Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/95, XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32.L113499 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine", br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 1995. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZRAČNOM PROMETU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran, potpisan u Zagrebu 29. svibnja 1995. godine, u izvorniku na hrvatskom, perzijskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran, na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Iran (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

budući da su članice Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorene za potpis u Chicagu 7. prosinca 1944. godine,

želeći sklopiti Sporazum u svrhu uspostavljanja zračnog prometa između i preko njihovih teritorija, dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

IZRAZI

l. U svrhu ovog Sporazuma, ukoliko smisao ne zahtijeva drugačije:

a) Izraz »Konvencija" označava Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorenu za potpisivanje u Chicagu dana 7. prosinca 1944. godine i uključuju sve Dodatke prihvaćene u skladu s člankom 90. iste Konvencije i bilo koje dopune Dodataka ili Konvencije prema člancima 90. i 94., koje su prihvatile obje ugovorne stranke;

b) Izraz »zrakoplovne vlasti" označava, u slučaju Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza i bilo koju osobu ili tijelo ovlašteno da obnaša funkciju rečenog Ministar

stva, a u slučaju Islamske Republike Iran, Ministarstvo cesta i transporta (ravnatelj Organizacije civilnog zrakoplovstva) i bilo koju osobu ili tijelo ovlašteno da obnaša funkcije rečenog Ministarstva;

c) lzraz »određeni prijevozaik" označava zračnog prijevoznika koji je imenovani i ovlašteni u skladu s člankom 3.#clanak3 ovog Sporazuma;

d) Izraz »teritorij" ima značenje navedeno u članku 2. Konvencije;

e) Izraz »zračni promet", »međunarodni zračoi promet", ~zračni prijevoznik" i »zaustavljanje u neprometne svrhe" imaju značenje navedeno u članku 96. Konvencije;

f) Izraz »kapacitet" označava:

- u odnosu na zrakoplov, korisni teret tog zrakoplova koji je raspoloživ na liniji ili dijelu linije,

- u odnosu na određeni zračni promet, kapacitet zrakoplova koji se koristi u tom prometu pomnožen sa brojem tog zrakoplova u datom periodu na određenoj liniji ili dijelu linije;

g) Izraz Htarifa" označava cijene koje se naplaćuju za prijevoz putnika, prtljage i robe (isključujući poštu), uključujući bilo koje značajnije dodatne prednosti koje se trebaju dati ili staviti na raspolaganje u svezi s takvim prijevozom, i proviziju koju treba platiti kod prodaje karata za prijevoz osoba ili kod odgovarajuće transakcije kod prijevoza robe. On uključuje također uvjete koji reguliraju primjenjivost cijene za prijevoz ili plaćanja provizije. '

2. Naslovi su u ovom Sporazumu umetnuti na početku svakog članka samo u svrhu preglednosti i praktičnosti i nikako ne definiraju, ograničavaju ili opisuju djelokrug i namjeru ovog Sporazuma.

3. Dodatak ovom Sporazumu čini sastavni dio Sporazuma.

Članak 2.

DAVANJE PRAVA

1. Svaka ugovorna stranka dodjeljuje drugoj ugovornoj stranci prava navedena u ovom Sporazumu u svrhu uspostavljanja redovitog međunarodnog zračnog prometa na linijama utvrdenim u Dodatku ovom Sporazumu. Prijevoznik kojeg je imenovala svaka ugovorna stranka uživat će, pri obavljanju ugovorenog prometa na utvrdenim linijama, sljedeća prava:

a) let bez slijetanja preko teritorija druge ugovorne stranke,

b) zaustavljanje na navedenom teritoriju u neprometne svrhe, i

c) zaustavljanje na rečenom teritoriju na točkama navedenim za tu liniju u Dodatku ovom Sporazumu u svrhu iskrcaja i ukrcaja međunarodnog prometa: putnika, tereta i pošte.

2. Ništa u stavku 1. ovog članka neće ukazivati na mogućnost davanja određenom prijevozniku jedne ugovorne stranke privilegije preuzimanja, na teritoriju druge ugovorne stranke, putnika, tereta i pošte radi prijevoza uz naplatu ili u najmu i usmjerenog ka drugoj točki na teritoriju te druge ugovorne stranke.

3. Izvršavanje prometnih prava pete slobode predmet je sporazuma određenih prijevoznika države koja ih daje i odobrenja nadležnih vlasti ugovornih stranaka.

Članak 3.

OPERATIVNE OVLASTI

1. Svaka ugovorna stranka imati će pravo imenovati pismenim putem drugoj ugovornoj stranci jednog zračnog prijevoznika u svrhu obavljanja ugovorenog prometa na utvrdenim linijama.

2. Po primitku takvog imenovanja, druga ugovorna stranka će, sukladno odredbama stavaka 3. i 4. ovog članka, bez otezanja dodijeliti određenom zračnom prijevozniku odgovarajuće operativne ovlasti.

3. Zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke mogu od zračnog prijevoznika kojeg je imenovala druga ugovorna stranka zahtijevati da ih uvjeri u to da je kvalificiran da ispuni uvjete propisane po zakonima i propisima koji se uobičajeno i razumno primjenjuju na letenje u međunarodnom zračnom prijevozu od strane tih vlasti.

4. Ugovorna stranka ima pravo odbiti izdati ovlast za letenje zračnom prijevozniku iz stavka 2. ovog članka ili mu utvrditi takove uvjete koje smatra nužnim, u slučaju kada ne raspolaže dokazima da se većinsko vlasništvo i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika nalazi u nadležnosti ugovorne stranke koja je imenovala zračnog prijevoznika ili njenih državljana.

5. Kada je zračni prijevoznik tako imenovan i ovlašten on može u bilo koje doba započeti s zračnim prometom, uz uvjet da su tarife i redovi letenja utvrdeni sukladno članku 12. i članku 13. ,

Članak 4.

OPOZIV I UKIDANJE

1. Svaka ugovorna stranka imati će pravo opozvati ovlast za letenje ili ukinuti korištenje prava navedenih u članku 2.#clanak2 ovog Sporazuma od strane zračnog prijevoznika imenovanog od druge ugovorne stranke ili dodatno utvrditi takve uvjete koje smatra potrebitima za korištenje tih prava u slučaju:

a) kada nije uvjerena da pretežno vlasništvo i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika pripadaju ugovornoj stranki koja je imenovala zračnog prijevoznika ili njenim državljanima; ili

b) propusta od strane tog zračnog prijevoznika da poštuje zakone i propise ugovorne stranke koja dodjeljuje ta prava; ili c) da zračni prijevoznik inače propusti letjeti sukladno uvjetima propisanim ovim Sporazumom.

2. Ukoliko trenutno povlačenje, ukidanje ili nametanje uvjeta navedenih u stavku 1. ovog članka nije neophodno kako bi se spriječilo daljnje kršenje zakona ili propisa, takvo pravo koristit će se samo nakon konzultacija između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

Takve konzultacije će se odrzati u roku 30 dana od datuma primitka obavijesti.

Članak 5.

PRIMJENA ZAKONA I PROPISA

1. Zakoni i propisi jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, ili izlazak iz njenog teritorija zrakoplova koji obavlja međunarodni zračni promet ili na letenje i plovidbu tog zrakoplova dok je na njezinom teritoriju, primjenjivat će se na zrakoplove obiju ugovornih stranaka bez razlike glede njihove državne pripadnosti, te će ih takvi zrakoplovi poštivat po ulasku ili izlasku ili tijekom boravka na teritoriju te stranke.

2. Zakoni i propisi jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak, ili izlazak iz njenog teritorija putnika, posade, robe i pošte prevežene zrakoplovom, kao što su propisi koji se odnose na ulazak, sredivanje dokumenata, useljenje, putovnice, carinsku i sanitarnu kontrolu, moraju se poštivati od strane i u korist takvih putnika, posade, robe i pošte po ulasku ili izlasku ili tijekom boravka na teritoriju te stranke.

3. Svaka ugovorna stranka će, na zahtjev, dostaviti drugoj ugovornoj stranki kopije određenih zakona i propisa na koje se poziva u ovom članku.

Članak 6.

PRIZNAVANJE SVJEDODŽBI I DOZVOLA

1. Svjedodžbe o plovidbenosti, potvrde o sposobnosti i dozvole izdane ili priznate važećim od strane jedne ugovorne stranke, a koje su na snazi, biti će priznate kao važeće od strane druge ugovorne stranke, uz uvjet da su zahtjevi pod kojim su te svjedodžbe i dozvole izdane ili priznate važećim jednaki ili iznad najmanjih standarda koji mogu biti uspostavljeni na osnovu Konvencije.

2. Svaka ugovorna stranka, međutim, zadržava pravo da odbije priznati, u svrhu letova iznad svojeg vlastitog teritorija, potvrde o sposobnosti i dozvole koje su dane njenim državljanima od strane druge ugovorne stranke ili bilo koje druge države.

Članak 7.

IZUZEĆE OD CARINSKIH I DRUGIH DAVANJA I POREZA

1. Zrakoplovi određenog prijevoznika bilo koje ugovorne stranke koji obavljaju međunarodni zračni promet, kao i njihova standardna oprema, rezerve goriva i maziva, kao i zalihe zrakoplova, uključujući potrošne proizvode namijenjene prodaji putnicima za vrijeme leta, ukrcane na takvom zrakopiovu, biti će izuzeti od svih carinskih davanja, inspekcijskih pristojbi te ostalih pristojbi i poreza po dolasku na teritorij druge ugovorne stranke pod uvjetom da takva oprema i zalihe ostanu u zrakoplovu do trena kada se izvezu ili se koriste u zrakoplovu na dijelu puta iznad tog teritorija.

2. Izuzeti od istih davanja i poreza, uz izuzetak naknada koje se naplaćuju za pružene usluge, biti će:

a) zalihe zrakoplova ukrcane na teritoriju druge ugovorne stranke u granicama utvrdenim od strane nadležnih vlasti rečene ugovorne stranke, i predviđenim za uporabu na zrakoplovu određenog prijevoznika angažiranog na međunarodnoj liniji druge ugovorne stranke;

b) potrošni tehnički materijali, rezervni dijelovi i standardna oprema uvezena na teritorij bilo koje ugovorne stranke radi održavanja ili popravaka zrakoplova koji se koristi na međunarodnim linijama od strane određenog prijevoznika druge ugovorne stranke;

c) gorivo i mazivo namijenjeno opskrbi zrakoplova kojim određeni prijevoznik druge ugovorne stranke leti na međunarodnim linijama čak i onda kada se te zalihe koriste na dijelu puta koji ide preko teritorija ugovorne stranke na kojemu su ukrcane.

3. Stvari i materijali iz stavka 2., mogu biti podložni carinskom nadzoru i kontroli.

4. Standardna oprema zrakoplova kao i materijali i zalihe zadržane na zrakoplovu određenih prijevoznika bilo koje ugovorne stranke mogu biti istovareni na teritoriju druge ugovorne stranke samo uz odobrenje carinskih organa na tom području. U tom slučaju oni mogu biti stavljeni pod nadzor rečenih organa do vremena kada se izvezu ili se s njima drugačije postupi u skladu s carinskim propisima.

5. Također će biti izuzeti od svih carinskih davanja i/ili pristojbi na osnovama uzajamnosti službeni dokumenti koji nose znak prijevoznika kao privjesci prtljaga, prijevozne karte, tovarni listovi, ukrcajni kuponi, redovi letenja uvezeni na teritorij bilo koje ugovorne stranke za isključivu upotrebu od određenog prijevozmka druge ugovorne stranke.

Članak 8.

KORISNIČKE NAKNADE

1. Svaka ugovorna stranka može nametnuti ili dozvoliti da budu nametnute pravične i razumne naknade za upotrebu zračnih luka i drugih postrojenja pod njezinim nazdorom.

2. Svaka ugovorna stranka sporazumna je, međutim, da takve naknade neće biti više od naknada nametnutih svim drugim zrakoplovima koji obavljaju sličan međunarodni promet.

3. U slučaju da jedna ugovorna stranka primjenjuje naknade koje nisu primjenjive u zakonodavstvu druge ugovorne stranke, potonji je ovlašten primjenjivati iste naknade.

Članak 9.

PROMET U IZRAVNOM TRANZITU

Putnici, prtljaga i roba u izravnom tranzitu preko teritorija jedne ugovorne stranke, koji ne napuštaju područje zračne luke rezervirano u tu svrhu, podlijegati će samo pojednostavljenoj kontroli. Prtljaga i roba u izravnom tranzitu biti će izuzeta od carinskih davanja i ostalih sličnih pristojbi.

Članak 10.

FINANCIJSKE ODREDBE

1. određeni prijevoznik imati će pravo prodavati i izdavati vlastite prijevozne dokumente na teritoriju druge ugovorne stranke izravno i, po vlastitom izboru, putem svojih zastupnika. Taj zračni prijevoznik imati će pravo prodavati takav prijevoz, i bilo koja osoba će biti slobodna kupiti takav prijevoz u lokalnoj i konvertibilnoj valuti, u skladu s njenim nacionalnim zakonima i propisima.

2. Određeni prijevoznik imati će pravo promijeniti i doznačiti u svoju zemlju na zahtjev, po službenom tečaju, višak prihoda u odnosu na troškove ostvaren od prijevoza putnika, robe i pošte. U nedostatku odgovarajućih odredbi sporazuma o plaćanju između ugovornih stranaka, gore navedeni prijenos biti će izvršen u konvertibilnoj valuti i u skladu sa nacionalnim zakonima i deviznim propisima koji su na snazi.

Članak 11.

ZASTUPANJE

Svaka ugovorna stranka daje određenom prijevozniku druge ugovorne stranke pravo dovodenja i zadržavanja na svojem teritoriju, u svrhu obavljanja ugovorenog prometa, tehničkog i komercijalnog osoblja čija kvalifikacija i broj može biti u skladu s obimom toga prometa. Ovo osoblje, u svezi ulaska i boravka na teritoriju druge ugovorne stranke, podliježe zakonima i propisima te ugovorne stranke.

Članak 12.

ODREDBA O KAPACITETU

l. Za određene prijevoznike obiju ugovornih stranaka postojat će jednaki uvjeti obavljanja ugovorenog prometa na utvrdenim linijama između njihovih odgovarajućih teritorija.

2. Kod obavljanja ugovorenog prometa određeni prijevoznici svake ugovorne strarike uzet će u obzir interese određenih prijevoznika druge ugovorne stranke kako se ne bi neopravdano štetilo prometu koji potonji obavlja na cijelom ili dijelu iste linije.

3. Ugovoreni promet koji određeni prijevoznici ugovornih stranaka obavljaju biti će usko vezan na zahtjeve javnosti za prijevozom na utvrdenim linijama i imati će kao svoj prvenstveni cilj osiguranje, za razumno punjenje, adekvatnog kapaciteta radi prijevoza prometa po trenutnim i razumno predviđenim potrebama za prijevozom koji počinje ili završava na teritoriju ugovorne stranke koja je odredila prijevoznika.

4. Pod uvjetom da određeni prijevoznici obje ugovorne stranke uspostave niže navedeni ugovoreni promet, oni se moraju dogovoriti o frekvencijama i kapacitetu prijevoza ponudenog na utvrdenim linijama. Frekvencija i kapacitet uskladivat će prethodnom odobrenju zrakoplovnih vlasti obje ugovorne stranke. Tako utvrdeni kapacitet uskladivat će se s vremena na vrijeme u ovisnosti o potrebama prometa a uz prethodno odobrenje zrakoplovnih vlasti obje ugovorne stranke. U slučaju neslaganja između određenih prijevoznika ugovornih stranaka gore navedeno će se riješiti sporazumom između zrakoplovnih vlasti dvaju ugovornih stranaka. Do postizanja takvog sporazuma, kapacitet kojeg pružaju određeni prijevoznici će ostati neizmjenjen.

5. Kako bi se udovoljilo iznenadnim zahtjevima na privremenoj osnovi, određeni prijevoznici mogu, bez obzira na odredbe ovog članka, dogovoriti među sobom takva privremena povećanja kakva su neophodna u cilju udovoljavanja zahtjevima prometa. Svako takvo povećanje kapaciteta bez otezanja će se doja~iti zrakoplovnim vlastima ugovornih stranaka radi odobrenja.

6. U slučaju kada određeni prijevoznici jedne ugovorne stranke lete do točaka u trećim zemljama koje su smještene uzduž navedenog pravca, ti zračni prijevoznici mogu koristiti dodatni kapacitet onom koji je utvrden sukladno gore navedenim stavcima 3. i 4. uz uvjet prethodnog dogovora između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

7. Redovi letenja ugovorenog prometa i općenito uvjeti primjene dostaviti će se od strane određenih prijevoznika ugovorne stranke na odobrenje zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke najmanje trideset (30) dana prije namjeravanog datuma njihove primjene. Bilo koja izmjena takvih redova letenja ili uvjeta njihove primjene morat će se također dostaviti na odobrenje zrakoplovnim vlastima. U posebnim slučajevima gore utvrdeno vremensko ograničenje može se smanjiti uz prethodni dogovor između navedenih vlasti.

Članak 13.

UTVRĐIVANJE TARIFA

l. Tarife koje naplaćuje zrakoplovni prijevoznik jedne ugovorne stranke za ugovoreni promet utvrdit će se na razumnoj razini uz uzimanje u obzir svih relevantnih čimbenika uključujući troškove letenja, razumnu dobit, te tarife ostalih zračnih prijevoznika koji obavljaju redovni promet na cijeloj ili dijelu iste linije.

2. Tarife spomenute u članku l. ovog Sporazuma te u stavku 1. ovog članka biti će dogovorene između određenih zračnih prijevoznika obje ugovorne stranke nakon konzultacija sa ostalim zračnim prijevoznicima koji lete cijelom ili dijelom linije, i takav dogovor će se, gdjegod je to moguće, postići korištenjem postupaka međunarodne udruge zračnih prijevoznika kod razrade tarifa.

3. Tako dogovorene tarife biti će dostavljene na odobrenje zrakoplovnim vlastima obiju ugovornih stranaka najmanje šezdeset (60) dana prije predloženog datuma njihove primjene. U posebnim slučajevima ovaj period može biti skraćen uz prethodni dogovor između rečenih vlasti.

4. Ovo odobrenje može biti dano izričito. Ukoliko niti jedna od zrakoplovnih vlasti nije izrazila svoje neslaganje u roku trideset (30) dana od datuma podnošenja, u skladu sa stavkom 3. ovog članka, te tarife će se smatrati odobrenim. U slučaju da se rok podnošenja skrati, kako je to predviđeno u stavku 3. ovog članka, zrakoplovne vlasti se mogu složiti da rok unutar kojega svako neslaganje treba dojaviti bude kraći od trideset (30) dana.

5. Ukoliko se tarifa ne moie dogovoriti u skladu sa stavkom 2. ovog članka, ili jedne zrakoplovne vlasti dadu drugim zrakoplovnim vlastima dojavu o njihovu neslaganju sa bilo kojom tarifom dogovorenom u skladu sa odredbama stavka 2., zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka će pokušati utvrditi tarifu međusobnim dogovorom.

6. Ukoliko se zrakoplovne vlasti ne mogu složiti po pitanju tarife koja im je dostavljena po stavku 3. ovog članka, ili po pitanju utvrđivanja bilo koje tarife po stavku 5. ovog članka, spor će se riješiti sukladno odredbama članka 20.#clanak20 ovog Sporazuma.

7. Tarifa utvrdena sukladno odredbama ovog članka ostat će na snazi dok se ne utvrdi nova tarifa. Ipak, tarifa neće biti produžena snagom ovog stavka duže od dvanaest (12) mjeseci nakon datuma kada je ona inače trebala isteći.

Članak 14.

SIGURNOST U ZRAKOPLOVSTVU

1. Sukladno pravima i obvezama po međunarodnom pravu, ugovorne stranke potvrduju da njihova obveza međusobne zaštite sigurnosti civilnog zrakoplovstva od nezakonitih uplitanja čini sastavni dio ovog Sporazuma. Ne ograničavajući svoja opća prava i obveze po međunarodnom pravu, ugovorne stranke će posebice djelovati sukladno odredbama Konvencije o krivičnim i nekim drugim djelima počinjenim u zrakoplovu, potpisane u Tokiju 14. rujna 1963., Konvencije o suzbijanju otmice zrakoplova, potpisane u Hagu 16. prosinca 1970., Konvencije o suzbijanju nezakonitih čina protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, potpisane u Montrealu 23. rujna 1971., i svim drugim međunarodnim instrumentima u istom području koji mogu biti ratificirani od strane ugovornih stranaka.

2. Ugovorne stranke će na zahtjev osigurati svu potrebnu pomoć jedna drugoj radi sprečavanja nezakonitih djela otmice civilnih zrakoplova te ostalih nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka te navigacijskih uredaja te bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

3. Ugovorne stranke će, u svojim međusobnim odnosima, djelovati sukladno sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu koje je utvrdila međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva u vidu Dodataka Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakop

lovstvu, u mjeri u kojoj su te sigurnosne odredbe primjenjive na ugovorne stranke; one će zahtjevati da operatori zrakoplova iz njihova registra ili operatori zrakoplova koji svoje glavno upravno sjedište ili stalno mjesto boravka imaju na njihovu teritoriju i operatori zračnih luka na njihovu teritoriju djeluju sukladno takvim sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu.

4. Svaka se ugovorna stranka slaže da se od takvih operatora zrakoplova može zahtjevati da poštuju sigurnosne odredbe u zrakoplovstvu koje se spominju u gornjem stavku 3., a što druga ugovorna stranka zahtjeva kod ulaska, izlaska ili tijekom boravka na teritoriju te ugovorne stranke.

5. Svaka ugovorna stranka će voditi računa o tome da se na njenom teritoriju uspješno provedu adekvatne mjere radi zaštite zrakoplova te provjere putnika, posade, ručne prtljage, prtljage, robe te zaliha zrakoplova prije te za vrijeme ukrcaja ili utovara. Svaka ugovorna stranka će također pozitivno razmotriti bilo koji zahtjev druge ugovorne stranke za poduzimanjem razumnih mjera kako bi se odgovorilo na određenu prijetnju.

6. Ako se dogodi otmica ili prijetnja otmicom civilnih zrakoplova ili druge nezakonite radnje usmjerene protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka ili navigacijskih uredaja, ugovorne stranke će pomoći jedna drugoj olakšavanjem veza te poduzimanjem ostalih odgovarajućih mjera usmjerenih na brco i sigurno okončanje takve radnje ili prijetnje istom.

7. Ukoliko bi se jedna ugovorna stranka suočila s problemima glede sigurnosnih odredbi iz ovog članka, zrakoplovne vlasti bilo koje ugovorne stranke mogu zahtijevati hitne konzultacije sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke.

Članak 15.

INFORMACIJE I STATISTIČKI PODACI

Zrakoplovne vlasti ugovorne stranke pružit će zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke, na njihov zahtjev, takve periodične ili ostale statističke podatke koji se uobičajeno traže u svrhu pregleda i praćenja kapaciteta pruženog u zračnom prometu od strane određenih prijevoznika prve ugovorne stranke. Takvi podaci sadržavat će sve informacije potrebne za utvrđivanje obima prometa koji ti zračni prijevoznici prevoze na dogovorenim linijama kao i mjesta polaska i destinacije letova.

Članak 16.

KONZULTACIJE I IZMJENE

1. U duhu uske suradnje, zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka će se s vremena na vrijeme međusobno konzultirati u cilju osiguranja primjene i poštivanja odredbi ovog Sporazuma te njegova Dodatka.

2. Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka smatra poželjnim bilo koju odredbu ovog Sporazuma promijeniti, ona može zatraiiti konzultacije sa drugom ugovornom strankom; takve konzultacije, koje mogu biti između zrakoplovnih vlasti na način bilo razgovorom ili dopisnim putem, započet će u roku šezdeset (60) dana od datuma zahtjeva. Svaka takva izmjena stupit će na snagu kada bude potvrdena razmjenom diplomatskih nota.

3. tzmjene Dodatka mogu biti napravljene izravnim dogovorom između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

Članak 17.

USKLAĐENOST S MULTILATERALNIM KONVENCIJAMA

Ovaj Sporazum zajedno s Dodatkom bit će izmijenjen u skladu sa svakom, za ugovorne stranke obvezujućom, multilateralnom konvencijom.

Članak 18.

UKIDANJE

l. Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme. Ugovorna stranka može otkazati Sporazum na način da o tome obavijesti diplomatskim putem drugu stranku. U tome slučaju Sporazum prestaje važiti istekom roka od dvanaest mjeseci od dana primitka pismene obavijesti o otkazu diplomatskim putem. Obavijest o otkazu istovremeno se dostavlja i međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva. U slučaju da ugovorna stranka u ugovorenom roku povuče obavijest o otkazu ugovora, isti se automatski produžuje. U slučaju nedostatka potvrde primitka o otkazu ugovora uzet će se da je obavijest primljena četrnaest dana nakon primitka iste od strane međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 19.

RJEŠAVANJE SPOROVA

l. Ukoliko između ugovornih stranaka dode do spora glede tumačenja ili primjene ovog Sporazuma i njegovog Dodatka, ugovorne stranke će u prvom redu nastojati riješiti taj spor međusobnim dogovorom.

2. Ukoliko ugovorne stranke ne postignu rješenje međusobnim dogovorom, one se mogu složiti da spor upute na rješenje nekoj osobi ili tijelu ili, na zahtjev bilo koje ugovorne stranke, arbitrainom sudu sastavljenom od tri arbitražna suca, jednog imenovanog od svake ugovorne stranke a treći imenovan od tako dva imenovana suca. Svaka ugovoma stranka će imenovati arbitražnog suca u roku šezdeset (60) dana od datuma primitka obavijesti od druge ugovorne stranke putem diplomatskih kanala kojom se traži arbitraža nad sporom, dok će treći arbitražni sudac biti imenovan u daljnjem roku od šezdeset (60) dana. Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka ne imenuje arbitražnog suca u navedenom roku, ili ukoliko treći arbitražni sudac nije imenovan u navedenom roku, od predsjednika međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva bilo koja od ugovornih stranaka može zatražiti da imenuje arbitražnog suca ili suce kako već slučaj nalaže. U takvom slučaju treći arbitražni sudac će biti dtžavljanin treće zemlje i djelovat će kao predsjednik arbitražnog suda.

3. Ugovorne stranke se obvezuju poštivati bilo koju odluku donesenu sukladno stavku 2. ovog članka.

4. Ukoliko, i tako dugo dok bilo koja ugovorna stranka ili imenovani prijevoznici bilo koje ugovorne stranke ne udovolje donesenoj odluci prema stavku 2. ovog članka, druga ugovorna stranka može ograničiti, ukinuti ili povući bilo koja prava ili povlastice koje je dala putem ovog Sporazuma ugovornoj stranki u prijestupu.

5. Svaka ugovorna stranka će platiti troškove arbitražnog suca kojeg je imenovala. Preostale troškove arbitražnog suda ravnopravno će podijeliti ugovorne stranke.

Članak 20.

REGISTRACIJA

Ovaj Sporazum bit će registriran kod međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 21.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum stupit će na snagu na dan primitka zadnje obavijesti, dostavljene diplomatskim putem, jedne ugovorne stranke drugoj o ispunjenju uvjeta predviđenih nacionalnim zakonodavstvom za stupanje ovog Sporazuma na snagu.

SAČINJEN u Zagrebu, 29. svibnja 1995. godine, u dva izvorna primjerka, na hrvatskom, perzijskom i engleskom jeziku, sva tri teksta koja su jednako vrijedna. U slučaju razlika u tumačenju mjerodavan je engleski tekst.

U POTVRDU navedenog, niže potpisani, u posjedu pravomoćne ovlasti, potpisali su ovaj Sporazum.

DODATAK

1. Linije na kojima će redovni međunarodni zračni promet obavljati u oba smjera određeni prijevoznik Republike Hrvatske:

Mjesta u Republici Hrvatskoj: sva mjesta Mjesta između: (bit će dogovorena kasnije) Mjesta u Islamskoj Republici Iran: Teheran Mjesta iza: (bit će dogovorena kasnije)

II. Linije na kojima će redovni međunarodni zračni promet obavljati u oba smjera određeni prijevoznik Islamske Republike Iran:

Mjesta u Islamskoj Republici Iran: sva mjesta Mjesta između: (bit će dogovorena kasnije) Mjesta u Republici Hrvatskoj: sva mjesta ' Mjesta iza: (bit će dogovorena kasnije)

III. Biio koje mjesto ili više njih na utvrdenim linijama ne moraju biti opsluživana - bilo na svim letovima ili samo na nekima od njih - u zavisnosti od interesa određenih prijevoznika ugovornih stranaka.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

Klasa: 343-O1/94-03/OS

Urbroj : 5030114-95-2

Zagreb, 31. kolovoza 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.

zatvori
Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !