacture: Manufacture in which the

loading or unloading – in which the value of all value of all the materials

machinery the materials used does used does not exceed 30%

not exceed 40% of the of the ex-works price of

ex-works price of the product; te product

– where, within the above

limit, the materials classified within

heading No 8431 are only used up to a

value of 10% of the ex-works

price of the product

8429 Self-propelled bulldozers, angledozers,

graders, levellers, scrapers, mechanical

shovels, excavators, shovel loaders,

tamping machines and road rollers:

– Road rollers Manufacture in which the

value of all the materials

used does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

– other Manufacture: Manufacture in which the

– in which the value of all value of all the materials

the materials used does used does not exceed 30%

not exceed 40% of the of the ex-works price of

ex-works price of the product; the product

– where, within the above

limit, the materials classified within

heading No 8431 are only used up to a

value of 10% of the ex-works

price of the product

8430 Other moving. Manufacture: Manufacture in which the

grading, levelling, – in which the value of all value of all the materials

scraping, excavating, te materials used does used does not exceed 30%

tamping, not exceed 40% of the of the ex-works price of

compacting, ex-works price of the the product

extracting or boring product;

machinery, for earth, – where, within the above

minerals or ores; limit, the value of the

pile-drivers and materials classified

pile-extractors; within heading No 8431

snow-ploughs and are only used up to a

snow-blowers value of 10% of the

ex-works price of the product

ex 8431 Parts suitable for use Manufacture in which the

solely or principally value of all the materials used does not

with road rollers exceed 40% of the ex-works

price of the product

8439 Machinery for Manufacture: Manufacture in which the

making pulp of – in which the value of all value of all the materials

fibrous cellulosic the materials used does used does not exceed 30%

material or for not exceed 40% of the of the ex-works price of

making or finishing ex-works price of the the product

paper or peperboard product;

– where, within the above

limit, the materials classified within the

same heading as the product are only

used up to a value of 25% of the

ex-works price of the product

8441 Other machinery for Manufacture: Manufacture in which the

making up paper – in which the value of all value of all the materials

pulp, paper or the materials used does used does not exceed 30%

paperboard, not exceed 40% of the of the ex-works price of

including cutting ex-works price of the the product

machines of all kinds product;

– where, within the above

limit, the materials classified within the

same heading as the product are only

used up to a value of 25% of the

ex-works price of the product

8444 to 8447 Machines of these Manufacture in which the

headings for use in value of all the materials

the textile industry used does not exceed 40% of the –

ex-works price of the product

ex 8448 Auxiliary machinery Manufacture in which the

for use with value of all the materials

machines of headings used does not exceed

Nos 8444 and 8455 40% of the ex-works price of the product

8452 Sewing machines, other than

book-sewing machines of heading

No 8440; furniture, bases and covers

specially designed for sewing machines;

sewing machine needles:

– Sewing machines Manufacture:

(lock stitch only) – in which the value of all

with heads of a the materials used does

weight not not exceed 40% of the

exceeding 16 kg ex-works price of the

without motor or product;

17 kg with motor

– where the value of all

the non-originating materials used in

assembling the head (without motor) does

not exceed the value of

the originating materials used;

– the thread tension, crochet and zigzag

mechanisms used are

already originating

– Other Manufacture in which the

value of all the materials

used does not exceed

40% of the ex-works

price of the product

8456 to 8466 Machine-tools and Manufacture in which the

machines and their value of all the materials

parts and accessories used does not exceed

of headings 40% of the ex-works

Nos 8456 to 8466 price of the product

8469 to 8472 Office machines (for Manufacture in which the

example, typewriters, value of all the materials

calculating machines, automatic data used does not exceed

proccesing machines, duplicating 40% of the ex-works

machines, stapling machines) price of the product

8480 Moulding boxes for Manufacture in which the

metal foundry; value of all the materials

mould bases; used does not exceed

moulding patterns; 50% of the ex-works

moulds for metal (other than ingot price of the product

moulds), metal carbides, glass,

mineral materials, rubber or plastics

8482 Ball or roller Manufacture in which: Manufacture in which the

bearings – all the materials used value of all the materials

are classified within a used does not exceed 25%

heading other than that of the ex-works price of

of the product; the product

– the value of all the materials used

does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

8484 Gaskets and similar Manufacture in which the

joints of metal value of all the materials

sheeting combined used does not exceed

with other material 40% of the ex-works

or of two or more layers of metal; sets price of the product

or asortiments of gaskets and similar

joints, dissimilar in composition, put up

in pouches, envelopes or similar

packings; mechanical seals

8485 Machinery parts, not Manufacture in which the

containing electrical value of all the materials

connectors, used does not exceed

insulators, coils, 40% of the ex-works

contacts or other price of the product

electrical features, not specified or

included elsewhere

in this Chapter

ex Chapter 85 Electrical machinery Manufacture in which Manufacture in which the

and equipment and – all the materials used value of all the materials

parts thereof; sound are classified within a used does not exceed 30%

recorders and heading other than that of the ex-works price of

reproducers, of the product; the product

television image and – the value of all the

sound recorders and materials used does not

reproducers, and exceed 40% of the

parts and accessories ex-works price of the

of such articles; product

except for:

8501 Electric motors and Manufacture: Manufacture in which the

generators – in which the value of all value of all the materials

(excluding the materials used does used does not exceed 30%

generating sets) not exceed 40% of the of the ex-works price of

ex-works price of the the product

product;

– where, within the above

limit, the materials classified within

heading No 8503 are only used up to a

value of 10% of the ex-works

price of the product

8502 Electric generating Manufacture: Manufacture in which the

sets and rotary – in which the value of all value of all the materials

converters the materials used does used does not exceed 30%

not exceed 40% of the of the ex-works price of

ex-works price of the product; the product

– where, within the above

limit, the materials classified within

heading No 8501 or 8503, taken together,

are only used up to a value of 10% of

the ex-works price of the product

ex 8504 Power supply units Manufacture in which the

for automatic value of all the materials

data-processing used does not exceed 40%

machines of the ex-works price of the product

ex 8518 Microphones and Manufacture: Manufacture in which the

stands therefor; – in which the value of all value of all the materials

loudspeakers, the materials used does used does not exceed 25%

whether or not not exceed 40% of the of the ex-works price of

mounted in their – ex-works price of the the product

enclosures; product;

audio-frequency – where the value of all

electric amplifiers; the non-originating materials

electric sound used does not exceed the value of the

amplifier sets originating materials used

8519 Turntables Manufacture: Manufacture in which the

(record-decks), – in which the value of all value of all the materials

record-players, the materials used does used does not exceed 30%

cassette-players and not exceed 40% of the of the ex-works price of

other sound ex-works price od the the product

reproducing product;

apparatus, not – where the value of all

incorporating a the non-originating

sound recording materials used does not

device exceed the value of the

originating materials used

8520 Magnetic tape Manufacture: Manufacture in which the

recorders and other – in which the value of all value of all the materials

sound recording the materials used does used does not exceed 30%

apparatus, whether or not exceed 40% of the of the ex-works price of

not incorporating a ex-works price of the product; the product

sound reproducing device – where the value of all

the non-originating materials used does

not exceed the value of the

originating materials used

8521 Video recording or Manufacture: Manufacture in which the

reproducing -in which the value of all value of all the materials

apparatus, whether or the materials used does used does not exceed 30%

not incorporating a not exceed 40% of the of the ex-works price of

video tuner ex-works price of the product; the product

- where the value of all

the non-originating

materials used does not

exceed the value of the

originating materials used

8522 Parts and accessories Manufacture in which the

suitable for use value of all the materials

solely or principally used does not exceed

with the apparatus of 40% of the ex-works

heading Nos 8519 to 8521 price of the product

8523 Prepared unrecorded Manufacture in which the

media for sound value of all the materials

recording or similar used does not exceed

recording of other phenomena, other 40% of the ex-works

than products of Chapter 37 price of the product

8524 Records, tapes and other recorded media

for sound or other similarly recorded

phenomena, including matrices

and masters for the production of records,

but exluding products of Chapter 37:

- Matrices and Manufacture in which the

masters for the value of all the materials

production of used does not exceed 40% of

records the ex-works price of the product

- Other Manufacture: Manufacture in which the

- in which the value of all value of all the materials

the materials used does used does not exceed 30%

not exceed 40% of the of the ex-works price of

ex-works price of the the product

- where, within the above limit, the

materials classified within heading No

8523 are only used up to a value of 10%

of the ex-works price of the product

8525 Transmission Manufacture: Manufacture in which the

apparatus for -in which the value of all value of all the materials

radio-telephony, the materials used does used does not exceed 25%

radio-telegraphy, not exceed 40% of the of the ex-works prices of

radio-broadcasting or ex-works price of the the product

television, whether product;

or not incorporating - where the value of all

reception apparatus the non-originating

or sound recording or materials used does not

reproducing apparatus; television exceed the value of the

cameras; still image video cameras and originating materials used

other video camera recorders

8526 - Radar apparatus, Manufacture: Manufacture in which the

- radio navigational in which the value of all value of all the materials

aid apparatus and the materials used does used does not exceed 25%

radio remote control not exceed 40% of the of the ex-works price of

apparatus ex-works price of the product; the product

- where the value of all the

non-originating materials used does not

exceed the value of the originating

materials used

8527 - Reception apparatus, Manufacture: Manufacture in which the

for radio-telephony, in which the value of all value of all the materials

radio-telegraphy or the materials used does used does not exceed 25%

radio-broadcasting, not exceed 40% of the of the ex-works price of

whether or not ex-works price of the the product

combined, in the product;

same housing, with - where the value of all

sound recording or the non-originating

reproducing materials used does not

apparatus or a clock exceed the value of the

originating materials used

8528 - Reception apparatus, Manufacture: Manufacture in which the

for television, in which the value of all value of all the materials

whether or not the materials used does used does not exceed 25%

incorporating radio, not exceed 40% of the of the ex-works price of

broadcast receivers ex-works price of the the product

or sound or video product;

recording or - where the value of all

reproducing the non-originating

apparatus; video materials used does not

monitors and video exceed the value of the

projectors originating materials used

8529 Parts suitable for use solely or

principally with the apparatus of

heading Nos 8525 to 8528:

- Suitable for use Manufacture in which the

solely or principally value of all the materials

with video used does not exceed

recording or 40% of the ex-works

reproducing apparatus price of the product

- Other Manufacture: Manufacture in which the

-in which the value of all value of all the materials

the materials used does used does not exceed 25%

not exceed 40% of the of the ex-works price of

the product the product

-where the value of all the

non-originating materials used does not

exceed te value of the

originating materials used

8535 and 8536 Electrical apparatus Manufacture: Manufacture in which the

for switching or -in which the value of all value of all the materials

protecting electrical the materials used does used does not exceed 30%

circuits, or for not exceed 40% of the of the ex-works price of

making connections ex-works price of the the product

to or in electrical product;

circuits - where, within the above

limit, the materials classified within

heading No 8538 are only usedup to a

value of 10% of the

ex-works price of the product

8537 Boards, panels, Manufacture: Manufacture in which the

consoles, desks, - in which the value of all value of all the materials

cabinets and other the materials used does used does not exceed 30%

bases, equipped with not exceed 40% of the of the ex-works price of

two or more ex-works price of the the product

apparatus of heading product;

No 8535 or 8536, for - where, within the above

electric control or the limit, the materials

distribution of classified within

electricity, including heading No 8538 are

those incorporating only used up to a value

instruments or of 10% of the ex-works

apparatus of Chapter 90, and price of the product

numerical control apparatus, other than

switching apparatus of heading No 8517

ex 8541 Diodes, transistors Manufacture in which: Manufacture in which the

and similar -all the materials used value of all the materials

semi-conductor are classified within a used does not exceed 25%

devices, except heading other than that of the ex-works price of

wafers not yet cut into ships of the product; the product

-the value of all the materials used does

not exceed 40% of the

ex-works price of the product

8542 Electronic integrated Manufacture: Manufacture in which the

circuits and -in which the value of all value of all the materials

microassemblies the materials used does used does not exceed 25%

not exceed 40% of the of the ex-works price of

ex-works price of the product; the product

- where, within the above limit, the

materials classified within heading

No 8541or 8542, taken together,

are only used up to a value of 10% of

the ex-works price of the product

8544 Insulated (including Manufacture in which the

enamelled or value of all the materials

anodised) wire, cable used does not exceed

(including coaxial 40% of the ex-works

cable) and other price of the product

insulated electric

conductors, whether or not fitted with

connectors; optical fibre cables, made up

of individually sheathed fibres, whether

or not assembled with electric

conductors or fitted with connectors

8545 Carbon electrodes, Manufacture in which the

carbon brushes, lamp value of all the materials

carbons, battery used does not exceed

carbons and other 40% of the ex-works

articles of graphite or price of the product

other carbon, with or without metal, of a

kind used for electrical purposes

8546 Electrical insulators Manufacture in which the

of any material value of all the materials used does not

exceed 40% of the ex-works

price of the product

8547 Insulating fittings for Manufacture in which the

electrical machines, value of all the materials

appliances or used does not exceed

equipment, being 40% of the ex-works

fittings wholly of price of the product

insulating materials apart from any minor

components of metal (for example,

threaded sockets) incorporated during

moulding solely for purposes of

assembly, other than insulators of heading

No 8546; electrical conduit tubing and

joints therefor, of base metal lined with

insulating material

8548 Waste and scrap of Manufacture in which the

primary cells, value of all the materials

primary batteries and used does not exceed

electric 40% of the ex-works

accumulators; spent price of the product

primary cells, spent

primary batteries and

spent electric accumulators;

electrical parts of machinery or

apparatus, not specified or included

elsewhere in this Chapter

ex Chapter 86 Railway or tramway Manufacture in which the

locomotives, value of all the materials

rolling-stock and used does not exceed

parts thereof; railway 40% of the ex-works

or tramway track price of the product

fixtures and fittings and parts hereof;

mechanical (including

electro-mechanical) traffic signaling

equipment of all kinds; except for:

8608 Railway or tramway Manufacture in which: Manufacture in which the

track fixtures and - all the materials used value of all the materials

fittings; mechanical are classified within a used does not exceed 30%

(including heading other than that of the ex-works price of

electro-mechanical) of the product; the product

signalling, safety or - the value of all the

traffic control materials used does not

equipment for exceed 40% of the

railways, tramways, ex-works price of the

roads, inland waterways, product

parking facilities, port installations or

airfields; parts of the foregoing

ex Chapter 87 Vehicles other than Manufacture in which the

railway or tramway value of all the materials

rolling-stock, and used does not exceed

parts and accessories 40% of the ex-works

thereof; except for: price of the product

8709 Works trucks, Manufacture in which: Manufacture in which the

self-propelled, not - all the materials used value of all the materials

fitted with lifting or are classified within a used does not exceed 30%

handling equipment, heading other than that of the ex-works price of

of the type used in of the product; the product

factories, - the value of all the

warehouses, dock materials used does not

areas or airports for exceed 40% of the

short distance transport of goods; ex-works price of the product

tractors of the type used on railway

station platforms; parts of the foregoing

vehicles

8710 Tanks and other Manufacture in which: Manufacture in which the

armoured fighting - all the materials used value of all the materials

vehicles, motorized, are classified within a used does not exceed 30%

whether or not fitted heading other than that of the ex-works price of

with weapons, and of the product; the product

parts of such vehicles - the value of all the materials used does

not exceed 40% of the

ex-works price of the product

8711 Motorcycles (including mopeds)

and cycles fitted with an auxiliary motor,

with or without side-cars; side-cars:

- With reciprocating internal combustion

piston engine of a cylinder capacity:

- - Not exceeding Manufacture: Manufacture in which the

50 cc in which the value of all value of all the materials

the materials used does not exceed used does not exceed 20%

40% of the ex-works price of the of the ex-works price of

product; the product

- where the value of all the

non-originating materials used does not

exceed the value of the originating

materials used

- - Exceeding 50 cc Manufacture: Manufacture in which the

- in which the value of all value of all the materials

the materials used does used does not exceed 25%

not exceed 40% of the of the ex-works price of

ex-works price of the product; the product

- where the value of all

the non-originating materials used does

not exceed the value of the

originating materials used

- Other Manufacture: Manufacture in which the

- in which the value of all value of all the materials

the materials used does used does not exceed 30%

not exceed 40% of the of the ex-works price of

ex-works price of the the product

product;

- where the value of all the

non-originating materials used does not

exceed the value of the originating

materialsused

ex 8712 Bicycles without ball Manufacture from Manufacture in which the

bearings materials not classified in value of all the materials

heading No 8714 used does not exceed 30%

of the ex-works price of the product

8715 Baby carriages and Manufacture in which: Manufacture in which the

parts thereof - all the materials used value of all the materials

are classified within a used does not exceed 30%

heading other than that of the ex-works price of

of the product; the product

- the value of all the

materials used does not exceed 40% of

the ex-works price of the product

8716 Trailers and Manufacture in which: Manufacture in which the

semi-trailers; other - all the materials used value of all the materials

vehicles, not are classified within a used does not exceed 30%

mechanically heading other than that of the ex-works price of

propelled; parts of the product; the product

thereof - the value of all the materials used

does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

ex Chapter 88 Aircraft, spacecraft, Manufacture in which all Manufacture in which the

and parts thereof; the materials used are value of all the materials

except for: classified within a used does not exceed 40%

heading other than that of of the ex-works price of

the product the product

ex 8804 Rotochutes Manufacture from Manufacture in which the

materials of any heading value of all the materials

including other materials used does not exceed 40%

of heading No 8804 of the ex-works price of the product

8805 Aircraft launching Manufacture in which all Manufacture in which the

gear; deck-arrestor or the materials used are value of all the materials

similar gear; ground classified within a used does not exceed 30%

flying trainers; parts heading other than that of of the ex-works price of

of the foregoing articles the product the product

Chapter 89 Ships, boats and Manufacture in which all Manufacture in which the

floating structures the materials used are value of all the materials

classified within a used does not exceed 40%

heading other than that of of the ex-works price of

the product. However, hulls of the product

heading No 8906 may not be used

ex Chapter 90 Optical, Manufacture in which: Manufacture in which the

photographic, - all the materials used value of all the materials

cinematographic, are classified within a used does not exceed 30%

measuring, checking, heading other than that of the ex-works price of

procesion, medical or of the product: the product

surgical instruments - the value of all the

and apparatus; parts materials used does not

and accessories exceed 40% of the

thereof; except for: ex-works price of the product

9001 Optical fibres and Manufacture in which the

optical fibre bundles; value of all the materials

optical fibre cables used does not exceed

other than those of 40% of the ex-works

heading No 8544; price of the product

sheets and plates of polarizing material;

lenses (including contact lenses),

prisms, mirrors and other optical

elements, of any material, unmounted,

other than such elements of glass not

optically worked

9002 Lenses, prisms, Manufacture in which the

mirrors and other value of all the materials

optical elements, of used does not exceed

any material, 40% of the ex-works

mounted, being parts price of the product

of or fittings for instruments or

apparatus, other than such elements of

glass not optically worked

9004 Spectacles, goggles Manufacture in which the

and the like, value of all the materials

corrective, protective used does not exceed 40%

or other of the ex-works price of the product

ex 9005 Binoculars, Manufacture in which: Manufacture in which the

monoculars, other - all the materials used value of all the materials

optical telescopes, are classified within a used does not exceed 30%

and mountings heading other than that of the ex-works price of

therefor, except for of the product; the product

astronomical - the value of all the

refracting telescopes materials used does not

and mountings exceed 40% of the

therefor ex-works price of the product;

- the value of all non-originating

materials used does not exceed the

value of the originating materials used

ex 9006 Photographic (other Manufacture in which: Manufacture in which the

than - all the materials used value of all the materials

cinematographic) are classified within a used does not exceed 30%

cameras; heading other than that of the ex-works price of

photographic of the product; the product

flashlingt apparatus - the value of all the

and flashbulbs other materials used does not

than electrically exceed 40% of the

ignited flashbulbs ex-works price of the product;

- the value of all the

non-originating

materials used does not

exceed the value of the

originating materials

used

9007 Cinematographic Manufacture in which: Manufacture in which the

cameras and - all the materials used value of all the materials

projectors, whether are classified within a used does not exceed 30%

or not incorporating heading other than that of the ex-works price of

sound recording or of the product; the product

reproducing apparatus - the value of all the materials used

does not exceed 40% of the

ex-works price of the product;

- the value of all the non-originating

materials used does not exceed the value

of the originating materials used

9011 Compound optical Manufacture in which: Manufacture in which the

microscopes, - all the materials used value of all the materials

including those for are classified within a used does not exceed 30%

photomicrography, heading other than that of the ex-works price of

cinephotomicro- of the product; the product

graphy or - the value of all the

microprojection materials used does not exceed 40% of

the ex-works price of the product;

- the value of all the non-originating

materials used does not exceed the value

of the originating materials used

ex 9014 Other navigational Manufacture in which the

instruments and value of all the materials

appliances used does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

9015 Surveying (including Manufacture in which the

photogrammetrical value of all the materials

surveying), used does not exceed

hydrographic, 40% of the ex-works

oceanographic, price of the product

hydrological, meteorological or

geophysical instruments and appliances,

excluding compasses; rangefinders

9016 Balances of a Manufacture in which the

sensitivity of 5 cg or value of all the materials

better, with or used does not exceed

without weights 40% of the ex-works

price of the product

9017 Drawing, Manufacture in which the

marking-out or value of all the materials

mathematical used does not exceed

calculating 40% of the ex-works

instruments (for price of the product

example, drafting machines, pantographs,

protractors, drawing sets, slide rules, disc

calculators), instruments for measuring

length, for use in the hand (for example,

measuring rods and tapes, micrometers,

callipers), not specified or included

elsewhere in this Chapter

9018 Instruments and appliances used in

medical, surgical, dental or veterinary

sciences, including scintigraphic

apparatus, other electro-medical

apparatus and sight-testing instruments:

- Dentists’ chairs Manufacture from Manufacture in which the

incorporating dental materials of any heading, value of all the materials

appliances or including other materials used does not exceed 40%

dentists’ spittoons of heading No 9018 of the ex-works price of the product

- Other Manufacture in which: Manufacture in which the

- all the materials used value of all the materials

are classified within a used does not exceed 25%

heading other than that of the ex-works price of

of the product; the product

- the value of all the materials

used does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

9019 Mechano-therapy Manufacture in which: Manufacture in which the

appliances; massage - all the materials used value of all the materials

apparatus; are classified within a used does not exceed 25%

psychological heading other than that of the ex-works price of

aptitude-testing of the product; the product

apparatus; ozone - the value of all the

therapy, oxygen materials used does not

therapy, aerosol exceed 40% of the

therapy, artificial ex-works price of the

respiration or other therapeutic product

respiration apparatus

9020 Other breathing Manufacture in which: Manufacture in which the

appliances and gas - all the materials used value of all the materials

masks, excluding are classified within a used does not exceed 25%

protective masks heading other than that of the ex-works price of

having neither of the product; the product

mechanical parts nor - the value of all the

replaceable filters materials used does not exceed 40% of

the ex-works price of the product

9024 Machines and Manufacture in which the

appliances for testing value of all the materials

the hardness, used does not exceed

strength, 40% of the ex-works

compressibility, price of the product

elasticity or other mechanical properties

of materials (for example, metals,

wood, textiles, paper, plastics)

9025 Hydrometers and Manufacture in which the

similar floating value of all the materials

instruments, usesd does not exceed

thermometers, 40% of the ex-works

pyrometers, barometers, hygrometers and price of the product

psychrometers, recording or not, and

any combination of these instruments

9026 Instruments and Manufacture in which the

apparatus for value of all the materials

measuring or used does not exceed

checking the flow, 40% of the ex-works

level, pressure or price of the product

other variables of liquids or gases (for

example, flow meters, level gauges,

manometers, heat meters), excluding

instruments and apparatus of heading

No 9014, 9015, 9028 or 9032

9027 Instruments and Manufacture in which the

apparatus for value of all the materials

physical or chemical used does not exceed

analysis (for example, 40% of the ex-works price of the product

polarimeters, refractometers,

spectrometers, gas or smoke analysis

apparatus); instruments and

apparatus for measuring or checking

viscosity, porosity, expansion, surface

tension or the like; instruments and

apparatus for measuring or checking

quantities of heat, sound or light

(including exposure meters); microtomes

9028 Gas, liquid or electricity supply or

production meters, including calibrating

meters therefor:

- Parts and Manufacture in which the

accessories value of all the materials used does not

exceed 40% of the ex-works

price of the product

- Other Manufacture: Manufacture in which the

- in which the value of all value of all the materials

the materials used does used does not exceed 30%

not exceed 40% of the of the ex-works price of

ex-works price of the the product

product;

- where the value of all the

non-originating materials used does not

exceed the value of the originating

materials used

9029 Revolution counters, Manufacture in which the

production counters, value of all the materials

taximeters, used does not exceed

mileometers, 40% of the ex-works

pedometers and the price of the product

like; speed indicators and tachometers,

other than those of heading No 9014

or 9015; stroboscopes

9030 Oscilloscopes, Manufacture in which the

spectrum analysers value of all the materials

and other instruments used does not exceed

and apparatus for 40% of the ex-works

measuring or price of the product

checking electrical quantities, excluding

meters of heading No 9028; instruments

and apparatus for measuring or

detecting alpha, beta, gamma, X-ray,

cosmic or other ionizing radiations

9031 Measuring or Manufacture in which the

checking value of all the materials

instruments, used does not exceed

appliances and 40% of the ex-works

machines, not price of the product

specified or included elsewhere in this

Chapter; profile projectors

9032 Automatic regulating Manufacture in which the

or controlling value of all the materials

instruments and used does not exceed

apparatus 40% of the ex-works

price of the product

9033 Parts and accessories Manufacture in which the

(not specified or value of all the materials

included elsewhere used does not exceed

in this Chapter) for 40% of the ex-works

machines, price of the product

appliances, instruments or

apparatus of Chapter 90

ex Chapter 91 Clocks and watches Manufacture in which the

and parts thereof; value of all the materials

except for: used does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

9105 Other clocks Manufacture: Manufacture in which the

- in which the value of all value of all the materials

the materials used does used does not exceed 30%

not exceed 40% of the of the ex-works price of

ex-works price of the product; the product

- where the value of all

the non-originating materials used does

not exceed the value of the

originating materials used

9109 Clock movements, Manufacture: Manufacture in which the

complete and - in which the value of all value of all the materials

assembled the materials used does used does not exceed 30%

not exceed 40% of the of the ex-works price of

ex-works price of the the product

product;

- where the value of all

the non-originating materials used does

not exceed the value of the

originating materials used

9110 Complete watch or Manufacture: Manufacture in which the

clock movements, - in which the value of all value of all the materials

unassembled or the materials used does used does not exceed 30%

partly assembled not exceed 40% of the of the ex-works price of

(movement sets); ex-works price of the the product

incomplete watch or product;

clock movements, - where, within the above

assembled; rough limit, the materials

watch or clock classified within

movements heading No 9114 are only used up to a

value of 10% of the ex-works

price of the product

9111 Watch cases and Manufacture in which: Manufacture in which the

parts thereof - all the materials used value of all the materials

are classified within a used does not exceed 30%

heading other than that of the ex-works price of

of the product; the product

- the value of all the materials used does

not exceed 40% of the

ex-works price of the product

9112 Clock cases and Manufacture in which: Manufacture in which the

cases of a similar - all the materials used value of all the materials

type for other goods are classified within a used does not exceed 30%

of this Chapter, and heading other than that of the ex-works price of

parts thereof of the product; the product

- the value of all the materials used

does not exceed 40% of the

ex-works price of the product

9113 Watch straps, watch bands and watch

bracelets, and parts thereof:

- Of base metal, Manufacture in which the

whether or not value of all the materials

gold- or used does not exceed

silver-plated, or of 40% of the ex-works

metal clad with price of the product

precious metal

- Other Manufacture in which the

value of all the materials

used does not exceed

50% of the ex-works

price of the product

Chapter 92 - Musical instruments, Manufacture in which the

parts and accessories value of all the materials

of such articles used does not exceed

40% of the ex-works

price of the product

Chapter 93 Arms and, Manufacture in which the

ammunition; parts value of all the materials

and accessories used does not exceed

thereof 50% of the ex-works

price of the product

ex Chapter 94 Furniture; bedding, Manufacture in which all Manufacture in which the

mattresses, mattress the materials used are value of all the materials

supports, cushions classified within a used does not exceed 40%

and similar stuffed heading other than that of of the ex-works price of

furnishings; lamps the product the product

and lighting fittings, not elsewhere

specified or included; illuminated signs,

illuminated name-plates and the

like; prefabricated buildings; except for:

ex 9401 and Base metal furniture, Manufacture in which all Manufacture in which the

ex 9403 incorporating the materials used are value of all the materials

unstuffed cotton classified in a heading used does not exceed 40%

cloth of a weight of other than that of the of the ex-works price of

300 g/m˛ or less product the product

or Manufacture from cotton cloth

already made up in a form ready for

use of heading No 9401 or 9403,

provided:

- its value does not exceed 25% of the

ex-works price of the product;

- all the other materials used are already

originating and are classified in a heading

other than heading No 9401 or 9403

9405 Lamps and lighting Manufacture in which the

fittings including value of all the materials

searchlights and used does not exceed

spotlights and parts 50% of the ex-works

thereof, not price of the product

elsewhere specified or included;

illuminated signs, illuminated

name-plates and the like, having a

permanently fixed light source, and

parts thereof not elsewhere specified

or included

9406 Prefabricated Manufacture in which the

buildings value of all the materials

used does not exceed

50% of the ex-works

price of the product

ex Chapter 95 Toys, games and Manufacture in which all

sports requisites; the materials used are

parts and accessories classified within a

thereof; except for: heading other than that of the product

9503 Other toys; Manufacture in which:

reduced-size - all the materials used

(»scale«) models and are classified within a

similar recreational heading other than that

models, working or of the product;

not; puzzles of all - the value of all the

kinds materials used does not

exceed 50% of the

ex-works price of the

product

ex 9506 Golf clubs and parts Manufacture in which all

thereof the materials used are

classified within a

heading other than that of

the product. However,

roughly shaped blocks for

making golf club heads

may be used

ex Chapter 96 Miscellaneous Manufacture in which all

manufactured the materials used are

articles; except for: classified within a

heading other than that of

the product

ex 9601 and Articles of animal, Manufacture from

ex 9602 vegetable or mineral »worked« carving

carving materials materials of the same

heading

ex 9603 Brooms and brushes Manufacture in which the

(except for besoms value of all the materials

and the like and used does not exceed

brushes made from 50% of the ex-works

marten or squirrel price of the product

hair), hand-operated

mechanical floor

sweepers, not

motorized, paint pads

and rollers,

squeegees and mops

9605 Travel sets for Each item in the set must

personal toilet, satisfy the rule, which

sewing or shoe or would apply to it if it

clothes cleaning were not included in the

set. However,

non-originating articles

may be incorporated,

provided their total value

does not exceed 15% of

the ex-works price of the set

9606 Buttons, Manufacture in which:

press-fasteners, - all the materials used

snap-fasteners and are classified within a

press-studs, button heading other than that

moulds and other of the product;

parts of these - the value of all the

articles; button materials used does not

blanks exceed 50% of the

ex-works price of the

product

9608 Ball-point pens; Manufacture in which all

felt-tipped and other the materials used are

porous-tipped pens classified within a

and markers; heading other than that of

fountain pens; the product. However,

stylograph pens and nibs or nib-points

other pens; classified within the same

duplicating stylos; heading may be used

propelling or sliding

pencils; pen-holders,

pencil-holders and

similar holders; parts

(including caps and

clips) of the

foregoing articles,

other than those of

heading No 9609

9612 Typewriter or similar Manufacture in which:

ribbons, inked or - all the materials used

otherwise prepared are classified within a

for giving heading other than that

impressions, whether of the product;

or not on spools or in - the value of all the

catridges; ink-pads, materials used does not

whether or not inked, exceed 50% of the

with or without ex-works price of the

boxes product

ex 9613 Lighters with Manufacture in which the

piezo-igniter value of all the materials

of heading No 9613 used

does not exceed 30% of

the ex-works price of the

product

ex 9614 Smoking pipes and Manufacture from

pipe bowls roughly shaped blocks

Chapter 97 Works of art, Manufacture in which all

collectors’ pieces and the materials used are

antiques classified within aheading

other than that of the product”

 

ANNEX III

MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1 AND APPLICATION FOR A MOVEMENT
CERTIFICATE EUR.1

1. Each form shall measure 210 x 297 mm; a tolerance of up to minus 5 mm or plus 8 mm in the length may be allowed. The paper used must be white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighting not less than 25 g/m˛. It shall have a printed green guilloche pattern background making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.

2. The competent authorities of the parties may reserve the right to print the forms themselves or may have them printed by approved printers. In the latter case, each form must include a reference to such approval. Each form must bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identified. It shall also bear a serial number, either printed or not, by which it can be identified.

 

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (name, full address, country) EUR.1 No A 000000

See notes overleaf before completing this form

3. Consignee (name, full address, country) (Optional) 2. Certificate used in preferential trade between

...........................................................................................

and

............................................................................................

insert appropriate countries, group of countries or territories)

4. Country, group of 5. Country, group

countries or territory in of countries

which the products are or territory

considered as originating of destination

6. Transport details (Optional) 7. Remarks

    

8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages1; Description of goods 9. Gross 10. Invoices

mass (kg) or (Optional)

other

measure

(litres,

mł, etc.)

     

11. CUSTOMS ENDORSEMENT 12. DECLARATION BY THE EXPORTER

Declaration certified Stamp I, the undersigned, declare that the goods

Export document2: described above meet the conditions required

Form ..................................... No ........................................... for the issue of this certificate.

Customs or competent governmental office: ........................

Issuing country orterritory: ..................................................

................................................................................................. ............................................................

................................................................................................. (Place and date)

Place and date ........................................................................ .............................................................

(Signature)

................................................................

(Signature)

 

1 If goods are not packed, indicate number of articles or state »in bulk« as appropriate.

2 Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

 

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to: 14. RESULT OF VERIFICATION

Verification carried out shows that this certificate*

 

L was issued by the customs office or the competent

governmental authority indicated and that the information

contained therein is accurate.

L does not meet the requirements as to authenticity and

accuracy (see remarks appended)

Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is

requested

 

........................................................................................... –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Place and date) (Place and date)

Stamp Stamp

  

(Signature)     (Signature)

 

 (*) Insert X in the appropriate box.

  

NOTES

1. 1. The certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the customs authorities or the competent governmental authority of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

 

APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (name, full addres, country) EUR.1 No A 000000

See notes overleaf before completing this form

3. Consignee (name, full address, country) (Optional) 2. Certificate used in preferential trade between

...........................................................................................

and

............................................................................................

(insert appropriate countries, group of countries or territories)

4. Country, group of countries 5. Country, group

or territory in which the of countries

products are considered as or territory

originating of destination

6. Transport details (Optional) 7. Remarks

    

8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages1; Description of goods 9. Gross 10. Invoices

mass (kg) (Optional)

or other

measure

(litres, mł,

etc.)

              

1 If goods are not packed, indicate number of articles or state »in bulk« as appropriate

 

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SUBMIT the following supporting documents1:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(place and date)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(signature)

ANNEX IV

Invoice declaration

The invoice declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

English Version

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ..(1).) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Spanish Version

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...(1) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ....(2).

Danish Version

Eksportřren af varer, der er omfattet af nćrvćrende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklćrer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har prćferenceoprindelse i ....(2).

German Version

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ..(1).) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Greek Version

O exagwge¢az twu proi..óutwu psn kalu¢ptsvtai apo¢ to paro¢u e¢ggrajo (a¢deia telwueiou up¢ artq. ...(1)) dhlw¢uei o¢p, ekto¢z ea¢u dhlw¢uetai sajwz a¢llwz, ta proi..uo¢uia auta¢ ei¢uai trot hoiyakh¢z katagwgh¢z ....(2).

French Version

Lžexportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douaničre n° ... (1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont lžorigine préférentielle ...(2).

Italian Version

Lžesportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ....(2).

Dutch Version

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn.(2).

Portuguese Version

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaçăo aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos săo de origem preferencial ....(2).

Finnish Version

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja .... alkuperätuotteita(2).

Swedish Version

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstĺnd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmĺnsberättigande ...ursprung (2).

Croatian Version

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br……(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ……(2) preferencijalnog podrijetla.

-----------------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––--(3)-----––––––------

(Place and date)

-----------------------––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––----––(4)---------

(Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

PROTOCOL 5

ON MUTUAL ADMINISTRATIVE
ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS

Article 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Protocol:

(a) »customs legislation« shall mean any legal or regulatory provisions applicable in the territories of the Contracting Parties, governing the import, export and transit of goods and their placing under any other customs regime or procedure, including measures of prohibition, restriction and control;

(b) »applicant authority« shall mean a competent administrative authority which has been designated by a Contracting Party for this purpose and which makes a request for assistance on the basis of this Protocol;

(c) »requested authority« shall mean a competent administrative authority which has been designated by a Contracting Party for this purpose and which receives a request for assistance on the basis of this Protocol;

(d) »personal data« shall mean all information relating to an identified or identifiable individual;

(e) »operation in breach of customs legislation« shall mean any violation or attempted violation of customs legislation.

Article 2

SCOPE

1. The Contracting Parties shall assist each other, in the areas within their competence, in the manner and under the conditions laid down in this Protocol, to ensure the correct application of the customs legislation, in particular by preventing, investigating and combating operations in breach of that legislation.

2. Assistance in customs matters, as provided for in this Protocol, shall apply to any administrative authority of the Contracting Parties which is competent for the application of this Protocol. It shall not prejudice the rules governing mutual assistance in criminal matters. Nor shall it cover information obtained under powers exercised at the request of a judicial authority, except where communication of such information is authorised by that authority.

3. Assistance to recover duties, taxes or fines is not covered by this Protocol.

Article 3

ASSISTANCE ON REQUEST

1. At the request of the applicant authority, the requested authority shall provide it with all relevant information which may enable it to ensure that customs legislation is correctly applied, including information regarding activities noted or planned which are or could be operations in breach of customs legislation.

2. At the request of the applicant authority, the requested authority shall inform it:

(a) whether goods exported from the territory of one of the Contracting Parties have been properly imported into the territory of the other Contracting Party, specifying, where appropriate, the customs procedure applied to the goods;

(b) whether goods imported into the territory of one of the Contracting Parties have been properly exported from the territory of the other Party, specifying, where appropriate, the customs procedure applied to the goods.

3. At the request of the applicant authority, the requested authority shall, within the framework of its legal or regulatory provisions, take the necessary steps to ensure special surveillance of:

(a) natural or legal persons in respect of whom there are reasonable grounds for believing that they are or have been involved in operations in breach of customs legislation;

(b) places where stocks of goods have been or may be assembled in such a way that there are reasonable grounds for believing that these goods are intended to be used in operations in breach of customs legislation;

(c) goods that are or may be transported in such a way that there are reasonable grounds for believing that they are intended to be used in operations in breach of customs legislation;

(d) means of transport that are or may be used in such a way that there are reasonable grounds for believing that they are intended to be used in operations in breach of customs legislation.

Article 4

SPONTANEOUS ASSISTANCE

The Contracting Parties shall assist each other, at their own initiative and in accordance with their legal or regulatory provisions, if they consider that to be necessary for the correct application of customs legislation, particularly by providing obtained pertaining to:

– activities which are or appear to be operations in breach of customs legislation and which may be of interest to the other Contracting Party;

– new means or methods employed in carrying out operations in breach of customs legislation;

– goods known to be subject to operations in breach of customs legislation;

– natural or legal persons in respect of whom there are reasonable grounds for believing that they are or have been involved in operations in breach of customs legislation;

– means of transport in respect of which there are reasonable grounds for believing that they have been, are, or may be used in operations in breach of customs legislation.

Article 5

DELIVERY, NOTIFICATION

At the request of the applicant authority, the requested authority shall, in accordance with legal or regulatory provisions applicable to the latter, take all necessary measures in order:

– to deliver any documents or

– to notify any decisions,

emanating from the applicant authority and falling within the scope of this Protocol, to an addressee residing or established in the territory of the requested authority.

Requests for delivery of documents or notification of decisions shall be made in writing in an official language of the requested authority or in a language acceptable to that authority.

Article 6

FORM AND SUBSTANCE OF REQUESTS FOR ASSISTANCE

1. Requests pursuant to this Protocol shall be made in writing. They shall be accompanied by the documents necessary to enable compliance with the request. When required because of the urgency of the situation, oral requests may be accepted, but must be confirmed in writing immediately.

2. Requests pursuant to paragraph 1 shall include the following information:

(a) the applicant authority,

(b) the measure requested;

(c) the object of and the reason for the request;

(d) the legal or regulatory provisions and other legal elements involved;

(e) indications as exact and comprehensive as possible on the natural or legal persons who are the target of the investigations;

(f) a summary of the relevant facts and of the enquiries already carried out.

3. Requests shall be submitted in an official language of the requested authority or in a language acceptable to that authority. This requirement shall not apply to any do documents that accompany the request under paragraph 1.

4. If a request does not meet the formal requirements set out above, its correction or completion may be requested; in the meantime precautionary measures may be ordered.

Article 7

EXECUTION OF REQUESTS

1. In order to comply with a request for assistance, the requested authority shall proceed, within the limits of its competence and available resources, as though it were acting on its own account or at the request of other authorities of that same Contracting Party, by supplying information already possessed, by carrying out appropriate enquiries or by arranging for them to be carried out. This provision shall also apply to any other authority to which the request has been addressed by the requested authority when the latter cannot act on its own.

2. Requests for assistance shall be executed in accordance with the legal or regulatory provisions of the requested Contracting Party.

3. Duly authorised officials of a Contracting Party may, with the agreement of the other Contracting Party involved and subject to the conditions laid down by the latter, be present to obtain in the offices of the requested authority or any other concerned authority in acordance with paragraph 1, information relating to activities that are or may be operations in breach of customs legislation which the applicant authority needs for the purposes of this Protocol.

4. Duly authorised officials of a Contracting Party involved may, with the agreement of the other Contracting Party involved and subject to the conditions laid down by the latter, be present at enquiries carried out in the latteržs territory.

Article 8

FORM IN WHICH INFORMATION IS TO BE COMMUNICATED

1. The requested authority shall communicate results of enquiries to the applicant authority in writing together with relevant documents, certified copies or other items.

2. This information may be in computerised form.

3. Original documents shall be transmitted only upon request in cases where certified copies would be insufficient. These originals shall be returned at the earliest opportunity.

Article 9

EXCEPTIONS TO THE OBLIGATION TO PROVIDE ASSISTANCE

1. Assistance may be refused or may be subject to the satisfaction of certain conditions or requirements, in cases where a Party is of the opinion that assistance under this Protocol would:

(a) be likely to prejudice the sovereignty of Croatia or that of a Member State which has been requested to provide assistance under this Protocol; or

(b) be likely to prejudice public policy, security or other essential interests, in particular in the cases referred to under Article 10/2); or

(c) violate an industrial, commercial or profesional secret.

2. Assistance may be postponed by the requested authority on the ground that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case, the requested authority shall consult with the applicant authority to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested authority may require.

3. Where the applicant authority seeks assistance which it would itself be unable to provide if so requested, it shall draw attention to that fact in its request. It shall then be for the requested authority to decide how to respond to such a request.

4. For the cases referred to in paragraphs 1 and 2, the decision of the requested authority and the reasons therefor must be communicated to the applicant authority without delay.

Article 10

INFORMATION EXCHANGE AND CONFIDENTIALITY

1. Any information communicated in whatsoever form pursuant to this Protocol shall be of a confidential or restricted nature, depending on the rules applicable in each of the Contracting Parties. It shall be covered by the obligation of official secrecy and shall enjoy the protection extended to similar information under the relevant laws of the Contracting Party that received it and the corresponding provisions applying to the Community authorities.

2. Personal data may be exchanged only where the Contracting Party which may receive them undertakes to protect such data in at least an equivalent way to the one applicable to that particular case in the Contracting Party that may supply them. To that end, contracting parties shall communicate to each other information on their applicable rules, including, where appropriate, legal provisions in force in the Member States of the Community.

3. The use, in judicial or administrative proceedings instituted in respect of operations in breach of customs legislation, of information obtained under this Protocol, is considered to be for the purposes of this Protocol. Therefore, the Contracting Parties may, in their records of evidence, reports and testimonies and in proceedings and charges brought before the courts, use as evidence information obtained and documents consulted in accordance with the provisions of this Protocol. The competent authority which supplied that information or gave access to those documents shall be notified of such use.

4. Information obtained shall be used solely for the purposes of this Protocol. Where one of the Contracting Parties wishes to use such information for other purposes, it shall obtain the prior written consent of the authority which provided the information. Such use shall then be subject to any restrictions laid down by that authority.

Article 11

EXPERTS AND WITNESSES

An official of a requested authority may be authorised to appear, within the limitations of the authorisation granted, as an expert or witness in judicial or administrative proceedings regarding the matters covered by this Protocol, and produce such objects, documents or certified copies thereof, as may be needed for the proceedings. The request for appearance must indicate specifically before which judicial or administrative authority the official will have to appear, on what matters and by virtue of what title or qualification the official will be questioned.

Article 12

ASSISTANCE EXPENSES

The Contracting Parties shall waive all claims on each other for the reimbursement of expenses incurred pursuant to this Protocol, except, as appropriate, for expenses to experts and witnesses, and those to interpreters and translators who are not public service employees.

Article 13

IMPLEMENTATION

1. The implementation of this Protocol shall be entrusted on the one hand to the customs authorities of Croatia and on the other hand to the competent services of the Commission of the European Communities and the customs authorities of the Member States as appropriate. They shall decide on all practical measures and arrangements necessary for its application, taking into consideration the rules in force in particular in the field of data protection. They may recommend to the competent bodies amendments which they consider should be made to this Protocol.

2. The Contracting Parties shall consult each other and subsequently keep each other informed of the detailed rules of implementation which are adopted in accordance with the provisions of this Protocol.

Article 14

OTHER AGREEMENTS

1. Taking into account the respective competencies of the European Community and the Member States, the provisions of this Protocol shall:

– not affect the obligations of the Contracting Parties under any other international agreement or convention;

– be deemed comlementary to agreements on mutual assistance which have been or may be concluded between individual Member States and Croatia; and shall

– not affect the Community provisions governing the communication between the competent services of the Commission of the European Communities and the customs authorities of the Member States of any information obtained under this Protocol which could be of interest to the Community.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, the provisions of this Protocol shall take precedence over the provisions of any bilateral agreement on mutual assistance which has been or may be concluded between individual Member States and Croatia insofar as the provisions of the latter are incompatible with those of this Protocol.

3. In respect of questions relating to the applicability of this Protocol, the Contracting Parties shall consult each other to resolve the matter in the framework of the Stabilisation and Association Committee set up under Article 114 of the Stabilisation and Association Agreement.

PROTOCOL 6

ON LAND TRANSPORT

Article 1

AIM

The aim of this Protocol is to promote cooperation between the Parties on land transport, and in particular transit traffic, and to ensure for this purpose that transport between and through the territories of the Parties is developed in a coordinated manner by means of the complete and interdependent application of all the provisions of this Protocol.

Article 2

SCOPE

1. Cooperation shall cover land transport, and in particular road, rail and combined transport, and shall include the relevant infrastructure.

2. In this connection, the scope of the Protocol shall cover in particular:

– transport infrastructure in the territory of one or other Party to the extent necessary to achieve the objective of this Protocol,

– market access, on a reciprocal basis, in the field of road transport,

– essential legal and administrative supporting measures including commercial, taxation, social and technical measures,

– cooperation in developing a transport system which meets environmental needs,

– a regular exchange of information on the development of the transport policies of the Parties, with particular regard to transport infrastructure.

3. Waterway transport in governed by the particular provisions of the Declaration in Annex II.

Article 3

DEFINITIONS

For the purposes of this Protocol, the following definitions shall apply:

(a) Community transit traffic: the carriage, by a carrier established in the Community, of goods in transit through Croatian territory en route to or from a Member State of the Community;

(b) Croatian transit traffic: the carriage, by a carrier established in Croatia, of goods in transit from Croatia through Community territory and destined for a third country or of goods from a third country destined for Croatia;

(c) combined transport: the transport of goods where the lorry, trailer, semi-trailer, with or without tractor unit, swap body or container of 20 feet or more, uses the road on the initial or final leg of the journey and on the other leg, rail or inland waterway or maritime services where this section exceeds 100 kilometres as the crow flies and make the initial or final road transport leg of the journey;

– between the point where the goods are loaded and the nearest suitable rail loading station for the initial leg, and between the nearest suitable rail unloading station and the point where the goods are unloaded for the final leg, or;

– within a radius not exceeding 150 km as the crow flies from the inland waterway port or seaport of loading or unloading.

INFRASTRUCTURE

Article 4

GENERAL PROVISION

The Contracting Parties hereby agree to adopt mutually coordinated measures to develop a multimodal transport infrastructure network as a vital means of solving the problems affecting the carriage of goods through Croatia in particular on the Pan-European Corridors V, VII, X and the Adriatic/Ionian Pan-European Transport Area connecting to Corridor VIII.

Article 5

PLANNING

The development of a multimodal regional transport network on the Croatian territory which serves the needs of Croatia and the South-Eastern European region covering the main road and rail routes, inland waterways, inland ports, ports, airports and other relevant modes of the network is of particular interest to the Community and Croatia. This network shall connect to the regional, Trans or Pan-European networks of the neighbouring countries and be interoperable with the Trans-European Transport Network of the Community. The respective projects and priorities will be assessed in accordance with methods used in the Transport Infrastructure Needs Assessment (TINA) taking into account the TINA results in neighbouring countries. The results of this assessment should identify the transport priorities for allocating Croatiažs own resources and any Community co-financing to projects on this network.

Article 6

FINANCIAL ASPECTS

1. The Community shall contribute financially, under Article 107 of the Agreement, to the necessary infrastructure work referred to in Article 5. This financial contribution may take the form of credit from the European Investment Bank and any other form of financing which can provide further additional resources.

2. In order to speed up the work the Commission will endeavour, as far as possible, to encourage the use of additional resources such as investment by certain Member States on a bilateral basis or from public or private funds.

RAIL AND COMBINED TRANSPORT

Article 7

GENERAL PROVISION

The Parties shall adopt the mutually coordinated measures necessary for the development and promotion of rail and combined transport as a mean of ensuring that in the future a major proportion of their bilateral and transit transport through Croatia is performed under more environmentally-friendly conditions.

Article 8

PARTICULAR ASPECTS RELATING TO INFRASTRUCTURE

As part of the modernisation of the Croatian railways, the necessary steps shall be taken to adapt the system for combined transport, with particular regard to the development or building of terminals, tunnel gauges and capacity, which require substantial investment.

Article 9

SUPPORTING MEASURES

The Parties shall take all the steps necessary to encourage the development of combined transport.

The purpose of such measures shall be:

– to encourage the use of combined transport by users and consignors,

– to make combined transport competitive with road transport, in particular through the financial support of the Community or Croatia in the context of their respective legislations,

– to encourage the use of combined transport over long distances and to promote, in particular the use of swap bodies, containers and unaccompanied transport in general,

– to improve the speed and reliability of combined transport and in particular:

– to increase the frequency of convoys in accordance with the needs of consignors and users,

– to reduce the waiting time at terminals and increase their productivity,

– to remove in an appropriate manner, all obstacles from the approach routes so as to improves access to combined transport,

– to harmonise, where necessary, the weights, dimensions and technical characteristics of specialised equipment, in particular so as to ensure the necessary compatibility of gauges, and to take coordinated action to order and to put into service such equipment as is required by the level of traffic,

- and, in general, to take any other appropriate action.

Article 10

THE ROLE OF THE RAILWAYS

In connection with the respective powers of the States and the railways, the Parties shall, in respect of both passenger and goods transport, recommend that their railways:

– step up cooperation, whether bilateral, multilateral or within international railway organisations, in all fields, with particular regard to the improvement of the quality and the safety of transport services,

– try to establish in common a system of organising the railways so as to encourage consignors to send freight by rail rather than road, in particular for transit purposes, on a basis of fair competition and while leaving the user freedom of choice in this matter,

– to prepare the participation of Croatia within the Trans-European Freight Network as defined in the Community acquis on the development of the railways.

ROAD TRANSPORT

Article 11

GENERAL PROVISIONS

1. With regard to mutual access to transport markets, the Parties agree, initially and without prejudice to paragraph 2, to maintain the regime resulting from bilateral agreements or other existing international bilateral instruments concluded between each Member State of the Community and Croatia or, where there are no such agreements or instruments, arising from the de facto situation in 1991.

However, whilst awaiting the conclusion of an agreement between the Community and Croatia on access to the road transport market, as provided for in Article 12, and on road taxation, as provided for in Article 13(2), Croatia shall cooperate with the Member States of the Community to amend these bilateral agreements to adapt them to this Protocol.

2. The Parties hereby agree to grant unrestricted access to Community transit traffic through Croatia and to Croatian transit traffic through the Community with effect from the date of entry into force of this Agreement.

3. By way of derogation from paragraph 2 the following provisions will apply to Croatian transit traffic through Austria:

(a) until 31 December 2002 a regime for Croatian transit identical to that applied under the bilateral Agreement between Austria and Croatia, signed on 6 June 1995, will be maintained. No later than 30 June 2002 the Parties will examine the functioning of the regime applied between Austria and Croatia in the light of the principle of non-discrimination which must apply to heavy goods vehicles from the European Community and such vehicles from Croatia in transit through Austria. Appropriate measures will be taken in order to ensure, if necessary, effective non-discrimination;

(b) with effect from 1 January 2003 a system of ecopoints similar to that laid down by Article 11 of Protocol No 9 to the 1994 Act of Accession of Austria to the European Union will apply until 31 December 2003. The method of calculation and the detailed rules and procedures for the management and control of the ecopoints will be agreed in good time by means of an exchange of letters between the Contracting Parties and will be in line with the provisions of Articles 11 and 14 of the abovementioned Protocol No 9.

4. If, as a result of the rights granted under paragraph 2, transit traffic by Community hauliers increases to such a degree as to cause or threaten to cause serious harm to road infrastructure and/or traffic fluidity on the axes mentioned in Article 5, and under the same circumstances problems arise on Community territory close to the Croatian borders, the matter shall be submitted to the Stabilisation and Association Council in accordance with Article 113 of the Agreement. The Parties may propose exceptional temporary, non-discriminatory measures as are necessary to limit or mitigate such harm.

5. If the European Community establishes rules aiming to reduce pollution caused by heavy goods vehicles registered in the European Union equivalent rules shall apply to heavy goods vehicles registered in Croatia that wish to circulate through the Community territory. The Stabilisation and Association Council shall decide on the necessary modalities.

6. The Parties shall refrain from taking any unilateral action that might lead to discrimination between Community and Croatian carriers or vehicles. Each Contracting Party shall take all steps necessary to facilitate road transport to or through the territory of the other Contracting Party.

Article 12

ACCESS TO THE MARKET

The Parties shall, as a matter of priority, undertake to work together to seek, each of them subject to their internal rules,

– courses of action likely to favour the development of a transport system which meets the needs of the Contracting Parties, and which is compatible, on the one hand, with the completion of the internal Community market and the implementation of the common transport policy and, on the other hand, with Croatiažs economic and transport policy,

– a definitive system for regulating future road transport market access between Contracting Parties on the basis of reciprocity.

Article 13

TAXATION, TOLLS AND OTHER CHARGES

1. The Parties accept that the taxation of road vehicles, tolls and other charges on either side must be non-discriminatory.

2. The Parties shall enter into negotiations with a view to-reaching an agreement on road taxation, as soon as possible, on the basis of the rules adopted by the Community on this matter. The purpose of this Agreement shall be, in particular, to ensure the free flow of trans-frontier traffic, to progressively eliminate differences between the road taxation systems applied by the Parties and to eliminate distortions of competition arising from such differences.

3. Pending the conclusion of the negotiations mentioned in paragraph 2, the Parties will eliminate discrimination between hauliers of the Community or Croatia when levying taxes and charges on the circulation and/or possession of heavy goods wehicles as well as taxes or charges levied on transport operations in the territory of the Parties. Croatia undertakes to notify the Commission of the European Communities, if so requested, of the amount of taxes, tolls and charges which it applies, as well as the method of calculating them.

4. Until the conclusion of the agreements mentioned in paragraph 2 and in Article 12 any change proposed after the entry into force of this Agreement to fiscal charges, tolls or other charges, including the systems for their collection which may be applied to Community traffic in transit through Croatia will be subject to a prior consultation procedure.

Article 14

WEIGHTS AND DIMENSIONS

1. Croatia accepts that road vehicles complying with Community standards on weights and dimensions may circulate freely and without hindrance in this respect on the routes covered by Article 5. During six months after the entry into force of this Agreement, road vehicles which do not comply with existing Croatian standards may be subject to a special non-discriminatory charge which reflects the damage caused by additional axle weight.

2. Croatia will endeavour to harmonise its existing regulations and standards for road construction with the legislation prevailing in the Community by the end of the fifth year after the entry into force of this Agreement and will make major efforts for improvement of the existing routes covered by Article 5 to those new regulations and standards within the proposed time, in accordance with its financial possibilities.

Article 15

ENVIRONMENT

1. In order to protect the environment, the Parties shall endeavour to introduce standards on gaseous and particulate emissions and noise levels for heavy goods vehicles, which ensure a high level of protection.

2. In order to provide the industry with clear information and to encourage coordinated research, programming and production, exceptional national standards in this field shall be avoided.

Vehicles which comply with standards laid down by international agreements also relating to environment may operate without further restrictions in the territory of the Parties.

3. For the purpose of introducing new standards, the Parties shall work together to achieve the abovementioned objectives.

Article 16

SOCIAL ASPECTS

1. Croatia shall harmonise its legislation on the training of road haulage personnel, particularly with respect to the carriage of dangerous goods, with Community standards.

2. Croatia, as a Contracting Party to the European Agreement concerning the work of crews of vehicles engaged in international road transport (ERTA), and the Community will coordinate to the maximum extent possible their policies concerning driving time, interruptions and rest periods for drivers and crew composition, in respect of the future development of the social legislation in this area.

3. The Parties shall cooperate with regard to implementation and enforcement of the social legislation in the field of road transport.

4. The Parties shall ensure the equivalence of their respective laws on the admission to the occupation of road haulage operator, with a view to their mutual recognition.

Article 17

PROVISIONS RELATING TO TRAFFIC

1. The Parties shall pool their experience and endeavour to harmonise their legislation so as to improve the flow of traffic during peak periods (weekends, public holidays, the tourist season).

2. In general, the Parties shall encourage the introduction, development and coordination of a road traffic information system.

3. They shall endeavour to harmonise their legislation on the carriage of pereishable goods, live animals and dangerous substances.

4. The Parties shall also endeavour to harmonise the technical assistance to be provided to drivers, the dissemination of essential information on traffic and other matters of concern to tourists, and emergency services including ambulance services.

SIMPLIFICATION OF FORMALITIES

Araticle 18

SIMPLIFICATION OF FORMALITIES

1. The Parties agree to simplify the flow of goods by rail and road, whether bilateral or in transit.

2. The Parties agree to begin negotiations with a view to concluding an agreement on the facilitation of controls and formalities relating to the carriage of goods.

3. The Parties agree, to the extent necessary, to take joint action on, and to encourage, the adoption f further simplification measures.

FINAL PROVISIONS

Article 19

WIDENING OF THE SCOPE

If one of the Parties concludes, on the basis of experience in the application of this Protocol, that other measures which do not fall within the scope of the Protocol are in the interest of coordinated European transport policy and, in particular, may help to solve the problem of transit traffic, it shall make suggestions in this respect to the other Party.

Article 20

IMPLEMENTATION

1. Cooperation between the Parties shall be carried out within the framework of a special subcommittee to be set up in accordance with Article 115 of the Agreement.

2. This subcommittee in particular:

(a) shall draw up plans for cooperation on rail and combined transport, transport research and the environment;

(b) shall analyse the application of the decisions contained in this Protocol and shall recommend to the Stabilisation and Association Committee appropriate solutions for any possible problems which might arise;

(c) shall, two years after the entry into force of the Agreement, undertake an assessment of the situation as regards infrastructure improvement and the implications of free transit;

(d) shall coordinate the monitoring, forecasting and other statistical work relating to international transport and in particular transit traffic.

Article 21

ANNEXES

The Annexes shall form an integral part of this Protocol.

ANNEX I

JOINT DECLARATION

1. The Community and Croatia take note that the levels of gaseous emissions and noise currently accepted in the Community for the purposes of heavy goods vehicle type approval from1 January 20011 are as follows:

Limit values measured on the European Steady Cycle (ESC) and the Euroopean Load Response (ELR) test:

Mass Mass Mass of Mass of Smoke

Of carbon of hydro nitrogen parti-

Monoxide carbons oxides culates

(CO) (HC) (Nox) (PT) m-1

Row A Euro III 2,1 0,66 5,0 0,10/0,13(a) 0,8

(a) For engines having a swept volume of less than 0,75 dmł per cylinder and a rated power speed of more than 3000 min-1

Limit values measured on the European Transient Cycle (ETC):

Mass Mass of Mass of Mass of Mass

Of carbon non-methane methane nitrogen of

Monoxide hydrocarbons oxides culates

(CO) (HC) (Nox) (PT) m-1

Row A Euro III 2,1 0,66 5,0 0,10/0,13(a) 0,8

 

(a) For engines having a swept volume of less than 0,75 dmł per cylinder and a rated power speed of more than 3000 min-1.

(b) For natural gas engines only.

(c) Not applicable for gas fuelled engines.

2. In the future, the Community nad Croatia shall endeavour to reduce the emissions of motor vehicles through the use of state of the art vehicle emission control technology coupled with improved quality of motor fuel.

ANNEX II

DECLARATION CONCERNING ARTICLE 2

Croatia expressed its interest in opening, as soon as possible, negotiations on future cooperation in the field of waterways transport.

The Community took careful note of the interest expressed by Croatia.

 

ZAVRŠNI AKT

ACTA FINAL

SLUTAKT

SCHLUSSAKTE

TELIKH PPAXH

FINAL ACT

ACTE FINAL

ATTO FINALE

SLOTAKTE

ACTA FINAL

PÄÄTÖSASIAKIRJA

SLUTAKT

FINAL ACT

The plenipotentiary of the REPUBLIC OF CROATIA,

of the one part, and

the plenipotentiaries of:

THE KINGDOM OF BELGIUM,

THE KINGDOM OF DENMARK,

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE HELLENIC REPUBLIC,

THE KINGDOM OF SPAIN,

THE FRENCH REPUBLIC,

IRELAND,

THE ITALIAN REPUBLIC,

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,

THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE PORTUGUESE REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE KINGDOM OF SWEDEN,

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

Contracting Parties to the Treaty establishing the European Community, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community, the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and the Treaty on European Union,

hereinafter referred to as »the Member States«, and of

the EUROPEAN COMMUNITY, the EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY and the EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY,

hereinafter referred to as »the Community«,

of the other part,

meeting in Luxemburg on 29/10/2001 for the signature of the Stabilisation and Association Agreement between the Republic of Croatia, of the one part, and the European Communities and their Member States, of the other part, hereinafter referred to as »the Agreement«;

have adopted the following texts:

the Agreement, its Annexes I–VIII; namely:

Annex I – Croatian Traffic concession for Community industrial products referred to in Article 18(2)

Annex II – Croatian Tariff concession for Community industrial products referred to in Article 18(3)

Annex III – Definition of »Baby beef« products referred to in Article 27(2)

Annex IV(a) – Croatian Tariff concession for agricultural products (duty-free for unlimited quantities at the date of entering into force of the Agreement) referred to in Article 27(3)(a)(i)

Annex IV(b) – Croatian Tariff concession for agricultural products (duty-free within quota at the entering into force of the Agreement) referred to in Article 27(3)(a)(ii)

Annex IV(c) – Croatian Tariff concession for agricultural products (duty-free for unlimited quantities one year after entering into force of the Agreement) referred to in Article 27(3)(b)(i)

Annex IV(d) – Croatian Tariff concession for agricultural products (progressive elimination of MFN duties within tariff quotas) referred to in Article 27(3)(c)(i)

Annex IV(e) – Croatian Tariff concession for agricultural products (progressive reduction of MFN duties for unlimited quantities) referred to in Article 27(3)(c)(ii)

Annex IV(f) – Croatian Tariff concession for agricultural products (progressive reduction of MFN duties within quotas) referred to in Article 27(3)(c)(iii)

Annex V(a) – Products referred to in Article 28(1)

Annex V(b) – Products referred to in Article 28(2)

Annex VI – Establishment: »Financial services« referred to in Article 50

Annex VII – Acquisition of real property by EU nationals – List of exceptions referred to in Article 60(2)

Annex VIII – Intellectual, Industrial and Commercial property rights referred to in Article 71

and the following Protocols:

Protocol 1 on textile and clothing products

Protocol 2 on steel products

Protocol 3 on trade between the Community and Croatian in processed agricultural products

Protocol 4 concerning the definition of the concept of »originating products« and methods of administrative cooperation

Protocol 5 on mutual administrative assistance in customs matters

Protocol 6 on land transport

The plenipotentiary of the Republic of Croatia and the plenipotentiaries of the Member States and of the Community have also adopted the following declarations listed below and annexed to this Final Act:

Joint Declaration concerning Articles 21 and 29 of the Agreement

Joint Declaration concerning Articles 41 of the Agreement

Joint Declaration concerning Articles 45 of the Agreement

Joint Declaration concerning Articles 46 of the Agreement

Joint Declaration concerning Articles 58 of the Agreement

Joint Declaration concerning Articles 60 of the Agreement

Joint Declaration concerning Articles 71 of the Agreement

Joint Declaration concerning Articles 120 of the Agreement

Joint Declaration concerning the Principality of Andorra

Joint Declaration concerning the Republic of San Marino

The plenipotentiary of the Republic of Croatia has taken note of the Unilateral declaration by the Community and its Member States, annexed to this Final Act.

 

For the Republic of Croatia

Ivica RAČAN

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté francaise, la Communanté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diesé Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Louis MICHEL

Pĺ Kongeriget Danmarks vegne

Mogens LYKKETOFT

Für die Bundesrepublik Deutschland

Joschka FISCHER

Gia thv Ellhvikh Dhmokatia

George PAPANDREOU

Por el Reino de Espańa

Josep PIQUE I CAMPS

Pour la République française

Hubert VEDRINE

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Tom KITT

Per la Repubblica italiana

Umberto VATTANI

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Lydie POLFER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Jozias VAN AARTSEN

Für die Republik Österreich

Benita FERRERO-WALDNER

Pela República Portuguesa

Jaime GAMA

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Erkki TUOMIOJA

För Konungariket Sverige

Anna LINDH

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Jack STRAW

Por las Comunidades Europeas

For De Europćiske Fćllesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Louis MICHEL

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunit- europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

For Europeiska gemenskaperna

Christopher PATTEN

JOINT DECLARATIONS

Joint Declaration on Articles 21 and 29

The Parties declare that in the implementation of Articles 21 and 29 they will examine, in the Stabilisation and Association Council, the impact of any preferential agreements negotiated by Croatia with third countries (excluding the countries covered by the EU Stabilisation and Association Process and other adjacent countries which are not EU members). This examination will allow for an adjustment of Croatian concessions to the European Community if Croatia were to offer significantly better concessions to these countries.

Joint Declaration concerning Article 41

1. The community declares its readiness to examine, within the Stabilisation and Association Council, the issue of Croatiažs participation in diagonal cumulation of rules of origin once economic and commercial as well as other relevant conditions for granting diagonal cumulation have been established.

2. With this in mind, Croatia declares its readiness to enter into negotiations as soon as possible in order to start economic and trade cooperation with a view to establishing free trade areas with, in particular, the other countries covered by the European Unionžs Stabilisation and Association Process.

Joint Declaration concerning Article 45

It is understood that the notion »children« is defined in accordance with national legislation of the host country concerned.

Joint Declaration concerning Article 46

It is understood that the notion »members of their family« is defined in accordance with national legislation of the host country concerned.

Joint Declaration concerning Article 58

The Parties express their interest in opening, as soon as possible, discussions on future cooperation in the field of air transport.

Joint Declaration concerning Article 60

The Parties agree that the provisions laid down in Article 60 shall not be construed to prevent proportionate, non-discriminatory restrictions to the acquisition of real estate based on general interest, nor otherwise affect the Partiesž rules governing the system of property ownership, except as specifically laid down therein.

It is understood that the acquisition of real estate by Croatian nationals is allowed in the Member States of the European Union in accordance with the applicable Community law, subject to specific exceptions permitted thereby and applied in conformity with the applicable national legislations of the Member States of the European Union.

Joint Declaration concerning Article 71

The Parties agree that for the purpose of this Agreement, intellectual, industrial and commercial property includes in particular copyright, including the copyright in computer programmes, and neighbouring rights, the rights relating to databases, patents, industrial designs, trademarks and service marks, topographies of integrated circuits geographical indications, including appellation of origins, as well as protection against unfair competition as referred to in Article 10a of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and protection of undisclosed information on know-how.

Joint Declaration concerning Article 120

(a) For the purposes of the interpretation and practical-application of the Agreement, the Parties agree that the cases of special urgency referred to in Article 120 of the Agreement mean cases of material breach of the Agreement by one of the two Parties. A material breach of the Agreement consists in

– repudiation of the Agreement not sanctioned by the general rules of international law

– violation of the essential elements of the Agreement set out in Article 2

(b) The parties agree that the »appropriate measures« referred to in Article 120 are measures taken in accordance with international law. If a Party takes a measure in a case of special urgency pursuant to Article 120, the other Party may avail itself of the dispute settlement procedure.

DECLARATIONS CONCERNING PROTOCOL 4

Joint Declaration concerning the Principallity of Andorra

1. Products originating in the Principality of Andorra falling within Chapters 25 to 97 of the Harmonised System shall be accepted by Croatia as originating in the Community within the meaning of this Agreement.

2. Protocol 4 shall apply mutatis mutandis for the purpose of defining the originating status of the abovementioned products.

Joint Declaration concerning the the Republic of San Marino

1. Products originating in the Republic of San Marino shall be accepted by Croatia as originating in the Community within the meaning of this Agreement.

2. Protocol 4 shall apply mutatis mutandis for the purpose of defining the originating status of the abovementioned products.

UNILATERAL DECLARATION

Declaration by the Community and its Member States

Considering that exceptional trade measures are granted by the European Community to countries participating or linked to the EU Stabilisation and Association Process including Croatia on the basis of Council Regulation (EC) No 2007/2000, the European Community and its Member States declare:

– that, pursuant to Article 30 of this Agreement, those of the unilateral autonomous trade measures which are more favourable shall apply in addition to the contractual trade concessions offered by the Community in this Agreement as long as Regulation (EC) No 2007/2000 applies;

– that, in particular, for the products covered by Chapters 7 and 8 of the Combined Nomenclature, for which the Common Customs Tariff provides for the application of ad valorem customs duties and a specific customs duty, the reduction shall apply also to the specific customs duty in derogation from the relevant provision of Article 27(1).

 

Za Republiku Hrvatsku

v. r. Ivica RAČAN

predsjednik Vlade Republike Hrvatske

 

Za Kraljevinu Belgiju

v. r. Louis MICHEL

zamjenik predsjednika Vlade

i ministar vanjskih poslova

 

Za Kraljevinu Dansku

v. r. Mogens LYKKETOFT

ministar vanjskih poslova

 

Za Saveznu Republiku Njemačku

v. r. Joschka FISCHER

savezni ministar vanjskih poslova i potpredsjednik Vlade

 

Za Helensku Republiku

v. r. George PAPANDREOU

ministar vanjskih poslova

 

Za Kraljevinu Španjolsku

v. r. Josep PIQUE I CAMPS

ministar vanjskih poslova

Za Francusku Republiku

v. r. Hubert VEDRINE

ministar vanjskih poslova

Za Irsku

v. r. Tom KITT

državni ministar pri Ministarstvu poduzetništva, trgovine i zapošljavanja Irske (s posebnom nadležnošću za pitanja rada, zaštite potrošača i međunarodne trgovine)

Za Talijansku Republiku

v. r. Umberto VATTANI

stalni predstavnik pri Europskim zajednicama

Za Veliko Vojvodstvo Luksemburga

v. r. Lydie POLFER

ministrica vanjskih poslova

Za Kraljevinu Nizozemsku

v. r. Jozias VAN AARTSEN

ministar vanjskih poslova

Za Republiku Austriju

v. r. Benita FERRERO-WALDNER

savezna ministrica vanjskih poslova

Za Portugalsku Republiku

v. r. Jaime GAMA

ministar vanjskih poslova

Za Republiku Finsku

v. r. Erkki TUOMIOJA

ministar vanjskih poslova

Za Kraljevinu Švedsku

v. r. Anna LINDH

ministrica vanjskih poslova

Za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske

v. r. Jack STRAW

ministar vanjskih poslova

Za Europsku zajednicu:

v. r. Louis MICHEL

zamjenik predsjednika Vlade i ministar vanjskih poslova Kraljevine Belgije, predsjedavajući Vijeća Europske unije

Christopher PATTEN

član Komisije Europskih zajednica

 

POPIS DODATAKA

Dodatak I. Hrvatske carinske koncesije za industrijske proizvode iz Zajednice navedene u članku 18., stavak (2)

Dodatak II. Hrvatske carinske koncesije za industrijske proizvode iz Zajednice navedene u članku 18., stavak (3)

Dodatak III. Definicija proizvoda od mlade govedine (baby beef) navedenih u članku 27., stavak (2)

Dodatak IV. (a) Hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode (Nulta stopa carine za neograničene količine od dana stupanja na snagu Sporazuma) navedene u članku 27., stavak (3) (a) (i)

Dodatak IV. (b) Hrvatske carinske koncesije za poljoprivedne proizvode (Nulta stopa carine unutar kvote od stupanja na snagu Sporazuma) navedene u članku 27., stavak (3) (a) (ii)

Dodatak IV. (c) Hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode (Nulta stopa carine za neograničene količine nakon jedne godine od stupanja na snagu Sporazuma) navedene u članku 27., stavak (3) (b) (i)

Dodatak IV. (d) Hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode (Postupno ukidanje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države unutar carinskih kvota) navedene u članku 27., stavak (3) (c) (i)

Dodatak IV. (e) Hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode (Postupno snižavanje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države za neograničene količine) navedene u članku 27., stavak (3) (c) (ii)

Dodatak IV. (f) Hrvatske carinske koncesije za poljoprivredne proizvode (Postupno snižavanje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države unutar kvota) navedene u članku 27., stavak (3) (c) (iii)

Dodatak V. (a) Proizvodi navedeni u članku 28., stavak (1)

Dodatak V. (b) Proizvodi navedeni u članku 28., stavak (2)

Dodatak VI. Poslovni nastan: financijske usluge navedene u članku 50.

Dodatak VII. Stjecanje nekretnina od strane državljana Europske unije – Popis izuzetaka naveden u članku 60. stavak (2)

Dodatak VIII. Pravo intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva navedeno u članku 71.

 

DODATAK I.

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE IZ ZAJEDNICE
navedene u članku 18., stavak (2)

Carine će se sniziti kako slijedi:

– danom stupanja na snagu Sporazuma carine će se sniziti na 60% osnovne carine,

– 1. siječnja 2003. godine carine će se sniziti na 30% osnovne carine,

– 1. siječnja 2004. godine ukinut će se preostale carine.

 

HS 6+ Opis

25.01 Sol (uključujući jestivu sol i denaturiranu sol) i čist natrijev klorid, otopljen ili neotopljen u vodi ili s dodanim tvarima protiv grudanja ili tvarima za poboljšanje sipkosti; morska voda

2501.001 - - - sol za jelo i prehrambenu industriju

2501.002 - - - sol za ostalu industriju

2501.009 - - ostalo

25.15 Mramor, travertin, ekozin i drugo vapnenačko kamenje za spomenike, građevine i drugo, prividne specifične mase 2,5 ili veće i alabaster, uključujući i grubo klesan ili piljen ili na drugi način oblikovan u četvrtaste ili pravokutne blokove ili ploče

2515.1 Mramor i travertin

2515.11 - - sirovi i grubo klesan

2515.12 - - piljen ili na drugi način oblikovan u četvrtaste ili pravokutne blokove ili ploče

2515.20 - ekozin i drugo vapnenačko kamenje za spomenike, građevine i dr.; alabaster

27.10 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu, koji po masi sadrže 70% ili više naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda;

2710.001 - motorni benzin i ostala laka ulja

2710.0014 - - - - specijalni benzin (ekstrakcijski i dr.)

2710.0015 - - - - specijalni teški benzin (white spirit)

2710.0017 - - - - gorivo za mlazne motore benzinskog tipa

2710.002 - - - petrolej (kerozin) i ostala srednja ulja:

2710.0021 - - - - petrolej za motore (kerozin)

2710.0022 - - - - gorivo za mlazne motore petrolejskog (kerozinskog) tipa

2710.0023 - - - - alfa i normalni olefini (mješavine), normalni parafini (C10–C13)

2710.003 - - - teška ulja, osim otpadnih i za daljnju preradu

2710.0033 - - - - niskosumporno lako, srednje, teško i ekstra teško loživo ulje

2710.0034 - - - - ostalo lako, srednje i ekstra teško loživo ulje

2710.0035 - - - - bazna ulja

2710.0039 - - - - ostala teška ulja i proizvodi na osnovi tih ulja

27.11 Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

2711.1 - ukapljeni (tekući)

2711.12 - - propan

2711.13 - - butan

2711.19 - ostalo

2711.191 - - - mješavine propana i butana

2711.199 - - - ostalo

2711.29 - - ostalo

27.12 Vazelin; parafin, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak od mrkog ugljena i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni

2712.10 - vazelin

2712.20 - parafin koji po masi, sadrži manje od 0,75% ulja

27.13 Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci iz nafte ili iz ulja, od bitumenskih minerala

2713.20 - naftni bitumen

27.15 Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski kit, »cutback«)

2715.009 - - - ostalo

2803.00 Ugljik (ugljena čađa i ostali oblici ugljika, na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni)

2803.001 - - - čađa

28.06 Klorovodik (klorovodična kiselina); klorsulfonska kiselina

2806.10 - klorovodik (klorovodična kiselina)

2806.101 - - - pro analisi

2808.00 Dušična kiselina, sulfonitrične kiseline:

2808.002 - - - ostala dušična kiselina

28.14 Amonijak, bezvodni ili u vodenoj otopini:

28014.20 - amonijak u vodenoj otopini

2814.201 - - - pro analisi

28.15 Natrijev hidroksid (kaustična soda); kalijev hidroksid (kaustična potaša); natrijevi ili kalijevi peroksidi:

2815.11 Kruti:

2815.111 - - - u granulama ili zrncima pro analisi

2815.20 - kalijev hidroksid (kaustična potaša)

2815.201 - - - u granulama ili zrncima pro analisi

29.02 Ciklični ugljikovodici

2902.4 - ksileni

2902.41 -o-ksileni

2902.411 - - - pro analisi

2902.42 - m-ksilen

2902.421 - - - pro analisi

2902.43 - p-ksilen

2902.431 - - - pro analisi

2902.44 - izomeri kiselina u mješavini

2902.441 - - - pro analisi

29.05 Aciklički alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati

2905.1 - zasićeni jednohidroksilni alkoholi

2905.11 - metanol (metilakohol)

2905.111 - - - pro analisi

2905.12 propan-1-ol (propilakohol) i propan-2-ol (izopropil alkohol)

2905.121 - - - pro analisi

29.14 Ketoni i kinoni, sa ili bez drugih kisikovih funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati

2914.1 - aciklički ketoni bez drugih kisikovih funkcija

2914.11 - aceton

2914.111 - - - pro analisi

29.15 Zasićene acikličke monokarbonske kiseline i njihove anhidridi, halidi, peroksidi i perkiseline, njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati

2915.3 - esteri octene kiseline

2915.311 - - - pro analisi

29.33 Heterociklički spojevi s jednim ili više duškovih heteroatoma

2933.6 - spojevi koji imaju nekondenzirani prsten triazina u strukturi (hidrogenirani ili nehidrogenirani)

2933.691 - - - atrazin

30.02 Ljudska krv, životinjska krv pripremljena za uporabu u terapeutske, profilaktične ili dijagnostičke svrhe; antiserumi, ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi dobiveni biotehnološkim procesima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizma (osim kvasca) i slični proizvodi

3002.30 - cjepiva za veterinarsku uporabu

30.03 Lijekovi (osim proizvoda iz tr. br. 30.02, 30.05. ili 30.06.) koji se sastoji od dvaju ili više sastojaka i koji su pomiješani za terapeutsku ili profilaktičku uporabu, ali nisu pripremljeni za odmjerene doze niti su u obliku ili pakiranju za maloprodaju

3003.90 - ostali

3003.909 - - - ostalo

30.04 Lijekovi (osim proizvoda iz tr. br. 30.02, 30.05 ili 30.06) koji se sastoje od pomiješanih ili nepomiješanih proizvoda za terapeutsku ili profilaktičku uporabu, pripremljeni u odmjerene doze ili u oblike ili pakiranjima za malopodaju

3004.10 - koji sadrže peniciline ili njihove derivate, sa strukturom penicilinske kiseline ili streptomicine i njihove derivate

3004.101 - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.20 - koji sadrže ostale antibiotike

3004.201 - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.3 - koji sadrže homogene ili duge proizvode iz tar. broja 29.37, ali ne sadrže antibiotike

3004.31 - koji sadrže inzulin

3004.311 - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.32 - koji sadrže adrenokortikalne hormone

3004.321 - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.39 - - ostali

3004.391 - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.40 - - koji sadrže alkaloide ili njihove derivate, ali ne sadrže hormone i druge proizvode iz tar. broja 29.37 niti antibiotike

3004.401 - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.50 - ostali lijekovi koji sadrže vitamine ili druge proizvode iz tar. broja 29.36

3004.501 - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.90 - ostalo

3004.902 - - - gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.909 - - - ostalo

30.06 Farmaceutska roba navedena u napomeni 4 uz ovo poglavlje

3006.50 - kutije i slogovi za prvu pomoć

32.07 Pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje i pripremanje boje, staklasti emajli i glazure, presvlake, tekući keramički lakovi i slični preparati, koji se upotrebljavaju u industriji keramike, emajliranja i stakla, frita od stakla i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili ljuskica

3207.10 - pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje, pripremljene boje i slični preparati

3207.20 - staklasti emajli i glazure, presvlake i slični preparati

3207.30 - tekući keramički lakovi i slični preparati

3207.40 - frita od stakla i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili ljuskica

32.08 Premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi sintetskih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergiranih ili otopljenih u nevođenom mediju; otopine definirane napomenom 4 uz ovo poglavlje

3208.10 - na osnovi poliestera

3208.20 - na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera

32.09 Premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi sintetskih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergiranih ili otopljenih u vodi:

3209.10 - na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera

3209.90 - ostalo

32.14 Staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje, smolni cementi, mase za brtvljenje i drugi kitovi; ličilačka punila; nevatrostalni preparati za površinsku obradu fasada, unutarnjih zidova, podova, stropova i slično;

3214.10 - staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje, smolni cementi, mase za brtvljenje, drugi kitovi i ličilačka punila

3214.90 - ostalo

32.15 tiskarske boje, tuševi i crnila za pisanje ili crtanje i ostala crnila, uključujući nekoncentrirane ili u krutom stanju

3215.1 - tiskarske boje

3215.11 - - crna

3215.19 - - ostale

33.04 Proizvodi za uljepšavanje i šminkanje i proizvodi za njegu kože (osim lijekova), uključujući i preparate za zaštitu od sunca ili za pojačavanje pigmentacije pri sunčanju ili za tamnjenje kože, preparati za manikir i pedikir

3304.99 - ostalo

3304.999 - - - pripremljeni za prodaju na malo

33.07 Preparati za brijanje, uključujući i one koji se upotrebljavaju prije i nakon brijanja, dezodoransi za osobnu uporabu, preparati za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati, nespomenuti ili neuključeni na drugom mjestu; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimirani ili neparfimirani, uključujući i one koji imaju dezinfekcijska svojstva

3307.90 - ostalo

3307.909 - - - pripremljeni za prodaju na malo

34.05 Politure i laštila, za obuću, pokućstvo, podove, karoserije, staklo ili kovine, paste i praškovi za čišćenje i slični preparati (uključujući i one u obliku papira, vate, pusta, netkanih tkanina, celularne plastike ili celularne gume, impregnirani ili prevučeni takvim preparatima), osim voskova iz tar. broja 34.04

3405.10 - politure, laštila i slični preparati za obuću i kožu

3405.20 politure, laštila i slični preparati za održavanje drvenog pokućstva, podova i ostale drvenarije

3405.30 - politure i slični preparati za karoserije, osim politura za kovine

3405.40 - paste, praškovi i ostali preparati za čišćenje

3405.90 - ostalo

3406.00 Svijeće, svjećice i sl.

3605.00 Šibice, osim pirotehničkih proizvoda iz tar. broja 36.04

37.01 Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, bilo od kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, u kasetama ili bez kaseta

3701.10 - za rendgensko snimanje

3814.00 Složena organska otapala i razrjeđivači, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; sredstva pripremljena za skidanje premazanih sredstava ili lakova

3820.00 Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje

39.05 Polimeri vinilacetata ili drugih vinilestera, u primarnim oblicima; ostali polimeri vinila u primarnim oblicima:

3905.1 - poluvinilacetat

3905.12 - - u vodenoj disperziji

3905.19 - - ostali

39.19 Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i ostali slični oblici od plastičnih masa, uključujući i one u smocima

3919.90 - ostalo

39.20 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa, koje nisu celularne strukture ili koje nisu pojačane, laminirane, na podlozi ili slično kombinirane s drugim materijalima

3920.10 - od polimera etilena

3920.101 - - - folija debljine do 12 mikrona u kolutima širine od 50 do 99 mm

39.23 Proizvodi za transport i pakiranje robe, od plastičnih masa; čepovi, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa

3923.2 - vreće i vrećice (uključujući stožaste)

3923.21 - - od polimera etilena

3923.29 - - od ostalih plastičnih masa

3923.40 - kalemovi, kopsovi, cjevčice i slične podloge

3923.90 - ostalo

3923.901 - - - bačve i cisterne

3923.909 - - - ostalo

39.24 Stolno posuđe, kuhinjsko posuđe i ostali kućanski proizvodi te toaletni proizvodi, od plastičnih masa

3924.10 - stolno i kuhinjsko posuđe i pribor

3924.90 - ostalo

39.25 Građevinski proizvodi za ugradnju, od plastičnih masa, nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu

3925.10 - spremnici, cisterne, kace i slične posude, obujma iznad 300 l

3925.20 - vrata, prozori i okviri za njih, pragovi za vrata

3925.30 - kapci, rolete (uključujući venecijanske rolete) i slični proizvodi i njihovi dijelovi

3925.90 - ostalo

40.09 Cijevi i crijeva od gume, od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume, s priborom ili bez pribora (npr. spojnice, koljena, prirubnice)

4009.10 - nepojačani i nekombinirani s drugim materijalima, bez pribora

4009.20 - pojačani ili kombinirani samo s kovinom, bez pribora

4009.40 - pojačani ili kombinirani s drugim materijalima, bez pribora

4009.50 - s priborom

4009.509 - - - ostali

42.02 Kovčezi, škrinje, neseseri, atašekovčezi, torbe za spise, đačke torbe, futrole za naočale, futrole za dalekozore, frutrole za fotoaparate, futrole za glazbala, futrole za puške i za pištolje te slični spremnici; putne torbe, toaletne torbe, rančevi, ženske torbice, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za kovani novac, futrole i korice za mape ili dokumente, tabakere, duhanske vrećice, torbe za alat, športske torbe, omotači za boce, kutije za draguljarske predmete, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični spremnici, od kože, umjetne kože, od folija od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanvlakna ili od kartona ili potpuno ili pretežno presvučenim tim materijalima ili papirom

4202.1 kovčezi, škrinje, neseseri, atašekovčezi, torbe za spise, đačke torbe i slični spremnici

4202.11 - - s vanjskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože

4202.12 - - s vanjskom površinom od plastičnih masa ili od tekstilnih materijala

4202.19 - - ostalo

4202.2 - ručne torbe, s remenom za rame ili bez remena za rame uključujući i one bez ručnih drški

4202.21 - - s vanjskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože

4202.22 - - s vanjskom površinom od plastičnih masa ili tekstilnih materijala

4202.29 - - ostalo

4202.3 - proizvodi koji se obično nose u džepu ili ručnoj torbi

4202.31 - - s vanjskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože

4202.32 - - s vanjskom površinom od plastične mase ili od tekstilnih materijala

4202.39 - - ostali

4202.9 - ostalo

4202.91 - - s vanjskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože

4202.92 - - s vanjskom površinom od plastične mase ili od tekstilnih materijala

4202.99 - - ostalo

43.02 Štavljena ili obrađena krzna (uključujući glave, repove, šape ili druge komade ili odsječke), nesastavljene ili sastavljene (s dodanim ili bez dodanog drugog materijala), osim onih koji se razvrstavaju u tar. broj 43.03

4302.1 - cijela krzna, sa ili bez glava, repova, šapa ili nožica, nesastavljen

4302.11 - - od nerca

4302.12 - - od pitomog ili divljeg zeca

4302.13 - - od ovih vrsta janjadi: astrahanske, janjadi sa širokim repom, karakul, perzijske i slične janjadi, indijske, kineske, mongolske i tibetske janjadi, cijela, sa ili bez glava, repova ili nožica

4302.19 - - ostala

4302.20 - glave, repovi, šape, nožice i ostali komadi ili odsječci, nesastavljeni

4302.30 - cijela krzna i njihovi dijelovi ili odsječci, sastavljeni

4304.00 Umjetno krzno i proizvodi od umjetnog krzna

4304.009 - - - proizvodi od umjetnog krzna

44.06 Drveni željeznički i tramvajski pragovi

4406.10 - neimpregnirani

4406.101 - - - hrastovi

4406.102 - - - bukovi

4406.109 - - - ostali

4406.90 - ostali

4406.901 - - - hrastovi

4406.902 - - - bukovi

4406.909 - - - ostali

44.18 Građevinska stolarija i ostali drveni proizvodi za građevinarstvo, uključujući ploče sa saćem, sastavljene parketne ploče, rezanu i cijepanu šindru

4418.10 - prozori, vrataprozori i okviri

4418.20 - vrata, dovratnici i pragovi

4418.30 - parketne ploče

48.05 Ostali nepremazani papir i karton, u smocima ili listovima, koji nije dalje prerađen osim u skladu s napomenom 2 uz ovo poglavlje

4805.10 - polucelulozni papir za valoviti sloj (fluting)

48.11 Papir, karton, celulozna vata i listovi i vrpce od celuloznih vlakana, premazani, impregnirani, prekriveni, površinski obojeni, urešeni ili tiskani, u kolutima ili listovima, osim proizvoda iz tar. br. 48.03, 48.09 ili 48.10

4811.2 - papir i karton premazani ljepilom

4811.29 - - ostalo

4811.299 - - - ostalo

48.14 Zidne tapete i slične papirne pozidnice; papirne vitrofanije za prozore

4814.10 - papir sa zrnatom površinom (»Ingrain«)

4814.20 - zidne tapete i slične papirne pozidnice, s licem premazanim ili prekrivenim slojem plastične mase, koja ima zrnaste, reljefne, bojene, tiskane ili drukčije ukrašene površine

4814.30 - zidne tapete i slične papirne pozidnice, s licem prekrivenim materijalom za pletarstvo, međusobno spojenim ili nespojenim u paralelne niti ili tkane

4814.90 - ostalo

48.17 Poštanske omotnice (koverte), pisma-omotnice (pisma koverte) dopisnice i karte za dopisivanje, bez slike, od papira ili kartona, slogovi za dopisivanje u kutijama, vrećicama, notesima i sličnim pakiranjima, od papira ili kartona

4817.10 - poštanske omotnice (koverte)

4817.20 - pisma-omotnice (pisma koverte), dopisnice i karte za dopisivanje (bez slike)

4817.30 - slogovi za dopisivanje u kutijama, vrećicama, notesima i u sličnim pakiranjima, od papira ili kartona

48.19 Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za pakiranje, od papira, kartona, celulozne vate i listova ili trka od celuloznih vlakana; kartonažni proizvodi od papira ili kartona, registratori i slični proizvodi, koji se upotrebljavaju u uredima, trgovinama ili slično

4819.10 - kutije od valovitog papira ili kartona

4819.20 - složive kutije od nevalovitog papira ili kartona

4819.209 - - - ostale

4819.30 - vreće i vrećice sa širinom osnove od 40 cm ili većom

4819.40 - ostale vreće i vrećice, uključujući tuljke

4819.50 - ostali spremnici za pakiranje, uključujući omote za gramofonske ploče

4819.501 - - - kutije valjkastog oblika izrađene od više vrsta materijala (»kombi doze«)

4819.60 - kartonažni proizvodi od papira ili kartona (registratori i slični proizvodi), koji se upotrebljavaju u uredima, trgovinama i slično

48.20 Registri, knjigovodstvene knjige, podsjetnici, knjige za narudžbe, praznične knjige, agende, memorandum-blokovi, dnevnici i slični proizvodi, bilježnice, podmetači za pisanje kombinirani s upojnim papirom, korice za slobodne listove (osim običnih knjigovezačkih korica za uvez knjiga), mape, košuljice i fascikli za spise, poslovni obrasci u više primjeraka, slogovi s umetkom karbon-papira i slični papirni ili kartonski proizvodi za pisanje, albumi za uzorke ili kolekcije i omoti za knjige, od papira ili kartona

4820.10 - registri, knjigovodstvene knjige, podsjetnici, knjige za narudžbe, priznanične knjige, agende, memorandum-blokovi, dnevnici i slični proizvodi

4820.20 - bilježnice

4820.30 - korice za slobodne listove (osim običnih knjigovezačkih korica za uvez knjiga), mape, košuljice i fascikli za spise

4820.40 - poslovni obrasci u više primjeraka i slogovi s umetkom karbon-papira

4820.50 - albumi za uzorke ili kolekcije

4820.90 - ostalo

4820.901 - - - obrasci

4820.909 - - - ostalo

48.21 Etikete, papirne ili kartonske, svih vrsta, tiskane i netiskane

4821.10 - tiskane

4821.90 - ostale

48.23 Ostali papiri, karton, celulozna vata te listovi i vrpce od celuloznih vlakana, sječeni u određene veličine ili oblike, drugi proizvodi od papirne mase, papira, kartona, celulozne vate ili listova ili vrpci od celuloznih vlakana

4823.1 - papir premazan ljepilom, u kolutima ili vrpcama

4823.11 - - samoljepivi

4823.19 - - ostali

4823.40 - role, listovi i diskovi, tisani za registrirajuće aparate

4823.5 - ostali papiri i karton, za tiskanje, pisanje ili druge grafičke svrhe

4823.51 - - tiskani, reljefni ili bušeni

4823.59 - - ostalo

4823.60 - papirni ili kartonski poslužavnici, zdjele, tanjuri, šalice i slično

4823.70 - lijevani ili prešani proizvodi od papirne mase

4823.90 - ostalo

4823.909 - - - ostalo

64.02 Ostala obuća s potplatima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase

6402.1 - športska obuća

6402.19 - - ostalo

6402.20 - obuća s licem od traka ili remenja spojenih s potplatom ukivanjem čepova

6402.30 - ostala obuća s kapicom od kovine

6402.9 - ostala obuća

6402.91 - - koja pokriva gležanj

6402.99 - - ostalo

64.03 Obuća s potplatima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili umjetne kože (rekonstituirane) i licem (gornjištem) od kože

6403.1 - športska obuća

6403.19 - - ostalo

6403.20 - obuća s potplatima od kože i licem (gornjištem) od kožnih remenova koji idu preko rista i oko palca

6403.30 - obuća s drvenim potplatom, bez tabanice i bez kapice od kovine

6403.40 - ostala obuća s kapicom od kovine

6403.5 - ostala obuća s potplatima od kože

6403.51 - - koja pokriva gležanj

640.59 - - ostala

6403.9 - ostala obuća

6403.91 - - koja pokriva gležanj

6403.99 - - ostala

64.05 Ostala obuća

6405.10 - s licem od kože ili umjetne kože

6405.20 - s licem od tekstilnih materijala

6504.00 Šeširi i druga pokrivala glave, pleteni ili izrađeni sastavljanjem vrpci bilo od kojeg materijala, uključujući i podstavljene ili ukrašene

65.05 Šeširi i druga pokrivala glave, pleteni ili kačkani ili izrađeni od čipke, pusta ili ostalih metražnih materijala (osim vrpci), uključujući podstavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kojeg materijala, uključujući podstavljene ili ukrašene.

6505.10 - mreže za kosu

6505.90 - ostalo

65.06 Ostala pokrivala glave, uključujući podstavljena ili ukrašena

6506.10 - zaštitna pokrivala (kacige, šljemovi i slično)

6506.9 - ostala

6506.91 - - od kaučuka, gume ili plastične mase

6506.92 - - krznena

6506.99 - - od ostalih materijala

6507.00 Vrpce za unutarnje opšivanje, podstave, navlake, osnove, okviri, štitnici i podbradnici, za pokrivala glave

66.01 Kišobrani i suncobrani (uključujući štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)

6601.10 - vrtni i slični kišobrani-suncobrani

6601.9 - ostalo

6601.91 - - teleskopski

6601.99 - - ostalo

6602.00 Štapovi, štapovi-stolci, bičevi, korbači i slično

66.03 Dijelovi, ukrasi i pribor proizvoda iz tar. broja 66.01 i 66.02

6603.10 - drške

6603.20 - okviri za kišobrane, uključujući montirane okvire na šipkama (štapovima)

6603.90 - ostalo

68.02 Obrađeni kamen za spomenike i građevine (osim škriljevca) i proizvodi od njih, osim proizvoda iz tar. broja 68.01; kockice za mozaik i slično, od prirodnog kamena (uključujući i od škriljevca), na podlozi ili bez podloge; umjetno obojane granule, ljuskice i prah, od prirodnog kamena (uključujući od škriljevca)

6802.2 - ostali kamen za spomenike i građevine i proizvodi od njega, jednostavno sječen ili rezan pilom, s ravnom glatkom površinom

6802.21 - - mramor, travertin i alabaster

6802.22 - - ostali vapnenački kamen

6802.29 - - ostali kamen

6802.9 - ostalo

6802.91 - - mramor, travertin i alabaster

6802.92 - - ostali vapnenački kamen

6802.99 -- ostali kamen

68.04 Mlinsko kamenje, brusovi, brusne ploče i slično bez postolja, za mljevenje, brušenje, oštrenje poliranje, izravnavanje ili sječenje, brusovi za ručno oštrenje ili poliranje i njihovi dijelovi od prirodnog kamena, od aglomeriranoga prirodnog ili umjetnog abrazivnog materijala, ili od keramike s dijelovima ili bez dijelova od drugih materijala

6804.2 - ostalo

6804.22 - - od ostalih aglomeriranih abrazivnih materijala ili od keramike

6804.30 - brusovi za ručno oštrenje ili poliranje:

6804.309 - - - od umjetnih materijala

68.05 Abrazivni materijali, prirodni ili umjetni, u obliku praha ili zrna, naneseni na podlogu od tekstila, papira, kartona ili drugih materijala, uključujući isječene u određene oblike, prošivene ili drukčije sastavljene

6805.10 - na podlozi od tekstilnih tkanina

6805.20 - na podlozi od papira ili kartona

6805.30 - na podlozi od ostalih materijala

68.06 Vuna od troske (zgure), vuna od kamena i slične mineralne vune, ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline, pjenušava troska i slični ekspandirani mineralni materijali, mješavine i proizvodi od mineralnih materijala za toplinsku ili zvučnu izolaciju ili za apsorbiranje zvuka, osim onih iz tarifnih brojeva 68.11, 68.12 ili iz poglavlja 69

6806.10 - vuna od troske, vuna od kamena i slične mineralne vune (uključujući međusobne mješavine), u rasutom staju, listovima, pločama i smocima

68.07 Proizvodi do bitumena ili od sličnih materijala (npr. od bitumena od nafte ili od smole katrana kamenog ugljena)

6807.10 - u smocima

6807.90 - ostalo

6807.909 - - - ostalo

6808.00 Ploče, pločice, blokovi i slično, od biljnih vlakana, slame, šuške, iverja, piljevine ili drugih otpadaka, od drveta, aglomerirani cementom, sadrom ili drugim mineralnim vezivim sredstvima

68.09 Proizvodi od sadre ili mješavine na osnovi sadre

6809.1 - daske, listovi, ploče, pločice i slični proizvodi, neukrašeni

6809.11 - - prevučeni ili pojačani papirom ili kartonom

6809.19 - - ostalo

6809.90 - ostali proizvodi

68.12 Prerađena azbestna vlakna; mješavine na osnovi azbesta ili na osnovi azbesta i magnezijeva karbonata; proizvodi od tih mješavina ili od azbesta (pr. Pređa, tkanine, odjeća, pokrivala za glavu, obuća, brtve), pojačani ili nepojačani, osim proizvoda iz tar. broja 68.11 i 68.13

6812.10 - prerađena azbestna vlakna; mješavine na osnovi azbesta ili na osnovi azbesta s magnezijevim karbonatom

6812.20 - pređa

6812.30 - užad i konopi, pleteni ili nepleteni

6812.40 - tkani ili pleteni materijali

6812.50 - odjeća, pribor za odjeću, obuća i pokrivala za glavu

6812.60 - papir, karton i pust

6812.70 - brtveni materijal od prešanih azbestnih vlakana u obliku listova, ploča ili smotaka

6812.90 - ostalo

6812.909 - - - ostalo

68.13 Tarni materijal i proizvodi od tarnog materijala (npr. ploče, valjci, vrpce, segmenti, diskovi, podloške, obloge), nemontirani za kočnice, kvačila ili slično, na osnovi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, uključujući i kombinirane s tekstilom ili drugim materijalima

6813.10 - obloge i ploče za kočnice

6813.109 - - - ostale

6813.90 - ostalo

6813.909 - - - ostalo

69.04 Keramičke i zidarske opeke, blokovi za podove, blokovi nosači i slično

6904.10 - zidarske opeke:

6904.101 - - - pune, dimenzija 250 x 120 x 65

6904.102 - - - giter, dimenzija 250 x 120 x 65

6904.103 - - - blok, dimenzija 290 x 190 x 190

6904.104 - - - blok, dimenzija 250 x 190 x 190

6904.105 - - - blok, dimenzija 250 x 250 x 140

6904.109 - - - ostale

6904.90 - ostalo

6904.901 - - - stropne ispune dimenzija 250 x 380 x 140

6904.902 - - - stropne ispune dimenzija 390 x 120 x 160

6904.903 - - - pločice za gredice dimenzija 250 x 120 x 40

6904.909 - - - ostalo

69.05 Crijep, dijelovi dimnjaka, ukrasi i drugi keramički proizvodi za građevinarstvo

6905.10 - crijep

6905.101 - - - tlačni, dimenzija 350 x 200

6905.102 - - - tlačni, valoviti, dimenzija 340 x 200

6905.103 - - - biber, dimenzija 380 x 180

6905.104 - - - žljebnjaci dimenzija 375 x 200

6905.109 - - - ostali

6905.90 - ostalo

69.10 Sudoperi, umivaonici, stupovi za umivaonike, kade, bidei, zahodske školjke, vodokotlići, pisoari i slični sanitarni proizvodi, keramički

6910.10 - porculanski

6910.90 - ostalo

70.05 Float-staklo i površinski brušeno ili polirano staklo, u obliku listova ili ploča, sa slojem ili bez sloja za apsorpciju ili refleksiju, sa ili bez nereflektirajućeg sloja, ali dalje neobrađeno

7005.30 - armirano staklo

70.17 Stakleni proizvodi za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe, graduirani ili negraduirani, kalibrirani ili nekalibrirani

7017.10 - od taljenog kremena, ili drugog taljenog silicijeva dioksida

7017.109 - - - ostali

7017.20 - od ostalog stakla, koje ima linearni koeficijent širenja ili dilatacije do 5 x 106 po Kelvinu, na temperaturi između 00C i 3000C

7017.90 - ostalo

73.06 Ostale cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza ili čelika

7306.20 - zaštitne cijevi (»casing«), proizvodne cijevi (»tubing«) koje se rabe pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina

7306.202 - - - proizvodne cijevi vanjskog promjera manjeg od 3 1/2žž

7306.209 - - - ostale

7306.50 - ostale, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od ostalih legiranih čelika

7306.509 - - - ostale

7306.90 - ostalo

73.08 Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 94.06) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stupovi), željezni ili čelični, limovi, šipke, profili i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, željezni ili čelični

7308.10 - mostovi i sekcije mostova

7308.20 - tornjevi i rešetkasti stupovi

7308.40 - oprema za skele, oplate, potpornje i potpornje za jamska okna

7308.409 - - - ostalo

7309.00 Kontejneri, cisterne, bačve i slični spremnici za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), željezni ili čelični, obujma većeg od 300 litara, s oblogom ili bez obloge ili toplinske izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima

7309.001 - - - kontejneri za prijevoz robe

7309.009 - - - ostalo

7311.00 Spremnici za stlačene ili ukapljene plinove, željezni ili čelični

7311.009 - - - ostali

73.12 Željezni ili čelični strukovi od žice, užad, kabeli, pletene vrpce, grljci i slično električno neizolirani

7312.10 - upredena žica, užad i kabeli

7312.109 - - - ostalo

7312.1099 - - - - ostalo

7312.90 - ostalo

7312.909 - - - ostalo

7313.00 Bodljikava žica od željeza ili čelika: usukna vrpca ili jednostruka plosnata žica, s bodljama ili bez njih i lagano usukana dvostruka žica koju se rabi za ograđivanje, željezna ili čelična

73.14 Tkanine (uključujući beskrajne vrpce), rešetke, mreže i ograde, od željezne ili čelične žice; rešetke dobivene prosijecanjem i razvlačenjem komada lima ili vrpce, željezni ili čelični

7314.4 - ostale rešetke, mreže i ograde od žice

7314.41 - - prevučene cinkom

7314.42 - - prevučene plastičnom masom

7314.49 - - ostale

73.15 Lanci i njihovi dijelovi, željezni ili čelični

7315.1 - zglobno-člankasti lanci i njihovi dijelovi

7315.11 - - valjkasti lanci

7315.12 - - ostali lanci

7315.19 - - dijelovi

7315.20 - lanci protiv klizanja

7315.8 - ostali lanci

7315.81 - - lanci od karika s prečkama

7315.82 - - ostali, zavareni člankasti

7315.89 - - ostali

7315.90 - ostali dijelovi

7316.00 Sidra (kotve), čaklje ili njihovi dijelovi, željezni ili čelični

73.17 Čavli, čavlići, pribodnice za ploče za crtanje, valoviti čavli, pojedinačne prošivne spojnice, zašiljeni čavli (osim onih iz tarifnog broja 83.05) i slični predmeti, željezni ili čelični, sa glavom ili bez glave od drugog materijala, isključujući takve proizvode s bakrenom glavom:

7317.001 - - - za željezničke kolosijeke

7317.002 - - - teks

73.18 Vijci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, željezni ili čelični

7318.1 - proizvodi s navojem

7318.11 - - vijci za pragove

7318.12 - - ostali vijci za drvo

7318.13 - - vijci s kukom i vijci s prestenom

7318.14 - - samourezni vijci

7318.19 - - ostalo

7318.2 - proizvodi bez navoja

7318.21 - - elastične podloške i druge sigurnosne podloške

7318.23 - - zakovice

7318.24 - - klinovi i rascjepke

7318.29 - - ostalo

73.21 Peći za grijanje prostorija, štednjaci (uključujući i one s pomoćnim kotlom za centralno grijanje), rešetkasta ognjišta, roštilji, žeravnice, plinska kuhala, grijala za održavanje topline hrane i slični kućanski aparati; neelektrični i njihovi dijelovi: željezni ili čelični

7321.11 - - na plin ili na plin i na druga goriva

7321.13 - - na kruta goriva

73.23 Stolni, kuhinjski i drugi predmeti za kućanstvo i njihovi dijelovi, željezni ili čelični; željezna ili čelična vuna; željezne ili čelične spužve, jastučići, rukavice i slična roba za ribanje, poliranje i slične namjene

7323.10 - željezna ili čelična vuna; spužve, jastučići, rukavice i slična roba za ribanje, poliranje i slične namjene

7323.9 - ostalo

7323.93 - - od nehrđajućeg čelika

7323.931 - - - posuđe

7323.939 - - - ostalo

73.26 Ostali proizvodi, željezni ili čelični

7326.1 - otkivci i otpresci, dalje neobrađeni

7326.19 - - ostali

7326.20 - proizvodi od žice

7326.209 - - - ostali

7326.90 - ostali

7326.909 - - - ostalo

76.10 Aluminijske konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. br. 94.06) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata i ograde); limovi, šipke profili, cijevi i slično od aluminija pripremljeni za uporabu u konstrukcijama

7610.10 vrata, prozori i okviri za njih te pragovi za vrata

7610.109 - - - ostalo

7610.90 - ostalo

7610.901 - - - pripremljeni elementi za konstrukcije

7610.909 - - - ostalo

7611.00 Kontejneri, cisterne, bačve i slični spremnici od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih (tekućih) plinova), obujma većeg od 300 l, sa ili bez obloge ili toplinske izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima

7611.001 - - - s oblogom ili toplinskom izolacijom

7611.009 - - - ostalo

76.14 Upredena žica, užad, pletene vrpce i slično, od aluminija, električno neizolirani

7614.10 - s čeličnom jezgrom

7614.90 - ostalo

8304.00 Ormari za arhive, ormari za kartoteke, kutije za sortiranje dokumenata, regali za papir, stalci za pera, stalci za pečate i slična uredska ili stolna oprema, od običnih kovina, osim uredskog pokućstva iz tar. broja 94.03

83.09 Čepovi (uključujući krunske čepove, čepove s navojem i čepove kroz koje se toči) kapice za boce, poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za pakiranje od običnih kovina

8309.90 - ostalo

8309.902 - - - plombe neobrađene

8309.903 - - - plombe, obrađene

8309.909 - - - ostalo

84.02 Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom koji mogu proizvoditi paru niskog tlaka); kotlovi za pregrijanu vodu

8402.1 - kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare

8402.11 - - vodocijevni kotlovi s proizvodnjom pare preko 45 t/h

8402.111 - - - glavni brodski parni kotlovi

8402.112 - - - ostali, kapaciteti do 300 t/h

8402.119 - - - ostali, kapaciteti preko 300 t/h

8402.12 - - vodocijevni kotlovi ds proizvodnjom pare do 45 t/h

8402.121 - - - glavni brodski parni kotlovi

8402.129 - - - ostali

8402.19 - - ostali kotlovi za proizvodnju pare, uključujući hibridne kotlove

8402.191 - - - glavni brodski parni kotlovi

8402.192 - - - plamenocijevni kotlovi

8402.193 - - - vrelouljni kotlovi

8402.199 - - - ostali

8402.20 - kotlovi za pregrijanu vodu

8402.201 - - - loženi usitnjenim drvom

8402.209 - - - ostali

8402.90 - dijelovi

84.03 Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tar. broja 84.02

8403.90 - dijelovi

84.04 Pomoćni uređaji za kotlove iz tarifnog broja 84.02 i 84.03 (npr. predgrijači napojne vode, pregrijači uređaji za uklanjanje čađe, uređaji za povrat dimnih plinova) kondenzatori za energetske jedinice za vodenu ili drugu paru

8404.90 - dijelovi

84.06 Turbine na vodenu i drugu paru

8406.90 - dijelovi

84.16 Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto gorivo u prahu ili na plin; automatska ložišta uključujući mehaničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične uređaje

8416.20 - ostali plamenici za ložišta, uključujući kombinirane plamenike

8416.209 - - - ostali

84.18 Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za proizvodnju hladnoće, električni i ostali; toplinske sisaljke; osim uređaja za klimatizaciju iz tar. broja 84.15

8418.2 - hladnjaci za kućanstvo

8418.21 - - kompresijski

8418.22 - - apsorpcijski, električni

8418.29 - - ostali

8418.50 - ostali sanduci, ormari, vitrine i slično pokućstvo, za hlađenje i zamrzavanje

84.19 Strojevi, uređaji i labolatorijska oprema (pail električno grijana), za obradu materijala postupcima što počivaju na promjeni temperature kao što je grijanje, kuhanje, prženje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje, isparavanje, kondenzacija ili hlađenje, osim strojeva ili uređaja za kućanstvo neelektrična protočna i akumulacijska grijala vode

8419.1 neelektrična protočna i akumulacijska grijala vode

8419.111 - - - za kućanstvo

8419.119 - - - ostala

8419.191 - - - za kućanstvo

8419.191 - - - ostala

8419.40 - uređaji za destilaciju ili rektifikaciju

8419.401 - - - rektifikacijske kolone za proizvodnju kisika

8419.409 - - - ostali

8419.8 - ostali strojevi, uređaji i oprema

8419.81 - - za pripremu toplih napitaka ili za kuhanje ili grijanje hrane

8419.819 - - - ostali

8419.89 - - ostali

8419.899 - - - ostali

8419.8999 - - - - ostali

84.20 Kalandri i drugi strojevi za valjanje, osim za kovine ili staklo, te valjci za njih

8420.10 - kalandri i ostali strojevi za valjanje

8420.101 - - - za glačanje rublja

8420.1011 - - - - za kućanstvo

84.21 Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; uređaji za filtriranje i pročišćavanje tekućina ili plinova

8421.1 - centrifuge, uključujući centrifuge za sušenja

8421.121 - - - za kućanstvo

8421.2 - uređaji za filtriranje i pročišćavanje tekućina

8421.29 - - ostali

8421.299 - - - ostali

8421.3 - uređaji za filtriranje i pročišćavanje plinova

8421.31 - - filteri za usisni zrak za motore s unutarnjim izgaranjem

8421.319 - - - ostali

8421.39 - - ostali

8421.399 - - - ostali

8421.9 - dijelovi:

8421.91 - - centrifuga, uključujući i centrifuge za sušenje

8421.919 - - - ostalo

8421.99 - - ostali

84.23 Vage (osim vaga osjetljivosti do 5 centigrama) uključujući i strojeve za brojenje i kontrolu koje rade na osnovi vaganja mase; utezi za vage svih vrsta

8423.30 - vage za konstantnu masu i vage za ispuštanje unaprijed određene mase materijala u vrećice, vreće ili spremnike, uključujući odmjerne (dozirne) vage

8423.8 - ostale

8423.81 - - najvećeg kapaciteta vaganja do 30 kg

8423.82 - - kapaciteta vaganja preko 30 do 5000 kg

8423.829 - - - ostalo

8423.89 - - ostale

8423.891 - - - mosne (željezničke i kolske)

8423.899 - - - ostale

84.24 Mehanički uređaji (pa i na ručni pogon) za izbacivanje, štrcanje i raspršivanje tekućina ili praha; aparati za gašenje požara, pa i s punjenjem; pištolji za štrcanje i slični uređaji; strojevi za izbacivanje pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza

8424.10 - aparati za gašenje požara, napunjeni ili nenapunjeni

8424.109 - - - ostali

8424.8 - ostali uređaji

8424.81 - - za poljoprivredu ili hortikulturu

8424.819 - - - ostali

84.27 Viličari; ostala kolica s uređajima za dizanje ili rukovanje

8427.20 - ostali samokretni

8427.209 - - - ostali

8427.90 - ostala

84.28 Ostali strojevi i uređaji za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar (npr. dizala, pokretne stube, prijenosnice (transporteri) i (žičare)

8428.20 - pneumatski elevatori i prijenosnice (transporteri)

8428.209 - - - ostali

8428.3 - ostali elevatori i prijenosnice (transporteri) što rade neprekidno, za robu ili materijal

8428.39 - - ostali

8428.399 - - - ostali

84.32 Strojevi za pripremu i kultiviranje zemlje u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu; valjci za travnjake i športske terene

8432.10 - plugovi

8432.2 - brane, tanjurače, kultivatori, pljevilice i kopačice

8432.21 - - tanjurače

8432.29 - - ostalo

8432.30 - strojevi za sijanje, sađenje i presađivanje

8432.301 - - - sadilice šumskih sadnica

8432.309 - - - ostali

8432.40 - razmetlice stajnjaka i kemijskog gnojiva

8432.80 - ostali strojevi

84.33 Strojevi uređaji za berbu, žetvu i vršidbu poljoprivrednih proizvoda uključujući preše za baliranje slame i stočne hrane; kosilice trave i druge kosilice; strojevi za čišćenje ili sortiranje jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim strojeva iz tb 84.37

8433.1 - kosilice trave za travnjake, parkove i športske terene

8433.11 - - motorne, s reznim uređajem što se vrti vodoravno

8433.19 - - ostale

8433.20 - ostale kosilice, uključujući polužne kosilice za priključivanje na traktor

84.38 Strojevi i uređaji što nisu spomenuti niti uključeni u drugim tarifnim brojevima ovog poglavlja, za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane ili pića, osim strojeva za dobivanje (ekstrakciju) ili pripremu životinjskih ili stabilnih biljnih masti i ulja

8438.50 - strojevi za preradu mesa

8438.60 - strojevi za preradu voća, oraha i povrća

84.52 Strojevi za šivanje, osim strojeva za prošivanje knjiga iz tar. broja 84.40; pokućstvo, postolja i poklopci posebno pripravljeni za strojeve za šivanje; igle za strojeve za šivanje

8452.10 - strojevi za šivanje za kućanstvo

84.57 Obradni centri za strojnu obradu, strojevi izrađeni na načelu standardnih jedinica (s jednom stanicom) i transfer-strojevi sa više stanica, za obradu kovina

8457.20 - strojevi izrađeni na načelu standardnih jedinica (s jednom stanicom)

8457.30 - transfer – strojevi s više stanica

84.58 Tokarilice za obradu kovina skidanjem čestica (uključujući centre za tokarenje)

8458.1 - horizontalne tokarilice:

8458.19 - - ostale

84.59 Alatni strojevi za obradu kovina odvajanjem čestica (uključujući strojeve s radnim jedinicama na vodilicama) za bušenje; razvrstavanje, glodanje, urezivanje i narezivanje navoja, osim tokarilica (uključujući centre za tokarenje) iz tar. broja 84.58

8459.2 - ostali strojevi za bušenje svrdlom

8459.29 - ostali

8459.299 - - - ostali

8459.6 - ostale glodalice

8459.61 - - numerički upravljane

8459.619 - - - ostale

8459.69 - - ostale

8459.699 - - - ostale

84.60 Alatni strojevi za skidanje srha, oštrenje, brušenje, vlačno glačanje (honanje), glačanje brusnom prašinom (lepanje), poliranje ili drukčiju završnu obradu kovina ili kemeta pomoću bruseva, abraziva ili sredstava za poliranje, osim za ozubljivanje rezanjem ili brušenjem ili za dovršavanje zupčanika iz tar. broja 84.61

8460.2 ostali strojevi za brušenje kod kojih se pozicioniranje u bilo kojoj osi može postaviti do točnosti od najmanje 0,01 mm

8460.29 - - ostali

8460.292 - - - za koljenasta vratila

8460.3 - strojevi za oštrenje

8460.39 - - ostali

84.61 Alatni strojevi za blanjanje, dubljenje, provlačenje, ozubljivanje, brušenje i dovršavanje zupčanika, rezanje pilom, odsjecanje i drugi alatni strojevi za obradu odvajanjem čestica kovina ili kemeta što nisu spomenuti niti uključeni drugdje

8461.50 - strojne pile i ostali strojevi za odsjecanje

84.81 Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljanje ventilima

8481.10 - ventili za smanjenje pritiska

8481.109 - - - ostali

8481.30 - nepovratni ventili

8481.309 - - - ostali

8481.40 - sigurnosni ventili

8481.409 - - - ostali

8481.80 - ostali uređaji

8481.801 - - - regulacijski ventili s elektromehaničkim i pneumatskim pogonom

8481.806 - - - armature za jednocijevno i dvocijevno centralno grijanje nazivnog otvora od 3/8" do 3/4"

85.01 Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

8501.3 - ostali motori istosmjerne struje; generatori istosmjerne struje

8501.31 - - snage do 750 W

8501.319 - - - ostali

8501.33 - - snage preko 75 kW do 375 kW

8501.339 - - - ostali

8501.40 - ostali motori izmjenične struje, monofazni

8501.409 - - - ostali

8501.4099 - - - - ostali

8501.5 - ostali motori izmjenične struje, višefazni

8501.51 - snage do 750 W

8501.519 - - - ostali

8501.5199 - - - - ostali

8501.52 - snage preko 750W do 75kW

8501.529 - - - ostali

8501.5299 - - - - ostali

85.02 Električni generatorski agregati i rotacijski konvertori (pretvarači):

8502.1 - generatorski agregati s klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori):

8502.11 - - snage do 75 kVA:

8502.119 - - - ostali

8502.12 - - snage preko 75 do 375 kVA:

8502.129 - - - ostali

8502.13 - - snage preko 375 kVA

8502.139 - - - ostali

8502.20 - generatorski agregati s klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svijećice

8502.209 - - - ostali

8502.3 - ostali generatorski agregati

8502.39 - - ostali

8502.391 - - - istosmjerne struje

8502.3919 - - - - ostali

8502.399 - - - izmjenične struje

8502.3999 - - - - ostali

8502.40 - električni rotacijski konvertori (pretvarači)

8502.409 - - - ostali

85.04 Električni transformatori, statički konvertori (npr. Ispravljači) i industrijski svici

8504.10 - balasti za žarulje i cijevi s izbijanjem

8504.109 - - - ostali

8504.3 - ostali transformatori

8504.34 - - snage preko 500 kVA

8504.349 - - - ostali

8504.40 - statički konvertori (pretvarači)

8504.409 - - - ostali

85.05 Elektromagneti, permanentni magneti i proizvodi predviđeni da postanu permanentni magneti poslije magnetiziranja, stezne glave, stezne naprave i slični držači izradaka na osnovi elektromagneta ili permanentnih magneta; elektromagnetne spojke i kočnice; elektromagnetne glave za dizanje

8505.20 - elektromagnetne spojke i kočnice

85.30 Električna oprema za signalizaciju (osim za prijenos poruka), sigurnost, upravljanje i kontrolu prometa na željezničkim i tramvajskim prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, lučkim instalacijama ili zračnim lukama (osim opreme iz tarifnog broja 86.08)

8530.10 - oprema za željezničke i tramvajske pruge

8530.80 - ostala oprema

85.39 Električne žarulje s nitima i električne žarulje s izbijanjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške s ugrađenim žaruljama, ultraljubičaste i infracrvene žarulje, lučne žarulje

8539.2 - ostale žarulje s nitima, isključujući ultraljubičaste i infracrvene žarulje

8539.29 - - ostale

85.44 Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani elekt. vodiči, s konektorima ili bez konektora, kabeli od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinirani ili ne s električnim vodičima, sa ili bez konektora

8544.1 - žica za namote:

8544.111 - - - promjera do 2,50 mm

8544.20 - koaksijalni kabeli i ostali koaksijalni električni vodiči

86.01 Tračničke lokomotive napajane iz vanjskog izvora elektriciteta ili iz električnog akumulatora

8601.10 - napajane iz vanjskog izvora elektriciteta

8601.102 - - - za normalni kolosijek

8601.109 - - - ostale

86.02 Ostale tračničke lokomotive; lokomotivski tenderi

8602.10 - dizelske električne lokomotive

8602.90 - ostalo

8602.901 - - - dizelske mehaničke, u »S« izvedbi

8602.902 - - - dizelske hidraulične

8602.909 - - - ostalo

86.03 Samokretni željeznički i tramvajski putnički i teretni vagoni, osim onih iz tar. br. 86.04

8603.10 - napajani iz vanjskog izvora elektriciteta

8603.101 - - - tramvajska motorna kola, putnička

8603.102 - - - motorni vlakovi, putnički

8603.103 - - - motorni vagoni, putnički

8603.109 - - - ostali

8603.90 - ostali:

8603.901 - - - motorni vlakovi, putnički

8603.902 - - - motorni vagoni, putnički

8603.909 - - - ostali

8605.00 Željeznički i tramvajski putnički vagoni, nesamokretni; prtljažni vagoni, poštanski vagoni i ostali željeznički i tramvajski vagoni za specijalne svrhe, nesamokretni (osim onih iz tar. br. 86.04):

8605.001 - - - sanitetski

8605.002 - - - željeznički vagoni: putnički, poštanski, prtljažni i službeni

8605.009 - - - ostali

86.06 Željeznički i tramvajski teretni vagoni, nesamokretni:

8606.10 - vagoni cisterne i slični

8606.20 - vagoni s izolacijom ili hlađenjem, osim onih iz tar. podbroja 8606.10

8606.30 - samoistovarni vagoni, osim onih iz podbrojeva 8606.10 i 8606.20

8606.9 - ostali:

9606.91 - - s krovom i zatvoreni:

8606.911 - - - za prijevoz žive ribe

8606.919 - - - ostali

8606.92 - - otvoreni, s fiksnim stranicama visine veće od 60 cm

8606.99 - - ostali:

8606.991 - - - tramvajski vagoni

8606.999 - - - ostali

86.07 Dijelovi tračničkih vozila:

8607.1 - okretna postolja, osovinski slogovi i njihovi dijelovi:

8607.11 - - pogonska okretna postolja

8607.12 - - ostala okretna postolja

8607.30 - vučni uređaji (s kukom i ostali), odbojnici i njihovi dijelovi

8609.00 Kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz tekućina i plinova), specijalno zasnovani i opremljeni za jedan način ili više načina prijevoza:

8609.009 - - - ostali

87.01 Traktori, cestovni tegljači za poluprikolice i ostala vučna vozila (osim onih iz tar. broja 87.09):

8701.20 - cestovni tegljači (»šleperi«) za poluprikolice:

8701.202 - - - rabljeni, snage motora do 300 kW

8701.204 - - - rabljeni, snage veće od 300 kW

87.02 Motorna vozila za prijevoz deset ili više osoba uračunavajući vozača

8702.10 - s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski):

8702.101 - - - autobusi, novi

8702.102 - - - autobusi, rabljeni

8702.90 - ostala:

8702.901 - - - ostali autobusi, novi

8702.902 - - - ostali autobusi, rabljeni

8702.903 - - - trolejbusi

8702.909 - - - ostala

87.03 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom zasnovana za prijevoz osoba (osim vozila iz tar. br. 87/02) uključujući motorna vozila za kombinirani prijevoz osoba i robe tipa »karavan«, »kombi« itd i trkaće automobile

8703.2 - ostala vozila s klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem i paljenjem pomoću svjećice, osim s rotacijskim klipnim motorima

8703.21 - - obujma cilindra do 1000 cmł:

8703.212 - - - osobni automobili, rabljeni

8703.219 - - - ostala, rabljena

8703.22 - - obujma cilindra preko 1000 do 1500 cmł:

8703.222 - - - osobni automobili, rabljeni

8703.229 - - - ostala, rabljena

8703.23 - - obujma cilindra preko 1500 do 3000 cmł:

8703.232 - - - osobni automobili, rabljeni

8703.235 - - - terenska vozila, rabljena

8703.239 - - - ostala, rabljena

8703.24 - - obujma cilindra preko 3000 cmł:

8703.242 - - - osobni automobili, rabljeni

8703.245 - - - terenska vozila, rabljena

8703.249 - - - ostala, rabljena

8703.3 - ostala vozila s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim)

8703.31 - - obujma cilindra do 1500 cmł:

8703.312 - - - osobni automobili, rabljeni

8703.319 - - - ostala, rabljena

8703.32 - - obujma cilindra preko 1500 do 2500 cmł:

8703.322 - - - osobni automobili, rabljeni

8703.325 - - - terenska vozila, rabljena

8703.329 - - - ostala, rabljena

8703.33 - - obujma cilindra preko 2500 cmł:

8703.332 - - - osobni automobili, rabljeni

8703.335 - - - terenska vozila, rabljena

8703.339 - - - ostala, rabljena

8703.90 - ostala

8703.902 - - - osobni automobili, rabljeni

8703.909 - - - ostala, rabljena

87.04 Motorna vozila za prijevoz robe

8704.2 - ostala, s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim):

8704.23 - - bruto mase preko 20 t

8704.231 - - - cisterne

8706.00 Šasije s ugrađenim motorima, za motorna vozila iz tar. broja 87.01 do 87.05

8706.002 - - - za traktore

87.07 Karoserije (uključujući i kabine) za motorna vozila iz tar. broja. 87.01 do 87.05

8707.10 - za vozila iz tar. broja 87.03

8707.90 - ostale:

8707.901 - - - za autobuse i trolejbuse

8707.902 - - - zatvoreni aluminijski sanduci za kamione

8707.909 - - - ostale

87.08 Dijelovi i pribori za motorna vozila iz tar. broja 87.01 do 87.05

6708.10 - branici i njihovi dijelovi

8708.2 - ostali dijelovi i pribor karoserija (uključujući i kabine):

8708.291 - - - aluminijske stranice kamionskih sanduka

8708.3 - kočnice i servo-kočnice i njihovi dijelovi:

8708.39 - - ostale

8708.9 - ostali dijelovi i pribor:

8708.92 - - ispušni lonci i ispušne cijevi

8708.93 - - spojke i njihovi dijelovi

8708.99 - - ostali:

8708.991 - - - zglobovi, spone i vodilice mosta osim homokinetičkih zglobova s kardanskim križem

8708.992 - - - ostali dijelovi i pribor. obrađeni

8708.999 - - - ostali dijelovi i pribor, neobrađeni

87.11 Motocikl (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, s bočnom prikolicom ili bez bočne prikolice; bočne prikolice

8711.10 - s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra do 50 cmł

8711.20 s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 50 od 250 cmł

8711.201 - - - novi

8711.209 - - - rabljeni

8711.30 s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 250 do 500 cmł

8711.301 - - - novi

8711.309 - - - rabljeni

8711.40 s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 500 do 800 cmł

8711.401 - - - novi

8711.409 - - - rabljeni

8711.50 s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 800 cmł

8711.509 - - - rabljeni

8711.90 - ostalo

8711.901 - - - bočne prikolice

8711.909 - - - ostalo

87.14 Dijelovi i pribor vozila iz tar. brojeva 87.11 do 87.13

8714.1 - za motocikle (uključujući i mopede):

8714.11 - - sjedala

8714.9 -ostali

8714.92 - - naplaci i žbice kotača

8714.93 - - glavine (osim glavina s kočnicom) i slobodni lančanici

8714.94 - - kočnice, uključujući glavine s kočnicom i njihovi dijelovi

8714.95 - - sjedala

87.16 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamokretna, njihovi dijelovi

8716.20 - samoutovarne i samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredne svrhe

8716.209 - - - ostale

9716.3 - ostale prikolice i poluprikolice za prijevoz robe

8716.31 - - prikolice – cisterne i poluprikolice – cisterne:

8716.311 - - - za ukapljene plinove

8716.40 - ostale prikolice i poluprikolice

8716.80 - ostala vozila

89.03 Jahte i ostala plovila za šport ili razbibrigu; brodice na vesla i kanui

8903.10 - na napuhavanje

8903.9 - ostalo

8903.92 - - motorne brodice, osim brodica s izvanbrodskim motorom

8903.99 - - ostalo

94.01 Sjedala (osim onih iz tar. broja 94.02) uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi

9401.30 - okretna sjedala s podešavanjem promjenljive visine

9401.90 - dijelovi:

9401.902 - - - od kovina, osim amortizera

9401.903 - - - amortizeri

9401.904 - - - od plastičnih masa

94.04 Nosači madraca; oprema za krevete i slična roba (npr. madraci, popluni, perine, jastuci i jastučići) s oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom, ili od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene

9404.10 - nosači madraca

9404.2 - madraci:

9404.21 - - od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene

9404.29 - - od ostalih materijala

9404.30 - vreće za spavanje

9404.90 - ostalo

9406.00 Montažne zgrade

9406.001 - - - od plastičnih masa

9406.002 - - - od cementa, betona ili umjetnog kamena

9406.004 - - - od čelika

9406.005 - - - od drva

9406.009 - - - ostale

9602.00 Obrađeni materijali biljnog ili mineralnog podrijetla za rezbarenje i proizvodi od tih materijala; proizvodi uobličeni ili rezbareni od voska, parafina, stearina, prirodnih guma ili prirodnih smola ili od mase za modeliranje i drugi uobličeni ili rezbareni proizvodi, na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni; obrađena, nestvrdnuta želatina (osim želatine koju se razvrstava u tar. br. 35.03) i proizvodi od nestvrdnute želatine

9602.001 - - - kapsule od želatine za farmaceutske svrhe

9602.002 - - - biljni i mineralni materijali obrađeni i proizvodi od tih materijala

9602.009 - - - ostalo

96.06 Dugmad, kopčice koje se zatvaraju utiskivanjem ili na drugi način, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

9606.10 - kopčice koje se zatvaraju utiskivanjem ili na drugi način i njihovi dijelovi

9606.2 - dugmad:

9606.21 - - od plastične mase, nepresvučena tekstilnim materijalom

9606.22 - - od običnih kovina, nepresvučena tekstilnim materijalom

9606.29 - - ostala

9606.30 - dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi dugmadi; nedovršena dugmad

96.07 Patentni zatvarači i njihovi dijelovi

9607.1 - patentni zatvarači:

9607.11 - - sa zupcima od običnih kovina

9607.19 - - ostali

9607.20 - dijelovi

96.08 Kemijske olovke, flomasteri i markeri s vrhom od pusta ili drugog poroznog materijala; nalivpera i slična pera na punjenje; pera za kopiranje, patent-olovke, držala za pera, držala za olovke i slična držala; dijelovi (uključujući kape i klipse) navedenih proizvoda osim iz tar. broja 96.09

9608.10 - kemijske olovke

9608.20 - flomasteri i markeri s vrhom od pusta ili drugoga poroznog materijala:

9608.209 - - - ostali

9608.3 - naliv pera i slična pera na punjenje:

9608.31 - - za crtanje tušem

9608.39 - - ostalo

9608.40 - patent-olovke

9608.50 - slogovi proizvoda iz dva ili više prethodnih podbrojeva

9608.60 - ulošci za kemijske olovke

9608.9 - ostalo:

9608.91 - - pera i njihovi vrhovi:

9608.911 - - - pera za pisanje. zlatna

9608.912 - - - ostala pera za pisanje

9608.913 - - - pera za crtanje – redis

9608.919 - - - vrhovi pera

9608.99 - - ostalo:

9608.992 - - - ulošci za flomastere

9608.999 - - - ostalo

96.09 Olovke (osim olovaka iz tarifnog broja 96.08), pisaljke, mine za olovke, ugljen za crtanje, krede za pisanje ili crtanje i krojačke krede:

9609.10 - olovke i pisaljke, s minom zatvorenom u čvrstom omotaču

9609.20 - mine za olovke, crne ili u boji

9609.90 - ostalo

DODATAK II.

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE
ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE IZ
ZAJEDNICE navedene u članku 18., stavak (3)

Carine će se sniziti kako slijedi:

– danom stupanja na snagu Sporazuma carine će se sniziti na 70% osnovne carine,

– 1. siječnja 2003. godine carine će se sniziti na 50% osnovne carine,

– 1. siječnja 2004. godine carine će se sniziti na 40% osnovne carine,

– 1. siječnja 2005. godine carine će se sniziti na 30% osnovne carine,

– 1. siječnja 2006. godine carine će se sniziti na 15% osnovne carine,

– 1. siječnja 2007. godine ukinut će se preostale carine.

HS 6+ Opis

25.22 Vapno, negašeno, gašeno i hidraulično vapno, osim kalcijeva oksida i hidroksida iz tar. broj 28.25

2522.10 - negašeno vapno

2522.20 - gašeno vapno

2522.30 - hidraulično vapno

25.23 Portland-cement, aluminatni cement, cement od troske, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, uključujući obojene i u obliku klinkera

2523.10 - cement u obliku klinkera

2523.109 - - - ostali

2523.2 - portland cement

2523.29 - - ostali

2523.292 - - - portland cement s dodacima

2523.294 - - - sulfatno otporni cement

2523.295 - - - cement s niskom toplinom hidratacije

2523.296 - - - metalurški cement i cement za visoke peći

2523.299 - - - ostali

2523.30 - aluminatni cement

2523.301 - - - aluminatni cement sa sadržajem do 50% Al203

2523.90 - ostali hidraulični cementi

2710.00 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu, koji po masi sadrže 70% ili više naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda

2710.001 - - - motorni benzin i ostala laka ulja

2710.0012 - - - - bezolovni motorni benzin

2710.0013 - - - - ostali motorni benzini

2710.0019 - - - - ostala laka ulja i proizvodi na osnovi tih ulja

2710.002 - - - petrolej (kerozin) i ostala srednja ulja

2710.0024 - - - - ostali petroleji

2710.0029 - - - - ostala srednja ulja i proizvodi na osnovi tih ulja

2710.003 - - - teška ulja, osim otpadnih i za daljnju preradu:

2710.0031 - - - - plinska dizel goriva

2710.0032 - - - - ekstra lako i lako specijalno loživo ulje

2710.009 - - - ostala

2710.0099 - - - - otpadna ulja

2807.00 Sumporna kiselina; oleum

2807.001 - - - sumporna kiselina pro analisi

2808.00 Dušična kiselina; sulfonitrične kiseline

2808.001 - - - dušična kiselina pro analisi

31.02 Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska

3102.90 - ostale, uključujući i mješavine koje nisu predviđene u prethodnim podbrojevima

31.05 Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa-dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili pakiranjima do 10 kg bruto mase

3105.10 - proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima do 10 kg bruto mase

32.06 Ostale tvari za bojenje; preparati navedeni u napomeni 3 uz ovo poglavlje, osim onih iz tar. br. 32.03, 32.04 ili 32.05; anorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori, kemijski određeni ili neodređeni

3206.20 - pigmenti i preparati na osnovi spojeva kroma

3206.201 - - - kromno zelenilo

3206.202 - - - cinkovo žutilo (cinkov kromat)

3206.209 - - - ostalo

3206.4 - ostale tvari za bojenje i ostali preparati

3206.49 - - ostalo

3206.492 - - - koncentrirane disperzije pigmenata

3206.494 - - - na osnovi čađe

33.04 Proizvodi za uljepšavanje i šminkanje i proizvodi za njegu kože (osim lijekova), uključujući preparate za zaštitu od sunca ili za pojačavanje pigmentacije pri sunčanju ili za tamnjenje kože; preparati za manikir i pedikir

3304.10 - proizvodi za šminkanje usana

3304.109 - - - pripremljeni za prodaju na malo

3304.20 - proizvodi za šminkanje očiju

3304.209 - - - pripremljeni za prodaju na malo

3304.30 - preparati za manikir i pedikir

3304.309 - - - pripremljeni za prodaju na malo

33.05 Preparati za kosu

3305.10 - šamponi

3305.109 - - - pripremljeni za prodaju na malo

3305.20 - preparati za trajno kovrčanje i ispravljanje:

3305.209 - - - pripremljeni za prodaju na malo

3305.30 - lakovi za kosu:

3305.309 - - - pripremljeni za prodaju na malo

3305.90 - ostalo

3305.909 - - - pripremljeni za prodaju na malo

33.06 Preparati za higijenu usta i zubi, uključujući paste i praškove za pričvršćivanje umjetnog zubala; konac za čišćenje zubi (zubna svila), u pakiranjima za prodaju na malo

3306.10 - sredstva za njegu zubi

3306.109 - - - pripremljeni za prodaju na malo

3306.90 - ostalo

3306.909 - - - pripremljeni za prodaju na malo

33.07 Preparati za brijanje, uključujući i one koji se upotrebljavaju prije i nakon brijanja, dezodoransi za osobnu uporabu, preparati za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati, nespomenuti ili neuključeni na drugom mjestu; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimirani ili neparfimirani, uključujući i one koji imaju dezinfekcijska svojstva

3307.10 - preparati za brijanje, uključujući one što se upotrebljavaju prije ili nakon brijanja

3307.109 - - - pripremljeni za prodaju na malo

3307.20 - dezodoransi za osobnu uporabu i preparati protiv znojenja

3307.209 - - - pripremljeni za prodaju na malo

3307.30 - parfimirane soli i ostali preparati za kupanje

3307.309 - - - pripremljeni za prodaju na malo

3307.4 - preparati za parfimiranje ili dezodoriranje prostorija, uključujući mirisne preparate za vjerske obrede

3307.49 - - ostalo

3307.499 - - - pripremljeni za prodaju na malo

34.02 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pranje (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za čišćenje, s dodatkom ili bez dodatka sapuna, osim onih iz tar. broja 34.01

3402.1 - organska površinski aktivna sredstva, pripremljena i nepripremljena za prodaju na malo

3402.11 -- anionska

3402.111 - - - alkil aril sulfonati

3402.112 - - - poliglikol eter lauril alkohol sulfat

3402.20 - preparati pripremljeni za prodaju na malo

3402.201 - - - u prahu, za pranje

3402.209 - - - ostalo

3402.90 - ostalo

3402.901 - - - u prahu, za pranje

38.08 Insekticidi, rodenficidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi, pripremljeni u oblicima ili pakiranjima za prodaju na malo ili kao preprarati ili proizvodi (npr. posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za ubijanje muha)

3808.20 - fungicidi

3808.209 - - - ostali fungicidi, osim za zaštitu bilja

39.17 Cijevi, crijeva i pribor za njih (npr. spojnice, koljena, prirubnice), od plastičnih masa

3917.2 - cijevi i crijeva, kruti

3917.21 - - od polimera etilena

3917.211 - - - za podmorski vodovod

3917.219 - - - ostale

3917.2199 - - - - ostale

3917.22 - - od polimera propilena

3917.229 - - - ostale

3917.23 - - od polimera vinilklorida

3917.239 - - - ostale

3917.29 - - od ostalih plastičnih masa

3917.299 - - - ostale

3917.31 - - fleksibilne cijevi i crijeva, koji mogu podnijeti tlak od 27,6 MPa ili veći

3917.319 - - - ostale

3917.32 - - ostale, koje nisu pojačane niti kombinirane s drugim materijalima, bez pribora

3917.329 - - - ostale

3917.33 - - ostale, koje nisu pojačane niti kombinirane s drugim materijalima, s priborom

3917.339 - - - ostale

3917.39 - - ostale

3917.399 - - - ostale

3917.40 - pribor

3917.409 - - - ostali

39.18 Podni pokrivači od plastičnih masa, uključujući i nesamoljepljive i samoljepljive, u smocima ili u obliku ploča; tapete za zidove ili stropove, definirani napomenom 9 uz ovo poglavlje

3918.10 - od polimera vinilklorida

3918.90 - od ostalih plastičnih masa

39.19 Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i ostali slični oblici od plastičnih masa, uključujući i one u smocima

3919.10 - u smocima širine do 20 cm

3919.101 - - - od polipropilena

3919.102 - - - od polivinilklorida

3919.103 - - - od polietilena

3919.109 - - - ostalo

39.20 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa, koje nisu celularne strukture ili koje nisu pojačane, laminirane, na podlozi ili slično kombinirane s drugim materijalima

3920.10 - od polimera etilena

3920.109 - - - ostalo

2920.30 - od polimera stirena

3920.4 - od polimera vinilklorida

3920.42 - - savitljivi

40.12 Protektirane ili upotrebljavane vanjske pneumatske gume; pune gume i gume sa zračnim komorama, izmjenjivi protektori (gazeći sloj) i štitnici od gume

4012.10 - protektirane gume

4012.109 - - - ostale

4012.20 - upotrebljavane pneumatske vanjske gume

4012.209 - - - ostale

4012.90 - ostalo

4012.909 - - - ostalo

44.09 Drvo (uključujući dužice i frize za parket, nesastavljene), profilirano (s perom i utorom, žlijebljeno, falcano ili slično obrađeno), po dužini bilo kojeg ruba ili lica, uključujući blanjano, brušeno ili zupčasto spojeno

4409.20 - ne crnogorično

4409.202 - - - od ostalog drveta

4409.203 - - - bukov parket

4409.204 - - - parket od ostale bjelogorice

4409.209 - - - ostalo

48.05 Ostali nepremazani papir i karton, u smocima ili listovima, koji nije dalje prerađen osim u skladu s napomenom 2 uz ovo poglavlje:

4805.2 - višeslojni papir i karton

4805.29 - - ostalo

4805.291 - - - testiner – smeđi

4805.299 - - - ostalo

4805.30 - sulfitni omotni papir

4805.60 - ostali papir i karton, mase do 150 g/m˛

3805.601 - - - fluting od starog papira

4805.609 - - - ostalo:

4805.6091 - - - - šrenc

4805.6099 - - - - ostalo

4805.70 - ostali papir i karton mase veće od 150 g/m˛, a manje od 225 g/m˛

48.08 Papir i karton, valoviti (sa zalijepljenim ravnim površinskim listovima ili bez njih), naborani (krep, plisirani), reljefni ili bušeni u rolama ili listovima, osim papira iz tar. broja 48.03:

4808.10 - valoviti papir i karton, uključujući bušeni

64.01 Nepromočiva obuća s potplatima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase, čije lice nije pričvršćeno za potplat niti spojeno s njim šivanjem, zakivanjem zakovicama ili čavlima, pomoću vijaka, čepova ili sličnim postupcima

6401.10 - obuća s kapicom od kovine

6401.9 - ostala obuća

6401.91 - - koja pokriva koljena

6401.92 - - koja pokriva gležanj, ali ne i koljena

6401.99 - - ostalo

64.05 Ostala obuća

6405.90 - ostala

68.10 Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena, armirani ili nearmirani

6810.1 - crijep, ploče, opeke ili slični proizvodi

6810.11 - - blokovi i opeke, građevni

6810.19 - - ostalo

6810.9 - ostali proizvodi

6810.91 - - montažni elementi, građevni

6810.99 - - ostalo

68.11 Azbestno-cementni proizvodi, proizvodi od cementa s celuloznim vlaknima i slično

6811.10 - valovite ploče

6811.20 - ostale ploče, crijep, pločice i slični proizvodi

6811.30 - cijevi i pribor za cijevi

6811.90 - ostali proizvodi

69.08 Glazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; glazirane keramičke kockice i slično, za mozaik, na podlozi ili bez podloge

6908.10 - pločice, kockice i slični proizvodi pravokutnih ili drugih oblika, kod kojih se stranica s najvećom površinom može uklopiti u kvadrat čija je dužina stranice manja od 7 cm

70.03 Lijevano ili valjano staklo, u obliku listova, ploča ili profila sa slojem ili bez sloja za apsorpciju ili refleksiju, sa ili bez nereflektirajućeg sloja, ali drukčije neobrađeno

7003.1 - nearmirani listovi ili ploče

7003.12 - - bojeni u masi, neprozirni, plakirani ili sa slojem za apsorpciju ili refleksiju ili sa nereflektirajućim slojem

7003.19 - - ostalo

7003.199 - - - ostalo

7003.20 - armirani listovi i ploče

7003.30 - profili

70.07 Sigurnosno staklo, od kaljenoga ili slojevitog stakla

7007.1 - kaljeno sigurnosno staklo

7007.11 - - veličine i oblika prikladnog za ugradnju u vozila, zrakoplove, svemirske brodove ili plovila

7007.19 - - ostalo

7007.2 - slojevito sigurnosno staklo

7007.21 - - veličine i oblika prikladnog za ugradnju u vozila, zrakoplove, svemirske brodove ili plovila

7007.219 - - - ostalo

7007.29 - - ostalo

70.10 Opletene boce, boce, staklenke, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, stakleni, za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerve; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, stakleni

7010.10 - ampule

7010.20 - stakleni čepovi, poklopci i ostali zatvarači

7010.9 - ostalo, sadržaja

7010.91 - - više od 11

7010.92 - - više od 0,33 l, ali ne više od 1 l

73.02 Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika; tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno zasnovani za postavljanje, spajanje i pričvršćivanje tračnica

7302.40 - vezice i podložne ploče

7302.90 - ostalo

73.04 Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika

7304.10 - cijevi za naftovode i plinovode

7304.2 - zaštitne cijevi (»casing«), proizvodne cijevi (»tubing«) i šipke za bušenje, što ih se rabi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina

7304.29 - - ostale

7304.292 - - - zaštitne cijevi od ostalih čelika, vanjskog promjera manjeg od 16

7304.295 - - - proizvodne cijevi ostale, od ostalih čelika

7304.299 - - - ostale

7304.3 - ostale, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika

7304.31 - - hladno vučene ili hladno valjane

7304.319 - - - ostale

7304.3199 - - - - ostale

7304.39 - - ostale

7304.399 - - - ostale

73.06 Ostale cijevi i šuplji profili (na pr. s otvorenim spojevima, zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način) od željeza ili čelika

7306.10 - cijevi za naftovode ili plinovode

7306.20 - zaštitne cijevi (»casing«) i proizvodne cijevi (»tubing«) koje se rabe pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina

7306.201 - - - zaštitne cijevi vanjskog promjera manje od 16

7306.30 - ostale, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika

7306.309 - - - ostale

7306.60 - ostale, zavarene, koje nisu kružnog poprečnog presjeka

7306.601 - - - od željeza i nelegiranog čelika kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka najvećeg opsega 280 mm

7306.6019 - - - - ostale

73.10 Cisterne, burad, bačve, limene kutije i slični spremnici, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), željezni ili čelični, obujma do 300 litara, s oblogom ili bez obloge ili toplinske izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima

7310.10 - obujma 50 l i više

7310.2 - obujma manje od 50 l

7310.21 - - limenke koje će se zatvoriti lemljenjem ili pertliranjem

7310.29 - - ostalo

7310.299 - - - ostalo

73.14 Tkanine (uključujući beskrajne vrpce), rešetke, mreže i ograde, od željezne ili čelične žice, rešetke dobivene prosijecanjem i razvlačenjem komada lima ili vrpce, željezni ili čelični

7314.20 - rešetke, mreže i ograde zavarene na mjestima križanja od žice najmanje dimenzije poprečnog presjeka od 3 mm ili većeg i veličine oko 100 cm˛ ili većeg

73.21 Peći za grijanje prostorija, štednjaci (uključujući i one s pomoćnim kotlom za centralno grijanje), rešetkasta ognjišta, roštilji, žeravnice, plinska kuhala, grijala za održavanje topline hrane i slični kućanski aparati, neelektrični i njihovi dijelovi, željezni ili čelični

7321.1 - aparati za kuhanje i grijala za održavanje topline hrane

7321.12 - - na tekuća goriva

7321.8 - ostali aparati

7321.81 - - na plin ili na plin i na druga goriva

7321.82 - - na tekuća goriva

7321.83 - - na kruta goriva

7321.90 - dijelovi

73.22 Željezni ili čelični neelektrično grijani radijatori za centralno grijanje i njihovi dijelovi, željezni ili čelični neelektrično grijani generatori toplog zraka i razdjelnici toplog zraka (uključujući razdjelnike što mogu raspodjeljivati i svježi ili kondicioniran zrak) s ugrađenim motornim ventilatorom, i njihovi dijelovi

7322.1 - radijatori i njihovi dijelovi

7322.11 - - od lijevanog željeza

7322.19 - - ostali

7322.90 - ostalo

7322.909 - - - ostalo

76.04 Šipke i profili od aluminija

7604.10 - od nelegiranog aluminija

7604.2 - od slitina aluminija

7604.21 - - šuplji profil

7604.211 - - - površinski zaštićeni (lakirani, obojeni, plastificirani, kaširani)

7604.219 - - - ostali

7604.29 - - ostalo

76.05 Žica od aluminija

76.05.1 - od nelegiranog aluminija

7605.11 - - maksimalne dimenzije poprečnog presjeka veće od 7 mm

7605.119 - - - ostala

7605.19 - - ostala

76.06 Ploče, limovi i vrpce od aluminija debljine preko 0,20 mm

7606.1 - pravokutni (uključujući kvadratne)

7606.11 - - od nelegiranog aluminija

7606.119 - - - ostalo

7606.12 - - od slitina aluminija

7606.122 - - - lim površinski obrađen (lakiran, obojen, plastificiran, kaširan)

7606.129 - - - ostali

7606.9 - ostalo

7606.91 - - od nelegiranog aluminija

7606.92 - - od slitina aluminija

76.07 Aluminijske folije (uključujući i tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastične mase ili sličnih materijala), debljine koja ne prelaz 0,20 mm (ne računajući podlogu)

7607.1 - bez podloge

7607.19 - - ostale

7607.199 - - - ostale

7607.20 - s podlogom

7607.209 - - - ostalo

76.08 Aluminijske cijevi

7608.10 - od nelegiranog aluminija

7608.109 - - - ostale

7608.20 - od slitina aluminija

7608.209 - - - ostale

7609.00 Pribor za cijevi, od aluminija (na pr. spojnice, koljena, kolčaci)

76.16 Ostali proizvodi od aluminija

7616.9 - ostali

7616.99 - - ostali

7616.991 - - - radijatori

7616.999 - - - ostali

82.15 Žlice, vilice, kuhače, žlice za pjenu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac; štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stolni pribor

8215.10 - slogovi što sadrže najmanje jedan proizvod prevučen plemenitom kovinom

8215.20 - ostali slogovi

8215.9 - ostalo

8215.91 - - prevučeni plemenitom kovinom

8215.99 - - ostalo

83.09 Čepovi (uključujući krunske čepove, čepove s navojem i čepove kroz koje se toči), kapice za boce, poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za pakiranje, od običnih kovina

8309.10 - krunski čepovi

8309.90 - ostalo

8309.901 - - - čepovi s navojem

83.11 Žica, šipke, cijevi, ploče, elektrode i sl. proizvodi, od običnih kovina ili kovinskih karbida, obloženi ili ispunjeni taliteljima, koji se rabe za meko lemljenje, tvrdo lemljenje, zavarivanje ili nanošenje kovina ili kovinskog karbida; žice i šipke aglomerirane od praha običnih kovina, za metalizaciju štrcanjem

8311.10 - obložene elektrode od običnih kovina, za elektrolučno zavarivanje

8311.20 - žica od obične kovine s jezgrom, za elektrolučno zavarivanje

8311.30 - obložene šipke i žice s jezgrom, od običnih kovina, za meko lemljenje, tvrdo lemljenje i zavarivanje plamenom

8311.90 - ostalo, uključujući dijelove

84.03 Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tar. broja 84.02

8403.10 - kotlovi

8403.101 - - - na plin ili na plin i druga goriva

84.03.102 - - - na tekuća goriva

8403.103 - - - na kruta goriva

8403.109 - - - ostali

84.04 Pomoćni uređaji za kotlove iz tarifnog broja 84.02 i 84.03 (na pr. predgrijači napojne vode, pregrijači uređaji za uklanjanje čađe, uređaji za povrat dimnih plinova); kondenzatori za energetske jedinice za vodenu ili drugu paru

8404.10 - pomoćni uređaji za kotlove iz tar. br. 84.02 i 84.03

8404.101 - - - za kotlove iz tar. broja 84.02

8404.109 - - - za kotlove iz tar. broja 84.03

8404.20 - kondenzatori za energetske jedinice na vodenu ili drugu paru

84.06 Turbine na vodenu ili drugu paru

8406.10 - turbine za pogon plovila

8406.101 - - - kondenzacijske, od najmanje 6.000 kW

8406.109 - - - ostale

8406.8 - ostale turbine

8406.81 - - snage veće od 40 MW:

8406.811 - - - za pogon električnih generatora snage 200.000 kW i više u termoelektranama i toplanama

8406.819 - - - ostale

8406.82 - - snage manje od 40 MW

8406.821 - - - kondenzacijske, od najmanje 6.000 kW

8406.829 - - - ostale

84.08 Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)

8408.10 - pogonski motori za plovila

8408.102 - - - snage veće od 150 kW ali ne veće od 400 kW

8408.109 - - - ostali

84.13 Sisaljke za tekućine, pa i s mjernim uređajima; elevatori tekućina

8413.11 - - sisaljke za gorivo ili mazivo koje se upotrebljavaju na benzinskim postajama ili u garažama

8413.30 - sisaljke za gorivo, podmazivanje i rashladne medije klipnih motora s unutarnjim izgaranjem

8413.309 - - - ostale

8413.60 - ostale sisaljke za potiskivanje, s rotacijskim kretanjem

8413.601 - - - helikoidalne monosisaljke za agresivne kemijske materijale

8413.602 - - - zupčaste sisaljke za doziranje polimerizata za ispredanje umjetnih i sintetskih vlakana, za agresivne materijale

8413.603 - - - zupčaste sisaljke za hidrauliku

8413.6039 - - - - ostale

8413.604 - - - vijčaste sisaljke

8413.6049 - - - - ostale

8413.605 - - - krilne sisaljke

8413.6059 - - - - ostale

8413.609 - - - ostale

8413.6099 - - - - ostale

8413.70 - ostale centrifugalne sisaljke

8413.701 - - - višestepene sisaljke za ispiranje naftnih i plinskih bušotina

84.14 Zračne ili vakuumske sisaljke, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijska ili recirkulacijska hvatala pare (nape) s ugrađenim ventilatorom pa i s filterima

8414.20 - zračne sisaljke na ručni ili nožni pogon

8414.209 - - - ostale

84.16 Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto gorivo u prahu ili na plin; automatska ložišta uključujući mehaničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične uređaje

8416.10 - plamenici za ložišta na tekuće gorivo

8416.101 - - - kapaciteta do 2 kg/h

8416.102 - - - kapaciteta preko 300 kg/h

8416.109 - - - ostali

8416.20 - ostali plamenici za ložišta, uključujući kombinirane plamenike

8416.201 - - - kapaciteta do 84 MJ/h

8416.202 - - - za kruta goriva

8416.30 - automatska ložišta uključujući mehaničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične uređaje

8416.301 - - - mehanički odstranjivači pepela

8416.309 - - - ostalo

8416.90 - dijelovi

84.24 Mehanički uređaji (pa i na ručni pogon) za izbacivanje, štrcanje i za raspršivanje tekućina ili praha; aparati za gašenje požara, pa i s punjenjem; pištolji za štrcanje i slični uređaji; strojevi za izbacivanje pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza:

8424.20 - pištolji za prskanje i slični uređaji

8424.30 - strojevi za izbacivanje pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza

8424.8 - ostali uređaji

8424.81 - - za poljoprivredu ili hortikulturu

8424.811 - - - vinogradarske prskalice

8424.813 - - - ostali zaprašivači – atomizeri do 400 l

84.26 Brodske zakretne dizalice; kabelne, mosne, i slične dizalice te prekrcajni mostovi; portalni prenosnici na pneumatskim kotačima, portalna nasložna kola i samokretne (mobilne dizalice)

8426.1 - mosne i portalne dizalice (osim okretnih) te prekrcajni mostovi, portalni prenosnici na pneumatskim kotačima i portalna nasložna kola

8426.11 - - mosne dizalice na nepomičnim stupovima

8426.111 - - - za talionice

8426.119 - - - ostale

8426.20 - toranjske okretne dizalice

8426.209 - - - ostale

8426.9 - ostali strojevi i uređaji

8426.91 - - udešeni za ugradnju na cestovna vozila

8426.99 - - ostali

8426.999 - - - ostali

84.28 Ostali strojevi i uređaji za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar (npr. dizala, pokretne stube, prijenosnice (transporteri) i žičare)

8428.10 - dizala i vedrični (skip) elevatori

8428.103 - - - ostala osobna i teretna dizala za stambene, poslovne i industrijske zgrade i bolnice

8428.3 - ostali elevatori i prijenosnice (transporteri) što rade neprekidno, za robu ili materijal

8428.33 - - ostali s vrpcom

8428.339 - - - ostali

8428.40 - pokretne stube i pokretne staze

8428.90 - ostali strojevi i uređaji

8428.901 - - - uređaji za rukovanje u industriji cigle i crijepa

8428.909 - - - ostalo

8428.9099 - - - - ostalo

84.29 Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi, jaružala (gliboderi), utovarivači sa žlicom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci

8429.5 - jaružala (gliboderi) i utovarivači

8429.51 - - utovarivači sa čeono postavljenom žlicom

8429.512 - - - s motorom snage do 184 kW, s kotačima

84.33 Strojevi uređaji za berbu, žetvu i vršidbu poljoprivrednih proizvoda uključujući preše za baliranje slame i stočne hrane; kosilice trave i druge kosilice; strojevi za čišćenje ili sortiranje jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim strojeva iz tarifnog broja 84.37

8433.5 - ostali strojevi i uređaji za berbu i žetvu poljoprivrednih proizvoda, strojevi i uređaji za vršidbu (odvajanje zrna od biljke)

8433.51 - - kombajni za žetvu i vršitbu (za žetvu uz odvajanje zrna od biljke)

8433.511 - - - za žito i kukuruz

8433.5112 - - - - snage motora veće od 45 do 167 kW

84.58 Tokarilice za obradu kovina skidanjem čestica (uključujući centre za tokarenje)

8458.1 - horizontalne tokarilice

8458.11 - - numerički upravljane

84.59 Alatni strojevi za obradu kovina odvajanjem čestica (uključujući strojeve s radnim jedinicama na vodilicama) za bušenje, razvrtavanje, glodanje, urezivanje i narezivanje navoja, osim tokarilica (uključujući centre za tokarenje) iz tar. broja 84.58

8459.10 - strojevi s radnim jedinicama na vodilicama

8459.5 - konzolne glodalice

8459.51 - - numerički upravljane

84.60 Alatni strojevi za skidanje srha, oštrenje, brušenje, vlačno glačanje (honanje), glačanje brusnom prašinom (lepanje), poliranje ili drukčiju završnu obradu kovina ili kermeta pomoću bruseva, abraziva ili sredstava za poliranje, ozubljivanje rezanjem ili brušenjem ili za dovršavanje zupčanika iz tar. broja 84.61

8460.2 - ostali strojevi za brušenje kod kojih se pozicioniranje u bilo kojoj osi može postaviti do točnosti od najmanje 0,01 mm

8460.29 - - ostali

8460.291 - - - za dijelove valjnih ležaja

84.81 Slavine, ventili i slični uređaji za cijevovode, kotlove, spremnike, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljanje ventilima

8481.10 - ventili za smanjenje pritiska

8481.101 - - - regulatori pritiska za plinske boce

8481.30 - nepovratni ventili

8481.301 - - - usisne košare s ventilom

8481.40 - sigurnosni ventili

8481.401 - - - nazivnog otvora od 15 do 1200 mm, nazivnog pritiska do 16 MPa

8481.80 - ostali uređaji

8481.802 - - - zasuni i leptirasti zatvarači nazivnog otvora od promjera 25 do 1200 mm, nazivnog pritiska do 4 MPa; kovani zasuni nazivnog otvora od 1/2 do 2", nazivnog pritiska do 16 MPa

8481.803 - - - zaporni ventili nazivnog otvora od promjera 8 do 400 mm, nazivnog pritiska do 4 MPa; kovani zaporni ventili nazivnog otvora od 1/2 do 2", nazivnog pritiska do 16 MPa; zaporni ventili za plinske boce

8481.804 - - - kuglaste slavine nazivnog otvora od promjera 8 do 700 mm, nazivnog tlaka do 10 MPa

8481.805 - - - podzemni i nadzemni hidranti, ventili za kućne priključke pa i s ogrlicama, odzračno-dozračni ventili

85.01 Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

8501.3 - ostali motori istosmjerne struje; generatori istosmjerne struje

8501.32 - - snage preko 750 W do 75 kW

8501.329 - - - ostali

8501.34 - - snage preko 375 kW

8501.349 - - - ostali

8501.40 - ostali motori izmjenične struje, monofazni

8501.4099 - - - - ostali

8401.5 - ostali motori izmjenične struje, višefazni

8501.51 - - snage do 750 W

8501.511 - - - elektromotori s reduktorom za otvaranje i zatvaranje vratiju

8501.53 - - snage preko 75 kW

8501.539 - - - ostali

8501.6 - generatori izmjenične struje

8501.61 - - snage do 75 kVA

8501.619 - - - ostali

8501.62 - - snage preko 75 do 375 kVA

8501.629 - - - ostali

8501.63 - - snage preko 375 do 750 kVA

8501.639 - - - ostali

8501.64 - - snage preko 750 kVA

85.04 Električni transformatori, statički konvertori (npr. ispravljači) i indukcijski svici

8504.2 - transformatori s tekućim dielektrikom

8504.21 - - snage do 650 kVA

8504.211 - - - mjerni

8504.219 - - - ostali

8504.22 - - snage preko 650 kVA do 10.000 kVA

8504.23 - - snage preko 10.000 kVA

8504.3 - ostali transformatori

8504.32 - - snage preko 1 kVA do 16 kVA

8504.329 - - - ostali

8504.33 - - snage preko 16 kVA do 500 kVA

8504.331 - - - za električne peći za taljenje ruda kovina, snage preko 20 kVA

8504.339 - - - ostali

8504.3399 - - - - ostali

8504.34 - - snage preko 500 kVA

8504.341 - - - za električne peći za taljenje rude

8504.50 - ostali indukcijski svici

8504.509 - - - ostali

85.16 Električna protočna i akumulacijska grijala vode i potapajuća grijala; električni aparati za grijanje prostora i električni uređaji za grijanje tla; elektrotoplinski aparati za uređivanje kose (npr. aparati za sušenje kose, aparati za kovrčanje kose) i aparati za sušenje ruku; električna glačala; ostali elektroplinski uređaji za kućanstvo; električni otpornici za grijanje, osim onih iz tar. broja 85.45

8516.10 - električna protočna i akumulacijska grijala vode i potapajuća grijala

8516.2 - električni aparati za grijanje prostorija i električni aparati za grijanje tla

8516.29 - - ostali

8516.80 - električni otpornici za grijanje

8516.809 - - - ostali

85.25 Odašiljači za radiotelefoniju, radiotelegrafiju, radiodifuziju ili televiziju, uključujući s ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; videokamere za statičke slike i druge videokamere (kamkorderi)

8525.10 - odašiljači

8525.101 - - - za emitiranje radio programa

85.34 Električni aparati za uklapanje ili isklapanje ili zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova (npr. sklopke, osigurači, odvodnici prenapona, ograničavala napona, prigušivači valova visoke frekvencije, utikači i razdjelne kutije), za napone preko 1000 V

8535.2 - automatski prekidači strujnih krugova

8535.21 - - za napon niži od 72,5 kV

8535.29 - - ostali

8535.30 - rastavljači i prekidači

8535.301 - - - rastavljači

8535.309 - - - prekidači

85.36 Električni aparati za uklapanje ili isklapanje ili zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova (npr. sklopke, releji, osigurači, prigušivači valova visoke frekvencije, utikači i utičnice, grla za žarulje i razdjelne kutije), za napone do 1000 V

8536.10 - osigurači

8536.20 - automatski prekidači strujnih krugova

8536.30 - ostali aparati za zaštitu električnih strujnih krugova

8536.4 - releji

8536.49 - - ostali

8536.50 - ostale sklopke

8536.509 - - - ostale

8536.6 - grla za žarulje, utikači i utičnice

8536.69 - - ostalo

8536.699 - - - ostalo

85.37 Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale podloge, opremljeni s dva ili više aparata iz tar. br. 85.35 ili 85.36 za električno upravljanje ili razdiobu električne struje, uključujući one s ugrađenim instrumentima i aparatima iz poglavlja 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacijskih aparata iz tar. br. 85.17

8537.10 - za napon do 1000 V

8537.20 - za napon preko 1000 V

85.38 Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom s aparatima iz tar. br. 85.35, 85.36 i 85.37

8538.10 - ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale podloge za proizvode iz tar. broja 85.37, neopremljeni svojim aparatima

85.39 Električne žarulje s nitima i električne žarulje s izbijanjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške s ugrađenim žaruljama, ultraljubičaste i infracrvene žarulje; lučne žarulje

8539.2 - ostale žarulje s nitima, isključujući ultraljubičaste i infracrvene žarulje

8539.22 - - ostale, snage do 200 W i za napone preko 100 V

8539.3 - žarulje s izbijanjem, osim ultraljubičastih žarulja

8539.32 - - živine ili žarulje s natrijevom parom; žarulje s halidom

8539.39 - - ostale

85.44 Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči, s konektorima ili bez konektora; kabeli od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinirani ili ne s električnim vodičima, sa ili bez konektora

8544.4 - ostali električni vodiči, za napon do 80 V

8544.41 - - s konektorima

8544.419 - - - ostali

8544.49 - - ostali

8544.491 - - - izolirani papirom

8544.4919 - - - ostali

8544.492 - - - izolirani plastičnim masama

8544.4929 - - - - ostali

8544.499 - - - izolirani ostalim materijalima

8544.4999 - - - - ostali

8544.5 - ostali električni vodiči, za napone preko 80 V do 1000 V

8544.51 - - s konektorima

8544.519 - - - - ostali

8544.59 - - ostali

8544.591 - - - izolirani papirom

8544.592 - - - izolirani plastičnim masama

8544.593 - - - izolirani gumom

8544.599 - - - izolirani ostalim materijalima

8544.60 - ostali električni vodiči, za napon preko 1000 V

8544.602 - - - ostali izolirani plastičnim masama

8544.603 - - - ostali izolirani gumom

8544.604 - - - ostali izolirani papirom

8544.609 - - - ostali, izolirani ostalim materijalima

85.45 Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ugljena, sa ili bez kovina, za električne svrhe

8545.20 - četkice

85.48 Otpaci i ostali od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva i aparata, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

8548.10 - otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori

8548.109 - - - ostali

87.01 Traktori, cestovni tegljači za poluprikolice i ostala vučna vozila (osim onih iz tar. broj 87.09)

8701.10 - traktori i ostala vučna vozila, jednoosovinski

8701.101 - - - snage motora do 10 kW

8701.102 - - - snage motora veće od 10 kW

8701.90 - ostali

8701.901 - - - poljoprivredni, snage motora do 50 kW

8701.902 - - - poljoprivredni, snage motora veće od 50 kW do 110 kW

8701.9021 - - - - stariji od 5 godina

8701.9029 - - - - ostali

87.09 Samokretna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje ili manipulaciju, koja se rabe u tvornicama, skladištima, lukama i zračnim lukama, za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna vozila koja se rabe na peronima željezničkih kolodvora; dijelovi navedenih vozila

8709.1 - vozila

8709.11 - - električna

90.17 Instrumenti i aparati za crtanje, obilježavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, kutomjeri, pribor za crtanje u slogu, logaritamska računala, kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za mjerenje dužine, koji se drže u ruci (npr. mjerne šipke i vrpce, mikrometarska mjerila, mjerila s nonijem), nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

9017.30 - mikrometarska mjerila, pomična kljunasta mjerila s nonijem i kalibarska mjerila

9017.302 - - - pomična kljunasta mjerila s nonijem

90.28 Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina, tekućine ili elektriciteta, uključujući mjerila za njihovo baždarenje

9028.20 - mjerila tekućine

9028.201 - - - za gorivo

9028.202 - - - vodomjeri

9028.209 - - - ostali

9028.30 - električna brojila (strujomjeri)

9028.309 - - - ostala

94.01 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 94.02), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi

9401.40 - sjedala, osim vrtnih sjedala ili opreme za kampiranje, koja se mogu pretvoriti u ležaje

9401.50 - sjedala od trske, pruća, bambusa ili sličnih materijala

9401.6 - ostala sjedala, s drvenim okvirima

9401.61 - - tapecirana

9401.611 - - - od savijenog drva

9401.619 - - - ostala

9401.69 - - ostala

9401.691 - - - od savijenog drva

9401.699 - - - ostala

9401.7 - ostala sjedala, s kovinskim okvirima

9401.71 - - tapecirana

9401.79 - - ostala

9401.80 - ostala sjedala

9401.90 - dijelovi

9401.901 - - - od drva

9401.909 - - - od ostalih materijala

94.03 Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi

9403.10 - uredsko pokućstvo od kovina

9403.20 - ostalo pokućstvo od kovina

9403.209 - - - ostalo

9403.30 - uredsko pokućstvo od drva

9403.40 - kuhinjsko pokućstvo od drva

9403.50 - pokućstvo za spavaće sobe od drva

9403.60 ostalo pokućstvo od drva

9403.70 - pokućstvo od plastičnih masa

9403.709 - - - ostalo

9403.80 - pokućstvo od ostalih materijala, uključujući trsku, pruće, bambus i slične materijale

9403.90 - dijelovi

9403.901 - - - od drva

9403.902 - - - od kovina

9403.903 - - - od plastičnih masa

9403.909 - - - od ostalih materijala

DODATAK III.

DEFINICIJA PROIZVODA OD MLADE GOVEDINE (BABY-BEEF) Navedenih u članku 27., stavak (2)

Bez obzira na pravila za tumačenje Kombinirane nomenklature, tekst opisa proizvoda treba uzeti samo kao naznaku, s obzirom na to da je preferencijalni režim, u kontekstu ovoga Dodatka, određen opsegom oznaka KN. Tamo gdje su naznačene oznake ex KN, preferencijalni će se režim utvrdit zajedničkom primjenom oznake KN i odgovarajućega opisa.

KN oznaka Taric Opis

pot-

podjela

Živa goveda:

- Ostala:

- - Domaće pasmine:

- - - čija težina premašuje 300 kg:

- - - - junice (ženska goveda koja nisu imala telad):

ex 0102 90 51 - - - - - za klanje:

10 - koja nemaju trajne zube, težine od 320 kg ili više, ali koja ne premašuje 470 kg1

ex 0102 90 59 - - - - - Ostala:

11 - koja nemaju trajne zube, težine od 320 kg ili više, ali

21 koja ne premašuje 470 kg1

31

91

- - - - Ostala:

ex 0102 90 71 - - - - - za klanje:

10 - bikovi i volovi koji nemaju trajne zube, težine od 350 kg ili više, ali čija težina ne premašuje 500 kg1

ex 0102 90 79 - - - - - Ostala:

21 - bikovi i volovi koji nemaju trajne zube, težine od 350 kg

91 ili više, ali čija težina ne premašuje 500 kg1

Meso goveda, svježe ili hlađeno:

ex 0201 10 00 - trupovi i polovice:

91 - trupovi težine od 180 kg ili više, ali koja ne premašuje 300 kg, i polovice težine od 90 kg ili više, ali koja ne premašuje 150 kg, niskog stunja okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svjetloružičaste boje i mast, iznimno fine strukture, bijele do svjetložute boje1

- ostalo komadi s kostima:

ex 0201 20 20 - - »kompenzirane« četvrtine:

91 - žkompenziranež četvrtine težine od 90 kg ili više, ali čija težina ne premašuje 150 kg, niskog stupnja okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svjetloružičaste boje i mast, iznimno fine strukture, bijele do svjetložute boje1

ex 0201 20 30 - - neodvojene ili odvojene prednje četvrtine:

91 - odvojene prednje četvrtine, težine od 45 kg ili više, ali koja ne premašuje 75 kg, niskog stupnja okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svjetloružičaste boje i mast, iznimno fine strukture, bijele do svjetložute boje1

ex 0201 20 50 - - neodvojene ili odvojene stražnje četvrtine:

91 - odvojene stražnje četvrtine težine od 45 kg ili više, ali koja ne premašuje 75 kg (ali težine tzv. pistola reza od 38 kg ili više, koja ne premašuje 68 kg), niskog stupnja okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svjetloružičaste boje i mast, iznimno fine strukture, bijele do svjetložute boje1

DODATAK IV. (a)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Nulta stopa carine za neograničene količine od dana stupanja na snagu Sporazuma) navedene u članku 27., stavak (3) (a) (i)

Hrvatska

tarifna Opis

oznaka

01051912 - - - pačići, za tov

01051922 - - - guščići, za tov

0105193 - - - biserke

0106007 - - - pčelinje zajednice i matice

020500 Konjsko i magareće meso ili meso mula i mazgi, svježe, rashlađeno ili smrznuto

040700 Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili skuhana:

04070059 - - - ptičja jaja, ostala

041000 Jestivi proizvodi životinjskog podrijetla što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

050400 Životinjska crijeva, mjehuri i želuci (osim ribljih) cijeli ili u komadima, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni:

0604 Lišće, grane i ostali dijelovi bilja, bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka i trave, mahovine i lišaji, prikladni za bukete ili za ukrašavanje, svježi, sušeni, bojeni, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni:

0801 Kokosov orah, brazilski orah i indijski (cashew) orah, svježi ili osušeni, oljušteni ili neoljušteni:

080300 Banane, uključujući rajsku smokvu, svježe ili suhe

080410 - datulje

080430 - ananas

080530 - - limuni (Citrus limon, Citrus limonum) i limeta (Citrus aurantifolia)

080540 - - limunika (grape fruit)

080590 - ostali

080620 - suho

080720 - papaje

081400 Kore agruma, dinja i lubenica, svježe, smrznute, suhe ili privremeno konzervirane u slanoj vodi, sumporenoj vodi ili u drugim otopinama za konzerviranje

09011 - kava, nepržena:

0902 Čaj, aromatizirani ili nearomatizirani:

0904 Papar roda Piper; suha, drobljena ili mljevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta:

090500 Vanilija

0906 Cimet i cvijet cimetova drveta:

090700 Klinčići (cijeli plodovi, pupoljci i peteljke)

0908 Muškatni orah, macis i kardamon:

0909 Sjeme anisa, badijana, komorača, korijandera, kima i kumina; bobice kleke:

0910 Ingver (đumbir), šafran, kurkuma, majčina dušica, lovor u listu, kari (carry) i ostali začini:

100110 - tvrda pšenica:

1002001 - - - raž, sjemenska

1003001 - - - ječam, sjemenski

1004001 - - - zob, sjemenska

100510 - kukuruz, sjemenski

1006 Riža:

100700 Sirak u zrnu

1008 Heljda, proso, sjeme za ptice; ostale žitarice:

1106 Brašno, krupica i prah od osušenoga mahunastoga povrća iz tar. br. 07.13, od sagoa, korijenja ili gomolja iz tar. broja 07.14 ili od proizvoda iz poglavlja 8:

1108 Škrob; inulin:

110900 Pšenični gluten, osušeni ili neosušeni

1210 Hmelj, svježi ili sušeni, uključujući drobljeni ili mljeveni ili u obliku peleta; lupulin:

1211 Bilje i dijelovi bilja (uključujući sjemenje i plodove), svježe ili sušeno, rezano ili cijelo, drobljeno ili mljeveno, vrsta koje se poglavito upotrebljavaju u parfimeriji, farmaciji ili za insekticidne, fungicidne ili u slične svrhe:

121210 - rogači, uključujući i sjeme

121230 - koštice i jezgre iz koštica marelice, breskve i šljive

121299 - - ostalo

121300 Slama i pljeva od žitarica, sirove, nepripremljene, uključujući sječene, mljevene ili prešane ili u obliku peleta

1214 Broskva, stočna repa, korjenjače za hranidbu stoke, sijeno, lucerna (alfalfa), djetelina, grahorka, stočni kelj, lupina, grahorica i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i oblik peleta:

1301 Šelak; prirodne gume, smole, gumesmole (na primjer, balzami):

1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agaragar i ostale sluzi i zgušćivači, dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani ili nemodificirani:

1501001 - - - tehnička svinjska mast (nepogodna za ljudsku prehranu)

1501003 - - - tehnička mast peradi

1501004 - - - jestiva mast peradi

1501009 - - - ostalo

150200 Masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tar. br. 15.03:

150300 Stearin od svinjske masti, ulje od svinjske masti, oleostearin, oleoulje i ulje od loja, neemulgirani, nemiješani ili na drugi način pripremljeni

1504 Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

151610 - životinjske masti i ulja i njihove frakcije

17021 - laktoza i laktozni sirup:

170260 - ostala fruktoza i fruktozni sirup s udjelom više od 50% u masti fruktoze u suhom stanju

170310 - melase od šećerne trske

200320 - tartufi

200911 - - smrznuti sok od naranče

2009191 - - - koncentrirani sok od naranče

2009201 - - - koncentrirani sok od grape-fruita

2009301 - - - koncentrirani sok od ostalih agruma

2009401 - - koncentrirani sok od ananasa

2009701 - - - koncentrirani sok od jabuka

2009801 - - - koncentrat soka od rajčice

2009802 - - - koncentrat soka od ostalog voća i povrća

2009901 - - koncentrirane mješavine sokova

2301 Brašno, prah i pelete od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, nepogodni za ljudsku prehranu; čvarci.

230210 - kukuruzni

230220 - rižini

230240 - ostalih žitarica

230310 - ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci:

230500 Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od kikirikija, nemljeveni, mljeveni ili peletirani

230670 - od klica kukuruza

230700 Vinski talog; vinski kamen (stpriješ), sirovi

2308 Biljni materijali, biljni otpaci i ostaci od prerade biljnih materijala i sporedni proizvodi, peletirani ili nepeletirani, koji se upotrebljavaju za hranidbu životinja, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

230910 - hrane za pse i mačke, pripremljena za prodaju na malo

DODATAK IV. (b)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Nulta stopa carine unutar kvote od stupanja
na snagu Sporazuma) navedene u članku 27., stavak (3) (a) (ii)

Hrvatska Carinska Godišnje

tarifna         Opis kvota povećanje

oznaka (tone) kvote (tone)

0204 Ovčje ili kozje meso, svježe,
rashlađeno ili smrznuto 100 5

0207 Meso peradi i jestivi otpaci
peradi iz tar. broja 01.05,
svježi, rashlađeni ili smrznuti. 550 30

0805 10 - - naranče 25.000 1.250

0809 10 - - marelice: 1.000 50

0810 10 - - jagode: 200 10

1002 009 - - - raž, ostala 500 100

1206 009 - - - sjeme suncokreta, ostalo 100 5

1507 Sojino ulje i njegove frakcije,
rafinirani ili nerafinirani, ali
kemijski nemodificirani: 200 10

2004 90 - ostalo povrće i mješavine
povrća 100 5

2009 89 - - - ostali sok 300 15

  

DODATAK IV. (c)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Nulta stopa carine za neograničene količine nakon jedne godine od stupanja na snagu Sporazuma) navedene u članku 27., stavak (3) (b) (i)

Hrvatska

tarifna Opis

oznaka

0206 Drugi klaonični proizvodi od goveđega, svinjskoga, ovčjega, kozjega, konjskoga i magarećeg mesa ili od mesa mula i mazgi, pogodni za ljudsku prehranu, svježi, rashlađeni ili smrznuti.

0208 Ostalo meso i jestivi mesni i drugi klaonični proizvodi, svježi, rashlađeni ili smrznuti.

04070069 - - - guščja jaja, ostala

0407009 - - - ostala jaja

0714 Manioka, arorut, salep, čičoka, slatki krumpir i slično korijenje i gomolji s visokim udjelom škroba ili inulina, svježi, rashlađeni, smrznuti ili osušeni, cijeli ili rezani ili u obliku peleta; srž od sago-drveta.

0802 Ostali orašasti plodovi, svježi, suhi, oljušteni ili neoljušteni.

0811 Voće uključujući orašaste plodove, nekuhano ili kuhano u vodi ili pari, smrznuto, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila.

0812 Voće uključujući orašaste plodove, privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumporenoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u takvom stanju neprikladno za neposrednu prehranu.

0813 Voće, suho, osim onoga koje se razvrstava u tar. br. 08.01 od 08.06; mješavine orašastih plodova ili suhog voća iz ovog poglavlja.

1209 Sjeme, plodovi i spore, vrsta koje se rabi za sjetvu.

160300 Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, ljuskavaca, mekušaca ili od drugih vodenih beskralježnjaka.

200310 - gljive

200560 - šparoge

200791 - - od agruma

200819 - - ostalo, uključujući mješavine

200820 - ananas

200830 - agrumi

200880 - jagode

2008991 - - - banane i kokosov orah

230320 - rezanci šećerne repe, otpaci šećerne trske i drugi otpaci od proizvodnje šećera

230330 otpaci iz pivovara i destilana

230400 Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje, nemljeveni, mljeveni ili peletirani.

230640 - od sjemena uljane repice

DODATAK IV. (d)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Postupno ukidanje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države unutar carinskih kvota) navedene u članku 27., stavak (3) (c) (i)

Carine za proizvode koji su navedeni u ovom Dodatku bit će snižene i ukinute prema ovom rasporedu:

– od stupanja na snagu Sporazuma sve će carine biti snižene na 80% osnovne carine;

– 1. siječnja 2003. godine sve će carine biti snižene na 60% osnovne carine;

– 1. siječnja 2004. godine sve će carine biti snižene na 40% osnovne carine;

– 1. siječnja 2005. godine sve će carine biti snižene na 20% osnovne carine;

– 1. siječnja 2006. godine ukinut će se preostale carine.

Hrvatska Carinska Godišnje

tarifna         Opis kvota povećanje

oznaka (tone) kvote (tone)

0103 9 ostale žive svinje 500 25

0210 Meso, jestivi mesni i drugi
klaonični proizvodi, soljeni, u
salamuri, sušeni ili dimljeni;
jestivo brašno i prah od mesa
ili od drugih klaoničnih
proizvoda 300 15

0401 Mlijeko i vrhnje,
nekoncentrirani i bez dodatnog
šećera ili drugih sladila 3 000 150

0402 Mlijeko i vrhnje, koncentrirani
ili s dodanim šećerom ili
drugim tvarima za zaslađivanje 14 000 700

0405 10 - maslac 200 10

0702 Rajčica, svježa ili rashlađena 7 500 375

0703 20 - - češnjak: 1 000 50

0805 20 - mandarine (uključujući
tangirske i satsumas
mandarine); hibridi agruma
(klementina, vilking i sl.) 2 400 120

0806 10 svježe grožđe 8 000 400

1509 Maslinovo ulje (dobiveno
mehaničkim postupkom) i
njegove frakcije, rafinirani ili
nerafinirani, ili kemijski
nemodificirani 350 20

1602 41 Pripremljeni ili konzervirani
do 1602 proizvodi od svinjskog mesa 300 15
49

1701 Šećer od šećerne trske i
šećerne repe i kemijski čista
saharoza, u krutom stanju. 5 700 285

2002 Rajčice pripremljene ili
konzervirane na drugi način
osim u octu ili octenoj kiselini 4 800 240

2009 199 - sok od naranče, ostali 1 800 90

 

DODATAK IV. (e)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Postupno snižavanje carina koje su utvrđene
po načelu najpovlaštenije države za
neograničene količine) navedene u
članku 27., stravak (3) (c) (ii)

Carine za proizvode koji su navedeni u ovom Dodatku bit će snižene prema ovom rasporedu:

– od stupanja na snagu Sporazuma svaka će carina biti snižena na 90% osnovne carine;

– 1. siječnja 2003. godine sve će carine biti snižene na 80% osnovne carine;

– 1. siječnja 2004. godine sve će carine biti snižene na 70% osnovne carine;

– 1. siječnja 2005. godine sve će carine biti snižene na 60% osnovne carine;

– 1. siječnja 2006. godine sve će carine biti snižene na 50% osnovne carine.

Hrvatska

tarifna Opis

oznaka

0104 Ovce i koze, žive

1015 Domaća perad živa (kokoši vrste Gallus domesticus, patke, guske, pure i biserke)

010512 - - purići

010592 - - kokoši vrste Gallus domesticus mase do 2.000 g

0105922 - - - ostale

0209 Svinjska slanina i salo očišćeni od mesa i salo peradi, netopljeni niti drukčije ekstrahirani, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

0404 Surutka, koncentrirana ili nekoncentrirana, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila; proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

040700 Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili skuhana

0407004 - - - purja jaja

0601 Lukovice, gomolji, gomoljasto korijenje, izdanci korijena, reznice i podanci za sadnju, u vegetaciji ili u cvatu; biljka i korijen cikorije, osim korijena iz tar. broja 12.12

0602 Ostale žive biljke (uključujući njihovo korijenje), reznice, plemke i cijepovi; miceliji gljiva

0603 Rezano cvijeće i cvjetni pupoljci vrsta prikladnih za bukete ili za ukrašavanje, svježi, sušeni, bojeni, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni

0708 Mahunasto povrće u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno

0710 Povrće (uključujući i blanširano), smrznuto

0711 Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, sumporenoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu

0712 Sušeno povrće, cijelo, rezano u komade ili mljeveno, ali dalje nepripremljeno

0713 Sušeno mahunasto povrće u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno

0901 Kava, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, nadomjesci kave, koji sadrže kavu bilo u kojem postotku

09012 - kava, pržena

100300 Ječam

1003002 - - - pivarski

100400 Zob

1004009 - - - ostala

1005 Kukuruz

100590 - ostali

1104 Žitarice u zrnu na drugi način obrađene (npr. oljuštene, valjane, u ljuskicama, perlirane, obrezane ili gnječene), osim riže iz tar. broja 10.06; klice žitarica, cijele, valjane, u ljuskicama ili mljevene

1105 Brašno, krupica, prah, ljuskice, granule i pelete od krumpira

170230 - glukoza (dekstroza) i glukozni sirup bez udjela fruktoze ili s udjelom fruktoze manje od 20% po masi u suhom stanju

170240 - glukoza i glukozni sirup s udjelom 20% do 50% fruktoze po masi u suhom stanju

2005 Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u – octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. br. 20.06

200540 - grašak (Pisum sativum)

200551 - - grah u zrnu

2008 Voće, uključujući i orašaste plodove i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila ili alkohola, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

200850 - marelice

200870 - breskve

2009 Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

200940 - sok od ananasa

2009409 - - - ostali

200960 - sok od grožđa (uključujući mošt od grožđa)

2206 Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina); mješavine fermentiranih pića i mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, nespomenute ili obuhvaćene na drugom mjestu

2302 Posije (mekinje) i ostali ostaci dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom žitarica i mahunarki (leguminoza), nepeletirani i peletirani

230230 - pšenični

2306 Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni ekstrakcijom biljnih masti ili ulja, osim onih iz tar. br. 23.04 i 23.05, nemljeveni, mljeveni ili peletirani

230690 - ostalo

2309 Proizvodi koji se upotrebljavaju za hranidbu životinja

230990 - ostalo

 

DODATAK IV. (f)

HRVATSKE CARINSKE KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE
(Postupno snižavanje carina koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države unutar kvota) navedene u članku 27., stavak (3) (c) (iii)

Carine za proizvode koji su navedeni u ovom Dodatku bit će snižene prema ovom rasporedu:

– od stupanja na snagu Sporazuma sve će carine biti snižene na 90% osnovne carine;

– 1. siječnja 2003. godine sve će carine biti snižene na 80% osnovne carine;

– 1. siječnja 2004. godine sve će carine biti snižene na 70% osnovne carine;

– 1. siječnja 2005. godine sve će carine biti snižene na 60% osnovne carine;

– 1. siječnja 2006. godine sve će carine biti snižene na 50% osnovne carine.

Hrvatska Carinska Godišnje

tarifna         Opis kvota povećanje

oznaka (tone) kvote (tone)

0102 90 Ostala živa govedina 200 10

0202 Goveđe meso, smrznuto 3 000 150

0203 Svinjsko meso, svježe,
rashlađeno ili smrznuto 7 300 365

0406 Sir i skuta 2 000 100

0701 Krumpir, svjež ili rashlađen 12 000 600

070310 - crveni luk i ljutika 10 000 500
070390 - poriluk i ostale vrste luka

0807 1 - dinje (uključujući i lubenice) 5 500 275

080810 - sviježe jabuke 5 400 300

1101 Brašno od pšenice ili suražice 900 45

1103 Prekrupa, krupica i pelete od
žitarica 7 800 390

1107 Slad, prženi ili neprženi 15 000 750

1601 00 Kobasice i slični proizvodi,
od mesa, od drugih klaoničkih
jestivih proizvoda ili od krvi;
složeni prehrambeni proizvodi
na osnivi tih proizvoda 1 800 90

1602 10 do Ostali pripremljeni ili
1602 39 konzervirani proizvodi od mesa
1602 50 do (osim svinjskog mesa), od
1602 90 drugih klaoničkih 500 30
proizvoda ili od krvi:

2401 Duhan sirovi ili neprerađeni;
duhanski otpaci 200 10

 

DODATAK V. (a)

PROIZVODI NAVEDENI U ČLANKU 28., STAVAK (1)

Uvoz u Europsku zajednicu sljedećih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske bit će predmetom dolje navedenih koncesija:

Prva Druga Treća i

KN oznaka         Opis godina godina sljedeće godine

(carina %) (carina %) (carina %)

0301 91 10 Pastrva (Salmo trutta, Kvota: 30 t Kvota: 30 t Kvota: 30t uz 0%.

0301 91 90 Oncorhynchus mykiss, uz 0%. uz 0%.

0302 11 10 Oncorhynchus clarki, Preko kvote:

0302 11 90 Oncorhynchus aguabonita, Preko Preko 70% od MFN

0303 21 10 Oncorhynchus gilae, kvote: kvote: carine

0303 21 90 Oncorhynchus apache i 90% od 80 % od

0304 10 11 Oncorhynchus chrysogaster): MFN MFN

ex0304 10 19 živa; svježa ili rashlađena, carine carine

ex0304 10 91 smrznuta; sušena, soljena ili u

0304 20 11 salamuri; dimljena; fileti i ostalo

ex0304 20 19 riblje meso; riblje bršano, krupica

ex0304 90 10 i pelete, pogodni za ljudsku

ex0305 10 00 prehranu

ex0305 30 90

0305 49 45

ex0305 59 90

ex0305 69 90

Prva Druga Treća i

KN oznaka         Opis godina godina sljedeće godine

(carina %) (carina %) (carina %)

0301 93 00 Šaran: živi; svjež ili rashlađen, Kvota: Kvota: Kvota: 210 t uz %.

0302 69 11 smrznuti; sušen, soljen ili u 210 t uz 210 t uz

0303 79 11 salamuri, dimljen; fileti i ostalo 0%. 0%. Preko kvote:

ex0304 10 19 riblje meso; riblje brašno, krupica 70% od MFN

ex0304 10 91 i pelete, pogodni za ljudsku Preko Preko carine

ex0304 20 19 prehranu kvote: kvote:

ex0304 90 10 90% od 80% od

ex0305 10 00 MFN MFN

ex0305 30 90 carine carine

ex0305 49 80

ex0305 59 90

ex0305 69 90

Prva Druga Treća

KN oznaka         Opis godina godina godina

(carina %) (carina %) (carina %)

ex0301 99 90 Orada (Dentex dentex i Pagellus Kvota: 35 t Kvota: 35 t Kvota: 35 t

0302 69 61 spp.): živa; svježa ili rashlađena, uz 0%. uz 0%. uz 0%.

0303 79 71 smrznuta; sušena, soljena ili u

ex0304 10 38 salamuri, dimljena; fileti i ostalo Preko Preko Preko

ex0304 10 98 riblje meso; riblje brašno, krupica kvote: kvote: kvote:

ex0304 20 95 i pelete, pogodni za ljudsku 80% od 55% od 30% od

ex0304 90 97 prehranu MFN MFN MFN

ex0305 10 00 carine carine carine

ex0305 30 90

ex0305 49 80

ex0305 59 90

ex0305 69 90

 

Prva Druga Treća

KN oznaka Opis godina godina godina

(carina %) (carina %) (carina %)

ex0301 99 90 Lubin (Dicentrarchus labrax): Kvota: Kvota: Kvota:

0302 69 94 živa; svježa ili rashlađena, 550 t uz 550 t uz 550 t uz

ex0303 77 00 smrznuta; sušena, soljena ili u 0%. 0%. 0%.

ex0304 10 38 salamuri, dimljena; fileti i ostalo

ex0304 10 98 riblje meso; riblje brašno, krupica Preko Preko Preko

ex0304 20 95 i pelete, pogodni za ljudsku kvote: kvote: kvote:

ex0304 90 97 prehranu 80% od 55% od 30% od

ex0305 10 00 MFN MFN MFN

ex0305 30 90 carine carine carine

ex0305 49 80

ex0305 59 90

ex0305 69 90

 

KN oznaka Opis Godišnja Preferencijalna

kvota carina

1604 13 11 Pripremljene ili 180 tona 6%

1604 13 19 konzervirane srdele i

ex 1604 20 50 papaline

1604 16 00 Pripremljeni ili 40 tona 12,5%

1604 20 40 konzervirani inćuni

Za količine koje prelaze kvotu u cijelosti će se primjenjivati carine koje su utvrđene po načelu najpovlaštenije države.

 

Carine za sve proizvode iz HS tarifne oznake 1604., osim pripremljenih ili konzerviranih srdela i papalina te inćuna, bit će snižene prema ovom rasporedu na navedene razine:

Četvrta i

Godina Prva godina Druga godina Treća godina sljedeće godine

(carina %) (carina %) (carina %) (carina %)

Carina 80% od MFN 70% od MFN 60% od MFN 50% od MFN

 

DODATAK V. (b)

PROIZVODI NAVEDENI U ČLANKU 28., STAVAK (2)

Uvoz u Hrvatsku sljedećih proizvoda podrijetlom iz Europske zajednice bit će predmetom dolje navedenih koncesija:

Prva Druga Treća i sljedeće

KN oznaka         Opis godina godina godine (carina %)

(carina %) (carina %)

0301 91 10 Pastrva (Salmo trutta, Kvota: 25 Kvota: 25 Kvota: 25 t uz 0%.

0301 91 90 Oncorhynchus mykiss, t uz 0%. t uz 0%.

0302 11 10 Oncorhynchus clarki, Preko kvote: 70%

0302 11 90 Oncorhynchus aguabonita, Preko Preko od MFN carine

0303 21 10 Onchorynchus gilae, kvote: kvote:

0303 21 90 Oncorhynchus apache i 90% od 80% od

0304 10 11 Onchorhynchus chrysogaster): MFN MFN

ex0304 10 19 živa; svježa ili rashlađena, carine carine

ex0304 10 91 smrznuta; sušena, soljena ili u

0304 20 11 salamuri, dimljena; fileti i ostalo

ex0304 20 19 riblje meso; riblje brašno, krupica

ex0304 90 10 i pelete, pogodni za ljudsku

ex0305 10 00 prehranu

ex0305 30 90

0305 49 45

ex0305 59 90

ex0305 69 90

Prva Druga Treća i

KN oznaka         Opis godina godina sljedeće godine

(carina %) (carina %) (carina %)

0301 93 00 Šaran: živi; svjež ili rashlađen, Kvota: 30 Kvota: 30 Kvota: 30 t uz 0%.

0302 69 11 smrznuti; sušen, soljen ili u t uz 0%. t uz 0%.

0303 79 11 salamuri, dimljen; fileti i ostalo Preko kvote: 70%

ex0304 10 19 riblje meso; riblje brašno, krupica Preko Preko od MFN carine

ex0304 10 91 i pelete, pogodni za ljudsku kvote: kvote:

ex0304 20 19 prehranu 90% od 80% od

ex0304 90 10 MFN MFN

ex0305 10 00 carine carine

ex0305 30 90

ex0305 49 80

ex0305 59 90

ex0305 69 90

 

Prva Druga Treća i

KN oznaka         Opis godina godina sljedeće godine

(carina %) (carina %) (carina %)

ex0301 99 90 Orada (Dentex dentex i Pagellus Kvota: Kvota: 35 Kvota 35 t uz 0%

0302 69 61 spp.): živa; svježa ili rashlađena, tuz 0%

0303 79 71 smrznuta; sušena, soljena ili u Preko kvote: 30%

ex0304 10 38 salamuri, dimljena; fileti i ostalo 0% Preko od MFN carine

ex0304 10 98 riblje meso; riblje brašno, krupica kvote

ex0304 20 95 - i pelete, pogodni za ljudsku 55% od

ex0304 90 97 prehranu Preko MFN

ex0305 10 00 kvote: carine

ex0305 30 90 80% od

ex0305 49 80 MFN

ex0305 59 90 carine

ex0305 69 90

 

DODATAK VI.

POSLOVNI NASTAN: FINANCIJSKE
USLUGE navedene u članku 50.

1. Financijske usluge: definicija

Financijska je usluga bilo koja usluga financijske prirode koju nudi pružatelj financijskih usluga jedne od stranaka.

Financijske usluge uključuju ove aktivnosti:

A. Sve usluge osiguranja i usluge povezane s osiguranjem:

1. neposredno osiguranje (uključujući suosiguranje):

(i) životno;

(ii) neživotno;

2. reosiguranje i retrocesija;

3. posredovanje i zastupanje u osiguranju, kao što su brokeri i agencije;

4. usluge vezane uz osiguranje, kao što su konzultantske usluge, aktualne usluge, usluge procjene rizika i usluge naplate odštetnih zahtjeva;

B. Bankarske i ostale financijske usluge (isključujući osiguranje):

1. primanje depozita i ostalih povratnih sredstava od građana;

2. davanje zajmova svih vrsta, uključujući, inter alia, potrošačke kredite, hipotekarne kredite, faktoring (prodaja prava potraživanja) i fnanciranje komercijalnih poslova;

3. financijski najam (lizing);

4. sve usluge plaćanja i prijenosa novca, uključujući kreditne, platne i debitne kartice, putne čekove i bankovne mjenice;

5. izdavanje garancija i drugih jamstava;

6. trgovanje za vlastiti račun ili za račun stranke, bilo na burzi, na izvanburzovnom tržištu ili na neki drugi način, što se odnosi na:

(a) instrumente tržišta novca (čekovi, mjenice, potvrde o depozitu itd.),

(b) devize,

(c) izvedenice koje uključuju, ali se ne ograničavaju na budućnosnice i opcije,

(d) tečajne i kamatne instrumente, uključujući primjerice swap (zamjena), ugovore o terminskoj stopi itd.,

(e) prenosive vrijednosne papire,

(f) ostale prenosive instrumente i financijska sredstva, uključujući zlato;

7. sudjelovanje u izdavanju svih vrsta vrijednosnih papira, uključujući pokroviteljstvo izdanja i plasiranje kao agent (javno ili privatno) i pružanje usluga u svezi s tim izdavanjem;

8. brokerski novčani poslovi;

9. upravljanje aktivnom, kao što je upravljanje gotovinom i upravljanje portfeljima, svi oblici upravljanja zajedničkim ulaganjima, upravljanje mirovinskim fondovima, skrbništvo, usluge deponiranja i povjerbe;

10. usluge namirenja i klirinške usluge za financijska sredstva, uključujući vrijednosne papire, izvedenice i ostale prenosive instrumente;

11. pružanje i prijenos financijskih informacija i obrada financijskih podataka i s tim u vezi softvera pružatelja ostalih financijskih usluga;

12. savjetodavne, posredničke i ostale pomoćne financijske usluge u svim poslovima koji su gore navedeni u točkama 1. do 11., uključujući kreditne preporuke i analize, istraživanje i savjetovanje o ulaganjima i portfelju, savjetovanje o kupnji i restrukturiranju poduzeća i strategiji.

Ove aktivnosti nisu uključene u definiciju financijskih usluga:

(a) aktivnosti koje obavljaju središnje banke ili neka druga javna institucija u provođenju monetarne i tečajne politike;

(b) aktivnosti koje obavljaju središnje banke, vladine agencije ili tijela vlade, ili javne institucije, za račun vlade ili s jamstvom vlade, osim u slučaju kad te aktivnosti mogu obavljati pružatelji financijskih usluga u tržišnom natjecanju s takvim javnim tijelima;

(c) aktivnosti koje čine dio zakonskoga sustava socijalne sigurnosti ili javnih mirovinskih programa, osim u slučaju kad te aktivnosti mogu obavljati pružatelji financijskih usluga u tržišnom natjecanju s javnim tijelima ili privatnim institucijama.

DODATAK VII.

STJECANJE NEKRETNINA OD STRANE DRŽAVLJANA EUROPSKE UNIJE
Popis izuzetaka naveden u članku 60. stavak (2)

Izuzeta područja

– Poljoprivredno zemljište kao što je određeno u Zakonu o poljoprivrednom zemljištuL114991 (Narodne novine, br. 54/94, pročišćeni tekst, 48/95, 19/98 i 105/99);

– Područja zaštićena Zakonom o zaštiti prirodeL114992 (Narodne novine, br. 30/94)

DODATAK VIII.

PRAVO INTELEKTUALNOGA,
INDUSTRIJSKOGA I TRGOVAČKOGA VLASNIŠTVA navedeno u članku 71.

1. Stranke potvrđuju važnost koju pridaju obvezama koje proizlaze iz ovih višestranih ugovora:

– Međunarodne konvencije za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rim 1961.);

– Pariške konvencije za zaštitu industrijskoga vlasništva (Stockholmski akt iz 1967., izmijenjen i dopunjen 1979.);

– Madridskoga sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova (Stockholmski akt 1967., izmijenjen i dopunjen 1979.);

– Ugovora o suradnji na području patenata (Washington, 1970., izmijenjen i dopunjen 1979., te izmijenjen 1984.);

– Konvencije za zaštitu proizvođača fonograma od neovlaštenog umnožavanja njihovih fonograma (Ženeva, 1971.);

– Bernske konvencije za zaštitu književnih i umjetničkih djela (Pariški akt, 1971.);

– Nicanskoga sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga za potrebe registracije žigova (Ženeva, 1977., izmijenjen i dopunjen 1979.);

– Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.);

– Ugovora o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (Ženeva, 1996.).

2. Od stupanja na snagu ovoga Sporazuma, u skladu sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualnoga vlasništva (TRIPS), stranke će odobriti trgovačkim društvima i državljanima druge stranke u pogledu priznavanja i zaštite intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasništva tretman ne manje povoljan od tretmana koji pružaju bilo kojoj trećoj zemlji temeljem dvostranih sporazuma.

POPIS PROTOKOLA

Protokol 1. O tekstilnim i odjevnim proizvodima

Protokol 2. O proizvodima od čelika

Protokol 3. O trgovini prerađenim poljoprivrednim proizvodima između Zajednice i Hrvatske

Protokol 4. Definicija pojma »proizvoda s podrijetlom« i načini upravne suradnje

Protokol 5. O uzajamnoj upravnoj pomoći u carinskim pitanjima

Protokol 6. O kopnenom prijevozu

PROTOKOL 1.

O TEKSTILNIM I ODJEVNIM
PROIZVODIMA

Članak 1.

Ovaj se Protokol primjenjuje na tekstilne i odjevne proizvode (u daljnjem tekstu »tekstilni proizvodi«) koji su navedeni u odsjeku XI (poglavlje 50.–63.) Kombinirane nomenklature Zajednice.

Članak 2.

1. Tekstilni proizvodi iz odsjeka XI (poglavlje 50.–63.) Kombinirane nomenklature koji su podrijetlom iz Hrvatske, kako je određeno u Protokolu 4. ovoga Sporazuma, ulazit će u Zajednicu bez plaćanja carina danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma.

2. Carine koje se primjenjuju na izravan uvoz u Hrvatsku tekstilnih proizvoda iz odsjeka XI. (poglavlje 50.–63.) Kombinirane nomenklature koji su podrijetlom iz Zajednice, kako je određeno Protokolom 4. ovoga Sporazuma, bit će ukinute danom stupanja na snagu Sporazuma, osim proizvoda koji su navedeni u Dodacima I. i II. ovoga Protokola, za koje će carinske stope biti postupno snižene, kako je u njima navedeno.

3. U skladu s ovim Protokolom odredbe Sporazuma, a posebno članaka 19. i 20. Sporazuma, primjenjivat će se na trgovinu tekstilnim proizvodima između stranaka.

Članak 3.

Sustav dvostruke kontrole i ostala povezana pitanja glede izvoza tekstilnih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske u Zajednicu, kao i proizvoda podrijetlom iz Zajednice u Hrvatsku, određeni su Sporazumom između Europske zajednice i Republike Hrvatske o trgovini tekstilnim proizvodima, koji je parafiran 8. studenoga 2000. godine i koji se primjenjuje od 1. siječnja 2001. godine.

Članak 4.

Od stupanja na snagu ovoga Sporazuma neće se uvoditi nova količinska ograničenja ni mjere s jednakim učinkom, osim onih mjera koje su predviđene gore navedenim Sporazumom i njegovim protokolima.

DODATAK I.

Carinske će se stope sniziti kako slijedi:

– od stupanja na snagu Sporazuma carine će se sniziti na 60% osnovne cijene,

– 1. siječnja 2003. godine carine će se sniziti na 30% osnovne carine.

– 1. siječnja 2004. godine preostale će se carine ukinuti.

HS 6+ Opis

51.11 Tkanine od vlačene vune ili vlačene fine životinjske dlake:

5111.20 - ostale, u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim filamentima

52.07 Pamučna pređa (osim šivaćeg konca) pripremljena za prodaju na malo:

5207.10 - koja po masi, sadrži 85% ili više pamuka:

5207.101 - - - nemercerizirana

5207.109 - - - mercerizirana

52.08 Pamučne tkanine, koje po masi sadrže 85% ili više pamuka, mase do 200 g/m˛

5208.3 - obojene:

5208.31 - - platnenog prepletaja, mase do 100 g/m˛

5208.32 - - platnenog prepletaja, mase veće od 100 g/m˛

5208.39 - - ostale tkanine

5208.5 - tiskane:

5208.51 - -platnenog prepletaja, mase do 100 g/m˛

5208.52 - - platnenog prepletaja, mase veće od 100 g/m˛

5208.53 - - tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući lomljeni keper

52.09 Pamučne tkanine, koje po masi, sadrže 85% ili više pamuka, mase veće od 200 g/m˛:

5209.2 - bijeljene:

5209.22 - - tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući lomljeni keper

5209.29 - - ostale tkanine

5209.3 - obojene:

5209.39 - - ostale tkanine

5209.4 - od pređe različitih boja:

5209.49 - - ostale tkanine

5209.5 - tiskane:

5209.59 - - ostale tkanine

52.10 Pamučne tkanine, koje po masi sadrže manje od 85% pamuka, u mješavini pretežno ili samo s umjetnim sintetskim vlaknima, mase do 200 g/m˛

5210.2 - bijeljene:

5210.29 - - ostale tkanine

5210.3 - obojene:

5210.39 - - ostale tkanine

5210.5 - tiskane:

5210.59 - - ostale tkanine

54.02 Pređa od sintetskih filamenata (osim šivaćeg konca), nepripremljena za prodaju na malo, uključujući sintetske monofilamente finoće manje od 67 deciteksa:

5402.3 - teksturirana pređa

5402.33 - - od poliestara:

5402.339 - - - finoće veće od 50 teksta po jednoj niti

55.14 Tkanine od sintetskih vlakana rezanih, koje po masi, sadrže manje od 85% tih vlakana u mješavini pretežno ili samo s pamukom, mase veće od 170 g/m˛

5514.1 - nebijeljene ili bijeljene:

5514.12 - - tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući i lomljeni keper, od poliesterskih vlakana, rezanih

5514.2 - obojene:

5514.21 - - od poliesterskih vlakana, rezanih, u platnenom prepletaju

5514.22 - - tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući i lomljeni keper, od poliesterskih vlakana, rezanih

5514.29 - - ostale tkanine

55.15 Ostale tkanine od sintetskih vlakana, rezanih:

5515.1 - od polieterskih vlakana, rezanih:

5515.11 - - u mješavini pretežno ili samo s rezanim vlaknima od viskoznog rajona

5515.12 - - u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim filamentima

5515.13 - - u mješavini pretežno ili samo s vunom ili finom životinjskom dlakom

5515.19 - - ostale

55.16 Tkanine od umjetnih vlakana, rezanih:

5516.1 - koje po masi, sadrže 85% ili više umjetnih vlakana, rezanih:

5516.11 - - nebijeljene ili bijeljene

5516.12 - - obojene

5516.13 - - od pređe različitih boja

5516.2 - koje po masi, sadrže manje od 85% umjetnih vlakana, u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim filamentima:

5516.21 - - nebijeljene ili bijeljene

5516.22 - - obojene

5516.23 - - od pređe različitih boja

5516.24 - - tiskane

5516.3 - koje po masi, sadrže manje od 85% umjetnih vlakana, rezanih, u mješavini pretežno ili samo s vunom ili finom životinjskom dlakom:

5516.31 - - nebijeljene ili bijeljene

5516.32 - - obojene

5516.33 - - od pređe različitih boja

5516.34 - - tiskane

56.01 Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate; tekstilna vlakna duljine od 5 mm (flok), prah i nopne od tekstilnog materijala:

5601.2 - vata; ostali proizvodi od vate:

5601.21 - - od pamuka:

5601.211 - - - vata

5601.219 - - - proizvodi od vate

56.03 Netkani tekstil, uključujući impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran:

5603.1 - od sintetskih i umjetnih filamenata:

5603.13 - - mase veće od 70 g/m˛ do 150 g/m˛

5603.14 - - mase veće od 150 g/m˛

5603.9 - ostalo:

5603.93 - - mase veće od 70 g/m˛ do 150 g/m˛

5603.94 - - mase veće od 150 g/m˛

57.01 Sagovi i ostali podni pokrivači, tekstilni, uzlani, dovršeni i nedovršeni:

5701.90 - od ostalih tekstilnih materijala

57.03 Sagovi i ostali podni pokrivači, tekstilni, dobiveni taftingpostupkom, dovršeni ili nedovršeni:

5703.20 - od najlona ili ostalih poliamida

5703.30 - od ostalih umjetnih ili sintetskih tekstilnih materijala

5703.90 - od ostalih tekstilnih materijala

5705.00 Ostali sagovi i ostali podni pokrivači, tekstilni, dovršeni ili nedovršeni

58.03 Gaza – tkanine, osim uskih tkanina iz tar. broja 58.06:

5803.10 - od pamuka

58.07 Naljepnice, značke i slični proizvodi od tekstilnog materijala, u metraži, vrpcama ili rezani u određene oblike ili veličine, nevezeni:

5807.90 - ostali

59.03 Tekstilne tkanine impregnirane, premazene, prevučene ili prekrivene ili laminirane plastičnim masama, osim onih iz tar. broja 59.02:

5903.10 - polivinilkloridom

5903.20 - poliuretanom

5903.90 - ostale

59.06 Tekstilne tkanine impregnirane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane kaučukom ili gumom, osim onih iz tar. broja 59.02:

5906.10 - ljepljive vrpce širine do 20 cm

5906.9 - ostalo:

5906.91 - - pletene ili kačkane

5906.99 - - ostale

5909.00 Cijevi i crijeva za crpke i slične cijevi i crijeva od tekstilnog materijala, uključujući obložene i armirane, s priborom ili bez pribora od drugog materijala:

5909.001 - - - vatrogasna crijeva i cijevi

5909.009 - - - ostalo

61.03 Odijela, kompleti, jakne, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaća), za muškarce i dječake, pleteni ili kačkani:

6103.1 - odijela:

6103.11 - - vunena ili od fine životinjske dlake

6103.12 - - od sintetskih vlakana

6103.19 - - od ostalih tekstilnih materijala

6103.2 - kompleti:

6103.21 - - vuneni ili od fine životinjske dlake

6103.22 - - pamučni

6103.23 - - od sintetskih vlakana

6103.29 - - od ostalih tekstilnih materijala

6103.3 - jakne i sakoi:

6103.31 - - vuneni ili od fine životinjske dlake

6103.32 - - pamučni

6103.33 - - od sintetskih vlakana

6103.39 - - od ostalih tekstilnih materijala

6103.4 - hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:

6103.41 - - vuneni ili od fine životnjske dlake

6103.42 - - pamučni

6103.43 - - od sintetskih vlakana

6103.49 - - od ostalih tekstilnih materijala

63.01 Deke i slični pokrivači:

6301.20 - deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od vune ili fine životinjske dlake

6301.30 - deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od pamuka

6301.40 - deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od sintetskih vlakana

6301.90 - ostale deke i slični pokrivači

63.02 Posteljno, stolno, toaletno i kuhinjsko rublje;

6302.10 - postljeno rublje, pleteno ili kačkano

6302.2 - ostalo posteljno rublje, tiskano:

6302.21 - - pamučno

6302.22 - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6302.29 - - od ostalih tekstilnih materijala

6302.3 - ostalo posteljno rublje:

6302.31 - - pamučno:

6302.319 - - - ostalo

6302.39 - - od ostalih tekstilnih materijala

6302.40 - stolno rublje, pleteno ili kačkano

6302.5 - ostalo stolno rublje:

6302.51 - - pamučno

6302.59 - - od ostalih tekstilnih materijala

DODATAK II.

Carinske će se stope sniziti kako slijedi:

– danom stupanja na snagu Sporazuma carine će se sniziti na 65% osnovne cijene,

– 1. siječnja 2003. godine carine će se sniziti na 50% osnovne cijene,

– 1. siječnja 2004. godine carine će se sniziti na 35% osnovne carine,

– 1. siječnja 2005. godine carine će se sniziti na 20% osnovne carine,

– 1. siječnja 2006. godine preostale će se carine ukinuti.

HS 6+ Opis

51.09 Pređa od vune ili fine životinjske dlake, pripremljene za prodaju na malo:

5109.10 - koja, po masi, sadrži 85% ili više vune ili fine životinjske dlake

5109.90 - ostala

61.04 Kostimi, kompleti, jakne, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaćica i kostima), za žene i djevojčice, pleteni ili kačkani:

6104.3 - jakne i sakoi:

6104.32 - - pamučni

6104.33 - - od sintetskih vlakana

6104.39 - - od ostalih tekstilnih materijala

6104.4 - haljine:

6104.41 - - vunene ili od fine životinjske dlake

6104.42 - - pamučne

6104.43 - - od sintetskih vlakana

6104.44 - - od umjetnih vlakana

6104.49 - - od ostalih tekstilnih materijala

6104.5 - suknje i suknje-hlače:

6104.51 - - vunene ili od fine životinjske dlake

6104.52 - - pamučne

6104.53 - - od sintetskih vlakana

6104.59 - - od ostalih tekstilnih materijala

6104.6 - hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:

6104.62 - - pamučne

6104.63 - - od sintetskih vlakana

6104.69 - - od ostalih tekstilnih materijala

61.05 Košulje, za muškarce i dječake, pletene ili kačkane:

6105.10 - pamučne

6105.20 - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6105.90 - od ostalih tekstilnih materijala

61.06 Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i djevojčice, pletene ili kačkane:

6106.10 - pamučne

6106.20 - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6106.90 - od ostalih tekstilnih materijala

61.07 Gaće, spavaćice, pidžame, kupaći ogrtači, kućni ogrtači i slični proizvodi, za muškarce i dječake, pleteni ili kačkani:

6107.1 - gaće:

6107.11 - - pamučne

6107.12 - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6107.19 - - od ostalih tekstilnih materijala

6107.2 - spavaćice i pidžame:

6107.21 - - pamučne

6107.22 - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6107.29 - - od ostalih tekstilnih materijala

6107.9 - ostalo:

6107.91 - - pamučno

6107.92 - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6107.99 - - od ostalih tekstilnih materijala

61.08 Kombinei, podsuknje, gaćice, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, kupaći ogrtači, kućne haljine i slični proizvodi, za žene i djevojčice, pleteni ili kačkani:

6108.2 - gaćice:

6108.21 - - pamučne

6108.22 - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6108.29 - - od ostalih tekstilnih materijala

6108.3 - spavaćice i pidžame:

6108.31 - - pamučne

6108.32 - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6108.39 - - od ostalih tekstilnih materijala

6108.9 - ostalo:

6108.91 - - pamučno

6108.92 - - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6108.99 - - od ostalih tekstilnih materijala

61.09 Potkošulje i majice, pletene ili kačkane:

6109.10 - pamučne

6109.90 - od ostalih tekstilnih materijala

61.10 Džemperi sa zakopčavanjem ili bez zakopčavanja, puloveri, prsluci i slični proizvodi, pleteni ili kačkani:

6110.10 - vuneni ili od fine životinjske dlake

6110.20 - pamučni

6110.30 - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6110.90 - od ostalih tekstilnih materijala

62.03 Odijela, kompleti, jakne, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaća), za muškarce i dječake:

6203.1 - odijela:

6203.11 - - vunena ili od fine životinjske dlake

6203.12 - - od sintetskih vlakana:

6203.129 - - - ostala

6203.19 - - od ostalih tekstilnih materijala:

6203.192 - - - pamučna, ostala

6203.199 - - - ostala

6203.2 - kompleti:

6203.21 - - vuneni ili od fine životinjske dlake

6203.22 - - pamučni:

6203.229 - - - ostali

6203.23 - - od sintetskih vlakana:

6203.239 - - - ostali

6203.29 - - od ostalih tekstilnih materijala:

6203.299 - - - ostali

6203.3 - jakne i sakoi:

6203.32 - - pamučni:

6203.329 - - - ostali

6203.33 - - od sintetskih vlakana:

6203.339 - - - ostali

6203.39 - - od ostalih tekstilnih materijala:

6203.399 - - - ostali

6203.4 - hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:

6203.42 - - pamučni:

6203.429 - - - ostali

6203.43 - - od sintetskih vlakana:

6203.439 - - - ostali

6203.49 - - od ostalih tekstilnih materijala:

6203.499 - - - ostali

62.04 Kostimi, kompleti, jakne, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaćica i kupaćih kostima), za žene i djevojčice:

6204.1 - kostimi:

6204.12 - - pamučni

6204.13 - - od sintetskih vlakana

6204.19 - - od ostalih tekstilnih materijala

6204.2 - kompleti:

6204.22 - - pamučni:

6204.229 - - - ostali

6204.23 - - od sintetskih vlakana:

6204.239 - - - ostali

6204.29 - - od ostalih tekstilnih materijala:

6204.299 - - - ostali

6203.3 - jakne i sakoi:

6204.32 - - pamučne:

6204.329 - - - ostale

6204.33 - - od sintetskih vlakana:

6204.339 - - - ostale

6204.39 - - od ostalih tekstilnih materijala:

6204.399 - - - ostale

6204.4 - haljine:

6204.42 - - pamučne

6204.43 - - od sintetskih vlakana

6204.44 - - od umjetnih vlakana

6204.49 - - od ostalih tekstilnih materijala

6204.5 - suknje i suknje-hlače:

6204.52 - - pamučne

6204.53 - - od sintetskih vlakana

6204.59 - - od ostalih tekstilnih materijala

6204.6 - hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:

6204.61 - - vunene ili od fine životinjske dlake

6204.62 - - pamučne

6204.629 - - - ostale

6204.63 - - od sintetskih vlakana:

6204.639 - - - ostale

6204.69 - - od ostalih tekstilnih materijala:

6204.699 - - - ostale

62.05 Košulje za muškarce i dječake:

6205.10 - vunene ili od fine životinjske dlake

6205.20 - pamučne

6205.30 - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6205.90 - od ostalih tekstilnih materijala

62.06 Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i djevojčice:

6206.30 - pamučne

6206.40 - od umjetnih ili sintetskih vlakana

6206.90 - od ostalih tekstilnih materijala

6309.00 Rabljena odjeća i drugi rabljeni tekstilni proizvodi

PROTOKOL 2.

O PROIZVODIMA OD ČELIKA

Članak 1.

Ovaj će se Protokol primjenjivati na proizvode navedene u poglavlju 72. Zajedničke carinske tarife. Također će se primjenjivati na ostale gotove proizvode od čelika iz gore navedenoga poglavlja, koji bi u budućnosti mogli biti hrvatskoga podrijetla.

Članak 2.

Carine na uvoz koje se primjenjuju u Zajednici za proizvode od čelika koji su podrijetlom iz Hrvatske ukinut će se danom stupanja na snagu Sporazuma.

Članak 3.

1. Carine na uvoz koje se primjenjuju u Hrvatskoj za proizvode od čelika koji su podrijetlom iz Zajednice, osim proizvoda koji su navedeni u Dodatku I., ukinut će se od stupanja na snagu Sporazuma.

2. Carine koje se u Hrvatskoj primjenjuju na uvoz proizvoda od čelika, koji su navedeni u Dodatku I., postupno će se ukinuti prema ovom rasporedu:

– danom stupanja na snagu Sporazuma carina će se sniziti na 65% osnovne carine,

– 1. siječnja 2003. godne carina će se sniziti na 50% osnovne carine,

– 1. siječnja 2004. godine carina će se sniziti na 35% osnovne carine,

– 1. siječnja 2005. godine carina će se sniziti na 20% osnovne carine,

– 1. siječnja 2006. godine preostale će se carine ukinuti.

Članak 4.

1. Količinska ograničenja uvoza u Zajednicu proizvoda od čelika koji su podrijetlom iz Hrvatske, kao i mjere s jednakim učinkom, ukinut će se danom stupanja na snagu Sporazuma.

2. Količinska ograničenja uvoza u Hrvatsku proizvoda od čelika koji su podrijetlom iz Zajednice, kao i mjere s jednakim učinkom, ukinut će se danom stupanja na snagu Sporazuma.

Članak 5.

1. U pogledu pravila koja su određena člankom 70. Sporazuma stranke potvrđuju potrebu i hitnost da svaka stranka odmah otpočne rješavati bilo koje strukturalne slabosti svoga sektora čelika kako bi osigurala globalnu konkurentnost svoje industrije. Hrvatska će stoga u roku od dvije godine pokrenuti potrebne programe restrukturiranja i prilagodbe svoje industrije čelika da bi postigla održivost toga sektora pod normalnim tržišnim uvjetima. Na traženje Zajednica će Hrvatskoj pružiti odgovarajuće tehničke savjete kako bi se postigao taj cilj.

2. Nastavno na pravila koja su određena člankom 70.#clanak70 ovoga Sporazuma, svi postupci protivni odredbama ovog članka procijenit će se na osnovi posebnih kriterija proizašlih iz primjene pravila o državnim potporama Zajednice, uključujući sekundarno zakonodavstvo, kao i bilo koja posebna pravila o kontroli državne potpore koja se primjenjuje u sektoru čelika po isteku Ugovora Europske zajednice za ugljen i čelik.

3. Radi primjene odredaba stavka 1. (iii) članka 70. Sporazuma u odnosu na proizvode od čelika Zajednica potvrđuje da tijekom pet godina od stupanja na snagu Sporazuma Hrvatska može iznimno odobriti državnu potporu za restrukturiranje pod uvjetom:

– da to na kraju razdoblja restrukturiranja vodi održivosti tvrtki koje bi od toga imale koristi pod normalnim tržišnim uvjetima;

– da su iznos i intenzitet takve potpore strogo ograničeni na ono što je nužno potrebno za ponovnu uspostavu – održivost, te da se postupno smanjuju;

– da je program restrukturiranja povezan s globalnom racionalizacijom i smanjivanjem kapaciteta u Hrvatskoj.

4. Svaka će stranka osigurati punu transparentnost pri uvođenju potrebnoga restrukturiranja i programa pretvorbe potpunom i neprekidnom razmjenom informacija s drugom strankom, uključujući detalje plana restrukturiranja, te iznos, intenzitet i svrhu bilo koje državne potpore koja je dodijeljena temeljem stavka 2. i 3. ovoga članka.

5. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje nadzirat će primjenu gore navedenih uvjeta iz stavaka 1.–4.

6. Ako jedna od stranaka određenu praksu druge stranke smatra nekompatibilnom s uvjetima iz ovoga članka i ako ta praksa nanosi ili prijeti nanošenjem štete interesima prve stranke ili materijalne štete njezinoj domaćoj industriji, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere nakon konzultacija s Kontaktnom skupinom iz članka 7. ili trideset radnih dana po upućivanju na takve konzultacije.

Članak 6.

Odredbe članaka 19., 20. i 21. Sporazuma primjenjivat će se na trgovinu proizvodima od čelika među strankama.

Članak 7.

Stranke su sporazumne da se radi praćenja i pregledavanja pravilne primjene ovoga Protokola osnuje Kontaktna skupina u skladu sa člankom 115. Sporazuma.

DODATAK I

HS 6+ Opis

72.13 Toplo valjana žica u kolutima, od željeza ili nelegiranog čelika u nepravilno namotanim kolutovima:

7213.10 - s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim u procesu valjanja

7213.101 - - - promjera od 8 do uključujući 14 mm

7213.109 - - - ostala

7213.9 - ostala

7213.91 - - kružnog poprečnog presjeka, promjera manjeg od 14 mm

7213.912 - - - ostala promjera 8 mm ili većeg

72.14 Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplo valjane, toplo vučene ili toplo istiskivane, uključujući one što su usukane poslije valjanja:

7214.20 - s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim u pocesu valjanja ili usukane poslije valjanja:

7214.201 - - - promjera od 8 do uključujući 25 mm

7214.9 - ostale

7214.99 - - ostale

7214.991 - - - okrugle promjera od 8 do uključujući 25 mm

72.17 Hladno dobivena žica, od željeza ili nelegiranog
čelika:

7217.10 - neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana

7217.109 - - - ostala

PROTOKOL 3.

O TRGOVINI PRERAĐENIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA IZMEĐU ZAJEDNICE I HRVATSKE

Članak 1.

1. Zajednica i Hrvatska primjenjuju carine na prerađene poljoprivredne proizvode koji su navedeni u Dodatku I. i Dodatku II., sukladno uvjetima koji su u njima navedeni bez obzira na to jesu li ograničeni kvotama ili nisu.

2. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje odlučit će o:

– proširenju popisa prerađenih poljoprivrednih proizvoda unutar ovoga Protokola,

– izmjenama carina navedenih u Dodacima I. i II.,

– povećanju ili ukidanju carinskih kvota.

3. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može zamijeniti carine koje su utvrđene ovim Protokolom sustavom uspostavljenim na temelju tržišnih cijena u Zajednici i Hrvatskoj poljoprivrednih proizvoda koji se stvarno upotrebljavaju u proizvodnji prerađenih poljoprivrednih proizvoda koji su predmet ovoga Protokola.

Članak 2.

Carine koje se primjenjuju sukladno članku 1. mogu se sniziti odlukom Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje:

– kada se u trgovini između Zajednice i Hrvatske snize carine koje se primjenjuju na osnovne proizvode, ili

– kao odgovor na sniženje koje je rezultat obostranih koncesija u svezi s prerađenim poljoprivrednim proizvodima.

Članak 3.

Zajednica i Hrvatska obavijestit će jedna drugu o upravnim rješenjima koja su usvojena za proizvode obuhvaćene ovim Protokolom. Takva bi rješenja trebala osigurati jednak tretman za sve zainteresirane stranke i trebala bi biti, koliko je to moguće, jednostavna i fleksibilna.

DODATAK I.

Carine koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu robe podrijetlom iz Hrvatske

Na uvoz u Zajednicu prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske, navedenih u nastavku, primjenjivat će se nulta stopa carine.

KN oznaka Opis

  (1) (2)

0403 Stepka, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, aromatizirani, s dodanim ili bez dodanog voća, oraha ili kakaa:

0403 10 - Jogurt:

0403 10 51 do - - Aromatizirani ili s dodanim voćem, orasima ili kakaom

0403 10 99

0403 90 - Ostali:

0403 90 71 do - - Aromatizirani ili s dodanim voćem, orasima ili

0403 90 99 kakaom

0405 Maslac i druge masti i ulja dobivene od mlijeka, mliječni namazi:

0405 20 - Mliječni namazi:

0405 20 10 - - Sa sadržajem masti od 39% po masi ili više, ali manje od 60%

0405 20 30 - - Sa sadržajem masti od 60% po masi ili više, ali koji ne prelaze 75%

0509 00 Prirodne spužve životinjskog podrijetla

0509 00 90 - Ostale

0710 Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili kipućoj vodi), smrznuto:

0710 40 00 - Slatki kukuruz

0711 Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, sumporenoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu:

0711 90 - Ostalo povrće; mješavine povrća:

- - Povrće

0711 90 30 - - - Slatki kukuruz

1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušćivači, dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani ili nemodificirani:

- biljni sokovi i ekstrakti:

1302 12 00 - - slatkog korijena

1302 13 00 - - hmelja

1302 20 - pektinske tvari, pektinati i pektati:

1302 20 10 - - suhe

1302 20 90 - - Ostale

1505 Masti od vune i masne tvari dobivene od tih masti, uključujući lanolin:

1505 10 00 - masti od vune, sirove

1516 Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, inter-esterificirani, re-esterificirani ili elaidinizirani, bez obzira jesu li rafinirani ili nerafinirani, ali dalje nepripremljeni:

1516 20 - biljne masti i ulja i njihove frakcije:

1516 20 10 - - hidrogenirano ricinusovo ulje

1517 Margarin; jestive mješavine ili preparati masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog Poglavlja, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broja 15.16:

1517 10 - Margarin, isključujući tekući margarin:

1517 10 10 - - koji sadrži više od 10%, ali ne više od 15% mliječne masti po masi

1517 90 - Ostalo:

1517 90 10 - - koji sadrži više od 10%, ali ne više od 15% mliječne masti po masi

- - Ostalo

1517 90 93 - - - jestive mješavine ili preparati za oslobađanje plijesni

1518 00 Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhane, oksidirane, dehidrirane, sumporirane, polimerizirane u vakuumu ili inertnom plinu ili na drugi način kemijski modificirane, isključujući one iz tarifnog broja 1516; nejestive mješavine i preparati od životinjskih i biljnih masti i ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog Poglavlja što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

1518 00 10 - Linoksin

- Ostalo:

1518 00 91 - - Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhane, oksidirane, dehidrirane, sumporirane, polimerizirane toplinom u vakuumu ili inertnom plinu ili na drugi način kemijski modificirane, osim navedenih u tarifnoj glavi 1516

- - Ostale:

1518 00 95 - - - nejestive mješavine ili pripravci dobiveni od životinja ili biljnih i životinjskih masti i ulja i njihove frakcije

1518 00 99 - - - Ostalo

1521 Biljni voskovi (osim triglicerida), pčelinji vosak, voskovi od ostalih insekata i spermaceti, rafinirani ili nerafinirani, obojeni ili neobojeni

1521 90 - Ostalo:

- - pčelinji vosak i voskovi od ostalih insekata, rafinirani ili ne, obojani ili neobojani

1521 90 99 - - - Ostalo

1522 00 Degras; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari i voskova životinjskog ili biljnog podrijetla

1522 00 10 - Degras

1702 Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih tvari za aromatizaciju ili za bojenje; umjetni med i mješavine umjetnog i prirodnog meda; karamel:

1702 50 00 - Kemijski čista fruktoza

1702 90 - Ostalo, uključujući invertni šećer

1702 90 10 - - Kemijski čista maltoza

1704 Prizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

1803 Kakao pasta, odmašćena ili neodmašćena

1804 00 00 Kakao maslac, mast i ulje od kakaa

1805 00 00 Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila

1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao

1901 Sladni ekstrakt; preh. proiz. od brašna, krupica, škroba i sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s dodatkom kakaa manjim od 40% po masi izračunato na temelju odmašćene težine kakaa; nespomenuti na drugom mjestu; preh. proiz. od robe iz tar. br. 04.01 do 04.04 bez dodanog kakao praha ili s dod. kakao prahom do 5% po masi izračunato na temelju odmašćene težine kakaa, nespomenuti na drugom mjestu

1902 Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; »couscous« (kuskus), pripremljeni ili nepripremljeni:

- Nekuhana tjestenina, nepunjena i nepripremljena:

1902 11 00 - - S dodatkom jaja

1902 19 - - Ostala

1902 20 - Punjena tjestenina, kuhana, nekuhana ili drugačije pripremljena:

- - Ostala:

1902 20 91 - - - Kuhana

1902 20 99 - - - Ostala

1902 30 - Ostala tjestenina

1902 40 - Couscous

1903 00 00 Tapioka i nadomjestak tapioke pripremljene od škroba, u obliku ljuskica, zrnaca, perli ili u sličnim oblicima

1904 Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. corn fleks); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u pahuljicama ili drukčije pripremljene (osim brašna) prethodno kuhane ili drukčije pripremljene, nespomenute ili neobuhvaćene na drugom mjestu:

1905 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi s dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi

2001 Povrće, voće, uključujući orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini:

2001 90 - Ostali:

2001 90 30 - - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40 - - Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka koji sadrže 5% ili više škroba

2001 90 60 - - Palmine jezgre

2004 Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tar. br. 20.06:

2004 10 - Krumpir

- - Ostali

2004 10 91 - - - U obliku brašna ili pahuljica

2004 90 - Ostalo povrće i mješavine povrća:

2004 90 10 - - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2005 Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. br. 20.06:

2005 20 - Krumpiri

2005 20 10 - - - U obliku brašna ili pahuljica

2005 80 00 - - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2008 Voće, uključujući i orašaste plodove i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila ili alkohola, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

- orašasti plodovi, kikiriki i voćne sjemenke, uključujući mješavine tog voća:

2008 11 - - Kikiriki

2008 11 10 - - - Kikiriki maslac

- Ostalo, uključujući mješavine osim onih ih tarifnog broja 2008 19:

2008 91 00 - - Palmine jezgre

2008 99 - - Ostalo

- - - bez dodatka alkohola:

- - - - bez dodatka šećera:

2008 99 85 - - - - - kukuruz, osim slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91 - - - - - jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi bilja, sa sadržajem škroba po masi od 5% ili više

2101 Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, čaja, mate-čaja i preparati na osnovi tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate-čaja; pržena cikorija i ostali prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

2102 Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim cjepiva iz tar. broja 30.02); pripremljeni prašci za peciva:

2102 10 - Aktivni kvasci

2102 20 - Neaktivni kvasci; ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi:

- - Neaktivni kvasci:

2102 20 11 - - - u pločicama, kockama ili sličnim oblicima, ili u pakiranjima koja ne prelaze 1 kg neto

2102 20 19 - - - Ostalo

2102 30 00 - Pripremljeni prašci za pecivo

2103 Umaci i preparati za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

2103 10 00 - umak od soje

2103 20 00 - »ketchup« i ostali umaci od rajčica

2103 30 - brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

2103 30 90 - - pripremljena gorušica

2103 90 - - Ostalo

2103 90 90 - - Ostalo

2104 Juhe, mesne juhe i preparati za te proizvode; homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi

2105 00 Sladoled i njemu slični jestivi ledeni proizvodi, s dodatkom ili bez dodatka kakaa

2106 Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

2106 10 - koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste tvari

2106 90 - Ostalo

2106 90 10 - - Fondi od sira

2106 90 20 - - Složeni alkoholni proizvodi, osim onih na temelju mirisnih tvari, za proizvodnju pića

- - Ostalo:

2106 90 92 - - - sa sadržajem mliječne masti, saharoze, izoglukoze, glukoze ili škroba, koji sadrže po masi manje od 1,5% mliječne masti, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili škroba

2106 90 98 - - - Ostalo

2202 Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, s dodanim šećerom ili drugim tvarima za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se razvrstavaju u tar. br. 20.09

2203 00 Pivo od slada

2205 Vermut i ostala vina od svježeg grožđa, aromatizirani biljem ili tvarima za aromatizaciju

2207 Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti 80% volumena ili jači; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo koje jakosti

2208 Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti manje od 80% volumena; rakije, likeri i ostala alkoholna pića:

2208 40 - Rum i tafia

2208 90 - Ostalo:

2208 90 91 do

2208 90 99 - - nedenaturirani etilni alkohol snage po volumenu manje od 80%

2402 Cigare, čeruti, cigarilosi i cigarete od duhana i nadomjestaka duhana:

2403 Ostali prerađeni duhan i nadomjesci duhana; homogenizirani i rekonstituirani duhan; duhanski estrakt i sokovi

2905 Aciklički alkoholi i njihovi halogeni, sulfo, nitro i nitrozo derivati:

- Ostali polihidrični alkoholi:

2905 43 00 - - Manitol

2905 44 - - D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00 - - Glicerol

3301 Eterična ulja (bez terpena ili s terpenima), uključujući takozvane konkrete i absolute; rezinoidi; koncentrati eteričnih ulja i mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili sličnom, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja:

3301 90 - Ostalo:

3301 90 21 - - - Od slatkog korijena i hmelja

3302 Mješavine mirisnih tvari i mješavine (uključujući alkoholne otopine) na osnovi jedne ili više tih tvari, koje se upotrebljavaju kao sirovine u industriji; drugi preparati na osnovi mirisavih tvari koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića

3302 10 - za uporabu u industriji hrane ili pića

- - za uporabu u industriji pića:

- - - - proizvodi koji sadrže sve aromatske tvari karakteristične za pića:

3302 10 10 - - - alkoholne jakosti koja po volumenu prelazi 0,5%

- - - - Ostalo:

3302 10 21 - - - - - koji ne sadrže mliječne masti, saharozu, izoglukozu, glukozu ili škrob, koji sadrže po masi manje od 1,5% mliječne masti, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili škroba

3302 10 29 - - - - - Ostalo

3501 Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina, kazeinsko ljepilo:

3501 10 - Kazein

3501 10 50 - - za upotrebu u industriji, osim u industriji hrane i pića

3501 10 90 - - Ostalo

3501 90 - Ostalo:

3501 90 90 - - Ostalo

3505 Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i esterificirani škrobovi); ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

3505 10 - Dekstrini i drugi modificirani škrobovi:

3505 10 10 - - Dekstrini

- - Drugi modificirani škrobovi:

3505 10 90 - - - Ostalo

3505 20 - Ljepila

3809 Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje boje i drugi proizvodi i preparati (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koja se upotrebljavaju u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

3809 10 - na osnovi škrobnih tvari

3823 Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:

- Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije

3823 11 00 - - stearinska kiselina

3823 12 00 - - oleinska kiselina

3823 13 00 - - masne kiseline tal. ulja

3823 19 - - Ostalo

3823 70 00 - industrijski masni alkoholi

3824 Pripremljena vezivna sredstva za ljevačke kalupe ili ljevačke jezgre; kemijski proizvodi i preparati kemijske i srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mješavina prirodnih proizvoda), nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; ostaci od kemijske i srodnih industrija, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu:

3824 60 - Sorbitol i drugo osim iz tarifne glave 2905 44

 

DODATAK II.

Tablica 1.: Robe podrijetlom iz Zajednice za koje će Hrvatska ukinuti carine (odmah ili postupno)

KN oznaka Opis Stopa carine (% od MFN carine)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

0501 00 00 Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana, odmašćena; otpaci
od ljudske kose 0

0502 Čekinje pitome ili divlje svinje, dlaka jazavca i ostala dlaka
i otpaci 0

0503 00 00 Konjska dlaka i otpaci konjske dlake, pripremljeni u slojevima
ili nepripremljeni, s podlogom ili bez podloge 0

0505 Kože i ostali ptičji dijelovi, s perjem i paperjem, perje i dijelovi
perja (s odsječenim vrhovima ili ne), očišćeno, dezinficirano i
pripremljeno za konzerviranje, ali dalje neobrađeno, prah i otpaci
od perja ili dijelovi perja 0

0506 Kosti i srž rogova, sirovi, odmašćeni, jednostavno pripremljeni
(ali neisječeni u oblike), tretirani s kiselinom ili deželatinizirani;
prah i otpaci tih proizvoda 0

0507 Bjelokost, kornjačevina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi,
parošci, kopita, nokti, pandže i kljunovi, sirovi ili jednostavno
pripremljeni ali neisječeni u oblike; prah i otpaci tih proizvoda 0

0508 00 00 Koralji i slične tvari, sirovi ili jednostavno pripremljeni ali
drukčije neobrađeni; ljušture mekušaca, ljuskavaca ili bodljikaša,
kosti sipe, sirovi ili jednostavno pripremljeni ali neisječeni u
oblike; prah i otpaci tih proizvoda 0

0509 00 Prirodne spužve životinjskog podrijetla 0

0510 00 00 Ambra siva, kastoreum, cibet i mošus; kantaride; žuči sušene ili
nesušene; žlijezde i ostale životinjske tvari, svježe, rashlađene ili
smrznute ili drukčije privremeno konzervirane, koje se
upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda 0

0710 Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili kipućoj vodi), smrznuto:

0710 40 00 - Slatki kukuruz 0

0711 Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom,
u slanoj vodi, sumporenoj vodi ili drugim otopinama za
konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu:

071190 - Ostalo povrće, mješavine povrća:

- - povrće

0711 90 30 - - - Slatki kukuruz 0

0903 00 00 Maté 0

1212 Rogači, morske i ostale alge, šećerna repa, šećerna trska, svježi,
rashlađeni, smrznuti ili suhi, uključujući mljevene; koštice i jezgre
iz koštica voća i ostale vrste biljnih proizvoda (uključujući
neprženu cikoriju sorte Cichorium intybus sativum), za ljudsku
prehranu, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

121220 00 - morske alge i ostale alge 0

1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati pektati;
agar-agar i ostale sluzi i zgušćivači, dobiveni od biljnih proizvoda,
modificirani ili nemodificirani:

- biljni sokovi i ekstrakti:

1302 12 00 - - slatkog korijena 0

1302 13 00 - - hmelja 0

1302 14 00 - - buhača ili biljnog korijena koje sadrži rotenon 0

1302 19 - - Ostalo:

1302 19 30 - - - mješavine biljnih ekstrakata za proizvodnju pića ili
prehrambenih proizvoda 0

- - - Ostalo

1302 19 91 - - - -Medicinski 0

1302 20 - pektinske tvari, pektinati i pektati 0

- sluzi i zgušćivači, modificirani ili nemodificirani, dobiveni iz
biljnih proizvoda:

1302 31 00 - - Agar-agar 0

1302 32 - - sluzi i zgušćivači ekstrahirani iz rogača, sjemena rogača ili

sjemena šećerne repe:

1302 32 10 - - - iz rogača ili sjemena rogača 0

1401 Biljni materijali koji se uglavnom rabe za pletarstvo (npr. bambus,
španjolska trska, trska, rogoz, vrbovo pruće, liko, slama žitarica,
očišćena, bijeljena ili bojana i lipova kora) 0

1402 Biljni materijali koji se uglavnom rabe kao materijal za punjenje
i tapetiranje (npr. kapok, biljna dlaka i morska trava), uključujući
i one što su pripremljene u obliku slojeva, s podlogom ili bez
podloge od drugih materijala 0

1403 Biljni materijali koji se uglavnom rabe za proizvodnju metli i
četaka (npr. sirak, pijasava, pirevina), pa i u obliku vezica i
snopova 0

1404 Biljni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom
mjestu 0

1505 Masti od vune i masne tvari dobivene od tih masti, uključujući
lanolin 0

1506 00 00 Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili
nerafinirani, ali kemijski nemodificirani 0

1515 Ostale biljne masti i ulja, nehlapljivi (uključujući jojoba ulje)
i njihove frakcije, rafinirani i nerafinirani, ali kemijski
nemodificirani:

1515 60 - Jojoba ulje i njegove frakcije 0

1516 Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije,
djelomično ili potpuno hidrogenirani, inter-esterificirani,
re-esterificirani ili elaidinizirani, bez obzira jesu li rafinirani ili
nerafinirani, ali dalje nepripremljeni:

1516 20 - biljne masti i ulja i njihove frakcije:

1516 20 10 - - hidrogenirano ricinusovo ulje 0

1518 00 Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhane,
oksidirane, dehidrirane, sumporirane, polimerizirane u vakuumu
ili inertnom plinu ili na drugi način kemijski modificirane,
uključujući one iz tarifnog broja 1516; nejestive mješavine i
preparati od životinjskih i biljnih masti i ulja ili od frakcija
različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja što nisu spomenuti niti
uključeni na drugom mjestu

1518 00 10 - Linoksyn 0

- Biljna ulja, u tekućem stanju, mješavine, za tehničku ili
industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih
proizvoda za ljudsku uporabu

1518 00 91do - Ostalo 0

1518 00 99

1520 00 00 Glicerin sirov; glicerinske vode i baze 0

1521 Biljni voskovi (osim triglicerida), pčelinji vosak, voskovi
od ostalih insekata i spermaceti, rafinirani ili nerafinirani, obojeni
ili neobojeni 0

1522 00 Degras; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari i voskova
životinjskog ili biljnog podrijetla

1522 00 10 -Degras 0

1702 Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu,
glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodatnih
tvari za aromatizaciju ili za bojenje; umjetni med i mješavine
umjetnog i prirodnog meda; karamel:

1702 50 00 - Kemijski čista fruktoza 0

1702 90 - Ostalo, uključujući invertni šećer

1702 90 10 - - Kemijski čista maltoza 0

1704 Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa:

170410 - žvakaće gume, uključujući i one prevučene šećerom 0

1803 Kakao pasta, odmašćena ili neodmašćena 0

1804 00 00 Kakao maslac, mast i ulje od kakaa 0

1805 00 00 Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila 0

1901 Sladni ekstrakt; preh. proiz. od brašna, krupice, škroba i sladnog
ekstrakta, bez kakaa ili s dodatkom kakaa manjim od 40% po
masi izračunato na temelju odmašćene težine kakaa; nespomenuti
na drugom mjestu; preh. proiz. od robe iz tar. br. 04.01 do 04.04
bez dodanog kakao praha ili s dod. kakao prahom do 5% po
masi izračunato na temelju odmašćene težine kakaa, nespomenuti
na drugom mjestu:

1901 10 00 - proizvodi za dječju prehranu u pakiranju za prodaju na malo 0

1901 20 00 - mješavine i tijesta za proizvodnju pekarskih proizvoda iz
tar. broja 19.05 0

1901 90 - Ostalo 80 60 40 30 15 0

1902 Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim
tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni,
rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; »couscous« (kuskus),
pripremljeni ili nepripremljeni:

- Nekuhana tjestenina, nepunjena i nepripremljena:

1902 11 00 - - S dodatkom jaja 80 60 40 30 0

1902 19 - - Ostala 80 60 40 30 0

1902 20 - Punjena tjestenina, kuhana, nekuhana ili drugačije pripremljena:

- - Ostala:

1902 20 91 - - - Kuhana 80 60 40 30 0

1902 20 99 - - - Ostala 80 60 40 30 0

1902 30 - Ostala tjestenina 80 60 40 30 0

1902 40 - Couscous 80 60 40 30 0

1903 00 00 Tapioka i nadomjestak tapioke pripremljene od škroba, u obliku
ljuskica, zrnaca, perli ili u sličnim oblicima 0

1904 Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica
ili proizvoda od žitarica (npr. corn flakes); žitarice (osim
kukuruza) u zrnu ili u pahuljicama ili drukčije pripremljene
(osim brašna) prethodno kuhane ili drukčije pripremljene;
nespomenute ili neobuhvaćene na drugom mjestu: 0

2001 Povrće, voće, uključujući orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi
biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini:

2001 90 - Ostali:

2001 90 30 - - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata) 0

200190 40 - - Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka koji sadrže
5% ili više škroba 0

2001 90 60 - - Palmine jezgre 0

2004 Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim
u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tar.
br. 20.06:

2004 10 - Krumpir:

- - Ostali

2004 10 91 - - - U obliku brašna ili pahuljica 0

2004 90 - Ostalo povrće i mješavine povrća:

2004 90 10 - - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata) 0

2005 Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim
u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz
tar. br. 20.06:

2005 20 - Krumpir:

2005 20 10 - - - U obliku brašna ili pahuljica 0

2005 80 00 - - Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata) 0

2008 Voće, uključujući i orašaste plodove i ostali jestivi dijelovi biljaka,
drukčije pripremljeni ili konzervirani, s dodanim ili bez dodanog
šećera ili drugih sladila ili alkohola, što nisu spomenuti niti
uključeni na drugom mjestu:

- orašasti plodovi, kikiriki i voćne sjemenke, uključujući
mješavine tog voća:

2008 11 - - Kikiriki

2008 11 10 - - - Kikiriki maslac 0

- Ostalo, uključujući mješavine osim onih iz tarifnog
broja 2008 19:

2008 91 00 - - palmine jezgre 0

2008 99 - - Ostalo

- - - bez dodatka alkohola:

- - - - bez dodatka šećera:

2008 99 85 - - - - - kukuruz, osim slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata) 0

2008 99 91 - - - - - jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi bilja, sa sadržajem
škroba po masi od 5% ili više 0

2101 Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, čaja, mate-čaja i preparati
na osnovi tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate-čaja;
pržena cikorija i ostali prženi nadomjesci kave i ekstrakti,
esencije i koncentrati tih proizvoda 0

2102 Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi,
mrtvi (osim cjepiva iz tar. broja 30.02); pripremljeni prašci za
peciva 80 60 40 30 15 0

2103 Umaci i preparati za umake; miješani začini i miješana začinska
sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica
(senf):

2103 10 00 - umak od soje 0

2103 20 00 - »ketchup« i ostali umaci od rajčica 0

2103 30 - brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf) 0

2103 90 - - Ostalo

2103 90 10 - - Chutney od manga, tekući 0

2103 90 30 - - gorka aromatična pića alkoholne jakosti od 44,2 do 49,2 % vol,
koji sadrže od 1,5 do 6% po masi gencijana, začina i raznih
sastojaka i od 4 do 105 šećera, u posudama od 0,5 litre ili manjima 80 60 40 30 15 0

2103 90 90 - - Ostalo 80 60 40 30 15 0

2104 Juhe, mesne juhe i preparati za te proizvode; homogenizirani
složeni prehrambeni proizvodi 80 60 40 30 15 0

2106 Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na
drugom mjestu:

2106 10 - koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste tvari 0

2106 90 - Ostalo

2106 90 10 - - Fondi od sira 0

2106 90 20 - - Složeni alkoholni proizvodi, osim onih na temelju mirisnih
tvari, za proizvodnju pića 0

- - Ostalo:

2106 90 92 - - - sa sadržajem mliječne masti, saharoze, izoglukoze, glukoze ili
škroba, koji sadrže po masi manje od 1,5% mliječne masti,
5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili škroba 0

2106 90 98 - - - Ostalo 80 60 40 30 15 0

2201 Voda, uključujući prirodnu i umjetnu mineralnu vodu i gaziranu
vodu, bez dodanog šećera ili drugih sladila ili aromatizaciju;
led i snijeg:

2201 90 00 - Ostalo 0

2203 00 Pivo od slada 80 65 50 0

2207 Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti 80% volumena
ili jači; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo koje
jakosti 80 65 50 0

2208 Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti manje od
80% volumena; rakije, likeri i ostala alkoholna pića:

2208 20 - alkoholna pića dobivena destilacijom vina, kljuka ili komine,
od grožđa: 80 65 50 0

2208 30 - viski 80 50 0

2208 40 - Rum i tafia 80 65 50 0

2208 50 - džin i klekovača 80 65 50 0

2208 60 - Vodka 80 65 50 0

2208 70 - likeri i likeri za okrepu 80 65 50 0

2208 90 - Ostalo

2208 90 11 do - - Arak 80 65 50 0

2208 90 19

- - Rakija od kruške ili višnje (osim likera), osim rakije od

šljive – šljivovica, u posudama od:

ex2208 90 33 - - - 2 litre ili manje: 80 65 50 0

ex2208 90 38 - - - više od 2 litre: 80 65 50 0

2208 90 41 do - - Ostala jaka alkoholna pića 80 65 50 0

2208 90 78

2208 90 91 do - - nedenaturirani etilni alkohol alkoholne snage po

2208 90 99 volumenu manje od 80% 80 65 50 0

2402 Cigare, čeruti, cigarilosi i cigarete od duhana i

nadomjestaka duhana:

2402 10 00 - Cigare, čeruti i cigarilosi, koji sadrže duhan 0

2403 Ostali prerađeni duhan i nadomjesci duhana;

homogenizirani i rekonstituirani duhan; duhanski ekstrakt i

sokovi:

- Ostali:

2403 91 00 - - »Homogenizirani« ili »rekonstituirani« duhan 0

2403 99 - - Ostalo 0

2905 Aciklički alkoholi i njihovi halogeni, sulfo, nitro i nitrozo

derivati:

- Ostali polihidrični alkoholi:

2905 43 00 - - Manitol 0

2905 44 - - D-glucitol (sorbitol) 0

2905 45 00 - - Glicerol 0

3301 Eterična ulja (bez terpena ili s terpenima), uključujući takozvane
konkrete i apsolute; rezinoidi; koncentrati eteričnih ulja u mastima,
neteričnim uljima, voskovima ili sličnom, dobiveni ekstrakcijom
eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski
proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i
vodene otopine eteričnih ulja:

3301 90 - Ostalo:

- - Ekstrahirani oleorezini

3301 90 21 - - - Od slatkog korijena i hmelja 0

3301 90 30 - - - Ostalo 0

3302 Mješavine mirisnih tvari i mješavine (uključujući alkoholne
otopine) na osnovi jedne ili više tih tvari, koje se upotrebljavaju
kao sirovine u industriji; drugi preparati na osnovi mirisavih tvari
koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića

3302 10 - za uporabu u industriji hrane ili pića

- - za uporabu u industriji pića:

- - - proizvodi koji sadrže sve aromat. tvari karakteristične za pića:

3302 10 10 - - - - alkoholne jakosti koja po volumenu prelazi 0,5% 0

- - - - Ostalo:

3302 10 21 - - - - - koji ne sadrže mliječne masti, saharozu, izoglukozu,
glukozu ili škrob, koji sadrže po masi manje od 1,5% mliječne
masti, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili škroba 0

3302 10 29 - - - - - Ostalo 0

3501 Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina, kazeinsko ljepilo:

3501 10 - Kazein 0

3501 90 - - Ostalo:

3501 90 90 - - Ostalo 0

3505 Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i
esterificirani škrobovi); ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi
dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

3505 10 - Dekstrini i drugi modificirani škrobovi:

3505 10 10 - - Dekstrini 0

- - Drugi modificirani škrobovi:

3505 10 90 - - - Ostalo 0

3505 20 - Ljepila 0

3809 Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzavanje bojenja i
fiksiranje boje i drugi proizvodi i preparati (npr. sredstva za
apreturu i nagrizanje), koja se upotrebljavaju u tekstilnoj,
papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, što nisu spomenuti niti
uključeni na drugom mjestu:

3809 10 - na osnovi škrobnih tvari 0

3823 Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od
rafinacije; industrijski masni alkoholi:

- Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od
rafinacije

3823 11 00 - - stearinska kiselina 0

3823 12 00 - - oleinska kiselina 0

3823 13 00 - - masne kiseline tal ulja 0

3823 19 - - Ostalo 0

3823 70 00 - industrijski masni alkoholi 0

3824 Pripremljena vezivna sredstva za ljevačke kalupe ili ljevačke
jezgre; kemijski proizvodi i preparati kemijske i srodnih industrija
(uključujući i one koji se sastoje od mješavina prirodnih proizvoda),
nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; ostaci od kemijske
i srodnih industrija, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu:

3824 60 - Sorbitol i drugo osim iz tarifne glave 2905 44 0

Tablica 2: Kvote i carine koje se primjenjuju pri uvozu u Hrvatsku roba podrijetlom iz Zajednice

Bilješka: Na proizvode koji su navedeni u ovoj tablici primijenit će se nulta stopa carine u okviru carinskih kvota koje su navedene u nastavku. Veličina tih kvota povećavat će se godišnje u godinama 2003., 2004., 2005. i 2006. za 10% veličine kvote u 2002. godini. Carine na uvoz količina koje premašuju te kvote snizit će se u godinama 2002., 2003., 2004., 2005. i 2006. na 90%, 80%, 70%, 60% i 50% od carine utvrđene po načelu najpovlaštenije države.

 

KN oznaka Opis Kvota u 2002.

(1) (2) (3)

0403 Stepka, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno
mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili
drugih sladila, aromatizirani, s dodanim ili bez dodanog voća ili kakaa: 1.600 tona

0403 10 - Jogurt:

0403 10 51 do - - Aromatizirani ili s dodanim voćem, orasima ili kakaom

0403 10 99

0403 90 - Ostali:

0403 90 71 do - - Aromatizirani ili s dodanim voćem, orasima ili kakaom

0403 90 99

0405 Maslac i druge masti i ulja dobivene od mlijeka, mliječni namazi: 40 tona

0405 20 - Mliječni namazi:

0405 20 10 - - Sa sadržajem masti od 39% po masi ili više, ali manje od 60%

0405 20 30 - - Sa sadržajem masti od 60% po masi ili više, ali koji ne prelazi 75%

1517 Margarin; jestive mješavine ili preparati masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla
ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja i
njihovih frakcija iz tar. broja 15.16: 500 tona

1517 10 - Margarin, isključujući tekući margarin:

1517 10 10 - - koji sadrži više od 10%, ali ne više od 15% mliječne masti po masi

1517 90 - Ostalo:

1517 90 10 - - koji sadrži više od 10%, ali ne više od 15% mliječne masti po masi

- - Ostalo

1517 90 93 - - - jestive mješavine ili preparati za oslobađanje plijesni

2201 Voda, uključujući prirodnu i umjetnu mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodanog
šećera ili drugih sladila ili aromatizaciju; led i snijeg: 3.500 tona

2201 10 - Mineralne vode i gazirane vode

2205 Vermut i ostala vina od svježeg grožđa, aromatizirani biljem ili tvarima za aromatizaciju 300 hl

2208 Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti manje od 80% volumena; rakije, likeri i
ostala alkoholna pića: 50 hl

ex 2208 90 33 - - - - rakija od šljive (šljivovica)

ex 2208 90 38

2402 Cigare, čeruti, cigarilosi i cigarete od duhana i nadomjestaka duhana: 25 tona

2402 20 - Cigarete koje sadrže duhan

2402 90 00 - Ostale

2403 Ostali prerađeni duhan i nadomjesci duhana; homogenizirani i rekonstituirani duhan;
duhanski ekstrakti i sokovi: 30 tona

2403 10 - duhan za pušenje, s dodatkom ili bez dodatka nadomjestaka duhana bilo u kojem odnosu

Tablica 3: Kvote i carine koje se primjenjuju pri uvozu u Hrvatsku roba podrijetlom iz Zajednice

Bilješka: Na proizvode koji su navedeni u ovoj tablici primjenjivat će se koncesije kako je navedeno u nastavku. Veličina carinskih kvota povećavat će se godišnje u godinama 2003., 2004., 2005. i 2006. za 10% od kvote u 2002. godini. Carine koje će se primjenjivati na uvoz količina koje premašuju te kvote snizit će se u godinama 2002., 2003., 2004., 2005. i 2006. na 90, 80, 65, 55 i 40% od carine utvrđene po načelu najpovlaštenije države.

 

Kvota u Carine na uvoz unutar

KN oznaka Opis 2002. g. kvote (% od MFN-a)

(tone) 2002 2003 2004

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1704 Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa:

170490 - Ostali 500 50 0

1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao 1.400 45 22,5 0

1905 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi s dodatkom kakaa ili
bez dodatka kakaa; hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblate,
rižin papir i slični proizvodi 1.600 45 22,5 0

2105 00 Sladoled i njemu slični jestivi ledeni proizvodi, s dodatkom ili bez dodatka
kakaa 700 45 22,5 0

2202 Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, s dodanim šećerom
ili drugim tvarima za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna
pića, osim sokova od voća i povrća koji se razvrstavaju u tar. br. 2009 9.000 50 25 0

 

PROTOKOL 4.

DEFINICIJA POJMA »PROIZVODA
S PODRIJETLOM« I NAČINI UPRAVNE SURADNJE

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

DEFINICIJE

Za potrebe ovoga Protokola:

(a) »izrada« označuje svaku obradu ili preradu, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

(b) »materijal« označuje svaki sastojak, sirovinu, sastavnicu ili dio itd. koji služi u izradi određenoga proizvoda;

(c) »proizvod« označuje proizvod koji se dobiva postupkom izrade, čak i ako je namijenjen za uporabu u nekom drugom proizvodnom postupku;

(d) »robe« označuje i materijal i proizvode;

(e) »carinska vrijednost« označuje vrijednost koja je utvrđena u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VII. Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994 (Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o određivanju carinske vrijednosti);

(f) »cijena fco tvornica« označuje cijenu koja je plaćena za određeni proizvod u korist proizvođača u Zajednici odnosno Hrvatskoj u čijoj je tvrtki obavljen posljednji postupak obrade ili prerade, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih uporabljenih materijala, umanjenu za sve domaće poreze koji podliježu ili bi mogli podlijegati povratu po obavljenom izvozu dobivenoga proizvoda;

(g) »vrijednost materijala« označuje carinsku vrijednost u trenutku uvoza uporabljena materijala bez podrijetla ili, ako taj podatak nije poznat ili ga je nemoguće utvrditi, na prvu utvrdivu cijenu plaćenu za materijal u Zajednici ili u Hrvatskoj;

(h) »vrijednost materijala s podrijetlom« označuje vrijednost materijala sukladno definiciji iz točke (g), koja se primjenjuje mutatis mutandis;

(i) »dodana vrijednost« razumijeva cijenu proizvoda na paritetu fco tvornica, umanjenu za carinsku vrijednost svih ugrađenih materijala s podrijetlom iz druge ugovorne stranke ili, ako carinska vrijednost nije poznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može provjeriti, a koja je plaćena za materijale u Zajednici ili Hrvatskoj;

(j) »poglavlja« i »tarifni brojevi« označuju poglavlja i tarifne brojeve (četveroznamenkaste brojeve) koji se upotrebljavaju u nazivlju koje tvori Harmonizirani sustav naziva i označivanja robe (u daljnjem tekstu »Harmonizirani sustav« ili »HS«);

(k) »razvrstan« označuje razvrstavanje određenoga proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj;

(l) »pošiljka« označuje proizvode koji se ili otpremaju istodobno od određenoga izvoznika do određenoga primatelja ili su obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja se odnosi na njihovu otpremu od izvoznika do primatelja ili su, ako takva isprava ne postoji, obuhvaćeni jednim računom;

(m) »teritorij« uključuje i teritorijalne vode.

GLAVA II.

DEFINICIJA POJMA »PROIZVODA S PODRIJETLOM«

Članak 2.

OPĆI UVJETI

1. Za potrebe provedbe ovoga Sporazuma smatra se da su ovi proizvodi podrijetlom iz Zajednice:

(a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Zajednici u smislu članka 5. ovoga Protokola;

(b) proizvodi koji su dobiveni u Zajednici, ali sadrže materijal koji nije u cijelosti ondje dobiven, pod uvjetom da je odnosni materijal podvrgnut u Zajednici dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6. ovoga Protokola.

2. Za potrebe provedbe ovog Sporazuma smatra se da su ovi proizvodi podrijetlom iz Hrvatske:

(a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Hrvatskoj u smislu članka 5. ovoga Protokola;

(b) proizvodi koji su dobiveni u Hrvatskoj, ali sadrže materijal koji nije ondje dobiven u cijelosti, pod uvjetom da je odnosni materijal u Hrvatskoj podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6. ovoga Protokola.

Članak 3.

DVOSTRANA KUMULACIJA U ZAJEDNICI

Materijal podrijetlom iz Hrvatske smatrat će se materijalom podrijetlom iz Zajednice kada je ugrađen u proizvod ondje dobiven. Taj materijal ne mora biti nužno podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da je podvrgnut obradi ili preradi koja nadilazi obradu ili preradu iz članka 7., stavak (1).

Članak 4.

DVOSTRANA KUMULACIJA U HRVATSKOJ

Materijal podrijetlom iz Zajednice smatrat će se materijalom podrijetlom iz Hrvatske kada je ugrađen u proizvod ondje dobiven. Taj materijal ne mora biti nužno podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da je podvrgnut obradi ili preradi koja nadilazi obradu ili preradu iz članka 7., stavak (1).

Članak 5.

PROIZVODI DOBIVENI U CIJELOSTI

1. Smatra se da su u cijelosti dobiveni u Zajednici ili Hrvatskoj:

(a) mineralni proizvodi koji su izvađeni iz njihova tla ili s njihova morskoga dna;

(b) biljni proizvodi ondje ubrani ili požnjeveni;

(c) žive životinje koje su ondje okoćene i uzgojene;

(d) proizvodi proizvedeni od ondje uzgojenih živih životinja;

(e) proizvodi koji su dobiveni lovom ili ribolovom ondje obavljenim;

(f) proizvodi morskoga ribolova i drugi proizvodi koje su njihova plovila izvadila iz mora izvan teritorijalnih voda Zajednice ili Hrvatske;

(g) proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda navedenih pod točkom (f);

(h) rabljeni proizvodi ondje prikupljeni namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući rabljene gume koje su prikladne isključivo za protektiranje guma ili uporabu u obliku otpada;

(i) otpad i otpadni materijal nastali slijedom proizvodnih postupaka ondje obavljenih;

(j) proizvodi koji su izvađeni s morskoga dna ili podzemlja izvan njihovih teritorijalnih voda, pod uvjetom da imaju isključivo pravo na eksploataciju toga dna ili podzemlja;

(k) roba ondje proizvedena isključivo od proizvoda koji su navedeni pod točkom (a) do (j).

2. Izrazi »njihova plovila« i »njihovim brodovima tvornicama« iz stavka 1. točka (f) odnosno (g) primjenjuje se isključivo na plovila i brodove tvornice:

(a) koji su registrirani ili upisani u jednoj od država članica ili u Hrvatskoj;

(b) koji plove pod zastavom jedne od država članica ili Hrvatske;

(c) koji se u omjeru od najmanje 50% nalaze u vlasništvu državljana država članica ili Hrvatske, odnosno trgovačkoga društva sa sjedištem u jednoj od tih država, čiji su direktor ili direktori, predsjednik uprave ili nadzornoga odbora i većina članova te uprave ili odbora su državljani država članica ili Hrvatske i čija polovica kapitala, u slučaju partnerstva ili društava s ograničenom odgovornošću, a povrh svega navedenoga, pripada tim državama ili javnim tijelima odnosno državljanima spomenutih država;

(d) čiji su zapovjednik i časnici državljani država članica ili Hrvatske i

(e) u čijem osoblju najmanje 75% otpada na državljane država članica ili Hrvatske.

Članak 6.

DOSTATNO OBRAĐENI ILI PRERAĐENI PROIZVODI

1. Za potrebe članka 2. proizvodi koji nisu dobiveni u cijelosti smatraju se dostatno obrađenima ili prerađenima ako su ispunjeni uvjeti koji su navedeni u popisu iz Dodatka II.

U slučaju svih proizvoda koji su obuhvaćeni ovim Sprozumom, gore se spomenuti uvjeti odnose na vrstu obrade ili prerade kojoj se mora podvrgnuti materijal bez podrijetla koji služi u proizvodnji te se primjenjuje isključivo u vezi s takvim materijalom. Prema tomu, ako se određeni proizvod koji je ispunjavanjem uvjeta koji su navedeni u popisu stekao status proizvoda podrijetlom iz ugovornih stranaka upotrebljava u proizvodnji nekoga drugoga proizvoda, na njega se ne primjenjuju uvjeti koji su primjenjivi na proizvod u koji je ugrađen, a materijal bez podrijetla, koji se možebitno upotrebljavao u njegovoj proizvodnji, ne uzima se u obzir.

2. Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka materijal bez podrijetla koji se, sukladno uvjetima koji su navedeni u popisu, ne bi trebao upotrebljavati u proizvodnji određenoga proizvoda, može se unatoč tomu upotrebljavati pod uvjetom da:

(a) njegova ukupna vrijednost ne prelazi 10% tvorničke cijene tog proizvoda;

(b) da zbog primjene ovoga stavka nije premašen ni jedan od postotaka koji su navedeni u popisu u vezi s najvišom vrijednošću materijala bez podrijetla.

Ovaj se stavak ne primjenjuje na proizvode koji potpadaju pod poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

3. Odredbe stavaka 1. i 2. primjenjivat će se uz iznimku slučajeva koji su predviđeni člankom 7.

Članak 7.

NEDOSTATNO OBRAĐENI ILI PRERAĐENI PROIZVODI

1. Bez utjecaja na stavak 2. sljedeći postupci smatrat će se obradom ili preradom nedostatnom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, bilo da su zahtjevi iz članka 6. zadovoljeni ili da nisu:

(a) postupci kojima se jamči očuvanje robe u dobrom stanju tijekom prijevoza i skladištenja;

(b) rastavljanje i sastavljanje pošiljaka;

(c) pranje, čišćenje; uklanjanje prašine, hrđe, ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje;

(d) glačanje ili prešanje tekstila;

(e) jednostavni postupci bojenja i laštenja;

(f) ljuštenje, djelomično ili potpuno izbjeljivanje, poliranje i glaziranje žitarica i riže;

(g) postupci bojenja šećera ili izrade kocki šećera;

(h) lupljenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, orašastih plodova i povrća;

(i) oštrenje, jednostavno brušenje ili jednostavno rezanje;

(j) sijanje, prebiranje, razvrstavanje, raspoređivanje, stupnjevanje, slaganje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

(k) jednostavno pakiranje u staklenke, limenke, bočice, vreće, sanduke i kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

(l) stavljanje ili tiskanje oznaka, etiketa, logotipova i drugih sličnih prepoznatljivih znakova na proizvode ili njihovu ambalažu;

(m) jednostavno miješanje proizvoda, bilo iste ili različite vrste;

(n) jednostavno sastavljanje dijelova proizvoda radi dobivanja proizvoda u cijelosti ili rastavljanje proizvoda na sastavne dijelove;

(o) kombinacija dvaju ili više postupaka koji su navedeni pod točkom (a) do (n);

(p) klanje životinja.

2. Kako bi se utvrdilo da li se obrada ili prerada kojoj je podvrgnut određeni proizvod može smatrati nedostatnom u smislu stavka 1. ovoga članka, u obzir će se, zajednički gledano, uzeti svi radni postupci koji su obavljeni na nekom proizvodu bilo u Zajednici ili Hrvatskoj.

Članak 8.

KVALIFIKACIJSKA JEDINICA

1. Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredaba ovoga Protokola konkretni je proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom, kada se roba razvrstava uporabom nazivlja iz Harmoniziranoga sustava.

Prema tomu:

(a) kada se proizvod sastavljen od skupine ili skupa predmeta svrstava u jedan tarifni broj Harmoniziranoga sustava, takva cjelina tvori kvalifikacijsku jedinicu;

(b) kada se pošiljka sastoji od više istovjetnih proizvoda koji su razvrstani u isti tarifni broj Harmoniziranoga sustava, pri primjeni odredaba ovoga Protokola svaki se proizvod mora uzeti pojedinačno.

2. Kad se u skladu s Općim pravilom 5. Harmoniziranoga sustava, za potrebe razvrstavanja, ambalaža uključuje zajedno s proizvodom, ona će se uključiti i za potrebe utvrđivanja podrijetla.

Članak 9.

PRIBOR, ZAMJENSKI DIJELOVI I ALATI

Pribor, zamjenski dijelovi i alati koji se šalju s određenom opremom, strojem, uređajem ili vozilom, koji su dio redovite opreme i stoga uključeni u njihovu cijenu ili koji nisu zasebno fakturirani, smatrat će se sastavnim dijelom te opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 10.

SETOVI

Setovi, kako su definirani Općim pravilom 3. Harmoniziranoga sustava, smatrat će se proizvodom s podrijetlom kada sve komponente seta imaju podrijetlo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda bez podrijetla, smatrat će se proizvodom s podrijetlom pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne prelazi 15% cijene seta fco tvornica.

Članak 11.

NEUTRALNI ELEMENTI

Kako bi se utvrdilo je li određeni proizvod s podrijetlom, nije potrebno odrediti podrijetlo onoga što je možebitno upotrijebljeno u njegovoj izradi, kako slijedi:

(a) energija i gorivo;

(b) postrojenja i oprema;

(c) strojevi i alati;

(d) roba koja ne ulazi i koja nije namijenjena ulasku u konačni sastav proizvoda.

GLAVA III.

TERITORIJALNI UVJETI

Članak 12.

NAČELO TERITORIJALNOSTI

1. Uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom koji su navedeni u glavi II., moraju bez prekida biti stalno ispunjeni u Zajednici ili u Hrvatskoj.

2. Ako se roba s podrijetlom, koja je izvezena u neku treću zemlju iz Zajednice ili iz Hrvatske, u njih vrati, ona se mora smatrati robom bez podrijetla, osim ako se carinskim vlastima ne pruže zadovoljavajući dokazi o tome:

(a) da je vraćena upravo ona roba koja je bila izvezena;

i

(b) da roba nije bila podvrgnuta nikakvim postupcima, osim postupcima koji su bili prijeko potrebni kako bi se očuvala u dobrom stanju dok se nalazila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Na stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom u skladu s uvjetima iz glave II. neće utjecati postupci obrade ili prerade koji su izvan Zajednice ili Hrvatske obavljeni na materijalu koji je iz Zajednice ili iz Hrvatske izvezen i nakon toga ponovno uvezen, pod uvjetom:

(a) da je taj materijal u cijelosti dobiven u Zajednici ili u Hrvatskoj ili je prije izvoza prošao obradu ili preradu veću od nedostatnih postupaka navedenih u članku 7., i

(b) da se carinskim vlastima mogu podnijeti zadovoljavajući dokazi o tome:

(i) da je ponovno uvezena roba dobivena obradom ili preradom izvezena materijala;

i

(ii) da ukupna dodana vrijednost koja je ostvarena izvan Zajednice ili Hrvatske primjenom odredaba ovoga članka ne prelazi 10% cijene proizvoda fco tvornica krajnjega proizvoda za koji se traži stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom.

4. Za potrebe primjene stavka 3. uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, koji su navedeni u glavi II. neće se primjenjivati na obradu ili preradu koja je obavljena izvan Zajednice ili Hrvatske. Međutim, kada je u popisu iz Dodatka II. za određivanje statusa podrijetla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrijednost za sve ugrađene materijale bez podrijetla, ukupna vrijednost materijala bez podrijetla koji su ugrađeni na teritoriju odnosne stranke, zajedno s ukupnom dodanom vrijednošću ostvarenom izvan Zajednice ili Hrvatske, ovisno o kojoj je riječ, uz primjenu ovoga članka, ne smije premašiti navedeni postotak.

5. Za potrebe primjene odredaba stavka 3. i 4. ovoga članka smatrat će se da »ukupna dodana vrijednost« razumijeva sve troškove koji nastanu izvan Zajednice ili Hrvatske, uključujući vrijednost materijala koji je tamo ugrađen.

6. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji ne ispunjavaju uvjete koji su navedeni u popisu iz Dodatka II. i koji se mogu smatrati dostatno obrađenima ili prerađenima jedino ako se primijene opća odstupanja predviđena člankom 6., stavak (2).

7. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji se razvrstavaju u poglavlja 50. do 63. Harmoniziranoga sustava.

8. Svaki postupak obrade ili prerade koji je obuhvaćen odredbama ovoga članka i koji je obavljen izvan Zajednice ili Hrvatske obavljat će se po postupku vanjske prerade ili sličnim postupcima.

Članak 13.

IZRAVNI PRIJEVOZ

1. Povlašteni tretman predviđen Sporazumom primjenjuje se isključivo na proizvode koji zadovoljavaju uvjete iz ovoga Protokola i čiji se prijevoz obavlja izravno između Zajednice i Hrvatske. Međutim, proizvodi koji predstavljaju jednu pošiljku mogu se prevoziti i preko teritorija trećih zemalja, pri čemu je, ako to nalažu okolnosti, na tim teritorijima moguć i njihov pretovar ili privremeno skladištenje, pod uvjetom da ti proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih vlasti u zemlji provoza ili skladištenja te da nisu podvrgnuti nikakvim postupcima osim istovara, ponovnoga utovara ili kakva drugoga postupka koji se obavlja kako bi se očuvali u dobrom stanju.

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti i preko teritorija trećih zemalja osim Zajednice i Hrvatske.

2. Carinskim vlastima zemlje uvoznice podnosit će se dokazi o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, i to predočenjem:

(a) jedinstvene prijevozne isprave kojom je obuhvaćen prolazak robe od zemlje izvoznice kroz zemlju provoza; ili

(b) potvrde koju izdaju carinske vlasti zemlje provoza:

(i) u kojoj se navodi točan opis proizvoda;

(ii) u kojoj se navode datumi istovara i ponovnoga utovara proizvoda i, prema potrebi, nazivi brodova ili drugih uporabljenih prijevoznih sredstava;

i

(iii) kojom se potvrđuju uvjeti pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza;

ili

(c) u nedostatku navedenoga, bilo kakvih isprava koje mogu poslužiti kao dokaz.

Članak 14.

IZLOŽBE

1. Na proizvode s podrijetlom koji su poslani radi izlaganja u nekoj trećoj zemlji osim Zajednice i Hrvatske, pri uvozu primjenjivat će se odredbe Sporazuma, pod uvjetom da se carinskim vlastima podnesu zadovoljavajući dokazi o tome:

(a) da je izvoznik te proizvode poslao iz Zajednice ili Hrvatske u zemlji u kojoj se izložba održava te da ih je tamo izložio;

(b) da je izvoznik te proizvode prodao ili na koji drugi način ustupio nekoj osobi u Zajednici ili u Hrvatskoj;

(c) da su proizvodi, poslani za vrijeme izložbe ili neposredno nakon nje, upravo onakvi kakvi su bili upućeni na izložbu;

i

(d) da proizvodi, od trenutka kada su poslani na izložbu, nisu upotrijebljeni ni u koju drugu svrhu osim izlaganja na toj izložbi.

2. Dokaz o podrijetlu se mora izdati ili sastaviti u skladu s odredbama glave V. te na uobičajen način podnijeti carinskim vlastima zemlje uvoznice. Na dokazu se mora naznačiti naziv i adresa izložbe. Prema potrebi može se zatražiti dodatna dokumentacija s dokazima o uvjetima pod kojima su proizvodi bili izloženi.

3. Stavak 1. ovoga članka primjenjivat će se na sve trgovačke, industrijske, poljoprivredne ili obrtničke izložbe, sajmove ili slične priredbe ili izlaganja koja se ne priređuju u privatne svrhe u prodavaonicama ili poslovnim prostorima radi prodaje stranih proizvoda i tijekom kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

GLAVA IV.

POVRAT ILI IZUZEĆE

Članak 15.

ZABRANA POVRATA CARINE ILI IZUZEĆA OD CARINE

1. Materijal bez podrijetla koji je uporabljen za proizvodnju proizvoda podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske, za koji je dokaz o podrijetlu izdan ili sastavljen u skladu s odredbama glave V., u Zajednici ili Hrvatskoj neće podlijegati povratu carine ili izuzeću od carine bilo koje vrste.

2. Zabrana iz stavka 1. primjenjivat će se na svaki postupak kojim se predviđa povrat, otpust ili neplaćanje, bilo djelomično ili potpuno, carina ili pristojba s istovjetnim učinkom koje se u Zajednici ili Hrvatskoj primjenjuju na materijal uporabljen u proizvodnji ako se takav povrat, otpust ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primjenjuje kada se proizvodi dobiveni od toga materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće uporabe.

3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o podrijetlu bit će spreman u svakom trenutku, na zahtjev carinskih vlasti, podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da u vezi s materijalom bez podrijetla, koji je uporabljen u proizvodnji tih proizvoda, nije ostvaren nikakav povrat carine te da su sve carine ili pristojbe koje se s istovjetnim učinkom primjenjuju na takav materijal u stvarnosti i plaćene.

4. Odredbe stavaka 1. do 3. također će se primjenjivati u vezi s ambalažom u smislu članka 8., stavak 2., priborom, rezervnim dijelovima i alatima u smislu članka 9. i proizvodima u setu u smislu članka 10., ako su takvi proizvodi bez podrijetla.

5. Odredbe stavaka 1. do 4. primjenjivat će se isključivo u vezi s materijalom one vrste na koju se Sporazum primjenjuje. Nadalje, ove odredbe ne isključuju primjenu sustava povrata izvoznih carina na poljoprivredne proizvode koji se pri izvozu primjenjuju u skladu s odredbama Sporazuma.

6. Bez obzira na stavak 1. Hrvatska može primjenjivati sustav povrata ili izuzeća od carina ili pristojba s istovjetnim učinkom koji se primjenjuje na materijal uporabljen u proizvodnji proizvoda s podrijetlom, ovisno o ovim odredbama:

(a) carinska stopa od 5% ili neka niža stopa koja je na snazi u Hrvatskoj naplaćivat će se u vezi s proizvodima koji potpadaju pod poglavlja od 25. do 49. i od 64. do 97. Harmoniziranoga sustava;

(b) carinska stopa od 10% ili neka niža stopa koja je na snazi u Hrvatskoj naplaćivat će se u vezi s proizvodima koji potpadaju pod poglavlja od 50. do 63. Harmoniziranoga sustava.

7. Odredbe ovoga članka primjenjivat će se od 1. siječnja 2003. godine. Odredbe stavka 6. primjenjivat će se do 31. prosinca 2005. godine i mogu biti preispitane uz obostranu suglasnost.

GLAVA V.

DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 16.

OPĆI UVJETI

1. Povlastice koje su predviđene odredbama ovoga Sporazuma primjenjivat će se na proizvode podrijetlom iz Zajednice odnosno Hrvatske pri njihovu uvozu u Hrvatsku odnosno Zajednicu po predočenju:

(a) potvrde o prometu robe EUR.1, čiji je primjerak sadržan u Dodatku III.;

ili

(b) u slučajevima predviđenim člankom 21., stavak 1., izjave čiji je tekst sadržan u Dodatku IV., i koju izvoznik daje na računu, dostavnici ili kakvoj drugoj komercijalnoj ispravi u kojoj se predmetni proizvodi opisuju dovoljno podrobno da bi se mogli jasno prepoznati (u daljnjem tekstu: »izjava na računu«).

2. Bez obzira na stavak 1. na proizvode s podrijetlom u smislu ovoga Protokola se, u slučajevima predviđenim člankom 26., primjenjuju povlastice iz ovoga Sporazuma, pri čemu nije potrebno podnijeti ni jednu od gore navedenih isprava.

Članak 17.

POSTUPAK IZDAVANJA POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1

1. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinske vlasti zemlje izvoznice na zahtjev koji u pisanom obliku podnosi izvoznik ili, pod izvoznikovom odgovornošću, njegov ovlašteni predstavnik.

2. U tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik ispunit će i obrazac potvrde o prometu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji su primjerci sadržani u Dodatku III. Ti se obrasci ispunjavaju na jednom od jezika na kojima je sastavljen ovaj Sporazum i u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako se obrasci ispunjavaju rukom, moraju se ispuniti tintom i tiskanim slovima. Opis se proizvoda mora upisati u polje predviđeno za to, bez ostavljanja praznih redaka. Ako polje nije do kraja ispunjeno, ispod zadnjega retka opisa treba se povući vodoravna crta, a nepopunjeni se dio mora prekrižiti.

3. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanjem potvrde o prometu robe EUR.1 bit će spreman u svakom trenutku na zahtjev carinskih vlasti zemlje u kojoj se izdaje potvrda o prometu robe EUR.1 podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda podrijetlom iz ugovornih stranaka te da ispunjavaju sve druge zahtjeve koji su postavljeni ovim Protokolom.

4. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdat će carinske vlasti države članice ili Hrvatske ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske i ako ispunjavaju druge zahtjeve iz ovoga Protokola.

5. Carinske vlasti koje su nadležne za izdavanje potvrde poduzet će sve korake prijeko potrebne kako bi se provjerilo imaju li predmetni proizvodi status proizvoda s podrijetlom te ispunjavaju li druge zahtjeve iz ovog Protokola. U tu će svrhu one imati pravo zatražiti bilo koji dokaz i obaviti bilo koju vrstu uvida u izvoznikovu poslovnu evidenciju, odnosno bilo koju provjeru koju smatraju primjerenom. Carinske vlasti su nadležne za izdavanje potvrde također su dužne pobrinuti se da obrasci iz stavka 2. budu propisno ispunjeni. One će posebice provjeravati je li prostor predviđen za opis proizvoda ispunjen tako da se isključuje svaka mogućnost neovlaštenoga dopisivanja.

6. Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 naznačit će se u polju 11: na potvrdi.

7. Carinske vlasti izdat će potvrdu o prometu robe EUR.1 i staviti je na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili osigura stvarni izvoz.

Članak 18.

NAKNADNO IZDANE POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1

1. Bez obzira na članak 17., stavak 7., potvrda o prometu robe EUR.1 može se iznimno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se odnosi ako:

(a) u trenutku izvoza nije izdana zbog greške, nenamjernoga propusta ili posebnih okolnosti;

ili se

(b) carinskim vlastima pruže zadovoljavajući dokazi o tome da je potvrda o prometu robe EUR.1 izdana, ali da pri uvozu nije prihvaćena iz tehničkih razloga.

2. Radi provedbe stavka 1. izvoznik u svom zahtjevu mora naznačiti mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se potvrda o prometu robe EUR.1 odnosi te navesti razloge za svoj zahtjev.

3. Carinske vlasti mogu naknadno izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 tek nakon što provjere da li prodaci navedeni u izvoznikovu zahtjevu odgovaraju podacima iz odgovarajuće evidencije.

4. Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1 moraju sadržavati jednu od ovih naznaka:

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«, »DELIVRE A POSTERIORI«,

»RILASCIATO A POSTERIORI«, »AFGEGEVEN A POSTERIORI«,

»ISSUED RETROSPECTIVELY«, »UDSTEDT EFETRFŘ-
LGENDE«

»EKLOQEN EK TWN YSTEPWN«, »EXPEDIDO A POSTERIORI«,

»EMITIDO A POSTERIORI«, »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«,

»UTFÄRDAT I EFETRHAND«, »NAKNADNO IZDANO«

5. Napomena iz stavka 4. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.

Članak 19.

IZDAVANJE DUPLIKATA POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1 izvoznik carinskim vlastima koje su je izdale može podnijeti zahtjev za izdavanjem duplikata na temelju izvoznih isprava koje se nalaze u njihovu posjedu.

2. Tako izdan duplikat mora sadržavati jednu od ovih naznaka:

»DUPLIKAT«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO«, »DUPLICAAT«, »DUPLICATE«, »ANTIGPAFO«, DUPLICADO«, »SEGUNDA VIA«, »KAKSOISKAPPALE«.

3. Napomena iz stavka 2. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.

4. Duplikat, na kojem mora biti naznačen datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR.1, stupit će na snagu s tim datumom.

Članak 20.

IZDAVANJE POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1 NA TEMELJU PRETHODNO IZDANOGA ILI POPUNJENOGA DOKAZA O PODRIJETLU

Kada se proizvodi s podrijetlom stavljaju pod nadzor određene carinske službe u Zajednici ili Hrvatskoj, izvorni dokaz o podrijetlu zamijenit će jedna ili više potvrda o prometu robe EUR.1 radi slanja ili nekih od predmetnih proizvoda na druga mjesta u Zajednici ili Hrvatskoj. Takvu zamjensku potvrdu (potvrde) o prometu robe EUR.1 izdat će carinska služba pod čiji su nadzor stavljeni ti proizvodi.

Članak 21.

UVJETI ZA DAVANJE IZJAVE NA RAČUNU

1. Izjavu na računu iz članka 16., stavak 1., točka (b) smije izdati:

(a) ovlašteni izvoznik u smislu članka 22.,

ili

(b) bilo koji izvoznik pošiljke koja se sastoji od jednoga ili više pakiranja proizvoda s podrijetlom, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6000 eura.

2. Izjavu na računu je moguće izdati ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske te ako zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

3. Izvoznik koji izdaje izjavu na računu bit će u svakom trenutku spreman na zahtjev carinskih vlasti zemlje izvoznice podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje da predmetna roba ima status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljava ostale zahtjeve ovoga Protokola.

4. Izjavu na računu izvoznik će izdati tako što na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi otipka ili otisne u pečatnom ili tiskanom obliku izjavu čiji se tekst navodi u Dodatku IV., pri čemu je dužan uporabiti jednu od jezičnih inačica iz toga Dodatka, a u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako je izjava pisana rukom, bit će napisana tintom i tiskanim slovima.

5. Izjava na računu bit će ovjerena rukom pisanim izvornim potpisom izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. ne mora potpisivati takvu izjavu pod uvjetom da se carinskim vlastima zemlje izvoznice u pisanom obliku obveže da će preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu na računu u kojoj se navodi kao da ju je sam rukom potpisao.

6. Izjavu na računu može izdati izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se u zemlju uvoznicu dostavi najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Članak 22.

OVLAŠTENI IZVOZNIK

1. Carinske vlasti zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojega izvoznika (u daljnjem tekstu »ovlašteni izvoznik«) koji često šalje pošiljke proizvoda u skladu s ovim Sporazumom da daje izjave na računu bez obzira na vrijednost predmetnih proizvoda. Izvoznik koji podnosi zahtjev za takvo ovlaštenje mora carinskim vlastima dati sva zadovoljavajuća jamstva koja su prijeko potrebna za potvrđivanje da njegovi proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

2. Carinske vlasti mogu odobriti status ovlaštenoga izvoznika pod uvjetima koje smatraju prikladnima.

3. Carinske će vlasti ovlaštenome izvozniku dodijeliti broj carinskoga ovlaštenja koji će se navesti u svakoj izjavi na računu.

4. Carinske će vlasti nadzirati kako ovlašteni izvoznik rabi svoje ovlaštenje.

5. Carinske vlasti u svakom trenutku mogu opozvati svoje odobrenje. Carinske će vlasti to učiniti kada ovlašteni izvoznik prestane davati jamstva iz stavka 1., kada ne zadovoljava uvjete iz stavka 2. ili na drugi način nepravilno rabi svoje ovlasti.

Članak 23.

VALJANOST DOKAZA O PODRIJETLU

1. Dokaz o podrijetlu vrijedit će četiri mjeseca od datuma izdavanja u zemlji izvoznici i u tom roku biti podnesen carinskim ovlastima zemlje uvoznice.

2. Dokazi o podrijetlu koji se carinskim vlastima zemlje uvoznice podnose nakon posljednjega roka za podnošenje, koji je naveden u stavku 1., mogu se prihvatiti radi primjene povlaštenoga tretmana u slučaju da je do nepodnošenja tih dokumenata prije posljednjega roka došlo zbog izvanrednih okolnosti.

3. U ostalim slučajevima zakašnjeloga podnošenja isprava carinske vlasti zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o podrijetlu kada su proizvodi podneseni na carinjenje prije isteka posljednjega roka.

Članak 24.

PODNOŠENJE DOKAZA O PODRIJETLU

Dokazi o podrijetlu podnosit će se carinskim vlastima zemlje uvoznice u skladu s postupkom koji je na snazi u toj zemlji. Carinske vlasti mogu zahtijevati prijevod dokaza o podrijetlu, a mogu zahtijevati i da uz uvoznu deklaraciju bude priložena i izjava uvoznika o tome da proizvodi zadovoljavaju uvjete koji su potrebni za primjenu Sporazuma.

Članak 25.

UVOZ U DJELOMIČNIM POŠILJKAMA

U slučajevima kada se na zahtjev uvoznika i pod uvjetima koje određuju carinske vlasti zemlje uvoznice u više pošiljaka uvoze rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Općega pravila 2., točka (a), Harmoniziranoga sustava, koji potpadaju pod odsjek XVI. i XVII. ili tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmoniziranoga sustava, carinskim vlastima bit će podnesen jedinstven dokaz o podrijetlu za te proizvode pri uvozu prve pošiljke.

Članak 26.

IZUZEĆA OD DOKAZIVANJA PODRIJETLA

1. Proizvodi koje u malim paketima pojedinac šalje pojedincu ili koji čine osobnu prtljagu putnika prihvaćat će se kao proizvodi podrijetlom iz ugovornih stranaka bez podnošenja dokaza o podrijetlu, pod uvjetom da takvi proizvodi nisu trgovačke naravi, da su deklarirani kao proizvodi koji zadovoljavaju zahtjeve ovoga Protokola i da nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda koji su poslani poštom ova se izjava može unijeti u carinsku deklaraciju CN22/CN23 ili na listu papira koji se prilaže toj ispravi.

2. Uvoz proizvoda koji je povremene naravi i koji obuhvaća isključivo proizvode za osobnu uporabu primatelja ili putnika ili članova njihovih obitelji neće se smatrati uvozom trgovačke naravi ako je iz naravi i količine proizvoda očito da ne postoji namjera njihove komercijalne uporabe.

3. Nadalje, ukupna vrijednost takvih proizvoda neće prelaziti 500 eura u slučaju malih paketa ili 1 200 eura u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnika.

Članak 27.

DOKAZANE ISPRAVE

Isprave navedene u članku 17., stavak (3) i članku 21., stavak (3), koje se rabe radi dokazivanja da proizvodi obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili izjavom na računu mogu biti smatrani proizvodima podrijetlom iz Zajednice ili Hrvatske te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola mogu se sastojati, inter alia, od sljedećega:

(a) izravnih dokaza o postupcima koje je izvoznik ili dobavljač poduzeo da bi se dobila predmetna roba i koji se nalaze, primjerice, u njegovoj računovodstvenoj ili knjigovodstvenoj evidenciji;

(b) isprava izdanih ili sastavljenih u Zajednici ili Hrvatskoj kojima se status proizvoda s podrijetlom dokazuje za iskorišten materijal u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;

(c) isprava izdanih ili sastavljenih u Zajednici ili Hrvatskoj kojima se dokazuje obrada ili prerada materijala u Hrvatskoj ili Zajednici u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;

(d) potvrde o prometu robe EUR.1 ili izjave na računu izdane ili sastavljene u Zajednici ili Hrvatskoj u skladu s ovim Protokolom kojima se dokazuje da iskorišteni materijal ima status proizvoda s podrijetlom.

Članak 28.

ČUVANJE DOKAZA O PODRIJETLU I DOKAZNIH ISPRAVA

1. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR. 1 najmanje će tri godine čuvati isprave iz članka 17., stavak (3).

2. Izvoznik koji daje izjavu na računu najmanje će tri godine čuvati jedan primjerak te izjave na računu te isprave iz članka 21., stavak (3).

3. Carinske vlasti zemlje izvoznice koje izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 najmanje će tri godine čuvati obrazac zahtjeva koji je naveden u članku 17., stavak (2).

4. Carinske vlasti zemlje uvoznice najmanje će tri godine čuvati potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave na računu koje su im podnesene.

Članak 29.

NEPODUDARNOST I FORMALNE POGREŠKE

1. Otkriće neznatnih odstupanja između iskaza u dokazu o podrijetlu i navoda u ispravama koje su podnesen