Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kube ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 14.6.2006 Uredba o objavi Sporazuma o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kube

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

78

Na temelju članka 30.L303625 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2006. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE KUBE

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kube, sklopljen u Havani, 3. veljače 2006. godine, u izvorniku na hrvatskom, španjolskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE KUBE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Kube, u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«,

kao stranke Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorene za potpis u Chicagu 7. prosinca 1944.,

želeći sklopiti Sporazum u svrhu uspostavljanja zračnog prometa između i izvan njihovih teritorija,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

DEFINICIJE

1. Za svrhu ovog Sporazuma, ukoliko kontekst ne zahtijeva drugačije:

a) Izraz »Konvencija« označava Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, otvorenu za potpis u Chicagu, 7. prosinca 1944. i obuhvaća sve Dodatke usvojene prema članku 90. te Konvencije i sve izmjene i dopune Dodataka ili Konvencije prema članku 90. i 94. istih budući da su navedene Dodatke kao i izmjene i dopune prihvatile obje ugovorne stranke;

b) Izraz »zrakoplovne vlasti« označava u slučaju Republike Hrvatske Ministarstvo pomorstva, prometa i veza i svaku osobu ili tijelo koje je ovlašteno obnašati bilo koju funkciju koju vrši navedeno Ministarstvo, a u slučaju Republike Kube Predsjednika Instituta civilnog zrakoplovstva Kube i svaku osobu ili tijelo koje je ovlašteno obnašati bilo koju funkciju koju vrši navedeni Institut;

c) Izraz »određeni zračni prijevoznik« označava zračne prijevoznike koji su određeni i ovlašteni u skladu s člankom 3.#clanak3 ovog Sporazuma;

d) Izraz »teritorij«, glede svake ugovorne stranke, označava kopnena područja i susjedne, pripadajuće im teritorijalne vode koje su pod suverenitetom te ugovorne stranke;

e) Izrazi »zračni promet«, »međunarodni zračni promet«, »zračni prijevoznik« i »zaustavljanje u neprometne svrhe« imaju značenja navedena u članku 96. Konvencije;

f) Izraz »kapacitet« znači:

– ako se odnosi na zrakoplov, korisni teret toga zrakoplova koji je raspoloživ na nekoj liniji ili na dijelu te linije,

– ako se odnosi na određeni zračni promet, kapacitet zrakoplova koji se koristi u tom prometu pomnožen s brojem letova tog zrakoplova tijekom danog perioda na nekoj liniji ili dijelu te linije;

g) Izraz »promet« označava putnike, prtljagu, teret i poštu.

2. Dodatak ovom Sporazumu čini sastavni dio Sporazuma.

Članak 2.

PROMETNA PRAVA

1. Svaka ugovorna stranka dodjeljuje drugoj ugovornoj stranci prava navedena u ovom Sporazumu u svrhu uspostavljanja redovitog međunarodnog zračnog prometa na linijama navedenim u Dodatku ovom Sporazumu. Određeni zračni prijevoznici svake ugovorne stranke imat će, za vrijeme obavljanja ugovorenog zračnog prometa na navedenim linijama, sljedeća prava:

a) letenje preko teritorija druge ugovorne stranke bez slijetanja,

b) zaustavljanje na navedenom teritoriju u neprometne svrhe; i

c) zaustavljanje na navedenom teritoriju u točkama koje su za određenu liniju navedene u Dodatku ovom Sporazumu u svrhu iskrcaja i ukrcaja međunarodnog prometa.

2. Ništa od navedenog u stavku 1. ovog članka ne smatra se povlasticom kojom bi se određenim zračnim prijevoznicima jedne ugovorne stranke dozvolilo da na teritoriju druge ugovorne stranke vrše ukrcaj prometa koji bi ti prijevoznici vršili za naknadu ili najamninu, a koji je upućen prema nekoj drugoj točki na teritoriju te druge ugovorne stranke.

Članak 3.

OVLAŠTENJA ZA RAD

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo pismeno odrediti drugoj ugovornoj stranci ne više od dva (2) zračna prijevoznika u svrhu obavljanja zračnog prometa na utvrđenim linijama.

2. Po primitku obavijesti o takvom određenju, druga ugovorna stranka će, sukladno odredbama stavka 3. i stavka 4. ovog članka, bez odgađanja dodijeliti određenim zračnim prijevoznicima odgovarajuća ovlaštenja za rad.

3. Zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke mogu od zračnih prijevoznika koje je odredila druga ugovorna stranka zatražiti pružanje dokaza da su isti kvalificirani za ispunjavanje uvjeta propisanih zakonima i pravnim propisima navedenih vlasti koji se uobičajeno i razumno primjenjuju na letenje u međunarodnom zračnom prometu.

4. Svaka ugovorna stranka imat će pravo odbiti izdavanje ovlaštenja za rad navedenih u stavku 2. ovog članka, ili pak nametnuti određenom zračnom prijevozniku takve uvjete koje smatra nužnima, u svakom slučaju kada navedena ugovorna stranka nije uvjerena da je ugovorna stranka koja je odredila zračnog prijevoznika, ili njezini državljani, većinski vlasnik istog i da navedena ugovorna stranka, ili njezini državljani, imaju stvarnu kontrolu nad tim zračnim prijevoznikom.

5. Zračni prijevoznik koji je na taj način određen i ovlašten može u bilo koje vrijeme započeti obavljanje ugovorenog zračnog prometa pod uvjetom da su tarife i redovi letenja utvrđeni u skladu s odredbama članka 13. i članka 14.

Članak 4.

OPOZIV I UKIDANJE OVLAŠTENJA ZA RAD

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo opozvati ovlaštenje za rad ili ukinuti korištenje prava navedenih u članku 2.#clanak2 ovog Sporazuma zračnom prijevozniku kojeg je odredila druga ugovorna stranka ili nametnuti takve uvjete koje smatra neophodnima za korištenje tih prava:

a) u svakom slučaju kada navedena ugovorna stranka nije uvjerena da je ugovorna stranka koja je odredila zračnog prijevoznika, ili njezini državljani, većinski vlasnik iste i da navedena ugovorna stranka, ili njezini državljani, imaju stvarnu kontrolu nad tim zračnim prijevoznikom, ili

b) u slučaju da se taj zračni prijevoznik ne pridržava zakona ili propisa ugovorne stranke koja mu dodjeljuje korištenje tih prava, ili

c) u slučaju da taj zračni prijevoznik na neki drugi način ne postupa sukladno uvjetima propisanim ovim Sporazumom.

2. Ukoliko trenutni opoziv, ukidanje ili nametanje uvjeta navedenih u stavku 1. ovog članka nije nužno potrebno radi sprječavanja daljnjih povreda zakona ili propisa, ovo će se pravo primjenjivati isključivo nakon konzultacija između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka. Takve će se konzultacije održati u roku od 30 dana nakon primitka pisane obavijesti.

Članak 5.

PRIMJENA ZAKONA I PROPISA

1. Zakoni i propisi ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak i izlazak zrakoplova koji obavlja međunarodnu zračnu plovidbu sa njezinog teritorija, ili koji se odnose na letenje i zračnu plovidbu tog zrakoplova dok se nalazi unutar njezinog teritorija, primjenjivat će se na zrakoplove obiju ugovornih stranaka bez razlike na njihovu državnu pripadnost, te će ih takvi zrakoplovi poštivati pri ulasku ili izlasku, ili pak tijekom boravka na teritoriju te ugovorne stranke.

2. Zakoni i propisi ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak ili izlazak sa njezinog teritorija putnika, posade, tereta i pošte koja se prevozi zrakoplovom, kao što su propisi koji se odnose na ulazak, carinjenje, useljavanje, putovnice, carine i sanitarnu kontrolu, primjenjivat će se na putnike, posadu, teret i poštu prilikom ulaska ili izlaska ili boravka na teritoriju te ugovorne stranke.

Članak 6.

PRIZNAVANJE SVJEDODŽBI I DOZVOLA

1. Potvrda o plovidbenosti, potvrda o sposobnosti i dozvole izdane ili priznate važećim od strane jedne ugovorne stranke priznat će, za vrijeme njihova važenja, i druga ugovorna stranka uz uvjet da su zahtjevi prema kojima su te potvrde i dozvole izdane ili priznate važećim jednaki ili da su iznad utemeljenih minimalnih standarda koji se mogu utvrditi u skladu s Konvencijom.

2. Svaka ugovorna stranka, međutim, zadržava pravo odbiti priznati važećima, u svrhu letenja iznad svog vlastitog teritorija, potvrde o sposobnosti i dozvole koje je njezinim državljanima izdala ili priznala važećima druga ugovorna stranka ili bilo koja druga država.

Članak 7.

OSLOBOĐENJE OD CARINA I DRUGIH DAVANJA I NAPLATA

1. Zrakoplov određenog zračnog prijevoznika bilo koje od ugovornih stranaka koji obavlja međunarodni zračni promet, kao i njegova standardna oprema, zalihe goriva i maziva, te zalihe samog zrakoplova (uključujući hranu, pića i duhan) koje se nalaze u tom zrakoplovu koji ulazi na teritorij druge ugovorne stranke, bit će oslobođen plaćanja svih carinskih davanja, troškova pregleda i drugih davanja i naplata pod uvjetom da navedena oprema i zalihe ostanu u samom zrakoplovu do trenutka njihova ponovnog izvoza ili do trenutka njihove potrošnje u zrakoplovu na dijelu putovanja koje se odvija preko tog teritorija.

2. Oslobođeni od plaćanja istih carinskih davanja i naplata, osim naplata za korištenje odgovarajućih usluga, biti će također:

a) zalihe zrakoplova koje su ukrcane u zrakoplov na teritoriju bilo koje od ugovornih stranaka, unutar ograničenja koje su odredile vlasti navedene ugovorne stranke, i koje su namijenjene korištenju u zrakoplovu određenih zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke koji sudjeluje u međunarodnom zračnom prometu,

b) rezervni dijelovi i standardna oprema koja je ušla na teritorij bilo koje od ugovornih stranaka radi održavanja ili popravka zrakoplova određenih zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke koji obavlja međunarodni zračni promet;

c) gorivo i maziva namjenjena za potrebe zrakoplova određenih zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke koji sudjeluju u međunarodnom zračnom prometu, čak i onda kada se navedene zalihe koriste na dijelu putovanja koje će se odvijati preko teritorija ugovorne stranke na čijem su teritoriju ukrcane u zrakoplov.

3. Za materijale i opremu navedenu u stavku 2. gore može se zatražiti da se drže pod carinskim nadzorom ili kontrolom.

4. Redovna zrakoplovna oprema, kao i materijali i zalihe koje se zadržavaju u zrakoplovu određenog zračnog prijevoznika bilo koje ugovorne stranke mogu se iskrcati na teritorij druge ugovorne stranke samo uz odobrenje carinskih vlasti tog teritorija. U tom slučaju iste se mogu staviti pod nadzor navedenih vlasti sve do trenutka njihovog ponovnog izvoza ili dok se na drugi način ne uklone u skladu s carinskim propisima.

Članak 8.

KORISNIČKE NAKNADE

1. Svaka ugovorna stranka može nametnuti ili dopustiti nametanje pravednih i razumnih naknada za korištenje zračnih luka i drugih uređaja koji su pod njezinom kontrolom.

2. Svaka od ugovornih stranaka je, međutim, suglasna da takve naknade neće biti više od naknada koje su nametnute za drugi zrakoplov koji obavlja sličan međunarodni zračni promet.

3. U slučaju da jedna ugovorna stranka primijeni naknade koje nisu predviđene zakonodavstvom druge ugovorne stranke, druga ugovorna stranka ima pravo primijeniti iste naknade.

Članak 9.

PROMET U IZRAVNOM TRANZITU

Putnici, prtljaga i teret u izravnom tranzitu preko teritorija jedne ugovorne stranke koji ne napuštaju područje zračne luke rezervirano za tu svrhu bit će podložni samo pojednostavljenoj kontroli, osim kontrole radi mjera sigurnosti protiv nasilja, zračnog piratstva i krijumčarenja zabranjenim narkoticima. Prtljaga i teret u direktnom tranzitu bit će oslobođeni od carina i drugih naplata.

Članak 10.

PRODAJA I PRIJENOS SREDSTAVA

1. Određeni zračni prijevoznici svake od ugovornih stranaka imat će se pravo baviti prodajom zračnog prijevoza na teritoriju druge ugovorne stranke, bilo izravno ili preko zastupnika koje će imenovati određeni zračni prijevoznici. Određeni zračni prijevoznici svake ugovorne stranke imat će pravo prodavati i svaka će osoba biti slobodna platiti za takav prijevoz u dopuštenoj konvertibilnoj valuti, ili tamo gdje određeni financijski propisi koji su na snazi to dozvoljavaju zračnim prijevoznicima, u lokalnoj valuti.

2. Svaka ugovorna stranka imat će pravo promijeniti i doznačiti u svoju vlastitu zemlju na zahtjev, prema službenom tečaju, višak prihoda nad rashodima koji je stekla vezano na prijevoz putnika, tereta i pošte. Ukoliko između ugovornih stranaka ne postoji odgovarajući sporazum o provizijama za plaćanja, gore navedeni prijenos sredstava izvršavat će se u konvertibilnim valutama i u skladu s važećim nacionalnim zakonima i propisima u području deviznog poslovanja.

Članak 11.

PREDSTAVNIŠTVO

Svaka ugovorna stranka odobrit će određenim zračnim prijevoznicima druge ugovorne stranke pravo da na njezin teritorij dovede i zadrži tehničko i komercijalno osoblje u svrhu obavljanja ugovorenog zračnog prijevoza u onoj mjeri u kojoj je to potrebno sukladno opsegu takvog zračnog prijevoza. Gore navedeno osoblje poštovat će propise te ugovorne stranke glede ulaska i boravka na teritoriju te ugovorne stranke.

Članak 12.

PRINCIPI PREMA KOJIMA ĆE SE OBAVLJATI UGOVORENI ZRAČNI PRIJEVOZ

1. Određeni zračni prijevoznici obiju ugovornih stranaka imat će pravičnu i jednaku mogućnost da obavljaju ugovoreni zračni prijevoz na navedenim linijama između njihovih teritorija.

2. Prilikom obavljanja ugovorenog zračnog prijevoza određeni zračni prijevoznici obiju ugovornih stranaka uzimat će u obzir interese određenih zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke tako da neprikladno ne štete zračnom prijevozu koji ovi potonji obavljaju u cjelosti ili na dijelu istih linija.

3. Ugovoreni zračni promet kojeg obavljaju određeni zračni prijevoznici ugovornih stranaka striktno će voditi računa o zahtjevima za transportom na određenim linijama i kao svoj primarni zadatak imat će osiguranje kapaciteta, prema razumnom stupnju popunjenosti, odgovarajućeg sadašnjim i razumno predviđenim zahtjevima za prijevozom putnika i/ili tereta uključivši poštu s teritorija ili na teritorij ugovorne stranke koja je odredila tog zračnog prijevoznika. Propisi za prijevoz putnika i tereta, uključivši poštu, koji su ukrcani i iskrcani na točkama određenih linija na teritorijama država od kojih niti jedna nije država koja je odredila zračnog prijevoznika usvojit će se sukladno općim principima koji se odnose na kapacitet:

a) Zahtjevi za prometom prema i sa teritorija ugovorne stranke koja je odredila zračnog prijevoznika;

b) Zahtjevi za prometom područja kroz koji prolazi ugovoreni zračni prijevoz, uzimajući u obzir druge letove u zračnom prijevozu koje su odredili zračni prijevoznici država kojima navedeni teritorij pripada; i

c) Zahtjevi za zračnim prometom na nastavnim letovima.

Članak 13.

TARIFE

1. Tarife koje će određeni zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke naplaćivati za prijevoz prema i sa teritorija druge ugovorne stranke bit će utemeljene na razumnoj razini, uzimajući u obzir sve svrsishodne čimbenike, uključujući troškove letenja, razuman profit, karakteristike zračnog prijevoza (kao što su brzina zrakoplova i putnička klasa) i tarife drugih zračnih prijevoznika koji lete na istim linijama, dijelovima istih linija ili sličnim linijama.

2. O tarifama na koje se odnosi stavak 1. ovog članka sporazumjet će se određeni zračni prijevoznici obiju ugovornih stranaka. Kad god je to moguće takav će se sporazum sklopiti uz pomoć postupka za određivanje tarifa ovlaštene organizacije koju će prihvatiti obje ugovorne stranke i, ukoliko je moguće, prihvatit će prvenstveno multilateralni mehanizam Konferencija o prometu Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (IATA).

3. Tarife koje su dogovorene sukladno odredbama stavaka 1. i 2. ovog članka podnijet će se zrakoplovnim vlastima ugovornih stranaka najmanje šezdeset (60) dana prije predloženog datuma njihova uvođenja. Ovaj se rok može skratiti dogovorom između navedenih zrakoplovnih vlasti.

4. Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka ne odobri tarifu podnesenu sukladno stavku 3. ovog članka, ista će pismeno obavijestiti zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke najmanje trideset (30) dana prije datuma koji je predložen za uvođenje navedene tarife. Takva se tarifa neće primjenjivati za prijevoz prema ili sa teritorija bilo koje od ugovornih stranaka sve dok se ne postigne sporazum, ili sve dok ugovorna stranka koja se ne slaže s tarifom ne povuče svoje neodobravanje.

5. Ukoliko se ne postigne sporazum sukladno navedenome u stavku 2. ovog članka zrakoplovne će vlasti obiju ugovornih stranaka pokušati odrediti tarifu zajedničkim dogovorom. Ukoliko niti zrakoplovne vlasti ne budu mogle postići sporazum primijenit će se odredbe navedene u članku 17.

6. Tarifa koja je odobrena sukladno odredbama prethodnih stavaka ovog članka primjenjivat će se sve dok se ne odobri nova tarifa koja će se odrediti u skladu s istim odredbama. Usprkos tome, rok valjanosti bilo koje tarife neće se produljiti na period duži od dvanaest (12) mjeseci od određenog datuma prestanka važenja, ukoliko je isti naveden.

7. Ugovorne stranke su suglasne da istražuju povrede tarifa koje su mogli počiniti zračni prijevoznici, prodajni zastupnici za putnički i teretni prijevoz, organizatori turističkih putovanja i otpremnici tereta i da poduzimaju potrebne mjere radi određivanja odgovarajućih kazni.

8. Ugovorne stranke čiji su određeni zračni prijevoznici članovi Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (IATA), ili na čijem teritoriju redovito posluju zračni prijevoznici koji su članovi Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (IATA), ili čiji su prodajni agenti za putnički ili teretni prijevoz akreditirani od Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (IATA), podržat će u okviru svojih mogućnosti udovoljavanje tarifnom sustavu koji se odnosi na njihove akreditirane članice i prodajne organizacije.

Članak 14.

ODOBRENJE REDOVA LETENJA

1. Zračni prijevoznici koje je odredila jedna ugovorna stranka obavijestit će zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke o svojim programima letenja najmanje trideset (30) dana prije početka letenja. Program će posebno uključivati redove letenja, učestalost letova i vrstu zrakoplova koja će se koristiti za letenje.

2. O bilo kakvoj promjeni do koje bi došlo u programu zračnog prometa nakon toga datuma isto će se tako poslati pisana obavijest.

Članak 15.

ZRAKOPLOVNA SIGURNOST

1. U skladu s pravima i obvezama po međunarodnom pravu, ugovorne stranke potvrđuju da njihova međusobna obveza zaštite sigurnosti civilnog zrakoplovstva od radnji nezakonitog djelovanja čini sastavni dio ovog Sporazuma. Ne ograničavajući svoja opća prava i obeza prema međunarodnom pravu, ugovorne će stranke posebno djelovati sukladno odredbama Međunarodnih konvencija o zrakoplovnoj sigurnosti kojih su obje stranke.

2. Ugovorne stranke će na zahtjev jedna drugoj osigurati svu potrebnu pomoć radi sprječavanja nezakonitih djela otmice zrakoplova i ostalih nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka i navigacijskih uređaja, te bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

3. Ugovorne stranke će, u svojim međusobnim odnosima, djelovati sukladno odredbama o sigurnosti u zrakoplovstvu koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva i koje su određene kao Dodaci Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu u mjeri u kojoj su te odredbe o sigurnosti primjenjive na ugovorne stranke; one će zahtijevati da operatori zrakoplova iz njihova registra ili operatori zrakoplova koji svoje glavno upravno sjedište ili stalno mjesto boravka imaju na njihovom teritoriju i operatori zračnih luka na njihovom teritoriju djeluju sukladno takvim odredbama o sigurnosti u zrakoplovstvu.

4. Svaka ugovorna stranka je suglasna da se od takvih operatora zrakoplova može zatražiti poštivanje odredbi o sigurnosti u zrakoplovstvu, navedene u gornjem stavku 3., a što druga ugovorna stranka zahtjeva kod ulaska, izlaska ili boravka na teritoriju te druge ugovorne stranke.

5. Svaka ugovorna stranka će osigurati da se na njezinom teritoriju djelotvorno primjenjuju odgovarajuće mjere u svrhu zaštite zrakoplova, te provjere putnika, posade, njihove ručne prtljage, prtljage, tereta i zaliha zrakoplova prije i za vrijeme ukrcaja ili utovara. Svaka će ugovorna stranka isto tako s razumijevanjem razmotriti bilo koji zahtjev druge ugovorne stranke za poduzimanjem razumnih posebnih mjera sigurnosti kako bi se suprotstavilo određenoj opasnosti.

6. Ako se dogodi otmica ili prijetnja otmicom civilnog zrakoplova ili druge nezakonite radnje usmjerene protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posada, zračnih luka ili navigacijskih uređaja, ugovorne stranke će pomoći jedna drugoj olakšavanjem veza i drugim sličnim odgovarajućim mjerama usmjerenim na brzo i sigurno okončanje takvog događaja ili prijetnje istim.

7. Ukoliko bi jedna ugovorna stranka imala problema glede odredbi o sigurnosti u zrakoplovstvu navedenih u ovom članku, zrakoplovne vlasti bilo koje od ugovornih stranaka mogu zatražiti trenutačne konzultacije sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke.

Članak 16.

INFORMIRANJE I STATISTIKA

Zrakoplovne vlasti bilo koje od ugovornih stranaka će dostaviti zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke, na njihov zahtjev, takve periodične ili druge statističke izvještaje kakve ove vlasti mogu razumno zatražiti u svrhu preispitivanja kapaciteta koje su na svojim letovima ponudili određeni zračni prijevoznici prve ugovorne stranke. Takvi izvještaji obuhvaćat će sve potrebne informacije da bi se odredila količina prometa koji obavljaju ti zračni prijevoznici na svojim letovima, te polazišta i odredišta tog prometa.

Članak 17.

KONZULTACIJE

1. U duhu bliske suradnje, zrakoplovne vlasti obiju ugovornih stranaka povremeno će se međusobno konzultirati glede osiguranja provedbe i zadovoljavajućeg udovoljavanja odredbama ovog Sporazuma i njegovog Dodatka.

2. Konzultacije se mogu provesti razgovorom ili prijepiskom i započet će u roku od šezdeset (60) dana od dana primitka zahtjeva, osim ako se ugovorne stranke ne dogovore o produženju navedenog roka.

Članak 18.

IZMJENE

1. Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka smatra potrebnim izmijeniti bilo koju odredbu ovog Sporazuma, može zatražiti konzultacije s drugom ugovornom strankom; takve konzultacije koje se mogu provesti između zrakoplovnih vlasti, razgovorom ili prijepiskom, započet će u roku od šezdeset (60) dana od datuma primitka zahtjeva. Izmjene dogovorene na takav način stupit će na snagu nakon njihove potvrde razmjenom diplomatskih nota.

2. Izmjene Dodatka mogu biti učinjene neposrednim dogovorom između zrakoplovnih vlasti obiju ugovornih stranaka.

Članak 19.

USKLAĐIVANJE S MNOGOSTRANIM KONVENCIJAMA

1. Ovaj će Sporazum biti izmijenjen ili dopunjen radi usklađivanja sa svakom mnogostranom konvencijom koja bi mogla postati obvezujuća za obje ugovorne stranke.

2. Tako dogovorene izmjene i dopune stupit će na snagu nakon njihove potvrde razmjenom diplomatskih nota.

Članak 20.

OTKAZ

Ovaj Sporazum sklopa se na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može u bilo kojem trenutku obavijestiti drugu ugovornu stranku u pisanom obliku, diplomatskim putem, o svojoj odluci da otkaže ovaj Sporazum. U tom slučaju ovaj Sporazum prestaje istekom dvanaest (12) mjeseci od dana kada je druga ugovorna stranka primila tu obavijest, osim ako obavijest o otkazu ne bude dogovorno povučena prije isteka toga razdoblja. Obavijest o otkazu bit će istodobno upućena i Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva. Ako druga ugovorna stranka ne potvrdi njen primitak smatrat će se da je ona primljena četrnaest (14) dana nakon što je istu primila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva.

Članak 21.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Ukoliko dođe do bilo kakvog spora između ugovornih stranaka u svezi s tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma, ugovorne stranke će ga u prvom redu pokušati riješiti pregovorima između svojih zrakoplovnih vlasti.

2. Ukoliko navedene zrakoplovne vlasti ne postignu dogovor, spor će se riješiti diplomatskim putem.

3. Ukoliko ugovorne stranke ne riješe spor pregovorima, mogu se usuglasiti da spor proslijede nekoj osobi ili tijelu na odlučivanje ili se spor, na zahtjev bilo koje od ugovornih stranaka, može podnijeti na odlučivanje arbitražnom sudu koji će se sastojati od tri arbitražna suca. Svaka će ugovorna stranka imenovatii po jednog arbitražnog suca, a trećeg će imenovati dva već imenovana arbitražna suca. Svaka ugovorna stranka će imenovati arbitražnog suca u roku od šezdeset (60) dana od dana primitka pisane obavijesti bilo koje ugovorne stranke od druge ugovorne stranke, diplomatskim putem, kojom se zahtjeva arbitraža za rješavanje spora, a treći će arbitražni sudac biti imenovan u roku od sljedećih šezdeset (60) dana. Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka ne imenuje svog arbitražnog suca u navedenom roku, ili ako treći arbitražni sudac ne bude imenovan u navedenom roku, bilo koja od ugovornih stranaka može zatražiti od predsjednika Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva da imenuje arbitražnog suca, ili arbitražne suce, već prema svakom pojedinačnom slučaju. U tom slučaju treći arbitražni sudac bit će državljanin treće zemlje i imat će ulogu predsjednika arbitražnog suda.

4. Ugovorne stranke se obvezuju na poštivanje svih odluka donesenih prema stavku 3. ovog članka.

5. Svaka ugovorna stranka snosit će troškove arbitražnog suca kojeg je imenovala. Preostale troškove arbitražnog suda ugovorne će stranke podijeliti u jednakom omjeru.

Članak 22.

NASLOVI

Naslovi umetnuti u ovaj Sporazum na početku svakog članka imaju isključivo svrhu upućivanja i olakšavanja i ni na koji način ne definiraju, ne ograničavaju, niti opisuju opseg ili svrhu ovog Sporazuma.

Članak 23.

REGISTRACIJA

Ovaj će Sporazum biti registriran kod Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 24.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum će stupiti na snagu na dan primitka posljednje obavijesti diplomatskim putem kojom jedna ugovorna stranka obavještava drugu ugovornu stranku da su ispunjeni njihovi unutarnji zakonski uvjeti za stupanje na snagu ovog Sporazuma. Sporazum će se privremeno primjenjivati od dana njegovog potpisivanja.

Kao potvrdu navedenog, dolje potpisani, propisno ovlašteni svaki od svoje Vlade, potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Havani 3. veljače 2006. u dva izvornika, na hrvatskom, španjolskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju bilo kakvog neslaganja u tumačenju prevladat će engleski tekst.

ZA VLADUREPUBLIKE HRVATSKE ZA VLADU REPUBLIKE KUBE

Vladimir Vranković, v. r. Argimiro Ojeda Vives, v. r.

državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, zamjenik predsjednika

rada i poduzetništva Instituta civilnog zrakoplovstva

DODATAK

I. Linije na kojima će prema redu letenja u međunarodnom zračnom prometu letjeti u oba smjera određeni zračni prijevoznici Republike Hrvatske:

Mjesta u Republici Hrvatskoj: Bilo koja mjesta

Mjesta između: Bit će naknadno određena

Mjesta u Republici Kubi: Havana i Varadero + bilo koja dva mjesta u Kubi koja se mogu mijenjati, a odabrat će ih zrakoplovne vlasti Hrvatske

Mjesta iza: Bit će naknadno određena

II. Linije na kojima će prema redu letenja u međunarodnom zračnom prometu letjeti u oba smjera određeni zračni prijevoznici Republike Kube:

Mjesta u Republici Kubi: Bilo koja mjesta

Mjesta između: Bit će naknadno određena

Mjesta u Republici Hrvatskoj: Zagreb i Split + bilo koja dva mjesta u Hrvatskoj koja se mogu mijenjati, a odabrat će ih zrakoplovne vlasti Kube

Mjesta iza: Bit će naknadno određena

III. 1. Bilo koje mjesto, ili nekoliko mjesta, na navedenim linijama može biti izuzeto – ili na svim letovima, ili na nekima od njih – prema interesu određenog zračnog prijevoznika ugovornih stranaka.

2. Korištenje prometnih prava Pete slobode od strane određenih zračnih prijevoznika zahtijeva prethodno odobrenje zrakoplovnih vlasti obiju ugovornih stranaka.

3. Dodatni letovi obavljat će se na osnovu prethodno uložene molbe od strane svakog određenog zračnog prijevoznika.

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 343-01/00-02/05

Urbroj: 5030122-06-6

Zagreb, 25. svibnja 2006.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja

i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kube
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !