Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/96, XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 18.6.1996. Uredba o potvrđivanju Sporazuma o zračnom prome tu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

SPORAZUM

O ZRAČNOM PROMETU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE BELGIJE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Kraljevine Belgije,

budući da su članice Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorene za potpis u Chicagu 7. prosinca 1944. godine,

želeći sklopiti sporazum, kao dopunski rečenoj Konvenciji, u svrhu uspostavljanja zračnog prometa između i preko njihovih teritorija,

želeći osigurati najveći stupanj sigurnosti i zaštite međunarodnog zračnog prometa, dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

IZRAZI

U svrhu ovog Sporazuma, ukoliko smisao ne zahtijeva drugačije:

a) Izraz »Konvencija« označava Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorenu za potpisivanje u Chicagu dana 7. prosinca 1944. godine i uključuje sve Dodatke prihvaćene u skladu s člankom 90. iste Konvencije i bilo koje dopune Dodataka ili Konvencije prema člancima 90. i 94., koje su prihvatile ili potvrdile obje ugovorne stranke;

b) Izraz »Sporazum« označava ovaj Sporazum, njegov Dodatak, i svaku izmjenu Sporazuma ili Dodatka;

c) Izraz »zrakoplovne vlasti« označava: u slučaju Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, a u slučaju Belgije, Ministarstvo komunikacija, ili, u oba slučaja, bilo koje tijelo ili osobu ovlaštenu da obnaša funkcije rečenih vlasti;

d) Izraz »teritorij«, »zračni promet«, »međunarodni zračni promet«, »zračni prijevoznik« i »zaustavljanje u neprometne svrhe« imaju značenje utvrđeno za njih u člancima 2. i 96. Konvencije;

e) Izraz »određeni prijevoznik« označava zračnog prijevoznika koji je imenovan i ovlašten u skladu s člancima 3. i 4. ovog Sporazuma;

f) Izraz »ugovoreni promet« označava redovni zračni promet na linijama utvrđenim u Dodatku ovom Sporazumu za prijevoz putnika, tereta i pošte, odvojeno ili u kombinaciji;

g) Izraz »tarife« označava cijene koje se naplaćuju za prijevoz putnika, prtljage i robe, i uvjete primjenjivosti tih cijena, uključujući cijene i uvjete za zastupnika i druge pomoćne usluge, ali isključujući naplatu i uvjete za prijevoz pošte.

h) Izraz »promjena zrakoplova« označava prometovanje na jednom od ugovorenih prometa od strane određenog prijevoznika na način da jedan dio linije bude prometovan zrakoplovom drugačijeg kapaciteta od onog koji se koristi na drugom dijelu;

i) Izrazi »zrakoplovna oprema«, »zemaljsko opsluživanje«, »zrakoplovna spremišta«, »rezervni dijelovi« imaju odgovarajuće značenje utvrđeno za njih u Dodatku 9. Konvencije.

Članak 2.

PROMETNA PRAVA

1. Svaka ugovorna stranka dodjeljuje drugoj ugovornoj stranci, osim ako je drugačije utvrđeno u Dodatku, sljedeća prava za obavljanje međunarodnog zračnog prometa od strane zračnog prijevoznika određenog od druge ugovorne stranke:

a) let bez slijetanja preko teritorija druge ugovorne stranke,

b) zaustavljanje na navedenom teritoriju u neprometne svrhe, i

c) zaustavljanje na teritoriju, u svrhu iskrcaja i ukrcaja međunarodnog prometa putnika, tereta i pošte, odvojeno ili u kombinaciji, kada prometuje na utvrđenim linijama u Dodatku.

2. Ništa u stavku 1. ovog članka neće ukazivati na mogućnost davanja određenim prijevoznicima jedne ugovorne stranke privilegije preuzimanja, na teritoriju druge ugovorne stranke, prometa radi prijevoza uz naplatu ili u najmu i usmjerenog ka drugoj točki na teritoriju te druge ugovorne stranke.

Članak 3.

ODREĐIVANJE ZA PROMETOVANJE

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo odrediti (designirati) pismenim putem drugoj ugovornoj stranci zračnog prijevoznika u svrhu obavljanja ugovorenog zračnog prometa na utvrđenim linijama u Dodatku za tu ugovornu stranku.

2. Svaka ugovorna stranka imat će pravo povući, pismenim putem, drugoj ugovornoj stranci designaciju bilo kojeg zračnog prijevoznika i odrediti drugog.

Članak 4.

OVLAŠTENJE ZA PROMETOVANJE

1. Po primitku obavijesti o designaciji jedne ugovorne stranke iz članka 3.#clanak3 ovog Sporazuma, zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke će, sukladno sa svojim zakonima i propisima, bez otezanja dodijeliti određenom zračnom prijevozniku odgovarajuće operativno ovlaštenje za obavljanje ugovorenog prometa za koji je taj zračni prijevoznik bio designiran.

2. Po primitku takvog ovlaštenja zračni prijevoznik može u bilo koje doba započeti s obavljanjem ugovorenog prometa, u cijelosti ili djelomično, uz uvjet da je zračni prijevoznik ispunio primjenjive odredbe ovog Sporazuma i da su tarife utvrđene sukladno članku 13.#clanak13 ovog Sporazuma.

Članak 5.

OPOZIV I UKIDANJE OVLASTI LETENJA

1. Zrakoplovne vlasti svake ugovorne stranke imat će pravo zadržati ovlasti navedene u članku 4. u odnosu na zračnog prijevoznika određenog od druge ugovorne stranke, da opozove ili ukine takve ovlasti ili nametne uvjete, privremene ili stalne:

a) u slučaju propusta takvog zračnog prijevoznika da ih uvjeri da je sposobno ispuniti uvjete utvrđene zakonima i propisima koji se normalno i razumno primjenjuju u obavljanju međunarodnog zračnog prometa od tih vlasti sukladno Konvenciji;

b) u slučaju kada se takav zračni prijevoznik u prometovanju ne pridržava uvjeta utvrđenih ovim Sporazumom;

c) u slučaju da takav zračni prijevoznik ne poštuje zakone i propise te ugovorne stranke;

d) u slučaju kada nisu uvjerene da pretežno vlasništvo i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika pripadaju ugovornoj stranki koja je imenovala zračnog prijevoznika ili njenim državljanima.

2. Ukoliko trenutno povlačenje, ukidanje ili nametanje uvjeta navedenih u stavku 1. ovog članka nije neophodno kako bi se spriječilo daljnje kršenje zakona ili propisa, prava nabrojena u stavku 1. ovog članka koristit će se samo nakon konzultacija sa zrakoplovnom vlasti druge ugovorne stranke u skladu s člankom 17.#clanak17 ovog Sporazuma.

Članak 6.

PRIMJENA ZAKONA I PROPISA

1. Zakoni i propisi jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak ili izlazak iz njenog teritorija zrakoplova koji obavlja međunarodni zračni promet ili na letenje i plovidbu tog zrakoplova dok je na njezinom teritoriju, primjenjivat će se na zrakoplove obiju ugovornih stranaka bez razlike glede njihove državne pripadnosti, te će ih takvi zrakoplovi poštivati po ulasku ili izlasku ili tijekom boravka na teritoriju te stranke.

2. Zakoni i propisi jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak, ili izlazak iz njenog teritorija putnika, posade, robe i pošte prevezene zrakoplovom, kao što su propisi koji se odnose na ulazak, sređivanje dokumenata, useljenje, putovnice, carinsku i sanitarnu kontrolu, moraju se poštivati od strane i u korist takvih putnika, posade, robe i pošte po ulasku ili izlasku ili tijekom boravka na teritoriju te stranke.

Putnici u tranzitu preko teritorija svake ugovorne stranke podlijegat će samo pojednostavljenoj kontroli.

3. Nijedna ugovorna stranka neće davati prednost svojem ili bilo kojem drugom zračnom prijevozniku u odnosu na zračnog prijevoznika koji obavlja sličan međunarodni zračni promet druge ugovorne stranke u primjeni svojih propisa utvrđenih u stavcima 1. i 2. ovog članka ili u korištenju zračnih luka, zračno-navigacijskih usluga i pridruženih sredstava pod svojom kontrolom.

Članak 7.

SVJEDODŽBE I DOZVOLE

1. Svjedodžbe o plovidbenosti, potvrde o sposobnosti i dozvole izdane ili priznate važećim od strane jedne ugovorne stranke, a koje su na snazi, bit će priznate kao važeće od strane druge ugovorne stranke u svrhu obavljanja ugovorenog prometa na linijama utvrđenim u Dodatku, uz uvjet da su takve svjedodžbe i dozvole izdane ili priznate važećim na temelju i u skladu sa standardima uspostavljenim na osnovu Konvencije.

Svaka ugovorna stranka zadržava pravo da odbije priznati, u svrhu letova iznad svojeg vlastitog teritorija, o sposobnosti i dozvole koje su dane njenim državljanima od strane druge ugovorne stranke ili bilo koje druge države.

2. Ako su svjedodžbe ili dozvole navedene u stavku 1. ovog članka izdane ili priznate važećim u skladu s uvjetima drugačijim od standarda ustanovljenih na osnovu Konvencije, i ako su takve razlike podnesene Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva, zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke mogu zatražiti konzultacije u skladu s člankom 17.#clanak17 ovog Sporazuma, u svrhu da se uvjere da su uvjeti o kojima se radi prihvatljivi za njih.

Nemogućnost postizanja zadovoljavajućeg sporazuma u stvarima koje se tiču sigurnosti letenja činit će osnovu za postupanje sukladno članku 5.#clanak5 ovog Sporazuma.

Članak 8.

SIGURNOST U ZRAKOPLOVSTVU

1. Ugovorne stranke potvrđuju da njihova obveza međusobne zaštite sigurnosti civilnog zrakoplovstva od nezakonitih uplitanja čini sastavni dio ovog Sporazuma.

2. Ugovorne stranke će na zahtjev osigurati svu potrebnu pomoć jedna drugoj radi sprečavanja nezakonitih djela otmice civilnih zrakoplova te ostalih nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka te navigacijskih uređaja te bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

3. Ugovorne stranke će djelovati sukladno odredbama Konvencije o krivičnim i nekim drugim dijelima počinjenim u zrakoplovu, potpisane u Tokiju 14. rujna 1963., Konvencije o suzbijanju otmice zrakoplova, potpisane u Hagu 16. prosinca 1970., Konvencije o suzbijanju nezakonitih čina protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, potpisane u Montrealu 23. rujna 1971.

4. Ugovorne stranke će, u svojim međusobnim odnosima, djelovati sukladno sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva u vidu Dodataka Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, u mjeri u kojoj su te sigurnosne odredbe primjenjive na ugovorne stranke; one će zahtijevati da operatori zrakoplova iz njihova registra ili operatori zrakoplova koji svoje glavno upravno sjedište ili stalno mjesto boravka imaju na njihovu teritoriju i operatori zračnih luka na njihovu teritoriju djeluju sukladno takvim sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu.

5. Svaka ugovorna stranka je suglasna da će voditi računa o sigurnosnim mjerama koje traži druga ugovorna stranka za ulazak na njen teritorij i da će poduzimati adekvatne mjere provjere putnika, posade, njihove ručne prtljage te robe prije ukrcaja ili utovara. Svaka ugovorna stranka će također pozitivno razmotriti bilo koji zahtjev druge ugovorne stranke za poduzimanjem razumnih mjera kako bi se odgovorilo na određenu prijetnju.

6. Ako se dogodi otmica ili prijetnja otmicom civilnih zrakoplova ili druge nezakonite radnje usmjerene protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka ili navigacijskih uređaja, ugovorne stranke će pomoći jedna drugoj olakšavanjem veza te poduzimanjem ostalih odgovarajućih mjera usmjerenih na brzo i sigurno okončanje takve radnje ili prijetnje istom.

7. Ukoliko jedna ugovorna stranka odstupi od zrakoplovno sigurnosnih odredaba ovog članka, zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke mogu zahtijevati hitne konzultacije sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke. Nemogućnost da se postigne zadovoljavajući sporazum unutar trideset (30) dana činit će osnovu za postupanje sukladno članku 5.#clanak5 ovog Sporazuma.

Članak 9.

KORISNIČKE NAKNADE

1. Naknade nametnute na teritoriju jedne ugovorne stranke određenom prijevozniku druge ugovorne stranke za upotrebu zračnih luka i drugih zrakoplovnih sredstava od zrakoplova druge ugovorne stranke, neće biti više od onih nametnutih nacionalnom prijevozniku prve ugovorne stranke koji obavljaju sličan međunarodni promet.

2. Svaka ugovorna stranka će poticati konzultacije između svojih nadležnih naplatnih vlasti i određenog prijevoznika koji koristi sredstva i usluge, gdje je to moguće, kroz predstavničku organizaciju avioprijevoznika. Razumna obavijest će biti dana o svakom prijedlogu izmjena korisničkih naknada, da im se omogući da iznesu svoje poglede prije donošenja izmjena.

Članak 10.

CARINE I TROŠARINE

1. Svaka ugovorna stranka će osloboditi određenog prijevoznika druge ugovorne stranke od uvoznih ograničenja, carinskih davanja, trošarina, inspekcijskih taksi i drugih nacionalnih, regionalnih i lokalnih davanja i naknada na zrakoplov, goriva, maziva, potrošni tehnički materijal, rezervne dijelove uključujući motore, redovnu zrakoplovnu opremu, zemaljsku opremu, spremišta zrakoplova i druge predmete namijenjene upotrebi ili upotrebljenih isključivo u svezi sa iskorištavanjem ili opsluživanjem zrakoplova određenog prijevoznika od takve druge ugovore stranke u obavljanju ugovorenog prometa, kao i zalihe tiskanih karata, tovarnih listova, bilo kojeg materijala koji nosi oznake poduzeća na sebi kao i uobičajenog javnog materijala koji se distribuira bez naknade od strane tog određenog prijevoznika.

2. Oslobađanja dana ovim člankom će se primjenjivati na predmete određene u stavku 1. ovog članka, bilo da jesui li nisu ti predmeti upotrebljeni ili potrošeni u cijelosti unutar teritorija ugovorne stranke koja daje oslobađanje, uz uvjet da su ti predmeti:

a) uneseni na teritorij jedne ugovorne stranke od strane ili u ime određenog prijevoznika druge ugovorne stranke, ali ne otuđeni na teritoriju rečene ugovorne stranke;

b) zadržani na zrakoplovu određenog prijevoznika jedne ugovorne stranke po dolasku ili odlasku s teritorija druge ugovorne stranke;

c) ukrcani na zrakoplov određenog prijevoznika jedne ugovorne stranke na teritoriju druge ugovorne stranke i namijenjeni za upotrebu u obavljanju ugovornog prometa.

3. Redovna zrakoplovna oprema, zemaljska oprema, kao i materijali i opskrba normalno zadržana na zrakoplovu određenog prijevoznika svake ugovorne stranke, mogu biti iskrcani na teritoriju druge ugovorne stranke samo uz odobrenje carinskih vlasti na toj teritoriji. U takvom slučaju, oni mogu biti stavljeni pod nazdor rečenih organa do vremena kada se izvezu ili se s njima drugačije postupi u skladu s carinskim propisima.

4. Prtljaga i teret u direktnom tranzitu biti će izuzeta od carinskih davanja i drugih taksi.

5. Izuzeća utvrđena u ovom članku će također biti primjenjiva u slučaju kada je određeni prijevoznik jedne ugovorne stranke ugovorno povezan s drugim zračnim prijevoznikom, koji također uživa takva izuzeća, za posudbu ili zamjenu na teritoriju druge ugovorne stranke predmeta određenih u stavku 1. ovog članka.

Članak 11.

KAPACITET

1. Za određenog prijevoznika svake ugovorne stranke postojat će jednaki uvjeti obavljanja ugovorenog prometa između i iza njihovih odgovarajućih teritorija na linijama utvrđenim u Dodatku ovom Sporazumu.

2. Kod obavljanja ugovorenog prometa određeni prijevoznik svake ugovorne stranke uzeti će u obzir interes određenog prijevoznika druge ugovorne stranke kako se ne bi neopravdano štetilo prometu koji potonji obavlja na cijelom ili dijelu iste linije.

3. Ugovoreni promet koji određeni prijevoznici ugovornih stranaka obavljaju bit će usko vezan na zahtjeve javnosti za prijevozom na utvrđenim linijama i imat će kao svoj prvenstveni cilj osiguranje, za razumno punjenje, adekvatnog kapaciteta radi prijevoza prometa po trenutnim i razumno predviđenim potrebama za prijevozom putnika, tereta i pošte između teritorija ugovornih stranaka.

4. Određeni prijevoznici će, ne kasnije od 30 dana prije datuma uspostavljanja ugovorenog prometa, podnijeti na odobrenje njihove prijedloge planova letenja zrakoplovnim vlastima obiju ugovornih stranaka. Rečeni planovi letenja će sadržavati posebno tip prometa, zrakoplov koji će se koristiti, frekvencije i red letenja.

Ovo će se također primjenjivati i na kasnije izmjene.

U posebnim slučajevima ovo vremensko ograničenje može biti smanjeno ako se tako dogovore rečene vlasti.

Članak 12.

PROMJENA VELIČINE ZRAKOPLOVA

Određeni prijevoznik jedne ugovorne stranke može mijenjati veličinu zrakoplova na teritoriju druge ugovorne stranke uz sljedeće uvjete:

a) da je takva izmjena opravdana ekonomskim razlozima obavljanja prometa;

b) da zrakoplov koji prometuje na sektoru udaljenijem od teritorija od ugovorne stranke koja određuje prijevoznika obavlja promet samo u svezi sa zrakoplovom na bližem sektoru i da je planiran da to obavlja; prethodni će stići na mjesto izmjene u svrhu prijevoza prometa u transferu iz ili transfera za potonji, i kapacitet će biti određen tom osnovnom svrhom;

c) da se zračni prijevoznik neće prikazivati javnosti kroz oglašavanje ili drugačije da pruža usluge koje započinju u mjestu gdje se izmjena zrakoplova obavlja, ukoliko drugačije nije dopušteno Dodatkom ovom Sporazumu;

d) da u svezi s bilo kojim letom zrakoplova na teritorij druge ugovorne stranke u kojoj se izmjena zrakoplova obavlja, samo jedan let može biti obavljen sa tog teritorija ukoliko nije odobreno od zrakoplovnih vlasti druge ugovorne stranke da obavlja više od jednog leta.

Članak 13.

TARIFE

1. Ugovorne stranke će dozvoliti da tarifa na jednoj od linija utvrđenih u dodatku bude uspostavljena od svakog određenog prijevoznika, po mogućnosti nakon konzultacija između tih zračnih prijevoznika.

2. Tarife prijevoza u ugovorenom prometu za i iz teritorija druge ugovorne stranke će biti uspostavljene na razumnim razinama, uvažavajući relevantne faktore uključujući troškove prometovanja, karakteristike prometa, razumnu dobit, interese korisnika, gdje se to smatra primjerenim, tarife drugih prijevoznika na cijeloj ili dijelu iste linije.

3. Tarife će biti podnesene i zaprimljene od strane zrakoplovnih vlasti druge ugovorne stranke najmanje četrdesetpet (45) dana prije predloženog datuma njihove primjene; u posebnim slučajevima, kraći period može biti prihvaćen od zrakoplovnih vlasti.

Ako unutar trideset (30) dana od dana primitka zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke nisu obavijestile zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke da se ne slažu sa tarifom njima podnešenom, takva tarifa će se smatrati prihvatljivom i stupit će na snagu na dan naveden u prijedlogu tarife.

U slučaju da je kraće vrijeme za podnesak tarifa prihvaćeno od strane zrakoplovnih vlasti, one se također mogu usaglasiti da vrijeme za davanje obavijesti o neslaganju bude kraće od trideset (30) dana.

4. Ako je obavijest o neslaganju podnesena u skladu sa stavkom 3 ovog članka, zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka će održati konzultacije u skladu s člankom 17.#clanak17 ovog Sporazuma i nastojat će utvrditi tarifu međusobnim sporazumom.

5. Ako zrakoplovne vlasti ne mogu postići dogovor o bilo kojoj tarifi njima podnesenoj na osnovu stavka 3. ovog članka ili ne mogu utvrditi bilo koju tarifu sukladno stavku 4. ovog članka, spor će biti riješen u skladu sa odredbama članka 18.#clanak18 ovog Sporazuma.

6. Ako zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke postanu nezadovoljne sa ustanovljenim tarifama, one će to izvijestiti zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke i određeni prijevoznici će nastojati, kada se to zahtjeva, postići sporazum.

Ako unutar perioda od devedeset (90) dana od dana primitka obavijesti o neslaganju nova tarifa ne bude ustanovljena, postupak utvrđen u stavcima 4. i 5. ovog članka će se primjeniti.

7. Kada su tarife ustanovljene u skladu s odredbama ovog članka, te tarife će ostati na snazi dok nove tarife ne budu ustanovljene u skladu sa odredbama ovog članka ili članka 18.#clanak18 ovog Sporazuma.

8. Nijedna tarifa neće stupiti na snagu ako se zrakoplovne vlasti bilo koje ugovorne stranke ne slažu sa njom, izuzev pod odredbom stavka 4. članka 18.#clanak18 ovog Sporazuma.

9. Zrakoplovne vlasti obiju ugovornih stranaka će nastojati osigurati da tarife koje se naplaćuju i ubiru odgovaraju tarifama koje su odobrene od njih i da nisu predmet rabata.

Članak 14.

ZAHTJEVI OSOBLJA

1. Određenom prijevozniku jedne ugovorne stranke bit će dozvoljeno, na osnovama uzajamnosti, da drži na teritoriju druge ugovorne stranke svoje predstavnike i komercijalno, operativno i tehničko osoblje prema potrebama u svezi s obavljanjem ugovorenog prometa.

2. Ovi zahtjevi za osobljem mogu, po izboru određenog prijevoznika, biti zadovoljeni svojim vlastitim osobljem bilo kojeg državljanstva ili korištenjem usluga bilo koje druge organizacije, poduzeća ili zračnog prijevoznika koji obavlja djelatnost na teritoriju druge ugovorne stranke i koji je ovlašten da obavlja takve usluge na teritoriju te ugovorne stranke.

3. Predstavnici i osoblje podlijegat će zakonima i propisima na snazi druge ugovorne stranke. Sukladno tim zakonima i propisima svaka ugovorna stranka će, na osnovama uzajamnosti i u najkraćem vremenu, izdati potrebne radne dozvole, vize za zaposlenje ili druge slične dokumente predstavnicima i osoblju navedenom u stavku 1. ovog članka.

4. U granicama mogućnosti dozvoljenim nacionalnim zakonom, obje ugovorne stranke će postupati neovisno od uvjeta za radne dozvole, vize za zaposlenje i druge slične dokumente za osoblje koje obavlja određene privremene usluge i poslove.

Članak 15.

PRODAJA I PRIHODI

1. Svaki određeni prijevoznik imat će pravo prodavati vlastiti zračni prijevoz na teritoriju druge ugovorne stranke direktno i, po vlastitom izboru, putem svojih zastupnika.

Svaki zračni prijevoznik imat će pravo prodavati prijevoz u valuti tog teritorija ili, po vlastitom izboru, u slobodnoj konvertibilnoj valuti drugih zemalja.

Svaka osoba bit će slobodna kupiti takav prijevoz u valuti prihvaćenoj za prodaju od tog zračnog prijevoznika.

2. Svaka ugovorna stranka daje određenom prijevozniku druge ugovorne stranke pravo slobodnog prijenosa viška prihoda u odnosu na troškove ostvarene od određenog prijevoznika na svojem teritorijju u skladu sa nacionalnim zakonima i primjenjivim deviznim propisima. Takav prijenos bit će izvršen na osnovama službene tečajne liste za tekuća plaćanja, ili, ako nema službene tečajne liste, po pretežnim stranim tečajnim listama za tekuća plaćanja, primjenjivom na dan postavljanja zahtjeva za prijenos od strane određenog prijevoznika druge ugovorne stranke i neće biti predmet bilo kakvim taksama osim uobičajenih uslužnih naknada naplativih od banke za takvu transakciju.

3. Svaka ugovorna stranka će, na osnovama uzajamnosti, izuzeti određenog prijevoznika druge ugovorne stranke od plaćanja bilo kojeg poreza na prihod ili dobit ostvarenog od tog zračnog prijevoznika na teritoriju prve ugovorne stranke od obavljanja međunarodnog zračnog prometa, kao i bilo kakvog poreza na promet i kapital.

Ova odredba neće se primjenjivati ako je konvencija o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, i koja obuhvaća slična izuzeća, na snazi između dvije ugovorne stranke.

Članak 16.

RAZMJENA INFORMACIJA

1. Zrakoplovne vlasti obiju ugovornih stranaka će razmjeniti informacije, brzo kako je moguće, koje se odnose na postojeće ovlasti dane određenom prijevozniku za obavljanje prometa na, kroz i sa teritorija druge ugovorne stranke. To će uključivati kopije tekućih potvrda i ovlaštenja za promet na utvrđenim linijama, zajedno s izmjenama, odobrenim izuzećima i ovlaštenim prometnim postupcima.

2. Svaka ugovorna stranka će učiniti da njezin određeni prijevoznik pruži zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke, unaprijed koliko je uobičajeno, kopije tarifa, redova letenja, uključujući bilo koje izmjene, i sve druge odnosne informacije u svezi obavljanja ugovorenog prometa, uključujući informacije o kapacitetu koji se pruža na svakoj određenoj liniji i svaku drugu informaciju koja se može tražiti da zadovolji zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke da su zahtjevi ovog Sporazuma bilo uredno sagledani.

3. Svaka ugovorna stranka će učiniti da njezin određeni prijevoznik pruži zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke statističke podatke koji se odnose na ostvareni prijevoz u ugovorenom prometu, s prikazom mjesta ukrcaja i iskrcaja.

Članak 17.

KONZULTACIJE

1. Zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka će se s vremena na vrijeme konzultirati u cilju osiguranja uske suradnje u svim pitanjima koja se tiču primjene i zadovoljavajućeg poštivanja odredbi ovog Sporazuma te njegova Dodatka.

2. Takve konzultacije će početi unutar perioda od šezdeset (60) dana od dana primitka takvog zahtjeva, ukoliko se ugovorne stranke drugačije ne dogovore.

Članak 18.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Ukoliko između ugovornih stranaka dođe do spora glede tumačenja ili primjene ovog Sporazuma, ugovorne stranke će u prvom redu nastojati riješiti taj spor međusobnim dogovorom.

2. Ukoliko ugovorne stranke ne postignu rješenje dogovorom, one se mogu složiti da spor upute na rješavanje nekoj osobi ili tijelu ili, na zahtjev bilo koje ugovorne stranke, arbitražnom sudu sastavljenom od tri arbitražna suca.

3. Arbitražni sud bit će ustanovljen kako slijedi:

Svaka ugovorna stranka odredit će arbitražnog suca u razdoblju od šezdeset (60) dana od dana prijema od jedne ugovorne stranke, diplomatskim putem, zahtjeva za arbitražu od druge ugovorne stranke. Ta dva arbitražna suca će sporazumno imenovati trećeg arbitražnog suca unutar slijedećeg razdoblja od šezdeset (60) dana.

Treći arbitražni sudac bit će državljanin treće zemlje, djelovat će kao predsjednik arbitražnog suda i odredit će gdje će se arbitraža održati.

Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka ne imenuje arbitražnog suca u navedenom roku, ili ukoliko treći arbitražni sudac nije imenovan u navedenom roku, od predsjednika Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva bilo koja od ugovornih stranaka može zatražiti da imenuje arbitražnog suca ili suce kako već slučaj nalaže.

4. Ugovorne stranke se obvezuju poštivati bilo koju odluku ili presudu donesenu sukladno stavku 2. i 3. ovog članka.

Ako bilo koja ugovorna stranke ne postupi po takvoj odluci, druga ugovorna stranka imat će osnova za primjenu članka 5.#clanak5 ovog Sporazuma.

5. Troškovi arbitražnog suda bit će jednako podijeljeni između ugovornih stranaka.

Članak 19.

IZMJENE

Ako bilo koja stranka smatra poželjnim da izmjeni bilo koju odredbu ovog Sporazuma, ona može zatražiti konzultacije sa drugom ugovornom strankom. Takve konzultacije, koje mogu biti između zrakoplovnih vlasti i koje mogu biti putem razgovora ili korespondencijom, otpočet će unutar razdoblja od šezdeset (60) dana od datuma zahtjeva.

2. Ako opća višestrana zrakoplovna konvencija stupi na snagu u odnosu na obije ugovorne stranke, odredbe te konvencije će prevladati. Konzultacije u skladu sa stavkom 1. ovog članka mogu se održati u svrhu određivanja obima u kojem je ovaj Sporazum podložan odredbama višestrane konvencije.

3. Svaka izmjena, dogovorena slijedom takvih konzultacijama, stupit će na snagu kada to bude potvrđeno razmjenom diplomatskih nota.

Članak 20.

OTKAZ

1. Svaka ugovorna stranka može u bilo koje vrijeme dati pismenu obavijest diplomatskim putem drugoj ugovornoj stranci o svojoj odluci o otkazu ovog Sporazuma.

Takva obavijest će biti istovremeno proslijeđena Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva.

2. Ovaj Sporazum prestat će važiti nakon jedne (1) godine od datuma prijema obavijesti od strane druge ugovorne stranke, ukoliko obavijest o otkazu nije povučena obostranom suglasnošću prije isteka ovog razdoblja.

U nedostatku potvrde primitka od strane druge ugovorne stranke, obavijest će se smatrati da je bila zaprimljena četrnaest (14) dana nakon primitka obavijesti od strane Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 21.

REGISTRACIJA

Ovaj Sporazum i svaka njegova izmjena bit će registriran kod Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 22.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum stupit će na snagu po ispunjenju ustavnih zahtjeva svake ugovorne stranke, na datum razmjene diplomatskih nota u svezi s tim.

Od tog datuma, Sporazum između Kraljevine Belgije i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o zračnom prometu, potpisan 24. rujna 1957. godine, prestaje važiti u odnosu između Kraljevine Belgije i Republike Hrvatske.

SAČINJEN u dva izvornika u Zagrebu, ovog 12-og dana ožujka 1996. godine, na engleskom jeziku.

U POTVRDU navedenog, niže potpisani, u posjedu pravomoćne ovlasti od strane njihovih odgovarajućih vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

DODATAK

1. Linije Republike Hrvatske:

Mjesta polaska Mjesta između Mjesta u Belgiji Mjesta iza


Mjesta u Hrvatskoj Bilo koja Mjesta u Belgiji Bilo koja

2. Linije Kraljevine Belgije:

Mjesta polaska Mjesta između Mjesta u Hrvatskoj Mjesta iza


Mjesta u Belgiji Bilo koja Mjesta u Hrvatskoj Bilo koja

Bilo koje mjesto ili mjesta na ugovorenim linijama može biti izostavljeno od strane određenog prijevoznika obiju ugovornih stranaka ili može biti ospluživano u drugačijem redosljedu na bilo kojem ili svim letovima, uz uvjet da je mjesto polaska ili dolaska u zemlji njegove državnosti.

SPORAZUM IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I
VLADE KRALJEVINE DANSKE
O ZRAČNOM PROMETU

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Kraljevine Danske,

budući da su članice Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu i Međunarodnog sporazuma o tranzitu zračnog prometa otvorenih za potpis u Chicagu 7. prosinca 1944. godine, i

želeći sklopiti Sporazum, u skladu s rečenom Konvencijom, u svrhu uspostavljanja redovnog zračnog prometa između njihovih teritorija,

dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

IZRAZI

1. U svrhu ovog Sporazuma:

a) »Konvencija« označava Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorenu za potpisivanje u Chicagu dana 7. prosinca 1994. godine i uključuje sve Dodatke prihvaćene u skladu s člankom 90. iste Konvencije i bilo koje dopune Dodataka ili Konvencije prema člancima 90. i 94., koje su prihvatile obje ugovorne stranke;

b) Izraz »zrakoplovne vlasti« označava, u slučaju Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske, a u slučaju Kraljevine Danske, Ministarstvo transporta, ili u oba slučaja bilo koju osobu ili tijelo ovlašteno da obnaša funkcije gore rečenih vlasti;

c) Izraz »određeni prijevoznik« označava zračnog prijevoznika koji je imenovan u skladu s člankom 3.#clanak3 ovog Sporazuma;

d) Izrazi »teritorij«, »zračni promet«, »međunarodni zračni promet«, »zračni prijevoznik« i »zaustavljanje u neprometne svrhe« imaju značenje navedeno u člancima 2. i 96. Konvencije;

e) Izraz »Sporazum« označava ovaj Sporazum, Dodatak uz njega i bilo koju njihovu izmjenu;

f) Izraz »Dodatak« označava Dodatak ovom Sporazumu ili njegove izmjene u skladu s odredbama stavka 2. članka 17.#clanak17 ovog Sporazuma. Dodatak čini sastavni dio ovog Sporazuma i svako pozivanje na Sporazum podrazumijeva pozivanje na Dodatak, osim ako drugačije nije određeno;

g) Izraz »tarifa« označava cijene koje se naplaćuju za prijevoz putnika i prtljage, i uvjete pod kojima se te cijene primjenjuju, uključujući cijene i uvjete za druge usluge koje pruža prijevoznik u svezi sa zračnim prijevozom, i uključujući nadoknadu i uvjete ponuđene agentima, ali isključujući nadoknadu ili uvjete za prijevoz pošte;

h) Izraz »korisničke naknade« označava naknade nametnute zračnim prijevoznicima od strane ovlaštenih vlasti ili dozvoljenim od njih da budu nametnute za pružanje postrojenja i sredstava zračnih luka ili zračno-navigacijskih sredstava, uključujući odnosne usluge i opremu, zrakoplovima, njihovim posadama, putnicima i teretu.

Članak 2.

PROMETNA PRAVA

1. Svaka ugovorna stranka dodjeljuje drugoj ugovornoj stranci sljedeća prava za obavljanje međunarodnog zračnog prometa od strane određenih zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke:

a) da leti bez slijetanja preko teritorija druge ugovorne stranke,

b) da se zaustavlja na navedenom teritoriju u neprometne svrhe, i

c) da se zaustavlja na teritoriju na točkama navedenim za tu liniju u Dodatku ovom Sporazumu u svrhu iskrcaja i ukrcaja međunarodnog prometa putnika, tereta i pošte, odvojeno ili u kombinaciji.

2. Ništa u stavku 1. ovog članka neće ukazivati na mogućnost davanja određenim prijevoznicima jedne ugovorne stranke privilegije preuzimanja, na teritoriju druge ugovorne stranke, prometa radi prijevoza uz naplatu ili u najmu i usmjerenog ka drugoj točki na teritoriju te druge ugovorne stranke.

3. Ostali zračni prijevoznici svake ugovorne stranke, drugi od onih određenih sukladno članku 3.#clanak3 ovog Sporazuma, također će uživati prava navedena u stavku 1. a) i b) ovog članka.

Članak 3.

ODREĐIVANJE ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo imenovati pismenim putem drugoj ugovornoj stranci jednog ili više zračnih prijevoznika u svrhu obavljanja zračnog prometa na utvrđenim linijama, te da povuče ili zamijeni takvo imenovanje.

2. Po primitku takvog imenovanja, druga ugovorna stranka će, sukladno odredbama stavaka 3. i 4. ovog članka, bez otezanja dodijeliti određenom zračnom prijevozniku odgovarajuće operativne ovlasti.

3. Zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke mogu od zračnog prijevoznika koji je imenovala druga ugovorna stranka zahtijevati da ih uvjeri u to da je kvalificiran da ispuni uvjete propisane po zakonima i propisima koji se uobičajeno i razumno primjenjuju na letenje u međunarodnom zračnom prijevozu od strane tih vlasti.

4. Ugovorna stranka ima pravo odbiti izdati ovlast za letenje zračnom prijevozniku iz stavka 2. ovog članka ili mu utvrditi takve uvjete koje smatra nužnim, u svakom slučaju kada ne raspolaže dokazima da se stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika održava na teritoriju druge ugovorne stranke i da je zračni prijevoznik utjelovljen i ima osnovno mjesto poslovanja na tom teritoriju.

5. Kada je zračni prijevoznik tako imenovan i ovlašten on može u bilo koje doba započeti sa zračnim prometom na utvrđenim linijama, uz uvjet da zračni prijevoznik ispunjava primjenjive odredbe ovog Sporazuma

Članak 4.

OPOZIV, UKIDANJE I POSTAVLJANJE UVJETA

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo zadržati ili opozvati ovlast za letenje ili ukinuti korištenje prava navedenih u članku 2.#clanak2 ovog Sporazuma od strane zračnog prijevoznika imenovanog od druge ugovorne stranke ili dodatno utvrditi takve uvjete koje smatra potrebitim za korištenje tih prava:

a) u bilo kojem slučaju kada nije uvjerena da se stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika održava na teritoriju druge ugovorne stranke, koja je imenovala zračnog prijevoznika, i da je zračni prijevoznik utjelovljen i da ima osnovno mjesto poslovanja na tom teritoriju;

b) u slučaju propusta od strane tog zračnog prijevoznika da poštuje zakone i propise ugovorne stranke koja dodjeljuje ta prava; ili

c) u slučaju da zračni prijevoznik inače propusti letjeti sukladno uvjetima propisanim ovim Sporazumom.

2. Ukoliko trenutno povlačenje ili ukidanje operativnih ovlasti navedenih u stavku 1. ovog članka, ili nametanje uvjeta u svezi s tim, nije neophodno kako bi se spriječilo daljnje kršenje zakona ili propisa, takvo pravo koristit će se samo nakon konzultacija s drugom ugovornom strankom.

Takve konzultacije će se održati u roku 30 dana od datuma kada druga ugovorna stranka zaprimi takav pismeni zahtjev.

Članak 5.

KORIŠTENJE ZRAČNIH LUKA I SREDSTAVA

1. Ugovorna stranka neće nametnuti određenom prijevozniku druge ugovorne stranke korisničke naknade više od onih nametnutih svojim vlastitim zračnim prijevoznicima koji obavljaju promet između teritorija ugovornih stranaka.

Bilo koja naknada zračno-navigacijskog sredstva nametnuta međunarodnom prometu kojeg obavljaju zračni prijevoznici ovlašteni od jedne ugovorne stranke, bit će razumno odnosna na trošak usluge koja se pruža određenom zračnom prijevozniku i naplaćivana u skladu s odgovarajućim smjernicama izdanim od Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO).

2. Kada obavljaju ugovoreni promet, isti ujednačeni uvjeti će se primjenjivati na zračne prijevoznike obiju ugovornih stranaka u korištenju zračnih luka kao i svih drugih sredstava pod njenim nadzorom.

3. Svaka ugovorna stranka poticat će konzultacije o korisničkim naknadama između svojih nadležnih vlasti za utvrđivanje naknada i zračnih prijevoznika korisnika usluga i sredstava koje pružaju te vlasti, kada je to moguće kroz predstavničke organizacije zračnih prijevoznika. Prethodna obavijest o bilo kojem prijedlogu za izmjenu tih naknada dat će se njihovim korisnicima u svrhu omogućavanja davanja njihovih mišljenja prije utvrđivanja naknada. Svaka ugovorna stranka će dodatno poticati svoje nadležne vlasti za utvrđivanje naknada i njihove korisnike u svrhu razmjene odgovarajućih informacija glede tih naknada.

Članak 6.

CARINSKE OBVEZE

1. Zrakoplovi određenog prijevoznika bilo koje ugovorne stranke koji obavljaju međunarodni zračni promet, kao i njihova standardna oprema, rezerve goriva i maziva i zrakoplovne zalihe (uključujući hranu, napitke i duhan) ukrcane na takvom zrakoplovu, bit će izuzeti od svih carinskih davanja, inspekcijskih pristojbi te ostalih pristojbi i poreza po dolasku na teritorij druge ugovorne stranke, pod uvjetom da ta oprema i zalihe ostanu u zrakoplovu do trena kada se izvezu.

2. Izuzev naknada zasnovanih na trošku za pružene usluge, sljedeći predmeti također će biti izuzeti od davanja, pristojbi i naknada navedenih u stavku 1. ovog članka:

a) zalihe zrakoplova unijete u ili isporučene na teritoriju ugovorne stranke i ukrcane na zrakoplov, u razumnim granicama, predviđenim za uporabu na odlazećem zrakoplovu angažiranog u međunarodnom zračnom prometu određenog prijevoznika druge ugovorne stranke;

b) rezervni dijelovi, uključujući motore, unijeti na teritorij ugovorne stranke radi održavanja ili popravaka zrakoplova koji se koristi u međunarodnom zračnom prometu određenog prijevoznika druge ugovorne stranke; i

c) gorivo, mazivo i potrošni tehnički materijali unijeti u ili isporučeni na teritoriju ugovorne stranke za upotrebu na zrakoplovu kojim određeni prijevoznik druge ugovorne stranke leti u međunarodnom zračnom prometu, čak i onda kada se te zalihe koriste na dijelu puta koji ide preko teritorija ugovorne stranke na kojemu su ukrcane.

3. Oprema i stvari iz stavka 1. i 2. ovog članka, mogu biti podložni carinskom nadzoru i kontroli odgovarajućih vlasti.

4. Izuzeća predviđena ovim člankom također će se primjenjivati u slučajevima kada određeni prijevoznik jedne ugovorne stranke uđe u dogovor sa drugim zračnim prijevoznikom za posudbu ili zamjenu na teritoriju druge ugovorne stranke predmeta utvrđenih u stavcima 1. i 2. ovog članka, uz uvjet da ti drugi zračni prijevoznici uživaju ista izuzeća od strane druge ugovorne stranke.

Članak 7.

USKLADIŠTENJE OPREME I ZALIHA ZRAKOPLOVA

Standardna oprema zrakoplova kao i materijali i zalihe zadržane na zrakoplovu određenih prijevoznika bilo koje ugovorne stranke mogu biti istovareni na teritoriju druge ugovorne stranke samo uz odobrenje carinskih organa na tom području. U tom slučaju oni mogu biti stavljeni pod nadzor rečenih organa do vremena kada se izvezu ili se s njima drugačije postupi u skladu s carinskim propisima.

Članak 8.

ULAZNE FORMALNOSTI

1. Putnici u tranzitu preko teritorija ugovorne stranke podlijegat će samo pojednostavljenoj carinskoj i ulaznoj kontroli. Prtljaga i roba u direktnom tranzitu bit će izuzeta od carinskih i ostalih sličnih davanja.

2. Zakoni i propisi ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak ili izlazak iz njenog teritorija zrakoplova koji obavlja međunarodnu zračnu plovidbu ili na letenje i plovidbu tog zrakoplova dok je na njezinom teritoriju, primjenjivat će se na zrakoplove obiju ugovornih stranaka bez razlike glede njihove državne pripadnosti, te će ih takvi zrakoplovi poštivati po ulasku ili izlasku ili tijekom boravka na teritoriju te stranke.

3. Zakoni i propisi jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, dopuštenje, tranzit, imigraciju, graničnu i carinsku kontrolu te sanitarnu kontrolu bit će poštivani od strane određenih prijevoznika druge ugovorne stranke i od ili u ime putnika, posade, robe i pošte u tranzitu, po ulasku ili izlasku ili tijekom boravka na teritoriju te ugovorne stranke.

Članak 9.

ODREDBA O KAPACITETU

1. Postojat će pravične i jednake mogućnosti za određene prijevoznike svake ugovorne stranke za obavljanje zračnog prometa na utvrđenim linijama u Dodatku ovog Sporazuma.

2. U obavljanju zračnog prometa na utvrđenim linijama u Dodatku ovog Sporazuma određeni prijevoznici svake ugovorne stranke će uzeti u obzir interese određenih prijevoznika druge ugovorne stranke kako se ne bi neopravdano štetilo zračnom prometu koji potonji obavlja.

3. Zračni promet kojeg obavljaju određeni prijevoznici imat će, kao svoj glavni cilj, osiguranje kapaciteta razmjernog sadašnjim i razumno predviđenim zahtjevima za prijevozom putnika, pošte i tereta koji počinje i završava na teritoriju ugovorne stranke koja je odredila prijevoznika.

Članak 10.

STATISTIČKI PODACI

Zrakoplovne vlasti ugovorne stranke pružit će zrakoplov vlastima druge ugovorne stranke, na njihov zahtjev, takve periodične ili ostale statističke podatke koji se uobičajeno traže u svrhu pregleda tržišnih kretanja. Takvi podaci sadržavat će sve informacije potrebne za utvrđivanje obima prometa koji ti zračni prijevoznici prevoze u ugovorenom prometu.

Članak 11.

TARIFE

1. Tarife će biti uspostavljene na razumnim razinama, uvažavajući relevantne faktore uključujući troškove prometovanja, razumni povrat uloženih sredstava, karakteristike prometa, interese korisnika i tarife drugih prijevoznika.

2. Nijedna zrakoplovna vlast neće zahtijevati od svojih određenih prijevoznika da konzultiraju druge zračne prijevoznike prije prijavljivanja tarifa na odobrenje, niti će one sprečavati takve konzultacije.

3. Tarifa prijavljena u skladu s odredbama ovog članka može biti odobrena u bilo koje vrijeme od strane zrakoplovnih vlasti ugovorne stranke sa one teritorije sa koje će tarifa biti primjenjivana (princip zemlje polaska). Prijava tarife nadležnoj zrakoplovnoj vlasti mora se izvršiti najkasnije četrnaest (14) dana prije predloženog datuma stupanja tarife na snagu. Ovo vrijeme može biti skraćeno uz suglasnost rečenih vlasti.

4. Određeni prijevoznici dužni su prijaviti predloženu tarifu za prijevoz između teritorija ugovornih stranaka kod zrakoplovnih vlasti sa koje teritorije će se tarifa primjenjivati u takvoj formi kakvu te zrakoplovne vlasti mogu zahtijevati. Kada je određeni prijevoznik jedne ugovorne stranke prijavio tarifu kod zrakoplovnih vlasti druge ugovorne stranke, sa koje teritorije će se tarifa primjenjivati, takva tarifa bit će smatrana odobrenom ukoliko, unutar četrnaest (14) dana nakon datuma prijema prijave, zrakoplovne vlasti ove druge ugovorne stranke ne iskažu pismeno neodobravanje prvoj ugovornoj stranki.

5. U odobravanju tarifa, zrakoplovne vlasti ugovorne stranke mogu u svojem odobrenju utvrditi takve datume njihovog trajanja kakve smatraju potrebnim. Kada tarifa nema ograničenja u trajanju, ona će ostati na snazi u redovnom vremenu trajanja, ukoliko se ne povuče od mjerodavnog zračnog prijevoznika ili zračnih prijevoznika, ili ukoliko se ne zamijeni drugom prijavljenom tarifom i odobrenom prije isteka roka trajanja.

6. Određeni prijevoznici imaju pravo da slijede u primjeni odobrenu tarifu bilo kojeg zračnog prijevoznika između istih mjesta na linijama između teritorija stranaka.

Primjena tarife u skladu s ovim stavkom bit će prijavljena, iz informativnih razloga ne kasnije od njezina datuma stupanja na snagu, kod zrakoplovnih vlasti sa koje teritorije će se tarifa primjenjivati.

7. Zrakoplovne vlasti na čiji teritorij će se tarifa primjenjivati mogu, samo u informativnu svrhu, zahtijevati prijavljivanje predložene tarife na takav način na koji te zrakoplovne vlasti to mogu zahtijevati.

8. Zrakoplovne vlasti bilo koje ugovorne stranke mogu, u bilo koje ugovorne stranke mogu, u bilo koje vrijeme, zahtijevati konzultacije sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke o primjeni odredbi ovog članka. Takve konzultacije će biti održane unutar trideset (30) dana od prijema takvog zahtjeva.

Članak 12.

PRIJENOS PRIHODA

Svaki određeni prijevoznik imat će pravo promijeniti i doznačiti u svoju zemlju, na zahtjev, ostvaren višak prihoda u odnosu na lokalne troškove. Promjena i doznačavanje bit će dozvoljeno bez ograničenja u skladu sa nacionalnim zakonima i deviznim propisima koji su na snazi, po tečaju promjene primjenjivog za tekuće transakcije koji je na snazi u vrijeme kada su prihodi podnijeti na promjenu i doznačavanje, i neće biti predmet nikakvih naknada osim onih normalno primjenjivih od banke za izvršenje takvih promjena i doznačavanja.

Članak 13.

ZASTUPANJE PRIJEVOZNIKA

1. Svaka ugovorna stranka daje određenom prijevozniku druge ugovorne stranke, na osnovama uzajamnosti, pravo održavanja na svojem teritoriju zastupnika, uključujući uredsko, administrativno, komercijalno i tehničko osoblje koje može biti nužno za zahtjeve određenog prijevoznika.

2. Određeni prijevoznici ugovorne stranke imat će pravo prodaje prijevoznih dokumenata na teritoriju druge ugovorne stranke, bilo direktno ili putem zastupnika. Ugovorna stranka neće ograničavati pravo određenih prijevoznika druge ugovorne stranke da prodaje, a bilo kojoj osobi da kupuje, takav prijevoz u lokalnoj ili slobodno konvertibilnoj valuti. Niti će ugovorna stranka ograničavati pravo određenim prijevoznicima da plaćaju u lokalnoj ili bilo kojoj slobodno konvertibilnoj valuti njihove lokalno ostvarene troškove.

Članak 14.

ODOBRAVANJE REDOVA LETENJA

1. Zračni prijevoznici određeni od ugovornih stranaka obavijestit će zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke o svojim planovima prometa najkasnije trideset (30) dana prije započinjanja prometa. Plan će posebno sadržati red letenja, frekvenciju usluga i tipove zrakoplova koji će se koristiti.

2. O svakoj izmjeni u planu prometa u kasnijem vremenu, također se mora podnijeti obavijest.

Članak 15.

SIGURNOST U ZRAKOPLOVSTVU

1. Svaka ugovorna stranka potvrđuje da njihova obveza prema drugoj ugovornoj stranki na zaštitu sigurnosti civilnog zrakoplovstva od nezakonitih uplitanja čini sastavni dio ovog Sporazuma. Svaka ugovorna stranka će posebice djelovati sukladno odredbama o zrakoplovnoj sigurnosti Konvencije o krivičnim i nekim drugim djelima počinjenim u zrakoplovstvu, potpisane u Tokiju 14. rujna 1963., Konvencije o suzbijanju otmice zrakoplova, potpisane u Hagu 16. prosinca 1970., Konvencije o suzbijanju otmice zrakoplova, potpisane u Hagu 15. prosinca 1970., Konvencije o suzbijanju nezakonitih čina protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, potpisane u Montrealu 23. rujna 1971., i Protokola o suzbijanju nezakonitih čina nasilja na zračnim lukama otvorenim za međunarodni zračni promet , dopunskog Konvenciji o suzbijanju nezakonitih čina protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, sačinjenog u Montrealu 23. rujna 1971., potpisanog u Montrealu 28. veljače 1988.

2. Ugovornoj stranki će, na njen zahtjev, pružiti svu potrebnu pomoć druga ugovorna stranka radi sprečavanja otmice civilnih zrakoplova te ostalih nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka te navigacijskih uređaja te bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

3. Ugovorne stranke će, u svojim međusobnim odnosima, djelovati sukladno sigurnosnim odredbama u zakoplovstvu koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva u vidu Dodatka Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, u mjeri u kojoj su te sigurnosne odredbe promjenjive na ugovorne stranke; one će zahtijevati da operatori zrakoplova iz njihova registra ili operatori zrakoplova koji svoje glavno upravno sjedište ili stalno mjesto boravka imaju na njihovu teritoriju i operatori zračnih luka na njihovu teritoriju djeluju sukladno takvim sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu.

4. Svaka se ugovorna stranka slaže da se od operatora zrakoplova može zahtijevati da poštuju sigurnosne odredbe u zrakoplovstvu koje se spominju u gornjem stavku 3., a što druga ugovorna stranka zahtijeva od ulaska, izlaska ili tijekom boravka na teritoriju te ugovorne stranke. Svaka ugovorna stranka će voditi računa o tome da se na njenom teritoriju uspješno provedu adekvatne mjere radi zaštite zrakoplova te provjere putnika, posade, ručne prtljage, prtljage, robe te zaliha zrakoplova prije te za vrijeme ukrcaja ili utovara. Svaka ugovorna stranka će također pozitivno razmotriti bilo koji zahtjev druge ugovorne stranke za poduzimanjem razumnih mjera kako bi se odgovorilo na određenu prijetnju.

5. Ako se dogodi otmica ili prijetnja otmicom civilnih zrakoplova ili druge nezakonite radnje usmjerene protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka ili navigacijskih uređaja, ugovorne stranke će pomoći jedna drugoj olakšavanjem veza te poduzimanjem ostalih odgovarajućih mjera usmjerenih na brzo i sigurno okončanje takve radnje ili prijetnje istom.

Članak 16.

KONZULTACIJE

Ugovorna stranka može u bilo koje vrijeme zatražiti konzultacije o provođenju, tumačenju ili izmjenama ovog Sporazuma ili pridržavanju Sporazuma. Takve konzultacije, koje mogu biti između zrakoplovnih vlasti, počet će unutar perioda od šezdeset (60) dana od dana kada druga strana zaprimi pismeni zahtjev, ukoliko se ugovorne stranke drugačije ne dogovore.

Članak 17.

IZMJENE

1. Svaka izmjena ovog Sporazuma dogovorena između ugovornih stranaka stupit će na snagu kad budu potvrđena sukladno ustavnim zahtjevima obiju ugovornih stranaka, te potvrđena razmjenom diplomatskih nota.

2. Izmjene Dodatka mogu biti napravljene direktnim dogovorom između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

3. U slučaju zaključenja bilo koje višestrane konvencije u svezi zračnog prometa, obveznoj za obje ugovorne stranke, ovaj Sporazum bit će izmjenjen u svrhu usklađenja s odredbama te konvencije.

Članak 18.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Ukoliko između ugovornih stranaka dođe do spora glede tumačenja ili primjene ovog Sporazuma i njegovog Dodatka, ugovorne stranke će u prvom redu nastojati riješiti taj spor međusobnim dogovorom.

2. Ukoliko ugovorne stranke ne postignu rješenje međusobnim dogovorom, one se mogu složiti da spor upute na rješenje nekom arbitru, ili spor, na zahtjev bilo koje ugovorne stranke, može biti podnešen na odluku arbitražnom sudu sastavljenom od tri arbitražna suca, jednog imenovanog od svake ugovorne stranke, a treći imenovan od tako dva imenovana suca. Svaka ugovorna stranka će imenovati arbitražnog suca u roku šezdeset (60) dana od datuma primitka obavijesti od druge ugovorne stranke putem diplomatskih kanala kojom se traži arbitraža nad sporom, dok će treći arbitražni sudac biti imenovan u daljnjem roku od šezdeset (60) dana. Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka ne imenuje arbitražnog suca u navedenom roku, ili ukoliko treći arbitražni sudac nije imenovan u navedenom roku, od predsjednika Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva bilo koja od ugovornih stranaka može zatražiti da imenuje arbitražnog suca ili suce kako već slučaj nalaže. U svakom slučaju, treći arbitražni sudac će biti državljanin treće zemlje i djelovat će kao predsjednik arbitražnog suda, te će odrediti mjesto gdje će se arbitraža održati. Ukoliko predsjednik smatra da je državljanin države koje se ne može smatrati neutralnom u sporu, najstariji zamjenik predsjednika koji nije isključen na tim osnovama izvršit će imenovanje. Arbitražni sud će donijeti svoju odluku većinom glasova.

3. Troškovi arbitražnog suda bit će ravnopravno podijeljeni između ugovornih stranaka.

4. Ugovorne stranke se obvezuju poštivati bilo koju odluku donesenu sukladno stavku 2. ovog članka.

5. Ukoliko, i tako dugo dok bilo koja ugovorna stranka ili imenovani prijevoznici bilo koje ugovorne stranke ne udovolje desnoj odluci prema stavku 2. ovog članka, druga ugovorna stranka može ograničiti, ukinuti ili povući bilo koja prava ili povlastice koje je dala putem ovog Sporazuma ugovornoj stranki u prijestupu.

Članak 19.

REGISTRACIJA

Ovaj Sporazum i njegov Dodatak i bilo koja kasnija izmjena bit će registrirani kod Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 20.

UKIDANJE

Ugovorna stranka može obavijestiti drugu ugovornu stranku o svojoj odluci o otkazu ovog Sporazuma; takva obavijest će biti istovremeno upućena Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva. U tome slučaju Sporazum prestaje važiti istekom roka od dvanaest mjeseci od dana primitka obavijesti od druge ugovorne stranke, ukoliko se obvijest o otkazu ne povuče prije isteka tog perioda. U slučaju nedostatka potvrde primitka od druge ugovorne stranke, smatrat će se da je obavijest primljena četrnaest dana nakon primitka iste od strane Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 21.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum će stupiti na snagu kada ugovorne stranke obavijest jedna drugu razmjenom nota da su ispunjeni ustavni uvjeti ugovornih stranaka za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

SAČINJEN u Oslu, dana 6. ožujka 1996. godine, u dva izvorna primjerka, na engleskom jeziku.

U POTVRDU navedenog, niže potpisani, u posjedu pravomoćne ovlasti od strane njihovih odgovarajućih Vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

DODATAK A

1. Linije na kojima će prometovati određeni zračni prijevoznik ili prijevoznici Vlade Republike Hrvatske.


Stupac 1 Stupac 2

Mjesto u Hrvatskoj Copenhagen i jedno drugo mjesto u Danskoj

Dodatno mjesto u Danskoj bit će određeno od strane zrakoplovnih vlasti Republike Hrvatske.


2. Ništa neće spriječiti određenog prijevoznika ugovorne stranke da opslužuje druga mjesta od onih određenih u ovom Dodatku uz uvjet da ne obavlja komercijalna prava između tih mjesta i teritorija ugovorne stranke.

3. Obavljanje prava 5-e slobode mora biti dogovoreno između nadležnih zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

DODATAK B

1. Linije na kojima će prometovati određeni zračni prijevoznik ili prijevoznici Vlade Kraljevine Danske:


Stupac 1 Stupac 2

Mjesto u Danskoj Zagreb i jedno mjesto u Hrvatskoj

Dodatno mjesto u Hrvatskoj bit će određeno od strane zrakoplovnih vlasti Kraljevine Danske.


2. Ništa neće spriječiti određenog prijevoznika ugovorne stranke da opslužuje druga mjesta od onih određenih u ovom Dodatku uz uvjet da ne obavlja komercijalna prava između tih mjesta i teritorija ugovorne stranke.

 1. Obavlja prava 5-e slobode mora biti dogovoreno između nadležnih zrakoplovnih vlasti u g o v o r n i h stranaka.

AGREEMENT
BETTWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM ON AIR TRANSPORT

The Government of the Republic of Croatia and the Government of the Kingdom of Belgium,

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago, on the 7th day of December, 1944;

Desiring to conclude and agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories;

Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air transport;

Have agreed as follows:

Article 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term »Convention« means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day od December 1944 and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the annexes or of the Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have been adopted or ratified by both Contracting Parties;

b) the term »Agreement« means this Agreement, the Annex attached thereto, and any modifications to the Agreement or to the Annex;

c) the term »aeronautical authorities« means: in the case of the Republic of Croatia, the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Communications and, in the case of Belgium, The Ministry of Communications, or, in both cases, any other authority or person empowered to perform the functions now exercised by the said authorities;

d) the terms »Territory«, »Air Service«, »International Air Service«, »Airline« and »Stop for non-traffic purposes« have the meaning respectively assigned to them in Articles 2 and 96 of the Convention;

e) the term »Designated airline« means an airline which has been designated and authorized in accordance with Articles 3 and 4 of this Agreement;

f) the term »Agreed services« means scheduled air services on the routes specified in the Annex to this Agreement for the transport of passengers, cargo and mail, separately or in combination;

g) the term »Tariffs« means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other ancillary services, but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail;

h) the term »Change of gauge« means the operation of one of the agreed services by a designated airline in such a way that one section of the route is flown by aircraft different in capacity from those used on another section;

i) The terms »aircraft equipment«, »ground equipment«, »aircraft stores«, »spare parts« have the meanings respectively assigned to them in Annex 9 of the Convention.

Article 2

GRANT OF RIGHTS

1. Each Contracting Party grants of the other Contracting Party except as otherwise specified in the Annex the following rights for the conduct of international air services by the airline designated by the other Contracting Party:

a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and

c) to make stops in the said territory for the purpose of taking up and discharging, while operating the routes specified in the Annex, international traffic in passengers, cargo and mail, separately or in combination.

2. Nothing in paragraph 1 of this article shall be deemed to confer on a designated airline of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

Article 3

DESIGNATION TO OPERATE SERVICES

1. Each Contracting Party shall have the right to designate, in writing, to the other Contracting Party, an airline to operate the agreed services on the routes specified in the Annex for such a Contracting Party.

2. Each Contracting Party shall have the right to withdraw, in writing, to the other Contracting Party, the designation of any airline and to designate another one.

Article 4

AUTHORIZATION TO OPERATE SERVICES

1. Following receipt of a notice of designation by one Contracting Party pursuant to Article 3 of this Agreement, the aeronautical authorities of the other Contracting Party shall, consistent with its laws and regulations, grant without delay to the airline so designated the appropriate authorizations to operate the agreed services for which that airline has been designated.

2. Upon receipt of such authorizations the airline may begin at any time to operate the agreed services, in whole or in part, provided that the airline complies with the applicable provisions of this Agreement and that tariffs are established in accordance with the provisions of Article 13 of this Agreement.

Article 5

REVOCATION OR SUSPENSION OF OPERATING AUTHORIZATION

1. The aeronautical authorities of each Contracting Party shall have the right to withhold the authorizations referred to in Article 4 with respect to an airline designated by the other Contracting Party, to revoke or suspend such authorization or impose conditions, temporarily or permanently;

a) in the event of failure by such airline to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by these authorities in conformity with the Convention;

b) in the event of failure by such airline to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement;

c) in the event of failure by such airline to comply with the laws and regulations of that Contracting Party;

d) in the event that they are not satisfied that substantial ownership and effective control of the airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

2. Unless immediate action is essential to prevent infringement of the laws and regulations referred to above, the rights enumerated in paragraph 1 of this article shall be exercised only after consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting Party in conformity with Article 17 of this Agreement.

Article 6

APPLICATION OF LAWS AND REGULATIONS

1. The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to, remaining in, or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation or to the operation and navigation of such aircraft shall be complied with by the designated airline of the other Contracting Party upon entrance into, departure from and while within the said territory.

2. The laws and regulations of one Contracting Party respecting entry, clearance, transit, immigration, passports, customs, currency, sanitary requirements and quarantine shall be complied with by the designated airline of the other Contracting Party and by or on behalf of its crews, passengers, cargo and mail upon transit of, admission to, departure from and while within the territory of such Contracting Party;

Passengers in transit across the territory of either Contracting Party shall be subject to no more than a simplified control.

3. Neither of the Contracting Parties shall give preference to its own or any other airline over an airline engaged in similar international air services of the other Contracting Party in the application of its regulations specified in paragraphs 1 and 2 of this article or in the use of airports, airways, air traffic services and associated facilities under its control.

Article 7

CERTIFICATES AND LICENCES

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one Contracting Party and still in force, shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services on the routes specified in the Annex, provided that such certificates or licences were issued or rendered valid pursuant to, and in conformity with, the standards established under the Convention.

Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flights above its own territory, certificates of competency and licences granted to its own nationals by the other Contracting Party.

2. If the certificates or licences referred to in paragraph 1 of this article were issued or rendered valid according to requirements different from the standards established under the Convention, and if such difference has been filed with the International Civil Aviation Organization, the aeronautical authorities of the other Contracting Party may request consultations in accordance with Article 17 of this Agreement with a view to satisfying themselves that the requirements in question are acceptable to them.

Failure to reach a satisfactory agreement in matters regarding flight safety will constitute grounds for the application of Article 5 of this Agreement.

Article 8

AVIATION SECURITY

1. The Contracting Parties reaffirm that their obligation to protect, in their mutual relationship, the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure or aircraft and other unlawful acts againts the safety of passengers, crew, aircraft, airports and air navigation facilities and any other threat to aviation security.

3. The Contracting Parties shall act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971.

4. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in confirmity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable to the Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

5. Each Contracting Party agrees to observe the security provisions required by the other Contracting Party for entry into the territory of that other Contracting Party and to take adequate measures to inspect passengers, crew, their carry-on items as well as cargo prior to boarding or loading. Each Contracting Party shall also give positive consideration to any request from the other Contracting Party for special security measures for its aircraft or passengers to meet a particular threat.

6. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of aircraft or other unlawful acts against the safety of passengers, crew, aircraft, airports and air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

7. Should a Contracting Party depart from the aviation security provisions of this article, the aeronautical authorities of the other Contracting Party may request immediate consultations with the aeronautical authorities of that Party. Failure to reach a satisfactory agreement within thirty (30) days will constitue grounds for application of Article 5 of this Agreement.

Article 9

USER CHARGES

1. The charges imposed in the territory of one Contracting Party on the designated airline of the other Contracting Party for the use of airports and other aviation facilities by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party shall not be higher than those imposed on a national airline of the first Contracting Party engaged in similar international services.

2. Each Contracting Party shall encourage consultations between its competent charging authorities and the designated airline using the facilities and services, where practicable, through the airlinesžrepresentative organizations. Reasonable notice should be given of any proposal for changes in user charges to enable them to express their views before changes are made.

Article 10

CUSTOMS AND EXCISE

1. Each Contracting Party shall exempt the designated airline of the other Contracting Party from import restrictions, customs duties, excise taxes, inspection fees and other

national, regional or local duties and charges on aircraft, fuel, lubricating oils, consumable technical supplies, spare parts including engines, regular aircraft equipment, ground equipment, aircraft stores and other items intended for use or used solely in connection with the operation or servicing of aircraft of the designated airline of such other Contracting Party operating the agreed services, as well as printed ticket stock, airway bills, any printed material which bears the insignia of the company printed thereon and usual publicity material distributed without charge by that designated airline.

2. The exemptions granted by this article shall apply to the items referred to in paragraph 1 of this article, whether or not such items are used or consumed wholly within the territory of the Contracting Party granting the exemption, provided such items are:

a) introduced into the territory of one Contracting Party by or on behalf of the designated airline of the other Contracting Party, but not alienated in the territory of the said Contracting Party;

b) retained on board aircraft of the designated airline of one Contracting Party upon arriving in or leaving the territory of the other Contracting Party;

c) taken on board aircraft of the designated airline of one Contracting Party in the territory of the Contracting Party and intended for use in operating the agreed services.

3. The regular airborne equipment, the ground equipment, as well as the materials and supplies normally retained on board the aircraft of the designated airline of either Contracting Party, may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the Customs authorities of that territory. In such case, they may be placed under the supervision of the said authorities up to such time as they are re-exprted or otherwise disposed of in accordance with Customs regulations.

4. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other taxes.

5. The exemptions provided for by this article shall also be available where the designated airline of one Contracting Party has contracted with another airline, which similarly enjoys such exemptions from the other Contracting Party, for the loan or transfer in the territory of the other Contracting Party of the items specified in paragraph 1 of this article.

Article 11

COPACITY

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airline of each Contracting Party to operate the agreed services between and beyond their respective territories on the routes specified in the Annex to this Agreement.

2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interest of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same route.

3. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear reasonable relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracing Parties.

4. The designated airlines shall, not later than 30 days prior to the date of operation of any agreed service, submit for approval their proposed flight programs to the aeronautical authorities of both Contracting Parties. Said flight programs shall include i.a. the type of service, the aircraft to be used, the frequencies and the flight schedules.

This shall likewise apply to later changes.

In special cases this time limit may be reduced, subject to the consent of the said authorities.

Article 12

CHANGE OF GAUGE

The designated airline of one Contracting Party may make a change of gauge in the territory of the other Contracting Party on the following conditions:

a) that the subsitution in justified by reasons of economy of operation;

b) that the aircraft operating on the sector more distant from the territory of the Contracting Party designating the airline shall operate only in connection with the aircraft on the nearer sector and shall be scheduled so to do; the former shall arrive at the point of change for the purpose of carrying traffic transferred from or to be transferred into the latter, and the capacity shall be determined with primary reference to this purpose;

c) that the airline shall not hold itself out to the public by advertsement or otherwise as providing a service which originates at the point where the change of aircraft is made, unless otherwise permitted by the Annex to this Agreement;

d) that in connection with any one aircraft flight into the territory of the other Contracting Party in which the change of aircraft is made, only one flight may be made out of that territory unless authorized by the aeronautical authorities of the other Contracting Party to operate more than one fight.

Article 13

TARIFFS

1. The Contracting Parties shall allow that a tariff on one of the routes as specified in the annex shall be established by each of the designated airlines, if possible after consultation between those airlines.

2. The tariffs for carriage on agreed services to and from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service, the interest of users and, where it is deemed suitable, the tariffs of other airlines over all or part of the same route.

3. The tariffs shall be submitted to and received by the aronautical athorities of the Contractins Parties at least forty-five (45) days febore the proposed date of their introduction; in special cases, a shorter period may be accepted by the aeronautical authorities.

If within thirty (30) days from the date of receipt the aeronautical authorities of one Contracting Party have not notified the aeronautical authorities of the other Contracting Party that they are dissatisfied with the tariff submitted to them, such tariff shall be considered to be acceptable and shall come into effect on the date stated in the proposed tariff.

In the event that a shorter period for the submission of a tariff is accepted by the aeronatucial authorities, they may also agree that the period for giving notice of dissatisfaction be less than thirty (30) days.

4. If a notice of dissatisfaction has been filed in accorance with paragraph 3 of this article, the aeronautcial authorities of the Contracting Parties shall hold consultations in accorance with Article 17 of this Agreement and endeavour to determine the tariff by agreement between themselves.

5. If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph 3 of this article or on the determination of any tariff under paragraph 4 of this article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of article 18 of this Agreement.

6. If the aeronautical authorities of one of the Contracting Parties become dissatisfied with an established tariff, they shall so notify the aeronautical authorities of the other Contracting Party and the designated airlines shall attempt, where required, to reach an agreement.

If within the period of ninety (90) days from the date of receipt of a notice of dissatisfaction, a new tariff cannot be established, the procedures as set out in paragraphs 4 and 5 of this article shall apply.

7. When tariffs have been established in accordance with provisions of this article, those tariffs shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provisions of this article or article 18 of this Agreement.

8. No tariff shall come into force if the aeronautical authorities of either Contracting Party are dissatisfied with it except under the provision of paragraph 4 of article 18 of this Agreement.

9. The aeronautical authorities of both Contracting Parties shall endeavour to ensure that the tariffs charged and collected conform to the tariffs approved by them and are not subject to rebates.

Article 14

STAFF REQUIREMENTS

1. The designated airline of one Contracting Party shall be allowed on the basis of reciprocity, to maintain in the territory of the other Contracting Party its representatives and commercial, operational and technical staff as required in connection with the operation of the agreed services.

2. These staff requirements may, at the option of the designated airline, be satisfied by its own personnel of any nationality or by using the services of any other organization, company or airline operating in the territory of the other Contracting Party and authorized to perform such services in the territory of that Contracting Party.

3. The representatives and staff shall be subject to the laws and regulations on force of the other Contracting Party. Consistent with such law and regulations, each Contracting Party shall, on the basis of reciprocity and with the minimum of delay, grant the necessary work permits, employment visas or other similar documents to the representatives and staff referred to in paragraph 1 of this article.

4. To the extent permitted under national law, both Contracting Parties shall dispense with the requirement of work permits or employment visas or other similar documents for personal performing certain temporary services and duties.

Article 15

SALES AND REVENUES

1. Each designated airline shall be granted the right to engage in the sale of air transportation in the territory of the other Contracting Party directly and, at its discretion, through its agents.

Each designated airline shall have the right to sell transportation in the currency of that territory or, at its discretion, in freely convertible currencies of other countries.

Any person shall be free to purchase such transportation in currencies accepted for sale by that airline.

2. Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right of free transfer of the excess of receipts over expenditures earned by the designated airline in its territory in accordance with the national laws and foreign currency exchange regulations applicable. Such transfers shall be effected on the basis of the official exchange rates for current payments, or where there are no official exchange rates, at the prevailing foreign exchange market rates for current payments, applicable on the day of the introduction of the request for transfer by the airline designated by the other Contracting Party and shall not be subject to any charges except normal service charges collected by banks for such transactions.

3. Each Contracting Party shall, on the basis of reciprocity, exempt the designated airline of the other Contracting Party from any form of taxation on income or profits derived by that airline in the territory of the first Contracting Party from the operation of international air services, as well as from any tax on turnover or capital.

This provision shall not have effect if a Convention for the avoidance of double taxation providing for a similar exemption shall be in force between the two Contracting Parties.

Article 16

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The aeronautical authorities of both Contracting Parties shall exchange information, as promptly as possible, concerning the current authorizations extended to their respective designated airline to render service to, through, and from the territory of the other Contracting Party. This will include copies of current certificates and authorizations for services on specified routes, together with amendments, exemption orders and authorized service patterns.

2. Each Contracting Party shall cause its designated airline to provide to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, as long in advance as practicable, copies of tariffs, schedules, including any modification thereof, and all ather relevant information concerning the operation of the agreed services, including information about the capacity provided on each of the specified routes and any further information as may be required to satisfy the aeronautical authorities of the other Contracting Party that the requirements of this Agreement are being duly observed.

3. Each Contracting Party shall cause its designated airline to provide to the aeronautical authorities of the other Contracting Party statistics relating to the traffic carried on the agreed services showing the points of embarkation and disembarkation.

Article17

CONSULTATIONS

1. The aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring close cooperation in all matters affecting the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and of its Annex.

2. Such consultations shall begin within a period of sixty (60) days of the date of receipt of such a request, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

Article 18

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body, or either Contracting Party may submit the dispute for decision to a Tribunal of three arbitrators.

3. The arbitral tribunal shall be constituted as follows:

Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt, by one Contracting Party, through diplomatic channels, of a request for arbitration from the other Contracting Party. These two arbitrators shall by agreement appoint a third arbitrator within a further period of sixty (60) days. The third arbitrator shall be a national of a third State, shall act as President of the Tribunal and shall determine the place where arbitration will be held.

If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires.

4. The Contracting Parties undertake to comply with any decision or award given under paragraphs 2 and 3 of this article.

If either Contracting Party fails to comply with such decision, the other Contracting Party shall have grounds for the application of article 5 of this Agreement.

5. The expenses of the arbitral tribunal shall be shared equally between the Contracting Parties.

Article 19

MODIFICATIONS

1. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement, it may request consultations with the other Contracting Party. Such consultations, which may be between aeronautical authorities and which may be through discussion or by correspondence, shall begin within a period of sixty (60) days from the date of the request.

2. If a general multilateral air convention comes into force in respect of both Contracting Parties, the provisions of such convention shall prevail. Consultations in accordance with paragraph 1 of this article may be held with a view to determining the extent to which this Agreement is affected by the provisions of the multilateral convention.

3. Any modification agreed pursuant to such consultations shall come into force when it has been confirmed by an exchange of diplomatic notes.

Article 20

TERMINATION

1. Either Contracting Party may at any time give notice in writing through diplomatic channels to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement.

Such notice shall be communicated simultaneously to the International Civil Aviation Organization.

2. The Agreement shall terminate one (1) year after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by mutual consent before the expiry of this period.

In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, the notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

Article 21

REGISTRATION

This Agreement and any amendment thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

Article 22

ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force after fulfilment of the constitutional requirements by each Contracting Party, on the date of exchange of diplomatic notes to this effect.

From that date the Agreement between the Kingdom of Belgium and the Federative Popular Republic of Yugoslavia on Air Transport, signed on 24 September 1957, is terminated in regard to the relations between the Kingdom of Belgium and theRepublic of Croatia.

DONE in two originals at Zagreb on this 12-th day of March 1996 in the English language.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

ANNEX

1. Routes of the Republic of Croatia

Points of Intermediate Points in Points

departure points Belgium beyond


Points in Any Points in Any

Croatia Belgium


2. Routes of the Kingdom of Belgium

Points of Intermediate Points of Points

departure points Croatia beyond


Points in Any Points in Any

Belgium Croatia


Any point or points on the agreed routes may be omitted by the designated airlines of both Contracting Parties or may be operated in a different order on any or all flights, provided that the point of departure or arrival is in the country of their nationality.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK RELATING TO AIR SERVICES

The Government of the Republic of Croatia and the Government of the Kingdom of Denmark,

Being parties to the Convention on International Civil Aviation and the International Air Services Transit Agreement opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944, and

Desiring to conclude an Agreement, in conformity with the said Convention, for the purpose of establishing scheduled air services between their respective territories;

Have agreed as follows:

Article 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement:

(a) »Convention« means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944 and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or of the Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have been adopted by both Contracting Parties;

(b) the term »aeronautical authorities« means, in the case of the Republic of Croatia, the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Communications; and in the case of the Kingdom of Denmark, the Ministry of Transport or in both cases any person or body authorized to perform the functions presently exercised by the above-mentioned authorities;

(c) the term »designated airline«, means an airline which has been designated in accordance with Article 3 of this Agreement:

(d) the terms »territory«, »air service«, »international air service«, »airline« and »stop for non-traffic« purposes« have the meaning laid down in Articles 2 and 96 of the Convention;

(e) »Agreement« means this Agreement, the Annex attached thereto, and any amendments thereto;

(f) »Annex« means any Annex to this Agreement or as amended in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 17 of this Agreement. The Annex forms an integral part of this Agreement and all references to the Agreement shall include reference to the Annex except otherwise provided;

(g) the term »tariff« means the prices to be paid for the carriage of passengers and baggage, and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for other services performed by the carrier in connection with the air transportation, and including remuneration and conditions offered to agencies, but excluding remuneration or conditions for the carriage of mail;

(h) the term »user charge« means a charge made to airlines by the competent authorities or permitted by them to be made for the provision of airport property or facilities or of air navigation facilities, including related services and facilities, for aircraft, their crews, passengers and cargo.

Article 2

TRAFFIC RIGHTS

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights for the conduct of international air services by airlines designated by the other Contracting Party:

(a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party,

(b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes,

(c) to make stops in the said territory at the points specified in the Annex to this Agreement for the purpose of taking on and discharging in international traffic passengers, cargo and mail, separately or in combination.

2. Nothing in paragraph 1 of this Article shall be deemed to confer on a designated airline of one Contracting Party the privilege of taking on, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo, and mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that Contracting Party.

3. The airlines of each Contracting Party, other than those designated under Article 3 of this Agreement, shall also enjoy the rights specified in paragraph 1 (a) and (b) of this Article.

Article 3

DESIGNATION OF AIRLINES

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one or more airlines for the purpose of operating air services on the specified routes and to withdraw or alter such designations.

2. On receipt such designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article, without delay grant to a designated airline the appropriate operating authorization.

3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such authorities in conformity with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2 of this Article, or to impose such conditions, as it may deem necessary, on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 2, in any case where it is not satisfied that effective control of that airline is maintained in the territory of the other Contracting Party and that the airline is incorporated and has its principal place of business in the said territory.

5. When an airline has been so designated and authorized, it may begin to operate air services on the specified routes provided that the airline complies with all applicable provisions of this Agreement.

Article 4

REVOCATION, SUSPENSION AND
IMPOSITION OF CONDITIONS

1. Each Contracting Party shall have the right to withhold or revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 2 of this Agreement by an airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions, as it may deem necessary, on the exercise of these rights:

(a) in any case where it is not satisfied that effective control of that airline is maintained in the territory of the other Contracting Party, which has designated the airline, and that the airline is incorporated and has its principal place of business in the said territory;

(b) in the case of failure by that airline to comply with the laws and regulations of the Contracting Party granting these rights; or

(c) in the case that the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation or suspension of the operating authorization mentioned in paragraph 1 of this Article or imposition of the conditions therein is essential to prevent further infringements of laws and regulations, such right shall be exercised only after consultations with the other Contracting Party.

In this case consultations shall be held within thirty (30) days from the date the other Contracting Party receives such request in writing.

Article 5

UTILIZATION OF AIRPORTS AND FACILITIES

1. A Contracting Party shall not impose on a designated airline of the other Contracting Party user charges higher than those imposed on its own airlines operating between the territories of the Contracting Parties.

Any air navigation facility charge imposed on international traffic performed by airlines licensed by one of the Contracting Parties shall be reasonably related to the cost of service rendered to the airline concerned, and levied in accordance with the relevant guidelines issued by the International Civil Aviation Organization (ICAO).

2. When operating the agreed services, the same uniform conditions shall apply to the use by the airlines of both Contracting Parties of airports as well as of all other facilities under their control.

3. Each Contracting Party shall encourage consultations on user charges between its competent charging authorities and the airlines using the services and facilities provided by those charging authorities, where practicable through those airlinesž representative organizations. Reasonable notice of any proposals for changes in such charges should be given to such users to enable them to express their views before changes are made. Each Contracting Party shall further encourage its competent charging authorities and such users to exchange appropriate information concerning such charges.

Article 6

CUSTOMS DUTIES

1. Aircraft operated on international air services by a designated airline of either Contracting Party, as well as its regular equipment, suplies of fuel and lubricants and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all customs duties, inspection fees and other duties or taxes on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided such equipment and supplies remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported.

2. With the exception of charges based on the cost of the service provided, the following items shall also be exempt from duties, fees and charges referred to in paragraph 1 of this Article:

(a) aircraft stores, introduced into or supplied in the territory of a Contracting Party, and taken on board, within reasonable limits, for use on outbound aircraft engaged in an international air servise of a designated airline of the other Contracting Party;

(b) spare parts, including engines, introduced into the territory of a Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft used in an international air service of a designated airline of the other Contracting Party; and

c) fuel, lubricants and consumable technical supplies introduced into or supplied in the territory of a Contracting Party for use in an aircraft engaged in an international air service of a designated airline of the other Contracting Party, even when these supplies are to be used on a part of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board.

3. Equipment and supplies referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article may be required to be kept under the supervision or control of the appropriate authorities.

4. The exemptions provided for by this Article shall also apply in situations where a designated airline of one Contracting Party has entered into arrangements with other airlines for the loan or transfer in the territory of the other Contracting Party of the items specified in paragraphs 1 and 2 of this Article, provided such other airlines similarly enjoy such exemptions from the other Contracting Party.

Article 7

STORAGE OF AIRBORNE EQUIPMENT AND SUPPLIES

The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies retained on board the aircraft of either Contracting Party, may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of that territory. In such case, they may be placed under the supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.

Article 8

ENTRY CLEARANCE REGULATIONS

1. Passengers in transit across the territory of either Contracting Party shall be subject to no more than a very simplified customs and immigration control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar taxes.

2. The laws and regulations of a Contracting Party relating to the admission to, stay in, or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of both Contracting Parties without distinction as to nationality, and shall be complied with by such aircraft upon entering or departing from or while within the territory of that Party.

3. The laws and regulations of one Contracting Party regarding entry, clearance, transit, immigration, passports, customs and quarantine shall be complied with by the designated airlines of the other Contracting Party and by or on behalf of passengers, crew, cargo and mail, upon transit of, admission to, departure from and while within the territory of such a Contracting Party.

Article 9

CAPACITY PROVISIONS

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of each Contracting Party to operate air services on any route specified in the Annex to this Agreement.

2. In the operation of the air services on the routes specified in the Annex to this Agreement the designated airlines of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airlines of the other Contracting Party so as not to affect unduly the air services which the latter airlines operate.

3. The air services provided by a designated airline shall retain as their primary objective the provision of capacity adequate to current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, mail and freight, coming from or destined for the territory of the Contracting Party designating the airline.

Article 10

EXCHANGE OF STATISTICS

The aeronautical authorities of either Contracting Party shall, on request, provide to the aeronautical authorities of the other Contracting Party such periodic or other statements of statistics, as may be reasonably required for the purpose of reviewing market developments. Such statements shall include all information required to determine the amount of traffic carried by the airlines on the agreed services.

Article 11

TARIFFS

1. Tariffs shall be established at reasonble levels, due regard being paid to all relevant factors including costs of operation, reasonable return on investment, characteristics of service, the interests of users and the tariffs of other airlines.

2. Neither of the aeronautical authorities will require their designated airlines to consult other airlines before filing tariffs for approval, nor will they prevent such consultations.

3. Any tariff filed in accordance with the provisions of this Article may be approved at any time by the aeronautical authorities of the Contracting Party from whose territory the tariff is to be applied (country of origin principle). Such filing is to be received by the aeronautical authorities at least fourteen (14) days before the tariffžs proposed date of effectiveness. This time limit may be reduced, subject to the consent of the said authorities.

4. The designated airlines are required to file a proposed tariff for carriage between the territories of the Contracting Parties with the aeronautical authorities from whose territory the tariff is to be applied in such a form as those aeronautical authorities may require. When a designated airline of one Contracting Party has filed a tariff with the aeronautical authorities of the other Contracting Party, from whose territory the tariff is to be applied, such tariff will be treated as having been approved, unless within fourteen (14) days after the date of receipt of filing the aeronautical authorities of the latter Contracting Party have served a written notice of disapproval to the former Contracting Party.

5. In approving tariffs, the aeronautical authorities of a Contracting Party may attach to their approval such expiry dates as they consider appropriate. Where a tariff has an expiry date, it shall remain in force until the due expiry date, unless withdrawn by the airline or airlines concerned, or unless a replacement tariff is filed and approved prior to the expiry date.

6. The designated airlines have the right to match the approved tariffs of any airline between the same points on routes between the territories of the Parties.

A matching tariff in accordance with this paragraph shall be filed for information purposes not later than its date of effectiveness with the aeronautical authorities from whose territory the tariff is to be applied.

7. The aeronautical authorities into whose territory a tariff is to be applied may - for information purposes only - require filing of proposed tariffs in such a way as those aeronautical authorities may require.

8. The aeronautical of either contracting Party may, at any time, request consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting Party on the application of the provisions of this article. Such consultations shall be held within thirty (30) days from receipt of the request

Article 12

TRANSFER OF EARNINGS

Each designated airline shall have the reight to convert and remit to its country on demand local revenues in excess of sums locally disbursed. Conversion and remittance shall be permitted without restrictions, in accordance with the national laws and foreign exchange regulations applicable, at the rate of exchange applicable to current transactions which is in effect at the time such revenues are presented for conversion and remittance, and shall not be subject to any charges except those normally made by banks for carrying out such conversion and remittance.

Article 13

AIRLINE REPRESENTATION

1. Each Contracting Party grants to a designated airline of the other Contracting Party, on the basis of reciprocity, the right to maintain in its territory representatives including office, administrative, commercial and technical personnel as may be necessary for the requirements of the designated airline concerned.

2. The designated airlines of a Contracting Party shall have the right to engage in the sale of air transportation in the territory of the other Contracting Party, either directly or through agents. A Contracting Party shall not restrict the right of the designated airlines of the other Contracting Party to sell, and of any person to purchase, such transportion in local or in any freely convertible currency. Nor shall the Contracting Parties restrict the right of the designated airlines to pay in local or in any freely convertible currency their locally incurred costs.

Article 14

APPROVAL OF FLIGHT SCHEDULES

1. Airlines designated by a Contracting Party shall submit their traffic programmes for approval to the aeronautical authorities of the other Contracting Party at least forty-five (45) days prior to the beginning of the operation. The programme shall include in particular the timetables, the frequency of the services and the types of aircraft to be used.

2. Any alternation made in an approved air traffic programme at a later date shall also be submitted for approval.

Article 15

AVIATION SECURITY

1. Each Contracting Party reaffirms that its obligation to the other Contracting Party to protect the security of civil aviation against unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Each Contracting Party shall in particular act in conformity with the aviation security provisions of the »Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft«, signed at Tokyo on 14 September 1963, the »Convention for the supperssion of Unlawful Seizure of Aircraft«, signed at the Hague on 16 December 1970, the »Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation«, signed at Montreal on 23 September 1971, and »Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23 September 1971«, signed at Montreal on 24 February 1988.

2. Each Contracting Party shall be provided at its request with all necessary assistance by the other Contracting Party to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the applicable aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on 7 December 1944. Each Contracting Party shall require that operators of aircraft of its registry or operators of aircraft having their principal place of business or permanent residence in its territory and the operators of airports in its territory act in conformity with such aviation security provisions.

4. Each Contracting Party agrees that operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph 3 of this Article required by the other contracting Party for entry into, departure from, or while within the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that edequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo, mail and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shal also give sympathetic consideration to any request fromt he other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts againtst the safety of such aircraft, their passengers and crew, airport or air navigation facilities occurs, each Contracting Party shall assist the other Contracting Party by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

Article 16

CONSULTATIONS

Either Contracting Party may at any time request consultations on the implementation, interpretation or amendment to this Agreement or compliance with the Agreement.

Such consultations, which may be between aeronautical authorities, shall begin within a period of sixty (60) days from the date the other Contracting Party receives a written request, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

Article 17

AMENDMENTS

1. Any amendments to this Agreement agreed by the Contracting Parties shall come into force when approved in accordance with the constitutional requirements of both Contracting Parties and as confirmed by an exchange of diplomatic notes.

2. Amendments to the Annex to this Agreement may be made by direct agreement between the competent aeronautical authorities of the Contracting Parties.

3. In the event of the conclusion of any multilateral convention concerning air transport by which both Contracting Parties become bound, the present Agreement shall be deemed to be modified so as to conform with the provisions of such convention.

Article 18

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement of the dispute by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to an arbitrator, or the dispute may at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days.

If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In all cases, the third arbitrator shall be a national of a third State, shall act as president of the tribunal and shall determine the place where the arbitration will be held. If the President considers that he is a national of a State which cannot be regarded as neutral in relation to the dispute, the most Senior Vice-President who is not disqualified on that ground shall make the appointment. The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes.

3. The expenses of the Tribunal shall be shared equally between the Contracting Parties.

4. The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph 2 of this Article.

5. If and as long as either Contracting Party fails to comply with any decision under paragraph 2 of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of this Agreement to the Contracting Party in default or to a designated airline in default.

Article 19

REGISTRATION

This Agreement and its Annex and any subsequent amendment thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

Article 20

TERMINATION

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

Article 21

ENTRY INTO FORCE

This Agreement will enter into force when the Contracting Parties have notified each other by exchange of notes that the constitutional requirements of the Contracting Parties for the entering into force of this Agreement have been complied with.

Done at Oslo on 6th March in duplicate in the English language.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

ANNEX A

1. Routes to be operated by the designated airline or airlines of the Government of the Republic of Croatia:


Column 1 Column 2

Points in Croatia Copenhagen and one other point in Denmark


The additional point in Denmark will be selected by the aeronautical authorities of the Republic of Croatia.

2. Nothing will prevent a designated airline of either Contracting Party to serve other points than those specified in this Annex provided that no commercial rights are exercised between those points and the territory of the other Contracting Party.

3. The exercise of any 5th freedom rights would have to be agreed upon between the competent aeronatutical authorities of the Contracting Parties.

ANNEX B

1. Routes to be operated by the designated airline or airlines of the Government of the Kingdom of Denmark:


Column 1 Column 2

Points in Denmark Zagreb and one other point in Croatia


The additional point in Croatia will be selected by the aeronautical authorities of the Kingdom of Denmark

2. Nothing will prevent a designated airline of either Contracting Party to serve other points than those specified in this Annex provided that no commercial rights are exercised between those points and the territory of the other Contracting Party.

 1. The exercise of any 5th freedom rights would have to be agreed upon between the competent aeronautical authorities of the Contracting Parties.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 343-01/95-01/09
Urbroj: 5030114-96-1
Zagreb, 23. svibnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

AGREEMENT
BETTWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM ON AIR TRANSPORT

The Government of the Republic of Croatia and the Government of the Kingdom of Belgium,

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago, on the 7th day of December, 1944;

Desiring to conclude and agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories;

Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air transport;

Have agreed as follows:

Article 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term »Convention« means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day od December 1944 and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the annexes or of the Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have been adopted or ratified by both Contracting Parties;

b) the term »Agreement« means this Agreement, the Annex attached thereto, and any modifications to the Agreement or to the Annex;

c) the term »aeronautical authorities« means: in the case of the Republic of Croatia, the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Communications and, in the case of Belgium, The Ministry of Communications, or, in both cases, any other authority or person empowered to perform the functions now exercised by the said authorities;

d) the terms »Territory«, »Air Service«, »International Air Service«, »Airline« and »Stop for non-traffic purposes« have the meaning respectively assigned to them in Articles 2 and 96 of the Convention;

e) the term »Designated airline« means an airline which has been designated and authorized in accordance with Articles 3 and 4 of this Agreement;

f) the term »Agreed services« means scheduled air services on the routes specified in the Annex to this Agreement for the transport of passengers, cargo and mail, separately or in combination;

g) the term »Tariffs« means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other ancillary services, but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail;

h) the term »Change of gauge« means the operation of one of the agreed services by a designated airline in such a way that one section of the route is flown by aircraft different in capacity from those used on another section;

i) The terms »aircraft equipment«, »ground equipment«, »aircraft stores«, »spare parts« have the meanings respectively assigned to them in Annex 9 of the Convention.

Article 2

GRANT OF RIGHTS

1. Each Contracting Party grants of the other Contracting Party except as otherwise specified in the Annex the following rights for the conduct of international air services by the airline designated by the other Contracting Party:

a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and

c) to make stops in the said territory for the purpose of taking up and discharging, while operating the routes specified in the Annex, international traffic in passengers, cargo and mail, separately or in combination.

2. Nothing in paragraph 1 of this article shall be deemed to confer on a designated airline of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

Article 3

DESIGNATION TO OPERATE SERVICES

1. Each Contracting Party shall have the right to designate, in writing, to the other Contracting Party, an airline to operate the agreed services on the routes specified in the Annex for such a Contracting Party.

2. Each Contracting Party shall have the right to withdraw, in writing, to the other Contracting Party, the designation of any airline and to designate another one.

Article 4

AUTHORIZATION TO OPERATE SERVICES

1. Following receipt of a notice of designation by one Contracting Party pursuant to Article 3 of this Agreement, the aeronautical authorities of the other Contracting Party shall, consistent with its laws and regulations, grant without delay to the airline so designated the appropriate authorizations to operate the agreed services for which that airline has been designated.

2. Upon receipt of such authorizations the airline may begin at any time to operate the agreed services, in whole or in part, provided that the airline complies with the applicable provisions of this Agreement and that tariffs are established in accordance with the provisions of Article 13 of this Agreement.

Article 5

REVOCATION OR SUSPENSION OF OPERATING AUTHORIZATION

1. The aeronautical authorities of each Contracting Party shall have the right to withhold the authorizations referred to in Article 4 with respect to an airline designated by the other Contracting Party, to revoke or suspend such authorization or impose conditions, temporarily or permanently;

a) in the event of failure by such airline to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by these authorities in conformity with the Convention;

b) in the event of failure by such airline to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement;

c) in the event of failure by such airline to comply with the laws and regulations of that Contracting Party;

d) in the event that they are not satisfied that substantial ownership and effective control of the airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

2. Unless immediate action is essential to prevent infringement of the laws and regulations referred to above, the rights enumerated in paragraph 1 of this article shall be exercised only after consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting Party in conformity with Article 17 of this Agreement.

Article 6

APPLICATION OF LAWS AND REGULATIONS

1. The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to, remaining in, or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation or to the operation and navigation of such aircraft shall be complied with by the designated airline of the other Contracting Party upon entrance into, departure from and while within the said territory.

2. The laws and regulations of one Contracting Party respecting entry, clearance, transit, immigration, passports, customs, currency, sanitary requirements and quarantine shall be complied with by the designated airline of the other Contracting Party and by or on behalf of its crews, passengers, cargo and mail upon transit of, admission to, departure from and while within the territory of such Contracting Party;

Passengers in transit across the territory of either Contracting Party shall be subject to no more than a simplified control.

3. Neither of the Contracting Parties shall give preference to its own or any other airline over an airline engaged in similar international air services of the other Contracting Party in the application of its regulations specified in paragraphs 1 and 2 of this article or in the use of airports, airways, air traffic services and associated facilities under its control.

Article 7

CERTIFICATES AND LICENCES

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one Contracting Party and still in force, shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services on the routes specified in the Annex, provided that such certificates or licences were issued or rendered valid pursuant to, and in conformity with, the standards established under the Convention.

Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flights above its own territory, certificates of competency and licences granted to its own nationals by the other Contracting Party.

2. If the certificates or licences referred to in paragraph 1 of this article were issued or rendered valid according to requirements different from the standards established under the Convention, and if such difference has been filed with the International Civil Aviation Organization, the aeronautical authorities of the other Contracting Party may request consultations in accordance with Article 17 of this Agreement with a view to satisfying themselves that the requirements in question are acceptable to them.

Failure to reach a satisfactory agreement in matters regarding flight safety will constitute grounds for the application of Article 5 of this Agreement.

Article 8

AVIATION SECURITY

1. The Contracting Parties reaffirm that their obligation to protect, in their mutual relationship, the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure or aircraft and other unlawful acts againts the safety of passengers, crew, aircraft, airports and air navigation facilities and any other threat to aviation security.

3. The Contracting Parties shall act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971.

4. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in confirmity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable to the Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

5. Each Contracting Party agrees to observe the security provisions required by the other Contracting Party for entry into the territory of that other Contracting Party and to take adequate measures to inspect passengers, crew, their carry-on items as well as cargo prior to boarding or loading. Each Contracting Party shall also give positive consideration to any request from the other Contracting Party for special security measures for its aircraft or passengers to meet a particular threat.

6. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of aircraft or other unlawful acts against the safety of passengers, crew, aircraft, airports and air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

7. Should a Contracting Party depart from the aviation security provisions of this article, the aeronautical authorities of the other Contracting Party may request immediate consultations with the aeronautical authorities of that Party. Failure to reach a satisfactory agreement within thirty (30) days will constitue grounds for application of Article 5 of this Agreement.

Article 9

USER CHARGES

1. The charges imposed in the territory of one Contracting Party on the designated airline of the other Contracting Party for the use of airports and other aviation facilities by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party shall not be higher than those imposed on a national airline of the first Contracting Party engaged in similar international services.

2. Each Contracting Party shall encourage consultations between its competent charging authorities and the designated airline using the facilities and services, where practicable, through the airlines?representative organizations. Reasonable notice should be given of any proposal for changes in user charges to enable them to express their views before changes are made.

Article 10

CUSTOMS AND EXCISE

1. Each Contracting Party shall exempt the designated airline of the other Contracting Party from import restrictions, customs duties, excise taxes, inspection fees and other

national, regional or local duties and charges on aircraft, fuel, lubricating oils, consumable technical supplies, spare parts including engines, regular aircraft equipment, ground equipment, aircraft stores and other items intended for use or used solely in connection with the operation or servicing of aircraft of the designated airline of such other Contracting Party operating the agreed services, as well as printed ticket stock, airway bills, any printed material which bears the insignia of the company printed thereon and usual publicity material distributed without charge by that designated airline.

2. The exemptions granted by this article shall apply to the items referred to in paragraph 1 of this article, whether or not such items are used or consumed wholly within the territory of the Contracting Party granting the exemption, provided such items are:

a) introduced into the territory of one Contracting Party by or on behalf of the designated airline of the other Contracting Party, but not alienated in the territory of the said Contracting Party;

b) retained on board aircraft of the designated airline of one Contracting Party upon arriving in or leaving the territory of the other Contracting Party;

c) taken on board aircraft of the designated airline of one Contracting Party in the territory of the Contracting Party and intended for use in operating the agreed services.

3. The regular airborne equipment, the ground equipment, as well as the materials and supplies normally retained on board the aircraft of the designated airline of either Contracting Party, may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the Customs authorities of that territory. In such case, they may be placed under the supervision of the said authorities up to such time as they are re-exprted or otherwise disposed of in accordance with Customs regulations.

4. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other taxes.

5. The exemptions provided for by this article shall also be available where the designated airline of one Contracting Party has contracted with another airline, which similarly enjoys such exemptions from the other Contracting Party, for the loan or transfer in the territory of the other Contracting Party of the items specified in paragraph 1 of this article.

Article 11

COPACITY

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airline of each Contracting Party to operate the agreed services between and beyond their respective territories on the routes specified in the Annex to this Agreement.

2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interest of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same route.

3. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear reasonable relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracing Parties.

4. The designated airlines shall, not later than 30 days prior to the date of operation of any agreed service, submit for approval their proposed flight programs to the aeronautical authorities of both Contracting Parties. Said flight programs shall include i.a. the type of service, the aircraft to be used, the frequencies and the flight schedules.

This shall likewise apply to later changes.

In special cases this time limit may be reduced, subject to the consent of the said authorities.

Article 12

CHANGE OF GAUGE

The designated airline of one Contracting Party may make a change of gauge in the territory of the other Contracting Party on the following conditions:

a) that the subsitution in justified by reasons of economy of operation;

b) that the aircraft operating on the sector more distant from the territory of the Contracting Party designating the airline shall operate only in connection with the aircraft on the nearer sector and shall be scheduled so to do; the former shall arrive at the point of change for the purpose of carrying traffic transferred from or to be transferred into the latter, and the capacity shall be determined with primary reference to this purpose;

c) that the airline shall not hold itself out to the public by advertsement or otherwise as providing a service which originates at the point where the change of aircraft is made, unless otherwise permitted by the Annex to this Agreement;

d) that in connection with any one aircraft flight into the territory of the other Contracting Party in which the change of aircraft is made, only one flight may be made out of that territory unless authorized by the aeronautical authorities of the other Contracting Party to operate more than one fight.

Article 13

TARIFFS

1. The Contracting Parties shall allow that a tariff on one of the routes as specified in the annex shall be established by each of the designated airlines, if possible after consultation between those airlines.

2. The tariffs for carriage on agreed services to and from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service, the interest of users and, where it is deemed suitable, the tariffs of other airlines over all or part of the same route.

3. The tariffs shall be submitted to and received by the aronautical athorities of the Contractins Parties at least forty-five (45) days febore the proposed date of their introduction; in special cases, a shorter period may be accepted by the aeronautical authorities.

If within thirty (30) days from the date of receipt the aeronautical authorities of one Contracting Party have not notified the aeronautical authorities of the other Contracting Party that they are dissatisfied with the tariff submitted to them, such tariff shall be considered to be acceptable and shall come into effect on the date stated in the proposed tariff.

In the event that a shorter period for the submission of a tariff is accepted by the aeronatucial authorities, they may also agree that the period for giving notice of dissatisfaction be less than thirty (30) days.

4. If a notice of dissatisfaction has been filed in accorance with paragraph 3 of this article, the aeronautcial authorities of the Contracting Parties shall hold consultations in accorance with Article 17 of this Agreement and endeavour to determine the tariff by agreement between themselves.

5. If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph 3 of this article or on the determination of any tariff under paragraph 4 of this article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of article 18 of this Agreement.

6. If the aeronautical authorities of one of the Contracting Parties become dissatisfied with an established tariff, they shall so notify the aeronautical authorities of the other Contracting Party and the designated airlines shall attempt, where required, to reach an agreement.

If within the period of ninety (90) days from the date of receipt of a notice of dissatisfaction, a new tariff cannot be established, the procedures as set out in paragraphs 4 and 5 of this article shall apply.

7. When tariffs have been established in accordance with provisions of this article, those tariffs shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provisions of this article or article 18 of this Agreement.

8. No tariff shall come into force if the aeronautical authorities of either Contracting Party are dissatisfied with it except under the provision of paragraph 4 of article 18 of this Agreement.

9. The aeronautical authorities of both Contracting Parties shall endeavour to ensure that the tariffs charged and collected conform to the tariffs approved by them and are not subject to rebates.

Article 14

STAFF REQUIREMENTS

1. The designated airline of one Contracting Party shall be allowed on the basis of reciprocity, to maintain in the territory of the other Contracting Party its representatives and commercial, operational and technical staff as required in connection with the operation of the agreed services.

2. These staff requirements may, at the option of the designated airline, be satisfied by its own personnel of any nationality or by using the services of any other organization, company or airline operating in the territory of the other Contracting Party and authorized to perform such services in the territory of that Contracting Party.

3. The representatives and staff shall be subject to the laws and regulations on force of the other Contracting Party. Consistent with such law and regulations, each Contracting Party shall, on the basis of reciprocity and with the minimum of delay, grant the necessary work permits, employment visas or other similar documents to the representatives and staff referred to in paragraph 1 of this article.

4. To the extent permitted under national law, both Contracting Parties shall dispense with the requirement of work permits or employment visas or other similar documents for personal performing certain temporary services and duties.

Article 15

SALES AND REVENUES

1. Each designated airline shall be granted the right to engage in the sale of air transportation in the territory of the other Contracting Party directly and, at its discretion, through its agents.

Each designated airline shall have the right to sell transportation in the currency of that territory or, at its discretion, in freely convertible currencies of other countries.

Any person shall be free to purchase such transportation in currencies accepted for sale by that airline.

2. Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right of free transfer of the excess of receipts over expenditures earned by the designated airline in its territory in accordance with the national laws and foreign currency exchange regulations applicable. Such transfers shall be effected on the basis of the official exchange rates for current payments, or where there are no official exchange rates, at the prevailing foreign exchange market rates for current payments, applicable on the day of the introduction of the request for transfer by the airline designated by the other Contracting Party and shall not be subject to any charges except normal service charges collected by banks for such transactions.

3. Each Contracting Party shall, on the basis of reciprocity, exempt the designated airline of the other Contracting Party from any form of taxation on income or profits derived by that airline in the territory of the first Contracting Party from the operation of international air services, as well as from any tax on turnover or capital.

This provision shall not have effect if a Convention for the avoidance of double taxation providing for a similar exemption shall be in force between the two Contracting Parties.

Article 16

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The aeronautical authorities of both Contracting Parties shall exchange information, as promptly as possible, concerning the current authorizations extended to their respective designated airline to render service to, through, and from the territory of the other Contracting Party. This will include copies of current certificates and authorizations for services on specified routes, together with amendments, exemption orders and authorized service patterns.

2. Each Contracting Party shall cause its designated airline to provide to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, as long in advance as practicable, copies of tariffs, schedules, including any modification thereof, and all ather relevant information concerning the operation of the agreed services, including information about the capacity provided on each of the specified routes and any further information as may be required to satisfy the aeronautical authorities of the other Contracting Party that the requirements of this Agreement are being duly observed.

3. Each Contracting Party shall cause its designated airline to provide to the aeronautical authorities of the other Contracting Party statistics relating to the traffic carried on the agreed services showing the points of embarkation and disembarkation.

Article17

CONSULTATIONS

1. The aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring close cooperation in all matters affecting the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and of its Annex.

2. Such consultations shall begin within a period of sixty (60) days of the date of receipt of such a request, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

Article 18

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body, or either Contracting Party may submit the dispute for decision to a Tribunal of three arbitrators.

3. The arbitral tribunal shall be constituted as follows:

Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt, by one Contracting Party, through diplomatic channels, of a request for arbitration from the other Contracting Party. These two arbitrators shall by agreement appoint a third arbitrator within a further period of sixty (60) days. The third arbitrator shall be a national of a third State, shall act as President of the Tribunal and shall determine the place where arbitration will be held.

If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires.

4. The Contracting Parties undertake to comply with any decision or award given under paragraphs 2 and 3 of this article.

If either Contracting Party fails to comply with such decision, the other Contracting Party shall have grounds for the application of article 5 of this Agreement.

5. The expenses of the arbitral tribunal shall be shared equally between the Contracting Parties.

Article 19

MODIFICATIONS

1. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement, it may request consultations with the other Contracting Party. Such consultations, which may be between aeronautical authorities and which may be through discussion or by correspondence, shall begin within a period of sixty (60) days from the date of the request.

2. If a general multilateral air convention comes into force in respect of both Contracting Parties, the provisions of such convention shall prevail. Consultations in accordance with paragraph 1 of this article may be held with a view to determining the extent to which this Agreement is affected by the provisions of the multilateral convention.

3. Any modification agreed pursuant to such consultations shall come into force when it has been confirmed by an exchange of diplomatic notes.

Article 20

TERMINATION

1. Either Contracting Party may at any time give notice in writing through diplomatic channels to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement.

Such notice shall be communicated simultaneously to the International Civil Aviation Organization.

2. The Agreement shall terminate one (1) year after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by mutual consent before the expiry of this period.

In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, the notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

Article 21

REGISTRATION

This Agreement and any amendment thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

Article 22

ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force after fulfilment of the constitutional requirements by each Contracting Party, on the date of exchange of diplomatic notes to this effect.

From that date the Agreement between the Kingdom of Belgium and the Federative Popular Republic of Yugoslavia on Air Transport, signed on 24 September 1957, is terminated in regard to the relations between the Kingdom of Belgium and theRepublic of Croatia.

DONE in two originals at Zagreb on this 12-th day of March 1996 in the English language.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

ANNEX

1. Routes of the Republic of Croatia

Points of Intermediate Points in Points

departure points Belgium beyond


Points in Any Points in Any

Croatia Belgium     


2. Routes of the Kingdom of Belgium

Points of Intermediate Points of Points

departure points Croatia beyond


Points in Any Points in Any

Belgium Croatia     


Any point or points on the agreed routes may be omitted by the designated airlines of both Contracting Parties or may be operated in a different order on any or all flights, provided that the point of departure or arrival is in the country of their nationality.
zatvori
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !