Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/01, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 16.2.2001.Uredba o objavi Sporazuma o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

19

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovoraL114771 (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. veljače 2001. godine, donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDIJE

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije, sklopljen u Zagrebu, dana 12. rujna 2000. godine, u izvorniku na hrvatskom, hindu i engleskom jeziku.

Č
lanak 2.

Tekst Sporazuma o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDIJE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Indije (u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«),

kao stranke Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorene za potpis u Chicagu dana 7. prosinca 1944.,

želeći unaprijediti svoje međusobne odnose u oblasti civilnog zrakoplovstva i sklopiti Sporazum u svrhu uspostavljanja zračnog prometa između i izvan njihovih teritorija,

sporazumjele su se kako slijedi:

Č
lanak 1.

DEFINICIJE

1. Za svrhu ovog Sporazuma, ukoliko kontekst ne zahtjeva drugačije:

a) Izraz »Konvencija« znači Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, otvorena za potpis u Chicagu, dana 7. prosinca 1944. i obuhvaća sve Dodatke usvojene prema članku 90. te Konvencije i sve izmjene i dopune Dodataka ili Konvencije prema članku 90. i 94., koje su prihvatile obje ugovorne stranke;

b) Izraz »zrakoplovne vlasti« znači u slučaju Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske ili svaku drugu osobu ili ustanovu koja je ovlaštena vršiti funkcije rečenog Ministarstva, a u slučaju Indije, generalni direktor civilnog zrakoplovstva ili svaka druga osoba ili ustanova koja je ovlaštena vršiti funkcije koje inače izvršava navedeni generalni direktor;

c) Izraz »određeni zračni prijevoznik« znači onaj zračni prijevoznik koji je određen i ovlašten u skladu s člankom 3. ovog Sporazuma;

d) Izraz »teritorij« ima značenje navedeno u članku 2. Konvencije;

e) Izrazi »zračni promet«, »međunarodni zračni promet«, »zračni prijevoznik« i »zaustavljanje za neprometne svrhe« imaju značenja navedena u članku 96. Konvencije;

f) Izraz »kapacitet« znači:

– u odnosu na zrakoplov, korisni teret tog zrakoplova koji je raspoloživ na liniji,

– u odnosu na određeni zračni promet, kapacitet zrakoplova koji se koristi u tom prometu pomnožen s brojem letova tog zrakoplova u danom periodu i liniji;

g) Izraz »tarifa« znači cijenu koju treba platiti za prijevoz putnika i tereta uz uvjete po kojima se ta cijena primjenjuje, uključujući cijene i uvjete agencijskih i drugih dodatnih usluga, ali isključujući naknadu i uvjete za prijevoz pošte;

h) Izraz »promet« znači putnike, prtljagu, teret i poštu.

2. Dodatak ovom Sporazumu čini sastavni dio Sporazuma.

Č
lanak 2.

PROMETNA PRAVA

1. Svaka ugovorna stranka dodijeljuje drugoj ugovornoj stranci prava navedena u ovom Sporazumu za svrhu uspostavljanja redovitog međunarodnog zračnog prometa na linijama navedenim u Dodatku ovom Sporazumu. Zračni prijevoznici određeni od svake ugovorne stranke imat će sljedeća prava:

a) letenja preko teritorija druge ugovorne stranke bez spuštanja,

b) spuštanja na navedeni teritorij za neprometne svrhe; i

c) spuštanja na teritorij za vrijeme izvršavanja dogovorenog prometa na navedenoj liniji na točkama navedenim za tu liniju u Dodatku ovog Sporazuma u svrhu iskrcaja i ukrcaja međunarodnog prometa.

2. Ništa od navedenog u stavku 1. ovog članka neće se smatrati da određenom zračnom prijevozniku jedne ugovorne stranke dodjeljuje povlasticu da na teritoriju druge ugovorne stranke vrši ukrcaj prometa koji bi se obavio za naknadu ili najamninu, a koji je upućen prema nekoj drugoj točki na teritoriju te druge ugovorne stranke.

Č
lanak 3.

OVLAŠTENJA ZA RAD

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo odrediti, u pisanom obliku, drugoj ugovornoj stranci do dva zračna prijevoznika u svrhu obavljanja dogovorenog zračnog prometa na utvrđenim linijama.

2. Po primitku takvog saopćenja, druga ugovorna stranka će, sukladno odredbama stavka 3. i 4. ovog članka, bez odgađanja dodijeliti određenom zračnom prijevozniku odgovarajuća ovlaštenja za rad.

3. Zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke mogu od zračnog prijevoznika kojeg je odredila druga ugovorna stranka zatražiti da im pruži dokaz da je kvalificiran za ispunjenje uvjeta propisanih zakonom i pravnim propisima koji se uobičajeno i razumno primjenjuju na letenje u međunarodnom zračnom prijevozu od strane odnosnih vlasti sukladno odredbama Konvencije.

4. Svaka ugovorna stranka imat će pravo odbiti izdavanje ovlaštenja za rad zračnom prijevozniku sukladno stavku 2. ovog članka ili mu nametnuti uvjete koje smatra nužnim, u svakom slučaju kada navedena ugovorna stranka nije uvjerena da druga ugovorna stranka koja je odredila zrakoplovnog prijevoznika ili njeni državljani imaju većinsko vlasništvo i stvarnu kontrolu nad takvim zrakoplovnim prijevoznikom. Za svrhu ovog stavka izraz »većinsko vlasništvo i stvarna kontrola« znači, da u svakom slučaju u kojem određeni zračni prijevoznik održava dogovoreni promet na utvrđenim linijama na osnovu ugovora (izuzevši ugovor o najmu) sklopljenim sa zračnim prijevoznikom bilo koje druge zemlje ili vladom ili državljanima bilo koje druge zemlje, neće se smatrati da ugovorna stranka koja je odredila zračnog prijevoznika ili njeni državljani imaju većinsko vlasništvo ili stvarnu kontrolu nad određenim zračnim prijevoznikom, osim ako ugovorna stranka ili njeni državljani uz većinsko vlasništvo imovine određenog zračnog prijevoznika imaju i:

i) stvarnu kontrolu u upravi određenog zračnog prijevoznika i

ii) vlasništvo i stvarnu kontrolu nad većinskim dijelom flote i opreme određenog zračnog prijevoznika.

5. Kada je zračni prijevoznik tako određen i ovlašten, on može u bilo koje vrijeme započeti sa zračnim prometom, uz uvjet da su tarifa i redovi letenja utvrđeni sukladno odredbama članka 13. i članka 14.

Č
lanak 4.

OPOZIV I UKIDANJE OVLAŠTENJA ZA RAD

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo opozvati ovlaštenje za rad ili ukinuti vršenje prava navedenih u članku 2. ovog Sporazuma zračnom prijevozniku kojeg je odredila druga ugovorna stranka ili nametnuti takve uvjete koje smatra potrebnim za vršenje tih prava:

a) u svim slučajevima kada nije uvjerena da većinsko vlasništvo i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika pripadaju ugovornoj stranci koja je odredila zračnog prijevoznika ili njenim državljanima, ili

b) u slučaju ako se zračni prijevoznik ne bi pridržavao zakona i/ili pravnih propisa ugovorne stranke koja dodjeljuje ta prava, ili

c) u slučaju ako zračni prijevoznik inače ne postupa sukladno uvjetima propisanim ovim Sporazumom.

2. Ukoliko je trenutni opoziv, ukidanje ili nametanje uvjeta navedenih u stavku 1. ovoga članka nužno potrebno poradi izbjegavanja daljnjih povreda zakona i pravnih propisa takvo pravo će se primijeniti tek nakon prethodnih konzultacija među zrakoplovnim vlastima ugovornih stranaka.

Članak 5.

PRIMJENA ZAKONA I PRAVNIH PROPISA

1. Zakoni i pravni propisi ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak ili izlazak iz njenog teritorija zrakoplova koji obavlja međunarodnu zračnu plovidbu ili na letenje i zračnu plovidbu tog zrakoplova dok je unutar njenog teritorija, primjenjivat će se na zrakoplove obiju ugovornih stranaka bez razlike glede njihove državne pripadnosti, te će ih takvi zrakoplovi poštivati po ulasku ili izlasku ili tijekom boravka na teritoriju te ugovorne stranke.

2. Zakoni i pravni propisi ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak ili izlazak iz njenog teritorija putnika, posade, robe i pošte prevezene zrakoplovom, kao što su propisi koji se odnose na ulazak, pregled dokumenata, useljenje, putovnice, carinsku i sanitarnu kontrolu, primjenjivat će se na putnike, posade, robu i poštu po ulasku ili izlasku ili tijekom boravka unutar teritorija te ugovorne stranke.

Č
lanak 6.

PRIZNAVANJE SVJEDODŽBI I DOZVOLA

1. Svjedodžbe o plovidbenosti, potvrde i sposobnosti i dozvole izdane ili priznate važećim od strane jedne ugovorne stranke, za vrijeme njihova važenja, bit će priznate kao važeće od strane druge ugovorne stranke, uz uvjet da su zahtjevi pod kojima su te svjedodžbe i dozvole izdane ili priznate važećim jednaki ili iznad najnižih standarda koji mogu biti utvrđeni u skladu s Konvencijom.

2. Svaka ugovorna stranka, međutim, zadržava pravo odbiti priznati važećima, u svrhu letova iznad svojeg vlastitog teritorija, potvrde o sposobnosti i dozvole koje su dodijeljene ili priznate važećim njenim državljanima od strane druge ugovorne stranke ili bilo koje druge države.

Č
lanak 7.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINA I DRUGIH DAVANJA I POREZA

1. Na zrakoplove određenih zračnih prijevoznika bilo koje ugovorne stranke koji obavljaju međunarodni zračni promet, kao i njihovu standardnu opremu, zalihe goriva i maziva, te druge potrepštine zrakoplova koje se već nalaze u njegovim spremnicima koje su ukrcane na zrakoplov sa svrhom isključivog korištenja od strane zrakoplova ili u zrakoplovu bit će, glede carinskih pristojbi, troškova pregleda i drugih sličnih davanja i poreza, na teritoriju druge ugovorne stranke primjenjivan tretman koji nije manje povoljan od onoga kojeg druga ugovorna stranka odobrava svojim zračnim prijevoznicima koji lete u redovitom međunarodnom zračnom prometu ili zračnim prijevoznicima najpovlaštenije nacije.

2. Isti se tretman odnosi na rezervne dijelove koji su uneseni na teritorij bilo koje ugovorne stranke za održavanje ili popravak zrakoplova kojeg određeni zračni prijevoznik druge ugovorne stranke koristi u međunarodnom prometu.

3. Ni jedna ugovorna stranka neće biti obvezna odobriti određenom zračnom prijevozniku, odnosno prijevoznicima druge ugovorne stranke, izuzeće ili oslobođenje od plaćanja carina, troškova pregleda ili sličnih troškova, osim ako ta druga ugovorna stranka isto ne odobri određenom zračnom prijevozniku odnosno prijevoznicima prve ugovorne stranke.

4. Redovna zrakoplovna oprema, kao i materijali i zalihe koje se zadržavaju na zrakoplovu bilo koje ugovorne stranke, mogu se iskrcati na teritorij druge ugovorne stranke samo uz odobrenje carinskih vlasti tog teritorija. U tom slučaju, iste se mogu staviti pod nadzor spomenutih vlasti sve do vremena dok se ponovno ne izvezu ili se drugačije ne uklone u skladu sa carinskim propisima.

5. Za materijale spomenute u stavcima 1., 2. i 4. ovog članka može se zatražiti da se drže pod carinskim nadzorom ili kontrolom.

Č
lanak 8.

KORISNIČKE NAKNADE

1. Ni jedna ugovorna stranka neće nametnuti, niti dozvoliti da se nametnu određenom zračnom prijevozniku/prijevoznicima druge ugovorne stranke, korisničke naknade koje su više od onih koje su određene za njihove vlastite zračne prijevoznike koji obavljaju sličan međunarodni promet.

2. Svaka ugovorna stranka poticat će konzultacije o korisničkim naknadama između svojih nadležnih službi koje određuju naknade i zračnih prijevoznika koji koriste usluge i opremu tih službi, a tamo gdje je to moguće, putem organizacija koje predstavljaju te zračne pijevoznike. Korisnicima tih usluga dostavit će se obavijest o svakoj razumnoj promjeni tih naknada, kako bi ovi mogli dati svoje primjedbe prije nego ove promjene stupe na snagu.

Č
lanak 9.

PROMET U IZRAVNOM TRANZITU

Putnici, prtljaga i roba u izravnom tranzitu preko teritorija jedne ugovorne stranke, koji ne napuštaju područje zračne luke rezervirano u tu svrhu, podlijegat će samo pojednostavljenoj kontroli, izuzev glede sigurnosnih mjera usmjerenih na sigurnost civilnog zrakoplovstva i kontrole narkotičkih sredstava. Prtljaga i roba u izravnom tranzitu bit će izuzeta od carinskih davanja i ostalih naknada.

Č
lanak 10.

PREDSTAVNIŠTVO

1. Svaka ugovorna stranka odobrit će određenom zračnom prijevozniku druge ugovorne stranke pravo da na njen teritorij dovede i podržava tehničko i komercijalno osoblje u svrhu održavanja dogovorenog prometa što može biti uvjetovano opsegom toga prometa. Gore navedeno osoblje podliježe zakonima i propisima odnosne ugovorne stranke o ulasku i boravku na njenom teritoriju, a bit će mu, na temelju uzajamnosti, u najkraćem roku odobrene potrebne radne dozvole, poslovne vize ili slični dokumenti.

2. Potreba za tim osobljem može biti, po mišljenju određenog zračnog prijevoznika, udovoljena svojim vlastitim osobljem ili korištenjem usluga druge organizacije, poduzeća ili zračnog prijevoznika koji obavlja zračni prijevoz na teritoriju druge ugovorne stranke, a koji su ovlašteni da obavljaju takve usluge na teritoriju te ugovorne stranke.

Č
lanak 11.

FINANCIJSKE ODREDBE

1. Svaki određeni zračni prijevoznik imat će pravo na teritoriju druge ugovorne stranke izravno prodavati i izdavati svoje vlastite putničke dokumente po svom nahođenju, putem svojih zastupnika. Takvi zračni prijevoznici imat će pravo prodavati takav prijevoz, a svaka osoba bit će slobodna platiti takav prijevoz u lokalnoj valuti ili bilo kojoj drugoj konvertibilnoj valuti.

2. Svaki određeni zračni prijevoznik imat će pravo promijeniti i na zahtjev doznačiti u svoju zemlju po službenom deviznom tečaju, višak prihoda iznad rashoda, postignutog u svezi sa prijevozom putnika, tereta i pošte. Gore navedeno doznačivanje vršit će se u konvertibilnim valutama i sukladno važećim nacionalnim zakonima i primjenjivim propisima o deviznom tečaju.

3. Ukoliko su između ugovornih stranaka na snazi posebni sporazumi koji uređuju sustav plaćanja, na doznačivanje novčanih sredstava iz stavka 2. ovog članka primjenjivat će se odredbe tih sporazuma.

Č
lanak 12.

ODREDBE O PRIJEVOZNIČKIM KAPACITETIMA

1. Postojat će pravedna i jednaka prilika za određene zračne prijevoznike obje ugovorne stranke da obavljaju dogovoreni zračni promet na određenim linijama između njihovih teritorija.

2. U obavljanju dogovorenog zračnog prometa, određeni zračni prijevoznici svake ugovorne stranke uzimat će u obzir interese određenih zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke, tako da ne utječe nepravedno na obavljanje letova onog drugog prijevoznika koji će kasnije započeti obavljati letove na istim linijama ili dijelovima tih linija.

3. Dogovoreni zračni promet kojeg obavljaju određeni zračni prijevoznici ugovornih stranaka vodit će računa o općim potrebama za prijevz na određenim linijama, i imat će, kao svoj primarni zadatak, uz razumnu popunjenost, osiguranje kapaciteta odgovarajućeg sadašnjim, i razumno predviđenim, zahtjevima za prijevozom koji počinje ili završava na teritoriju ugovorne stranke koja je odredila prijevoznika.

4. Određeni zračni prijevoznici obje ugovorne stranke mogu se dogovoriti o učestalosti i kapacitetu prijevoza ponuđenog na utvrđenim linijama. Tako dogovorena učestalost i kapacitet podlijegat će odobrenju zrakoplovnih vlasti obje ugovorne stranke. Tako utvrđeni kapacitet podežavat će se s vremena na vrijeme u ovisnosti o prometnoj potražnji, a uz prethodno odobrenje zrakoplovnih vlasti obje ugovorne stranke.

5. U slučaju kad ne postoji dogovor sukladno gornjem stavku 4., kapacitet koji se treba ponuditi i učestalost prijevoza koji trebaju obaviti određeni zračni prijevoznici obje ugovorne stranke dogovorit će se između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

Članak 13.

UTVRĐIVANJE TARIFE

1. Tarife koje će određeni zračni prijevoznici jedne ugovorne stranke naplaćivati za prijevoz do ili od teritorija druge ugovorne stranke utvrdit će se na razumnoj razini, uz uzimanje u obzir plaćanje svim relevantnim čimbenicima, uključujući troškove letenja, razumnu dobit, te tarife drugih zračnih prijevoznika.

2. Tarife spomenute u članku 1. ovog Sporazuma i stavku 1. ovog članka bit će dogovorene, kad god je to moguće, između određenih zračnih prijevoznika obje ugovorne stranke nakon konzultacija s ostalim zračnim prijevoznicima koji lete cijelom linijom ili tek dijelom te linije, a takav dogovor uobičajeno će se postići uz primjenu postupaka Međunarodnog udruženja zračnog prometa (IATA) za određivanje tarifa.

3. Na taj način utvrđene tarife podnijet će se na odobrenje zrakoplovnim vlastima obje ugovorne stranke najmanje šezdeset (60) dana prije predloženog datuma njihovog uvođenja. U posebnim slučajevima taj se period može skratiti kao rezultat dogovora spomenutih vlasti.

4. To odobrenje može se dati izričito. Ako ni jedna od zrakoplovnih vlasti nije izrazila svoje neodobravanje u roku od trideset (30) dana od dana podnošenja na odobrenje sukladno gornjem stavku 3., ovog članka, te tarife će se smatrati odobrenima. U slučaju kad je period podnošenja na odobrenje skraćen kao što je navedeno u stavku 3., zrakoplovne vlasti mogu se usuglasiti da period unutar kojeg se svakako neodobravanje mora priopćiti, bude kraći od trideset (30) dana.

5. Ako se tarifa ne može dogovoriti sukladno odredbama stavka 2. ovog članka ili ako jedna zrakoplovna vlast priopći drugoj zrakoplovnoj vlasti svoje neodobravanje bilo koje tarife dogovorene sukladno odredbama stavka 2., zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka nastojat će odrediti tarifu međusobnim dogovorom.

6. Ako se zrakoplovne vlasti ne mogu usuglasiti niti oko jedne tarife koja im je podnesena na odobrenje sukladno stavku 3. ovog članka, ili na određivanju tarife sukladno stavku 5. ovog članka, spor će se riješiti u skladu s odredbama članka 19. ovog Sporazuma.

7. Tarifa utvrđena u skladu s odredbama ovog članka ostat će na snazi dok se ne utvrdi nova tarifa. Međutim, tarifa se na temelju ovog stavka neće produljiti za više od dvanaest (12) mjeseci nakon datuma, kad bi inače trebala isteći.

Č
lanak 14.

ODOBRENJE REDOVA LETENJA

1. Određeni zračni prijevoznici jedne ugovorne stranke podnijet će redove letenja i općenito uvjete njihovog obavljanja zračnog prometa na odobrenje zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke najmanje šezdeset (60) dana prije namjeravanog datuma njihove primjene. Sve izmjene redova letenja ili uvjeti njihove primjene također će se podnijeti zrakoplovnim vlastima na odobrenje najmanje trideset (30) dana unaprijed.

2. Određeni zračni prijevoznici će priložiti i sve druge obavijesti koje mogu biti zahtijevane od zrakoplovnih vlasti druge ugovorne stranke kako bi ih se uvjerilo da se zahtjevima Sporazuma propisano udovoljava.

Č
lanak 15.

ZRAKOPLOVNA SIGURNOST

1. Sukladno pravima i obvezama po međunarodnom pravu, ugovorne stranke potvrđuju, da njihova međusobna obveza zaštite sigurnosti civilnog zrakoplovstva od radnji nezakonitog djelovanja čini sastavni dio ovog Sporazuma. Ne ograničavajući svoja opća prava i obveze po međunarodnom pravu, ugovorne stranke će posebice djelovati sukladno odredbama »Konvencije o krivičnim djelima i nekim drugim djelima izvršenim u zrakoplovima«, potpisane u Tokiju dana 14. rujna 1963., »Konvencije o suzbijanju nezakonite otmice zrakoplova«, potpisane u Hagu dana 16. prosinca 1970., »Konvencije o suzbijanju nezakonitih djela protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva«, potpisane u Montrealu dana 23. rujna 1971., te »Protokola o suzbijanju nezakonitih djela nasilja u zračnim lukama koje služe međunarodnom civilnom zrakoplovstvu« potpisane u Montrealu dana 24. veljače 1988. i svim drugim međunarodnim instrumentima u istom području koji mogu biti ratificirani od strane država članica.

2. Ugovorne stranke će na zahtjev osigurati svu potrebnu pomoć jedna drugoj radi sprečavanja nezakonitih radnji otmice civilnih zrakoplova te ostalih nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti tih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka te navigacijskih uređaja te bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

3. Ugovorne stranke će, u svojim međusobnim odnosima, djelovati sukladno sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO) u vidu »Dodataka Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu«, u mjeri u kojoj su te sigurnosne odredbe primjenjive na ugovorne stranke; one će zahtijevati da operatori zrakoplova iz njihova registra ili operatori zrakoplova koji svoje glavno upravno sjedište ili stalno mjesto boravka imaju na njihovu teritoriju i operatori zračnih luka na njihovu teritoriju djeluju sukladno takvim sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu.

4. Svaka se ugovorna stranka slaže da se od takvih operatora zrakoplova može zahtijevati da poštuju sigurnosne odredbe u zrakoplovstvu koje se spominju u gornjem stavku 3., a što druga ugovorna stranka zahtjeva kod ulaska, izlaska ili tijekom boravka na teritoriju te druge ugovorne stranke.

5. Svaka ugovorna stranka će omogućiti da se na njenom teritoriju uspješno primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite zrakoplova te provjere putnika, posade, ručne prtljage, prtljage, robe te zaliha zrakoplova prije, odnosno za vrijeme, ukrcaja ili utovara. Svaka ugovorna stranka će također pozitivno razmotriti bilo koji zahtjev druge ugovorne stranke za poduzimanjem posebnih sigurnosnih mjera kako bi se odgovorilo na određenu prijetnju.

6. Ako se dogodi otmica ili prijetnja otmicom civilnih zrakoplova ili druge nezakonite radnje usmjerene protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka ili navigacijskih uređaja, ugovorne stranke će pomoći jedna drugoj olakšavanjem veza te poduzimanjem ostalih odgovarajućih mjera usmjerenih na brzo i sigurno okončanje takve radnje ili prijetnje istom.

7. Svaka ugovorna stranka će poduzeti mjere koje smatra prikladnima, kako bi se osiguralo, da zrakoplov koji je otet ili izvrgnut drugim radnjama nezakonitog djelovanja, a koji se nalazi na njezinom teritoriju zadrži na tlu, osim ako njegov odlazak nije nužno potreban radi zaštite ljudskih života. Uvijek kada to bude moguće, takve mjere poduzet će se na osnovi međusobnih dogovora.

8. Ako bi jedna ugovorna stranka imala problema glede odredaba o zrakoplovnoj sigurnosti sukladno ovom članku, zrakoplovne vlasti bilo koje ugovorne stranke mogu zatražiti trenutne konzultacije sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke.

Č
lanak 16.

OBAVIJESTI I STATISTIKA

1. Zrakoplovne vlasti svake ugovorne stranke nalagat će svojim određenim zračnim prijevoznicima da zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke na njihov opravdani zahtjev dostavljaju periodična, ili druga statistička izvješća, koja su potrebna za svrhe ponovnog razmatranja kapaciteta, koje osiguravaju određeni zračni prijevoznici prve ugovorne stranke. Takva izvješća obuhvaćat će sve obavijesti koje su potrebne za određivanje obima prometa kojeg ti zračni prijevoznici obavljaju na utvrđenim linijama.

2. Zrakoplovne vlasti svake ugovorne stranke će na zahtjev dostaviti ili naložiti svojim određenim zračnim prijevoznicima da dostave zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke statističke podatke glede izvorišta i odredišta prometa koji se odvija prema i s teritorija te druge ugovorne stranke u vremenskom periodu koji ne prelazi jednu IATA prometnu sezonu, kao što je navedeno u zahtjevu.

Č
lanak 17.

KONZULTACIJE I IZMJENA

1. Svaka ugovorna stranka može u bilo koje vrijeme zatražiti konzultacije o provedbi, tumačenju, primjeni ili izmjeni ovog Sporazuma. Takve konzultacije među zrakoplovnim vlastima koje mogu biti u obliku razgovora ili putem prijepiske, započet će u roku od šezdeset (60) dana, nakon što je druga ugovorna strana primila pisani zahtjev.

2. Sve na takav način dogovorene izmjene stupit će na snagu nakon potvrđivanja koje će se obaviti razmjenom diplomatskih nota.

3. Izmjene Dodatka mogu se provesti neposrednim dogovorom između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

Članak 18.

PRIMJENJIVOST MNOGOSTRANIH KONVENCIJA

1. U mjeri u kojoj se mogu primijeniti na zračni promet uspostavljen sukladno ovom Sporazumu, odredbe Konvencije ostat će na snazi između ugovornih stranaka u svom sadašnjem obliku za vrijeme trajanja Sporazuma, kao da su sastavni dio Sporazuma, osim ako obje ugovorne stranke ne ratificiraju bilo koju izmjenu ili dopunu Konvencije, koja će propisno stupiti na snagu, u kojem slučaju će Konvencija ostati na snazi u izmijenjenom obliku za vrijeme trajanja ovog Sporazuma.

2. U slučaju stupanja na snagu opće mnogostrane konvencije o zračnom prometu, koju su prihvatile obje ugovorne stranke, odredbe takve konvencije će prevladati.

Č
lanak 19.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Ukoliko dođe do bilo kakvog spora glede tumačenja ili primjene ovog Sporazuma, zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka će nastojati riješiti taj spor međusobnim dogovorom, a ukoliko ne postignu rješenje, spor će se predati na rješavanje ugovornim strankama.

Č
lanak 20.

REGISTRACIJA

Ovaj Sporazum bit će registriran kod Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO).

Članak 21.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj Sporazum stupit će na snagu nakon što svaka ugovorna stranka ispuni svoje ustavne zahtjeve, na dan razmjene diplomatskih nota kojima se to potvrđuje, a privremeno će se primjenjivati od dana njegova potpisivanja.

2. Nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma prestat će važiti Sporazum o zračnom transportu između prijašnje Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Indije, potpisan u New Delhiju dana 31. listopada 1989., u onom dijelu koji se odnosi na zračni promet između Republike Hrvatske i Republike Indije.

Č
lanak 22.

OTKAZ

Svaka ugovorna stranka može u bilo koje vrijeme u pisanom obliku diplomatskim putem obavijestiti drugu ugovornu stranku o svojoj odluci da otkaže ovaj Sporazum. U takvom slučaju ovaj Sporazum prestat će važiti istekom roka od dvanaest (12) mjeseci od dana primitka pisane obavijesti druge ugovorne stranke o otkazu, osim ako se ista ne povuče međusobnim dogovorom prije isteka tog perioda. Obavijest o otkazu istovremeno će se poslati Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva (ICAO). Ako druga ugovorna stranka ne potvrdi primitak obavijesti o otkazu, smatrat će se da je obavijest primljena četrnaest (14) dana nakon primitka iste od strane Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO).

U potvrdu navedenog, dolje potpisani, propisno ovlašteni od svojih Vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 12. rujna 2000. u dva izvornika, na hrvatskom, hindu i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju različitih tumačenja, bit će mjerodavan engleski tekst.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE INDIJE

mr. sc. Alojz Tušek,
v. r. Udai Singh, v. r.

ministar pomorstva, veleposlanik Republike Indije

prometa i veza u Republici Hrvatskoj

DODATAK

Dio 1.

Linije na kojima će redovite međunarodne linije u oba smjera obavljati određeni zračni prijevoznici Republike Hrvatske:

Početna mjesta:    Međupostaje:            Mjesta odredišta:    Mjesta iza:

Bilo koje mjesto    Bit će dogovoreno    New Delhi ili            Bit će dogovorena

u Hrvatskoj            kasnije                        Bombay                kasnije

Dio 2.

Linije na kojima će redovite međunarodne linije u oba smjera obavljati određeni zračni prijevoznici Republike Indije:

Početna mjesta:    Međupostaje:            Mjesta odredišta:    Mjesta iza:

Bilo koje mjesto    Bit će dogovoreno     Zagreb ili                Bit će dogovorena

u Indiji                    kasnije                        Dubrovnik            kasnije

Napomene:

1. Bilo koja točka ili nekoliko točaka na određenim linijama mogu se ispustiti na nekim ili svim letovima, ovisno o uvjetima pod kojima će dogovoreni zračni promet započeti ili završiti na teritoriju ugovorne stranke koja određuje zračnog prijevoznika.

2. Određeni zračni prijevoznici ugovornih stranaka izabrat će jednu točku dolaska na teritoriju druge ugovorne stranke za obavljanje cjelokupnog zračnog prometa.

3. Određeni zračni prijevoznici mogu obavljati dogovoreni zračni promet preko bilo koje međupostaje ili do bilo koje točke izvan teritorija ugovornih stranaka bez vršenja prometnih prava između tih točaka i točaka na teritoriju druge ugovorne stranke.

Č
lanak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Č
lanak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegovog stupanja na snagu.

Klasa: 343-01/96-01/16
Urbroj: 5030114-01-1
Zagreb, 1. veljače 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić,
v. r.

zatvori
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !