Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Flandrije ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 28.11.2007 Uredba o objavi Sporazuma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Flandrije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

155

Na temelju članka 30.L359919 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE FLANDRIJE

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Flandrije, sklopljen u Zagrebu 13. studenoga 2006. godine, u izvorniku na hrvatskom, nizozemskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE FLANDRIJE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE I

VLADA FLANDRIJE,

u daljnjem tekstu »stranke«,

na osnovi prijateljskih veza i postojeće suradnje između dviju stranaka, uzajamna povjerenja i privrženosti vrijednostima slobode, demokracije, pravde i solidarnosti;

uzimajući u obzir proces približavanja između Europske unije i njezinih članica s jedne strane i Republike Hrvatske s druge, u pregovorima o njezinom pristupanju Europskoj uniji;

u skladu sa spremnošću da se proširi suradnja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Flandrije, maksimalno uskladi suradnja u bilateralnim i multilateralnim programima te proširi suradnja na nova područja, kako je predviđeno ovim Sporazumom, uz uvažavanje međusobnih nadležnosti;

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Stranke će jačati i širiti suradnju u području gospodarstva, tehnologije, obrazovanja, znanosti, rada s mladeži, kulture, kulturne baštine, medija i filma, socijalne politike, zdravstva, stanovanja, okoliša i zaštite prirode, infrastrukture, prometa, prometne signalizacije, poljoprivrede i poljoprivredne industrije, strukovnog obrazovanja i zapošljavanja, turizma, sporta, administrativnih reformi i drugih područja u nadležnosti obiju stranaka.

U tu svrhu stranke će promicati suradnju između svojih ustanova, organizacija i poduzeća aktivnih na dotičnim područjima.

Članak 2.

S obzirom na uzajamnu gospodarsku suradnju, stranke će posebnu pozornost obratiti na sljedeća područja:

– razvijanje gospodarskih struktura i posebnih gospodarskih zona (održivih industrijskih lokacija);

– regionalni gospodarski razvitak;

– razvijanje struktura za mala i srednja poduzeća;

– poticanje razvoja izravnih kontakata među malim i srednjim poduzećima;

– poticanje tradicionalnoga obrtničkog sektora kroz edukaciju i obuku;

– razvijanje programa poslovnog upravljanja za menadžere i razmjenu iskustava na polju poduzeća;

– proširenje bilateralne trgovine, razvijanje komercijalnih kontakata i suradnje između poduzeća i ustanova;

– izradu resornih programa;

– suradnju u okviru europskih programa (predpristupni i strukturni fondovi);

– poticanja ulaganja;

– jačanje socijalnog dijaloga.

U tu svrhu stranke će poticati razmjenu dužnosnika, stručnjaka, specijalista, nastavnika i poslovnih ljudi.

Članak 3.

Stranke će poticati suradnju i razmjenu u području osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, poslijediplomskih i doktorskih studija, strukovnog obrazovanja te obrazovanja odraslih.

Članak 4.

Stranke će poticati suradnju i razmjenu između visokoobrazovnih i istraživačkih ustanova, u području temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja i tehnološkog razvitka.

Članak 5.

Stranke će promicati suradnju u području športa i u športskim aktivnostima. U tu svrhu poticat će razmjenu stručnog znanja i obavijesti o svojoj politici u tom području.

Članak 6.

Stranke će poticati suradnju i razmjenu u području umjetnosti, kulture i kulturne baštine te podržavati one aktivnosti koje doprinose kulturnom razvitku i širenju njihovih jezika i kulture te uzajamnom upoznavanju s kulturnim nasljeđem i umjetnošću.

Članak 7.

Stranke će nastojati uspostaviti bilateralnu suradnju u okviru UNESCO-a, osobito putem nacionalnih povjerenstava za UNESCO.

Članak 8.

Stranke su svjesne važne uloge medija za slobodno i demokratsko društvo. One će promicati suradnju u području tiskanih i audiovizualnih medija, te razmjenu stručnjaka, znanstvenika i novinara.

Stranke će poticati suradnju u području medija i audiovizualne proizvodnje. Poticat će razmjenu, koprodukciju i prikazivanje djela na području audiovizualnih medija, posebice kroz Eurimages – Fond Vijeća Europe za koprodukciju.

Članak 9.

Stranke će promicati suradnju u području turizma. U tu svrhu razmjenjivat će stručno znanje i obavijesti o njihovoj politici.

Članak 10.

Stranke zajedno rade na području društvenih pitanja i zapošljavanja, osobito s obzirom na strukovno obrazovanje, rad i radne odnose i socijalni dijalog, u mjeri u kojoj to potpada pod njihovu nadležnost.

U tu svrhu stranke će poticati razmjenu stručnjaka i socijalnih partnera.

Članak 11.

Stranke će zajedno raditi na području promicanja zdravlja, socijalne skrbi i socijalnih službi. U tu svrhu stranke će razmjenjivati obavijesti, dokumentaciju i znanje u području socijalne skrbi i zdravstva.

Osobitu pozornost posvetit će zdravstvenoj skrbi, promicanju zdravlja, prevenciji, integraciji osoba s posebnim potrebama, planovima i programima, obiteljskoj politici, socijalnoj skrbi, posebnim službama za mlade i politici prema osobama starije dobi.

Članak 12.

Stranke će surađivati u području zaštite okoliša i racionalnog korištenja energije, obnovljivih i alternativnih izvora energije. Promicat će razmjenu znanstvenih i tehničkih informacija i transfer tehnologije. U tu svrhu stranke će promicati razmjenu stručnjaka, poslovnih ljudi i nastavnika.

Članak 13.

Stranke će zajedno raditi na području urbanističkog i prostornog planiranja, stanovanja, infrastrukture, prometa i prometne signalizacije. Promicat će razmjenu znanstvenih i tehničkih informacija i transfer tehnologije. U tu svrhu stranke će promicati razmjenu stručnjaka, poslovnih ljudi i nastavnika.

Članak 14.

Stranke će surađivati u području poljoprivrede i ruralnog razvitka, te promicati suradnju u europskim okvirima.

Članak 15.

Stranke će poticati suradnju između svojih lokalnih jedinica ili vlasti. U tu svrhu promicat će suradnju između općinskih, odnosno gradskih vijeća, nastojati postići izravnu suradnju između svojih gradova i općina, te podupirati stvaranje zbratimljenih organizacija.

Članak 16.

U odnosu na područja na koja se odnosi ovaj Sporazum, stranke će nastojati uspostaviti suradnju u okviru međunarodnih vladinih organizacija, napose europskih institucija. Stranke mogu izvješćivati jedna drugu o svojim stajalištima i konzultirati se u tu svrhu.

Stranke će surađivati u okviru programa međunarodnih organizacija u područjima koja ulaze u određen opseg njihovih nadležnosti, izražavajući svoje osobite prijateljske veze i tretirajući jedna drugu kao privilegirane partnere.

Članak 17.

Stranke će aktivno surađivati u cilju bržeg postizanja pune integracije Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Članak 18.

Stranke će osnovati Zajedničku hrvatsko-flamansku komisiju u cilju izvršenja ovoga Sporazuma.

Zajednička komisija sastajat će se najmanje jednom svake dvije godine, naizmjence u Zagrebu i Bruxellesu.

Na sastancima će Zajednička komisija sastavljati dvogodišnje programe rada za izvršenje ovoga Sporazuma.

Zajednička komisija može tražiti od radnih skupina organizaciju međusastanaka radi ocjene izvršenja radnih programa.

Članak 19.

Zajedničkom komisijom predsjedavat će ministri koje odredi svaka stranka ili njihovi predstavnici.

Zadaće Zajedničke komisije bit će:

– provjera napredovanja suradnje i ocjena rezultata;

– izmjene i dopune prioriteta u redovnim razmacima i određivanje pravca koji valja slijediti;

– pregled i odobravanje projekata;

– nadzor nad sredstvima namijenjenima financiranju programa proisteklih iz ovoga Sporazuma;

– pregled svih pitanja vezanih uz izvršenje, primjenu i tumačenje ovoga Sporazuma.

Članak 20.

Ovaj Sporazum sklapa se na razdoblje od pet (5) godina, a nakon toga se prešutno produžuje za naredna petogodišnja razdoblja, ukoliko ga bilo koja od stranaka ne otkaže pisanom obaviješću, diplomatskim putem, najkasnije godinu dana prije isteka tekućeg petogodišnjeg razdoblja.

U slučaju prestanka stranke će poduzeti potrebne mjere, kako bi zajamčile dovršenje svih projekata, zajednički uspostavljenih na temelju ovoga Sporazuma.

Članak 21.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom primitka posljednje pisane obavijesti kojom se stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, da su ispunjeni njihovi unutarnji pravni uvjeti za stupanje ovog Sporazuma na snagu.

Sastavljeno u Zagrebu 13. studenoga 2006. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom, nizozemskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju ovog Sporazuma, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. Kolinda Grabar Kitarović, v. r.

ministrica vanjskih poslova i
europskih integracija

ZA VLADU FLANDRIJE

Geert Bourgeois, v. r.

ministar za administrativne poslove, vanjsku politiku, medije i turizam Regije Flandrije

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva kulture, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstva pravosuđa i Središnjega državnog ureda za upravu.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe, Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti, sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 018-02/06-01/07

Urbroj: 5030106-07-1

Zagreb, 2. studenoga 2007.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Sporazum o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Flandrije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !