Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o turističkoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/97, XX/98, XX/98)
označi tražene riječi printaj stranicu
17 22.10.1997. Uredba o potvrđivanju Sporazuma o turističkoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42.L283466 Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. listopada 1997. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O TURISTIČKOJ SURADNJI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o turističkoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike, potpisan u Rimu, 27. lipnja 1997. godine, na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

O TURISTIČKOJ SURADNJI, IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Talijanske Republike (u daljnjem tekstu: »Ugovorne stranke«),

PRIZNAJUĆI značaj što ga turizam ima kako za njihova gospodarstva tako i za bolje razumijevanje i prijateljske odnose između njihova dva naroda;

UVJERENJE u potrebu promicanja djelatne suradnje na polju turizma, uzimajući u obzir potencijale svake od njih;

S OBZIROM NA zainteresiranost obiju Stranaka za euro-sredozemnu suradnju na području turizma;

S OBZIROM NA volju obiju Stranaka da poduzimaju sve mjere u cilju očuvanja prirodne i kulturne baštine i okoliša kako bi osigurale održiv razvitak na području turizma;

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Obje Ugovorne stranke osobito će skrbiti za razvoj i jačanje turističkih veza između dviju zemalja u cilju boljeg uzajamnog poznavanja povijesti i kulture obaju naroda.

Ugovorne stranke obvezuju se podupirati suradnju između poduzeća, organizacija i ustanova obiju zemalja odgovornih za područje turizma.

Članak 2.

Obje Ugovorne stranke dužne su nastojati jačati suradnju radi promicanja razvitka turističkog sektora, te u tom cilju poticati razmjenu stručnjaka radi promicanja turizma i turističkog marketinga na polju obuke i tehnoloških istraživanja u svrhu boljeg očuvanja i upravljanja turističkim područjima te daljnjih turističkih ulaganja u skladu sa svojim zakonodavstvom i važećim propisima.

Članak 3.

Obje ugovorne stranke dužne su u najvećoj mogućoj mjeri podupirati:

a) provedbu tehničkih misija na polju turističke promidžbe i razonode, u cilju razmjene iskustava i izučavanja mogućnosti poduzimanja zajedničkih akcija radi promidžbe turizma;

b) razmjenu publikacija i promidžbenih turističkih materijala;

c) otvaranje turističkih predstavništava u obje zemlje (čije osoblje podliježe nacionalnom zakonodavstvu glede ulaska u zemlju i boravka u njoj); naime Hrvatska turistička zajednica (HTZ) za Republiku Hrvatsku i Talijanska turistička zajednica (ENIT) za Talijansku Republiku;

d) razvoj suradnje radi zaštite povijesnih objekata u turističke svrhe;

e) suradnju na polju zakonodavstva koje se odnosi na turizam i zaštitu okoliša.

Članak 4.

Ugovorne stranke poticat će suradnju na polju strukovne obuke i omogućavati razmjenu informacija o obrazovnim programima na području turizma te istražiti - pri nadležnim vlastima svojih zemalja - mogućnosti dodjele stipendija za obuku stručnjaka u upravljanju turističkim poduzećima i stručnjaka na terenu.

Članak 5.

Obje Ugovorne stranke nastojat će provoditi studijske programe u turističkom sektoru od zajedničkog interesa glede turističkog i hotelskog upravljanja, razmjenom informacija o provedenim proučavanjima i o rezultatima njihove provedbe.

Članak 6.

Obje Ugovorne stranke ulagat će sve napore u daljnje razvijanje suradnje između svojih nadležnih tijela, kao i u sklopu međunarodnih organizacija koje djeluju i sektoru turizma, te će razmjenjivati podatke o rezultatima što ih je svaka od njih na tom polju postigla.

Članak 7.

Svi oblici suradnje koji proizlaze iz ovog Sporazuma odvijat će se suglasno unutarnjem zakonodavstvu Ugovornih stranaka.

Članak 8.

U cilju osiguranja provedbe ovog Sporazuma Ugovorne stranke dogovarat će se radi poticanja bilateralnih susreta.

Članak 9.

Obje zemlje izvijestit će jedna drugu diplomatskim putem o ispunjenju internih postupaka što ih iziskuje njihovo nacionalno zakonodavstvo.

Ovaj Sporazum stupa na snagu datumom primitka posljednje obavijesti.

Ovaj Sporazum sklapa se na rok od pet godina, a zatim se prešutno svake godine produljuje sve dok ga jedna od Ugovornih stranaka ne otkaže u pisanom obliku diplomatskim putem šest mjeseci prije isteka valjanosti.

Prestanak Sporazuma ne utječe na provedbu programa i projekata dogovorenih tijekom razdoblja njegove valjanosti, ukoliko Ugovorne stranke drugačije ne dogovore.

U potvrdu gornjeg, dolje potpisani predstavnici potpisali su ovaj Sporazum u Rimu dana 27. lipnja 1997. godine, u dva izvornika, na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku, od kojih su svi tekstovi podjednako vjerodostojni. U slučaju bilo kakva neslaganja u tumačenju mjerodavna je engleska verzija teksta.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE TALIJANSKE REPUBLIKE

dr. Mate Granić, v. r. Lamberto Dini, v. r.

potpredsjednik Vlade ministar vanjskih poslova

Republike Hrvatske Talijanske Republike

i ministar vanjskih poslova

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo turizma Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 334-05/96-01/01
Urbroj: 5030114-97-2
Zagreb, 16. listopada 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.

zatvori
Sporazum o turističkoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !