Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/00, XX/00)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 25.1.2000 Uredba o potvrđivanju Sporazuma o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42.L114515 Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2000. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike, potpisan u Pragu, 22. siječnja 1999. godine, u izvorniku na hrvatskom, češkom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Češke Republike, u daljnjem tekstu: ugovorne stranke,

kao stranke Konvencije o Međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, potpisane u Chicagu dana 7. prosinca 1994.,

želeći zaključiti Sporazum u svrhu uspostavljanja i obavljanja redovitog zračnog prometa između njihovih teritorija,

sporazumjele su se kako slijedi:

DEFINICIJE

Članak 1.

1) Za svrhu ovog Sporazuma, ukoliko tekst ne zahtijeva drugačije, dolje navedeni termini imaju sljedeće značenje:

a) izraz »zrakoplovne vlasti« znači u slučaju Republike Hrvatske Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, a u slučaju Češke Republike Ministarstvo prometa i veza, ili u oba slučaja svaku drugu osobu ili agenciju koja je ovlaštena ovršiti funkcije za koje su ovlaštene spomenute vlasti;

b) izraz »ugovoreni zračni promet« znači svi redoviti letovi koji se obavljaju na navedenim linijama;

c) »Sporazum« znači ovaj Sporazum, njegov Dodatak i sve izmjene Sporazuma ili Dodatka;

d) izraz »zračni prijevoznik«, »zračni promet«, »međunarodni zračni promet« i »zaustavljanje u neprometne svrhe« imaju za svrhe ovog Sporazuma značenje utvrđeno u članku 96. Konvencije;

e) izraz »kapacitet« znači:

i) u odnosu na zrakoplov korisnu nosivost tog zrakoplova koji je raspoloživ na liniji ili dijelu linije,

ii) u odnosu na određeni zračni promet, kapacitet zrakoplova koji se koristi u tom prometu pomnožen sa učestalosti letova koje taj zrakoplov obavi u određenom razdoblju na liniji ili dijelu naznačene linije;

f) izraz »Konvencija« znači Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu potpisana u Chicagu dana 7. prosinca 1994. i obuhvaća sve Dodatke prihvaćene prema članku 90. ili 94., ukoliko su obje ugovorne stranke prihvatile te Dodatke i izmjene i dopune;

g) »sustav kompjuterskih rezervacija« (CRS) znači kompjuterizirani sustav koji daje obavijesti o redovima letenja zračnog prijevoznika, slobodnim mjestima, cijenama prijevoza i sličnim uslugama, putem kojeg se mogu provesti rezervacije, te izdati i prodati zrakoplovne putne karte;

h) »određeni zračni prijevoznik« znači zračni prijevoznik kojeg je imenovala jedna ugovorna stranka i u pisanom obliku prezentirala drugoj ugovornoj stranci kao zračnog prijevoznika koji će obavljati zračni promet prema Sporazumu;

i) izraz »tarifa« znači cijenu koja se obračunava za prijevoz putnika, prtljage i tereta (izuzevši poštu), te uvjete pod kojima se te cijene primjenjuju, uključujući provizije koje se plaćaju agencijama kod prodaje zrakoplovnih putnih karata, troškove i sve pomoćne usluge koje nude određeni zračni prijevoznici, te obuhvaća i sve značajnije pogodnosti u svezi sa prijevozom;

j) izraz »teritorij« u odnosu na državu ima značenje utvrđeno u članku 2. Konvencije.

2) Dodatak ovom Sporazumu čini sastavni dio Sporazuma i sva upućivanja na Sporazum obuhvaćat će i Dodatak, osim ako nije drugačije određeno.

DAVANJE PROMETNIH PRAVA

Članak 2.

Svaka ugovorna stranka daje drugoj ugovornoj stranci, u svrhe uspostavljanja i obavljanja međunarodnih letova od strane određenih zračnih prijevoznika na linijama navedenim u Dodatku, prava navedena u Sporazumu.

ODREĐIVANJE I OVLAŠTENJE ZA RAD

Članak 3.

1) Svaka ugovorna stranka može imenovati jednog ili više zračnih prijevoznika u svrhu obavljanja ugovorenih letova, te to određivanje izmijeniti ili povući. Imenovanje će se obaviti pismenim obavijestima između zrakoplovnih vlasti obje ugovorne stranke. Ukoliko nije drugačije dogovoreno između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka, bit će određen samo jedan zrakoplovni prijevoznik za svaku određenu liniju.

2) Po primitku takvog imenovanja, zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke će bez odgađanja dati određenom zračnom prijevozniku odgovarajuća ovlaštenja.

3) Zrakoplovne vlasti svake ugovorne stranke mogu zatražiti od određenog zračnog prijevoznika kojeg je odredila ugovorna stranka, da pruži dokaz da je kvalificirana za ispunjenje uvjeta propisanih zakonom i pravnim propisima koje ta ugovorna stranka primjenjuje na obavljanje međunarodnog zračnog prometa u skladu sa odredbama Konvencije.

ODBIJANJE, OGRANIČENJE OVLAŠTENJA ZA RAD I OPOZIV

Članak 4.

1) Zrakoplovne vlasti svake ugovorne stranke mogu određenom zračnom prijevozniku druge ugovorne stranke odbiti, ograničiti ili opozvati primjenu prava prema članku 2.#clanak2 ovog Sporazuma ili nametnuti uvjete u slučaju:

a) ako im nije pružen dokaz da ugovorna stranka koja je imenovala zračnog prijevoznika ili njeni državljani imaju većinsko vlasništvo i kontrolu nad takvim zračnim prijevoznikom,

b) ako se određeni zračni prijevoznik ne bi pridržavao zakona i pravnih odredaba druge ugovorne stranke koja daje prava ili ako ne bi obavljao zračni promet u skladu s uvjetima propisanim u ovom Sporazumu.

2) Prava navedena u stavku 1. ovog članka primjenjivat će zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke nakon prethodnih konzultacija sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke, osim ako nije potrebno trenutno prekidanje odvijanja zračnog prometa ili nametanje uvjeta radi izbjegavanja daljnjih povreda zakona ili pravnih propisa.

PRIZNAVANJE SVJEDODŽBI I DOZVOLA

Članak 5.

1) Svjedodžbe o plovidbenosti, potvrde o sposobnosti i dozvole izdane ili priznate važećim od strane jedne ugovorne stranke, a koje su na snazi, bit će priznate kao važeće od strane druge ugovorne stranke u svrhu obavljanja letova na linijama i zračnog prometa prema ovom Sporazumu, uz uvjet da su zahtjevi pod kojima su te svjedodžbe i dozvole izdane ili priznate važećim jednaki ili iznad najmanjih standarda koji su ili mogu biti utvrđeni na osnovu Konvencije.

2) Svaka ugovorna stranka zadržava pravo da odbije priznati, u svrhu letova iznad svojeg vlastitog teritorija, potvrde o sposobnosti i dozvole koje su dane ili priznate važećima njenim državljanima od strane druge ugovorne stranke ili bilo koje druge države.

SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA

Članak 6.

1) Svaka ugovorna stranka može u bilo koje doba zatražiti konzultacije - glede sigurnosnih standarda u bilo kojem području, glede posade, zrakoplova ili leta koje je prihvatila druga ugovorna stranka. Te konzultacije održat će se u roku od 30 dana nakon tog zahtjeva.

2) Ako nakon takvih konzultacija jedna ugovorna stranka utvrdi da se druga ugovorna stranka ne pridržava i ne primjenjuje sigurnosne standarde u svakom takvom području, koji su barem jednaki minimalnim standardima utvrđenim u to vrijeme u skladu s Konvencijom, prva ugovorna stranka obavijestit će drugu ugovornu stranku o tom saznanju i koracima koje smatra potrebnim da bi se udovoljilo tim minimalnim standardima, te će druga ugovorna stranka poduzeti odgovarajuće mjere da ispravi svoj propust. Ukoliko druga ugovorna stranka ne poduzme potrebne mjere u roku od petnaest (15) dana ili dužem roku koji se dogovori, to će biti razlog za primjenu članka 4.#clanak4 ovog Sporazuma.

3) Bez obzira na obveze navedene u članku 33. Konvencije, postoji suglasnost da svaki zrakoplov određenog zračnog prijevoznika koji leti u ili iz teritorija druge ugovorne stranke, za vrijeme dok je unutar teritorija druge ugovorne stranke, mogu eventualno pregledati ovlašteni predstavnici druge ugovorne stranke i to unutrašnjost zrakoplova i prostor oko zrakoplova radi provjere valjanosti zrakoplovnih dokumenata i dokumenata njegove posade, kao i vidljivo stanje zrakoplova i njegove opreme, pod uvjetom da to ne dovodi do nerazumnog kašnjenja.

4) Ako bilo koji od takovih pregleda ili niz pregleda dade povoda za:

a) ozbiljnu zabrinutost da zrakoplov određenog zračnog prijevoznika ne udovoljava minimalnim standardima utvrđenim u to vrijeme u skladu s Konvencijom ili

b) ozbiljnu zabrinutost da se ne održavaju dostatni sigurnosni standardi utvrđeni u to vrijeme u skladu s Konvencijom,

ugovorna stranka koja je izvršila pregled moći će, za svrhe članka 33. Konvencije zaključiti da zahtjevi kojima su potvrda ili dozvole glede tog zrakoplova ili posade toga zrakoplova izdate ili proglašene važećima ili da zahtjevi prema kojima taj zrakoplov leti nisu jednaki niti su iznad minimalnih standarda utvrđenih u skladu s Konvencijom.

5) U slučaju ako predstavnik zračnog prijevoznika o čijem zrakoplovu se radi, odbije pristup zrakoplovu u svrhu pregleda u skladu sa gornjim stavkom 3., druga ugovorna stranka bit će slobodna ukazati na to da postoji ozbiljna zabrinutost kao što je navedeno u gornjem stavku 4., te donijeti zaključak sukladno tom stavku.

6) Svaka ugovorna stranka pridržava pravo da odmah obustavi ili izmijeni ovlaštenja za rad zračnog prijevoznika ili više njih druge ugovorne stranke u slučaju ako prva ugovorna stranka zaključi, kao rezultat pregleda na platformi, niza pregleda na platformi, odbijanja pristupa istih pregleda, konzultacija ili drugih razloga da je trenutačno poduzimanje potrebnih mjera bitno za sigurnost zračne plovidbe.

7) Sve poduzete mjere jedne ugovorne stranke u skladu s gornjim stavcima 2. ili 6., bit će prekinute čim prestane postojati osnova za njihovo poduzimanje.

DAVANJE PROMETNIH PRAVA

Članak 7.

1) Određeni zračni prijevoznik svake ugovorne stranke ima pravo:

a) letenja preko teritorija druge ugovorne stranke bez spuštanja,

b) zaustavljanja na njezinom teritoriju u neprometne svrhe,

c) ukrcaja ili iskrcaja na teritorij druge ugovorne stranke na točkama navedenim u Dodatku, da bi ukrcala ili iskrcala putnike, prtljagu, teret i poštu koji su određeni za ili dolaze s teritorija prve ugovorne stranke,

d) ukrcaja ili iskrcaja na teritorij trećih zemalja na točkama navedenim u Dodatku, putnika, prtljage, tereta, uključujući i poštu odvojeno ili u kombinaciji koji su određeni za ili dolaze iz točaka s teritorija druge ugovorne stranke navedenih u Dodatku.

2) Određeni zračni prijevoznik nema pravo na teritoriju druge ugovorne stranke ukrcavati putnike, teret ili poštu za naknadu ili najamninu određenih za drugu točku unutar teritorija te druge ugovorne stranke.

NAPLATE KORIŠTENJA ZRAČNE LUKE I SLIČNI TROŠKOVI

Članak 8.

Troškovi određeni na teritoriju bilo koje ugovorne stranke za korištenje zračnih luka i drugih aeronavigacijskih sadržaja neće biti viši od onih koje plaćaju njeni određeni zračni prijevoznici za istu kategoriju zrakoplova koji obavljaju isti zračni promet.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINA I DRUGIH NAPLATA

Članak 9.

1) Zrakoplov određenog zračnog prijevoznika bilo koje ugovorne stranke kao i njegova redovna oprema, tehnička oprema, rezervni dijelovi, uključujući motore, gorivo, maziva i ostale potrošne tehničke zalihe koje se nalaze u spremnicima ili drugim mjestima na zrakoplovu, bit će po prispijeću na teritorij druge ugovorne stranke ili kod uzimanja u zrakoplov na tom teritoriju, oslobođeni od carinskih pristojbi i drugih pristojbi koje je druga ugovorna stranka odredila za uvoz, izvoz ili tranzit roba, pod uvjetom da su ta oprema i zalihe određene za korištenje ili se koriste isključivo u svezi sa obavljanjem zračnog prometa. Transportni dokumenti, sav tiskani materijal s oznakom zračnog prijevoznika i uobičajeni reklamni materijal kojeg taj određeni zračni prijevoznik besplatno dijeli, također će biti oslobođeni od carinskih i ostalih pristojbi.

2) Zalihe goriva, maziva, rezervni dijelovi, redovna oprema i spremišta zrakoplova koji se privremeno uvezu na teritorij druge ugovorne stranke, koji će se tamo odmah ili nakon uskladištenja ugraditi ili koji su drugačije ukrcani u zrakoplov određenog zračnog prijevoznika, ili koji će se opet izvesti iz tog teritorija, bit će oslobođeni od carinskih i drugih pristojbi.

3) Gore navedeni predmeti mogu se iskrcati samo uz odobrenje carinskih vlasti teritorija na kojem se nalazi zrakoplov. U tom slučaju oni se mogu staviti pod nadzor spomenutih vlasti do trenutka dok se ponovno ne izvezu ili se s njima drugačije ne postupi u skladu sa carinskim propisima.

PROMET U IZRAVNOM TRANZITU

Članak 10.

Putnici, prtljaga i roba u izravnom tranzitu preko teritorija jedne ugovorne stranke, koji ne napuštaju područje zračne luke rezervirano u tu svrhu, podlijegat će samo pojednostavljenoj kontroli, izuzev u odnosu na sigurnosne mjere iz članka 16. glede sigurnosti civilnog zrakoplovstva i krijumčarenja droga. Prgljaga i roba u direktnom tranzitu bit će izuzeta od carinskih davanja i ostalih naknada.

ODREDBE GLEDE KAPACITETA

Članak 11.

1) Postojat će pravedna i jednaka prilika za svakog određenog zračnog prijevoznika svake ugovorne stranke, da obavlja zračni promet na navedenim linijama između teritorija ugovornih stranaka. Zračni promet kojeg će obavljati određeni zračni prijevoznici ugovornih stranaka uzimat će u obzir potrebe javnosti za prijevozom na navedenim linijama između njihovih teritorija. Da bi se postiglo pravedno i jednako postupanje, ugovorne stranke će se pravodobno dogovoriti o učestalosti njihovih planiranih letova, vrsti zrakoplova koji će se koristiti, te o redovima letenja.

2) Dogovoreni redovi letenja dostavit će se na odobrenje obim zrakoplovnim vlastima najmanje 45 dana prije namjeravanog datuma njihove primjene. Ova odredba jednako će se primijeniti i na kasnije izmjene. Za dodatne letove izvan odobrenih redova letenja, određeni zračni prijevoznik će zatražiti prethodnu dozvolu od zrakoplovnih vlasti druge ugovorne stranke najmanje dva radna dana prije obavljanja takvih letova.

3) Ako određeni zračni prijevoznici ne bi mogli u razumnom roku postići sporazum glede gore navedenih redova letenja, obje zrakoplovne vlasti će nastojati riješiti nesuglasicu. Redovi letenja utvrđeni za jednu sezonu prema ovom članku, ostat će na snazi za tu sezonu, dok se ne utvrde novi redovi letenja prema ovom članku.

4) Prijevoz putnika i/ili tereta, uključivši poštu, koji su ukrcani i iskrcani na točkama navedenih linija koje su locirane na teritoriju trećih zemalja vršit će se u skladu sa općim načelima na takav način da je kapacitet vezan uz:

a) potrebe prometa u i iz teritorija ugovorne stranke koja je odredila zračnog prijevoznika,

b) potrebe prometa koje postoje u područjima kroz koja prolazi zračna linija, uzevši u obzir lokalne i regionalne letove,

c) zahtjeve cjelokupnog zračnog prometa.

CODE SHARING

Članak 12.

1) U obavljanju ili održavanju zračnog prometa na navedenim linijama, bilo koji određeni zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke može zaključiti blocked-space i code-sharing sporazum sa:

a) zračnim prijevoznikom ili zračnim prijevoznicima bilo koje ugovorne stranke,

b) zračnim prijevoznikom ili zračnim prijevoznicima treće strane. Ako ta treća strana ne bi odobrila ili dopustila slične sporazume između zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke i drugih zračnih prijevoznika na letovima do, od i preko tih trećih zemalja, ugovorne stranke imaju pravo ne prihvatiti takve sporazume.

2) Gore navedene odredbe podliježu uvjetima da svi zračni prijevoznici kod takvih sporazuma:

a) mogu zadržati prometna prava i udovoljavati načelima ovog Sporazuma i

b) udovoljavaju zahtjevima koje na takve sporazume primjenjuju zrakoplovne vlasti obje ugovorne stranke.

3) Code-sharing zračni prijevoznici će predložene code-sharing i blocked-space sporazume predati zrakoplovnim vlastima obje ugovorne stranke najmanje četrdesetpet (45) dana prije namjeravanog uvođenja.

Takvi code-sharing i blocked-space sporazumi podliježu odobrenju od strane zrakoplovnih vlasti obje ugovorne stranke.

TARIFE

Članak 13.

1) Tarife za sve ugovorene letove utvrdit će se na razumnoj razini, uvažavajući sve relevantne čimbenike, uključujući troškove letenja, razumnu dobit, stanje na konkurentnom tržištu, te tarife drugih zračnih prijevoznika za bilo koji dio navedene linije. Tarife će dogovoriti određeni zračni prijevoznici obje ugovorne stranke. Obje zrakoplovne vlasti smatrat će neprihvatljivima tarife koje su previše diskriminatorne, neopravdano visoke ili ograničene zbog zlouporabe dominantnog položaja ili umjetno niske zbog neposredne ili posredne novčane potpore ili pomoći ili ako su pljačkaške.

2) Sporazum o tarifama postići će određeni zračni prijevoznici, gdje god je to moguće, na osnovi postupaka za određivanje tarifa Međunarodnog udruženja zračnog prometa (IATA). Ako to nije moguće, određeni zračni prijevoznici utvrdit će tarife za svaku određenu liniju. U svakom slučaju, tarife će podlijegati odobrenju zrakoplovnih vlasti obje ugovorne stranke, a moraju se predati najmanje 45 dana prije predloženog datuma uvođenja. To razdoblje može se skratiti dogovorom spomenutih vlasti. Ako zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke u roku od 21 dana od dana predaje tarifa na odobrenje ne obavijesti u pisanom obliku zračnog prijevoznika i zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke o svom neodobravanju, smatrat će se da je tarifa odobrena. U slučaju ako se razdoblje podnošenja na odobrenje skrati u skladu sa ovim stavkom, zrakoplovne vlasti mogu se dogovoriti, da se zato skrati i razdoblje unutar kojeg se treba obavijestiti o neodobravanju.

3) Ako se određeni zračni prijevoznici ne bi mogli dogovarati o tarifama ili ako zrakoplovne vlasti bilo koje od ugovornih stranaka ne bi odobrile tarife koje su im podnesene na odobrenje prema odredbama stavka 2. ovog članka, zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka pokušat će odrediti tarifu u uzajamnom dogovoru.

4) Ako se ne bi mogao postići sporazum sukladno stavku 3. ovog članka, nesuglasica će se riješiti prema pravilima koja reguliraju sporove proizišle iz ovog Sporazuma.

5) Ni jedna nova ili primijenjena tarifa neće biti valjana, osim ako je nisu odobrile zrakoplovne vlasti obje ugovorne stranke ili su utvrđene u arbitražnom postupku prema pravilima koja reguliraju sporove. Do donošenja konačne odluke u skladu s ovim člankom primjenjivat će se tarife koje su na snazi.

ZASTUPANJE ZRAČNOG PRIJEVOZNIKA, PRODAJA AVIOKARATA I PROMIDŽBA PRODAJE

Članak 14.

1) Određeni zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke imat će pravo kao i zračni prijevoznik druge ugovorne stranke, da u skladu sa zakonima i pravnim propisima koji su na snazi na teritoriju druge ugovorne stranke zaposli svoje administrativno, komercijalno i tehničko osoblje koje je potrebito za pružanje usluga u zračnom prometu.

2) Ovisno o ovlaštenjima u skladu sa zakonima i pravnim propisima koji se primjenjuju na teritoriju jedne ugovorne stranke, određeni zračni prijevoznik druge ugovorne stranke moći će vršiti prodaju svojih usluga prijevoza na teritoriju prve ugovorne stranke i to ili neposredno ili putem predstavnika, u lokalnoj valuti ili bilo kojoj drugoj konvertibilnoj valuti koju prihvaćaju banke na tom teritoriju, te reklamirati prodaju na teritoriju druge ugovorne stranke.

DOZNAKA PRIHODA

Članak 15.

1) Određeni zračni prijevoznici ugovornih stranaka imat će pravo promijeniti i na zahtjev doznačiti u svoju zemlju višak prihoda iznad rashoda, postignutog na teritoriju druge ugovorne stranke. Doznaka će se vršiti po tržišnom deviznom tečaju koji je na snazi u vrijeme kad se vrši doznaka, bez odgađanja i neće podlijegati nikakvim troškovima, izuzev troškova koje banke naplaćuju za takve transakcije.

2) Ako je sustav plaćanja između ugovornih stranaka ugovoren posebnim ugovorom, primjenjivat će se odredbe tog ugovora.

ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA

Članak 16.

1) Sukladno pravima i obvezama prema međunarodnom pravu, ugovorne stranke potvrđuju obvezu međusobne zaštite sigurnosti civilnog zrakoplovstva. Ugovorne stranke će poglavito djelovati u skladu sa propisima Konvencije o prijestupima i određenim drugim radnjama počinjenim u zrakoplovu, potpisane u Tokiju, dana 14. rujna 1963., Konvencije za sprečavanje nezakonitog uzimanja u posjed zrakoplova, potpisane u Hagu, dana 16. prosinca 1970., Konvencije za sprečavanje nezakonitih radnji protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, potpisane u Montrealu dana 23. rujna 1971. i Protokola za sprečavanje nezakonitih radnji nasilja u zračnim lukama koje služe međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, dodatka Konvenciji za sprečavanje nezakonitih djela protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, potpisanog u Montrealu, dana 24. veljače 1998. i svih drugih konvencija o zaštiti zračnog prometa, čije stranke će ugovorne stranke postati.

2) Ugovorne stranke će na zahtjev jedna drugoj pružiti svu potrebitu pomoć za sprečavanje djela nezakonitog uzimanja u posjed zrakoplova i drugih radnji nezakonitog djelovanja protiv sigurnosti takvog zrakoplova, njegovih putnika i posade, zračnih luka i aeronavigacijskih uređaja, te svakog drugog ugrožavanja sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

3) Ugovorne stranke će u njihovim međusobnim odnosima djelovati u skladu s odredbama o sigurnosti zračnog prometa koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva i odredila ih prilozima Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu u mjeri u kojoj se te odredbe o sigurnosti mogu primijeniti na ugovorne stranke; one će zahtijevati da operatori zrakoplova njihovog registra ili operatori zrakoplova koji imaju poslovno sjedište ili stalno prebivalište na njihovom teritoriju i operatori zračnih luka na njihovom teritoriju, djeluju u skladu sa takvim odredbama o sigurnosti zračnog prometa.

4) Svaka ugovorna stranka je sporazumna da se od njihovih operatora zrakoplova može zahtijevati pridržavanje propisa o sigurnosti zračnog prometa navedenih u gornjem stavku 3., koje zahtijeva druga ugovorna stranka za ulaz, u, odlazak iz ili za vrijeme stajanja na teritoriju te druge ugovorne stranke. Svaka ugovorna stranka će udovoljiti zahtjevu druge ugovorne stranke te poduzeti razumne posebne sigurnosne mjere da bi se izbjegla određena opasnost. Svaka ugovorna stranka će osigurati da se unutar njezinog teritorija učinkovito primjenjuju mjere zaštite zrakoplova i provjere putnika, posade i stvari koje nose sa sobom, prtljage te da se provode odgovarajući sigurnosni pregledi tereta i spremišta zrakoplova prije i za vrijeme ukrcavanja ili iskrcavanja. Svaka ugovorna stranka nastojat će udovoljiti svakom zahtjevu druge ugovorne stranke za poduzimanje razumnih posebnih sigurnosnih mjera za uklanjanje određene opasnosti.

5) Kada dođe do incidenta ili opasnosti od incidenta nezakonitog uzimanja u posjed civilnog zrakopolova ili drugih radnji nezakonitog djelovanja protiv sigurnosti takvog zrakoplova, njegovih putnika i posade, zračnih luka i aeronavigacijskih uređaja, ugovorne stranke će u međusobnom dogovoru pomagati jedna drugoj na način da će omogućiti komunikacije i druge odgovarajuće mjere za što brže okončanje takvog incidenta ili opasnosti s minimalnim rizikom za život putnika i posade.

6) Ako se jedna ugovorna strana ne pridržava odredbi ovog članka o zaštiti zračnog prometa, druga ugovorna stranka može zatražiti trenutačne konzultacije sa zrakoplovnim vlastima te ugovorne stranke. Ukoliko se ne postigne zadovoljavajući dogovor ili ako postoji ozbiljna opasnost, to će činiti razloge za primjenu članka 4.#clanak4 ovog Sporazuma.

PRIMJENA ZAKONA, ODREDABA I POSTUPAKA

Članak 17.

1) Zakoni, odredbe i postupci koji su na snazi kod jedne ugovorne stranke, a koji se odnose na ulazak u, letenje unutar ili odlazak iz njenog teritorija zrakoplova određenog zračnog prijevoznika koji leti na međunarodnim linijama ili dok je unutar njenog teritorija, primjenjivat će se na zrakoplov određenog zračnog prijevoznika druge ugovorne stranke i taj zrakoplov će ih se pridržavati nakon ulaska na ili izlaska iz ili dok se nalazi unutar teritorija te ugovorne stranke.

2) Zakoni i pravni propisi jedne ugovorne stranke glede ulaska na, boravka, tranzita ili izlaska iz njenog teritorija putnika, posade, prtljage i tereta, uključivši poštu, kao što su zakoni, odredbe i postupci glede ulaska, izlaska, useljenja, putovnica, carina, valute i zdravstvenih ili sanitarnih mjera, primjenjivat će se na putnike, posadu, prtljagu, teret i poštu koju prevozi zrakoplov određenog zračnog prijevoznika druge ugovorne stranke nakon ulaska na, izlaska iz ili za vrijeme dok je na teritoriju spomenute ugovorne stranke.

3) U primjeni svojih carinskih propisa, te propisa glede useljenja, karantene i slično, ni jedna ugovorna stranka neće davati prednost svom vlastitom ili bilo kojem drugom zračnom prijevozniku druge ugovorne stranke koji obavlja slične međunarodne letove.

SUSTAV KOMPJUTERSKIH REZERVACIJA

Članak 18.

1) Ugovorne stranke su sporazumne da će se sustav kompjuterskih rezervacija (Computer Reservation System - CRS) na njihovim teritorijima vršiti tako da:

a) će interesi korisnika zračnog prometa biti zaštićeni od svake zlouporabe CRS obavijesti, uključujući njihovo prikazivanje koje navodi na pogrešno mišljenje;

b) određeni zračni prijevoznici svake ugovorne stranke i predstavnici zračnog prijevoznika imaju neograničen i nediskriminatoran pristup CRS-ima i korištenje CRS na teritoriju druge ugovorne stranke;

c) CRS - kodeks vladanja koji se primjenjuje na teritoriju svake ugovorne stranke ili tamo gdje ne postoji, Rješenje o kodeksu vladanja kojeg je prihvatilo Vijeće ICAO-a, primjenjivat će se na raspodjelu međunarodnih putnika i usluga glede prijevoza tereta.

2) Ugovorna stranka omogućuje slobodan i nesmetan pristup na svom teritoriju CRS-u kojeg je određeni zračni prijevoznik druge ugovorne stranke izabrao kao svoj glavni sustav. Ni jedna ugovorna stranka neće na svom teritoriju nametnuti niti dozvoliti da se nametnu na CRS kojeg je izabrao određeni zračni prijevoznik druge ugovorne stranke, stroži uvjeti od onih koji su određeni za CRS njenog određenog zračnog prijevoznika.

STATISTIKE

Članak 19.

Zrakoplovne vlasti obje ugovorne stranke dostavit će zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke na njihov zahtjev periodične ili druge statističke podatke, koji će se razumno zahtijevati za svrhu pregleda kapaciteta koji se osigurava na ugovorenim linijama. Ti statistički podaci obuhvaćat će podatke glede prometa kojeg je obavio određeni zračni prijevoznik na ugovorenim linijama, uključivši polazište i odredište prometa.

KONZULTACIJE, IZMJENE I DOPUNE

Članak 20.

1) U duhu uske suradnje i učinkovitog provođenja ovog Sporazuma, zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka održat će konzultacije na zahtjev bilo koje od njih.

2) Ugovorne stranke obavještavat će jedna drugu o svojim zakonima, politikama i praksama konkurencije ili njihovim izmjenama, te o svakom njihovom cilju, koji bi mogli utjecati na obavljanje zračnog prometa prema ovom Sporazumu, te će navesti vlasti koje su odgovorne za njihovu primjenu.

3) Ako bilo koja od ugovornih stranaka smatra potrebnim izmijeniti ili dopuniti bilo koju odredbu predmetnog Sporazuma, može zatražiti konzultacije s drugom ugovornom strankom. Konzultacije će započeti u roku od 60 dana nakon primitka zahtjeva. Svaka na taj način određena izmjena ili dopuna stupit će na snagu prema postupku koji je određen za ovaj Sporazum.

4) Ako stupi na snagu mnogostrana konvencija glede zračnog prijevoza koja se odnosi na obje ugovorne stranke, ovaj Sporazum će se izmijeniti, da bi se uskladio sa odredbama te konvencije.

5) Izmjene i dopune Dodatka mogu se ugovoriti neposredno između zrakoplovnih vlasti i stupit će na snagu nakon potvrde, razmjenom diplomatskih nota.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 21.

1) U slučaju nejasnoća i nesporazuma proizišlog iz tumačenja ili primjene ovog Sporazuma, zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka u prvom redu će ga nastojati riješiti dogovorom.

2) Ukoliko zrakoplovne vlasti ne uspiju postići sporazum, spor će se riješiti dogovorom između ugovornih stranaka.

3) Ukoliko se rješenje neće moći postići pregovorima, svaka ugovorna stranka može predati spor na rješavanje arbitražnom sudu koji se sastoji od tri arbitražna suca.

4) Ugovorna stranka koja je pokrenula arbitražni postupak imenovat će svog arbitražnog suca i o tome obavijestiti drugu ugovornu stranku diplomatskim putem. Druga ugovorna stranka imenovat će svog arbitražnog suca u roku od 60 dana od datuma primitka obavijesti, a ta dva arbitražna suca dogovorit će se o trećem arbitražnom sucu u roku od daljnjih 60 dana, koji će predsjedavati arbitražnom sudu i koji mora biti državljanin treće zemlje.

5) Ako druga ugovorna stranka ne imenuje arbitražnog suca u određenom roku ili ako se treći arbitražni sudac ne imenuje u navedenom roku, ugovorna stranka koja je provela arbitražni postupak zamolit će Predsjednika Vijeća Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva da izvrši potrebna imenovanja arbitražnog suca ili arbitražnih sudaca. Arbitražni sud će odrediti svoj vlastiti postupak.

6) Ugovorne stranke se obvezuju da će udovoljiti konačnoj odluci koju donese arbitražni sud sukladno stavku 3. ovog članka i odriču se svakog pravnog sredstva protiv naprijed spomenutog rješenja. Ako i tako dugo dok se bilo koja od ugovornih stranaka neće pridržavati bilo koje odluke donesene sukladno ovom stavku, zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke mogu ograničiti, odbiti ili opozvati bilo koje od prava ili pogodnosti koje su odobrene na osnovu ovog Sporazuma.

7) Svaka ugovorna stranka snosit će troškove svog arbitražnog suca, kao i njegovog zastupanja u arbitražnom postupku. Troškove predsjednika sudskog vijeća i sve druge troškove snosit će ugovorne stranke u jednakim omjerima.

REGISTRACIJA

Članak 22.

Ovaj Sporazum i sve njegove izmjene i dopune bit će registrirani kod Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

PRESTANAK

Članak 23.

1) Svaka ugovorna stranka može u bilo koje vrijeme pisanim putem 12 mjeseci unaprijed diplomatskim putem obavijestiti drugu ugovornu stranku o svojoj odluci o prestanku ovog Sporazuma. Takva obavijest bit će istodobno upućena Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva. Sporazum prestaje važiti na kraju razdoblja redova letenja za vrijeme kojeg je protekao otkazni rok od 12 mjeseci.

2) Ako druga ugovorna stranka ne potvrdi primitak obavijesti o prestanku, smatrat će se da ju je primila 14 dana nakon primitka obavijesti od strane Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 24.

1) Ovaj Sporazum privremeno će se primjenjivati od dana potpisa.

2) Sporazum stupa na snagu prvoga dana u narednom mjesecu nakon dana kad su obje ugovorne stranke obavijestile jedna drugu razmjenom diplomatskih nota, o ispunjenju zakonskih obveza u svojim zemljama za stupanje na snagu ovog Sporazuma. Dan razmjene dipomatskih nota bit će dan primitka posljednje note kad su ugovorne stranke primile te dvije note.

3) Stupanjem na snagu ovog Sporazuma, Sporazum o zračnom prometu između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Čehoslovačke Republike, potpisan 28. veljače 1956. zajedno sa svojim izmjenama i dopunama i pripadajućim dokumentima prestat će važiti u odnosima između Republike Hrvatske i Češke Republike.

Radi potvrde navedenog, niže potpisani opunomoćenici ovlašteni od strane svojih vlada potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Pragu, 22. siječnja 1999. godine, u dva izvornika na hrvatskom, češkom i engleskom jeziku. U slučaju bilo kakvih razlika u tumačenju, engleski tekst će prevladati.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

xdr. Mate Granić, v. r.

potpredsjednik Vlade Republike

Hrvatske i ministar vanjskih poslova

ZA VLADU ČEŠKE HRVATSKE
Jan Kavan, v. r.
ministar vanjskih poslova
Češke Republike

DODATAK

A) Linije na kojima će obavljati zračni promet određeni zračni prijevoznik Republike Hrvatske:

Točke odlazaka u Hrvatskoj:

bilo koja točka

Točke odlazaka u Češkoj Republici:

bilo koja točka

B) Linije na kojima će obavljati zračni promet određeni zračni prijevoznik Češke Republike:

Točke odlazaka u Češkoj Republici:

bilo koja točka

Točke odlazaka u Hrvatskoj:

bilo koja točka

C) Na međupostajama i točkama izvan teritorija određeni zračni prijevoznik bilo koje ugovorne stranke obavljat će letove bez vršenja prometnih prava pete slobode.

Eventualno vršenje prometnih prava pete slobode mogu dogovoriti zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka.

Članak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Mionistarstva pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 343-01/98-01/04
Urbroj: 5030114-00-1
Zagreb, 13. siječnja 2000.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !