Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske na području zaštite okoliša i prirode ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 25.4.2007 Uredba o objavi Sporazuma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske na području zaštite okoliša i prirode

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

52

Na temelju članka 30.L335403 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 2007. godine donijela

UREDBU

o objavi Sporazuma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske na području zaštite okoliša i prirode

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Republike Mađarske na području zaštite okoliša i prirode, sklopljen u Budimpešti, 26. siječnja 2006. godine, u izvorniku na hrvatskom, mađarskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Mađarske (u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«),

– prepoznajući važnost zaštite okoliša i prirode te nužnost unaprjeđenja ove zaštite,

– u skladu s Deklaracijom prihvaćenom na konferenciji UN-a o okolišu i razvoju 1992. godine u Rio de Janeiru,

– imajući u vidu prioritet koji standardi i politike Europske unije imaju za obje ugovorne stranke,

– potvrđujući njihovu namjeru da djeluju u duhu strateških ciljeva iz Programa Okoliš za Europu i regionalnih sporazuma nastalih u okviru UN ECE te da ispunjavaju svoje obaveze iz istih,

– uvjerene da bliska suradnja temeljena na međusobnom povjerenju na području zaštite okoliša i prirode značajno pridonosi razvoju odnosa između ugovornih stranaka te da može dovesti do dobrih rezultata u pograničnim područjima kao i na subregionalnoj i europskoj razini,

– vođene namjerom da ovu suradnju razviju u skladu s međunarodnim pravnim standardima zaštite okoliša,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Svrha Sporazuma

1. Ugovorne stranke surađivat će na području zaštite okoliša i prirode u cilju sprečavanja i zajedničke procjene štetnih utjecaja na okoliš, održivog korištenja prirodnih resursa te izrade rješenja koja vode dugotrajnom unaprjeđenju stanja okoliša i prirode.

2. Ugovorne stranke surađivat će na dobivanju i pripremi međunarodnih i EU sredstava koja su na raspolaganju za provedbu zajednički odlučenih ciljeva koji imaju za cilj zaštitu i razvoj okoliša i prirode.

Članak 2.

Područja suradnje

Ugovorne stranke surađivat će u sljedećim područjima:

1. Opća pitanja politike zaštite okoliša i prirode;

2. Postupak približavanja Hrvatske Europskoj uniji, regionalna suradnja u svojstvu država članica;

3. Praćenje, ocjena i obuhvatna analiza stanja okoliša i prirode, pristup informacijama o okolišu;

4. Zaštita okolišnih medija, održivo korištenje prirodnih resursa posebno u pograničnim područjima;

5. Sigurnost okoliša, međusobna pomoć u slučaju iznenadnih događaja koji imaju prekogranične učinke;

6. Gospodarenje otpadom;

7. Zaštita, razvoj i održavanje prirode i krajobraza;

8. Zaštita klime;

9. Obrazovanje za okoliš i zaštitu prirode, sudjelovanje javnosti;

10. Razvoj izravnih odnosa između lokalnih vlasti, ustanova i organizacija nadležnih za zaštitu okoliša i prirode;

11. Istraživanje i razvoj.

Članak 3.

Hrvatsko-mađarski zajednički odbor za zaštitu okoliša i prirode

1. Za provedbu zadaća preuzetih ovim Sporazumom ugovorne stranke uspostavit će Hrvatsko-mađarski zajednički odbor za zaštitu okoliša i prirode (u daljnjem tekstu Odbor). Odbor će izraditi programe suradnje te koordinirati navedene programe. Odbor će uspostaviti pododbore. Pododbori će izraditi planove i prijedloge za provedbu ovog ugovora i podnijeti ih Odboru na odobrenje. Odbor će svoju aktivnost provoditi na temelju svojih pravila postupka koja će biti odobrena na prvom sastanku Odbora.

2. Odbor će se sastojati od najviše sedam predstavnika nadležnih ministarstava i institucija, svake ugovorne stranke, te voditelja pododbora.

3. Svaka ugovorna stranka će u roku od mjesec dana po stupanju ovog Sporazuma na snagu imenovati svog supredsjedatelja Odbora. Prvo zasjedanje Odbora održat će se u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.

4. Odbor će se sastajati najmanje jednom godišnje naizmjenično na području Republike Hrvatske i Republike Mađarske. Odbor može na zahtjev jedne od ugovornih stranaka održati posebne sastanke na državnom području ugovorne stranke koja je dala inicijativu za sastanak ako nije dogovoreno drugačije.

5. Ugovorne stranke mogu na sastanke Odbora pozivati stručnjake u svojstvu konzultanata.

6. Ugovorne stranke su usuglasile:

a) Odbor će detaljno razraditi zadatke po područjima suradnje navedenim u članku 2.#clanak2 ovog Sporazuma, uzimajući u obzir prijedloge pripremljene od strane Pododbora za okoliš – Hrvatsko-mađarskog međuvladinog zajedničkog odbora za suradnju;

b) Odbor može za rješavanje specijalnih pitanja uspostaviti ad hoc stručne skupine;

c) Odbor će promicati posjete koji imaju za cilj razmjenu informacija o okolišu te uspostavu kontakata među stručnjacima;

d) Odbor će uskladiti metodologiju praćenja stanja okoliša i prirode u pograničnim područjima, razmjene informacija te nužnih aktivnosti, kako bi se proveli ostali ciljevi ovog Sporazuma.

7. O sastancima Odbora te radnih skupina koje Odbor uspostavi sastavlja se zapisnik. Službeni jezici sastanaka i zapisnika su hrvatski i mađarski, osim ako se ugovorne stranke ne sporazumiju drukčije. U korespondenciji i kontaktima između sastanaka Odbora i njegovih radnih skupina radni jezik je engleski.

Članak 4.

Koordinacija

Za koordinaciju i organizaciju suradnje koja će se odvijati u okviru ovog Sporazuma nadležna su ministarstva Republike Hrvatske i Republike Mađarske koja su nadležna za zaštitu okoliša.

Članak 5.

Razmjena informacija

U skladu s pravnim propisima i međunarodnim obvezama ugovornih stranaka, rezultati i informacije nastale suradnjom proizašlom iz ovog Sporazuma, mogu biti dostupne trećim stranama uz suglasnost ugovornih stranaka.

Članak 6.

Izvanredni događaji

1. U slučaju izvanrednih događaja koji izazivaju prekogranične učinke i/ili u slučaju opasnosti njihova nastanka, ugovorne stranke će u najkraćem roku obavijestiti jedna drugu i razmijeniti relevantne podatke.

2. Na zahtjev jedne od ugovornih stranaka, druga će ugovorna stranka pružiti pomoć sukladno važećim ugovorima između Republike Hrvatske i Republike Mađarske, međunarodnim mnogostranim ugovorima, te pravilima postupka koja će izraditi Odbor.

Članak 7.

Financiranje

Troškove u vezi s provedbom Sporazuma financirat će same ugovorne stranke.

Sudjelovanje na sastancima Odbora i radnih skupina koje je uspostavio Odbor financirat će se na sljedeći način:

– troškove inozemnih putovanja i smještaja snosit će ugovorna stranka šiljateljica

– troškove vezane za organizaciju sastanaka financirat će ugovorna stranka primateljica.

U pojedinim slučajevima ugovorne stranke mogu se sporazumjeti o drukčijim načinima financiranja.

Članak 8.

Informiranje javnosti

Ugovorne stranke osigurat će informiranje javnosti o stanju okoliša te o mjerama koje se poduzimaju u cilju sprječavanja, praćenja, smanjenja štetnih učinaka na okoliš te sprječavanja nesreća u graničnim područjima koje mogu imati prekogranični utjecaj.

Članak 9.

Rješavanje sporova

Svi sporovi u vezi s tumačenjem ili provedbom ovog Sporazuma rješavat će se pregovorima između ugovornih stranaka.

Članak 10.

Djelokrug Sporazuma

1. Ugovorne stranke sklapaju ovaj Sporazum na neodređeno vrijeme. Sporazum će biti odobren sukladno važećim zakonskim propisima obiju ugovornih stranaka. Sporazum će stupiti na snagu na dan dostave kasnije diplomatske note o odobrenju.

2. Ovaj Sporazum ne utječe na obveze koje proizlaze iz drugih dvostranih ili mnogostranih ugovora koje su ugovorne stranke do tada prihvatile.

3. Sporazum ni u kojem pogledu ne utječe na obveze Republike Mađarske kao zemlje članice Europske unije. Odredbe ovog Sporazuma neće se navoditi ili tumačiti, u cijelosti ili djelomično, u svrhu ukidanja, izmjena i dopuna ili utjecaja na obveze koje proizlaze iz Ugovora o Europskoj zajednici, Ugovora o Europskoj uniji i primarnog i sekundarnog zakonodavstva Europske unije, kojeg je Republika Mađarska preuzela Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji.

Članak 11.

Izmjena i dopuna Sporazuma

Izmjene ili dopune Sporazuma moguće su na temelju međusobnog pristanka ugovornih stranaka. Izmjene i dopune trebaju biti sačinjene u pisanom obliku i stupit će na snagu u skladu s postupkom propisanim u članku 10.#clanak10 ovog Sporazuma.

Članak 12.

Otkazivanje Sporazuma

1. Sporazum može biti otkazan u diplomatskom i pisanom obliku. Sporazum će se ukinuti šest mjeseci od dana dostave otkaza drugoj Ugovornoj stranci.

2. Ukidanje Sporazuma neće utjecati na obveze koje iz njega proizlaze, a koje na dan ukidanja Sporazuma nisu dovršene.

Sastavljeno u Budimpešti 26. siječnja 2006. godine u dva izvornika na hrvatskom, mađarskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

U ime Vlade Republike Hrvatske                                 U ime Vlade Republike Mađarske

Marina Matulović Dropulić, v. r.                             Miklós Persányi, v. r.

ministrica zaštite okoliša,prostornog uređenja                ministar zaštite okoliša i voda i graditeljstva

 

Članak 3.

Provedba ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe, Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa:  351-01/06-02/01

Urbroj:  5030114-07-1

Zagreb, 5. travnja 2007.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Sporazum o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske na području zaštite okoliša i prirode
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !