Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o suradnji na području turizma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Brazil ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/05, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 15.6.2005 Uredba o objavi Sporazuma o suradnji na području turizma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Brazil

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

55
Na temelju članka 30.L263791 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. svibnja 2005. godine, donijela

UREDBU

o objavi Sporazuma o suradnji na području turizma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazil
Članak 1.
Objavljuje se Sporazum o suradnji na području turizma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Brazil, sklopljen u Braziliji, 7. lipnja 2001. godine, u izvorniku na hrvatskom, portugalskom i engleskom jeziku.
Članak 2.
Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM O SURADNJI NA PODRUČJU TURIZMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE BRAZIL

Vlada Republike Hrvatske
i
Vlada Savezne Republike Brazil
(u daljnjem tekstu ugovorne stranke)
u želji da ojačaju odnose prijateljstva i suradnje između dviju Država,
svjesne obostranih interesa za poticanje turističke razmjene između dviju zemalja,
uvjerene da turističko gospodarstvo doprinosi razumijevanju između njihovih naroda, društvenom i gospodarskom razvitku i racionalnoj iskorištenosti državnog područja,
sporazumjele su se kako slijedi:
Članak 1.
Ugovorne stranke će poticati, razvijati i koordinirati suradnju na području turizma u skladu sa svojim uzajamnim interesima, te u skladu s odnosnim zakonodavstvom, drugim važećim pravilima i proračunskim odredbama koje su na snazi u svakoj od ugovornih stranaka.
Članak 2.
Ugovorne stranke će razmjenjivati informacije o nacionalnoj zakonskoj regulativi i politici u području turizma, koje se odnose na ustrojstvo turizma, te o regionalnoj regulativi kao i drugim pitanjima koja nisu navedena ovim Sporazumom, a sve u cilju korištenja svih postojećih mogućnosti za suradnju.
Članak 3.
Ugovorne stranke će poticati zajedničko ispitivanje i razvitak investicijskih projekata na području turizma. One će nadalje poticati pružanje tehničke pomoći, razmjenu stručnjaka i profesionalne programe osposobljavanja usmjerene na razvitak turističkog gospodarstva.
Poticat će akcije posebice glede organizacije turističke djelatnosti, njezina razvitka i menadžmenta, te komercijalizacije turističkih projekata, pružanja usluga i aktivnosti u cilju promocije turizma.
Članak 4.
U cilju poticanja obostrane turističke razmjene, ugovorne će stranke što je više moguće pojednostaviti putne formalnosti koje su na snazi u dvije ugovorne stranke, a koje se odnose na ulazak, boravak i izlazak turista.
Članak 5.
Ugovorne strane će jedna drugoj diplomatskim putem dostaviti svoje prijedloge izmjena i dopuna ovog Sporazuma. Nakon što se konsenzusom donese odluka, izmjene i dopune stupit će na snagu odmah nakon što obje ugovorne stranke ispune uvjete, potrebne shodno njihovim unutarnjim zakonodavstvima.
Članak 6.
1. Ovaj Sporazum stupa na snagu danom primitka zadnje pisane obavijesti, diplomatskim putem, kojom su ugovorne stranke izvijestile jedna drugu o okončanju unutarnjim zakonodavstvom propisanih postupaka za stupanje Sporazuma na snagu.
2. Ovaj Sporazum ostaje na snazi za razdoblje od pet godina od dana njegova stupanja na snagu, te ostaje na snazi tijekom sljedećih razdoblja od pet godina, osim u slučaju kad jedna od ugovornih stranaka pisano, diplomatskim putem izvijesti drugu ugovornu stranku o svojoj namjeri otkaza Sporazuma, i to godinu dana prije isteka prvog ili bilo kojeg sljedećeg razdoblja. U tom slučaju, otkaz stupa na snagu istekom petogodišnjeg razdoblja.
3. Istekom roka važenja ili otkazivanjem ovog Sporazuma ne dovode se u pitanje prava i obveze ugovornih stranaka glede provedbe projekata proizišlih iz odredbi ovog Sporazuma.
Sastavljeno u Braziliji, 7. lipnja 2001. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom, portugalskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju mjerodavan je engleski tekst.
Za Vladu Republike Za Vladu SavezneHrvatske Republike Brazil
Vesna Cvjetković-Kurelec, v. r. Luiz Felipe de Seixas Correa, v. r.
Članak 3.
Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.
Članak 4.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.
Klasa: 334-05/99-04/01
Urbroj: 5030115-05-1
Zagreb, 20. svibnja 2005.

Predsjednikdr. sc.

Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Sporazum o suradnji na području turizma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Brazil
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !